Skip to main content

Full text of "Tabulae codicvm manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca palatina vindobonensi asservatorum"

See other formats


For Reference NOT TO BE TAKEN FROM THIS ROOM 

Brandeis University 
Library 

The Gift of 
^Strs. f at C. Jlfltck 

Los Angeles, California 

a Life Member of the 
Womens Committee of Brandeis University Vk > bl''*He* T A B V L A E 
CODICVM MANV SCEIPTOEVM 

PRAETER GRAECOS ET ORIENTALES 

IN BIBLIOTHECA PALATINA VINDOBONENSI 

ASSERVATOEVM EDIDIT 

ACADEMIA CAESAREA VINDOBONENSIS VOLVMEN IX. 

(CODICVM MVSICORVM PARS I.) 
COD. 15501 — 17500. VINDOBONAE 

VENVM DAT CAROLI GEROLDI FILIVS BIBLIOPOLA ACADEMIAE MDCCCXCVU. 
Music 
Ref erence 


TYPIS ADOLPHI HOLZHAVSEN 

C. AC R. AVLAE ET VNIVERSITATIS TYPOGRAPHI. xloc IX. volumen c Tabularum codicum manu scriptorum praeter 
graecos et orientales in bibliotheca palatina Vindobonensi asservatorum' 
priorem catalogi codicum musicorum partem, qua numeri 15501 — 
17500 describuntur, efficit atque collectionem illustrat, quae non modo 
ad musicam historiam et palaeographiain accuratius intellegendas ap- 
paratum insignem suppeditat, sed propter manuscripta autographa et 
exemplaria unica etiam pretiosissima habetur. Maximi autem momenti 
collectio haec est rebus litterariis in Austria cognoscendis: haec enim 
studia ab aula Caesarum potissimum profecta sunt qui, praestantis- 
simorum Europae poetarum et musicorum fautores exstiterunt. Dra- 
mata musica haud pauca, multae compositiones musicae alius generis, 
carmina cum epica tuni lyrica nisi in collectione nostra non inveniun- 
tur, et perpaucis usque ad hunc diem innotuerunt. 

Ubertas, qua collectio musica c. r. bibliothecae palatinae inter 
alias collectiones singulariter praecellit, diligenti curae praefecti Mau- 
ritii comitis a Dietrichstcin, artium liberalium amantissimi de- 
betur, qui antiquissimos codices musicam sacram atque omnes mu- 
sicam profanam continentes ex archivo musico capellae palatinae 
transferendos curavit. 

Cum vero indicem horum codicum musicorum inde ab initio 

fere saeculi iam incohatum ad finem perducere eoque simul magnum 

opus 'Tabularum 5 consummare constitueremus, ea re et memoriae 

illustrisstmi illuis^ m-aefecti et de hac collectione optime meriti, honorem 

a* 

147301 IV 

debituin nos soluturos et litteris ipsis haud mediocriter profuturos 
esse putaviuius. 

Quod vero nobis tandem contigit, hoc volumen in publicum 
emittere, non exiguum antecessoris nostri, Guilelmi Equitis de 
Hartel, qui ante duos fere annos ad negotia ministerii cultus et 
eruditionis curanda avocatus est ; meritum praedicari aequum est. 

Rationes vero, quae in conficiendo hoc catalogo valuerunt, in 
praefatione sequente ab amanuensi D re Josepho Mantuani, cui de- 
scribendi negotium delegatum erat, accurate expositae sunt. Henricus Eques de Zeissberg. l_/escribendi rationem, quam in hoc Tabularum volumine, quod libros 
musicos continet, secuti sumus, paucis explicari defendique necesse est; nam 
a reliquorum voluminum ratione diversa est propriisque difficultatibus impli- 
cata, quae inprimis in totius bibliothecae statu ac ordine positae sunt. 

Quem cum iam non mutare liceret, excusatum iri speramus, si Emilii 
Bohn et Emilii Vogel exempla summis laudibus digna, qui musicam manu 
scriptam in bibliothecis Vratislaviensi et Guelferbytana asservatam scite dispo- 
suerunt egregieque descripserunt, consequi non potuimus. Qui dum thesauros 
suarum bibliothecarum in ordinem novum eumque aptissimum ipsi redigerent 
et tractarent, nos hac libertate, ordine immutabili nostrae bibliothecaeimpediti, 
quo codices musici non partem separatam per se constituunt, sed cum reliquis 
diversae materiae codicibus currente numero coniuncti sunt, uti non potuimus. 
Ita e. g. codiees cantus sacros continentes inter Theologiae libros positi sunt, 
et alii alibi. Quare nec certus ordo intra hanc librorum musicorum collec- 
tionem, quam descripturi sumus, apparebit et multi codices eius generis in 
hoc volumine videbuntur neglecti, quorum descriptio in praecedentibus harum 
Tabularum voluminibus locum invenit. Hoc malum ex parte quidem ita cor- 
rigere in animo est, ut horum codicum dispersorum appendicem addendo totius 
materiae musicae, quam bibliotheca Palatina possidet, quasi instar studiosorum 
commoditati exhibeamus. 

Ordo vero, si eum dicere licet, quo libri musici in hac bibliotheca di- 
gesti sunt, historia totius collectionis, quomodo instituta et paulatim aucta sit, 
explicatur. 

Conditor autem eius, comes Mauritius a Dietrichstein, celeberrimus 
bibliothecae praefectus idemque artium liberalium fautor felicissimus celebrari 
debet; ante eum enim non multi codices eius generis aderant, si exceperis, 
quos coenobia per Austriam saeculo XVIII. sublata, ex Carniolia, Tyroli, 
Styria potissimum suppeditaverant, qui plerique omnes, ut diximus, theolo- 
gicis codicibus inserti erant. 

Is igitur anno 1826 mense Iunio 47 volumina maiora musicam, quam 
vocant polyphonam, saeculorum XVI. et XVII. continentia, ex archivo musico VI 

capellac Palatinae huc transportanda curavit eorumquc numerum anno 1828 
cum autographos, quos dicuut, codices colligere coepisset, pretiosis cxem- 
plaribus auxit. 

Anno deinde 1829 mense Martio ex codcm archivo capellae Palatinae, 
quotquot ibi exstabant libri, in decantandis divinis officiis et celcbrandis spec- 
taculis iam non adhibendi ibique ab usu publico remoti, accesserunt. In hoc 
numero erat collectio impcratoris Leopoldi I. privata in bibliotheca eius cubi- 
cularia, dum vivebat, asservata, quae dramata musica, cantatas, serenatas, 
oratoria et alia id genus, partim ab aliis auctoribus composita et Leopoldo I. 
vivente praesentata, partim a Leopoldo ipso inventa et modulata complecte- 
batur; praeterea crant opera sacri et profani gcncris post Leopoldum I. com- 
parata vcl composila, quae in aula imperatorum musicae artis amantissimorum, 
Ioscphi L, Caroli VI. ct Mariae Thcresiae audiri spectarique solebant. 

Sunt vero haec cxcmplaria maximam partcm in synopsin vcl, ut dicunt, 
in partituram rcdacta, plura autographa. 

Praeter comitcm a Dictrichstcin non cxiguam accessioncm bibliotheca 
Palatina Ioscpho ab Eybler, primo capellae magistro dcbct, qui partituras 
autographas ad 34 dramata, 7 cantatas aliasquc compositioncs pertinentes, 
quarum auctor Antonius Salieri crat, cx archivo societatis, quae Witwen- 
und Waisen-Pensionsfonds-Gesellschaft der Wiencr Tonkunstler* appellabatur, 
anno 1831 transportandas curavit. 

Anno 1832 haec tota librorum musicorum collectio a rcliquis diversi 
generis, quos bibliotheca possidcbat, libris seiuncta, per armaria 16, quae 
vocabantur c nova 3 , disposita atque in ordinem rcdacta est, nisi quod libri 
manu scripti et imprcssi non separabantur. Indicem eius collectionis dupli- 
cem, scilicct indicem locorum et indicem plus 8000 operum auctorumque 
alphabetico ordine Antonius Schmid conficere et opera describere coepit. 
Haec descriptio brevis, ab auctore musicae disciplinae, quae tum erat, peri- 
tissimo lingua germanica instituta, non tam argumenta ipsa librorum, quam 
extcrnam eorum spcciem, formam, mcnsuram, gcnus chartae, lincarum nume- 
rum ct similia accuratius indicabat ct tamen summa laude digna fuit maxi- 
mumquc usum per proxima tempora, dum post Schmidii mortcm bibliotheca 
custodc musicae disciplinac aeque perito cgebat, paravit. Magnopere igitur 
dolendum est, quod opus unius viri indefesso labore et singulari scientia con- 
fectum, non integrum ad nos pervenit suoque pretio privatum est. 

Cum enim anno 1850 et scqq. Tabularum harum cdendarum causa co- 
dices bibliothecae in novum ordincm dirigcndi essent, codices musici, post- 
quam librorum manu scriptorum et impressorum partitio facta est, cum reliquis 
codicibus consociati numcrisque currentibus signati sunt. Deinde cum codicum 
manu scriptorum, quotquot in bibliothcca cxstabant, brevis descriptio insti- 
tuenda atque academiae "Vindobonensis consilio et impensis his Tabularum 
voluminibus latino scrmone publicanda esset, Antonii Schmid schedae gcr- 
manica lingua conscriptae primum a custode Iosepho Haupt deinde a 
Pausto Pachler in latinum sermonem conversae, retractatae atque in brevius VII 

redactae sunt, neque exigua earum pavs per incuriam prorsus periit. Neque 
viris ipsis, qui novum indicem incohaverant, eum perficere et in publicum 
emittere contigit et Tabularum tandem ad finem perdueendarum consilium 
post 18 fere annorum intervallum, quod post voluminis VII. editionem (a. 1875) 
intercessit, abiectum esse videbatur, cum Guilelmus Eques de Hartel, 
vir doctissimus et omnibus rebus praecellens anno 1891 bibliothecae director 
nominatus, laborem diu interruptum, continuare constituit. Iam anno 1893 
volumen VIII. emissum et omni modo curatum est, ut hoc volumen codicum 
musicorum pararetur. 

In ea re vero describendi ratio in praecedentibus voluminibus exerci- 
tata, id quod tempus et materiae natura poscebat, relinquenda erat novaeque 
fere schedae ad regulas a directore probatas erant componendae. 

Virorum doctorum de hoc catalogo iudicia iam subituri non omni timore 
vacui sumus, ut, quod hodie non iniuria ab iis postulabitur, satis praestare 
putuerimus. Sed quodcumque vituperabitur, quominus de me vituperetur, non 
rccuso, qui, postquam custos Franciscus Wdber, aliis negotiis occupatus 
conscribendo catalogo suam operam navare desiit, eum fere solus absolvi, nisi 
quod hic illic schedae Schmidianae praesto erant. Aequi tamen iudices ne 
obliviscantur, rogo, difficultates iam supra expositas, quae in ordine iam non 
rmitando codicum, in forma harum Tabularum commoditati legentium aptarum, 
in tenuitate sumptuum positae erant, quas neminem facile superaturum fuisse 
concedendum est. 

Atque tota huius voluminis materia in quattuor partes digesta est, 
quarum prima codicum currente numero se excipientium descriptiones, altera 
indicem nominum, tertia rerum, quarta concordantiam, quam dicunt, signa- 
turarum et praesentium et veterum continet. 

De descriptionibus singulis haec observanda sunt. 

1. jSTumerus, qui nunc valet, codicibus praefigitur, uncis vero pristina 
signatura inclusa est, velut: 16061 [A(rmaria) jN"(ova) 43. A. 19]. 

2. Saeculum post signaturam Eomanis litteris indicatur; si annus ipse 
titulo codicis exhibetur, eodem quo eum invenimus loco reliquimus; ubi vero 
tempus aliunde vel coniectura inveniendum erat, in fine descriptionis ad- 
ditum est et coniectura incertior interrogationis signo notatur. 

3. Materiam codicum membranaceam vel linteam notis m. et ch. 
signavimus. 

4. Folia numeravimus pristinis numeris, ubi fieri potuit, servatis; folia 
vero quae initio codicum praefixa numeris carebant, Romanis numeris nota- 
vimus. Sicubi paginae numeratae erant, nihil mutavimus. 

5. Formae magnitudinem, ubi a solita nimis recedit, centimetris in- 
dicavimus; varias partium conglutinatarum formas accurate adnotavimus. 

6. Xomina auctorum immutata ex titulis ipsis hausta sequuntur, cor- 
recta uncis includuntur. Praenomina desunt, ubi recuperari nullo modo po- 
terant. Uncis inclusa etiam nomina coniectura inventa exstant, quibus ubi 
dubiosa sunt, interrogationis signum additum est. WDEX SIGLORUM. A Alto 

B Basso 

b Basso (instr.) 

Bal Balletto 

b. c Basso continuo 

Brt Baritono 

C Canto 

Cta Contralto 

ctb Contrabasso 

corno d. c Corno da caccia 

D Discantus 

Dr Drama 

Dr. mus Drama musicum 

fag Fagotto 

f. atl Folio atlantico 

f. obl Folio obliquo 

fund Fundamentum 

T f Instrumenta 

Instr { 

[ Instrumentalis 

mand Mandolino 

Mezzos Mezzosoprano 

ob Oboe 

Or Oratorium 

org Organum 

Part Partitio 

pic Piccolo Prts. sep. . . . Partes separatae 

S Soprano 

Sp Superius 

T Tenore 

Tab. org. . . . Tabulatura organica 

tamb Tamburo 

trba Tromba 

trbne Trombone 

trgl Triangulo 

tymp Tympano 

V Vagans 

vl Violino 

vla Viola 

vla. d. b. ... Viola da braccio 

vla. d. g. ... Viola da gamba 

vlc Violoncello 

vle Viole 

vli Violini 

vlone Violone 

vltta Violetta 

f Vox, Voces 

voc < 

{ Vocalis 

5 v Quinta vox 

6 v Sexta vox 

7 v Septima vox 

8 v Octava vox 15501 — 15503. 15501. [A. N. 38. A. 7] m. XV. 252. f. Cantionale (Graduale) pro sodalibus 
litteratis utraquistarum in Bohemia scriptum et lingua latina compo- 
situm. Id opus Kuttenbergae in usu fuisse fertur. Codex picturis 
abundantissime ornatus et cantu unius vocis instructus. l a vacat. l b 
Depinguntur fodinae, lotio, examinatio auri. 

I. 2 a — 32 b . Kyrie' cum suis versiculis pro singulis festis anni; 
nonnullis adiungitur et Gloria\ Singuli ex versiculis cantu 
mensurabili compositi sunt. 

II. 33 a — 51 a . Sanctus-Benedictus-Agnus\ Textui genuino multa 
sunt inserta. 51 b vacat. 

III. 52 a — 60 a . Credo' (Patrem . . .). Nonnulla cantu mensurabili 
vel 2 vocibus instructa sunfr. 

IV. 60 a — 62 b . c Antiphonae\ 

V. 62 b — 149 b . Introitus per circulum anni, cum Gradualibus 3 , 
Offertoriis', Comunionibus\ 150 a vacat. 

VI. 150 b — 250 b . c Prosae'diversorumfestorum. 251 a — 252 b vacant, 

15502. [A.N.38. A. 6] m. XV. 226. f. Liber antipbonarius, continensanti- 
phonas, versus, responsoria per circulum anni digesta, tum de tempore 
cum de sanctis, cantui gregoriano accomodata. Opus picturis abundan- 
tissime exornatum et pro ecclesia Caslaviensi exaratum; id quidem 
post annum 1472., testantibus armis civitatis Caslaviensis. Textus 
genuinus officiorum multimode variatu* et abbreviatus est, Incip.: 

Gaude et laetare', desin.: salus deo nostro . . . (in festo s. Michaelis). 
Post fol. 1. excisa sunt 18 folia; post fol. 85. duo folia, post 131. itidem 
duo folia, post 147. duo folia, post 181. decem folia, post 199. unum 
folium, post 222. unum folium, post 224. tria folia, in fine plura de- 
sunt. 

15503. [A. N. 38. A. 2] m. XVI. 445. f. Graduale, de tempore et de sanctis 
ritus utraquistici, lingua tfechica concinnatum, cantui gregoriano apta- 
tum, notulis musicis in systemate quinquelineari positis ad usum eccle- 
siae Caslaviensis a Johanne Taborsky z Klokotske Hory scriptum et 
picturis abundantissime ornatum. l a vacat, l b Arma Caslaviae urbis 
(Erb mesta C^aslawie. 1557). 

I. 2 a — 444 a . Officia ecclesiastica per circulum anni, continentia 
'Kyrie', c Et in terra', 'Gradualia', 'Offertoria', 'Tropos', c Hym- 
ix. 1 2 15503 — 15506. 

nos\ c Antiphonas\ Post fol. 4. deest unum folium; post 97. 
unum, post 194. unum, post 211. tria folia desunt, 
II. 444 a — 444 b . Arnia gentilitia pictoris et scriptoris Joannis Ta- 
borsky cum versibus illa illustrantibus. 445 ab vacat. 

15504. [A. N. 65. A. 244.] ch. XIX. 49. f. obl. Stohl, Jobannes. c Messe in 
B-dur fiir IV Singstinimen und Orchester, componiert, illustriert und 
Sr. kais. konigl. Apost, Majestat Franz Joseph I., Kaiser von Oester- 
reich ctc. etc. in tiefster Ebrfurcht gewidmet . . , 3 Opus affabre 
scriptum ac picturis splendidissime ornatum. Part. 

15505. [A. N. 38. A. 4.] m. XVI. 164. f. Antiphonale de tempore et de 
sanctis, cantui gregoriano accomodaturn ; notulae, quas clavos soleares 
appellare consueverunt, in systemate quadrilineari positae sunt. In 
parte interiori operculi anterioris index praemittitur. Codex anno 
1506 scriptus, litteris initialibus pictis ornatus, continens antipbonas, 
responsoria, invitatoria, hymnos. Opus incipiens: Dominica I. ad- 
ventus 3 ; mutilum infine; desinit enimverbis: Te decet ympnus, deus 
in Syon . . .' Excisa videntur tria folia. 

15506. [A. X. 44. D. 12.] cb. XVI. 198. f. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum, a diversis auctoribus quinis et senis vocibus composi- 
torum. Codex anno 1586 exaratus. l a vacat. l b Index eorum, quae 
in hoc libro continentur\ 2 a vacat. 

1. 2 b 6 a . Gatto, Simon. Asperges me\ 5 voc. 6 b — 7 a vacant. 

2. 7 b — 32 a . Regnart, Jacobus. c Missa: Fit porta Cbristi pervia\ 
5 voc. 32 b — 33 a vacant. 

3. 33 b — 56 a . Sayve, Lambertus de. Missa: Lyram, lyram pulset . 
5 voc. 56 b — 57 a vacant. 

4. 57 b — 85 a . Cleve, Jobannes de. c Missa: Rex Babyloniae venit 
ad lacurn\ 5 voc. 85 b — 86 a vacant. 

5. 86 b — 121 a . Patavinus, Hannibal. c Missa: Ovechi posi\ 5 voc. 
121 b — 122 a vacant, 

6. 122 b — 140 a . Lasso, Orlandus de. 'Missa: Domine dominus 
noster\ 6 voc. 140 b — 141 a vacant, 

7. 141 b — 169 a . Gatto, Simon. c Missa: Veni domine et noli tar- 
dare\ 6 voc. 169 b — 170 a vacant, 

8. Idem. c Missa: Dont vient cela\ 6 voc. sine Osanna et Agnus 
dei , quae excisa sunt, 

15507. [A. N. 44. D. 13.] cb. XVII. III. + 287. f. Hymni totius anni a 
diversis, maximam partem incertis auctoribus compositi, a Georgio 
Moser collecti, scripti ac FerdinandoIII. imperatori auno 1637. sedem 
imperialem conscendenti dedicati. PDedicatio: EerdinandoIIL, pio, 
invicto\ I b vacat, II a — III b . c Index bymnorum totius anni, secundum 
ordinem festivitatum . III b vacat. 15507. a) Proprium de tempore. 

1. Pag. 1 — -16. Creator alme siderum\ 4 voc. (Ten.: §. - - g a 
ffffedc) 

2. Pag. 17 — 40. Jcsu redemptor omnium\ 4 voc. (Ten. : §.--cc 
d e c d d) 

3. Pag. 41 — 68. Palestrina, Johannes Petrus Aloysius. C A solis 
ortus cardine . 4 voc. 

4. Pag. 69 — 80. c Deus tuoruni niilituni\ 4 voc. (Ten. : §. - - [f a 
c d d c d efe dj e e d d e d. Thema uncis inclnsum Palestrina 
gaudct auctore). 

5. Pag. 81 — 92. 'Exultet orbis gaudiis\ 4 voc. (Ten.: §.facddc) 

6. Pag. 93 — 104. Salvete flores martyrum\ 4 voc. (Ten.: 
(p d d efe d c) 

7. Pag. 105—116. c Crudelis Herodes\ 4 voc. (Ten.: $--ch 
a c g a c d) 

8. Pag. 117 — 128. \Lucis creator optime\ 4 voc. (Ten.: (£--cd 
e c d c h a c) 

9. Pag. 129 — 136. c Jam sol recedit igneus\ 4 voc. (Ten. : 
(£ a h d c h d c h a a g) 

10. Pag. 137 — 148. Audi, benigne conditor\ 4 voc. (Ten.: 
^bcebgbgaagg) 

11. Pag. 149 — 166. 'Vexilla regis prodeunt\ 4 voc. (Ten. : (£ g g a 
fdfefd) 

12. Pag. 167 — 182. c Ad regias agni dapes\ 4 voc. (Ten.: §. - - h h 
cagachcd) 

13. Pag. 183 — 196. c Salutis humanae sator\ 4 voc. (Ten.: §. - - g 
ah ch ch af) 

14. Pag. 197 — 212. Veni creator spiritus\ 4 voc. (Ten.: (f - - c g 
a c d c d e d) 

15. Pag. 213 — 224. c Jam sol recedit igneus\ 4 voc. (Ten.: (£ - - d 
e c a h c d) 

16. Pag. 225 — 244. c Pange lingua\ 4 voc. (Ten.: ^-efgffedf) 
245 vacat. 

b) Proprium de sanctis. 

17. Pag. 247 — 262. "Quodcunque in orbe\ 4 voc. (Ten.: <(: -efg 
fded) 

18. Pag. 263— 274. 'Egregie doctor\ 4voc. (Ten.: ^.-chagahh) 

19. Pag. 275 — 290. c Ave maris stella\ 4 voc. (Ten.: $ - a a d 
efgfed) 

20. Pag. 291— 300. 'Vexilla regis prodeunt\ 4 voc. (Ten.: $hhc 
a g a c) 

21. Pag. 301 — 318. c Ut quaeant laxis\ 4 voc. (Ten.: (j: dbde 
fedc) 

1* 4 15507 — 15508. 

22. Pag. 319 — 336. c Decora lux\ 4 voc. (Ten.: §.ccachag) 

23. Pag. 337 — 346. c Pater superni luminis\ 4 voc. (Ten.: §. b c a 
g ab c d) 

24. Pag. 347 — 362. c Miris modis\ 4 voc. (Ten.: (j; eeffded) 

25. Pag. 363 — 376. (Palestrina, Joliannes Petrus Aloysius.) 
c Q,uicumque Christum quaeritis\ 4 voc. 

26. Pag. 377 — 390. c Te splendor et virtus\ 4 voc. (Ten.: (j; b b c 
d b c d c) 

27. Pag. 391 — 406. c Custodes horninum\ 4 voc. (Ten.: §. ccdc 
h ah c d) 

28. Pag. 408 — 420. 'Placare Christe servulis\ 4 voc. (Ten.: 
§. facdd cd) 421 vacat, 

c) Commune sanctorum. 

29. Pag. 423 — 438. c Exultet orbis gaudiis'. 4 voc. (Ten.: (j: c c e 
d e dh c) 

30. Pag. 439 — 448. "Tristes erant apostoli\ 4 voc. (Ten.: §. h h c 
c a g a ch) 

31. Pag. 449 — 464. c Deus tuorum militum'. 4 voc. (Ten. : (f c h a 
a g ah e h) 

32. Pag. 465 — 474. c Deus tuorum militum\ 4voc. (Ten.: §. h h c 
a g a c h) 

33. Pag. 475 — 494. c Sanctorum meritis\ 4 voc. (Ten.: (£ ccdcha) 

34. Pag. 495 — 504. Rex gloriose martyrum\ ' 4 voc. (Ten.: 
(p h h c a g a c) 

35. Pag. 505 — 508. c lste confessor\ 4 voc. (Ten.: (£ agisahcg) 

36. Pag. 509 — 520. c J_ste confessor\ 4 voc. (Ten.: ut supra). 

37. Pag. 521 — 534. Jesu corona virginum\ 4 voc. (Ten.: (£ c c a 
d c h a g) 

38. Pag. 535 — 544. c Jesu corona virginum\ 4voc. (Ten.: §.hhca 
gachcdch) 

39. Pag. 545 — 554. c Fortem virili pectore'. 4 voc. (Ten.: (f g h a 
g a h c d) 

40. Pag. 555 — 572. Caelestis urbs Jerusalem\ 4 voc. (Ten.: 
^ffgaflcdbd) 

15508. [A. N. 43. D. 1] m. XVII. V. + 127. fol. 'Antiphonale ad vesperas 
per annum. Pro contrapuncto (!) austriacae capellae accomodatum. 
Serenissimo et reverendissimo principi domino dno. Leopoldo Gu- 
lielmo . . . humillime dicatum et conscriptum a Georgio Moser, cae- 
sareae capellae notista. Anno 1649\ Opus cantu gregoriano instruc- 
tum, notulis in systemate quinquelineari positis. I b vacat. II a — V a 
index praemittitur. V b vacat, 

I. Pag. 1 — 110. Proprium de tempore. 

II. Pag. 113 — 222. Proprium sanctorum. 15508—15511. 5 

III. Pag. 223 — 254. Commune sanctorum. Unum folium (pag. 111 
— 112) excisum est. 

15509. [A. N. 38. A. 3.] m. XVI. (1568.) 403. fol. Graduale, de tempore 
et de sanctis, ritus utraquistici, lingua cechica concinnatum, cantui 
gregoriano aptatum, notulis in systemate quinquelineari positis, ex- 
aratum et picturis ornatum a Joanne Taborsky et ab Adamo Kazybaba 
z Kozmaczowa. 

1. l a — 50 a . Kyrie^ cum Gloria 5 et tropis diversorum festorum. 
Inter fol. 41 et 42 unum folium excisum. 50 b vacat. 

2. 51 a — 52 b . Te deum . In fine mutilum; unum folium excisum; 
desinit : doufame W . . . 

3. 53 a — 75 b . Sanctus , Benedictus 1 ", Agnus 3 diversorum festo- 
rum; ab initio mutilum; incipit: . . . nan w swe' etc. 

4. 76 b — 244 b . Officia integra, continentia introitus, gradualia, offer- 
toria, communiones et antipbonas. Inter fol. 153. et 154. unum 
fol. excisum; itidem inter 157. et 158., inter 185. et 186., 
inter 188. et 189., inter 225. et 226., inter 236. et 237. 

5. 245 a — 380 b . Prosae', diversorum festorum. 

6. 381 a — 381 b . Versus laudantes Joannem Taborsky et explicantes 
usum libri. 

7. 382 a — 403 b . Patrem' diversorum festorum; in fine mutilum; 
desinit: Werzmez v Du . . . Sequitur nota: W tomto Gra- 
dualu gest w Pocztu wssech Lystii Cztyry Sta a Dwaczetj Se- 
dum. Anno 1648\ Accedit alia: W Letu 1704 gsau seczteny 
Lysty, scbazegy 24\ Ex quibus deesse in fine 24 folia colligi 
licet, cum 403 adbuc exstent; quae vero usque ad fol. 257. 
excisa praenotavimus, jam anno 1648. deerant. 

15510. [A. N. 38. A. 1.] m. XV. (et XVII.) 242. f. Graduale secundum 
rnbricas ordinis praedicatorum, initio et fine carens. Textus cantui 
gregoriano aptatus notulis in systemate quadrilineari positis. Codex 
pluribus manibus exaratus, continet introitus, gradualia, offertoria, 
communiones, versiculos, responsoria, antipbonas, sequentias, doxo- 
logias per circulum anni. 

I. 1 — 17. Folia chartacea, resarcinata, saec. XVII. exarata; conti- 
nent Gloria patri octo tonorum. 5 , Introitus et Kyrie etc. 

II. 18 — 242. Membranacea , continent c Officia', cum cantibus, 
posterioribus saeculis additis (18 — 164). Foll. 90 — 92 con- 
tinent additamenta saec. XVIII. , in paginis palimpsestis; foll. 
165 — 242 continent sequentias. 

15511. [A. N. 33. F. 30.] ch. XIX. 20 f. Pietsch, Franciscus de Paula. 
c Alleluja! C-mai. Motetto a canto, alto, tenore, basso . . / (comitan- 
tibus instrumentis; [=Ps. c Jubilate Deo omnis terra* adnexo alleluia]). 
Part. autosr. 6 15512 — 15522. 

15512. [A. N. 48. D. 49.] ch. XIX. 63 f. Knecht, Justinus Henricus. c Hym- 
nus: Te Deuni laudamus, duplici choro et scdecim instrumentis 
musicis canendus. Modos praescripsit et Francisco II., imperatori 
Romano, Germanico ... et Buonaparte, reipublicae Francogallorum 
consuli primario animo devotissimo obtulit . . . musices director Bi- 
beraci, quac civitas est libera imperialis in Suevia superiori prope 
Ulmam. Anno C. N. 1801, reip. Franc. 9\ Part. autogr. (?) 

15513. [A. N. 65. A. 87.] ch. XIX. 78. f. Beranck, Johannes. ^Grosse 
Messe in C-dur\ Opus 4 voc. comitantibus instrumentis decantandum. 
Ia fine nota: c \Vien, 18. August 1857\ Part. autogr. 

15514. [A. N. 48. C. 8.] ch. XIX. 5 f. Beethoven, Ludovicus van. c Abend- 
lied unter dem gesfirnten Himniel, von H(einrich) Goeble, in Musik 
gesetzt von . . ., den 4. Marz 1820\ Titulus manu posteriori operi 
praemissus: 'Abendlied ftir das Piano-Forte 4 ten Merz, 1820\ Opus 
cautui solo comitante clavichordio aptatum. Part. autogr. (Notte- 
bohm, pag. 185.) 

15515. [A. N. 33. F. 76.] m. XVII. 1. f. c Bcnedicamus Domino, Deo gratias\ 
5 voc, (intonatio cantu gregoriano). 

15516. [A. N. 34. B. 49.] ch. XVIII. 12. f. Rcichardt, Johannes Fride- 
ricus. c Das Lob Gottes oder der 65. pesal (sic!) Davids'. 4 vocibus, 
comitantibus instrumeutis decantandum opus. Accedit nota: Frank- 
furt, Joh. Pauli, Musikdirecktor\ Part. 

15517. [A. N. 48. C. 6.] ch. XVIII. 11. f. Bach, Carolus Philippus Fmanuel. 

Heilig. Original-Partitur\ Opus 4 vocibus comitantibus instrumentis 
decantandum. 

15518. [A.N. 33. A. 72.] ch. XVII. 26. f. (Colonna, Johannes Paulus.) c Dixit 
(dominus) a 9 concerto con violini e ripicni. G. P. C. 5 (== Giov. Paolo 
Colonna.) Part. 

15519. [A. N. 33. B. 98.] cb. XVIII. 34. f. Leo, Leonardus. 'Miserere a 
8 voc . Opus in duos choros divisum, adiecto basso continuo. Part. 

15520. [A. N. 65. A. 68.]. ch. XVIII. 147. f. Gaveaux, Petrus. c Der kleine 
Matrose. Oper in einem Act\ Libellum composuit lingua gallica et 
inscripsit: Le petit matelot 5 Guilelmus Carolus Antonius Pigault- 
Lebrun. Part. 

15521. [A. N. 65. A. 70.] ch. XIX. 6. f. Dubez, Petrus. 'Koronazasi induld. 
csaszari es apostoli kiralyi folsegenek I. Ferencz Jozsef . . . leg- 
kegyelmesebb lirnak jobbagyi hddolattal ajanlott . . .' Classicum 
(= Marsch) celebrando coronationem regis Hungariae compositum. 
Part. 

15522. [A. N. 65. A. 69.] ch. XIX. 51. et 52. f. Sulzer, Julius. 'Klange 
nach Oben! Collectio cantionum piarum, hebraica, germanica, latina 15522. lingua conscriptarum, tuni vivis vocibus solis cum instrumentis comi- 
tantibus decantandarum. 

Vol. I. l a Lithurgische Gesange\ l b — 2 a vacant. 

1. 2 a — 3 a . c Uie Lebre, die uns Gott gegeben\ 3 cantus et org. 

2. 3 b — 4 a . ( Cboral: Die der Tugend reine Saaten\ Cantu solo, oro- 

3. 4 D — 5 b . Kedusche: Kwodo mole olom\ 4 voc. 

4. 6 a — 13 a . 'Psalm 24: Dir, o Herr!' 2 c, 2 b„ ora. 

5. 13 b — 14 a . JNach Psalm 8 : Herr, dein Schopfungsruf !' Voce 
sola (c), org. 

6- 14 b — 16 a . 'Herr, nimm auf\ 2 t., 2 b. et voce sola comitante org. 

7. 16 b . Die der Tugend reine Saaten" ut supra. 

8. 17 a . f Es segne dicb\ 2 c, t,, b. 

9. 17- 11 . Ertdnt des Dankes Lieder\ 2 c, t., b. 

10. 18 a . c Wa jiwro elocbim\ 2 c, t,, b. 

11. 18 b — 22 a . c Jigdal elocbim\ 4 c, 2 t,, 2 b. 

12. 22 b — 24 b . 'Adon olom, ascber molocb', 2 c, t,, b. 

13. 25 a — 25 b . 'Miadir al haccol\ c, a., t,, b. 

14. 26 a . Gepriesen sei die Stunde\ 2 c, t,, b. 

15. 26 b — 27 a . c Kwodomole olom\ t,, b. 

16. 27 b — 29 a . C A jede kobane\ 2 t,, 2 b. 

17. 29 b — 32 b . c Umor de chaj\ 4 voc 

18. 33 a . Ha jom hai'as olom\ 4 voc 

19. 33 b — 39 b . \Pisohu schorim\ b. org. et 4 voc 
Cantate: Auf, lasset uns singen\ 2 c, t., b., org. 
Wenn der Stifter der Geschlechter\ 4 voc ors;. 
Kwodo olom\ 4 voc 
Bewahre mich, o Gott\ c org. 

24. 49 b — 50 b . Sei uns gegriisst'. c org. 

Vol. II. l a . De profundis clanio ad te'. Liturgisches Kirchen- 
werk fiir Chor, Soli, Orgel und Orchester. Zweiter Band der 
Klange nach Oben!' l b — 3 a vacant, 

1. 3 b — 32 a . Allegretto . Opus instrumentis accomodatum, carens 
textu. 32 b vacat, 

2. 33 a — 36 b . Gebet . Instrumentis flatu sonantibus aptatum opus 
sine textu. 

3. 37 a — 42 b . 'Graduale: Ave Maria\ 2 c, b., org. 42 b vacat, 

4. 43 a — 44 b . c Kirchenlied : Himmel, Erde, Luft und Meer. Text 
von J. Neander\ Chorus, org. 

5. 45 a — 46 b . 'Kirchenlied : In der stillen Einsamkeit\ Chor., org. 
(Textura fecit J. Neander.) 

6. 47 a — 52 a . c Begrabnisslied : Wenn der Stifter der Gescblechter\ 
2 c, 2 b. (Textum fecit Gottfridus Eridericus Standleni.) 52 b 
vacat, Part. 20. 


39 b — 45 b 


21. 


46 a — 46 b 


22. 


46 b — 48 a 


23. 


48 a — 49 a 8 15523—15532. 

15523. [A. N. 65. A. 67.] ch. XVIII. 77. f. Hiller, Johannes Adamus. c Der 
Aerndtekranz\ Drania musicum trium actuum. Libellum composuit 
Christianus Felix Weisse. Part. 

15524. [A. N. 48. C. 69.] ch. XVIII. 33. f. Stoelzel, Godofredus Henricus. 

Missa a 8 voci in canone\ (Kyrie et Gloria; cetera desunt.) Vivas 
voces comitantur instrumenta. Part. 

15525. [A. N. 33. B. 3.] cb. XVII. 34. f. (Colonna, Johaunes Paulus.) 'lia- 
gnificat a 9 concerto. G. P. C/ Vivas voces comitantur instrumenta. 
Part. 

15526. [A. N. 33. P>. 2.] ch. XVII. 20. f. Colonna, Johannes Paulus. 'Bene- 
dictusa9. (G. P. C.) 5 Vivas voces comitantur instrumenta. Part. 

15527. [A. N. 33. B. 99.] ch. XVIII. 70. f. Leo, Leonardus. 'Psalm 110: 
Dixit Dominus a piu ( = =5) voci, violini, violena, oboe, corni da 
caccia e flauto traversiero . Part. 

15528. [A. N. 48. D. 81.] ch. XVIII. 29. f. Bach, Johannes Sebastianus. 

VI Sonaten fiir die Orgel mit zwey Clavieren und Pedal\ Accedit 
nota: Joh. Chr. Oley. Aschersleben\ 

15529. [A. X. 48. D. 52.] ch. XVIII. 48. f. Rolle, Johannes Henricus. 

Dcr Tod Abels\ Drama musicum sacrum in duas partes divisum. 
Part, 

15530. [A. X. 33. A. 11.] ch. XVII. 63. f. Benevoli, Horatius. Missa 
16 voc. in quatuor choros distributarum. Part. 

15531. [A. X. 48. B. 55.] ch. XIX. 10 f. Onslow, Georgius. 'Ouverture du 
Colporteur a 4 mains . Accedit nota: Mr. Michel, iraprimeur, rue 
Montmartre N° 13l\ Codex emendationibus et additamentis refectus. 

15532. [A. N. 48. D. 89.] ch. XVIII. 109. et 205. f. Telemann, Georgius 
Philippus. Cantus sacri per circulum anni, numero 41, pro plurimis 
dominicis et singulis festis diebus ecclesiae reformatae, una vel plu- 
ribus vocibus 7 comitantibus instrumentis decantandi. 

Vol. I. 

1. l a — 8 a . Dominica I. adventus: Machet die Thore weit\ 8 b 
vacat, 

2. 9 a — 15 a . ( Dom. II. adventus: Hiitet euch, dass eu're Herzen'. 
15 b — 16 b vacant, 

3. 17 a — 26 b . c Dom. post nativit, Christi : Danket dem Herrn\ 

4. 27 a — 34 a . c Am andern Sonntagc nach Epiph.: Mein Wille 
lieget dir zu Fiissen\ 34 b vacat, 

5. 35 a — 42 b . c Dom. III. post Epiph.: Wir fallen auch fiir dir.' 

6. 43 a — 47 b . c Am 3 ten Sonntage nach Epiph. : Wanim wahrt doch 
unser Schmerz'. 15532. 9 

7. 48 a — 55 b . C III. post Epiph.: Spricht der Herr\ 

8. 56 a — 63 a . 'Sexagesimae: Komm du edles Wort\ 63 b vacat. 

9. 64 a — 71 b . c Am Sonntage Septuagesime : Wie mancher, der 
nach seinem Wahn\ 

10. 72 a — 81 b . Dom. septuagesimae: Aus Gnaden seid ihr selig 
worden . 

11. 82 a — 87 a . c Dom. reminiscere: Stelle dich nur, wie du willt\ 
87 b vacat. 

12. 88 a — 92 a . c Dom. palmarum: Nun kommt die grosse Marter- 
woche\ 92 b — 93 b vacant. 

13. 94 a — 101 a . c Am Sonntage Quasimodogeniti : Der Satan blast 
oft den Frorumsten'. 101 b vacat. 

14. 102 a — 109 b . Fest. annunciationis Mariae: Hinwesr, betrii°-eri- 
sche Liiste . 

Vol. II. 

1. l a — 5 b . c Dom. Cautate: heiligwerther Gottesgeist\ 6 a — 6 b 
vacat. 

2. 7 a — 13 b . c Dom. Cantate: Christus ist nicht • eingegangen\ 14 ab 
vacat. 

3. 15 a — 20 a . c I)om. Jubilate: Zion klagt mit Angst\ 20 b vacat, 

4. 21 a — 30 a . c Rogate: Erhdre mich, wenn ich rufe\ 30 b vacat, 

5. 31 a — 40 a . Festo ascensionis: Christus ist aufgefahren\ 40 b 
vacat . 

6. 41 a — 45 a . 'Festo Trinitatis : Wie heilig ist der Ort\ 45 b — 46 b 
vacant, 

7. 47 a — 54 a . c Festo Trinitatis: Gelobet sei Gotf . 54 b vacat, 

8. 55 a - — 61 b . Dom. I. post Trinitatis: Es wird ein unbarmherzig 
Gericht\ 62 ab vacat, 

9. 63 a — 69 a . c Dom. V. pOst Trinit,: Gib mildiglich dein Segen\ 
69 b — 70 b vacant. 

10. 71 a — 76 a . c Dom. V. post Trinit.: Habe deine Lust an dem 
Herrn\ 76 b vacat. 

11. 77 a — 84 a . c (Dom.) VIII. post Trinit,: Sehet nun zu\ 84 b vacat. 

12. 85 a — 90 a . 'Dom. IX. post Trinit, : Der Reiche verlasst sich\ 
90 b vacat, 

13. 91 a — 96 b . c Am 10. Sonntage nach Trinitatis: Ach Gott vom 
Himmel . 

14. 97 a — 104 a . c Dom. XI. (post) Trinit, : Ach, was soll ichSiinder\ 
104 a — 105 b vacant, 

15. 106 a — lll b . c Dom. XII. post Trinit. : Lobe, danke meine 
Seele\ 

16. 112 a — 11 7 a . c Dom. XIV. post Trinit.: Herr, siehe meinen 
Jammer . 117 b vacat. 10 15532—15537. 

17. 118 a — 124 b . c Dom. XVI. post Trinit.: Es ist allhier ein 
Jammerthal\ 125 ab vacat. 

18. 126 a — 133 a . c Dom. XVII. post Trinit.: Haltet fest an der 
Dehmuth. . 

19. 133 b . l \Vir haben ein festes und prophetisches Wort\ (Textus 
sine notis musicis.) 

20. 134 a — 138 b . c Dom. XVIII. post Trinit.: Der Herr hat gesagt 
zu meinem Herrn\ 139 ab vacat. 

21. 140 a — 147 b . c Dom. XVIII. post Triuit,: Wer da? Saget\ 

22. 148 a — 155 a . c Dom. XX. post Trinit.: So leget nun ab\ 155 b 
vacat. 

23. 156 a — 163 a . c Dom. XXI. (post) Trinit.: Mein Kind, verwirff 
die Zucht\ 163 b vacat, 

24. 164 a — 172 a . c (Dom.) XXII. postTrinit,: MeinGott, ichschiime 
mich\ 172 b — 173 b vacant, 

25. 174 a — 182 a . c (Dom.) XXIII. post Trinit.: Der Gottlose ist 
wie ein Wctter\ 182 b — 183 b vaeant. 

26. 184 a — 190 a . c (Dom.) XXV. postTriuit,: Glaubet nicbt einem 
jeglichen Geist\ 190 b — 191 b vacant. 

27. 192 11 — 199 b . c Dom. XXV. post Trinit.: Dic Gott vurtrauen, 
die erfahren . 

28. 200 a — 205 b . c (Dom.) Jubilate: Gib mir ein frohlich Hertz\ 
Partt. 

15533. [A.X. 65. A. 171.] ch. XVIII. 15.20. 24. f. Kollig, JobannesGeorgius. 

1. 1 — 15. Dominica Cantate: Es ist euch gut, dass ich hingehe, 
a 4 voc, 2 flute (!) travers., 2 violini, viola et cembalo'. Acce- 
dunt: violone, org. Prts. sep. 11. 

2. 1 — 20. c Alle, alle, die gottseelig leben\ 4 voc, comitantibus 
instrumentis. Prts. sep. 11. 

3. 1 — 24. Das Volk, so im Finstern wandelt\ 4 voc ; comitan- 
tibus instrumentis. Prts. sep. 13. 

15534. [A.X. 33. A. 73.] ch. XVII. 24. f. (Colonna, Johannes Paulus.) c Dixit 
(dominus) a 9 concerto con strumenti e ripieni. G. P. C. Part, 

15535. [A. N. 33. F. 39.] ch. XVII. 9. f. Bach, Johannes Sebastianus. "Festo 
purificationis Mariae: Mit Fried und Freud ich fahr; a 4 voci, tra- 
vers., hautb. d'amour, 2 violini, viola con continuo . Part. 

15536. [A.X. 33. F. 33.] ch. XVIII. 72. f. Reichardt, Johannes Fride- 
ricus. c Te Deum. 1786\ Opus octonis vocibus comitantibus instru- 
mentis decantandum ac introductione praevia ( Ouverture inscripta) 
instructum. Part, 

15537. [A. X. 44. A. 4.] ch. XIX. 153. 103. 89. f. Mosel, Ignatius Fran- 
ciscus, nobilis de. c Cyrus und Astyages. Eine Oper in drey Aufziigen, 
frey nach Metastasio bearbeitet von Mattbaeus von Collin, in Musik 15537—15549. 11 

gesetzt und dem Herrn Anton Salieri . . . gewidmet von seinem 
Freunde und Verehrer ...' Fol. 3 dedicatio. Sinsruli aetus singulis 
continentur voluminibus. Opus anno 1818 primum exhibitum Vindo- 
bonae (cf. num. 16535). Part. 

15538. [A. N. 65. A. 106.] ch. XIX. 17. f. Sellenik, A . . . 'Marche mili- 
taire. A sa majeste Franc.ois Joseph (I.) empereur d'Autriche et roi 
de Hongrie\ Part, 

15539. [A. X. 65. A. 91.] ch. XIX. 10. f. Vilbac (Alphonsus, Zoe, Carolus) 
Rainaldus de. Fantasie sur l'hymne national autrichien. Composee 
specialment pour le grand orgue dc 1'eghse saint Epure de Nancy . 
Opus dedicatum A sa majeste 1'imperatrice d'Autriche\ 

15540. [A. X. 65. A. 88.] ch. XIX. 42. f. Abert, Johanncs Josephus. c Jubel- 
Symphonie iiber die osterreichische Xationalhymne: Gott erhalte 
unsern Kaiser; componirt fiir grosses Orchester\ Part. 

15541. [A. X. 65. A. 90.] ch. XIX. 4. f. Schmid, Ernestus. 'Wiegenlied 
(0 schlafe siiss, mein holdes Kind). Gedicht von Otto Prechtler, 
componirt fiir eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte und 
Ihrer kaiserl. Hoheit der . . . Erzherzogin Gisela . . . gewidmet. Part. 

15542. [A. X. 65. A. 40.] ch. XIX. 56. fol. obl. Spitth, Andreas. 'Deutsche 
Militar-Mcsse fiir Mannerstimmen mit Janitscharenmusikbegleitung. 
Componirt und Sr. k. k. apost. Majestat, dem Kaiser Franz Joseph (I.) 
von Oesterreich . . . dargereicht . Eol. 3 accedit nota: Komponiert 
vom 20. Juli bis auf 7. August, 1854\ Part. 

15543. [A. N. 33. B. 9.] ch. XVII. 27. f. Colonna, Johannes Paulus. c Lau- 
date pueri a 8 con stromenti c tromba. 1676 . Part. 

15544. [A. N. 33. B. 10.] ch. XVII. 24. f. Colonna, Johannes Paulus. 'Bea- 
tus vir (qui timet dominum). A 9 voci con violini e trombc et ripieni. 
1679\ Part, 

15545. [A.N. 33. B. ll.]ch.XVII. 18. f. (Colonna, Johannes Paulus.) 'Bea- 
tus vir (qui timet) a 8 concerto con strumenti e ripieni. G. P. C.' 
Part. 

15546 [A.N. 33. B. 5.] ch. XVII. 30. f. (Colonna, JohannesPaulus.) c Magni- 
ficat a 9 concerto. G. P. C. 5 Accedunt instrumenta comitantia. Part. 

15547. [A. N. 33. B. 7.] ch. XVII. 22. f. (Colonna, Johannes Paulus.) c Lau- 
date (pueri Dominum) a 9 con violini. G. P. C.' Accedunt vla., vlc. 
Part, 

15548. [A. N. 33. B. 13.] ch. XVII. 32. f. Colonna, Johannes Paulus. c Dixit 
(dominus) a 9, con stromenti. 1676\ Part. 

15549. [A. N. 33. B. 15.] ch. XVII. 40 f. (Colonna, Johannes Paulus.) c Messa 
concertata a 9 voci con strumenti e ripieni. G. P. C. (Kyrie et Gloria; 
cetera desunt.) Part. 12 15550—15562. 

15550. [A. N. 48. B. 53.] ch. XIX. 10. f. Mehul, Stephanus Henricus. 

Simphonie N° l\ (Andante). Part. autogr. 

15551. [A. X. 48. B. 56.] ch. XVITL 2. f. Bode, Petrus. 'Andante pour un 
violon seul . 

15552. [A. N. 48. B. 54.] ch. XIX. 4. f. Herold, Ludovicus Joseph Ferdi- 
nandus. Marie. Finale du l er act, tous avec choeurs\ Fragmentum; 
incip.: Hola, mon paresseux trompette ; desin.: Ciel, que veux-tu 
dire . . . Part. autogr. 

15553. [A. N. 48. B. 57.] ch. XIX. 1. f. Auber, Daniel, Franciscus Spiritus. 

Priere de la muette de Portici\ (Saint bienhereux.) 4 voc. Part. 
autogr. 

15554. [A. N. 48. B. 58.] ch. XIX. 4. f. Boieldieu, Adrianus. 'Fragment 
d'un choeur de jeunes Gauloites dans 1'opera de Pbaramond . . . 3 (Astre 
immortel, qui per^ant la nuit.) Part. autogr. 

15555. [A. X. 48. B. 61.] ch. XIX. 7. f. Liszt, Franciscus. 'Marche et 
choeur . (II est tombe, le noble preux.) Opusculum scriptum 1825. 
Part. autogr. 

15556. [A. N. 48. E. 20.] ch. XVIIL 12. f. Fux, Johannes Josephus. c Messa 
canonica a capella . Opus 4 vocibus decantandum. In fine nota: de- 
scripsit Michael Haydn, 5** 7 hris 1757'. Part. (Kochel, num. 7.) 

15557. [A. N. 33. F. 29.] ch. XVIII. 17. f. Piantanida, Antonius. 'Magni- 
ficat a quattro con sinfonia\ Part. 

15558. [A.N. 50. B. 19.] ch. XVIII. 48. [et28]f. Mozart. Wolfgangus Ama- 
deus. Cantata: Daviddepenitente con l'orchestra\ Opus in duas partes 
divisum, quarum prior manu scripta ab Aloysio Fuchs, textum habet 
germanicum, altera Lipsiae apud Ambrosium Kiihnel aeri incisa tex- 
tum exhibet italicum et germanicum ( mit einer Parodie (!) von 
Johann Adam Hiller'). Part, 

15559. [A. N. 48. E. 9.] ch. XVIII. 4. f. Hofmann Melchior. 'bom. II. 
post epiphaniam: Lasst uns in unsrcr Noth . 4 vocibus ct voce sola, 
comitantibus instrumentis decantandum opus. 1710. Part, autogr. 

15560. [A. N. 48. D. 75.] ch. XVIII. 73. 34. 62. 27. f. Pleyel, Ignatius. 

Die Fee Urgele. Marionetten-Operette\ Opus quatuor actuum, qui 
singulis continentur voluminibus. Libellum composuit lingua gallica 
et Le fee Urgele, ou ce qui plait aux dauies 3 inscripsit Carolus Simon 
Favart, Opus modis musicis instructum auno 17 76. Part, autogr. 

15561. [A. N. 48. E. 8.] ch. XVIII. 24. f. Wiegand, Johannes. c Cantata: 
Lobt den grossen Gott' quaternis vocibus comitantibus instrumentis 
decantanda. Part. 

15562. [A. N. 48. E. 1.] ch. XVIII. 32. f. Ziegler, Christian Gottlieb. 'Can- 
tata (Kommt herzu) auf das . . . Geburtsfest Ihro kgl. Hoheit Anna 15562—15570. 13 

Anialia, Prinzessin von Preussen . . . des . . . Stiffts Quedlinburg 
Abbatissin ctc. In der Scblosskirche abgesungen den 9. November, 
1760'. Opus quaternis vocibus comitantibus instrumentis instructum. 
Part. autogr. 

15563. [A. N. 48. D. 78.] ch. XVIII. II. -f- 25. f. (Uhde, Johannes Otto.) 

Cantata, composta per il giorno natalizio di sua maesta, Federico il 
Grande, re di Prussia'. (Eceo il sol qui s'aggira — Siehe, die Sonne 
kehret heiterer.) Sequitur versio germanica tituli praecedentis adiecto 
loco et anno: Berlin, 1763' et nota mami scripta: c den 23. Jan. 
1763 und den 30. desselben im Dorletischen Hause aufgeflihrt\ Fol. I. 
et II. continent textum italicum et eius versionem germanicam im- 
pressam; fol. 1 — 26 textum italicum modis musicis, quaternis vocibus 
comitantibus instrumentis instructum. Part. autogr. 

15564. [A. X. 38. D. 28.] ch. XVIII. 64. f. Locatelli, Petrus. C XII sonate 
a fiauto traverso con cembalo\ Possedit olim Johannes Gottfridus 
Schicht, Part, 

15565. [A.N. 62. E. 7*.] ch. XVIII. 119. f. Graun, Carolus Henricus. c Cleo- 
patra . Drama musicum italicum trium actuum. Libellum composuit 
Johannes Gualbertus Bottarelli (:). Part. 

15566. [A. N. 38. D. 19.] ch. XVIII. 44. f. Unstatt, Josephus. Opera mu- 
sica 7, quae concerto* adpellari solent, instructa vl. principali, vl. L, 
II., vla. et org. ; excepto ultimo. 

1. l a — 6 b . c Concerto" (I.) A-mai. 

2. 7 a — 12 b . 'Concerto 5 (II.) G-mai. 

3: 13 a — 18". 'Concerto' (III.) D-n.ai. 

4. 19 a — 25 b . c Concerto 3 (IV.) F-mai. 26 ab vaca1, 

5. 27 b — 32 b . c Concerto 3 (V.) C-mai. 

6. 33 a — 40 a . c Concerto' (VI.) B-mai. 40 b vacat, 

7. 41 a — 43 b . c Concerto' (VII.) Vlc. L, II., vlone. D-mai. 44 ab 
vacat. Parit. 

15567. [A. N. 36. D. 1.] ch. XIX. 24. f. Dietrichstein, Mauritius, comes 
de. Klage\ Cantate fiir 2 Stimmen mit Chor. Gedicht von Frau 
Caroline Pichler, geborene von Greiner. 181 1\ Vivas voces comi- 
tantur instrumenta. Part, 

15568. [A. N. 33. B. 6.] ch. XVII. 13. f. Colonna, Johannes Paulus. c Lau- 
date dominum onmes gentes; pieno a 3 chori di voci. 26 settembre, 
1672, per s. Penonio'. Accedunt partim instrumenta comitantia. Part. 

15569. [A. X. 33. B. 14.] ch. XVII. 36. f. (Colonna, Johannes Paulus.) 'Dixit 
(dominus) a 8 concerto con strumenti e ripieni. G. P. C. Part, 

15570. [A.X. 33. B. 12.] ch. XVII. 20. f. (Colonna, Johannes Paulus.) c Dixit 
(dominus) a 8 concerto con strumenti e ripieni. G. P. C. Part. 14 15571 — 15584. 

15571. [A. N. 33. B. 8.] ch. XVII. 16. f. Colonna, Johannes Paulus. c Lau- 
date pueri ; a 9 voci con il prirao soprano concertato, ripieni e stru- 
menti . Part. 

15572. [A. N. 33. B. 1.] ch. XVII. 15. f. Colonna, Johannes Paulus. c Mi- 
serere a, 10, con stromenti. Fatto 1'anno 1675 . Part. 

15573. [A. N. 48. C. 84.] ch. XVIII. 16. f. (Ziani, Marcus Antonius.) c Missa 
brevis a 4. 1713'. Accedunt instrumenta comitantia: vl. L, II., vla., 
vlc. Part. autogr. (r). 

15574. [A. N. 48. C. 83.] ch. XVIII. 46. f. (Ziani, Marcus Antonius.) Missa 
c a 8 voci con stromenti. 1712\ Part. autogr. 

15575. [A. N. 48. C. 82.] ch. XVIII. 18. f. (Ziani, Marcus Antonius.) Missa 
4 voc. '1710. Da capella . Accedit organum coniitans. Part. autogr. 

15576. [A. N. 48. C. 81.] ch. XVIII. 16. f. Ziani, Marcus Antonius. c Messa 
a 4 da capella da cantarsi con 1'organo e senza. 1712 . Part. autogr. 

15577. [A. N. 48. D. 67.] ch. XVIII. 7. f. Rollig, Johannes Georgius. c Can- 
tata in dominica 1. adventus: Sey du raein Anfang und mein Ende' 
4 voc. comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

15578. [A.N. 48.D. 68.] ch. XVIII. 11. f. Rollig, Johannes Georgius. c Festo 
ascensionis Christi: Gott fahret auf rait Jauchtzen' . . . Cantata 
4 voc. comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

15579. [A. N. 48. D. 69.] ch. XVIII. 11. f. Rollig, Johannes Georgius. 
c Festo circumcisionis Christi\ Cantata: Riihmet seinen heiligen 
Namen\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

15580. [A. N. 48. C. 7.] ch. XVIII. 8. f. Bach, Guilelmus, Friedeman. c Sin- 
fonia\ D-mai. Opus instrumentis aptatum. Part. autogr. 

15581. [A. N. 48. B. 25.] ch. XVIII. 6. f. Hoffmeister, Franciscus Anto- 
nius. c Cassatio in F (-mai)\ Opus vl. solo, ob., vla, 2 corni, fag. apta- 
tum. Part. autogr. 

15582. [A. N. 48. C. 64.] ch. XVIII. 5 + 14. f. Romberg, Bernardus. c Ca- 
priccio sur des airs et danses Polonais pour le violoncelle avec accom- 
pagnement de deux violons, deux clarinettes, deux bassons, deux cors, 
alt et bass . . Op. 47\ 

1. Part, 

2. Parts. sep. 10. vl. L, II., vla., corno L, II., fag. L, II., clarinetto 
L, IL, b. 

15583. [A. N. 48. D. 2.] ch. XIX. 9. f. Spontini, Ludovicus Caspar Pacifi- 
cus. Air dans Olimpie'. (Auguste epouse d'un heros.) B. solo, comi- 
tantibus instrumentis. Part, autogr. 

15584. [A. N. 48. D. 61.] ch. XVIII. 40. Wemer, Gregorius Josephus. 

1. l a — 20 a . c Missa in contrapuncto, canto, alto, tenore, basso con 
organo e violone\ 20 b vacat. 15584—15589. 15 

2. 21 a - — 40 b . Missa lydia alla breve, a, 4 voci con basso continuo\ 
Inscriptioni pristinae accedit nota: 'Dieses Manuscript ist die 
eigene Handsehrift dcs Gregor Josepb Werner, hocbfurstlich 
Esterhazischer Capellmeister zu Eisenstadt in Ungarn um 1736, 
der Vorfahr unseres grossen Jos. Haydn im Amte. Ambros 
R,ieder\ Partt. 

15585. [A. N. 33. A. 53.] cb. XIX. 80. f. Bott di Pierot, Franciscus. 

1. l a — 60 a . Missa a quattro voci con alto viola, violoncello obligato 
e fondamento . . . dedicata alla sacra cesarea e cesareo-real 
maesta, l'imperatriee Maria Theresia. Per la festa di s. Nor- 
berto ai 6 giugno delfanno di salute 1806\ Opus complectens 
praeter partes ordinarias etiam gradualo: Justus ut palma fio- 
rebit et offertorium: Laetamini in Domino . 60 b vacat. 

2. 61 a — 79 a . Hymnus ss. Ambrosii et Augustini de s. trinitatem' 
(sic!). Pol. 60 b inscriptio italica: Inno Ambrosiano, osia Te 
Deum laudamus, messo in musica a quattro voci con fonda- 
mento . Accedunt: vlc, vlone., org. Partt. 

15586. [A. N. 33. E. 7.] ch. XVIII. 29. f. Benda, Georgius. Missa quater- 
nis vocibus comitantibus instrumentis decantanda. Kyrie et Gloria, 
cetera desunt. In fine nota: Diese Messe babe ich in der Auktion 
von den Musikalien des Baron Switen erstanden, wobey ein Brief 
des Benda (der mir leider verloren gieng) gelegen ist, aus dem 
sich gezeigt bat, dass Benda diese Messe als Probe seiues Talentes als 
Kircben-Componist auf Verlangen Sr. Excellenz eingesendet, da 
letzterer seine Verwendung zur Erlaugung der Hofkapellmeisters- 
Stelle dem Benda versprochen hatte. Bartenschlag m. p. Part. 

15587. [A. N. 34. E. 25.] cb. XVII. 58. f. Incertus. Requiem quinque; voce 
sola cantu mensurabili decantanda opera, non manu scripta sed formis, 
quas Patronen vocant, adbibitis exarata. 

15588. [A. X. 65. A. 89.] eb. XIX. 27. f. Elias, A . . . J . . . 

l a — 2 a . Begrussungsmarsch fiir das Clavier componiert . . . 
aus Anlass der Jubelfeier des hundertjahrigen Militar-Maria- 
Theresien-Ordens-Festes und der bochsterfreulichen Riickkehr 
Sr. kais. konigl. apostol. Majestat 5 . 2 b vacat. 

1. 3 a — 7 b . Partition des Beo-russun^smarsches fiir k. k. Militar- 
Capellen . . . 3 8 a — 8 b vacat. 

2. 9 a — 27 a . Prts. sep. eiusdem operis. 27 b vacat. 

15589. [A. X. 48. E. 39.] ch. XVIII. 40. f. Haydn, Johannes Michael. 

(Missa in ho)norem sanctissimae trinitatis a 5 voci: 2 sop., alto, ten. 
e basso conc, 2 violini, viola, 2 clarini (violoncello) tympano con or- 
gano\ In fine operis nota: Joan. Mich. Haydn composuit. Anno 1754. 
Part. autogr. 16 15590—15593. 

15590. [A. N. 48. B. 27.] ch. XVIII. 3. f. Tolemann, Georgius Philippus. 
l Arie in Partitur zur Oper 'Masaniello' von Reinhardt Kaiser. Com- 
poniert 1729 (sie!). Original-Handschrift . ( Die Wolken zeugen 
Blitz und Keile\) C-solo comitantibus instrumentis. Accedit nota: 

Eigenhandige Arie von dem beriihmten Hamburgischen Kapellmeister 
Telemann zu derReinhard Keiserschen Oper Masanicllo (Lamuette), 
welche derselbe wahrscheinlich fiir eine Siingerin componierte, der 
die Kaisersche Composition nicht gefiel oder zu hoch lag. Sie ist naeh 
dem Jahre 1721 componiert, in welchem Jahre T. scinen Socrates 
auf die Biihne brachte. Seine dramat. Arbeiten sind von der grossten 
Seltenheit\ Haec nota et inscriptio manibus diversis posterioribus ex- 
aratae sunt. 

15591. [A. N. 33. F. 46.] eh. XIX. 74. f. Collectio modorum musicorum 
psalmi 127: Beati omnes, qui timent dominum' a diversis auctoribus 
compositorum, qui sunt: 

1. l a — 7 b . Champion, Nicolaus. 6 voc. 

2. 7 b — ll b . Scandellus, Antonius. 6 voc. 

12 a — 16 a . Idem. II. pars: Ecce sic benedicetur\ 

3. 16 a — 20 b . Eigulus, Wolfgangus. 5 voc. 

20 b — 23 b . Idem. II. pars: Benedicat tibi dominus\ 

4. 23 b — 30 b . Eckel, Mathias. 5 voc. 

5. 31 a — 35 b . Ottho, Wolfgangus. 5 voc. 

35 b — 40 a . Idem. II. pars: 'Ecce sic benedicetur\ 

6. 40 a ~43 a . Stolzer, Thomas. 5 voc. 

43 a — 46 b . Idcm. II. pars: ^Filli tui sicut novellae\ 

7. 46 b — 53 a . Lupus, Johannes. 4 voc. 

8. 53 a — 58 a . Zyrlerus, Stephanus. 4 voc. 

9. 58 b — 61 b . Pieton, Loyset, 4 voc. 

62 a — 64 b . Idem. II. pars: Eccc sic benedicetur\ 
10. 65 a — 74 a . Incertus auctor. 4 voc. 74 b vacat, Partt, (Apogra- 
phon libelli, impressi Noribergae apud Ulricum Neubei*, 1569. 
Cf. Eitner, 1589 c.) Ex collectionc Haubcriana. 

15592. [A. X. 65. A. 93.] ch. XIX. 13. et 73. 4°. Zabel, Carolus. 

1. Jubel-Marsch zum 18. October 1863 componirt zur Gcdenkfeier 
der Schlacht bei Leipzig und Sr. Majestat dem Kaiser von Oester- 
reich Franz Joseph I. . . . gewidmet . . / Part, 

2. Eiusdem operis prts. sep. 24: vl. L, II., vla., vlc., b., pic, flauto, 
ob. L, II., clarinetto L, II., fag. L, II., corno L, II., trba. L, II., 
trbne. alto, ten., b., tuba ad lib., tymp., tamburo pic, tamb. 
grande, trgl. 

15593. [A. N. 65. A. 104.] ch. XIX. 13. f. obl. Hager, Andreas. Classica 
tria (Reitermarsche). Francisco Josepho L, imperatori Austriae dedi- 
cata. l a Dedicatio. l b vacat. 15593—15601. 17 

1. 2 a — 5 a . c Kaiser Franz Joseph-Elisabethen Parademarsch\ 5 b 
vacat. 

2. 6 a — 9 a . c Soldaten-Freuden-Marsch\ 9 b vacat. 

3. 10 a — 13 a . c Erinnerungsmarsch\ 13 b vacat. Partt. 

15594. [A. X. 43. A. 41.] cli. XVIII. 49. f. Caldara, Antonius. 'Graduale 
(Sancte Deus nos salva) a 4 voci comitantibus instrumentis. Prts. 
sep. 35. Notantur actiones: 1793 — 1800. 

15595. [A. N. 43. A. 40.] ch. XVIII. 65. f. Caldara, Antonius. c Gra- 
duale (Domine ad te in necessitatibus.) a 4 voci 3 . . . comitantibus 
instrumentis. Prts. sep. 34. In capite nota: Questo e di gusto ri- 
dicolo . 

15596. [A. N. 43. A. 39.] ch. XVIII. 36. f. Caldara, Antonius. c Graduale 
(Si consistant adversum me.) a 4 voci . . . comitantibus instru- 
mentis. Prts. sep. 34. Notantur actionis 1793 — 1800. 

15597. [A. N. 43. A. 38.] ch. XVIII. 36 f. Caldara, Antonius. 'Graduale 
(Sanctum Domini dei nomen) a 4 voci . . . comitantibus instru- 
mentis. Prts. sep. 34. Notantur actiones 1793 — 1796. 

15598. [A. X. 49. B. 42.] ch. XVII. 42. 41. f. Draghi, Antonius. c Cidippe\ 
Drama per musica nel giorno natalizio della S. C. R. M. delP impera- 
trice Eleonora. 1671. Poesia del conte (Nicolo) Minati. Opus trium 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. Actus II. deest. Inserta 
est actui III. aria': Dolce speranza^, modis musicis a Leopoldo I. 
imperatore instructa. Codex manu cuiusdam ... Biotti exaratus. 
Part, 

15599. [A. X. 49. B. 38.] ch. XVII. 46. 44. 91. f. Draghi, Antonius. 'Leo- 
nida in Tegea. Per il giorno natalizio di Leopoldo (L). Poesia di 
Nicolo Minati ... 1670.' Drama musicum trium actuum, qui sin- 
gulis continentur voluminibus. Eecitativo': Io non so (cum Aria ) 
actus III. a Leopoldo I. imp. modis musicis ornatum. Part, 

15600. [A. X. 49. B. 40.] ch. XVII. 42. 45. 69. f. Draghi, Antonius. l La 
felicita di Seiano. Poesia di Nicolo Minati. Xella nascita della S. 
C. R. M. del imperatore Leopoldo I. 1671'. Drama musicum trium 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. Aria : Chi su 1' altrui 
(act. L), c Germanico, signora giunge' (act. II.), sonata avanti la 
licenza 5 et ^Licenza' (act, III.) a Leopoldo I. imp. modis musicis in- 
structa sunt, Part. 

15601. [A. X 49. B. 41.] ch. XVII. 83. f. Draghi, Antonius. c La gara 
degli Genij. Festa per la nascita della S. C. E. M. dell' imperatrice 
Margherita, 1'anno 1671. Poesia di Xicolo Minati\ Aria: c Su. le 
labra mi danza' et c AU'lior che dal niente 5 a Leopoldo I. imp. modis 
musicis ornatae sunt. Part. 

IX. 2 18 15602 — 15604. 

15602. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 126. f. Lotti, Antonius. Collectio ope- 
rum musicorum ecclesiasticorum. 

1. l a — 14 b . c Messa del quiuto tono, a 4 voci\ 

2. 15 a — 38 a . c Messa a 4 voci e stromenti se piace\ 38 b vacat, 

3. 39 a — 65 b . c Messa a 3 voci\ adiecto organo. 

4. 66 a — 75 b . Messa a due voci\ adiecto organo. 

5. 76 a — 93 a . 'Benedictus e Miserere". 4 voc. 93" vacat, 

6. 94 a — 107 b . Benedictus e Miserere a quattro voci\ 

7. 108 a — 116 a . Beatus vir a capella a 4\ cum parte pro organo. 
116 b vacat. 

8. 117 a — 121 b . Salnio: Cantemus domino; a tre ; adiuncto organo. 

9. 122" — 124 b . 'Salve (regina) a quattro a capella\ 125 a — 126 b 
vacant, Partt, 

15603. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 160. f. Collectio opcrum musicorum 
ecclesiasticorum. In fol. l a legitur nota: Visto e corretto da G(io- 
vanni) G(asparo) Aiblinger\ 

1. l a — 16 a . Scarlatti, Alexander. Messa a quattro voci : soprano, 
contralto, tenore e basso a canone'. 16 b vacat, 

2. 17 a — 20 a . Idem. 'Motetti\ 'Exultate Deo\ 4 voc. 

3. 20 a — 24 a . Idem. c Doniine, refugium factus es\ 5 voc. 24 b 
vacat, 

4. 25 a — 28 b . Idem. Sacerdotes domini\ 3 voc, org. 

5. 29 a — 30 b . Idem. c Tui snnt coeli\ 3 voc, (2 sop., b.) org. 

6. 31 a — 32 b , Idem. Uuiversi, qui te expectant\ 5 voc 

7. 33 a — 34 b . Idem. "Festina domine\ 5 voc 

8. 35 a — 160 b . Durante, Franciscus. c Messa de morte\ 8 voc, 
comitantib. 2 vl., vla., org. Partt, 

15604. [A. X. 34. C. 22.] ch. XIX. 164. f. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum a diversis auctoribus compositorum. 

1. l a — 18 a . Allegri, Gregorius. - Psalm 50: Miserere mei Deus. 
N ro I. Original. N ro II. Von einem papstlichen Siinger mit allen 
Verzierungen und Andeutungen des Vortrages aufgesetzt, wie es 
jetzt in der Sixtinischen Capelle gesungen wird (d. h. seit 1824). 
N ro III. Wie es in Salzburg in der Domkirche gesungen wird\ 
5 voc 18 b vacat. 

2. 19" — 50 b . Benevoli, Horatius. c Dixit dominus, a 12 voci'. 

3. 51 a — 55 a . Idem. c 2 antifonae a 4 bassi .. .\ a) 'Andreas Christi 
famulus . b) Laurentius bonum opus\ 55 b vacat, 

4. 56 a — 64 b . Cordans, Bartholomaeus. (Ex missa de requiem:) 

Domine Jcsu Christe\ Sanctus\ ^Benedictus'. Agnus\ Lux 
aeterna'. 4 voc 

5. 65 a — 103 b . Foggia, Franciscus. c Motetti a 4 con org. . . . 
Koma, 168l\ a) c Ave Maria\ b) 'Beata es virgo Maria\ c) In 15604 — 15606. 19 

omnem terram\ d) Gloria et honore\ e) t Laetamini in Domino . 
f) c Justorum animae\ g) 'Afferentur regi virgines\ h) c Filiae 
regum . 

6. 104 a — 118 a . Morales, Christophorus. c Siquono (!) composi- 
zioni di . . . (Roma, 1681)\ a) c O sacrum convivium\ 5 voc. 
b) Christus resurgens\ 5 voc. 

7. 118 b — 140 b . Palestrina, Johannes Petrus Aloysius. ( c Mo- 
tetti a 4 e 5. Roma, 168l\) a) c Surge, Petre\ 5 voc. b) 
c Tantum ergo\ 5 voc. c) c Salvator mundi\ 4 voc. d) 'Sub 
tuum praesidium\ 4 voc. e) c Offertorium missae mortuorum: 
Domine Jesu Christe\ 5 voc. f) c Te lucis ante terminum\ 
4 voc. 

8. 141 a — 143 b . Bernabei, Josephus Antonius. a) *Tn processione 
dominicae palmarum: Accurrunt turbae\ 4 voc. b) ^Gloria laus 
et honor\ 144 ab vacat. 

9. 145 a — 150 a . Idem. 'Popule meus, a duplici chori' (!). 150 b 
vacat. 

10. 151 a — 157 a . Idem. 'Vexilla regis\ 4 voc. 

11. 157 b — 160 a . Idem. c O sacrum convivium\ 4 voc, org. 160 b 
vacat- 

12. 161 a — 164 b . Idem. quam suavis\ 4 voc, org. Partt. 

15605. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 134. f. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum, a diversis auctoribus compositorum. 

1. l a — 3 b . Ciampi, Philippus. c Salvc regina', 4 voc 4 ab vacat. 

2. 5 a — 6 a . Jannaconi, Josephus. ^Girano 4 soggetti, che for- 
mano diverse armonie . (Ave maris stella.) 4 voc, org. 6 b 
vacat. 

3. 7 a — 9 a . Cannicciari, Pompeius. Ave Maria. 1703'. 4 voc, 
org. 9 b — 10 b vacant. 

4. ll a — 20 b . Legrenzi, Johannes. Ave regina' et Salve re- 
gina ... Venezia, 1662. 5 voc, org. 

5. 21 a — 64 b . Durante, Pranciscus. c Incipit oratio Jeremiae pro- 
phetae. Legione 3 a del sabbato santo a 4 voci con violini, viole 
e corni da caccia\ 

6. 65 a — 134 b . Astorga, Emanuel. c Stabat mater\ 4 voc, comi- 
tantibus instrumentis. Partt. 

15606. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 178. f. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum, a diversis auctoribus compositorum. 

1. l a — 25 a . Palestrina, Johannes Petrus Aloysius. Missa: 
L'homme arme\ 5 voc 

2. 25 b — 49 b . Idem. 'Missa: Repleatur os meum laude\ 5 voc 
50 ab vacat. 

3. 51 a — 64 b . Idem. c Missa ad fugam\ 4 voc 

2* 20 15606 — 15608. 

4. 65 a — 78 b . Idem. c Missa pro defunctis\ (Sine introitu.) 5 voc. 

5. 79 a — 100 a . Monte, Philippus de. 'Missa 5 vocum super: Ad 
te levavi oculos meos'. 5 voc. 100 b vacat. 

6. 101 a — 129 b . Idem. c Missa super: Si ambulavero; 6 vocum\ 
130 ab vacat. 

7. 131 a — 154 b . Anerio, Eelix. c Requieni\ 4 voe. 

8. 155 a — 172 b . Anerio, Johannes Eranciscus. Motteti 5 a 4 voci 
... Eoraa 1611, presso Bartolomeo Zannetti/ a) Panis angeli- 
cus\ b) Oongratulamini mihi . c) Ecce quam bonum . d) Popule 
meus\ e) c Duo seraphim clamabant . 

9. 173 a — 178 b . Nanini, Johannes Maria. "T)ue motteti\ a) c Hodie 
Christus natus\ 4 voc. b) Veni sponsa Christi\ 5 voc. Partt. 

15607. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 103. f. Collectio operum musicorum 
diversi generis a variis auctoribus compositorum. 

1. l a — 39 a . Marcello, Benedictus. Due Miserere a 3 voci\ Ac- 
cedit org. 

2. 39 a — 45 a . Idem. Capriccio a cinque voci\ (No che la sii.) 

3. 45 b — 82 a . (Idem.) Messa a quattro concertata con organo\ 

4. 83 a — 90 a . (Idem.) c Miserere\ 4 voc. 90 b vacat. 

5. 91 a — 103 a . Auctores varii. Jubilus s. Bernardi (Jesu dulcis 
memoria) Romae, 1589 . Singulas strophas carminis singuli auc- 
tores modis musicis ornaverunt: a) Petrino, Jacobus (plurimas 
strophas). b) Nanini, Joannes Maria. c) Palestrina (Praene- 
stinus), Joannes Petrus Aloysius. d) Anerio, Felix. e) Pug- 
giero, Joannes. 103 b vacat. Partt. 

15608. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 101 f. Collcctio operum musicorum ec- 
clesiasticorum a diversis auctoribus compositorum. 

1. l a — 15 a . Lasso, Rudolphus de. Missa 5 vocum super: Haec 
est vera fraternitas . 15 b vacat. 

2. 16 a — 29 a . Idem. Missa 6 vocum super: Judica domine\ 29 b 
vacat. 

3. 30 a — 41 b . Idem. Missa a 4 super: Tres pueri\ 

4. 42 a — 48 b . Idem. Magnificat super: Judica domine, a 6 voci*. 

5. 49 a — 53 b . Idem. Magnificat super: Haec est vera fraternitas\ 
5 voc. 

6. 54 a — 57 b . Idem. Magnificat (super): Tres pueri; a 4 voci\ 

7. 58 a — 66 b . Clemens, Jacobus, nou papa. Motetto in die sancto 
paschae, a 5 voci' (Maria Magdalenae). II. pars: (Cito euntes 
dicite). 

8. 67 a — 72 a . Gombert, Xicolaus. Maria Magdalenae . . . a 5 voci\ 
II. pars: (Cito euntes dicite). 

9. 72 a — 79 a . Hollant, Sebastian. 'Dura transisset sabbathum, a 
5 voci'. II. pars: (Et valde mane). 15608—15611. 21 

10. 79 a — 83 a . Alart, Simon. c Dum transisset sabbathum, a4 voci\ 
II. pars: (Et valde mane). 

11. 83 b — 88 b . Gabrieli, Andreas. c Maria Magdalenae; 7 vocum\ 

12. 88 b — 92 b . Idem. 'Expurgate vetus fernientum. 8 vocum'. 

13. 92 b — 97 a . Bendinelli, Augustus. 'Magnificat quinti toni a 
8 voci\ 

14. 97 b — 100 b . Idem. In ascensione domini. Hymnus ad nonam : 
Immolatus in te\ a 4 voci. 101 ab vacat. Partt. 

15609. [A. N. 34. C. 22.] cb. XIX. 226. f. obl. Lasso, Orlando di. c Psalmi 
poenitentiales, quibus accedunt: Laudes domini. Anno 1584'. 

1. l b — 22 a . Domine ne in furore tuo\ 5 voc. 22 b vacat. 

2. 23 a — 52 a . Beati quorum remissae sunt iniquitates. Psalmus 
poenitentialis 5 voc. . . .' 52 b vacat. 

3. 53 a — 92 a . Psalmus poenitentialis: Domine ne in furore ...; 
5 vocum\ 92 b vacat. 

4. 93 a — 124 a . Psalmus poenitentialis: Miserere mei Deus. 5 vo- 
cum . . / 124 b vacat. 

5. 125 a — 164 b . Psalmus poenitentialis: Domine exaudi orationem 
meam . . . ; 5 vocum\ 

6. 165 a — 177 b . Psalmus poenitentialis: De profundis ...; 5 vo- 
cum\ 

7. 178 a — 202 a . Psalmus poenitentialis: Domine exaudi oratio- 
nem meam . . .; 5 vocum\ 202 b vacat. 

8. 203 a — 226 a . Laudes domini: Laudate dominum de coelis . . ., 
5 vocum\ 226 b vacat. Partt. 

15610. [A. N. 34. C. 22.] cb. XIX. 144. f. Palestrina, Jobannes Petrus 
Aloysius da. Collectio operum musicorum ecclesiasticorum. 

1. l a — 38 a . Missa: Hodie Cbristus natus est, cum octo vocibus. 
Venetiis apud Eiccardum Amadinum. 1602\ 38 b vacat. 

2. 39 a — 45 b . Hodie Christus natus est; cum octo vocibus . 

3. 46 a — 59 a . Kurge, illuminare Jerusalem\ 8 voc. 59 b vacat. 

4. 60 a — 108 a . 'Missa: Assumpta est ... a, sei voci\ 108 b vacat. 

5. 109 a — 144 a . c Missa 5 vocum: Quando lieta sperai\ 144 b va- 
cat. Partt. 

15611. [A. X. 34. C. 22.] ch. XIX. 111. f. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius da. Collectio operum musicorum ecclesiasticorum. 

1. l a — 43 a . 'Missa: Xasce la gioja mia, a 6 voci\ 43 a vacat. 

2. 44 a — 74 a . c Missa: Sicut lilium inter spinas, a 5 vocum 5 (sic!). 
74 b vacat. 

3. 75 a — 86 a . c Magnificat secundi toni, 4 vocum\ 86 b vacat. 

4. 87 a — 99 b . c Magnificat IV. toni, 4 vocum\ 

5. 100 a — lll b . c Magnificat VIII. toni, cum quatuor vocibus\ 
Partt, 22 15612 — 15613. 

15612. [A. N. 34. C. 22.] eli. XIX. 132. f. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius. Collcctio operuni musicorum ecclesiasticorum. 

1. l a — 18 b . c Missa: Aeterna Christi munera\ 4 voc. 

2. 19 a — 40 a . c Missa brevis'. 4 voc. 40 b vacat, 

3. 41 a — 68 a . 'Missa: Inviolata; 4 vocum\ 68 b vacat, 

4. 69 a — 84 a . 'Missa: Lauda Sion; 4 voc/ 84 b vacat, 

5. 85 a — 101 a . c Missa: Iste confessor, 4 vocuni\ 101" — 102 b vacant. 

6. 103 a — 131 a . c Missa: Jam Christus astra aseenderat\ 4 voc. 
131 b — 132 b vacant. Partt, 

15613. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 206. f. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum, a diversis auctoribus compositorum. 

1. l a — 5 b . Clemens, Jacobus, non papa. Nunc diniittis servum 
tuum\ 4 voc. 

2. 6 a — ll a . Idem. Domine Jesu Cbriste (respicere)\ 4 voc. ll b 
vacat. 

3. 12 a — 15 b . Idem. Crux benedicta (in te pependit). 1559\ 4voc. 

4. 16 a — 18 b . Idem. c Venite, comedite. Trio\ (= 3 voc.) 19 ab 
vacat. 

5. 20 a — 27 a . Idem. 'Obsecro, domine. 1559\ 4 voc. 27 b vacat, 

6. 28 a — 35 a . Idem. c Veni, electa mea\ 4 voc. 35 b vacat, 

7. 36 a — 46 a . Idem. Mane nobiscuni\ 5 voc. II. pars: Et intravit 
cum eis . 46 b vacat. 

8. 47 a — 50 a . Idem. c Congratulamini mihi\ 4 voc. 50 b vacat. 

9. 51 a — 58 b . Idem. Ascendit Deus in iubilatione; 5 vocum\ 

10. 59 a — 65 b . Idem. c Ego flos campi; 7 vocum\ 66 ab vacat, 

11. 67 a — 73 b . Crequillon, Tbomas. c Te Deum laudamus. 5 voc. D 
74 ab vacat, 

12. 75 a — 80 b . Idem. Ingemuit Susanna\ 4 voc. II. pars: c Sed 
melius est mihi . 81 ab vacat, 

13. 82 a — 88 a . Gombert, Nicolaus. c Pater noster, 5 vocum. 1554\ 
88 b — 89 b vacant, 

14. 90 a — 94 b . Benedictus (Appenzelders? Ducis?). c Da pacem, 
domine\ (Ten. II.: (f gfg b c c.) 5 voc. 

15. 95 a — 105 a . Idem. c Surge aquilo. 5 voc/ (Ten. II.: $ g g b b 
agfe.) 105 b vacat. 

16. 106 a — 128 a . Idem. c Ave maria stella\ 6 voc. (Ten.: (f c a a 
ctbg.) II. pars: Virgo singularis'. 128 b vacat. 

17. 129 a — 136 b . Barbion, Eustachius. Candida virginitas\ 5 voc. 

18. 137 a — 142 a . Willaert, Adrianus. c Creator omnium Deus. 6 vo- 
cum\ 142 b vacat, 

19. 143 a — 152 a . Paminger, Leonhardus. profunditatem divi- 
tiarum. 16 vocum . Anno 1568. 

20. 153 a — 160 a . Gallus, Johannes. Tnvocatio ad Deum\ (Quo- 
usque Domine stabis.) 5 voc. 160 b vacat. 15613 — 15614. 23 

21. 16 l a — 163 b . Gabrieli, Andreas. c Caro mea vere est cibus\ 
(In festo corporis Christi.) 4 voc. 164 ab vacat. 

22. 165 a — 168 a . Vento, Ivo de. 'Sancta trinitas unus Deus\ 
4 voc. 168 b vacat. 

23. 169 a — 174 a . Bruck, Arnoldus de. c In civitate domini\ 5 voc. 
174 b vacat. 

24. 175 a — 176 a . Blankenmiiller, Georgius. 'Christe, qui lux 
es\ 4 voc. 176 b vacat. 

25. 177 a — 180 b . Barberini, Manfredus, Lupus. ^Angelus domini 
(descendit). 1560\ 4 voc. 

26. 181 a — 185 b . Idem. *Ave Maria, gratia plena\ 4 voc. II. pars: 
Maria, flos virginum . 

27. 186 a — 188 a . Dietrich, Sixtus. 'Completi sunt dies\ 5 voc. 
188 b vacat, 

28. 189 a — 191 b . Hequest, Hieronymus. Gaudete cum laetitia\ 
4 voc. 

29. 192 a — 196 a . Vaet, Jacobus. c Ave salus mundi\ 4 voc. 196 b 
vacat, 

30. 197 a — 206 b . Tubal, A... \Jubilate Deo\ 5 voc, II. pars: 
c Populus eius et oves . Partt, 

15614. [A. N. 34. C. 22.] ch. XIX. 38. f. obl. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius da. Responsoria in coena domini, in parasceve, in Sabbatho 
sancto, a 4 voci, composta (!) anno 1555 . . . copiata anno 1816 . 
In coena domini. 

1. l b — 2 b . c In monte oliveti'. 

2. 3 a — 4 a . Tristis est anima mea\ 

3. 4 b — 5 b . c Ecce vidimus'. 

4. 6 a — 7 a . Amicus meus osculi\ 

5. 7 b — 8 a . Judas mercator pessimus . 

6. 8 b — 9 a . Unus es discipulis'. 

7. 9 b — 10 b . Eram, quasi agnus . 

8. ll a — 12 a . c Una hora non potuistis\ 

9. 12 b — 13 a . 'Seniores populi\ 
In parasceve. 

10. 13 b — 14 b . c Omnes amici mei'. 

11. 15 a — 16 a . c Velum templi\ 

12. 16 b — 17 a . c Vinea mea\ 

13. 17 b — 18 b . c Tamquam ad latronem\ 

14. 19 a — 20 a . c Tenebrae factae sunt\ 

15. 20 b — 22 a . c Animam meam\ 

16. 22 b — 23 b . 'Tradiderunt me\ 

17. 24 a — 25 a . c Jesum tradidit impius 3 . 

18. 25 b — 26 b . c Caligaverunt oculi\ 24 15614—15620. 

Sabbatho sancto. 

19. 27 a — 27 b . c Sicut ovis ad occisionem'. 

20. 28 a — 29 a . 'Jerusalem surge\ 

21. 29 b — 30 a . 'Plange quasi virgo\ 

22. 30 b — 31 a . c Recessit pastor noster\ 

23. 31 b — 32 a . c O vos omnes, qui transitis\ 

24. 32 b — 34 a . c Ecce, quomodo moritur iustus\ 

25. 34 b — 35 a . c Astiterunt reges terrae\ 

26. 35 b — 36 a . c Aestimatus sum\ 

27. 36 b — 37 a . c Sepulto Domino'. 

28. 37 b — 38 a . "Benedictus Dominus Deus\ 38 b vacat. Partt. 

15615. [A. X. 34. C. 21.] ch. XIX. 313. f. Clemens, Jacobus, cogn. Non 
papa. Missae, numero octo. 

1. l a — 27 b . Missa: En espoir. Cum quatuor vocibus. Anno 1558'. 
28 ab vacat. 

2. 29 a — 82 b . c Missa: Gaude lux donatione. Cum quinque voci- 
bus. Anno 1559\ 83 ab vacat. 

3. 84 a — 124 a . c Missa: Caro mea. Cum quinque vocibus. Anno 
1559\ 124 b — 125 b vacant, 

4. 126 a — 165 b . c Missa: Pastores, quidnam vidistis. Cum quin- 
que vocibus. Anno 1559\ 166 ab vacat. 

5. 167 a — 222 a . Missa: A la fontaine du prez. Cum sex vocibus. 
Anno 1559\ 222 b - 223 b vacant, 

6. 224 a — 257 b . Missa: Languir my fault. Cum quinque vocibus. 
1560\ 258 ab vacat, 

7. 259 a — 260 b . c Missa: Quam pulchra es. Cum quatuor vocibus. 
Anno 1560\ 291 ab vacat, 

8. 292 a — 312 b . c Missa: Misericorde. Cum quatuor vocibus. Anno 
1563\ 313 ab vacat. Partt, 

15616. [A. X. 34. C. 13.] ch. XIX. 21. f. Basili, Andreas. c Messa breve a 
quattro voci concertata, con organo\ Kyrie' et Gloria ; cetera de- 
sunt, Part. 

15617. [A. X. 34. C, 14.] ch. XIX. 51. f. Bencini, Antonius. c Messa a 
quattro voci con organo'. Part. 

15618. [A. X. 34. C. 15.] ch. XIX. 8. f. Bemabei, Johannes (sic falso pro 
Josephus) Antonius. c Ave regina (coelorum); a sette voci\ Part, 

15619. [A. X. 34. C. 17.] ch. XIX. 4. f. Cannicciari, Pompeius. c Due 
motetti\ 

1. l b — 2 b . c Miserere mihi, domine\ 2 voc. (C. A.), org. 

2. 3 a — 4 a . c Salva nos, domine\ 3 voc. (A. T. B.), org. 4 b vacat, 
Partt. 

15620. [A. X. 34. C. 19.] ch. XIX. 35. f. Carissimi, Jacobus. c Messa, ossia 
Kyrie, Gloria e Credo, a quattro voci con organo.' Part. 15621 — 15628. 25 

15621. [A. N. 34. C. 20.] ch. XIX. 54. f. Carissimi, Jacobus. 'Beatus vir 
(qui timet dominum) a otto voci con due cori ed organo\ Part. 

15622. [A. N. 34. C. 2.] cb. XIX. 10. f. Allegri, Gregorius. c Te Deum, a 
otto voci . Opus duobus cboris decantandum. Part. 

15623. [A. N. 34. C. 8.] cb. XIX. 22. f. Animuccia, Jobannes. c Missa: 
Gaudent in coelis, cum quatuor vocibus. Anno 1565\ Part. 

15624. [A. N. 34. C. 6.] cb. XIX. 33. f. Anfossi, Pascbalis. c Messa, ossia 
Kyrie e Gloria a quattro voci con organo\ Part. 

15625. [A. N. 34. C. 11.] cb. XIX. 8. f. Baini, Josepbus. Duo opera musica 
ecclesiastica. 

1. l a — 7 a . c Stabat mater. a 3\ 

2. 7 b . Hei mihi domine. a 4\ Partt. 

15626. [A. N. 34. C. 9.] ch. XIX. 3. f. Antonelli, Abundius. c Ecce nunc 
benedicite dominum a tre voci con organo . Part. 

15627. [A. N. 34. C. 12.] ch. XIX. 69. f. Basili, Andreas. c In questo libro 
vi sono due Misereri (!), l'uno a otto voci e 1'altro a dieci voci, con 
due Christus factus est pro nobis . . . Gio. Tubilli, negoziante di musica 
antica e moderna in Boma . 

1. l b — 17 b . c Miserere\ 8 voc. 

2. 18 b — 59 b . c Misercre a dieci voci\ 

3. 60 a — 64 b . 'Christus factus est\ 4 voc. 

4. 64 b — 69 b . c Christus factus cst\ 4 voc. Partt. 

15628. [A. N. 34. C. 10.] ch. XIX. 52. f. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum, inscripta: Dieciasctti motetti di diversi autori\ 

1. l b — 2 b . Perotti, Hippolytus, comes. Salve regiua\ C. solo, 
org. 

2. 3 a — 6 b . Pitoni, Octavius. Salve regina\ 4 voc, org. 

3. 6 b — 9 b . Carpani, Cajetanus. Offertorio per la nativita di Maria 
santissima: Beata es virgo\ 2 voc, org. 

4. 9 b — 16 a . Idem. Offertorio s. Luigi Gonzaga: Quis ascendet\ 
3 voc, org. 

5. 16 a — 18 b . Perez, David. Per 1' avvento : Rorate coeli\ 3 voc 

6. 19 a — 21 b . Costanzi, Johannes Baptista. Domine exaudi ora- 
tionem . 3 voc, org. 

7. 21 b — 23 b . Canniciari, Pompeius. 1739: sacrum convi- 
vium . 2 voc, org. 

8. 24 a — 28 a . Corsi, Josephus. Christum regem adoremus . 3 voc, 
org. 

9. 26 a — 28 a . Costanzi, Johannes Bapt. sacrum convivium . 
2 voc ; org. 

10. 28 a — 29 b . Castinense (maestro). c Paradisi portae per te\ 
2 voc, org. 26 15628—15631. 

11. 30 a — 32 a . Franzavoli, Cajetanus. Alma redemptoris mater\ 

2 voc., org. 

12. 32 b — 33 b . Casali, Johannes Baptista. Benedictus qui venit\ 

3 voc, org. 

13. 34 a — 36 a . Bencini, Petrus Paulus. Calicem salutaris acci- 
piam . 3 voc, org. 

14. 36 b — 39 a . Idem. Sacerdotes domini\ 2 voc, org. 

15. 39 a — 40 a . Terziani, Petrus. Caro mea vere est cibus\ 2 voc, 
org. 

16. 40 b — 45 a . Pitoni, Octavius. Ave maris stella\ 4 voc, org. 

17. 45 b — 52 a . Torres, Frauciscus (Xapoletano). Pange lingua\ 

4 voc, org. 52 b vacat. Partt. 

15629. [A. N. 34. C. 1.] cli. XIX. 48. f. Allegri, Gregorius. 'Concertini a 
due, tre, quattro e cinque voci, . . . dedicati al duca Giovanni Angelo 
Altaemps. Libro II. Roma, per Luca Antonio Soldi. 1619\ 

1. l a — 4 a . Caro mea vere est cibus\ C-solo, org. 

2. 4 b — 6 b . Domine, quinque talenta'. 2 voc, org. 

3. 6 b — 8 a . 'Posuisti, domine'. 2 voc, org. 

4. 8 a — 10 b . c Ego rogabo\ 2 voc, org. 

5. 10 b — 12 b . Iste sanctus pro lege\ 2 voc, org. 

6. 12 b — 15 a . c Ego dilecto meo\ 2 voc, org. 

7. 15 a — 17 a . Praesta quaesumus . 2 voc 

8. 17 a — 19 a . Assumpta est Maria in coelos\ 2 voc, org. 

9. 19 a — 21 a . Q,ui me confessus fuerit\ 2 voc, org. 

10. 21 a — 23 a . Ascendo ad patreni meum\ 2 voc, org. 

11. 23 a — 25 a . In odorem unguentorum\ 2 voc, org. 

12. 25 a — 27 b . c Et ecce, terrae motus\ 2 voc, org. 

13. 27 b — 29 a . ^Euge, serve bone\ 3 voc, org. 

14. 29 b — 31 a . ^Benedicta et venerabilis'. 3 voc, org. 

15. 31 a — 33 a . c Magi videntes stellam\ 3 voc, org. 

16. 33 b — 36 a . Quani pulcbra es amica\ 4 voc, org. 

17. 36 a — 39 a . c Veni sancte spiritus\ 4 voc, org. 

18. 39 a — 42 a . Angelus ad pastores'. 4 voc, org. 

19. 42 a — 46 a . ^Ululate pastores\ 5 voc, org. 

20. 46 b — 48 b . c Dilectus meus mihi\ 5 voc, org. Partt. 

15630. [A. X. 50. G. 8.] ch. XVIII. 83. f. Scarlatti, Alexander. 'Oratorio 
di santa Teodosia, h 4, con violini\ Accedit bassus continuus. Opus 
duarum partium. Part. 

15631. [A. X. 33. E. 6.] ch. XVIII. 16. f. Pallotta, Matthaeus. 'Litaniae 
lauretanae a 4 da capella, senz' organo\ Duo opera variis modis mu- 
sicis ornata, quibus accedunt duo: Sub tuum praesidium\ 

1. l a — 8 a . 8 b vacat, 

2. 9 a — 16 a . 16 b vacat, Partt. 15632—15636. 27 

15632. [A. N. 44. A. 16.] eh. XVIII. 6.+ 6. + 6. + 6. f. Ordonez, Carolus. 

Diesmahl hat der Mann den Willen\ Dramatis musici ita inscripti 
prts. sep. 4: vl. L, II., vla., b. 

15633. [A. N. 33. E. 8.] ch. XVIII. 14. f. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius da. Collectio hymnorum diversorum festorum, quaternis 
vocibus compositorum. 

1- l a — 4 b . Hymnus in transfiguratione domini nostri Jesu Christi: 
Quicunque Christum quaeritis', cum doxologia \lesu tibi sit 
gloria\ 

2. 5 a — 8 b . Hymnus in dominicis quadragesimae: Audi benigne 
conditor\ 

3. 9 a — 14 b . Hymnus in conversione s. Pauli : Egregie doctor 5 , 
cum doxologia: Sit trinitati sempiterna gloria\ Partt. 

15634. [A. N. 33. E. 10]. ch. XVII. 4. 4°. Reinhardt, Johannes Georgius. 

C 

Hymnus in vigilia purificationis B. M. V. subito doppo 1' Alma\ (Post 
partum virgo inviolata.) 4 voc, org. Part. 

15635. [A. N. 33. E. 17.] ch. XVIII. 34. f. Ziani, Marcus Antonius. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum ('gradualia' et 'offertoria'), qua- 
ternis vocibus compositorum. 

1. l a — 4 a . Graduale pro dominica prima quadragesimae. Angelis 
suis\ 4 b vacat. 

2. 5 a — 10 a . Graduale pro feria 4 ta post dominicam primam quadra- 
gesimae: Tribulationes cordis', cum tractu: c De necessitatibus 
meis . 10 b vacat. (Idem opus rcpetitur sub num. 4.) 

3.-11* — 14 b . Graduale pro dominica tertia in quadragesima: Ex- 
surge domine', adiecto tractu: Ad te levavi oculos\ 

4. 15 a — 20 b . Graduale pro feria quarta post dominicani primam 
quadragesimae: Tribulationes cordis\ cum tractu: ^De necessi- 
tatibus\ (cf. num. 2.) 

5. 21 a — 27 b . Offertorium pro feria 6 ta post dominicam II. quadra- 
gesimae: Domine, in auxilium\ 28 ab vacat. 

6. 29 a — 30 b . Graduale. Dies cinerum: ^Miserere mei Deus\ 

7. 31 a — 32 a . Graduale feria 6 ta post cineres: Unam petii a Do- 
mino\ 32 b vacat. 

8. 33 a — 34 b . Graduale feria 6. post cineres: Unam petii a domino\ 
Idem opus quod sub num. praecedenti notatur. Partt. 

15636. [A. N. 33. E. 11.] ch. XVIII. 7. 4°. Eeinhardt, Johannes Georgius. 

2 Antiphonae per la processione del Giubileo, a 4 voci senza organo. 
In templo sancti Michaelis (Vindobonae)\ 

1. l b — 3 b . Princeps gloriosissime'. 

2. 4 a — 5 a . Beata mater et intacta\ 6 ab accedit pars sep. (Sop.) 
amborum operum. 7 ab vacat. 28 15637—15643. 

15637. [A. N. 33. E. 9.] ch. XVIII. 16. 4° et f. obl. Collectio operum musi- 
corum ecclesiasticorum, quae sunt: 

1. l a — 3 a . Reinhardt, Johannes Georgius. Dominica de passione. 
Graduale: Eripe me domine . 4 voc, cum tractu: Saepe ex- 
pugnaverunt . 

2. 3 b — 4 a . Idem. Feria quarta. Graduale: Exaltabo te, domine\ 
4 voc. 

3. 4\ Idem. 'Feria 6 ta . Pacifice loquebantur\ 4 voc. 

4. 5 a — 7 a . Idem. Graduale pro dominica quarta in quadragesima: 
Laetatus sura'. 4 voc. 

5. 7 a — 10 a . Ziani (Marcus Antonius?). Tractus: Qui confidunt in 
domino\ 5 voc. 10 b vacat. 

6. ll a — 12 b . Reinhardt, Johannes Georgius. c Graduale feria 6 ta 
post dominicam 4 tam quadragesimae: Bonum est confiteri\ 4voc. 

7. 13 a — 14 b . Idem. Graduale pro feria quarta post dominicam 
passionis: Exaltabo te\ 4 voc. 

8. 15 a — 15 b . Idem. Graduale ad primam epistolam. Post domi- 
nicam 4 tam pro feria quarta: Venite, filii, audite me\ 4 voc. 

9. 16 a — 16 b . Idem. Graduale ad secundam epistolam: Beata gens\ 
4 voc. Partt. 

15638. [A. N. 33. D. 32.] ch. XVIII. 6.4°. Reinhardt, Johannes Georgius. 

Offertorium pro dominica in sexagesima: Perfice gressus meos . 4 voc. 
Part, 

15639. [A. N. 33. D. 31.] ch. XVIII. 4. 4°. Reinhardt, Johannes Georgius. 

Offertorium pro dominica septuagesimae : Bonum estconfiteri domino . 
4 voc. Part. 

15640. [A. N. 33. A. 6.] ch. XVIII. 30. 4°. Carolus VI., imperator. f Mise- 
rere a 4 voci. In noniine domini . Accedunt instrumenta comitantia. 
Part, 

15641. [A. N. 33. A. 10.] ch. XVIII. 4. 4°. Agostini, Petrus Simon. In 
dominica palmarum: Improperium exspectavit . 4 voc. Part. 

15642. [A. N. 33. A. 1.] ch. XVIII. 56. f. Leopoldus L, imperator. ( III 
L e Ctlones I. noCtVrnl pro DefVnCtls; plae CLaVDIae FeLICI 
(16 76) lugens maestusque Leopoldus posuit et musicis legibus distin- 
xit, 5 voci, 2 cornetti muti, 4 viole in concerto con ripieni . Prts. 
sep. 22, pridem 30. Accedunt: trbne. I. II. rip., fag. rip., vlone., org. 
Notantur actiones 1705 — 1740. 

15643. [A. N. 33. B. 76.] ch. XVIII. 12. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina coelorum a 4 da capella' tribus diversis modis compositum: 

1. l a — 4 b . (Kochel, num. 222.) 

2. 5 a — 8 b . (Kochel, num. 219.) 

3. 9 a — ll a . (Kochel, num. 224.) 12 b vacat, 15644—15653. 29 

15644. [A. X. 34. C. 49.] ch. XIX. 50. 4°. (Henkel, Michael.) 'Vierstimmige 
Choral-Melodien zu der monatlichen Erneuerung der Pfarrbriider- 
schaft Jesu in der Donikirche zu Fulda. Xach der Ordnun°- des 
Bruderschafts-Biichleins. Zweite yermehrte Auflage. Fulda, 1817'. 
Opus continens 103 cantus diversos. Incip. : c Gott, wir sind durch 
dich erwacht , desin. : Verlasset bose Geister\ Partt. 

15645. [A. X. 34. C. 50.] ch. XVIII. 20. 4°. Henkel, Michael. 'Melodiae 
hymnorum sacrorum pro iuventute literarum studiosa catholica. Ex 
ecclesiae Romanae psalteriis, antiphonalibus et gradualibus, quae o. s. 
Ben. religiosis Fuldensibus in usu erant, selegit et pluribus ad insolita 
carminum genera novis auxit Isidorus Schleichert, o. s. Ben. Fuldae 
professus . . . Organo et IV. vocibus concinentis (sic) aptavit . . . cantor 
et organoedus civitatis Fuldensis . Opus continens 55 melodias diver- 
sas. Incip.: Jam lucis orto sidere , desin.: Salve regina\ Partt. 

15646. [A. X. 65. A. 154.] ch. XVIII. 159. f. Siissmayer, Franciscus Xa- 
verius. 12 menuetti. Zur Redoute der . . . Gesellschaft der bildenden 
Kiinste componiert . . . in Wien; aufgefiihrt den 22 ten Xovember, 1795 
in dem k. k. grossen Redoutensaale\ Xotantur actiones (1795 et 
1820). Prts. sep. 34. 

15647. [A. X. 65. A. 153.] ch. XVIII. 102. f. Siissmayer, Franciseus Xa- 
verius. 12 deutsche Tanze. Zur Redoute der . . . Gesellschaft der 
bildenden Kiinste componiert . . . In Wien aufgefiihrt in dem k. k. 
grossen Redouten-Saale, den 22. Xovember, 1795\ Xotantur actiones 
(1795 et 1820). Prts. sep. 30. 

15648. [A. X. 65. A. 149.] ch. XIX. 145. f. Roser, Franciscus. c Douze alle- 
mandes pour le grand orchestre. Fiir dcn Redout (!) zum Wittwen- 
Fond der bildenden Kiinstler. Aufgefiihrt im grossen Redouten-Saal, 
den 23. Xovember, 18 17/ Prts. sep. 19. 

15649. [A. X. 65. A. 192.] cb. XIX. 15. f. Jomclli, Xicolaus. 'Graduale iu 
dedicatione ecclesiae cum quinque vocibus\ (Locus iste a Deo factus 
est.) Accedit org. Part. 

15650. [A. X. 65. A. 152.] ch. XVIII. 145. f. Seyfried, Ignatius eques de. 
c 12 Menuetten . . . aufgefiihrt den 23. Xovember 1800 und den 21. Xo- 
vember 1819\ Prts. sep. 30. 

15651. [A. X. 65. A. 189.] cb. XIX. 43. 4°. Sarti, Josephus. c Miserere a 
quattro voci\ Accedit org. Part. 

15652. [A. X. 65. A. 190.] ch. XIX. 59. 4°. Majo, Franciscus de. \Salve re- 
gina . Canto solo comitantibus instrumentis (vl. L, II., vla., fag. L, II., 
corno L, II., ob. I. II., b.) Part. 

15653. [A. X. 65. A. 191.] ch. XIX. 121. f. Corsi, Josephus ('detto il Ce- 
lano ). Messa a otto voci con organo; a, capclla . Part. 30 15654—15665. 

15654. [A. N. 65. A. 188.] ch. XIX. 22. f. Pergolese, Johannes Baptista. 

Salve regina per canto solo, due violini, viola e basso\ Accedit org. 
Part, 

15655. [A. N. 65. A. 195.] ch. XIX. 22. f. Animuccia, Johannes. c Missa: 
Creator alme siderum. cum quatuor vocibus . Part, 

15656. [A. N. 65. A. 194.] ch. XIX. 20. f. Perez, David. c Salve regina a 
quattro voci con organo'. Part. 

15657. [A. N. 65. A. 196.] ch. XIX. 63. f. Perti, Jacobus Antonius. c Messa 
a 8 voci con strunienti\ Kyrie et Gloria . Part. 

15658. [A. N. 65. A. 198.] ch. XIX. 95. f. Perti, Jacobus Antonius. c Messa 
a cinque concertata con strumeuti e ripieni . Kyrie* et Gloria\ Part. 

15659. [A. N. 65. A. 199.] ch. XIX. 142. f. Majo, Franciscus. c Gesu sotto 
il peso della croce. Per la solennita de' dolori di Maria santissima. Di 
Nicolo Recco, de Ducchi di Arcadia . . . L'azione si figura vicino la 
porta di Gerusalemme, che conduce al Calvario\ Drama musicum 
sacrum. Part, 

15660. [A. N. 65. A. 160.] ch. XVIII. 88. f. Haydn, Josephus. 'Tedeschi 
di ballo. Anno 1792\ Prts. sep. 15, videlicet: vl. L, II., b., clarino 
L, II., fag. L, II., timp., tamb. Desunt: ob. L, II., flauto L, II., 
corno L, II. Notantur actiones: 1792 — 1820. 

15661. [A. N. 65. A. 161.] ch. XVIII. 123. f. Haydn, Josephus. 'Menuetti 
diballo. Anno 1792\ Prts. sep. 32. Notantur actiones: 1792 — 1820. 

15662. [A. N 65. A. 151.] ch. XIX. 187. f. Scall, ... c 12 Menuetten. 
Anno 1812\ Prts. sep. 22, videlicet: vl. L, IL, vla. L, II., b., flauto 
L, II. , ob. L. II., clarinetto L, II., corno L, II., trba, L, II., 
tymp., desunt: fag. L, II., clarino L, II. Notantur actiones: 1812 — 

1827. 

15663. [A. N. 65. A. 150.] ch. XIX. 126. f. Scall, . . . C XII deutsche 
Tanze. Anno 1812\ Prts. sep. 45, videlicet: vl. L, flauto L, II., 
flautino, ob. L, II., clarinetto L, II., fag. L, II., corno L, II., clarino 
L, II., tymp., b. ; desunt: vl. II., vla. L, II. Notantur actiones: 1812 
— 1827. 

15664. [A. N. 65. A. 157.] ch. XVIII. 218. f. Tayber, Antonius. c 12 me- 
nuetti ... 1799\ Prts. sep. 43. Notatur actio: c Den 24. November, 
1799 im grossen Saal\ 

15665. [A. N. 65. A. 159.] ch. XIX. 192. f. Tayber, Franciscus. c (12) 
Teutsche. 1802\ Prts. sep. 34, videlicet: vl. L, II., flauto L, II., pic. 
L, II., ob. L, II., clarinetto L, II., fag. L, II., corno L, II., trba. L, II., 
tymp., tamb. grande, piatti ; desunt: tamb. militare, trgl., b. Notantur 
actiones: 1802 — 1823. 15666 — 15678. 31 

15666. [A. N. 65. A. 155.] ch. XVIII. 162. f. Tayber, Antonius. °12 
inenuetti. 1796\ Prts. sep. 39. Notantur actiones: 1796 — 1798. 

15667. [A. X. 65. A. 164.] cb. XVIII. 12. 4°. Tuma, Franeiscus. c Alma 
redemptoris a, 2 (soprano et alto) con violini unisono. 1743'. Acce- 
dunt: vlc, vlone, org. Prts. sep. 10. Notantur actiones: 1743 — 1755. 

15668. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 12. 4°. Tuma, Franciscus. c Alma re- 
demptoris a, 2 (tenore e basso) con violini unisoni. 1743\ Accedunt: 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 10. Notantur actiones: 1743 — 1755. 

15669. [A. X 65. A. 164.] cb. XVIII. 9. 4°. Tuma, Franciscus. c Alma re- 
demptoris a, 3: alto, tenore, basso. 1743\ Accedunt: vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 7. Notantur actiones: 1743 — 1747. 

15670. [A. X 65. A. 164.] cb. XVIII. 26. 4°. Tuma, Franciscus. c Alma re- 
demptoris a 4 in pieno. 1743'. Accedunt: vl. L, II., cornetto, trbne. 
L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 24. Notantur actiones: 1743 
—1745. 

15671. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 12. 4°. Tuma, Franciscus. c Ave re- 
gina a. 2: alto e tenore, con violini uuisoni. 1745'. Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 10. Notantur actiones : 1746 — 1755. 

15672. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 11. 4°. Tuma, Franciscus. c Ave re- 
gina a tenore solo con 2 violini . . . 1745 . Accedunt: vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 9. Notantur actiones: 1745 — 1747. 

15673. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 31. 4°. Tuma, Franciscus. c Ave re- 
gina, a, 3 : tenore solo con ripieni e violini, 2 tromboni in concerto\ 
Accedunt: cornetto, fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 15, pridem 24. 
Notantur actiones: 1742 — 1748. 

15674. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 25. 4°. Tuma. Franciscus. °Ave re- 
gina a 4 voci in pieno con stromenti. 1748'. Prts. sep. 24. Notantur 
actiones: 1752 — 1757. 

15675. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 26. 4°. Tuma, Franciscus. c Ave re- 
gina a 4 in pieno. 1742'. Accedunt: vltta., vla., cornetto, trbne. I., II., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 24. Notantur actiones: 1743 — 1744. 

15676. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 8. 4°. Tuma, Franciscus. c Ave re- 
gina a, 2: alto e tenore\ Accedunt: vlc, vlonc, oi*g. Prts. sep. 6. 
Notantur actiones: 1742 — 1748. 

15677. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 20. 4°. Tuma, Franciscus. 'Confitebor 
(tibi domine) a, 4 voci con 2 violini in concerto. 1743 . Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto, trbne. L, II., fag., vlc. vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 24. Notantur actiones: 1743 — 1750. 

15678. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 18. 4°. Tuma, Franciscus. 'Confitebor 
(tibi domine) a, 4 voci, violino primo e trombone primo in concerto 32 15678—15687. 

con ripieni. 1742'. Prts. sep. 5, videlicet: S. A. T. B. conc, vl. I. 
conc, cetera desunt. Erant pridem prts. sep. 24. Notantur actiones: 
1742—1748. 

15679. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 53. 4°. Tuma, Franciscus. c Dixit do- 
minus a 4 voci con violini, 2 tromboni e 2 clarini concertanti. 1743\ 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, fag., vlc, vlone, org. Prts. sep. 
21, pridem 26.. Notantur actiones: 1743 — 1748. 

15680. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 23. 4. Tuma, Franciscus. 'Dixit do- 
minus a 4 voci concertanti, 2 clarini e tympano rip., 2 violini, 2 trom- 
boni concertanti e ripieni\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., 
fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 21, pridem 37. Notantur ac- 
tiones: 1753. 

15681. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 9. 4°. Tuma, Franciscus. "inno per 
il festo di s. Teresia (Regis superni nuntia) a alto solo con 2 violini 
e trombone. 174l\ Accedunt: vlc, org. Prts. sep. 7. 

15682. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 13. 4°. Tuma, Franciscus. 'Hyrnnus 
de sancto Joanne Nepomuceno (Invictus heros numinis) ad primas 
vesperas, a 3 voci sole (A. T. e B.) con violini. 1745\ Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 11. 

15683. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 11. 4°. Tuma, Franciscus. 'Hymnus 
de sancto Joanne Nepomuceno in secnndis vesperis (Jam fasces lictor 
ferat). Basso solo con violini. 1745'. Accedunt: vlc, vlonc, org. 
Prts. sep. 9. Adiicitur folium in 8° continens versiculum cum respon- 
sorio: Posui ori meo custodiam. 1 sine notis musicis. 

15684. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 28. 4°. Tuma, Franciscus. 'Hymnus 
in festo sanctissimae trinitatis (Jam sol rccedit igneus) a contralto 
concertante con ripieni. 1743\ Accedunt: vl. I., II., cornetto, trbnc 
L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 16, pridem 24. Notantur 
actiones: 1743 — 1746. 

15685. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 26. 4°. Tuma, Franciscus. 'Hymnus 
pro festo omnium sanctorum (Placare Christi servulis) a soprano con- 
certo con ripieni, violini e tromboni concertanti. 174l\ Accedunt: 
cornetto, fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 17, pridem 14. Notantur 
actiones: 1742 — 1743. 

15686. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 30. 4°. Tuma, Franciscus. 'Pange 
lingua a 4 voci con violini e 2 tromboni in concerto. 1742\ Ac- 
cedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, 
pridem 24. Notantur actiones: 1743 — 1750. 

15687. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 21. 4°. Tuma, Franciscus. 'Lauda 
Jerusalem, a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 2 tromboni rip., 
e ripieni . Accedunt: cornetto, rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 18, pridem 27. Notatur actio: 'll. Aug. 1753\ 15G88 — 15G97. 33 

15688. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 30. 4°. Tunia, Franciseus. 'Laudate 
pueri et Laetatus sum a 4 voci e 2 violini in concerto. 174l\ Acce- 
dunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag., vlc, vlone., 
oi*g. Prts. sep. 18, pridem 25. Notantur actiones: 1741 — 1746. 

15689. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 69. 4°. Tuma, Franciscus. 'Laudate 
pueri a, 5 voci con 2 violini in coucerto. 1744\ Accedunt: S. A. T. 
B. L, B. II. rip., cornetto, trbne. L, II., fag. vlc, vloue., org. Prts. 
sep. 20, pridem 28. Notantur actiones: 1744 — 1748. 

15690. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 74. 4°. Tuma, Franciscus. \Lectiones 
ad officium defunctorum a 4 voci con violini e tromboni in concerto. 
1746 . Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, fag., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 19, pridem 31. 

15691. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 20. 4°. Tuma, Franciscus. 'Litanie 
breve a 4 voci in pieno. 1743'. Accedunt: vletta., vla., cornetto, 
trbne. L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 36. Notantur 
actiones: 1743 — 1753. 

15692. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 53. 4°. Tuma, Franciscus. 'Litaniae 
della madonna santissima a 4 voci concertanti, 2 violini, 2 tromboni, 
2 clarini ad libitum con ripieni\ Accedunt: cornetto, fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 20, pridem 26. Notantur actiones: 1763 — 1770. 

15693. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 46. 4°. Tuma, Franciscus. "Xitaniae 
a 4 voci conc, 2 violini, violino primo obligato e ripieni\ Accedunt: 
cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
18, pridem 24. Notantur actiones: 1762 — 1770. 

15694. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 49. 4°. Tuma, Franciscus. 'Litaniae 
lauretanae a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 2 tromboni ri- 
pieni\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, fag., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem 26. Notantur actiones: 1766 — 1767. 

15695. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 56. 4°. Tuma, Franciseus. \Litaniae 
a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti e organo concertante . Ac- 
cedunt: S. A. T. B. rip., vl. obl., cornetto rip., alto et tenore trbne., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, pridem 19. Notantur actiones: 
1768—1770. 

15696. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 24. 4°. Tuma, Franciscus. 'Litanie 
breve a, 5 voci in pieno. 1743\ Accedunt: vltta., vla., cornetto, trbne. 
L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 23, pridem 36. Notantur 
actiones: 1743—1754. 

15697. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 37. 4°. Tuma, Franciscus. \Magni- 
ficat a 4 voci e 2 violini con 2 clarini in concerto. 1743 . Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto, trbne. L, IL, fag., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 21, pridem 26. Notantur actioues: 1743 — 1747. 

IX. 3 34 15698 — 15708. 

15698. [A. N. 65. A. 164.] cli. XVIII. 24. 4°. Tuma, Franciscus. 'Magni- 
ficat a 4 voci concertanti, 2 clarini et tymp. rip., 2 violini concer- 
tanti, 2 tromboni rip., e ripieni . Acccdunt: fag. rip., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 22, pridem 37. Notantur actiones: 1753. 

15699. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 21. 4°. Tuma, Franciscus. "Memcnto 
(domine David) a 4 voci con 2 violini in concerto. 1743 . Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto, trbne. I., II., fag., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 24. Notantur actiones: 1743 — 1747. 

15700. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 21. 4°. Tuma, Franciscus. "Memento 
(Domine David) a, 4 voci in pieno con stromenti. 1746 . Prts. sep. 
19, pridem 24. 

15701. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 63. 4°. Tuma, Franciscus. 'Miserere 
(mei Deus) a 4 voci, violino I., alto viola, e tromboni in conc L'anno 
1743'. Accedunt: S. A. T. B. rip., vl. II., cornetto, fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 19, pridem 26. 

15702. [A. X. 65. A. 164.] ch. XVIII. 47. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motettum 
de tempore (Vilescit mihi mundus) alto solo con violini e viola. 1750 . 
Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 10. 

15703. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 20. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
del santissimo sacramento (Voluntarie sacrificabo tibi) a basso solo 
con 2 violini. 1743\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 9. No- 
tantur actioncs: 1744 — 1748. 

15704. [A. X. 65. A. 164.] ch. XVIII. 20. 4°. Tuma, Franciscus. "Motettum 
de B. M. V. (0 admirabile commercium) a soprano solo con violini. 
1746\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 9. Notantur actiones: 
1746—1748. 

15705. [A. X. 65. A. 164.] ch. XVIII. 36. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
per ogni tempo, (Bonum est confiteri) ri mezzosoprano (sic falso pro 
alto) solo con violini e viola. 1746\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 10. 

15706. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 23. 4°. Tuma, Franciscus. "Motetto 
per ogni tempo (Domine in virtute tua) a soprano solo con violini. 
1745\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 9, pridem 12. Notantur 
actioncs: 1746 — 1750. 

15707. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 20. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
del santissimo (Domine Deus creator) a basso solo con violini. 1743 . 
Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 9. Notantur actiones: 1743 
—1745. 

15708. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 20. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motettum 
de B. M. V. (Maria gustum sentio), a soprano solo con violini unisono 15708—15717. 35 

. . . 1745\ Aeeedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 9. Notantur actio- 
nes: 1745 — 1746. 

15709. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 16. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motettum 
de B. V. M. (Per labra nectar bibitur) alto solo, con violino e viola. 
1748\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 7. 

15710. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 20. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motettum 
de tempore (Firmamentum et refugium) a soprano solo cum violinis 
concertato. 1746\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 9. Notantur 
actiones: 1746 — 1748. 

15711. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 27. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
de temporc (Almo factori omnium) a 3 voci, A. T. B. con 3 violini e 
trombone primo in conc/ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, trbne. 
II., rip., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 17, pridem 24. Notantur 
actiones: 1742 — 1747. 

15712. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 25. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
del santissimo sacramento (Vcnite ad me omnes) a 3 voci, S. A. T. in 
conc, con 2 violini e ripieni. 1743\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cor- 
netto, trbne. L, II., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 16, pridem 24. No- 
tantur actiones: 1743 — 1748. 

15713. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 21. 4°. Tuma, Franciscus. c Motettum 
do sancta Maria Magdalena (Mulier, quae erat in civitatc) a 4 voci 
con violini. 1744'. Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, trbnc L, II., 
fag., vlc, vlonc, oi-g. Prts. scp. 18, pridem 24. Notantur actiones: 
1744—1745. 

15714. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 33. 4.° Tuma, Franciscus. c Motetto 
del santissimo (0, quam suavis est) a tenore voce, 2 violini e trom- 
bone I. in concerto con ripieni. 1744\ Accedunt: S. A. T. B. rip., 
fag., vl. L, II., cornetto, trbne. II. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
16, pridem 24. Notantur actiones: 1744 — 1746. 

15715. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 24. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
del santissimo (Adeste animae) a 4 con stromenti\ Sunt autem voces: 
S. A. conc, S. A. T. B. rip. Prts. sep. 16. Notantur actiones: 1741 
—1749. 

15716. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 26. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
de tempore (0 altitudo divitiarum) a. soprano conc, con stromenti e 
ripieni. Clarini ad libitum. 1743\ Prts. sep. 17, pridem 26. No- 
tantur actiones: 1743 — 1750. 

15717. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 37. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motcttum 
de tempore (Qui charitate acccnsus) a tenore solo con violini ed un 
coro alla iine\ Acccdunt: cornetto, clarino L, II., vlc, org., tymp. 
Prts. sep. 17. 

3* 36 15718—15726. 

15718. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 24. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
de s. Joanne Baptista a contralto solo con ripieni. 1743 . (Audite in- 
sulae) Accedunt: vl. I., II., cornctto, trbne. I., II., fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 15, pridem 24. Notantur actiones: 1743 — 1745. 

15719. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 28. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
della madonna (Laudes Mariae resonas) a 4 voci con violini in con- 
certo'. Accedunt: 8. A. T. B. rip., cornetto, trbne. L, II., fag., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 24. Notantur actiones: 1744 — 
1747. 

15720. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 27. 4°. Tuma, Franciscus. 'Motetto 
per il festo di natale del signor nostro (0 magnum mysterium) a 4 voci 
con violini'. Accedunt: 8. A. T. B. rip., cornetto, trbne. L, II. , fag., 
vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 24. Notantur actiones: 1741 
— 1746. 

15721. [A. X. 65. A. 164.] ch. XVIII. 30. 4°. Tuma, Franciscus. 'Offerto- 
rium pro sabbato in albis proprium, alias motettum de temporc (Bene- 
dictus qui venit) a 4 voci con violini in concerto. 1745'. Accedunt: 
8. A. T. B. rip., cornetto, trbnc L, II., fag., vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 20, pridem 24. Notatur actio: 1748. 

15722. [A. X. 65. A. 164.] ch. XVIII. 27. 4°. Tuma, Franciscus. c Nisi Do- 
minus; a 4 voci da capella con violini'. Accedunt: cornetto, trbne. 
L, II., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 25, pridem 27. Notantur 
actiones: 1741 — 1747. 

15723. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIIL 34. 4°. Tuma, Franeiscus. c De pro- 
fundis; a 4 voci con 2 violini in concerto. 1743'. Accedunt: 8. A. T. 
B. rip., cornetto, fag., trbnc L, II., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 22, 
pridem 24. Notantur actiones: 1743 — 1747. 

15724. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 29. 4°. Tuma, Franciscus. °De pro- 
fundis et Memento (Domine David) a 4 voci in conc, con violini con- 
certanti, 2 tromboni ripieni, e (voci) ripieni. 1746'. Accedunt: cor- 
netto, fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 34. Notantur 
actiones: 1753 — 1756. 

15725. [A. N. 65. A. 164.] cb. XVIII. 26. 4°. Tuma, Franciscus. °Stabat 
mater, ovvero sequenza per la messa dei 7 dolori della madonna a 4 
voci in pieno . . . 1747'. Accedunt: cornetto, vltta., vla., trbnc L, II., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, pridem 24. Notantur actiones: 
1760—1787. 

15726. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVIII. 70. 4°. Tuma, Franciscus. 'Vesperae 
de coufessore (= Psalmi vesperales ct Magnificat) h 4 voci concer- 
tanti, 2 clarini e tympano rip., 2 violini conc, 2 tromboni conc e 
ripieni . Accedunt: cornetto, fag., vlc, vlonc, oi'g. Prts. sep. 21, 
pridem 37. Notatur actio: c 3. May, 1753'. 15727—15729. 37 

15727. [.V. N". 65. A. 164.] ch. XVIII. 67. 4°. Turna, Franeiscus. c Vesperae 
dc domiuica et confessore (= psalmi vesperalcs et Magnificat) a 4 voci 
concertanti, 2 violini couc, 2 troniboni rip., e (voci) ripieni\ Acce- 
dunt: cornctto, fag., vlc, vlonc, org. Prts. scp. 18, pridcm 34. No- 
tautur actiones: 1753 — 1756. 

15728. [A. N. 65. A. 164.] ch. XVni. 82. 4°. Tuma, Franciscus. 'Vesperae 
de confcssore (= psalmi vesperales et Magnificat) a 4 voci couccrtanti, 
2 violini concertanti, 2 tromboni rip., c (voci) ripieni\ Acceduut : 
coructto, fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridcm 34. Notatur 
actio: 1753. 

15729. [A. N. 65. A. 57.] ch. XIX. 74. 63. 132. f. obl. Sechter, Simon. 
Collectio psalmorum diversis modis numeris musicis instructoruni, una 
voce comitaute clavichordio, vel pluribus vocibus dccautandorum. 

Vol. I. 27 Psalmen Davids nach Mendelsohns Ubersetzuno- iu 
Musik gesetzt . . / Continetpsalmos: 8.(C.,clavich.), 106. (6 voc), 
125. (3 voc), 46. (2 voc, clavich.), 47. (C, clavich.), 49. (B., 
clavich.), 134. (4voc), 149. (C. L, II., III.), 53. (T. B. L, II.), 
54. (C, clavieh.), 72. (C,c]avich.), 76. (T. L, II., B.I., II.), 115. 
(C, clavich.), 136. (4 voc), 143. (C, clavich.), 55. (C, clavich.), 
78. (B., clavich.), 148. (12voc, tribus choris), 96. (C, clavich.), 
129. (C, clavich.), 18. (C, clavich.), 83. (C, B., clavich.), 61. 
(B., clavich.), 60. (B., clavich.), 105. (C, clavich.), 95. (4 voc, 
clavich.), 144. (C, clavich.). Acccdunt in fine singulorum psal- 
morum notae historicae. 

Vol. II. 34 Psalmcn Davids . (ctc ut supra). Continet psalmos: 68. 
(C,clavich.), 139. (C, clavich.), 133. (C, clavich.), 65. (C, cla- 
vich.), 131. (C, clavich.), 42. (C, clavich.), 43. (C, clavich.), 
62. (C, clavich.), 121. (C, clavich.), 116. (C, clavich.), 142. (C, 
clavich.), 33. (C, clavich.), 67. (C, clavich.), 128. (4 voc), 91. 
(C, clavich.), 123. (C, clavich.), 93. (C, clavich.), 126. (C, 
clavich.), 97.(C,clavich.), 113. (4voc), 114. (C, clavich.), 100. 
(4 voc), 77. (C, clavich.), 41. (C, clavich.), 32. (C, elavich.), 
82. (C, clavich.), 146. (C, clavich.), 134. (C, clavich.), 86. (C, 
clavich.), 94. (C, clavich.), 112. (B., clavich.), 52. (C, clavich.) 
118. (4 voc, clavich.), 48. (B., clavich.), 22. (C, clavich.). Ac- 
cednnt notae historicac in fine singuloruni psalmorum. 

Vol. III. c 50 Psalmen Davids\ (etc, ut supra.) Continet psalmos: 
15.(C,clavich.), 16.(C,clavich.), 138. (C,clavich.), 79.(4voc), 
6. (B.,clavich.), 140. (4vocaeq.), 92. (4 voc aeq.), 127. (4voc 
aeq.), 64. (C, clavich.), 12. (4 voc aeq.), 14. (C, clavich.), 66. 
(4vocaeq.), 86. (B.,clavich.), 17. (C,clavich.), 21. (C, clavich.), 
25. (C, clavich.), 26. (C, clavich.), 107. (T. B. solo, cum choro 
4vocaeq.), 69. (C, clavich.), 31. (C, clavich.), 20. (C, clavich.), 
109. (C, clavich.), 122. (C, clavich.), 30. (C, clavich.), 27. (C, 38 15729 — 15730. 

clavich.), 58. (C, clavich.), 10. (B., clavich.), 147. (9 voc), 26. 

(C, clavich.), 63. (B., clavich.), 74. (T. solo cum choro 4 voc. 

aeq.), 75. (B. solo cum ckoro 4 voc. acq.), 88. (B., clavich.), 59. 

(C, clavich.), 100. (A. T. 2 corni, 2 trbc), 7. (C, clavich.), 28. 

(C, clavich.), 19. (4 voc), 9. (B., clavich.), 101. (B., clavich.), 

5. (B., clavich.), 4. (C, clavich.), 1. (B., clavich.), 24. (B., cla- 

vich.), 81. (8voc, duobuschoris, comitantibus instrunientis), 98. 

(4 voc), 73. (C, clavich.), 23. (C, clavich.). Accedunt in fine 

singulorum psalmorum notae historicac Partt. autogr. 

15730. [A. N. 65. A. 58.] ch. XIX. 85. f. obl. Scchter, Simon. 'Mehrere 

Psalmen Davids in der lateinischen Ubersetzung der Vulgata, in Musik 

gesetzt . . . D Opus continens psalmos, tum integros cum singulos vcrsus 

eorum, hymnos et alios textus ecclesiasticos. 

1. i" — i". ( ps. 74: Confitebimur tibi Deus\ 4 voc 

2. 2 a — 2 b . c Ps. 75: Notus in Judaea Deus\ 4 voc 

3. 2 b — 4 a . "Ps. 76: Voce mea ad dominum clainavi\ 4 voc 

4. 4 a — 5 b . c Ps. 73: Ut quid, Deus repulisti'. 4 voc 

5. 5 b — 7 a . c Ps. 72: Quam bonus Israel Deus\ 4 voc 

6. 7 a — 8 b . 'Ps. 87: Domiue Dcus salutis nieae\ 4 voc 

7. 8 b — 10 b . 'Ps. 71: Deus iudicium tuum regi da\ 4 voc 

8. 10 b — 12 b . c Ps. 70: In te Domine speravi\ 4 voc 

9. 12" — 16 a . c Ps. 68: Salvum me fac Deus\ 4 voc 

10. 16 a . Ps. 113: Ecce nunc benedicite\ 4 voc In fine: c May, 
1846 ...' 

11. 16 b . Pracludium organo aptatum. 

12. 17 a — 17 b . c Ps. 149: Cantate Domino canticum novum\ 4 voc 

13. 18 a — 18 b . Ps. 150: Laudate Dominum in sanctis eius\ 4 voc 
In finc: 2. Juny, 1846\ 

14. 19 a . c Ps. 115: Credidi, propter quod locutus sum\ T. solo, org. 

15. 19 b . c Ps. 119: Ad Dominum cum tribularer'. T. solo, org. 

16. 19 b — 20 b . c Ps. 139: Eripe me Domine\ B. solo, org. 

17. 20 b — 21 a . c Ps. 140: Domine clamavi ad te\ T. solo, org. 

18. 21 a — 21 b . 'Ps. 141: Voce mea ad Dominum clamavi\ B. solo, org. 19. 22 a — 24 b . Ps. 21: Deus, Deus meus, respice\ T. solo, org. 

20. 24 b — 25 a . c Ps. 4: Cum invocarem\ B. solo, org. 

21. 25 a — 26 b . c Ps. 90: Qui habitat in adjutorio\ C L, II., org. 

22. 27 a — 28 a . c Ps. 2: Quare fremuerunt gentes'. 4 voc 

23. 28 a — 29 b . c Ps. 26: Dominus illuminatio mea\ T. solo, org. 

24. 29 b — 31 a . c Ps. 37: Domine nc in furorc tuo\ B. solo, org. In 
fiue: c 2. Juli, 1846'. 

25. 31 b — 32 b . c Ps. 39: Exspectans exspectavi\ T. solo, org. In 
fine: c Juli, 1846\ 

26. 33 a — 38 b . c Ps. 118 (singula capita)\ C vel B. solo, org. 15730 — 15737. 39 

27. 39 a . Ps. 14: Domine quis habitabit in tabernaculo tuo\ 4 voc. 
In finc: '15. August, 1846\ 

28. 39 b . Sicut cervus desiderat\ C. solo, org. 

29. 40 a . c Ps. 41: (Singuli versus)\ C. solo, org. 

30. 40 b — 41 a . c Ps. 15: Conserva me Domine\ C. solo, org. 

31. 41 b — 42 a . \Ps. 23: Doinini est terra\ 3 voc. 

32. 42 a — 43 a . c Ps. 29: Exaltabo te Domine\ B. solo, org. 

33. 43 b — 44 b . c Eg° dixi in dimidio dierum\ (Esai. 38, 10.) B. 
solo, org. In fine: August, 1846\ 

34. 45 a — 45 b . c Ps. 62: Dcus, deus meus\ B. solo, org. In fine: 
c May, 1846\ 

35. 46 a — 46 b . c Ps. 53: Deus in nomine tuo\ B. solo, org. 

36. 47 a — 58 b . c Ps. 118: (Singuli versus)\ C. solo, org., 3 voc, 
B. solo, org., vel 4 voc. 

37. 59 a . Ps. 69: Deus in adiutorium\ T. solo, org. 

38. 59 b — 61 b . c Ps. 89: Domine, refugium factus es\ T. B. org. 

39. 61 b — 62 b . Ps. 148: Laudate dominum de coclis\ 4 voc. 

40. 63 a — 63 b . In principio erat verbum\ 4 voc. 

41. 64 a — 64 b . c Crux fidelis\ 4 voc. 

42. 65 a — 84 b . Ps. 118: (singuli versus) modis musicis varie or- 
nati\ Partt. 

15731. [A. N. 33. A. 4.] cb. XVII. 14.4°. (Leopoldus L, imperator.) \Stabat 
matcr, di S. M. C. Anno 1678\ Opus aptatum vocibus solis et cboro 
4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15732. [A. N. 33. D. 36.] cb. XVII. 8.f. obl. Sances, Felix. 'Motetto (Offer- 
torium) per la feria III. della settimana santa a, 8 voci in pieno\ 
(Custodi me Domine.) Part. 

15733. [A.N. 48. E. 3.] cb. XVIII. 12.f.obl. Hofmann (Tbeodorus Ernestus 
Guilclmus?). Missa (Kyrie et Gloria) 4 voc comitantibus instru- 
meutis. In capite opcris nota: Autograf. Hiller in Leipzig\ Part. 

15734. [A. N. 48. E. 6.] cb. XVIII. 46.f.obl. Klengel, Augustus Alexander. 

Sccond concerto pour le pianoforte, avec accompagncmcnt de tout 
1'orcbestre, compose et dedic a M r J. B. Cramer a, Londres par son 
devoue ami .... Oeuvre 29\ Part. autogr. 

15735. [A. N. 48. E. 7.] cb. XIX. 20. f. obl. Miiller, Augustus Eberbardus. 
c Fantasia. Op. 40\ Opus fiauto solo comitantibus aliis instrumentis 
musicis aptatum. In fine operis: geendet den 3. Aug. 16 (= 1816). 
Part autogr. 

15736. [A. N. 33. C. 85.] cb. XIX. 13. f. obl. Seydelmann, Franciscus. 
c Offertorio: Laetamini in Deo caelites etc a. quatro con violini, viole, 
oboi, corni e bassi . . .\ Accedit org. Part. 

15737. [A. N. 33. C. 97.] cb. XIX. 4. f. obl. Faugues, Vincentius. 'Missa: 
L'ommc arme\ 3 voc Voccs singulae et partitio, quam secundum 40 15737—15743. 

exempkir Bainianum feeit Baphael Georgius Kiesewettcr de Wiesen- 
brunu. Adest Kyrie ruissae. 

15738. [A. N. 33. C. 96.] ch. XIX. 4. f. obl. Eloy. 'Missa: Dixerunt disci- 
puli . 5 voc. Voces singulac et partitio, quam sccundum exemplar 
Bainianum fecit llapliael Gcorgius Kiesewetter de Wiesenbrunn. 

Kyrie et Agnus missae. 

15739. [A. N. 33. C. 95.] ch. XIX. 15. f. obl. Du Fay, Guilelmus. Collectio 
missarum 4 vocum; tum singulae voces cum partitiones, quas secun- 
dum excmplar Bainianum fecit Georgius Raphacl Kiesewctter de 
Wiesenbrunn. 

1. Pag. 1 — 7. 'Missa: Se la face ay pale\ (Kyrie.) 8 vacat. 

2. Pag. 9 — 17. Missa: Ecce ancilla Domini\ (Crucifixus et Bene- 
dictus cum Osanna). 18 vacat. 

3. Pag. 19. c Missa: L'omme arme\ (Kyrie.) 

15740. [A. N. 65. A. 43.] ch. XIX. 4. f. Altschul, Eriedericus. 'Wiegcnlied 
(Siisse Ruh\ o steig' hernieder) von Leopold Winternitz . . . 5 Opus- 
culum C. solo comitante clavichordio aptatum. Part. 

15741. [A.N.48.E.ll.]ch.XIX. 9.f. Basily, Franciscus. 'Litaniae dellaB. V. 
composte . . . a 8 voci per ambo i sessi sul caratterisco (sic) e tema de' 
pellegrini, che visitano annualmente il santuario di Loretto. Si avverte, 
che l'ultimo s. Maria nel fine dopo 1'agnus Dei, vi c per esprimcre il 

viva Maria* che tumultuosamente per giubilo praticano i sudetti 
pellegrini, quando hanno terminado le preci . Accedit organum comi- 
tans. Part. autogr. 

15742. [A. N. 48. E. 61.] ch. XIX. 98. f. obl. Handel, Georgius Eridericus. 
'Samson. Ein Oratorium aus dem Englischen des Milton zu Haendels 
Musik frey iibersetzt und in dieser Instrumentalbegleitung vermehrt 
von Ignaz Franz Mosel. 1812 — 181 3\ Accedunt notae: Compo- 
niert im Jahre 1742 . Londoner Ausgabe . Aufgefuhrt in der 
k. k. Beitbahn als Hoffest wiihrend des Congresses im J. 1815; wieder- 
holt im Burgtheater 1829 und 1840\ Anmerkung: Die mit s= be- 
zeichneten Instrumente befinden sich in Hiindels Original-Partitur; 
die iibrigen sind von mir hinzugefugt\ Praemittuntur operi: 1. index 
personarum: 2. libellus impressus, continens etiam nomina cantorum 
manu scripta cum duobus additameutis textus; 3. synopsis partium 
omissarum; 4. synopsis instrumentorum additorum (fol. 1 — 14). In 
fine operis: den 6. April, 1813 . Part. autogr. J. F. Mosel. 

15743. [A. N. 48. E. 60.] ch. XIX. 46. f. obl. Mozart, Wolfgangus, Ama- 
deus. II Don Giovanni a due violini, due viole, violoncello e contra- 
basso . . . aggiustato da J. F. M. (= Ignatio Francisco Mosel). Part. 
manu J. F. Mosel exarata. In fine operis: Finito li 12. ottobre, 180l\ 15744—15748. 41 

15744. [A. X. 48. E. 45.) cb. XIX. 52. f. obl. Mosel, Ignatius Franciscus 
de. Cantioncs duae: 

1. l a — 41 b . c Hcrmes und Flora. Eiue Cantate von (Immanuel) 
Veith, in Musik gesctzt . . . Aufgefiibrt im k. k. Universitats- 
saale am 14. Juny, 1812, zur Feyer der bciden Freyberrn von 
Jacquin, welcbcn diese Cantate von den Autoren . . . gewidmet 
ist\ Opus 4 vocibus comitantibus instrumentis aptatum. Prae- 
mittitur operi textus, manu auctoris-poetae exaratus. 42 ab vacat. 

2. 43 a . Hygea. An Wiens adelicben Frauenvcrcin. Eiu lyriscbes 
Gedicbt von . . . Immanuel Veitb in Musik gesetzt . . . Aufge- 

o o 

fiibrt im k. k. grossen Universitatssaale zum Vortheile der in 
der Schlacht bey Leipzig invalid gewordenen oestcrreicbiscben 
Krieger, am 6. Marz, 1814\ Opus voci solae, choro et instru- 
mentis aptatum. In fine operis: den 21. Janner, 1814\ Partt. 
autogr. 

15745. [A.X. 48. E. 64.]eb.XIX. 119.f.obl. Handel, Georgius Friedericus. 

Salomon. Oratorium in drey Abtbeilungen aus dem Engliscben zu 
Handels Musik frey iibersetzt und in diescr dielnstrnmentalbeglcitung 
vermebrt von Ignaz Franz (von) Mosel. 1825\ Praeccdit operi 
libellus impressus. Accedunt notac: Zum ersten Male aufgefiibrt im 
k. k. Hofburgtbeater zum Vortbeile des Pensions-Institutes der Ton- 
kiinstler, im Advente, 1825\ Die mit ? bezeicbneten Instrumente 
befindeu sicb scbon in der Original-Partitur\ Salomon ist ge- 
scbrieben im Jabre 1749, Josepb im Jabre 1746\ In fine: c Wien, 
den 7. Juni. 1825\ Part. exarata manu J. F. Mosel. 

15746. [A. X. 48. E. 66.] cb. XIX. 84.f.obl. Handel, Georgius Friedericus. 

Athalia. Dramatisches Oratorium in drey Theilen, aus dem Engli- 
schen zu G. F. Handcls Musik frey iibersetzt und in dieser die In- 
strumentalbegleitung vermehrt von Ignaz Franz (von) Mosel. 1836\ 
Operi praemittitur indcx personarum. Accedunt notae: Aufgefiihrt 
am 19. und 20. Miirz, 1837 im k. k. Hofburgtbeater von der Pensions- 
gesellschaft der Tonkiinstler\ Die mit = bezeichneten Instrumente 
befinden sich in der Original-Partitur, die iibrigcn sind hiuzugefiigt. 
Die mit * bezeichneten Gcsangstiicke sind aus dem Oratorium Su- 
sanna genommen. Athalia componicrt im J. 1733, Susanna compo- 
niert im J. 1740\ Part. manu J. F. Mosel exarata. 

15747. [A. X. 48. E. 63.] ch. XIX. 59. f. obl. Mosel, Ignatius Franciscus de. 

Die Feuerprobe. Eine Operette in einem Acte, nach August von 
Kotzebue; in Musik gesetzt von . . . einem Musikliebbaber. Decembcr, 
1810. Aufgefiihrt im k. k. Burgtheater niichst dem Karntnerthor am 
28. April, 1811'. Part. autogr. 

15748. [A. X. 33. C. 94.] cb. XVIII. 46. f. obl. Bach, Carolus Philippus 
Emanuel. Hcrrn Doctor (Johannes Andreas) Cramers iibersetzte 42 15748—15759. 

Psalmen mit Melodien zum Singcn bey dom Clavicre. Leipzig, 1774\ 
Codieem cxaravit Johannes Gottfriedus Scliieht. Opus continens 
psalmos: 1. 4. 6. 8. 15. 17. 19. 23. 25. 30. 32. 33. 38. 42. 46. 47. 65. 
67. 86. 88. 90. 91. 93. 96. 97. 99. 100. 103. 104. 110. 111. 116. 119. 
121. 128. 130. 139. 142. 145. 146. 148. 150. Praecedunt operi: de- 
dicatio ad Friedericum, duccm Mecklenburgcnsem direeta (data: 
'Hamburg, den 28. Miirz, 1774*) et praefatio. Part. 

15749. [A. N. 33. C. 98.] ch. XIX. f. obh Lasso, Orlando di. 'Psalmus Mi- 
sercre . Opus duobus choris (4 et 5 vocum) aptatum. Part. 

15750. [A. N. 48. E. 5.] ch. XIX. 13.f.obh Xeukomm, Sigismundus. c Vor- 
und Zwischenspicle nebst einem Trauermarsch fiir die Weidingcr'sche 
Inventionstrompctte, 4 Horncr und 3 Posaunen zu dem Vocal-lte- 
quiem\ Accedit nota de instrumento Inventions-Trompette\ Part. 
autogr. 

15751. [A. N. 33. C. 100.] ch. XIX. 4. f. obl. Zeltcr, Carolus Friedericus. 

Psalmus': Beatus (vir), qui timct Dominum. 4 voc. comitantibus in- 
strumentis. Part. 

15752. [A. N. 33. C. 99.] ch. XIX. 90. f. obh Stadler, Maximilianus. c Re- 
quiem , 4 voc. comitantibus instrumentis. (C. min.) Opus continens 
praeter introitum, Kyrie, Sanctus, Agnus etiam sequentiam (Dies irae) 
offertorium (Domine Jesu Christe) et postcommunionem (Lux acterna). 
Part, 

15753. [A. X. 33. C. 93.] ch.XVII. 4. f. obh Ziani, (Marcus Antonius). c Do- 
minica 4 ta in quadragesima. Graduale': Lactatus sum, cum tractu: 
Oui confidunt in Domino. 4 voc. Part. 

15754. [A. X. 33. C. 91.] ch. XVIII. 18. f. obl. Wanhal, Johannes Baptista. 
c Feycrliches Lob Gottes oder Hof-Function in der Dom-Kirche zu 
St. Stephan zur Ehre Gottes in Musik gesetzt\ Codex continens 
opuscula musica instrumentis musicis, praeprimis organo aptata. 

15755. [A. N. 33. C. 89]. ch. XVIII. 6. f. obh Simonelli, Matthaeus. c Vic- 
timae paschali, quatuor vocibus . Part. 

15756. [A. N. 33. C, 87.] ch. XVIII. 18. f. obh Signorile, Nicolaus. 'Missa 
a 4 voci, allabreve\ (Kyrio, Credo, Sanctus, Bcnedictus, Agnus.) Part, 

15757. [A. N. 33. C. 88.] ch. XVIII. 12. f. obh Signorilc, Nicolaus. c Missa 
a 4 voci, allabreve\ (Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus.) Part. 

15758. [A. N. 33. C. 84.] ch. XIX. 23. f. obl. Schuster, Josephus. c Kyrie 
a 4. concertanti'. Accedunt instrumenta comitantia cum organo. 
Part, 

15759. [A. N. 33. C. 79.] ch. XVIII. 10. f. obl. Salicri, Antonius. 'Ecce 
cnim vcritatem dilcxisti. Basso solo\ Vcrsus psalmi Misercre ; comi- 
tantibus instrumcntis ct organo. Part. 15760—15769. 43 

15760. [A. N. 33. C. 77.] ch. XVIII. 2. f. obl. Reutter, Georgius. c Gra- 
duale' (Laetatus suru). 4 voc. Part. 

15761. [A. X. 33. C. 76.] ch. XVIII. 52. f. obl. Reutter, Georgius. c Mise- 
rere* 4 voc. comitantibus instrumentis. Part. 

15762. [A. X. 33. C. 74.] ch. XVIII. 40. f. obl. Eeutter, Georgius. c Kyrie 
et Gloria . 4 voc. comitantibus instrumentis. Part. 

15763. [A. X. 33. D. 25.] ch. XVIII. 9. f. obl. Naumann, Johaunes Ama- 
dcus. Offertorium 3 (Da pacem, Domine) 4 voc. comitantibus instru- 
mentis. Part. 

15764. [A. X. 33. D. 21.] ch. XVIII. 22. f. obl. Incertus. \Passio pro do- 
minica palmarum a 6: 1 soprano, 2 contralti, 2 tcnori e 1 basso\ 
Loci turbae. Part. 

15765. [A. X. 33. D. 33.] ch. XVIII. 44. f. obl. Keutter, Georgius. Officium 
nativitatis Christi. Anno 1754\ Opus continens: 

1. l a — 12 a . Invitatorium a 4 voci\ (Christus natus est.) 

2. 12 b — 16 b . Hymnus: Jesu redemptor omnium\ 4 voc. 

3. 17 a — 24 b . In primo nocturno\ a) Kesponsorium I. (Hodie 
nobis coelorum rex.) 4. voc. b) Responsorium II. (Hodie nobis 
dc coelo pax.) 4 voc. c) Responsorium III. (Ciuem vidistis, 
pastores.) 4 voc. 

4. 24 b — 30 b . In secundo noeturno\ a) Responsorium I. (0 ma- 
gnum mysterium.) 4 voc. b) Responsorium II. (Beata Dei geni- 
trix.) 4 voc. c) Responsorium III. (Sancta et irnmaculata vir- 
ginitas.) 4 voc. 

5. 31 a — 35 b . In tertio nocturno\ a) Eesponsorium I. (Bcata vis- 
cera Mariae.) 4 voc. b) Responsorium II. (Verbum caro factum 
est.) 4 voc. 

6. 36 a — 40 a . Hymnus in laudibus\ (A solis ortus cardine.) 4 voc. 

7. 40 a — 44 a . Antiphona ad Benedictus 5 et canticuni\ (Antiph. et 
intonatio cantici cantu gregoriano, cctera 4 voc.) 44 b vacat. 
Partt. 

15766. [A. X. 33. E. 42.] ch. XVIII. 10. f. obl. Salieri, Antonius. ^Magni- 
ficat . 4 voc. comitantibus instrumentis. Part. 

15767. [A. X. 33. E. 45.] cb. XVIII. 29. f. obl. Hasse, Johauncs Adolphus. 
Lilaniae lauretanae, quaternis vocibus comitantibus instrumentis de- 
cantandae. Part. 

15768. [A. X. 34. B. 23.] ch. XVII. 46. 4°. (Colonna, Johanncs Paulus.) 

Messa a 3, 4 e 5 se piacc, con instromenti c ripieni ad libitum. Le 
parti obligatae sono C. A. e B. — G. P. C. 1688\ Kyrie et Gloria; 
cetcra desunt. Part. 

15769. [A. X. 34. B. 29.] cb. XVII. 65. 4°. (Colonna, Johaunes Paulus). 

Lamentationes hebdomadac maioris\ Continentur autcm hoc codice: 44 15769—15775. 

1. 2 a — 7 b . Lectio I. feria quinta in coena Domini\ (Incipit lamen- 
tatio.) C. solo, org. 

2. 8 a — 12 a . Seconda lamcntazione del mercordi sera\ (Vau. Et 
egressus cst.) C. solo, org. 12 b — 13 b vacant. 

3. 14 a — 19 a . Lcctio III. feria quinta in coena Domini\ (Jod. Ma- 
num suam.) B. solo, org. 19 b vacat. 

4. 20 a — 23 a . Prima letionc del Giovedi scra\ (De lamentatione 
Jeremiac.) C. solo, org. 23 b vacat. 

5. 24 a — 29 b . 'Seconda letionc dcl Giovedi\ (Lamcd.) B. solo, 
org. 

6. 30 a — 39 b . Terza [lctione] Giovedi scra. Lectio tertia feria 
VI. in parascevc\ (Alcph. Ego vir.) C. solo, instrumcnta, org. 

7. 40 a — 45 a . Prima letionc del venerdi\ (De lamcntatione Je- 
remiac.) C. solo, org. 45 b vacat. 

8. 46 a — 52 b . Lectio secunda sabbato sancto\ (Alepb. Quomodo 
obscuratum.) C. solo, instr., org. 53 ab vacat. 

9. 64 a — 58 a . Lectio sccunda vencrdi\ (Alepb. Quomodo obscu- 
ratum est aurum.) A.solo, org. 58 b — 59 b vacant. 

10. 60 a — 65 b . 'Terza letione del venerdi\ (Incipit oratio.) A. solo, 
org. Part. 

15770. [A. N. 34. B. 33.] cb. XVII. 16. 4°. (Colonna, Jobannes Paulus.) 
Credo concertato a 5. G. P. C\ 5 voc, instr., org. Part. 

15571. [A. N. 34. B. 31.] ch. XVII. 12. 4°. (Colonna, Jobannes Paulus.) 
Dixit (Dominus) a 5 (in) concerto. G. P. C. . In capite operis, maxi- 
mam partem resecatum: 1690\ Part. 

15772. [A. N. 34. B. 47.] cb. XVIII. 4. f. obl. Tuma, Franciscus. 'Hymnus 
(Te lucis ante terminum) in B (mai), a sopr. e basso, 2 viol. ed or- 
gano\ Part. 

15773. [A. N. 33. D. 49.] cb. XVIII. 58. f. obl. Zelenka, Jobanncs Dismas. 

Missa solemnis\ 4 voc. comitantibus instrumentis. Opus Fricderico 
Augusto, Poloniarum regi ab auctore dedicatum. Praeccdit operi de- 
dicatio, lingua gcrmanica scripta, de d. Dresden, den 31. Januarii, 
1712. In fine operis: Secundum excmplar originalc dcdicatorium in 
bibliotheca regia Drcsdnensi summa cum diligentia et fide banc mis- 
sam copiavi et finivi Dresdae, die 27. Junii, anni 1826. Eranciscus 
Hauser\ (Kyrie, Gloria. Credo, Sanctus. Agnus Dei sicut Kyrie .) 
Part, 

15774. [A. X. 33. C. 90.] cb. XVIII. 1. f. obl. Tuma, Franciscus. c Ave re- 
gina coelorum/ 4 voc. Part. 

15775. [A. N. 33. C. 92.] cb. XVIII. 13. f. obl. Zclenka, Jobannes Dismas. 
c Credo sive symbolum Nicaeanum notis musicis expressum . . . 4 voc, 
instr., org. Exemplar ex rebus Jobannis Gottfriedi Schicht, Part. 15776—15784. 45 

1577G. [A. N. 33. D. 22.] cb. XVIII. 12. f. obl. Incertus. c Passio pro feria 
4 ta post Dominicam palmarum a 6 vocibus\ Turbae tantuni verba. 
Part, 

15777. [A. N. 33. C. 80.] ch. XVIII. 10. f. obl. Sances, Felix. 'Offertorium 
pro feria 5 ta in coena domini a 2 choris\ (Dextera Domini.) 8 voc. 
Part, 

157 78. [A. N. 33. C. 83.] cb. XVIII. 44. f. obl. Searlatti, Franciscus. c Mi- 
serere a 5 voci con stromenti . Accedit org. Part, 

15779. [A. N. 33. C. 78.] cb. XVIII. 28. f. obl. Riepel, Josephus. c Salmo 
Ll\ (Miserere.) 4 voc. comitautibus instrumentis. Part, 

157S0. [A. X. 33. D. 23.] ch. XVIII. 12. f. obl. Incertus. c Passio pro feria 
6 ta in parasceve, a 6 vocibus'. Continet verba turbae. Part, 

15781. [A. X. 33. D. 46.] XVIII— XIX. 72. f. obl. Haydn, Johann Michael. 

Der frohliche Widerschein. 3 Offertoria de confessore pontifice a 4 
voci, 2 violini, 2 oboi, 2 corni, viola con organo\ Textus singulorum 
operum latine et una germanice facti sunt. 

1. l a — 15 b . Die oden Tage, jauchzet Briider, sind nun vorbei\ ( c O 
serve bone, euge jubila, hyems transiit .) 

2. 16 a — 37 b . Ja, Briider, wahrlich wobT (sine textu latino); cum 

Aria': c Schon ist des Mondes Silberlicht\ ( Xon erat illi si- 
milis .) 

3. 38 a — 72 a . c Ja, Briider, Phobus lasst die holden' (sine textu la- 
tino); cum cboro: Frohlocket und jauchzet ihr Briider\ ( Te 
profugum duxit Deus\ 72 b vacat, Part, 

15782. [A. X. 33. D. 34.] ch. XVIII. 10. f. obl. Reutter, Georgius. Duo 
opera musica ecclesiastica, quaternis vocibus concinenda: 

1. l a — 2 b . Antiphona pro feria 5 ta post dominicam passionis . 
(Jesu dulcissime, ai'omatibus conditus.) 

2. 3 a — 8 a . \Antiphona de resurrectione domini oder Hyrnnus\ 
(Surrexit Cbristus de sepulcro.) 8 b — 10 b vacant, Partt. 

15783. [A. N. 33. D. 42.] cb. XVIII. 9. f. obl. Wagenseil, Georgius Chri- 

stophorus. Opera musica ecclesiastica, quaternis vocibus decan- 
tanda. 

1. l a — 4 b . c Graduale\ (Qui sedes, Domine, super Cherubim.) 

2. 5 a — 8 b . c Offertorium\ (Benedixisti, Domine, terram tuam.) 

3. 9 a — 9 b . c Postcommunio\ (Ave Maria, gratia plena.) Partt. 

15784. [A. N. 33. C. 75.] ch. XVIII. 30. f. obl. Reutter, Georgius. Psalmi 
vesperales cum cantico Mariae Virginis, pluribus vocibus, comitantibus 
organo vel instrumentis decantandi. 

1. l a — 3 b . c Dixit Dominus\ 4 voc, org. 

2. 4 a — 7 b . c Confitebor tibi Domine\ 4 voc, org. 46 15784—15789. 

3. 8 a — ll h . Beatus vir, qui timet Doiuinum\ 4 voc, org. 

4. ll b — 13 b . Laudate pueri Dominuni\ 4 voc, org. 

5. 14 a — 14 b . Laudate Dominum omnes gentes\ 4 voc, org. 
G. 15 a — 18 a . c Magnifieat\ 4 voc, org. 18 b vacat, 

7. 19 a — 24". "Dixit Dominus\ S. A., vl. I. II., org. 

8. 25 a — 30 b . c Magnificat\ S. A., vl. L, II., org. Partt, 

15785. [A. N. 34. B. 15.] ch. XVIII. 83. f. obl. Haydn, Josephus. Tria 
l Salve regina 5 vocibus solis, choro et instrumentis comitantibus decan- 
tanda: 

1. l a — 22 b . (In E-mai.) Part, 

2. 23 a — 40 b . (In A-mai.) Part, 

3. 41 a — 82 a . (In G. min.) 82 b vacat, Part, 

82 a . Pars pro clarinetto in B^ (manu posteriori exarata). 

15786. [A. N. 34. B. 16.] ch. XVIII. 93. f. obl. Haydn, Josephus. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum, quae sunt: 

1. l a — 12 a . Offertorium: Ens acternum\ 4 voc, instr., org. 12 b 
vacat. 

2. 13 a — 25 a . c Ad aras convolatc' 4 voc, instr., org. 25 b — 26 b 
vacant. 

3. 27 a — 33 b . Offertorium pro tempore (Non nobis, dominc) a 
canto, alto, tenore, basso con organo . 

4. 34 a — 43 a . Jcsu, te invocamus'. 4 voc, instr., org. 43 b vacat. 

5. 44 a — 71 b . Quae admiranda res\ 4 voc, instr., org. 

6. 72 a — 92 b . Offertorium\ (Dictamina mea doceri qui gestit.) 
C. A., instr., org. 93 ab vacat, Partt, 

15787. [A. N. 33. C. 86.] ch. XIX. 62. f. obl. Scydelmann, Franciscus. 

Missa, quatcrnis vocibus comitantibus instrumcntis decantanda\ Part. 

15788. [A. N. 34. B. 44.] ch. XVIII. 26. f. obl. Pallotta, Matthaeus. 'Com- 
pieta mcdiocre et Ave Regina' breve a 4 voci da capella scnz' organo. 
1734\ Partes singulae, quarum intonationes cantu Gregoriano no- 
tantur, sunt: 

1. 2 a — 7 b . Cum invocarem'. 

2. 8 a — ll b . In te Domine speravi\ 

3. ll b — 19 a . c Q,ui habitat in adjutorio'. 

4. 19 a — 21 a . c Ecce nunc benedicite\ 

5. 21 b — 23 a . c Te lucis ante terminum\ 

6. 23 a — 25 a . Nunc dimittis servum tuuni\ 

7. 25" — 26 b . c Ave Regina coelorum\ Part. 

15789. [A. X. 33. C. 35.] ch. XVIII. 16. f. obl. Pallotta, Matthacus. c Missa 
brevissima: Rorate coeli desuper; 4 vocibus cum secundo alto ad 
Gloria et Credo, tantum brcvitatis studio, concinenda, cum orgauo ad 
libitum. 1736\ Part. 15790-15791. 47 

15790. [A. X. 33. D. 47.] ch. XVIII. 215. f. obl. Perti, Jaeobus Antonius. 
Collectio operurn musicoruui ecclesiasticorum, quae sunt: 

1. l a — 40 b . Missa 8 voeum' comitantibus instrumentis et org. 
(Kyrie et Gloria.) 

2. 41 a — 104 b . Messa a cinque concertata con stromenti e ripicni\ 
Accedit organum. (Kyrie et Gloria.) 

3. 105 a — 148''. Messa a cinque con strumenti\ Acccdit org. 
(Kyrie et Gloria.) 

4. 149 a — 161 a . Credo a 4 (in) concerto con strumenti e ripieni\ 
161 b vacat. 

5. 162 a — 185 a . Litanie (lauretane) a 4 piene con strumenti\ 185 1 ' 
— 187 b vacant. 

6. 188 a — 214 b . 'Confitebor a 3 voci, C. A. B., con violini\ Acce- 
dunt vla., b., org. 215 ab vacat. Partt. 

15791. [A. X. 33. D. 43.] cb. XVIII. 98. f. obl. Bonamico, Petrus. c In- 
troitus, gradualia, offertoria et postcommuniones a septuagcsima usque 
ad pascba. Authore ... Salisburgi capellae magistro. 1635\ 

1. l a — 15 a . Dominica in septuagesima . a) Introitus: Circum- 
dederunt me\ 5 voc, org. b) Graduale: Adjutor in opportuni- 
tatibus . 5 voc, org. c) Tractus: De profundis clamavi . 5 voc, 
org. d) Offertorium : Bonum est confiteri'. 8 voc (2 cboris), 
org. e) Postcommunio: Illumina faciem tuam . 5 voc, org. 
15 b vacat. 

2. 16 a — 26 a . c Dominica in sexagesima\ a) Introitus: Exurge, 
quare obdormis\ 5voc,org. b) Graduale: Sciant gentcs\ 5 voc, 

. org. c) Tractus: Commovisti Domine'. 5 voc, org. d) Offcr- 
torium: Perfice gressus meos\ 8 voc (2 cboris), org. e) Post- 
communio: Introibo ad altare\ 5 voc, org. 26 b vacat. 

3. 27 a — 36 b . Dominica in quinquagcsima\ a) Introitus: Esto 
mibi in Deum protectorem\ 5 voc, org. b) Graduale: Tu es 
Deus, qui facis\ 5 voc, org. c) c Tractus: Jubilate Deo\ 5 voc, 
org. d) c Offertorium: Benedictus es, Domine 5 . 8 voc (2 cboris), 
org. c) Postcommunio: Manducaverunt. 5 voc, org. 

4. 37 a — 47 a . c Dominica prima quadragesimae\ a) Introitus: In- 
vocabit me\ 5 voc, org. b) ^Gradualc: Angelis suis. 5 voc, 
org. c) c Tractus: In manibus portabunt\ 5 voc, org. d) Offer- 
torium: Scapulis suis\ 8 voc (2 choris), org. e) Postcommunio: 
Scapulis suis\ 5 voc, org. 47 b vacat. 

5. 48 a — 57 a . c Dominica secunda in quadragesima\ a) Introitus: 
Reminiscere' 5 voc, org. b) 'Graduale: Tribulationes cordis\ 
5 voc, org. c) c Tractus: Confitemini Domino\ 5 voc, org. d) 
c Offertorium: Meditabor in mandatis\ 8 voc (2 cboris), org. 
e) c Postcommunio: Intellige clamorem'. 5 voc, org. 57 b vacat. 48 15791 — 15792. 

6. 58 a — G8 a . Dominica III. in quadragesima. a) Introitus: Oculi 

mei . 5 voc, org. b) Graduale: Exurge, Domine . 5 voc, org. 
c) Tractus: Ad te levavi oculos\ 5 voc, org. d) Offertorium: 
Justitiae Domini\ 8 voc (2 choris), org. e) Postcommunio: 
Passer invenit . 5 voc, org. 68 b vacat. 

7. 69 a — 78 b . Dominica quarta in quadragesima\ a) Introitus: 
Laetare Jerusalem\ 5 voc, org. b) Graduale: Laetatus sum\ 
5 voc, org. c) Tractus: Qui confidunt\ 5 voc, org. d) Offer- 
torium: Laudate Dominum\ 8 voc (2 cboris), org. e) Post- 
communio: Jerusalem, quae aedincatur . 5 voc, org. 

8. 79 a — 88 a . Dominica passionis\ a) Introitus : Judiea me Deus\ 
5 voc, org. b) Graduale: Eripe me Domine . 5 voc, org. c) 

Tractus: Saepe expugnaverunt . 5 voc, org. d) Offertorium: 
Confitebor tibi\ 8 voc (2 cboris), org. e) Postcommunio: Hoc 
corpus\ 5 voc, org. 88 b vacat. 

9. 89 a — 98 a . Dominica palmarum\ a) Introitus: Ne longe facias.' 
5 voc, org. b) Graduale: Tenuisti manum.' 5 voc, org. c) 
Tractus: Deus, Deus meus . 5 voc, org. d) Offertorium: Im- 

properium exspectavit cor\ 8 voc (2 choris), org. e) Postcoin- 
munio: Pater, si non potest\ 5 voc, org. 98 b vacat. Partt. 

15792. [A. N. 33. D. 44.] ch. XIX. 109. f. obl. Lasso, Orlando di. Collectio 
operum musicorum diversi generis, quae sunt: 

1. l a . Sex cantiones latinae quatuor vocum . . . Monaehii excude- bat Adamus Berg, anno 1573\ a) l 1 ' — 4 b . Quare tristis es, anima mea\ 

b) 5 a — 8 b . Quid estis pusillanimes'. 

c) 9 a — 13 a . Domine secundum actum meum\ 

d) 13 a — 17 a . 'Eallax gratia\ 

e) 17 a — 20 b . c Eripe me de inimicis\ 

f) 21 a — 24 a . c Honorabile est\ 24 b vacat, 

25 a — 40 a . Unde revertimini pax . . . Dialogus 8 vocum . . . Mo- 
nachii, excudebat Adamus Berg, anno 1573\ Opus in duos 
choi - os divisum. 40 b vacat. 
41 a . Sei madrigali a quatro voci ... anno 1573\ 

a) 41 b — 43 a . Di persona era tanto*. 

b) 43 a — 45 a . \Sotto due negri\ 

c) 45 a — 47 a . 'Sotto quel sta\ 

d) 47 a — 49 a . c Bianca neve e il bel collo\ 

e) 49 a — 50 b . Monstran le braccia sue\ 

f) 51 a — 53 a . Spcsso in poveri alberghi.' 52 b vacat, 

53 a — 62 a . C S' una fede amoros'. Dialogus 8 vocum . . . Monachii 
excudebat Adamus Berg, anno 1573\ Opus in duos choros di- 
visum. 62 b vacat. 15792—15796. 49 

5. 63 a . Six chansons Francoises novelles a quatre voix ... Mo- 
nachii, excudebat Adamus Berg, anno 1573\ 

a) 63 b — 67 a . c Un jeune moine\ 

b) 67 a — 69 b . c Si du malheur\ 

c) 69 b — 72 a . Si je suis brun\ II. pars: c Ne vous soit etrange\ 

d) 72 b — 73 b . c Q,uant un cordier cordant\ 

e) 73 b — 75 b . c Qui bien se mire\ 

f) 75 b — 77 a . c Sces (Scais) tu direl'ave\ 77 b vacat, 

6. 78 a — 91 a . Di moi mon cuer. Dialogus 8 vocum. Monachii ex- 
cudebat Adamus Berg, anno 1573\ Opus in duos choros divi- 
sum. 91 b vacat. 

7. 92 a . Sechs deutsche Lieder mit vier Stimmen. 1573\ 

a) 92 b — 94 a . c Ein Esel und das Nussbauniholz\ 

b) 94 a — 95 b . Annelein, du singst fein\ 

c) 96 a — 97 a . c Aus gutem Grund\ 

d) 97 a — 98 a . c Es thut sich aUes verkehren\ 

e) 98 b — 99 b . Wem soll man jetzund trauen\ 

f) 100 a — 102 a . c Audite nova. Der Baur von Eselskirchen\ 
102 b vacat, 

8. 103 a — 109 a . c Nun griiss Dich Gott, Dialogus 8 vocum . . . 
Monachii excudebat Adamus Berg, anno 1573\ Opus in duos 
choros divisum. 109 b vacat. Partt. 

15793. [A. N. 33. D. 45.] ch. XVIII. 44. f. obl. Riepel, Josephus. c Re- 
quiein\ Opus quaternis vocibus inaequal. comitantibus instrumentis 
decantandum. Accedit nota: Aus einer ausserst incorrecten und 
schlechten Copie der Kuriositiit wegen in diese Partitur gesetzt von 
mir K. (Karl) Neuner\ Part. 

15794. [A. N. 33. E. 48.] ch. XVIII. 1. f. obl. Incertus. 'Graduale (Vias 
tuas domine demonstra) composto 1576 . 4 voc. cum basso cont. Ac- 
cedit nota: c Ist auf einer Marmorplatte obnc Taktstriche eingehauen 
und von Joseph Haydn in Takte eingetheilt worden. Dieses Graduale 
befindet sich in der Kirche zu Pottenstein, dem Graf Stahremberg 
gehorig\ (Ten. : fc--ggchagaf) Part. 

15795. [A. N. 34. A. 5.] ch. XVIII. 30. 4°. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum. 

1. Pag. 1 — 48. c Venite (exultemus Domino) juxta octo tonos . 

2. Pag. 49 — 54. Idem invitatorium. c In festo ss. Innocentum . 

3. Pag. 54 — 60. Idem invitatorium. c In feriali officio\ Ad 
calceni nota: Conscripsit Antonius Cremer in Waldorff. 
MDCCLXXXVr. Opus modis notulisque quas chorales vocant, 
instructum. 

15796. [A. N. 34. B. 11.] ch. XVIII. 24. f. obl. Leo, Leonhardus. Opera 
musica ecclesiastica duo, videlicet: 

ix. i 50 15796 — 15807. 

1. l a — 3 a . Cristus (sie) (factus est) a voce sola di soprano 3 . . . co- 
mitante organo. 

2. 3 b — 24 a . Miserere mei Deus\ 8 voc, duobus choris, comitante 
org. decantandum. 24 b vacat. Partt. 

15797. [A. N. 34. B. 8.] ch. XVIII. 29. f. obl. Salieri, Antonius. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum, 4 voc. comitantibus instrumentis, 
videlicet: 

1. l a — 8 a . Offertorium: Miserere nostri, Doniine\ 8 b vacat. 

2. 9 a — 18 a . ^Offertorium: Audite vocem magnam'. 18 b vacat. 

3. 19 a — 29 a . c Veni sancte spiritus\ 29 b vacat. Partt. 

15798. [A. N. 34. B. 4.] cb. XVIII. 16. f. obl. Campion, Carolus Antonius. 

Offertorio (Domine Jesu Cbriste) per messa di Bequiem . . . Per esse- 
quie fatte nella metropolitana di Firenze, di Francesco L, imperatore 
e gran duca di Toscana etc, nel anno 1766 . 5 voc, comitantibus in- 
strumentis. Part. 

15799. [A. N. 34. B. 7.] cb. XVIII. 55. f. obl. Durante, Franciscus. 'Dixit 
Dominus'. 5 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15800. [A. N. 34. B. 13.] cb. XVIII. 95. f. obl. Hasse, Jobannes Adolpbus. 

Bequiem . 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15801. [A. N. 34. B. 18.] cb. XVIII. 64. f. obl. Haydn, Josepbus. c Missa 
solemnis', quaternis vocibus, comitantibus instrumentis decantanda. 
Part. 

15802. [B. N. 34. B. 17.] ch. XVIII. 15. f. obl. Haydn, Josephus. c Missa 
brevis , quaternis vocibus comitantibus duobus violinis et organo de- 
cantanda. c Den 9. Sept. 1795\ Part, 

15803. [A. N. 34. B. 14.] cb. XIX. 77. f. obl. Wittassek, Johannes Nep. 
Augustus. Rcquiem . 4 voc , comitantibus instrumentis. (Sine 
Kyrie\) Part. 

15804. [A. N. 34. B. 21.] ch. XVIII. 23. f. obl. Haydn, Josephus. c Missa in 
F, a 5 voci (2 soprani concert.), 2 violini, violone e organo\ Part. 

15805. [A. N. 34. B. 20.] ch. XVIII. 56. f. obl. Haydn, Josephus. c Missa 
solemnis, quaternis vocibus, comitantibus iustrumentis decantanda. 
(G-mai.) Part. 

15806. [A. N. 34. B. 19.] ch. XVIII. 31. f. obl. Haydn, Josephus. 'TeDeum 
laudamus . 4 voc, comitantibus instrumentis et org. (C-mai.) Part, 

15807. [A.N. 34. A. 16.] ch. XVII. IV. et 169. 4°. (Palestrina, Johannes 
Petrus Aloysius da.) Eccellentissimi Prenestini hymni omnes, duo- 
decimque missae quatuor vocibus; omnia ut vulgo dicitur in partidura' 
(sic). Sub hac inscriptione arma gentilitia auctoris musici, in cir- 
cuitu canon perpetuus. Praecedit imago Praenestini, cura Fortuuati 15807. 51 

Santini, Eomani' aeri incisa. Fol. 141 a nota: c Die 24. Februarij, 
Anno Domini MDCI. D. P. P. V. F.' IIP— IV a index; IV b vacat. 

1. l a — 3 a . In adventu Domini: Conditor alme siderum\ 

2. 3 a — 5 a . In nativitate Domini: Christe redemptor oinnium\ 

3. 5 b — 7 a . In nativitate ad laudes: A solis ortus cardine\ 

4. 7 a — 8 a . (In festo ss. innocentium:) Salvete flores martyrum\ 

5. 8 a . In epiphania Domini: Hostis Herodes impie\ 

6. 8 b — 9 b . Lucis creator optime\ 

7. 9 b — 10 b . In sabbatis: lux beata trinitas\ 

8. 10 b — 13 a . In dominicis quadragesimae : Ad preces nostras\ 

9. 13 a — 14 b . In dominica passionis: Vexilla regis prodeunt\ 

10. 14 b — 16 b . In dominicis tempore pascbali : Ad coenam agni 
providi . 

11. 16 b — 19 a . In ascensione Domini: Jesu nostra redemptio\ 

12. 20 a — 22 a . In festo pentecostes: Veni creator spiritus\ 

13. 22 a — 23 b . In festo corporis Christi: Pange lingua gloriosi\ 

14. 23 b — 24 b . In cathedra s. Petri: Quodcunque vinclis\ 

15. 24 b — 25 b . In conversione et comniemoratione s. Pauli : Doctor 
egregie . 

16. 26 a — 26 b . In solemnitatibus beatae Virginis : Ave maris stella\ 

17. 26 b — 27 b . In inventione s. Crucis: Quo vulneratus insuper . 

18. 27 b — 29 b . In festo s. Johannis Baptistae: Ut queant laxis . 

19. 29 b — 31 b . In festo ss. apostolorum Petri et Pauli: Aurea 
luce\ 

20. 31 b — 32 b . c In festo s. Mariae Magdalenae: Lauda mater ec- 
clesia\ 

21. 32 b — 33 a . c In festo s. Petri ad vincula: Petrus beatus\ 

22. 33 b — 34 b . c In festo transfigurationis Domini : Quicunque Chri- 
stum quaeritis . 

23. 34 b — 36\ °In festo s. Michaelis archangeli : Tibi Christe splen- 
dor patris . 

24. 36 a — 37 b . In festo omnium sanctorum: Christe redemptor 
omnium . 

25. 37 b — 39 a . c In festo apostolorum et evangelistarum : Exultet 
coelum laudibus\ 

26. 39 b — 40 b . c In festo apostolorum et evangelistarum tempore 
paschali: Tristes erant apostoli\ 

27. 41 a — 42 a . c In communi unius martyris: Deus tuorum militum . 

28. 42 a — 42 b . c In communi unius martyris tempore paschali: Deus 
tuorum militum'. 

29. 42 b — 43 a . c In communi plurimorum martyrum: Sauctorum 
meritis . 

30. 43 b — 45 a . c Iu communi plurimorum martyrum temporepaschali : 
Rex gloriose martyrum . 

4* 52 15807—15808. 

31. 45 a — 46 a . In natali confessorum pontificum et non pontificum: 
Iste confessor\ 

32. 46 b — 48 a . In natalitiis virginum et martyrum: Jesu corona 
virginum . 

33. 48 a — 48 b . In natalitiis virginum et martyrum tempore pa- 
schali : Jesu corona virginum . 

34. 48 b — 49 b . In festo sanctarum mulierum : Huius obtentu Deus\ 

35. 49 b — 51 b . In dedicatione ecclesiac: Urbs beata Jerusalem\ 

36. 51 b — 53 b . [n festo s. Augustini: Magne pater Augustine\ 

37. 54 a — 55 a . In festo s. Nicolai de Tolentino: Laudibus sum- 
mis . 

38. 55 b — 56 b . In festo s. Antonii dePadua: En gratulemurkodie\ 

39. 56 b — 58 b . In festo s. Francisci: Proles de coelo prodiit\ 

40. 58 b — 59 b . In secundis vesperis s. Francisci: Decus morum, 
lux minorum . 

41. 59 b — 61 b . In quadragesima ad completorium : Ckriste qui 
lux es . 

42. 61 b — 63 a . In festo s. Elisaei: Prima lux surgens\ 

43. 63 b — 65 a . ( In festo s. Eliae: Nunc iuvat celsi\ 

44. 65 a — 66 a . In festo s. Alberti: Mensis Augusti\ 

45. 66 b — 67 a . In festo s. Jacobi: Hymnus canoris personet\ 

46. 67 b — 75 a . Messa sopra 1'kinno: Jesu nostra redemptio; libro 

rv\ 

47. 75 b — 82 a . Messa sopra 1'kinno: Jam Ckristus astra ascen- 
derat; libro V\ 

48. 82 b — 87 a . Messa sopra 1'kinno: Aeterna Ckristi munera; 
libro V\ 

49. 87 a - — 94 a . Messa sopra 1'kinno: Sanctorum meritis; libro VIl\ 

50. 94 b — 98 b . c Messa sopra l'kinno: Iste confessor; libro V\ 98 ab 
vaeant. 

51. 99 a — 109 a . Messa: Ecce sacerdos magnus; dal primo libro\ 

52. 109 b — 117 b . Missa: regem coeli; del primo libro\ 

53. 118 a — 125 b . 'Missa: Virtute magna; dal primo libro\ 

54. 125 b — 132 b . Missa de beata Virginc; dal secondo libru\ 

55. 132 b — 140 b . c Missa: Inviolata; dal 2° libro\ 

56. 140"— 148 b . c Missa: Spem in alium; dal 3° libro\ 

57. 148 b — 149 a . Madriale del Ferabosco: Jo mi songiovinetta\ 

58. 149 b — 161\ Missa dal 3° libro, sopra il sovrascritto madriale . 
161 b — 162' vacant. 

59. 162 b — 168 b . c Messa sine nomine; libro sesto\ 

60. 169 a . Brevis compositio musica, sine textu, complectens qua- 
tuor tactus. 169 b vacat. Partt. 

15808. [A. N. 34. B. 12.] cb. XIX. 49. f. obl. Reutter, Georgius, iun. (?) 
Vespei'e a due ckori . 8 voc, comitantibus instrumentis. Opus couti- 15808—15814. 53 

nens psalmos vesperales ('Dixit Dominus 3 , 'Confitebor tibi Domine , 
Beatus vir, qui timet', \Laudate pueri Dominum , 'Laudate Dominum 
omnes gentes') cum Magnificat\ Part. 

15809. [A. N. 34. B. 9.] cb. XIX. 77. f. obl. Gassmann, Florianus Leopol- 
dus. Vespere a due chori\ 8 voc, comitantibus instrumentis. 

1. l b — 35 a . Vesperae, continentes psalmos vesperales ( c Dixit Do- 
minus , Confitebor tibi Domine', 'Beatus vir, qui timet , c Lau- 
date pueri Dominum', Laudate Dominum omnes gentes'). 

2. 35 b — 77 a . Vesperae, continentes psalmos vesperales ( c Credidi, 
propter quod locutus sum', 'Beati omnes, qui tinient\ 'Laetatus 
sum , Nisi Dominus aedificaverit , c Lauda Jerusalem 3 ) et c Ma- 
gnificat\ Part. 

15810. [A. N. 33. D. 84.] ch. XIX. 132. f. obl. Haydn, Josephus. 'Missa in 
C St. Cecilia. Ohne Abkiirzungen, welcbe bei der Leipziger Ausgabe 
Statt finden . 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15811. [A. X. 33. D. 48.] ch. XIX. 4. f. obl. Genet, Eleazar. 'Antiphona 
in adventu domini: Gabriel angelus locutus est\ Opus 4 voc Part. 

15812. [A. N. 33. D. 50.] ch. XVIII. 8. f. obl. Grandi, Alexander. c Te Deum 
laudamus in C, a capella, canto, alto, tenore, basso con organo\ Part. 

15813. [A. X. 33. D. 59.] ch. XIX. 56. f. obl. Donizetti, Cajetanus. c Mise- 
rere. 1843\ Opus 4 voc, comitantibus instrumentis. Ad calcem nota: 

Perschl copista\ Part. 

15814. [A. X. 33. D. 12.] ch. XIX. 28. f. obl. Haydn, Michael Johannes. 

Kesponsoria in coena domini, parasceve et sabbato sancto\ 4 voc 

A. In coena domini. 

1. Pag. 1 — 7. Xocturni l\ a) In monte oliveti'. b) ^Tristis est 
anima . c) Ecce vidimus eum\ 

2. Pag. 7 — 11. Nocturni II : a) Amicus meus\ b) Judas mer- 
cator pessimus . c) Unus ex discipulis . 

3. Pag. 12 — 17. "Xockirni III': a) c Eram quasi agnus\ b) c 0na 
hora non potuistis . c) Seniores populi'. 

B. In parasceve. 

4. Pag. 18 — 23. "Xocturni l\ a) c Omnes amici mei\ b) Veluiu 
templi scisum est . c) Vinea mea clecta . 

5. Pag. 23 — 30. c Nocturni II': a) c Tanquam ad latronem\ b) Te- 
nebrae factae sunt\ c) Animam meam dilectam . 

6. Pag. 30 — 35. 'Nocturni III 5 : a) c Tradiderunt me\ b) c Jesum 
tradidit'. c) Caligaverunt oculi\ 

C. Sabbato sancto. 

7. Pag. 36 — 40. c Nocturni i': a) c Sicut ovis ad occisionem\ b) 

Jerusalem surge\ c) Plange quasi virgo . 54 15814—15815. 

8. Pag. 41 — 46. 'Nocturni II': a) c Recessit pastor noster'. b) c O 
vos omnes\ c) Ecce, quomodo moritur iustus . 

9. Pag. 47 — 51. c Nocturni III 3 : a) Astiterunt reges terrae\ b) 
c Aestimatus sum\ c) c Sepulto domino\ Partt. 

15815. [A. N. 33. D. 19.] cb. XVIII. 56. f. obl. (Officium in nativitate do- 
mini.) Tum cantu gregoriano cumpluribus vocibus instructum auctore 
incerto. l a — l b vacat. 

c Matutino di natale\ 

1. 2 b — 3 a . Versiculi cum responsoriis. 4 voc. (Falso bordone.) 

2. 3 b — 12 a . Invitatorium : Cbristus natus est 5 quatuor vocum. 
(Repetitur quinque vocibus.) Ten.: §. h c d e d e d c. 

3. 12 b — 19 a . Hymnus: Cbriste redemptor\ 4 voc. (Doxologia 
sex vocum.) Hymni buius ultima verba interposito folio 18. 
continuantur fol. 19 a . Cantus: §cegaagahc. 

4. 18 a — 18 b . Antipbonae psalmorumque intonationes cantu grego- 
riano. 

In primo nocturno. 

5. 19 b — 22 a . Responsorium I. Hodie nobis coelorum rex\ 4 voc. 
Ten. : (£ cccabchc. (Doxologia trium vocum.) 

6. 22 b — 24 b . Responsoriuni II. c Hodie nobis de coelo pax\ 4 voc. 
( c Hodie illuxit 1 trium vocum.) Ten. : <£ c c ch a g. 

7. 24 b — 27 a . Responsorium III. Quem vidistis pastores\ 4 voc. 
( Dicite quem vidistis* et doxologia trium vocum.) Ten.: (f c a 
h a a g a. 

In secundo nocturno. 

8. 27 b . Antipbonae cum intonationibus psalmorum; cantu grego- 
riano. 

9. 28 a — 30 a . Responsorium IV. magnum mysterium\ 4 voc. 
Cantus: <£ abb c d d g. ( v Ave Maria^ 3 voc.) 

10. 30 a — 31 b . Responsorium V. c Beata dei genitrix\ 4 voc. ( c Beata 
quae credidit' 3 voc.) Cant. : (p g b a gfg a. 

11. 32 a ^ — 33 b . Eesponsorium VI. Sancta et immaculata virginitas'. 
4 voc. ( c Benedicta tu' 3 voc.) Cant. : (£ g aafgfe. 

In tertio nocturno. 

12. 34 a — 34 b . Antiphonae cum intonationibus psalmorum; cantu 
gregoriano. 

35 a . Gloria patri 5 3 voc. 

13. 35 b — 38 a . Responsorium VII. c Beata viscera'. 4 voc. ( c Dies 
sanctificatus 5 3 voc.) Cant. : (£ d a h c h a g. 

14. 38 b — 41 a . Besponsorium VIII. Verbum caro factum est\ 4 voc. 
( c Omnia per ipsum facta sunt' et doxologia 3 voc.) Cant. : q) f g 
agfcfga. 15815 — 15816. 55 

Ad laudes. 

15. 41 b — 42 b . Antiphonae cum psalmorum intonationibus. 

16. 43 a — 47 a . Hymnus: C A solis ortus cardinc\ 4 voc. ( c Gaudct 
chorus 3 5 voc.) Cant. : §.gacccha. 

47 b . Inscriptio praemittitur. 

17. 48 a . Antiphona ad c Benedictus\ Cantu gregoriano. 

18. 48 b — 55 a . c Benedictus D 5 voc. ; alternatim canto grcffo- 
riano decantandum. Cant. : $. a a g g c c. 55 b — 56 b vacant. 
Part. 

15816. [A. N. 33. D. 20.] ch. XVIII. 58. f. obl. (Officium in nativitate do- 
mini.) Tum cantu gregoriano cum pluribus vocibus instructum auc- 
tore incerto. Numeri musici ut sub num. 15815. l ab vacat. 
Matutino di natale\ 

1. 2 a — 3 b . Versiculi cum responsoriis. 4 voc. (Falso bordone.) 

2. 4 a — 12 a . Invitatorium Christus natus natus est\ 4 voc. (Re- 
petitur quinis vocibus.) 

3. 12^ — 17 b . Hymnus Christe redemptor'. 4 vocum. (Doxo- 
logia sex vocum.) 

In primo nocturno. 

4. 18 a — 19 a . Antiphonae cum intonationibus psalmorum. Cantu 
gregoriano. 

5. 19 b — 22 a . Responsorium I. Hodie nobis coelorum rex\ 4 vo- 
cum. ( Gloria in excelsis et doxologia trium vocum.) 

6. 22 b — 24 b . Responsorium II. Hodie nobis de coelo\ 4 vocum. 
( Hodie illuxit trium voeum.) 

7. 24 b — 27 a . Responsorium III. Quem vidistis pastorcs\ 4 vo- 
. cum. ( Dicite quidnam' et doxologia tria vocum.) 

In secundo nocturno. 

8. 27 b — 28 a . Antiphonae ct psalmorum intonationes. Cantu gregor. 

9. 28 b — 30 b . Rcsponsorium IV. magnum mysterium\ 4 vo- 
cum. ( Ave Maria 3 trium vocum.) 

10. 30 a — 32 a . Responsorium V. c Bcata dci genitrix\ 4 vocum. 
( Beata quae credidit trium vocum.) 

11. 32 b — 34 b . Responsorium VI. c Sancta et immaculata virginitas\ 
4 vocum. ( Bcnedicta ta et doxologia trium vocum.) 

In tertio nocturno. 

12. 35 a — 35 b . Antiphonae cum intonationibus psalmorum. Cantu 
gregoriano. 

13. 36 a — 38 b . Responsorium VII. c Beata viscera\ 4 vocum. 
( Dies sanctificatus trium vocum.) 

14. 38 b — 42 a . Responsorium VIII. 'Verbum caro factum est\ 
4 vocum. ( c Omnia per ipsum facta sunt' trium vocum; identi- 
dem doxologia.) 56 15816—15820. 

Ad laudes. 

15. 42 b — 44 a . Antiphonae cum psalmorum intonationibus. Cantu 
gregoriano. 

16. 44 b — 48 b . Hymnus: C A solis ortus cardine\ 4 vocum. ('Gaudet 
chorus quinque vocum.) 

17. 49 a . Antiphona ad Benedictus\ Cantu gregoriano. 

18. 49 b — 56 a . Canticum Zachariae Benedictus 4 vocum et cantu 
gregoriano alternatim. 56 b . Notae liturgicae. 57 a — 58 b va- 
cant. Part. 

15817. [A. N. 33. A. 63.] ch. XVIII. 28. f. obl. Caldara, Antonius. c Lau- 
date pueri, a due: alto et basso con violini\ Accedunt: vla., vlc, org. 
Part. 

15818. [A. N. 33. A. 65.] cb. XVIII. 30. f. obl. Caldara, Antonius. 'Messa 
a 4 da capella, senza istromenti . Part. 

15819. [A. N. 33. A. 64.] ch. XVIII. 4. f. obl. Caldara, Antonius. 'Graduale 
(Exurge dominc) pro feria secunda hebdomadae maioris'. 4 voc, co- 
mitante organo. Part. 

15820. [A. N. 33. B. 78.] ch. XVIII. 52. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
Collectio operum musicorum ecclesiasticorum 4 voc, a capella. 

1. l a — 3 b . Offertorium proprium pro dominica 2 da adventus: 
Deus tu convertens\ Accedit manu posteriori scripta pars 
pro org. 4 ab vacat. (Kochel, 149.) 

2. 5 a — 9 b . c Offertorium pro dominica 3 a advontus: Benedixisti 
domine'. Accedit org., manu posteriori scriptum. 10 ab vacat. 
(Kochel, 150.) 

3. ll a — 14 a . 'Offertorium proprium pro dominica 4 la adventus: 
Ave Maria\ 14 b vacat. (Kochel, 151.) 

4. 15 a — 20 a . Offertorium pro vigilia nativitatis domini nostri 
Jesu Christi, a 4 da capella: Tollite portas\ 20 b vacat. (Kdchel, 
152.) 

5. 21 a — 27 b . c Offertorium pro feria 4 ta post dominicam 2 dani qua- 
dragesimae: Ad te domine levavi\ 28 ab vacat. (Kdchcl, 153.) 

6. 29 a — 35 a . 'Offertorium pro feria 6 ta post dominicam 2 da,n in 
quadragesima: Domine, in auxilium meum\ 35 b — 36 b vacant. 
(Kdchel, 154.) 

7. 37 a — 43 b . 'Offertorium pro feria 4 ta post dominicam 3 tiam qua- 
dragesimae: Domine fac mecum misericordiam . 44 ab vacat. 
(Kdchel, 155.) 

8. 45 a — 51 b . c Offertorium pro fcria 6 ta post dominicam 3 tiam qua- 
dragesimae: Intende voci orationis. 52 ab vacat. (Kdchel. 156.) 
Partt. 15821 — 15826. 57 

15821. [A. N. 33. B. 72.] ch. XVIII. 36. f. obl. Fux, Johanncs Josephus. 
Collectio operum niusicoruni ecclesiasticorum quaternis vocibus con- 
cinendorum. 

1. l a — 5 b . Nisi Doniimis aedificavcrit\ 

2. 5 b — 10 a . c Beati omnes, qui timent\ 

3. 10 a — 15 b . Saepe expugnaverunt me\ 

4. 15 b — 20 b . De profundis clamavi\ 

5. 21 a — 24 a . Domine, non est exaltatum cor\ 

6. 24 b — 27 b . Hymnus: Coeli Deus sanctissime\ 

7. 28 b — 34 b . \Magnificat\ Cetera vacant, Partt, (cf. Kochel, 
n. 108). 

15822. [A. N. 33. B. 73.] ch. XVIII. 29. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 

Missa quadragesimalis a 4 da capella, sine organo\ (Cum gloria.) 
Part. (Kochel, num. 29.) 

15823. [A. N. 33. B. 60.] ch. XIX. 40. f. obl. Danzi, Franciscus. Missa 
4 voc, comitantibus instrumentis. Deest Benedictus\ In fine: 
Schrdfl scripsit\ Part. 

15824. [A. N. 33. B. 87.] ch. XVIII. 140. f. obl. Himincl, Fridericus Hen- 
ricus. Missa a 4 voci concertanti con stromenti'. Praeter ordinarias 
partes missae continetur in hoc opere offertorium: Lactamini in 
Deo, coelites\ Part. 

15825. [A. N. 33. B. 77.] ch. XVIII. 53. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
Collectio operum musicorum ecclesiasticorum, quaternis vocibus can- 
tandorum: 

1. l a — 4 a . ^Graduale pro prima dominica adventus: Universi, qui 
tc expectant\ (Kochcl, 137.) 4 b vacat, 

2. 5 a — 7 b . c Graduale (pro) dominica 2 da adventus: Ex Sion spe- 
cies\ (Kochel, 139.) 8 ab vacat. 

3. 9 a — 13 b . 'Graduale pro dominica 3 a adventus: Qui sedes do- 
mine\ (Kdchcl, 140.) 14 ab vacat, 

4. 15 a — 18 a . c Graduale pro quarta dominica adventus: Prope est 
Dominus\ (Kochel, 141.) 18 b vacat, 

5. 19 a — 25 b . c Graduale in vigilia Domini nostri Jesu Christi (!): 
Hodie scietis\ (Kochel, 142.) fol. 22 ab autogr. 

6. 26 a — 39 b . c Graduale pro dominica I. quadragesimae : Angelis 
suis\ (Kochel, 143.) Cum tractu. 

7. 40 a — 47 a . c Graduale pro defunctis: Requiem aeternam 5 ; cum 
tractu. (Kochel, 146.) 47 b vacat. 

8. 48 a — 53 b . c Graduale ex missa pro defunctis: Requiem aeter- 
nam 5 ; cum tractu. (Kochel, 147.) Partt. 

15826. [A. N. 33. B. 79.] ch. XVIII. 8. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
Collectio operum musicorum ecclesiasticorum 4 voc. 58 15826—15836. 

1. l a — 2 b . Communio in vigilia nativitatis Domini n. J. Ch. : Re- 
velabitur gloria\ (Kochel, 285.) 

2. 3 a — 4 a . Communio pro dominica I. adventus: Dominus dabit 
benignitatem\ (Kochel, 285.) 4 b vacat. 

3. 5 a — 6 b . Communio pro dominica 3 a adventus: Dicite pusillani- 
mes\ (Kochel, 286.) 

4. 7 a — 8 a . Communio pro dominica 4 ta adventus: Ecce, virgo con- 
cipiet\ (Kochel, 287.) 8 b vacat, Partt. 

15827. [A. N. 33. B. 38.] ch. XVIII. 34. f. obl. Conti, Ignatius Maria. 
'Messa a 4 da capella, senz' organo . . . Anno 1727 . Part. 

15828. [A. N. 33. B. 91*.] ch. XIX. 20. f. obl. Jomelli, Nicolaus. 'Offer- 
torio (Confirma hoc Deus) per le pentecoste, a 5 voci sole, con 1' Alle- 
luja a 4 pieno\ Accedit organum comitans. Part, 

15829. [A. X. 33. B. 59.] ch. XVIII. 26. f. obl. Conti, Ignatius Maria. 
'Messa, a 4 da capella, senz' organo . . . Anno 1734\ Part. 

15830. [A.N. 33. B. 61.] ch. XVIII. 10. f.obl. Doblhoff - Dier, Carolus, 
liber baro. 'Offertorium (Tui sunt coeli) pro nativitate Domini, cir- 
cumcisione et octava nativitatis . 4 voc, comitantibus 2 clarinis, 
2 trombis, tymp., org. Part, 

15831. [A. N. 33. B. 64.] cb. XVIII. 96. f. obl. Durante, Franciscus. 'Messa 
di morti, a otto voci . Accedunt instrumenta comitantia et org. Praeter 
partes ordinarias missae adsunt: graduale, tractus, sequentia, com- 
munio. Part. 

15832. [A. N. 33. B. 62.] ch. XVIII. 8. f. obl. Domberger . . . 'Offertorium 
de festo omnium sanctorum a quatro voce (!) due violini, viola e basso . 
(Cantate Domino canticum novum.) Accedit org. Part, 

15833. [A. N. 33. B. 84.] cb. XVIII. 8. f. obl. (Pastcrwitz) Georgius, dc. 
'Begina coeli laetare. Del P. Giorgio, Monaco Cremifanensi\ Opus 
4 voc, comitantibus instrumentis. Part, 

15834. [A. N. 33. B. 75.] ch. XVIII. 6. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
'Hymnus (A solis ortus eardine) a 4 voce (!) in nativitatc (Domini) ad 
laudes\ (Kochel, 203.) Part, 

15835. [A. N. 33. B. 67.] ch. XVIII. 32. f. obl. Durante, Franciscus. c Li- 
tania lauretana a quattro voci, con violini e basso . Part, 

15836. [A. N. 33. B. 74.] ch. XVIII. 27. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
^Messa di San Carlo per musica, tutta in canone c particolarmente 
diversificata. Nel giorno glorioso di detto santo umilmente consacrata 
al nome . . . della sacra, cesarea e real cattolica maesta di Carlo VI., 
imperador de' Romani, sempre Augusto . . .' Operi praecedit epistola 
dedicatoria. Opus 4 voc (Kochcl, 7.) Part, 15837 — 15846. 59 

15837. [A. N. 33. B. 80.] cb. XVIII. 14. f. obl. (Gatti, Ludovicus.) 'Offcr- 
torium. Recitativo a solo con F eco di ripieno; aria a solo con coro; 

Quando Jesus est in corde a canto solo con ripieni\ Incip. : c Q,uo 
fngio? quis me salvat?' Vivas voces comitantur instrumenta. Part. 

15838. [A.N. 33. B. 66.] cb. XVIII. 56. f. obl. Durante, Franciscus. Duae 
litaniae lauretanae: 

1. l a — 36 a . Litanie\ 4 voc. comitantibus duobus violinis, viola, 
basso. 36 b vacat. (F-min.) 

2. 37 a — 56 a . Litania ri quattro voci con violini c basso\ Accedit 
vla. (E-min.) Partt, 

15839. [A. N. 33. B. 89.] cb. XVIII. 8. f. obl. Jomelli, Nicolaus. 'Motetto 
per la dominica delle palme, alla distributione dellc palme\ (Osanna 
filio David.) 4 voc, comitante vlone. Part. 

15840. [A. N. 33. B. 90.] cb. XVIII. 26. f. obl. Jomelli, Nicolaus. c Per le 
feste della pentecoste sequenza a quatro voci . Continentur autem boc 
codice: 

1. l b — 2 b . Alleluia\ 4 voc, org. 

2. a) 3 a . Giorno I: Emitte spiritum tuum\ C. solo, org. 

b) 3 b . Secondo giorno: Loquebantur variis linguis'. A. solo, org. 

c) 4 a — 5 a . Giorno terzo: Spiritus sanctus doccbit\ C. solo, org. 
(Alleluia repetitur.) 

3. 5 b — 6 b . Versus Veni sancte spiritus, reple\ 3 voc (C. A. T.) 
org. 

4. 7 a — 13 a . Sequentia: Veni sancte spiritus, ct emitte\ 4 voc, org. 

5. 13 b — 26 a . Offertorium: 'Confirma boc Deus\ 5 voc, org. 26 b 
vacat. Partt. 

15841. [A.N. 33. B. 91.] cb. XIX. 8. f. obl. Haydn, Josepbus. 'Offertorium: 
Non nobis Domine\ 4 voc, org. Part. 

15842. [A. N. 33. B. 88.] cb. XIX. 22. f. obl. Haydn, Josepbus. 'Offer- 
torium: Plausus et bonores date\ 6 voc (C. 1. 2., A., T. 1. 2., B.) 
comitantibus instrumentis et org. Part, 

15843. [A. N. 33. B. 92.] cb. XIX. 15. f. obl. Haydn, Micbael Jobannes. 
Offertorium: In adoratione nostra\ 4 voc. comitantibus instrumentis. 

Part, 

15844. [A. N. 33. A, 3.] cb. XVII. 12. f. obl. Leopoldus L, imperator. 

Mottetto: Heu, beu, peccatores\ Tum una cum pluribus vocibus vivis, 
comitantibus tribus violis c da gamba' et org. Part, 

15845. [A. N. 33. B. 64.] cb. XIX. 13. f. obl. Eriebertb, Carolus. c Offer- 
torium: Avete mentes lucidae', 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15846. [A. N. 33. B. 97.] cb. XIX. 16. f. obl. Kozeluch, Johannes Anto- 
nius. Offertorium: Benedictus sit Deus Pater", 4 voc, comitantibus 
instrumentis. Part. <>0 15847—15860. 

15847. [A. N. 33. B. 96.] ch. XIX. 13. f. obl. Kozeluch, Jobannes Anto- 
nius. Graduale: Benedictus es Domine', 4 voc, comitantibus instru- 
mentis. Part. 

16848. [A. X. 33. A. 5.] cb. XVIII. 4. f. obl. Leopoldus L, imperator. 
Salve regina . C. solo, comitantc, org. Part. 

15849. [A. N. 33. A. 8.] ch. XVIII. 8. f. obl. Allegri, Gregorius. 'Miserere 
a 2 chori\ Opus 4 voc, duobus cboris alternatim decantandum. Cbo- 
rus I: G, A., T. B., cborus II: C. 1. 2., A., B. Part, 

15850. [A. N. 33. B. 81.] cb. XVIII. 218. f. obl. Gberardescbi, Pbilippus. 

Messa a 4 voci, concertata, con varj strumenti obligati . . . Cantata 
solennemente nell' insigne cbiesa cattedrale di Genova, con quattro 
cori di scelta niusica\ Kyric et Gloria; cetera desunt. Part. 

15851. [A. N. 33. B. 82.] cb. XVIII. 36. f. obl. G berardescbi, Pbilippus. 

Mcssa pro dcfunctis, a capella\ 4 voc, comitantc org. Codcx conti- 
nens: introitum, Kyrie , sequentiam, offertorium, Sanctus , Bene- 
dictus , Agnus\ communionem ct Libera\ Part, 

15852. [A. N. 33. B. 86.] cb. XVIII. 70. f. obl. Gyrowctz, Adalbertus. 
Missa in F (mai.) a canto, alto, tcnore, basso . . . comitantibus in- 

strumentis. Part. 

15853. [A. N. 33. B. 95.] cb. XVIII. 48. f. obl. Kauer, Ferdinandus. 
'Sanctus, Benedictus (et Agnus Dci) . . / 4 voc comitantibus instru- 
mentis. Agnus Dci autograpb. auctoris (?). Part. 

15854. [A. N. 33. B. 102.] cb. XVIII. 91. f. obl. Medcritscb, Johanncs, 
cogn. Gallus. Missa. Kyrie et Gloria\ 4 voc, comitantibus instru- 
mentis. Part. 

15855. [A. N. 33. B. 94.] cb. XVIII. 102. f. obl. Jomelli, Nicolaus. c Missa 
pro defunctis\ 4 voc, comitantibus instrumcntis. Contiucntur omnia, 
practcr graduale et tractum. Part. 

15856. [A.N. 33. A. 13.] ch. XIX. 44. f. obl. Bcrtoni, Fcrdinandus. *Te 
Deum laudamus. Conccrtato con strumenti . . . Eseguito in detta ba- 
silica il giorno natalizio di S. M. I. R. A. (Francisci L). 1803\ Prae- 
cedit opcri Avvcrtimcnto 5 dc cantando opere. 4 voc Part. 

15857. [A. N. 33. A. 15.] cb. XVIII. 78. f. obl. Bonno, Josepbus. 'Missa 
con 2 oboe e 2 fagotti obligati\ Accedunt praeter 4 voces 2 vlni., 
2 clarini, 2 trbe., tymp., org. (C-mai.) Part. 

15858. [A. N. 33. A. 16.] cb. XVIII. 79. f. obl. Bonno, Joscpbus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumcntis. (C-mai.) Part, 

15859. [A. N. 33. A. 17.] ch. XVIII. 80. f. obl. Bonno, Josephus. l Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis et org. (C-mai.) Part, 

15860. [A.N. 33. A. 18.] cb. XVIII. 75. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part, 15861—15874. 61 

15861. [A. N. 33. A. 19.] ch. XVIII. 84. f. obl. Bonno, Josephus. 'Missa 
a 4 voci concertanti con oboe e trombone obligato\ Accedunt 2 vlni., 
2 clarini, tymp., org. (C-mai.) Part. 

15862. [A. N. 33. A. 20.] ch. XVIII. 71. f. obl. Bonno, Josepbus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15863. [A. N. 33. A. 23.] ch. XVIII. 61. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Codex duabus manibus 
exaratus. Part. 

15864. [A.N.33.A.22.] ch. XVIII. 60. f. Bonno, Josephus. c Missa. 1787/ 
Opus 4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15865. [A. N. 33. A. 27.] ch. XVIII. 58. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa 
Domini 5 (sic!). 4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15866. [A. X. 33. A. 25.] ch. XVIII. 60. f. obl. Bonno, Josephus. l Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15867. [A. X. 33. A. 24.] ch. XVIII. 64. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15868. [A. X. 33. A. 28.] ch. XVIII. 62. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15869. [A. X. 33. A. 33.] ch. XVIII. 64. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15870. [A. N. 33. A. 32.] ch. XVIII. 67. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Unum folium additum 
manu posteriori (Salieri) exaratum. Part. 

15871. [A. N. 33. A. 31.] ch. XVIII. 66. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc., comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15872. [A. N. 33. A. 30.] ch. XVIII. 58. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa con 
2 oboe (!) obligati\ Accedunt praeter 4 voces vivas 2 vlni., 2 clarini, 
2 trbc, tynip., org. (C-mai.) Opus pluribus locis correctum ab. A. 
Salieri. Part. 

15873. [A.N. 33. A. 29.] ch. XVIII. 45. f.obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15874. [A. N. 33. A. 34.] ch. XVIII. 44. f. obl. Bonno, Josephus. Respon- 
soria ex officio hebdomadis sanctae: 

I. c Responsoria pro sabbato sancto ad matutinum a 3 voci, due 
tenori e basso . 

1. l b — 6 b . Nocturnum I: a) 'Sicut ovis ad occisionem\ b) Jeru- 
salem surge\ c) Plange quasi virgo . 

2. 7 a — 14 a . Nocturnum II: a) 'Recessit pastor noster\ b) 'O vos 
omnes, qui transitis\ c) l Ecce, quomodo moritur iustus . 

3. 14" -20 a . Noctumum III: a) 'Astiterunt reges terrae\ b) 
Aestimatus sum\ c) 'Sepulto T)omino\ 20 b vacat. 62 15874—15877. 

II. Responsoria pro sabbato sancto ad matutinum'. 4 voc. 

4. 21 b — 28\ Nocturnum I: a) 'Sicut ovis ad occisionem'. b) Je- 
rusalem surge . c) Plange quasi virgo . 

5. 28 b — 37 a . Nocturnuni II: a) c Recessit pastor noster\ b) vos 
omnes, qui transitis'. c) Ecce, quomodo moritur iustus . 

6. 37 a — 43 b . Nocturnum III: a) c Astiterunt reges terrae\ b) 
c Aestimatus sum\ c) Sepulto Domino\ 44 ab vacat. Partt. 

15875. [A.N. 33. A. 26.] ch. XVIII. 47. f. obl. Bonno, Josepbus. c Respon- 
soria ex officio bebdomadis sanctae: 

I. Responsoria pro feria quinta in coena Domini a 3 voci, due 
tenori e basso\ 

1. l b — 8 b . Nocturnuni I: a) c In monte oliveti'. b) Tristis est 
anima mea'. c) Ecce vidimus eum\ 

2. 9 a — 14 b . Nocturnurn II: a) Amicus meus\ b) Judas mer- 
cator\ c) Unus ex discipulis\ 

3. 15 a — 21 b . Nocturnum III: a) 'Eram quasi agnus\ b) Una 
bora non potuistis\ c) Seniores populi\ 22 ab vacat. 

II. Responsoria pro feria quinta in coena Domini. 4 voc. 

4. 23 b — 31 b . Nocturnum I: a) c In monte oliveti\ b) 'Tristis est 
anima mea\ c) Ecce, vidimus eum\ 

5. 32 a — 38 b . Nocturnum II: a) "Aniicus meus\ b) \judas mer- 
cator\ c) Unu ex discipulis\ 

6. 39 a — 47 b . Nocturnum III: a) c Eram quasi agnus\ b) c Una 
hora non potuistis\ e) Seniores populi\ Partt. 

15876. [A. N. 33. A. 26.] ch. XVIII. 54. f. obl. Bonno, Josephus. Eespon- 
soria ex officio hebdomadis sanctae: 

I. Responsoria pro feria VI ta in parasceve ad matutinum, a 3 
voci, due tenori e basso . 

1. l b — 8 a . Nocturnum I: a) Omnes amici mei\ b) Velum templi\ 
c) Vinea mea electa\ 

2. 8 b — 17 b . Nocturnumll: a) Tanquam ad latronem\ b) c Tene- 
brae factae sunt . c) Animam meam\ 

3. 17 b — 24 b . Nocturnum III: a) c Tradiderunt me\ b) c Jesum 
tradidit impius 3 . c) Caligaverunt oculi\ 

II. Responsoria pro feria 6 tft in parasceve. 4 voc. 

4. 25 b — 33 b . Nocturnum I. a) 'Omnes amici mei\ b) Velum 
templi . c) Vinea mea electa\ 

5. 34 a — 44 b . Nocturnum II: a) c Tanquam ad latronem\ b) c Te- 
nebrae factae sunt . c) Animam meam'. 

6. 45 a — 53 a . Nocturnum III : a) ^Tradiderunt me\ b) c Jesum tra- 
didit impius\ c) Caligaverunt oculi\ 53 b — 54 b vacant. Partt. 

15877. [A. N. 33. A. 14.] ch. XVIII. 80. f. obl. Bonno, Josephus. Respon- 
soria officii hebdomadis sanctae: 15877—15886. 63 

1. l b — 26 a . c Responsoria pro feria quinta in coena Domini\ Xoc- 
turna tria, complectentia trina responsoria 4 voc, iisdem modis 
musicis instructa ac ornata, uti sub num. 15875, fol. 23 seqq. 
26 b vacat, 

2. 27 a — 55 b . Eesponsoria pro feria sexta in parasceve 3 , distributa 
ut supra; modis musicis ornata, ut sub num. 15876, fol. 25 seqq. 
descripta. 56 ab vacat. 

3. 57 a — 80 a . Responsoria pro sabbato sancto ad matutinum/ Dis- 
tributio ut supra; modi musici ut sub num. 15874, fol. 21 seqq. 
describuntur. 80 b vacat. Partt. 

15878. [A. X. 33. A. 35.] cb. XVIII. 62. f. obl. Bonno, Jesepbus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15879. [A. X. 33. A. 36.] cb. XVIII. 65. f. Bonno, Josephus. c Missa 1796\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (D-mai.) Part, 

15880. [A. X. 33. A. 37.] ch. XVIII. 72. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (Es-mai.) Opus correctum ab An- 
tonio Salieri. Part, 

15881. [A. X. 33. A. 38.] ch. XVIII. 64. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15882. [A. X. 33. A. 39.] ch. XVIII. 53. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrunientis. (F-mai.) Part. 

15883. [A. X. 33. A. 40.] ch. XVIII. 63. f. obl. Bonno, Josephus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) Part. 

15884. [A. X. 33. A. 41.] ch. XVIII. 52. f. obl. Bonno, Josephus. l Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (A-mai.) Quaedam partes corri- 
gendo scripsit A. Salieri. Part. 

15885. [A. X. 33. A. 44.] ch. XVIII. 51. f. obl. Bonno, Josephus. c Re- 
quiem'. 4 voc, comitantibus instrumentis, continens praeter graduale 
et tractum omnes ceteras partes. (C-min.) Part, 

15886. [A. X. 33. A. 45.] ch. XVIII. 162. f. obl. Bonno, Josephus. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum, quae sunt: 

1. l a — ll a . c Offertorium : Tui sunt coeli\ 4 voc, comitantibus 
instrumentis. ll b — 12 b vacant. 

2. 13 a — 30 a . 'Offertorium : Haec dies\ 4 voc, comitantibus in- 
strumentis. 30 b vacat, 

3. 31 a — 41 a . 'Offertorium de sancta: Veni sponsa Christi'. 4 voc, 
comitantibus instrumentis. 41 b vacat. 

4. 42 a — 52 a . 'Offertorium de assumptione Mariae: Assumpta est 
Maria\ 4 voc, comitantibus instr. 52 b vacat, 

5. 53 a — 60 a . 'Offertorium de diebus dominicis etdetempore: Ex- 
spectans exspectavf. 4 voc, comitantibus instr. 60 b vacat. 64 15886—15890. 

6. 61 a — 74 a . c Motetto de septem doloribus B. V. Mariae: virgo 
tristissima\ 4 voc, comitantibus instrumentis. 74 b vacat. 

7. 75 a — 83 a . Offertorium de omni tempore: Benedicam Domino\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. 83 b vacat. 

8. 84 a — 91 a . Offertorium de monte Carmelo: Recordare virgo 
mater . 4 voc, comitantibus instr. 91 b vacat. 

9. 92 a — 98 b . Offertorium de omni tempore: Magnus Dominus et 
laudabilis\ 4 voc, comitantibus instr. 99 ab vacat. 

10. 100 a — 108 a . c Offertorium de omni tempore: Si ambulavero\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. 108 b vacat. 

1 1 . 1 09 a — 1 1 6 a . Offertorium pro pluribus martyribus pontificibus : 
Mirabilis Deus in sanctis suis\ 4 voc, comitantibus instr. 116 b 
vacat. 

12. 117 a — 126 a . Offertorium pro festo pentecostes: Confirma hoc 
Deus. 178l\ 4 voc, comitantibus instr. 126 b vacat 

13. 127 a — 136 a . c Offertorium. Dominica III. quadragesimae: Ju- 
stitiac domini\ 4 voc, comitantibus instrumentis. 136 b vacat. 

14. 137 a — 140 b . Offertorium a 2 voci, tenore e basso, col organo: 
Ad te levavi animam meam . 

15. 141 a — 150 a . c Offertorium in festo annuntiationis B. V. M. : 
Ave Maria'. 4 voc, comitantibus instrumentis. 150 b vacat. 

16. 151 a — 162 a . Offertorium de venerabili sacramento: Sacer- 
dotes Domini'. 4 voc, comitantibus instrumentis. 162 b vacat. 
Partt, 

15887. [A. N. 33. A. 47.] cb. XVIII. 95. f. obl. Bonno, Joseplius. 'Litaniae 
lauretanae B. M. V. 4 voc, comitantibus instrumentis instructae. 

1. l a — 29 b . Accedit in fine: Sub tuum praesidium\ 

2. 30 a — 64 a . In fine: c Sub tuum praesidium\ 64 b — 65 b vacant, 

3. 66 a — 95 a . ln fine: c Sub tuum praesidium\ 95 b vacat, Partt. 

15888. [A. N. 33. A. 49.] cb. XVIII. 72. f. obl. Bonno , Josepbus. c Messa 
con stromenti\ 4 voc (C-mai.) Part. 

15889. [A. N. 33. A. 48.] cb. XVIII. 70. f. obl. Bonno, Josepbus. Hymnus 
Ambrosianus Te Deum tribus variis modis quaternis vocibus comi- 
tantibus instrumentis instructus: 

1. 1°— 24 a . (C-mai.) 24 b vacat, 

2. 25 a — 46 a . (C-mai.) 46 b vacat, 

3. 47 a — 70 a . (C-mai.) 70 b vacat, Partt. 

15890. [A. N. 33. A. 50.] ch. XVIII. 30. f. obl. Bonno, Josepbus. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum, quaternis vocibus comitantibus 
instrumentis instructorum : 

1. l a — 12 a . ^Canticum b. Mariae Virginis:' Magnificat. 12 b vacat. 
(C-mai.) 15890—15892. 65 

2. 13 a — 18 a . Psalmus: Laudate Dominum omnes gentes\ 18 b 
vacat. (C-mai.) 

3. 19 a — 29 b . 'Salve regina\ 30 ab vacat, (C-mai.) 

15891. [A. N. 33. A. 46.] ch. XVIII. 111. f. obl. Bonno, Josephus. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum, quae sunt: 

1. l a — 10 a . 'Graduale: Viderunt omnes fines terrae\ 4 voc, co- 
mitantibus instr. (C-mai.) 10 b vacat. 

2. ll a — 20 a . Graduale: Victimae paschali\ 4 voc, comitantibus 
instr. (C-mai.) 20 b vacat, 

3. 21 a — 28 a . Graduale: Propter veritatem\ 4 voc, comitantibus 
instr. (F-mai.) 28 b vacat. 

4. 29 a — 38 a . c Graduale in festo annuntiationis B. V. M.: Diffusa 
est gratia\ 4 voc, comitantibus instrumentis. (C-mai.) 38 b 
vacat, 

5. 39 a — 46 a . Graduale de omni tempore: In Deo speravit cor 
meum . (D-mai.) 4 voc, comitantibus instrumentis. 46 b vacat. 

6. 47 a — 54 a . Graduale de sancta: Adducentur regi\ 4 voc, co- 
mitantibus instr. (B-mai.) 54 b vacat. 

7. 55 a — 60 a . Graduale pro diebus dominicis [seu de tempore]: 
Bonum est confiteri . 4 voc, comitantibus instrumentis. (C- 
mai.) 60 b vacat. 

8. 61 a — 69 b . Graduale de monte Carmelo [de Beata]: Per te, 
Dei genitrix . 4 voc, comitantibus instrumentis. (Es-mai.) 
70 ab vacat. 

9. 71 a — 77 a . Graduale de omni tempore: Esto mihi in Deum 
protectorem. 1786\ 4 voc, comitantibus instr. (B-mai.) 77 b 
vacat. 

10. 78 a — 84 a . c Graduale de omni tempore: Exultabo et laetabor\ 
4 voc, comitantibus instr. (C-min.) 84 b vacat. 

11. 85 a — 91 a . Graduale pro pluribus martyribus pontificibus: 
Gloriosus Deus. 1786'. (F-mai.) 4 voc, comitantibus instr. 
91 b vacat. 

12. 92 a — 99 a . Graduale. Dominica I. quadragesimae : Angelis 
suis\ 4 voc, comitantibus instr. (D-min.) 99 b vacat, 

13. 100 a — 107 a . ^Graduale. Dominica III. quadragesimae: Exurge 
Domine\ 4 voc, comitantibus instr. (B-mai.) 107 b vacat, 

14. 108 a — lll a . c Graduale a 2 voci; tenore e basso col organo, 
solo: De manu insidiantium\ (C-min.) lll b vacat, Partt. 

15892. [A. N. 38. B. 46.] ch. XVIII. 14. f. obl. Haydn, Josephus. c Lieder 
beim Clavier zu singen [aus den 80 er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts]\ C. solo. 

1. l b — 2 a . c An Iris: Ein Liedchen vom Lieben\ 2 b vacat. 

2. 3 a . c An Iris\ Eadem cantilena, sine partc pro clavichordio. 
3 b — 6 a vacant, 

ix. 5 66 15892—15903. 

3. 6 b — 9 a . An die Diimnierung: Hiill' in deinen Schattenmantel\ 

4. 9 b — 13 b . Das Madchen und die Rose: Schdn wie die Rose\ 
14 ab vacat, Partt. 

15893. [A. N. 37. E. 50.] ch. XIX. 23. f. obl. Schndcker, Antonius. c Te 
Deum laudamus. Seiner kaiserlichen kdniglichen apostolischen Ma- 
jestat Franz Joseph I. . . . gewidmet\ 4 voc, comitantibus instru- 
mentis. Part, autogr. (?) 

15894. [A. N. 38. B. 49.] ch. XVIII. 78. f. obl. Ehrenruff , Clemens Ma- 
thias, ab. Dialogus musicalis chelycus, chelyn inter et organum; di- 
visus in duodecim partes, quarum sex templo, sex camerae applicari 
possunt, Redactus in concinnum ordinem . Collectio operum musico- 
rum, quae sonatae nuncupantur. Operi praecedit praefatio, inscripta: 

Benevole amator musices\ Part, 

15895. [A. N. 38. B. 52.] ch. XIX. 4. f. obl. Mahu, Stephanus. c Altdeut- 
sches Lied: Es wollt' ein alt Man auf die Bulschaft gan; a 5 voci\ 
Cantilenae praeceditpraefatiuncula de auctore musico eiusque operibus, 
premens vestigia Johannis Nicolai Forkel. Part. 

15896. [A. N. 33. A. 60.] ch. XVIII. 77. f. obl. Caldara, Antonius. 'Missa 
gratiarum . . . a. 4 voci concertanti con trombe, timpani e stromenti 
(2 clarini, 2 vlni., basso, org.) Part. 

15897. [A. N. 33. A. 62.] ch. XVIII. 54. f. obl. Caldara, Antonius. c Missa 
commemorationis a 4 voci concertata con violini ... L'anno 1729 . 
Accedunt: vla., b., org. Part, 

15898. [A. N. 33. A. 55.] ch. XVIII. 60. f. obl. Caldara, Antonius. c Missa 
consolationis, a 4 voci concertata con istromenti . Part. 

15899. [A. N. 33. A. 56.] ch. XVIII. 70. f. obl. Caldara, Antonius. 'Missa 
clementiae a, 4 voci con stromenti e 1. tromba sola ... Anno 1729 . 
Part, 

15900. [A. N. 33. A. 57.] ch. XVIII. 48. f. obl. Caldara, Antonius. c Missa 
refrigerii\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15901. [A. N. 33. A. 58.] ch. XVIII. 74. f. obl. Caldara, Antonius. c Missa 
[desiderii]. A quairo voci concertata con strumenti, con trombe e tim- 
pani . Part, 

15902. [A. N. 33. A. 59.] ch. XVIII. 72. f. obl. Caldara, Antonius. c Missa: 
Laetare; a. 4 voci concertate con trombe e timpani . . . 1729 . Acce- 
dunt: clarini, vl. I. II., vle., trbni., org. Part, 

15903. [A. N. 51. D. 9.] ch. XVIII. 98. 70. 84. 96. 76. f. obl. Caldara, An- 
tonius. C I due dittatori. Drama per musica da rappresentarsi nella ce- 
sarea corte per il nome . . . della sac ces. e cattolica real maesta di 
Carlo VI., imperadore de' Bomani . . . per comando della sac ces. e 
cattolica real maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. 15903—15914. 67 

L'anno 1726. La poesia di Apostolo Zeno ../ Praemittuntur operi 
nomina cantorum et mutationes scenarum. Modos saltatorios compo- 
suit Xicolaus Matteis (?) Opus quinque actuum, qui singulis conti- 
nentur voluminibus. Part. 

15904. [A. N. 51. D. 9.] ch. XVIII. 33. 33. 21. 40. f. Caldara, Antonius. 
'i due dittatori\ Operis sub num. 15903 descripti prts. sep. 4". vl. L, 
II., vla., vlc. 

15905. [A. X. 38. B. 56.] ch. XVIII. 30. 6. 6. f. obl. et f. r. Auman . . . (ca- 
nonicus regul. in coenobio s. Floriani). Missa a 4. Schulmeisterin 
Sandl. Prezeptor. Schulmeister. Violone\ Opus in argumentum ridi- 
culum detortum, ac tribus vocibus vivis comitante vlone. aptatum. 
Accedunt prts. sep. duae, videlicet vl. L, II. ad libitum. Part. 

15906. [A. X. 38. B. 55.] ch. XVIII. 22. f. obl. Brixi, Franciscus Xaverius. 

Schulmeisterius. A personis: studentius (soprano), subcantor (alto), 
Schulmeisterius (basso), 2 violini e basso\ Cantata comica; vivas 
voces comitantur instrumenta. Incip. : Erat unum cantor bonus ; de- 
sin.: nec Mogol tartarus habet musicos tam magnificos . Part. 

15907. [A. N. 38. B. 53.] ch. XVIII. 10. f. obl. Auman . . . (canonicus re- 
gularis in coenobio s. Floriani.) Das Gevatterbitten. Duetto. Riepel 
und Hanns. Per il clavicembalo\ Incipit: Guten Moring, Hanns ; 
desinit: Zachariesel is schon . Part. 

15908. [A. X. 33. B. 70]. ch. XVIII. 4. f. obl. Fioroni, Johannes Andreas. 

Motetto a piii voci\ Exaltate Dominum Deum nostrum , 5 voc, co- 
mitante org. Part. 

15909. [\. N. 33. B. 71.] ch. XIX. 8. f. obl. Friberth, Carolus. 'Graduale: 
Dulcis amor amoris mei ; 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15910. [A. X. 34. B. 52.] ch. XVIII. 104. f. obl. Sarti, Josephus. 'Miserere 
a 4 voci, concertato con 3 viole, violoncello e basso . Accedit org. 
Part. 

15911. [A. X. 33. D. 90.] ch. XIX. 68. f. obl. Stadler, Maximilianus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15912. [A. X. 33. D. 89.] ch. XIX. 66. f. obl. Xaumann, Amadeus. °Missa 
in D (min)\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15913. [A. X. 50. G. 1.] ch. XVIII. 195. et 244. f. obl. Ditters de Ditters- 
dorf, Carolus. c L'Esther. Oratorio sacro\ Opus in duas partes divi- 
sum. Praecedit operi index scaenicus impressus ( avviso ), de anno 
1785. Libellum composuit .. . Pintus ... Part. 

15914. [A. X. 33. A. 71.] ch. XVII. 12. f. obl. Colonna, Johannes Paulus. 
c Stabat mater a 8\ Opus in duos choros distributum. Accedit orga- 
num comitans. Part. 

5* 68 15915—15926. 

15915. [A. N. 33. A. 42.] ch. XVIII. 49. f.obl. Bonno, Josepbus. c Missa\ 
4 voc, comitantibus instrumentis. (G-mai.) Part. 

15916. [A. N. 33. A. 70.] ch. XVIII. 102. f. obl. Cimarosa, Domini- 
cus. Messa a piii voci con varj stromenti. Kyrie e Gloria\ 4 voc. 
Part, 

15917. [A. N. 34. B. 26.] ch. XVII. 40. 4°. (Colonna, Johannes Paulus.) 
'Magnificat a 5 voci con strumenti. G. P. C.\ Part, 

15918. [A. N. 34. B. 37.] ch. XVII. 12. 4°. (Colonna, Johannes Paulus.) 
c Confitebor a 3: C. A. B., breve con violini, se piace. G. P. C. 1688\ 
Part. 

15919. [A. N. 33. A. 51.] ch. XVIII. 24. f. obl. Bonno, Josephus. \\lissa s. 
Theresiae\ 4 voc, comitante organo. Part, 

15920. [A. N. 33. A. 76.] ch. XIX. 5. f. obl. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina a 4 voci a eapella con obligo del canto fermo\ (Kticbel, 221.) 
Part, 

15921. [A. N. 33. E. 43.] ch. XIX. 13. f. obl. Schulz, Petrus. c Psalmo: 
Laudate Dominum (omnes gentes)\ 4 voc, comitantibus instrumentis. 
Part, 

15922. [A. N. 33. A. 67.] ch. XVIII. 44. f. obl. Casati, Petrus. 'Litaniao 
lauretanae; con trombe e timpano\ Accedunt praeter 4 voces vl. L, 
II., org. Part, 

15923. [A. N. 33. A. 43.] ch. XVIII. 111. f. obl. Bonno, Josephus. c Re- 
quiem . 4 voc, comitantibus instrumeutis. Continet praeter graduale 
et tractum omnes partes. Part, 

15924. [A. N. 33. A. 54.] ch. XVIII. 140. f. obl. Cafaro, Pascbalis. c Messa 
a cinque voci con i ripieni, con violini, trombe, fagotto ed oboe\ Ac- 
cedunt viola et bassus pro organo. Kyric et Gloria; cetera desunt, 
Part, 

15925. [A. N. 33. E. 44.] ch. XIX. 8. f. obl. Schulz, Petrus. c Hymnus: Te 
splendor et virtus patris; in vespere sancti Michaelis\ C. L, IL, (solo) 
C. III. A. (choro), comitantibus instrumentis. Part, 

15926. [A. N. 33. A. 69.] ch. XVIII. 16. f. obl. Collectio operum musico- 
rum ecclesiasticorum a diversis auctoribus compositorum. Codex pars 
est maiores quondam collectionis. 

1. l a — 4 8 . Ciampi, (Franciscus?). c Salve regina\ 3 voc, (C. A. 
B.) org. Salieri adiecit tenorem plumbo. 

2. 4 b — 8 a . Baj, Thomas. Miserere mei Deus'; duobus choris alter- 
natim canendum. Chorus I. 5 voc, chorus II. 4 voc 

3. 8 b — 10 b . Palestrina, Johannes, Petrus Aloysius. c Salmo 96: 
Laudate coeli\ (Paraphrasis.) 5 voc 15926—15927. 69 

4. 10 b . Incertus: c Canone all' unisono a 3: Scusi, perdoni'. 

5. H a — 12 a . Marcello, Benedictus. c Canon sex vocibus in dia- 
pente: In omnem terram exivit\ Accedit org. 

6. 12 b — 16 b . Ragazzi, Angelus. c Ricercario (!) sopra il sesto 
tuono\ 4 voc. Partt. 

15927. [A. N. 33. A. 66.] ch. XVIII. I. + 177. f.obl. Campion, Carolus 
Antonius. (Responsoria hebdomadis sanctae, pluribus vocibus comi- 
tante organo vel instrumentis.) Part. 

I. Responsi per il mercoledi santo. Terza muta\ 

a) Primo notturno. 

1. l a — 7 b . Resp. I. In monte oliveti\ 4 vocum. 

2. 8 a — 13 b . Resp. II. Tristis est anima mea\ 4 vocum. ( c Ecce 
appropinquat hora' trium voc.) 

3. 14 a — 21 b . Pesp. III. c Ecce vidimus\ 4 vocum. 

b) Secondo notturno. 

4. 22 s — 27 a . Resp. I. Amicus meus\ 4 vocum. ( c Bonum erat' 
trium voc.) 27 b vacat. 

5. 28 a — 32 b . Resp. II. c Judas mercator'. 4 vocum. ( c Melius illi 
erat duar. voc.) 

6. 33 a — 38 b . Resp. III. Unus ex discipulis'. 4 vocum. ( Qui in- 
tingit' trium voc.) 

c) Terzo notturno. 

7. 39 a — 44 b . Resp. I. Eram quasi agnus\ 4 vocum. ( Omnes ini- 
mici una voce.) 

8. 45" — 50 b . Resp. II. c (Jna hora non putuistis\ 4 vocum. ( c Quid 
dormitis una voce.) 

9. 51 a — 58 b . Resp. III. c Seniores populi\ 4 vocum. ( Collegerunt 
principes trium vocum.) 

59 a . II. Responsi per il giovedi santo. Terza muta\ 59 b vacat. 

a) Primo notturno. 

10. 60 a — 64 a . Resp. I. c Omnes amici mei\ 4 vocum. ('inter iniquos' 
una voce.) 64 b vacat. 

11. 65 a — 70 a . Resp. II. c Velum templi\ 4 vocum. ('Petrae scissae 
sunt' trium vocum.) 70 b vacat. 

12. 71 a — 76 a . Resp. III. c Vinea mea\ 4 vocum. 76 b vacat, 

b) Secondo notturno. 

13. 77 a — 82 a . Resp. I. c Tanquam ad latronem\ 4 vocum. ( c Quo- 
tidie apud vos' una voce. c Cumque eiecissent' trium voc.) 82 b 
vacat. 

14. 83 a — 87 b . Resp. II. 'Tenebrae factae sunt\ 4 vocum. 

15. 88 a — 95 b . Resp. III. c Animam meam\ 4 vocum. ('Posuerunt' 
una voce. Insurrexerunt trium voc.) 70 15927—15930. 

c) Terzo notturno. 

16. 96 a — 101 b . Resp. I. Tradiderunt me\ 4 vocum. (^Alieni 
insurrexerunt trium vocum.) 

17. 102 a — 105 a . Resp.II. c Jesum tradidit\ 4 vocum. ('Adduxerunt' 
trium voc.) 105 b vacat. 

18. 106 a — lll a . Eesp. III. c Caligaverunt oculi 5 . 4 vocum. ( c O vos 
omnes > trium voc.) lll b vacat. 

112". III. c Eesponsi per il venerdi santo. Terza muta\ 112 b 
vacat. 

a) Primo notturno. 

19. 113 a — 118 b . Resp. I. \Sicut ovis\ 4 vocum. ('Tradidit in 
mortem trium voc.) 

20. 119 a — 125 b . Resp. II. Jerusalem surge\ 4 vocum. ('Deduc 
quasi torrcntem , trium voc.) 

21. 126 a — 134 a . Resp. III. c Plange quasi virgo\ 4 vocum. (°Ac- 
cingite vos sacerdotcs , trinm voc.) 134 b vacat. 

b) Secundo notturno. 

22. 135 a — 143 b . Resp. I. Recessit pastor noster'. 4 vocum. ( c De- 
struxit quidem claustra 5 trium vocum.) 144 ab vacat. 

23. 145 a — 147 b . Resp. II. c O vos omnes'. 4 vocum. ('Attendite 
universi' una voce.) 

24. 148 a — 157 a . Resp. III. c Ecce quomodo moritus iustus\ 4 vo- 
cum. ( Tanquam agnus trium voc.) 157 b vacat. 

c) Terzo notturno. 

25. 158 a — 162 a . Resp. I. c Astiterunt reges terrae\ 4 vocum. 
( Quare fremuerunt' una voce.) 162 b vacat. 

26. 163 a — 169 b . Resp. II. Aestimatus sum\ 4 vocum. ( Posu- 
erunt me una voce, comitantibus violoncellis.) 

27. 170 a — 176 a . Resp. III. 'Sepiilto doniino\ 4 vocum. ( c Ace- 
dentes principes' trium vocum.) 176 b — 177 b vacant. 

15928. [A. N. 34. B. 45.] cb. XVIII. 66. f. obl. Wagenseil, Cbristophorus. 

Traduzione del salmo 150: Laudate Dominum in sanctis eius. (=Lodi 
a Dio.) L'anno 1755\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

15929. [A. N. 33. A. 68.] cb. XVIII. 109. f. obl. Pernetti . . . 'Stabat mater 
a duc voci con instrumenti , di . . . dilettante della composizione\ 
2 voc, (S. A.) comitantibus instrumeutis. Praecedit operi schedula, 
gerens notam: Stabat mater von dem Herrn von Pernetti, kays. 
konigl. General Auditor zu Freyburg, ist Anno 1777 den 21. Martij 
in Ihro May. der Kayserin Cammer Capelln gesungen worden\ 
Part, 

15930. [A. N. 34. 13. 24.] ch. XVII. 40. f. obl. (Colonna, Johannes Paulus.) 

Messa a cinque voci concertata, con cinque instromenti. 1672. G. P. 
C. Kyrie et Gloria, cetera desunt. Part, 15931-15937. 71 

15931. [A. N. 38. C. 5.] ch. XVIII. 8. 16. 8. 12. 8. 14. 12, 10. 16. f. obl. Bo- 
noncini, Antonius. Cantate con violini . Desunt voces vivae. Ex- 
stant prts. sep. 9, videlicct: vl. I., (vol. L, II.) vl. II., (vol. III., IV.) 
contrab., flauto I., II., fag., vlc. Sunt autem quae continentur secun- 
dum initia inscripta: 

1. (Cantata): a) L'aspro torniento\ b) c Felici amori'. c) C U sol 
si asconde . 

2. Cantata: a) Mi trovano a languire . b) Da lei ch'era da presso\ 

3. Cantata: a) Siria, riposementi . b) Su. gli occhi tuoi . c) Un 
cor che misero . 

4. Cantata: a) lo piango e peno . b) L'alma rimate . c) L'ado- 
rata sua belta\ d) Se non d' inganno . e) Prova 1' inferno\ 

5. Cantata: a) . . . (Andante). b) Ed ei partio\ c) Dal suo cru- 
dele amore . 

6. Cantata: a) 'E il mio lamento\ b) C A1 mio martire\ c) c Q,uesta 
sola mercede . 

15932. [A. N. 38. C. 12.] ch. XVIII. 24. f. obl. San Martino, Johannes 
Baptista. Opera musica sex, quae vulgo sonatc' nuncupantur, violino 
solo aptate. Accedit bassus comitans. 

1. l a — 4 a . Es-mai. 4 b vacat. 

2. 5 B — 8 a . G-mai. 8 b vacat. 

3. 9 a — 12 a . A-mai. 12 b vacat. 

4. 13 a — 16 a . F-mai. 16 b vacat. 

5. 17 a — 20 a . B-mai. 20 b vacat, 

6. 21 a — 24 a . G-mai. 24 b vacat. Partt. 

15933. [A. X. 34. B. 42.] ch. XVIII. 36. f. obl. Cannicciari, Pompeius. 
c Messa a 8 voci, piena\ Accedit org. Part, 

15934. [A. X. 34. B. 41.] ch. XVIII. 38. f. obl. Cannicciari, Pompeius. 
c Messa a 8 voci\ Opus in duos choros divisum. Accedit organum co- 
mitans. Part. 

15935. [A. N. 38. C. 8.] ch. XVIII. 8. f. obl. Muffat, Theophilus. 'Parthie 
cn C (majeur) sur le clavecin\ 

15936. [A. X. 38. C. 10.] ch. XVIII. 11. f. obl. Chinzer, Josephus. 'Sonate 
(scx) a violino solo e basso da . . . tromba privilegiato da S. M. ccsarea 
cattolica e da tutto il sacro Bomano impcro\ Part. 

15937. [A. X. 34. B. 10.] ch. XIX. 15. f. obl. Martini, Johanncs Baptista. 
c Inni e benedizioni a 3 e a 2 voci\ Accedit org. comitans. Inscriptio 
in folio, figuris aeri incisis ornato. Sunt, quae continentur hoc codice: 

1. 2 a — 3\ c Motteto per 1'elevazione a 3 voci: quam suavis est\ 

2. 4 a — 6 b . c O salutaris hostia'. 3 voe. 

3. 6 b — 10 a . c Ave verum Christi corpus\ 3 voc. 
4_ io a — ll a . c Benedicat nos Deus\ 3 voc. 72 15937—15941. 

5. ll a — 12 a . sacrum convivium'. 2 voc. 

6. 12 a — 14 a . 'Adoramus te, Christe'. 2 voc. 

7. 14 a — 15 a . 'Adoramus te, Christe\ 3 voc. 15 b vacat. Partt. 

15938. [A. N. 34. A. 47.] ch. XVIII. 30. 4°. Collectio operum musicorum 
ecclesiasticorum, officio ecclesiae evangelicae aptatorum. 

1. l a — 7 a . Standfus, J... C... c Der Herr ist mein Hirte\ 
4 voc. 

2. 7 b — 8 a . Lehmann . . . Entferne dich, du eitles Wesen\ 4 voc. 
(Autogr. ?) 

3. 8 b — 10 a . Rolle, (JohannesHenricus?): 'Motetta. Ps. II. 1 — 3. 

Herr, sei mir gnadig . 4 voc. 

4. 10 b — 12 b . Idem. 'Motetta. Ps. XLVI. 9 — 11: Kommt her 
und schaut'. 4 voc. 

5. 13 a — 15 a . Incertus. Motetto: Ich lasse mein Leben'. 4 voc. 

6. 15 b — 20 b . Standfus, J... C... 'Motetta: Bleibe bei uns, 
denn es will Abend werdeu\ 5 voc. 

7. 21 a — 22 b . Incertus. c Motetto: Ich freue mich\ 4 voc. 

8. 23 a — 24 b . Matthees, (Johannes Guilelmus?): c JSTun bin ich 
trostlos . 4 voc. 

9. 25 a — 25 b . Incertus. c Trio: Weicht ihr Plagen\ 

10. 26 a — 27 a . Bach, . . . c Gedanke , der uns Leben gibt'. 

4 voc. 

11. 27 a — 27 b . Keller, (Carolus), Dessauiensis: c Gottdu bistmeine 
Zuversicht\ 4 voc. 

12. 28 a — 30 b . Incertus. c Motetta: Die Ehre des Herrn ist ewig\ 

5 voc. Partt. 

15939. [A. N. 36. D. 56.] ch. XIX. 14. f. obl. (Neuner, Carolus.) 'Ouver- 
ture\ (D-mai.) 2 vlni., 2 vle., 2 fiauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fag., 
2 corni, 2 clarini, tymp., b. Part. 

15940. [A. N. 38. C. 9.] ch. XVIII. 16. f. obl. Gilles, Bonaventura. c Con- 
certo a nove strumenti: violino L, violino II., oboe L, oboe II. alto, 
clarino L, clarino II., tympano e basso. Part. 

15941. [A.N.35.H.18.]ch.XVI.f.obl. Vol.I. (Tenor) 99fol. Vol. II. (Contra- 
tenor) 99 fol. Vol. III. deest. Vol. IV. (Bassus) 97 fol. Cantus litur- 
gici diversorum auctorum quaternis vocibus concinendi, quorum sin- 
gulae voces singulis voluminibus continentur. Vacant: Vol. I. l a — 2 a . 
Vol. II. l a — 2 a . Vol. IV. l a — 2 a . Index: Vol. I. 2 b . Vol. II. 2 b . 
Vol. IV. 2 b -3 a . Vacant: Vol. I. 3 a — 3 b . Vol. II. 3 a — 3\ Vol. IV. 
3 b . Index: Vol. I. 4 a . Vol. II. 4 a . Vol. IV. vacat, Vacant: Vol. I. 
4 b — .11'. Vol. II. 4 b — ll a . Vol. IV. 4 b — ll a . 

1. Pres, Jodocus de. c In principio erat verbum'. Vol. I. ll b — 15 a . 
Vol. II. ll b — 15 a . Vol. IV. ll b — 15 a . 15941. 73 

2. Idem. c In exitu Israel\ Vol. I. 15 a — 22\ Vol. II. 15 b 21 b . 

Vol. IV. 15 b — 22 a . 

3. Idem. c Qui habitat in adiutorio altissimi\ Vol. I. 22 a — 26 b . 
Vol. II. 22 a — 26 b . Vol. IV. 22 a — 26 a . 

4. Idem. c Salve regina\ Vol. I. 27 a — 29\ Vol. II. 26 b — 29\ 
Vol. IV. 26 b — 30 a . 

5. Idem. Descendi in ortum meum'. Vol. I. 29 b — 31 a . Vol. II. 
29 b — 31\ Vol. IV. 30 b — 3l b . 

6. NoeT, N ... c Quam pulcra es\ Vol. I. 31 a — 32 a . Vol. II. 31 a 
— 32 b . Vol. IV. 31 b — 33 a . 

7. Mouton, Johannes. c Celeste beneficium'. Vol. I. 32 a — 33\ 
Vol. II. 32 b — 34 a . Vol. IV. 33 a — 34\ 

8. Eue, Petrus de la. *Ave regina celorum\ Vol. I. 33 b — 34\ 
Vol. II. 34 a — 35 a . Vol. IV. 34 b — 35\ 

9. Incertus. c Ave Eoche sanctissime\ (Ten.: §. fffgggb) Vol. I. 
34 b — 35\ Vol. II. 35 b — 36\ Vol. IV. 35 b — 37\ 

10. Eichafort, Johannes. 'Miseremini mei. D Vol. I. 36 a — 37\ 
Vol. II. 37 a — 38 a . Vol. IV. 37 a — 38 a . 

11. Incertus. Tota pulchra es, amica mea\ (Ten. : §. e efg c 
gahagg) Vol. I. 37 a — 38 a . Vol. II. 38 a — 39". Vol. IV. 38 b 

— 39\ 

12. Vorda, Laurentius de. c O florens rosa\ Vol. I. 38 a — 39 a . 
Vol. II. 39 b — 40\ Vol. IV. 39 b — 40\ 

13. Incertus. Maria mitis\ (Ten. : § hh ah ch e g a) Vol. I. 
39 a — 40\ Vol. II. 40 b — 41\ Vol. IV. 40 b — 41 a . Vacant : 
Vol. I. 40 b — 52 a . Vol. II. 42 a — 52\ Vol. IV. 41 b — 50». 

14. Mouton, Johannes. c Ave fuit prima salus\ Vol. I. 52 b — 54 a . 
Vol. II. 52 b — 54 a . Vol. IV. 50 b — 52\ 

15. Idem. c Gratia plena ipsa\ Vol. I. 54 b — 57\ Vol.II. 54 b — 56\ 
Vol. IV. 52 b — 54 b . 

16. Eue, Petrus de la. c Salve mater salvatoris\ Vol. I. 57 a — 59\ 
Vol. II. 57 a — 59\ Vol. IV. 54 b — 57 b . 

17. Mouton, Johannes. c Factum est silentium'. Vol. I. 59 b — 6l\ 
Vol. II. 59 b — 61 b . Vol. IV. 57 b — 59 a . 

18. Idem. c Amicus dei, Nicolaus\ Vol. I. 61 b — 63 b . Vol. II. 62 8 

— 63\ Vol. IV. 59 b — 61\ 

19. Pres, Jodocus de. c Ave mundi spes Maria\ Vol. I. 63 a — 66\ 
Vol. II. 64 a — 66\ Vol. IV. 61 b — 64 a . 

20. Forestier, Mathurinus. c Alma chorus Domini\ Vol. I. vacat. 
Vol. II. 66 b — 68\ Vol. IV. vacat. 

21. Incertus. c Messias, sother, emanuel'. (Ten.: (f [12 pausae] ca 
chch a) Vol. I. 66 b — 68\ Vol. II. vacat. Vol. IV. 64 b — 66\ 

22. Mouton, Johannes. Laudate eum in sanctis eius . Vol. I. 68 b 

— 70\ Vol. II. 68 b — 70\ Vol. IV. 66 b — 68\ 74 15941—15942. 

23. Fevin, Antonius. c Honio quidam fecit\ Vol. I. 70 8 — 7l\ 
Vol. II. 70 b — 72 b . Vol. IV. 68 a — 70 a . 

24. Mouton, Johannes. c Puer natus est nobis\ Vol. I. 72 a — 73 b . 
Vol.II. 72 b — 74 b . Vol. IV. 70 a — 72 a . 

25. Champion (Nicolaus?). c Deus in adiutoriuni\ Vol. I. 74 a — 
75 a . Vol. II. 75 a — 76 a . Vol. IV. 72 a — 73 a . 

26. Therache, Petrus de. c Gaude Maria virgo\ Vol. I. 75 b — 76\ 
Vol. II. 76 b — 77 b . Vol. IV. 73 b — 74 b . 

27. Mouton, Johannes. ^llluminare Jesusalem\ Vol. I. 77 a — 78 b . 
Vol.II. 78 a — 79 a . Vol. IV. 75 a — 76 a . 

28. Idem. c Egregie Christi martyr Christophore\ Vol. I. 79 a — 
80 a . Vol.II. 79 b — 80 b . Vol. IV. 76 b — 77 b . 

29. Dujardin, Johannes. Descendi in ortum meum\ Vol. I. 80 b 
— 81 a . Vol. II. 81 a — 82 a . Vol. IV. 78 a — 78 b . 

30. Fevin, Antonius. Nesciens mater virgo\ Vol. I. 81 b — 82 a . 
Vol. II. 82 a — 83 a . A r ol. IV. 79 a — 80 a . 

31. Idem. c pulcerrima mulierum\ Vol. I. 82 b — 83 a . Vol. II. 
83 b — 84 a . Vol. IV. 80 b — 81 a . 

32. Noel, N... c Ave caro Christi'. Vol. I. 83 b — 85 b . Vol. II. 
84 b — 86 b . Vol. IV. 81 b — 83". 

33. Mouton, Johannes. c Accesserunt ad Jesum\ Vol. I. 86 a — 87 a . 
Vol. II. 87 a — 88\ Vol. IV. 83 b — 85 a . 

34. Champion (Nicolaus?), De profundis clamavi\ Vol. I. 87 b — 
88\ Vol. II. 88 b — 90 a . Vol. IV. 85 b — 86 b . Vacant: Vol. I. 
89 a — 99\ Vol. II. 90 b — 99\ Vol. IV. 87 a — 97\ 

15942. [V. N. 43. E. 21.] ch. XVII. 242. f. atl. (58 X 41 cra). Officium heb- 
domadis sanctae. Voces oppositae. (Pars I.) 

Dominica in palmis. 

1. l a — 4 a . Antiphona (Osauna), 2 rcsponsoria; Sanctus'; anti- 
phona (Pueri hebraeorum), cantu greg. 

2. 4 a — 8\ (Spontone, Bartholomaeus.) Pueri hcbnicorum'. 
5 voc. 

3. 8 a — 10 a . (Bruck, Arnoldus de.) In reversione processionis: 
Gloria laus et honor . 4 voc. 

4. a) 10 b - — ll a . (Ad missam.) Introitus (Domine ne longe facias), 

cantu greg. 
b)ll b — 14 a . c Kyrie\ 4 voc. (T. (f a a c d e d c h) 

c) 14 b - — 17\ Graduale (Tenuisti manum) et tractus (Deus, 
deus meus) cantu greg. 

d) 18 a — 58 a . (Clinio, Theodorus.) Passio domini nostri Jesu 
Christi secundum Matthaeum\ 6 voc. (partim 4 vel 10 voc). 

e) 58 b — 67 a . Patrem omnipotentem\ 4 voc. (B. (f aegffe) 

f) 67 b — 68 a . Offertorium (Improperium espectavit), cantu greg. 75 

g)68 b — 75 a . c Sanctus\ (B.^agefgd) 4 voc. c Benedictus\ 

(A. (£ a h c d d e) 3 voc. l Agnus\ (T. ^cedc) 4 voc. 
h) 75 b . Postcommunio (Pater si non potest), cantu greg. 

Feria tertia. 

5. a) 76 a — 76 b . (Ad missam.) Introitus (Nos autem gloriari), 

cantu greg. 

b) 76 b — 79 a . c Kyrie\ 4 voc. (H.^dchaga) 

c) 79 b — 80 a . Graduale (Ego autem), cantu greg. 

d) 80 b — 106 a . (Clinio, Theodorus.) 'Passio Domini nostri Jesu 
Christi secundum Marcum\ 6 voc. (partim 4 voc). 

e) 106 b . Offertorium (Custodi me), cantu greg. 107 a vacat. 

f) 107 b — 113 a . c Sanctus\ 4 voc. (T. $ dchaga). c Benedictus\ 
3 voc. (A. (p g dfffe) c Agnus\ 4 voc. (T. (£ d ch a g a) 

g) 113 b — 114 a . Postcommunio (Adversum me), cantu greg. 

Feria quarta. 

6. a) 114 a — 114 b . Introitus (In nomine Jesu), cantu greg. 115 a 

vacat. 
b)115 b — 118 a . c Kyrie\ 4 voc. (B. <£ a c hg a g a h c) 

c) 118 b — 120 a . Graduale (Ne avertas) et tractus (Domine ex- 
audi), cantu greg. 

d) 120 b — 146 a . (Clinio, Theodorus.) c Passio domini nostri 
Jcsu Christi, secundum Lucam\ 6 voc. (partim 4 voc). 

e) 146 b . Offertorium (Domine exaudi), cantu greg. 147 a vacat. 

f) 147 b — 155 a . c Sanctus\ 4 voc (C. <£ edchahc) 'Benedictus'. 

3 voc (B. §. a afe) Agnus D . 4 voc (T. (f e a c d e d c h) 

g) 155 b — 156 a . Postcommunio (Potum meum), cantu greg. 

Ad vesperas. 

7. a) 156 b — 161 a . Antiphonae cum psalmis; illae quidem cantu 

gregoriano decantandae, hi eodem modo intonandi quinque 
vocibus prosequuntur a falso bordone . 

b) 161 b — 172 a . (Palestrina, Johannes Petrus Aloysius da.) 
HymnuV (Vexilla regis). 4 voc 

c) 172 b . Antiphona ad ^Magnificat- 5 (cantu greg.). 

d) 173 a — 180 a . (Animuccia, Johannes.) c Magnificat\ 4 voc 

e) 180 b --184 a . c Preces\ 5 vocibus recitandae. 'Benedicamus 
domino 3 (cantu greg.). Deo gratias'. 5 voc 184 b vacat. 

Feria quinta in coena domini. 
Ad matutinum. 

8. a) 185 a — 189 b . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 190 a vacat. 
b) 191 a — 200 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) Responsoria: 

c In monte oliv-eti\ ^Tristis est anima\ \Ecce, vidinius eum\ 

4 voc 200 b vacat. 76 15942—15943. 

In secundo nocturno. 

c) 201 a — 205 a . Antiphonae cum psalmis (ut supra). 

d) 205 b — 214 a . (tngegneri, Marcus Antonius.) Responsoria : 

Amicus meus . Judas mercator\ Unus ex discipulis\ 4 voc. 
214" vacat, 

In tertio nocturno. 

e) 215 a — 217 b . Antiphonae cum psalmis (ut supra). 218 a vacat, 

f) 219 a — 227 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) Responsoria: 

Eram quasi agnus\ Unahora non potuistis'. Seniores populi\ 
4 voc. 22 7 b vacat. 

Ad laudes. 

g) 228 a — 235 a . Antiphonae cum psalmis (ut supra). 

li) 235 b — 242 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) c Benedictus\ 

4 voc. 
i) 242 b . Christus factus est\ cantu gregoriano. Codex manu 

Georgii Moser, c. r. capellae notistae exaratus. 

15943. [A. N. 43. E. 21.] ch. XVII. 270. f. atl. (58 X 41 cm). Officium heb- 
domadis sanctae. Voces oppositae. (Pars altera operis praecedentis.) 

In coena domini. 

1. a) l a — l b . (Ad missam.) Introitus (Nos autem), cantu grego- 

riano. 2 a vacat. 
b)2 b — 5 a . c Kyrie\ 4 voc. (T.^ddedce) 

c) 5 b — 10 a . c Et in terra\ 4 voc. (T.^hhcaed d) 

d) 10 b . Graduale (Christus factus est), cantu greg. ll a vacat, 

e) ll b — 20 a . c Patrem\ 4 voc. (T. ^ddddhea) 20 b vacat, 

f) 21 a . Offertorium (Dextera Domini), cantu greg. 

g)21 b — 29 a . c Sanctus\ 4 voc. (A. £ gfegfe) \Benedictus\ 
3 voc. (A. ^.ggaaagfed) Agnus\ (A. (f deg ggfed) 4 voc. 
h) 29 b . Postcommunio (Dominus Jesus). 

Vesperae. 

2. a) 30 a — 36 a . Antiphonae (cantu greg.) et psalmi, cantu greg. 

intonandi 5 vocibus decantandi a falso bordone. 
b) 36 b — 45 a . (Morales, Christophorus.) c Magnificat\ 4 voc. 
45 b vacat. 

Feria sexta in parasceve. 

Ad matntinum. (In primo noctnrno.) 

3. a) 46 a — 50 a . Antiphonae cum psalmis (cantu greg.). 

b) 50 b — 59 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) Responsoria: 
c Omnes amici mei\ Velum templi . Vinea mea\ 4 voc. 

In secundo nocturno. 

c) 59 b — 63 a . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 77 

d) 63 b — 74 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) Responsoria: 
'Tamquam ad latronem\ c Tenebrae factae sunt\ c Animam 
meam\ 4 voc. 

In tertio nocturno. 

e) 74 b — 78 b . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 79 a vacat. 

f) 79 b — 88 a . (Ingegncri, Marcus Antonius.) Eesponsoria: 
Tradiderunt nie\ Jesum tradidit\ c Caligaverunt oculi\ 
4 voc. 

Ad laudes. 

g) 88 b — 95 b . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 

h) 96 a — 103 a . (Palestrina, Johannes Petrus Aloysius da.) 

Benedictus . 4 voc. 
i) 103 b . Christus factus est\ cantu greg. 
k) 104 a — 107 a . Tractus I. (Domine audivi); tractus II. c Eripe 

me , cantu greg. 
1) 107 a — 135 a . (Clinio, Theodorus.) c Passio domini nostri 

Jesu Christi, secundum Joannem\ 6 voc. (partim 4 voc). 
m)135 b . In adoratione sanctae crucis ter canitur a sacerdoti- 

bus\ (Ecce lignum crucis), cantu greg. 
n) 136 a — 143 b . (Ingegneri, Marcus Antonius.) c Popule meus\ 

Intonatur cantu greg., prosequitur 4 vocibus, insertis parti- bus cantu greg. decantandis. o) 143 — I44 a . Antiphona (Crucem tuam), cantu greg. 

p) 144 b . Hymnus (Crux fidelis), cantu greg. 145 a vacat. 

q) 145 b — 150 b . (Poss, Georgius.) c Crux fidelis'. Stropha his 

verbis incipiens ac hymno Pange lingua gloriosi proelium 

certaminis deprompta, 4 voc. Cetera cantu greg. 151 a vacat. 
r) 151 b — 160 a . c Hymnus' (Vexilla regis). 5 voc. (G.^fgab 

a gf) 160 b vacat, excepta nota brevi. 
s) 161 a . Antiphona (Cum accepisset) ad Magnificat\ cantu greg. 
t) 161 b — 170 a . (Palestrina, Johannes Petrus Aloysius da.) 

Magnificat\ 4 voc. 170 b vacat. 

Sabbato sancto. 

Ad matutinum. In primo nocturno. 

a) 171 a — 173 a . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 

b) 173 b — 182 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) Responsoria: 
Sicut ovis\ Jerusalem surge'. Plange quasi virgo\ 4 voc. 

In secundo nocturno. 

c) 182 b — 185 a . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 

d) 185 b — 194 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) Responsoria: 
c Recessit pastor noster'. O vos omnes\ Ecce quomodo mori- 
tur iustus\ 4 voc. 78 15943 — 15945. 

Tn tertio nocturno. 

e) 194 b — 197 a . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 

f) 197 b — - 206 a . (Ingegneri, Marcus Antonius.) Eesponsoria: 

Astiterunt reges terrae\ Aestimatus sum . Sepulto domino\ 

4 voc. 

Ad laudes. 

g) 206 b — 212 b . Antiphonae cum psalmis, cantu greg. 213 a 
vacat. 

L) 213 b — 223 a . c Benedictus\ 4 voc. (C. $ dddddddf) [Cor- 

sini? Jacobus?]. 
i) 223 b . Versus (Christus factus est), cantu greg. 
k) 224 a - — 227 a . Ad pi-ophetias' tractus quatuor: Cantemus 

domino\ Vinea facta est\ Attende caelum\ Sicut cervus 5 , 

cantu greg. 
1) 227 a — 229 b . Litaniae^ (omnium sanctorum), cantu gi'eg. 

230 a vacat. 
m)230 b — 240 a . (Clemens, Jacobus. Non papa.) c Kyrie\ 5 voc. 
n) 240 b — 255 a . (Cleve, Johannes de.) (Gloria.) c Et in terra\ 

6 voc. 
o) 255 b — 26 l a . c Sanetus\ 4 voc. (C. $ c h a c h c d e) c Bene- 

dictus\ 3 voc. (A.. (t c c d efg e.) 
p) 261 a — 262 a . Alleluia . Confitemini\ Laudate Dominum\ 
q) 262 b ^ — 263". Ad vesperas\ Antiphona (Alleluia) cum ps. 
Laudate Dominum\ Intonantur cantu greg., ps. prosequitur 

5 vocibus. 

r) 263 a . Antiphona (Vespere autem), cantu greg. 
s) 263 b — 270 a . (Mazzone, DonMarco Antonio di Miglionico.) 
Magnificat . 4 voc. 270 b vacat. Codex manu Georgii Moser, 
c. r. capellae notistae exaratus. 

15944. [A. N. 44. J). 4.] ch. XVII. I. + 223. f. atl. (41 X 57 cm.) Pale- 
strina, Johannes Petrus Aloysius. Missae ... cum quatuor vocibus\ 
Singulae voces oppositae. 

1. l a — 28 a . 'Missa: Lauda Sion Salvatorem\ 28 b vacat. 

2. 29 a — 59 a . Missa: Jesu nostra redemptio\ 59 b vacat. 

3. 60 a — 90 a . c Missa: L'homme arme\ 90 b vacat. 

4. 91 a — 121 a . 'Missa primi toni\ 121 b vacat, 

5. 122 a — 142 a . c Missa ad fugam\ 142 b vacat. 

6. 143 a — 165 a . c Missa sine nomine\ 165 b vacat, 

7. 166 a — 197 a . c Missa brevis\ 197 b vacat. 

8. 198 a — 222 a . 'Missa papae Marcelli\ 222 b — 223 b vacant, Codex 
manu Georgii Moser, c. r. capellae notista, exaratus. 

15945. [A. N. 38. A. 8.] ch. XVII. I. + 259. f. atl. (57 X 41 cm.) Pale- 
strina, Johannes Petrus Aloysius. Missae' 4 voc. Voces singulae 
oppositae. 15945 — 15947. 79 

1. l a — 43\ 'Alia missa primi toni\ 43 b vacat. 

2. 44 a — 82 a . 'Missa: Gabriel archangelus\ 82 b vacat. 

3. 83 a — 126". 'Missa: Spem in alium\ 126 b vacat. 

4. 127 a — 171 a . c Missa: Virtute magna 5 . 171 b vacat, 

5. 172 a — 213 a . \tfissa: regem coeli\ 213 b vacat. 

6. 214 a — 259 a . Missa: c Ecce sacerdos magnus\ 259 b vacat. Codex 
manu Georgii Moser, c. r. capellae notista exaratus. 

15946. [A. N. 44. D. 6.] ch. XVI. I. -f- 235. f. atl. (56" 5 X 40" 5 cm.) Col- 
lectio operum musicorum ecclesiasticorum, a diversis auctoribus id- 
que pluribus vocibus compositorum. In parte exteriori operculi ante- 
rioris: c David, Probst zu sanct Florian\ Voces singulae oppositae. 
Fol. I a . Memorabile 3 saec. XVIII. de clericis quibusdam coenobii s. 
Floriaui. I b — l a vacant. 

1. l b — 6 a . Ceurt, Henricus de la. c Asperges me\ 5 voc. 6 b — 
7 a vacant. 

2. 7 b — 12 a . Idcm. c Vidi aquam\ 5 voc. 12 b — 13 a vacant. 

3. 13 b — 37 a . Lasso, Orlando de. Missa 4 voc. (Ten.: (j; dbcb 
agd) 37 b — 38 a vacant. 

4. 38 b — 65 a . Duc, Philippus de. c Missa: Io son ferito, hei lasso\ 
5 voc. 65 b — 66 a vacant, 

5. 66 b — 92 a . Florius, Georgius. '(Missa): Corarae la turturehV. 
5 voc. 92 b — 93 a vacant. 

6. 93 b — 117 a . Monte, Philippus do. Missa 5 voc. : Mon coeur 
le recomraanda a vous\ 117 b — 118 a vacant. 

7. 118 b — 143 a . Idem. "(Missa) : Nasce la pena mia\ 6 voc. 143 b 
— 144 a vacant, 

8. 144 b -165 a . Idem. °Missa 6 voc.' 165 b — 166° vacant. (Ten.L: 
(£ a a a a cfg) 

9. 166 b — 194 a . Gatto, 8imon. Missa: Veni domine et noli tar- 
dare; a 6\ 194" — 195 a vacant. 

10. 195 b — 225 a . Florius, Georgius. °Missa 8 voc.: Ung iour 
1'amant e l'amie\ 225" — 226 a vacant. 

11. 226 b — 232 a . Lasso, Orlaudo di. c Surge propera amica mea. 
Sex vocum\ 232 b — 233 a vacant, 

12. 233 b — 234 b . Idem. 'Confitebor tibi Domine.' 8 voc. Opus 
mutilum; desinit: . . . ad templum san . . . 235 a — 236 b vacat, 

15947. [A. X. 38. A. 5.] m. XV. 215. f. atl. (39 X 56 cm.) Graduale de 
tempore. Cantus gregorianus. Codex pluribus manibus exaratus litte- 
risque initialibus pictis ornatus. Quarum prima (fol. 5 b ). A imagines 
exhibet s. Floriani, circumcirca vero canonicorum ord. s. Augustini: 
qua re verisimile fit, codicem in monasterio s. Floriani, Austr. sup. 
scriptum esse. 

1. l a . Introitus: 'Omnia quae fecisti' (saec. XVIII). l b vacat. 

2. 2 a — 3 b . Doxologia: 'Gloria patri'; octo tonorum. 80 15947 — 15948. 

3. 3 b — 4 a . Antiph. : Asperges me : . 

4. 4 a — 4 b . Antiph. : Vidi aquam . 

5. 4 b . In die pascae: Haec est dies\ 

6. 4 b — 5 a . Confitemini Domino\ 

7. 5 a . Emitte spiritum tuum\ 

8. 5 a . Et secundum multitudinem . (Miserere.) 

9. 5 b — 183 b . Officia, a dominica I. adventus usque ad dominicam 
XXIV. post Trinitatis festum, (introitus, gradualia, tractus, 
sequentiae, offertoria, postcommuniones) partim manibus re- 
centioribus (quae sunt maximam partem saec. XVIII.), exarata. 

10. 183 b — 186 b . In die consecrationis et in aniversario dedica- 
tionis ecclesiae et per octavas\ (Introitus, graduale, tractus, 
offertorium, communio). Praeter haec designantur quaedam 

officia. 

11. 187 a — 198 b . Ordinarium missae: Kyrie, Gloria, Credo, Sanc- 
tus, Agnus, in festis solemnibus, semiduplicibus, simplicibus, 
in missis matutinis et infra octavas, in profestis diebus. 

12. 198 b — 21 5 b . Sequentiae' diversorum festorum: a) in nativi- 
tate et epiphania domini (Laetabundus exultet); b) in die pa- 
schae et duobus sequentibus diebus (Victimae paschali); c) in 
ascensione domini (Omnes gentes); d) in die pentecostes (Sancti 
spiritus assit); e) in crastino pentecostes (Veni sancte spiri- 
tus) : f) in festo ss. trinitatis (Profitentes unitatem) ; g) de cor- 
pore Christi (Lauda Sion); h) in die consecrationis et in ani- 
versario dedicationis ecclesiae (Eex Salomon fecit templum). 

15948. [A. N. 43. E. 20.] ch. XVI. 223. f. atl. (57 X 38 cm.) Collectio 
missarum pluribus vocibus a diversis auetoribus compositarum. Voces 
singulae oppositae. 

1. l a — 21 a . Monte, Philippus de. Missa 6 voc. (I. Ten.: §. aaa 
acfga) 21 b — 22 a vacant. 

2. 22 b — 46 a . Idem. ^Missa: Ouando lieta speray. 5 voc/ 46 b — 
47 a vacant (praeter nomen Maximilianus\ inscriptuum in me- 
dio 46 b . 

3. 47 b — 69 a . Idem. c Missa: Ultimi miei souspiri (!). 6 voc.' 69 b 
— 70 a vacant. 

4. 70 b — 97 a . Idem. "Missa: Aspice Domine. 6 voc.' 97 b — 98 a 
vacant. 

5. 98 b — 122 a . Lasso, Orlando di. 'Missa: Le bergier\ 5 voc. 
122 b — 123 a vacant. 

6. 123 b — 147 a . Incertus. Missa 6 voc. (Ten.: fygahchahc) 
147 b — 148 a vacant. 

7. 148 b — 169 a . Monte, Philippus de. Missa 6 voc. (Ten.: §. df 
d d d es d) 1 69 b — 1 70 a vacant. 15948 — 15950. 81 

8. 170 b — 185 a . Dusinelli, Josephus Venetus. Missa 4 voc. 185 b 
— 186 a vacant. 

9. 186 b — 204 a . Incertus. Missa 6 voc. (Ten.: (f d d dfg a h c) 

10. 204 b — 205 a . Incertus. c JNe recorderis peccata mea\ Intonantur 
singuli versus 5 vocibus, prosequuntur cantu gregoriano. (Ten.: 
^fffabcfga) 

11. 205 b — 209 a . Monte, Philippus de. (Missa pro defunctis) 5 voc. 
Introitus et Kyrie ; sequitur posthaec. In medio umbrae mortis', 
dein offertorium (Domine Jesu Christe), Sanctus, Benedictus, 
Agnus et postcommunio (Lux aeterna). 

15949. [A. N. 44. D. 2.] m. XVII. X + 143. f. atl. (56 X 40 cm.) Gra- 
duale de tempore et de sanctis, divisum in duas partes, quae uno vo- 
lumine continentur. 

I. pars: Graduale de tempore pro contrapuncto austriacae ca- 
pellac accomodatum. Serenissimo et reverendissimo principi, 
domino . . . Lcopoldo Guilelmo, archiduci Austriae . . . hu- 
millime dicatum et conscriptum a Georgio Moser, caesareae 
capellae notista. Anno 1648'. Opus charactere elegantis- 
simo exaratum et litteris pictis ornatum, continens introi- 
tus; accedunt quaedam gradualia, tractus, communiones, 
cantu gregoriano. Fol. II a — IV a . Index I. partis. IV b vacat. 

I. Pag. 1 — 167. Proprium de tempore. (Dom. I. adventus usque 
ad Dom. XXIV. post pentecosten.) 168 vacat. 

II. II. pars: Graduale de sanctis . . . etc, ut supra. Fol. VI a — 
X a . Index II. partis. X b vacat. 

a) Pag. 169 — 232. Proprium sanctorum'. Continet introitus, 
etc. (ut supra). 

b) Pag. 233 — 281. 'Commune sanctorum\ Continet introitus 
(cetera ut supra disposita.) 282 — 284 vacant. (cf. num. 
15952.) 

15950. [A. X. 44. D. 11.] ch. XVI. 275. f. atl. (56' 5 X 41" 5 ). Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum a diversis auctoribus pluribus 
vocibus compositorum. A r oces singulae oppositae. 

1. l b — 5 a . Gallus, Antonius. 'Asperges me\ 5 voc. 5 b — 6 a va- 
cant. 

2. 6 b — ll a . Clemens, Jacobus, non Papa. 'Kyrie paschale'. 5voc. 
ll b — 12 a vacant, 

3. 12 b — 31 a . Gallus, Antonhis. c Missa: Aspice Domine'. 5 voc. 
31 b — 32 a vacant, 

4. 32 b — 58 a . Clemens, Jacobus, non Papa. c Missa: Jay veu le 
cerf du bois sailly. 5 voc. 5 58 b — 59 a vacant, 

5. 59 b — 60 a . Incertus. c Qui tollis peccata mundf (fragmentum 
hymui angelici). 6 voc. (Ten. : §. effffgfe) 

IX. 6 82 15950—15951. 

6. 60 b — 90 a . Vaet, Jacobus. c (Missa): Ego flos campi\ 6 voc. 
90 b — 91 a vacant. 

7. 91 b — 112 a . Idem. 'Missa: Dissinmlare. 6 voc.' 112 b — 113 a 
vacant. 

8. 113 b — 142 a . Mancbicourt, Petrus. c Missa: Gris et tane\ 
4 voc. 

9. 142 b — 154 b . Crequillon, Thomas. c Missa: Las il fauldra\ 
4 voc. Opus mutilum; desin. verbis symboli : Confiteor unum 
baptisma in remis . . . 

10. 155 a — 174 a . Incertus. Missa4voc, carens initio; adest tamen 
II. pars primi Kyrie et reliqua. ( Christe 5 : Ten. : C - - dfe d 
cdcbcb) 174 b — 1 75 a vacant. 

11. 175 a — 199 a . Vaet, Jacobus. c Missa: Tityre tu patule\ G voc. 

12. 199 b — 211 b . Jannequin, Clemens. c Missa: La bataille\ 

4 voc. Opus mutilum; continet Kyrie , Gloria , Credo\ Sanc- 
tus ; quod desinit verbis: Pleni sunt coeli et terra gloria tua\ 

13. 212 a — 223 a . Incertus. Missa 4 voc. ; carens initio. Desunt 

Kyrie' et Gloria . Prima pars symboli (Patrcm — filium dei) 
caret duabus vocibus: C. et T. (A. (f cccddecc) 223 b — 225 a 
vacant. 

14. 225 b — 253 a . Incertus. Missa quinque vocum: Benedicta es, 
coelorum regina\ (Ten. II. : (f g c c - g ali c d e) 

15. 253 b — 275 a . Vact, Jacobus. (Missa) : Jay mis, mon cueur\ t 
8 voc. Opus mutilum; deest Agnus Dei. 275 b vacat. 

15951. [A. N. 44. D. 10.] ch. XVI. 217. f. atl. (55 <5 X 41 cm.) Collectio 
missarum vel partium missae a diversis auctoribus compositarum. 
Voces singulae oppositae. 

1. l b — 25 a . Monte, Philippus de. Missa 6 voc. (Ten. II: §. gg 
eedg c) 25 b — 27 a vacant. 

2. 27 b — 54 a . Idem. Missa supra: Cum tu omnipotens rector 
Olimpi (r). 6 voc. 54 b — 56 a vacant. 

3. 56 b - — 77 a . Luython, Carolus. Missa: Amorosi pensieri\ 
6 voc. 77 b — 81 a vacant, 

4. 81 b — 88 a . Clemens, Jacobus, non Papa. Kyrie paschale'. 

5 voc. 88 b — 90 a vacant. 

5. 90 b — 115 a . Monte, Philippus de. 'Missa super: Cara la vita 
mia\ 5 voc. 115 b — 117 a vacant, 

6. 11 7 b — 145 a . Regnart, Jacobus. Missa super: Come la tor- 
torelle 5 . 5 voc. 145 b — 146 a vacant, 

7. 146 b — 180 a . Incertus. Missa 8 vocum. (Ten. II. : $ g b b a c d 
cb) 180 b — 182 a vacant, 

8. 182 b — 216 a . Monte, Philippus de. Missa 8 voc. (Ten. L: 
$. ddbcag) 216 b — 21 7 b vacant, 15952—15960. 83 

15952. [A. N. 44. D. 3.] ra. (et eh.) XVII. IX + 108. f. atl. (56 X 40cm.) 
C G r a d u a 1 e per annum pro contrapuneto eapellae cacsareae. Augustissimo 
et invictissinio Romanorum irnperatori Ferdinando Tertio, Austriaco, 
iusto, pio, pacifico. Anno salutis humanae M. DC. LI. humillime con- 
sccratum a Georgio Moser, notista\ Fol. III a . Dedicatio; ubi scribit 
auctor: Meditatus sum et ego annis pluribus, cantum gregorianum (ut 
vocant), cui quintam contrapuncto sat opportunam adiunxi lineam' . . . 
Opus eharactere elegantissimo exaratum, litteris pictis ornatum, con- 
tinens introitus, gradualia quaedam, tractus, communiones, cantu gre- 
goriano. Fol. IV b — IX a . Index. 

I. Pag. 1 — 128. c Proprium de tempore\ Pag. 36 a — 36 c conti- 
nent supplementum: Ad Graduale feria 4. et 6.' post cineres: 

Adiuva nos ; cantu greg., et Propter nomen tuum' 4 voc, in 
charta. 

II. Pag. 129 — 173. Proprium sanctorum\ 174vacat. 

III. Pag. 175 — 209. Commune sanctorum\ 210 vacat. 

15953. [A. N. 48. A. 19.] ch. XVIII. 71. 122 f. (Salieri, Antonius.) c Les 
Horaces. Paris. 1786 . Drama musicum trium actuum, quorum primus 
vol. L, alter cum tertio vol. II. continentur. Libellum composuit Ni- 
colaus Franciscus Guillard. Part. autogr. scatens emendationibus. 

15954. [A. N. 37. D. 8.] ch. XVIII. 4. f. Gluck, Cbristophorus eques de. 

Sinfonia . . . Venezia, 1746\ Opus instrumentis solis aptatum: vl. L, 
.II., vla., corno, b. Part. 

15955. [A. N. 36. E. 29.] ch. XVIII. 12. f. Schulz, Johannes Abraham Pe- 
trus. Aria a soprano e cembalo, due violini, due oboi, due corni, 
viola e basso: Moi seule au temple dc memoire\ Nota impressa: Se 
trouve en manuscrit, dans le Magazin de musique de Rcllstab a Bcrlin, 
rue de garnison\ Part. 

15956. [A. N. 36. E. 23.] ch. XVIII. 6. f. Wolf, Ernestus Guilelmus. c Quar- 
tetto per il flauto traverso, oboe ovvero violino, fagotto ovvero violon- 
cello e basso\ Part. 

15957. [A. N. 37. E. 21.] ch. XIX. 52. f. Haydn, Josephus. \Sinfonia a duc 
corni, due oboi, flauto obligato, due violini, viola, violoncello e fagotto 
oblig., basso\ (G-min.) Part. 

15958. [A. N. 48. B. 28.] ch. XVIII. 23. f. Schlick, Johannes Conradus. 

Doppel-Conzert fiir Violine und Violonzell mit Begleitung von 2 Vio- 
linen, 2 Oboen, Viola und Bass . . .' (D-mai.) Part. autogr. 

15959. [A. N. 48. B. 52.] ch. XVIII. 15. f. Stolzel, Gotfridus Henricus. 

Missa a 4 voc.' Accedit org. comitans. Continentur hoc codice Kyrie, 
Gloria, Credo; cetera desunt. Part. autogr. (?) 

15960. [A. N. 48. B. 26.] ch. XVIII. 8. f. Paradeiser, Marianus (monachus 
Melicensis). c Quartett a. 2 Viol., Alt, Basso\ (E-mai.) Part. autogr. 

6* 84 15961—15967. 

15961. [A. N. 36. C. 72.] ch. XVIII. 2. f. Bach, Carolus Philippus Eraanuel. 

La Juliane\ Opus clavichordio solo aptatura. Nomen suura auctor 
ipse exaravit. Part. 

15962. [A. N. 48. C. 32.] ch. XVIII. 22. f. Gassmanu, Florianus. c Domine 
(ad adjuvandum) a 4 concertato. Accedunt instrumenta comitantia. 
Part. autogr. 

15963. [A. N. 48. C. 31.] ch. XVIII. 16. f. Gassmann, Florianus. c Veni 
creator spiritus\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

15964. [A. N. 33. A. 52.] ch. XVIII. 70. f. Bononcini, Johannes Maria. 

Te Deum laudamus; a quattro ed a cinque voci e ripieni, c6 stro- 
menti e trombe e timpano ... li 15. febraro, 174l\ Part. 

15965. [A.N. 34. D. 20.] ch. XIX. 110. f. Gassmann, Florianus. 'Kequiem 
a 4 voci . . . comitantibus instrumentis. Continet: Introitura, Kyrie 
et sequentiam (Dies irae). Part. 

15966. [A. N. 48. C. 46*.] ch. XVIII. 7. f. et f. obl. Haydn, Josephus. 

Skizzen der Canons\ Continentur et quaedam alia. 

1. l b . Hore, Miidchen, meine Bitte\ 3 voc. Fragmentum. 

2. l b . Fliehe, fliehe, wenn Dein Wohl dir hciligist\ 3 voc. Frgmt. 

3. 2 a . c H6re, Madchen, meine Bitte\ C. solus. 2 b vacat. 

4. 3 a . Es stecket «Ja» im linken, im rechten Backen «nein»\ 
Cantus solus. 

5. 3 a . c Tod ist eiu langer Sehlaf\ C. solus. 

6. 3 a . Quaedam pro instrumentis (3 tactus). 

7. 3 b . c Hier liegt Haus Lau\ 4 voc. (Part.) Frgmt. 

8. 4 a . c Hier licgt Hans Lau\ 4 voc. (Part.) Frgmt. 

9. 4 b . Gloria'. Ut videtur doxologiae. Frgmt. 

10. 5 a . Ein einzig boses Wcib\ 4 voc. (Part.) Frgmt. 

11. 5 b . Alles gieng fiir mich verloren\ C. solus. Frgmt. 

12. 5 b . c Ich dich beneiden? 5 4 voc. (Part. frgmt.) 

13. 5 b . Das nenn ich einen Edclmann . C. solus. 

14. 5 b . Herr Gansewiz zum Kammerdiener und Biirger. Befehlt 
doch draussen still zu schweigen . 4 voc. (Part. frgmt.) 

15. 6 a . Ille potens sui\ 4 voc. (Part. frgmt.) 

16. 6 a . Hilar an Narciss: stelle dich Narciss, doch morgen bei 
mir ein\ 3 voces. (Frgmt.) 

17. 6 b . Ob ich morgen leben werde\ 4 voces. (Frgmt.) 

18. 6 b . Ein einzig boses Weib\ 2 voces. (Frgmt.) 

19. 6 b . Canon. 3 voces sine textu. (Frgmt.) 

20. 7 a . Der Verlust. Lessing: Alles gieng fiir mich verloren\ 
3 voces. (Frgmt.) 7 b vacat. Codex autogr. 

15967. [A. N. 48. D. 11.] ch. XIX. 2. f. Krommer, Franciscus. 'Allegretto 
... den 19. April, 1828\ Pars operis instrumentis aptati, quod quar- 
tetto appellari consueverunt. Part. autogr. 15968—15975. 85 

15968. [A. X. 48. D. 82.] ch. XIX. 10. f. Griindling, Christianus Gottlob. 
c Motetto a 8 voci\ (Der Gercchte, ob er gieich zu zeitig stirbt.) Ac- 
cedit organum comitans. In fine nota: *Ai 30 di Gennaro, 1816. 
Giov. Goffr. Schicht (descripsit). Part. 

15969. [A. X. 38. C. 15.] ch. XVIII. 72. f. obl. Wagenseil, Christophorus. 
Collectio operum musicorum, quae vulgo ^concerti 3 appellantur, instru- 
mentis solis aptatorum. 

1. Concentus quatuor clavichordiis aptatus. Prts. sep. 4: 'cembalo 
principale, cemb. I. rip., cemb. II. rip., cemb. III. rip. (12, 8, 
8, 8 f.) 

2. Concert pour le clavecin\ Prts. sep. 4: clavich., vl. L, vl. II., 
b. (4, 2, 2, 2 f.) 

3. Concert pour le clavecin' (clavichordio solo; 12 fol.). 

4. Concentus duobus clavichordiis aptatus. Prts. sep. 2: cembalol., 
cembalo II. (7, 7 f.) 

15970. [A. X. 33. E. 25.] ch. XIX. 22. f. (Lasso), Orlando di. c Missa sala- 
mandra ... Anno 1582. Aus einer alten Handschrift der Stiftsbiblio- 
thek zu den Schotten in Wien\ 4 voc. Voces singulae oppositae. 

15971. [A. X. 33. F. 38.] ch. XIX. 4. f. Ayblinger, Johannes Caspar. 'Offer- 
torium : Justorum animae. 5 voc. Part. 

15972. [A. X. 48. D. 48.] ch. XIX. 40. f. Knecht, Justinus Henricus. c Can- 
ticum b. Virginis Mariae, Magnificat a 4 vocibus diversisque instru- 
mentis eas comitantibus modis musicis compositum a . . . praeceptore 
lat. scholae et musices directore in libera S. R.. imperii civitate Bibe- 
raci in Suevia. (Erhielt im Jahre 1794 den 2 teu Vogler'schen Preis.) 
Part. 

15973. [A. X. 38. C. 19.] ch. XVIII. 39. f. Xoverre, Johannes Georgius. 
'Contradanse a. 2 violini, 2 oboe, 2 corni e basso. 1768/ Prts. sep. 18, 
pridem 21. 

15974. [A. X. 48. D. 70.] ch. XVIII. 8. f. Werner, Georgius. 'Originale 
von . . . furstlich Esterhaczischer Capellmeister vor Joseph Haydn. 
Enthalt folgende Stiicke in Partitur: 

1. 2 b — 3 a . Fuga 'Amen' fiir 4 Singst., 2 Viol. Orgel. 

2. 3 b — 5 a . Antiphon fiir Sop., Alt, Ten., Bass und Orgel/ (Quam 

suavis es, Domine.) Autogr. auctoris. 

15975. [A. X. 48. B. 63.] ch. XIX. I + 16. f. Le Sueur, Johannes Fran- 
ciscus. Deux petits morceaux de musique . 

1. Pag. 1 — 15. c O salutaris hostia. Priere. Petit morceau de chant, 
bref et sans pretention (comme on paroit le desirer) ; accompagne, 
ensuite par le choeur\ Opus canto solo, choro et instrumentis 
comitantibus aptatum. 86 15975 — 15981. 

2. Pag. 16 — 28. L'aetion de grace. (Domine deus, gratias agimus.) 
Petit morceau de contrepoint, Fugue perpetuelle dans le style 
de contrechants antiques des hebreux, caldeens, egyptiens, etc, 
en reponses alternatives au diapason, ou a l'octave en dessus, et 
au diapente, ou a la quinte en dessous, tandis, que 1'harmonie 
des parties siniultanees, continue et accompagne tout. Cest de 
la tradition de ces antiques contrechants et des ecrits des philo- 
sophes de 1'antiquite sur cette maniere, que le contrepoint des 
siecles modernes a pris naissance . Opus 4 voc. comitantibus in- 
strumentis. In fine nota: le 17. janvier, 1828\ Pag. 29 — 30 
vacant. Partt. 

15976. [A. N. 37. C. 46.] ch. XIX. 25. 8. 8. 9. 8. 5. 6. 5. 6. f. Horzalka. 
Johannes Evangelista. Nonett fiir Piano-Forte, Violin, Viola, Violon- 
cello, Contra-Bass, Flote, Clarinett, Horn n. Fagott. Op. 65\ Prts. 
sep. 9, quae supra enumerantur. 

15977. [A. N. 48. D. 7.] ch. XVIII. 4. f. Benda, Franciscus. c Violino solo 
ex F con basso\ Fragmentum maioris operis; prts. sep. Geschrieben 
von der Hand dcs Musikdirectors und Organisten im Stifte Molk in 
Oesterreich, Franz Schneider, geb. 1737, f 1812'. 

15978. [A. N. 44. B. 2.] ch. XIX. 173. f. Stadler, Maximilianus. C V Chore 
zu dem Trauerspiele Polyxena von Heiurich v. Collin . . . Vivas voces 
comitantur instrumenta. 

1. l b — 19 a . Chor der Trojanerinuen: Helios, Helios! wieder aus 
heiliger Meeresfluth ... 2 C, A. 

2. 19 b — 38 a . c ChorderTrojanerinnen: Thoricht ttiehetderMensch 3 . 
2 C, A. 38 b vacat, 

3. 39 a — 89 a . Chor der Kriegcr: Ilions weithin drauende Zinnen'. 
4 voc. 89 b vacat, 

4. 90 a — 125 b . Chor der Krieger: Wenn in brausenden Wogen 3 . 
4 voc. 

5. 126 a — 173 a . c 5. Chor in der Polyxena: Wcr die hcrrliche Jung- 
frau! 5 8 voc, duobus choris. 173 b vacat, Partt. 

15979. [A. N. 48. C 22.] ch. XVIII. 84. f. Duni, Aegidius Romualdus. c JLe 
retour du (au) village'. Drama musicum trium actuuin. Part, autogr. 

15980. [A. N. 34. D. 1.] ch. XIX. 174. f. Benevoli, Horatius. 'Missa a 
(sic!): In diluvio aquarum multarum, a sedici voci, divise in quattro 
cori . . . Part, 

15981. [A. N. 34. D. 50.] ch. XIX. 268. 4°. Porta, Constantius. Collectio 
missarum. 

1. l a — 13 a . c Missa primi toni. Anno 1578'. 4 voc. 

2. 13 b -26 b . 'Missa II. toni ... 4 vocum\ 

3. 26 b — 39 b . c Missa tertii toni'. 4 voc. 15981—15991. 87 

4. 40 a — 53 a . 'Missa quarti toni\ 4 voc. 

5. 53 b — 66 b . c Missa V. toni\ 4 voc. 

6. 67 a — 81 b . f Missa VI. toni\ 4 voc. 

7. 81 b — 98 a . c Missa de beata Virgine\ 4 voc. 

8. 98 a — 116 a . Missa: Descendit angelus. 5 vocum. 5 

9. 116 b — 145 a . 'Missa mortuorum. 5 vocum'. Continet omnia, 
praeter graduale et tractum. Sequentiae strophae decantandae 
sunt alternatim: prima cantu gregoriano (non continetur boc 
codice) secunda 5 vocibus, etc. 

10. 145 b — 182 a . 'Missa: Quemadmodum. 6 voc/ 

11. 182 b — 226 a . c Missa: Audi filia. 6 voc.' 

12. 226 b — 266 b . 'Missa: La, sol, fa, re, mi. 6 vocum.' 267 a — 
26 8 b vacant. Partt. 

15982. [A. X. 33. B. 16.] cb. XVII. 24. f. Colonna, Johannes Paulus. 

. . . Dixit (dominus domino meo) ; a 8 (voci) concertato con instro- 
menti. G. P. C. 1680\ Part. 

15983. [A. X. 34. D. 23.] cb. XIX. 26. f. Grassi, Franciscus. "Magnificat a 

quattro voci con organo . Part. 

15984. [A. X. 34. D. 24.] cb. XIX. 44. f. Grassi, Franciscus. 'Messa a 
quattro voci con organo\ Codex continens praeter ordinarium missae 
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus (sine Benedictus et Aguus) aliud 

Credo': Credo secondo\ Partt. 

15985. [A. X. 34. D. 25.] cb. XIX. 46. f. Hasse, Johannes Adolphus. c Te 
Deum laudamus a 6 voci . . . comitantibus instrumentis. Part. 

15986. [A. N. 34. D. 26.] cb. XIX. 17. f. Haydn, Michael. c Ave regina 
(coelorum) a otto voci . Part. 

15987. [A. X. 34. D. 27.] ch. XIX. 96. f. Jomelli, Xicolaus. 'Laudatepueri, 
a due cori\ Opus distributum in duos choros: choro piccolo (su- 
perior) et c coro grande' (inferior), quaternis vocibus instructos. Vivas 
voces comitantur instrumenta. Singulis vocibus adjecta sunt nomina 
cantantium. Part. 

15988. [A. X. 34. D. 30.] ch. XIX. 22. f. Kerl, Johannes Caspar. 'Bequiem 
a V vocibus . . . 1669\ Continet omnia praeter sequentiam. Part. 

15989. [A. X. 34. D. 31.] cb. XIX. 104. f. Lotti, Antonius. c Dics irac, a 
5 voci con stromenti\ Desinit: \ ..huic ergo parce Deus ; cetera 
omisit auctor musicus. Parl. 

15990. [A. X. 34. D. 32.] ch. XIX. 22. f. Lotti, Antonius. c Messa a 4 voci 
a capella . Part. 

15991. [A. X. 34. D. 34.] ch. XIX. 12. f. Marenzio, Lucas. \Jubilate Deo; 
a otto voci con organo . Part. 88 15992—16002. 

15992. [A. N. 34. D. 35.] ch. XIX. 53. f. Martini, Johannes Baptista. c Messa 
de morti a otto voci con organo\ Opus contiaens: introitum, Kyrie, 
offertorium, Sanctus, Agnus, postcommunio. Part. 

15993. [A. N. 34. D. 36.] ch. XIX. 48. f. Martini, Johannes Baptista. c Messa 
a quattro voci con organo\ Kyrie et Gloria. Part, 

15994. [A. N. 34. D. 37.] ch. XIX. 72. f. Mattei, Stanislaus. c Messa (Kyrie, 
Gloria, Credo). Tcnore solo e due tenori, basso ripieno con organo 
obligato\ Part. 

15995. [A. N. 63. C. 52.] ch. XVIII. 52. 52. 52. et 51. f. Kameau, Johannes 
Philippus. Les airs de symphonie. Ouvertures et chaconnes des operas 
de . . .' Codex continens opera musica 4 instrumentis solis aptata, ex 
variis dramatibus musicis collecta, quae inscribuntur: Les Indes ga- 
lantes\ Zais . Dardanus\ Hipolite et Aricie\ Castor et Pollux . 

Les talents lyrique . Parts. sep. 4: dessus L, II., basse, bason. 

15996. [A. N. 38. C: 21.] ch. XVIII. 28. 24. 22. 24. f. Vivaldi, Antonius. 

La cetra. Concerti consacrati alla sacra cesarea cattolica real maesta 
di Carlo VI., imperatore da . . . maestro di capella di S. A. S. il sig. 
principe Filippo Langravio d'Hassia-Darmstath . . . 1'anno 1728'. Co- 
dex continens 12 concerti instrumentis solis aptatos. Prts. sep. 4: vl. 
II., III. , alto, b.; vl. I. deest. 

15997. [A. N. 34. D. 40.] ch. XIX. 21. f. Ogkekhem, Johannes. °Missa 
cuiusvis toni\ 4 voc. Part. 

15998. [A. N. 34. D. 42.] ch. XIX. 19. f. Perez, David. 'Laudate pueri Do- 
minum . . . concertato con ripieni\ Concertanti: C. L, II., A., rip. : C. 
A. T. B. Accedit org. Part, 

15999. [A. N. 33. E. 1.] ch. XIX. 16. f. Bernabei, Joseph Antonius. °Te 
Deum laudamus . 8 voc, in duos choros distributum opus. Vivas 
voces comitantur instrumenta cum organo. Part. 

16000. [A. N. 33. E. 2.] ch. XIX. 109. f. Hasse, Johannes Adolphus. L'inno 
Ambrogiano ovvero il Te Deum laudamus . . . 177 6\ 4 voc, comitan- 
tibus instrumentis. Part, 

16001. [A. N. 49. A. 26.] ch.XVII. 81 et 78. f. Badia, Carolus Augustinus. 

Tmeneo trionfante nelle nozze delle sacre Beali M. Maesta di Giu- 
seppe Primo Re de' Romani e Wilhelmina Amelia nata principessa 
di Luneburg. Serenata. Composta 1'anno 1699'. Pars I. etiam in- 
scripta est: Carro d'Imeneo\ Pars II. Carro d' Apolline. Part, 

16002. [A. N. 49. A. 27.] ch. XVII. 139. f. Badia, Carolus Augustinus. 

L'innocenza illesa dal tradimento, descritta in san Carlo. Oratorio. 
Parte prima . . . Poesia del dottor Michel Angelo Angelico . . . L'anno 
1694. ' Opus duarum partium; pars IL deest. Pracmititur index per- 
sonarum. Part, 16003—16005. 89 

16003. [A. N. 49. A. 13.] ch. XVII. 19. f. (Leopold us I. impcrator.) c Musica 
zu deren hochadelichen Hoff-Damen Comedi componirt von Ihro 
Mayestat dem Kayser. Anno 1686'. Opus continens singulas canti- 
lenas, germanice et italice compositas, inter actionem scaenicam de- 
cantandas. Vivas voces comitantur instrumenta vel clavichordium. 

1. Euer schein ist gar zu hell\ C. 

2. Mia diletta ama\ C. 

3. Un pastorel giuro\ C. 

4. Ardeva bella amante\ C. 

5. Un pastorello amante\ C. 

6. c O felice te\ C. 

7. Bella, bella tu senti\ 2 voc. C. I. II. 

8. Botz tausent Chyteris\ C. 

9. So wilst du liebste Seele\ C. 

10. Oben aus und nirgend an\ C. 

11. Ist schoni gallanti\ C. 

12. Lachen wiir, so viel wiir konnen\ C. 

13. c Ey, ihr Krotten\ C. 

14. Aber still . . . mit lahrem gschrey\ ( c Zigeunerinnen\) C. 

15. Traxlii, Tischla, pranget wol\ C. Partt. 

16004. [A.N.49. A. 15.] ch. XVII. 31. f. LeopoldusL, imperator. 'Musica 
composta da S. M. Cesarea per la comedia, recitata delle serenissime 
arciduchcsse e signore dame di corte, nel carnevale delFanno 1697\ 
Codex continens cantilenas, germanice ct italice compositas inter 
actionem scaenicam decantandas. Accedunt in fine duo folia: c Sere- 
nata 5 (b.) et Sarabanda 1 " cum c Balletto 4 t0 \ (b. cont. cum vl.) 

1. Chiare fonti\ A. 

2. Ich will euch, o tumme leuth\ A. (Colloquium inter Miromero 
et statuas.) 

3. Quest' e il gioco\ C. 

4. Viene a un loto\ C. 

5. I doni di Fortuna\ C. 

6. Neue schachen soner Kunst, alb versenk . . / A. 

7. Sombres bois retraites\ C. 

8. Dio, ch' hai l'ali co tuoi\ C. 

9. Ich bin schon bereith\ C. 

10. Un di mi piange\ (Sirena e Critippo.) C. 

11. S6, che piu d'un arbitrio\ C. 

12. JSTon vogl' arder d' una face\ C. 

16005. [A. N. 49. A. 32.] ch. XVII. 91 et 105. f. Badia, Carolus Augusti- 
nus. II Xarcisso. Eavola boschereccia. Eatto per la nascita della S. 
C. R. Maesta dell' imperatore Leopoldo I. Poesia di Francesco Le- 
mene ... L'anno 1699\ Drama musicum trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. Vol. III. deest. Part. 90 16006—16014. 

16006. [A. N. 49. A. 36.] ch. XVIII. 86. f. Badia, Carolus Augustinus. 
La Psiche. Poemetto dramatico nel giorno del nome della Sac. Ces. 

Beal Maesta dell' imperatrice Eleonora Maddalena Teresa. L'anno 
1703 . Praemittitur index personarum et nominum cantorum. Part. 

16007. [A. N. 49. E. 34.] ch. XVII. 51. f. (Draghi, Antonius.) c Le cinque 
vergini piuidenti'. Oratorium duarum partium. Libellum fecit Nico- 
laus Minati. Part. 

16008. [A. N. 49. E. 38.] ch. XVII. 76. et 82. f. (Leopoldus L, imperator.) 

Timone misantropo . Drama musicum trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus; vol. I. deest. Part. 

16009. [A. N. 49. A. 33.] ch. XVIII. 62. f. Badia, Carolus A.ugustinus. c La 
concordia della Virtii e della Fortuna. Poemetto dramatico nel . . . 
giorno natalizio della Sac. Beal Maesta di Amalia Wilhelmina re- 
gina de' Eomani. L'anno 1702. Introductio musica ( Sinfonia 3 ) est 
Johannis Josephi Fux. Libellum fecit Petrus Antonius Bernar- 
doni. Index personarum et cantorum praemittitur. Introductioncm 
musicam Kochel non novit. Part. 

16010. [A. X. 49. A. 40.] ch. XVII. 61. f. Bertali, Antonius. Oratorium: 
Maria Magdalena. c Poesia d' Ant. Draghi . . .' Tria folia (35 — 37) 
filo consuta sunt; foll. 44 b — 61 b vacant. Part. 

16011. [A. X. 49. D. 2.] ch. XVII. 56. f. Pcderzuoli, Johannes Baptista. 

II monte Chimera. Trattenimento musicale. Xella favorita il 9 di 
Giuglio 1682. Poesia di Niccolo Minati\ Praemittitur index per- 
sonarum. Part. 

16012. [A. X. 49. D. 12.] ch. XVII. 70. et 77. f. Kichter, Ferdinandus 
Tobias. Oratorio di Santo Ermenegildo. Fatto l'anno 1694. Poesia 
del (Donato) Copeda'. Opus divisum in duas partes, quarum singulae 
continentur singulis voluminibus. Part. 

16013. [A. X. 49. F. 28.] ch. XIX. 179. f. Kapsperger, Hicronymus 
Johannes. Apotheosis, sive consecratio ss. Ignatii et Francisci Xa- 
verii, ad modos dicta anno 1622. In collegio Bomano Soc. Jesu. 
Agere nobilissimi, ct praestantissimi adolescentes, et musici clarissimi. 
. . . Quinquies data semper placuif. Opus divisum in quinque actus, 
qui omnes uno volumine continentur. l a titulus, l b vacat. 

1. 2 a — 28 a . Libellus continetur sine modis musicis. 

2. 29 a — 32 b . c Argomento delf" apoteose o consagrazione dei Santi 
Ignazio Lojola e Francesco Saverio. Eappresentata nel Collegio 
Romano nelle feste della lo (!) Canonizazione 1' Anno 1622. 33 a 
— 36 b vacant, 37 a — 179 b Partitio. 

16014. [A. X. 49. F. 27.] ch. XIX. 77. f. Ferdinandus III., imperator. 

Drama musicum compositum ab Augustissimo . . . Bomanorum im- 
peratore Justo, Pio, Felici, et ab eodem ad P. Athanasium Kirche- 16014—16023. 91 

runi transmissum anno 1649. Incip.: Affretta il passo, e vieni o 
Giovinetto . . . , desinit: quando impiaga\ Praecedit c Sonata. Viole da 
Brazza\ Part. 

16015. [A.X. 49. F. 20.] ch. XVII. 79. f. (Pistoechi, Franciscus Antonius.) 
( Le rise di Democrito .) Drama musicum trium (?) actuum, qui sin- 
gulis continentur voluminibus. Adest actus II. tantum; cetera desunt. 
Libellum composuit Nicolaus Minati; scena ultima a libello dicti 
auctoris differt. Part. 

16016. [A. X. 49. F. 14.] ch. XVII. 78 et 84. f. Bononcini, Antonius. 
( Teraspo, ovvero 1'Innocenza giustificata .) Drama musicum trium 
actuum in singulis voluminibus, quorum primum deest. Libellum fecit 
Franciscus Silvani. Part. 

16017. [A. X. 49. B. 11.] ch. XVII. 78, 68 et 77. f. Draghi, Antonius. c La 
magnanimita di Marco Fabrizio. Fatta nel giorno di s. Leopoldo nome 
della S. Maesta di Ccsarc. Poesia di Xiccolo Minati. L'anno 1695\ 
Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Inserta sunt Vol. I. 4 folia continentia modos pro saltibus. Part. 

16018. [A. X. 49. B. 12.] ch. XVII. 64 et 66. f. Draghi, Antonius. 'Harpo- 
crate. Opcra. fatta per il di di s. Leopoldo, nome della S. C. R. maesta 
del imperatore Leopoldo I. Poesia di Xicolo Minati ... Recitata di 
dame e cavalieri, l'auno 1689\ Opus triuni actuum, qui singulis con- 
tinentur voluminibus; actus III. dccst. Part. 

16019. [A.X. 49. A. 50.] ch. XVIII. 113. f. Bononcini, Johannes Baptista. 

II ritorno di Giulio Cesare vincitore dclla Mauritania. Festa per mu- 
sica nel felicissimo ritorno della S. R. Maesta di Giuseppe L, Re dc' 
Bomani dal conquisto dell' importantissima piazza di Landau. L'anno 
1704. Poesia di Donato Cupeda\ Praecedit operi index personarum 
et cantorum. Part. 

16020. [A. X. 49. D. 1.] ch. XVII. 112. f. Pederzuoli, Johannes Baptista. 
c Oratorio di Santa Elena. 1683\ Opus in duas partes divisum. Part. 

16021. [A.X. 49. D. 5.] ch. XVII. 91. f. Pederzuoli, Johannes Baptista. 
La sete di Christo in croce. Bappresentazionc sacra al santissimo 
sepolcro'. A. 1683 decantatam opus. Libellum fecit Xicolaus Minati. 
Part. 

16022. [A. X. 49. D. 6.] ch. XVII. 34. f. Pederzuoli, Johannes Baptista. c Le 
lagrime piii giuste di tuttc le lagrimc. Per il santissimo sepolcro nella 
capella della S. C. M. del' imperatrice Eleonora. L'anno 1684. Poesia 
di Xicolo Minati\ Oratorium sacrum. Praecedit index personarum. 
Part. 

16023. [A. X. 49. A. 14.] ch. XVII. 15. f. Leopoldus L, imperator. 'Mu- 
sica per la fcsta delle serenissime arciduchcsse e signore damo. Com- 92 16023— 16029. 

posta da Sua Maesta Cesarea ... 1695'. Cantilenae variae italicae 
sequentibus ritornellis\ Part. 

1. E mio l'affetto , sequentibus duabus ariis\ C. 

2. Se amor m/ascolta' sequentibus ariis . C. 

3. Cor giocoso e lacci al pie\ C. 

4. Danziamo, vediamo\ C. 

5. Chi segue negl' anni\ C. 

6. Non si tardi a dir\ C. 

7. Giunge tardi\ C. 

8. Amor care! petit garqon! 5 A. 

9. Million dausent coups\ sequentibus ariis\ A. 

16024. [A. N. 49. A. 47.] ch. XVII. 57. f. Bononcini, Johannes Baptista. 
La gara delle quattro stagioni. Per la nascita della Maesta (Wilhel- 

mina Amalia) della regina de Bomani. Poesia di Donato Copeda. 
Anno 1699\ Poema dramaticum. Part. 

16025. [A. X. 49. F. 13.] ch. XVII. 55. f. Zaecher, Johannes Michael. 

Amor omnia vincit. Die Lieb iiberwindet alles, seu Udmillus iuvenis 
nobilis, qui dum crudelem amorem vincit, a divino amore vinctus 
victusque est. Drama latinis expressum versibus, augustissimis C. C. 
B. B. maiestatibus Leopoldo e Eleonorae et Josepho a caesareae do- 
mus professorum soc. Jesu gymnasio Viennae . . . exhibituni, die 
31. Julii, anno 1688\ (Schmid.) Inscriptio genuina deest. Opus trium 
actuum, cum prologo et epilogo; chori actibus inserti, prologus et epi- 
logus numeris musicis ornati sunt. Part. 

16026. [A. X. 34. D. 43.] ch. XIX. 136. 4°. Pergolese, Johannes Baptista. 

Messa a piu voci con stromenti\ Kyrie^ et Gloria . 5 voc, comi- 
tantibus 2 violinis, viola, tuba, cornibus, organo. Part. 

16027. [A.X.49.D. 16.] ch. XVII. 42. f. Draghi, Antonius. V Accademia 
1698. Problema: Se sia piii doloroso il perdere la gratia della sua 
innamorata per la propria colpa 6 per altrui calunnia? Introduzione 
per musica a 3 voci\ Accedit: Conclusione a 3 voci come nelFintro- 
duzione\ Inserti sunt modi ( arie') a Carolo Draghi compositi. Part. 

16028. [A. X. 49. B. 13.] ch. XVII. 57. et 56. f. Draghi, Antonius. c La 
Bosaura, overo Amore figlio di Gratitudine. Fatto nel carnevalle del 
anno 1689\ Dramatis musici trium actuum actus primus et alter, 
qui singulis continentur voluminibus. Actus tertius deest. Inserta 
est cantilena Leopoldi I. imperatoris. Moduli pro choreis sive sal- 
tibus, quorum exstat unum folium continens bassum, sunt Andreae 
Antonii Schmelzer ab Ehrcnrueff. Part. 

16029. [A. N. 49. B. 14.] ch. XVII. 76, 76 et 70. f. Draghi, Antonius. c La 
regina de Volscj. Fatto per la nascita del imperatrice Eleonora, 1'anno 
1690 in Augusto. Poesia di Niccolo Minati 5 . Singuli dramatis musici 16029 16037. 93 

actus continentur singulis voluminibus. Insertae sunt et nonnullae 
cantilenaeLeopoldi I. impcratoris. Accedit (Vol. III.): 'introduzione 
del real baletto della Maesta Apostolica di Gioseffo L, Re d'Ungberia 
con S(ua) A(ltezza) il Duca di Wirtenberg sotto le figure di Castore 
e Polluce e gauaglieri giovinetti della corte cesarea sotto figure di 
dei Penati tutelari della Germania . Part. 

16030. [A. N. 49. B. 10.] cb. XVII. 84. f. Draghi, Antonius. c La finta 
cecita di Antioco il Grande. Fatta per la nascita della S. C. M. del' 
imperatore Leopoldo I. L'auno 1695. Poesia di Nicolo Minati\ 
Dramatis musici duorum actuum actus prior; alter deest simul cum 
modulis pro cboreis vel saltibus, quos Jobannes Josepbus Hoffer com- 
posuit. Part. 

16031. [A. N. 49. C. 9.] ch. XVII. 78. f. Draghi, Antonius. c fl peleri- 
naggio delle Gratie all' oracolo Dodoneo. Fatto il giorno di S. M. Ma- 
dalena. L'anno 1691. Poesia del ... Nicolo Minati\ Drama musi- 
cum. Insertum est folium continens bassum comitantem cantilenas, 
quae arie' vocantur. Part. 

16032. [A.N. 49. C. 8.] ch. XVII. 64. f. Dragbi, Antonius. c L'ingegno a 
sorte. Si figura, cbe cantino tre ninfe e tre pastori d'Arcadia. Poesia 
di Nicolo Minati. Serenata per il di di s. Maddaleua. Nel giardino 
di Linz. 1680\ Part, 

16033. [A. X. 49. B. 49.] ch. XVII. 64. f. Draghi, Antonius. c La galeria 
della Portuna. Fatta per il giorno del natale della maesta del re de 
Romani Gioseppe (L). L'anno 1691. Poesia del ... Xicolo Minati'. 
Drama musicum. Praecedit index personarum et cantorum. Part, 

16034. [A. N. 49. C. 10.] ch. XVII. 59. f. Draghi, Antonius. °I doni he- 
roici. Servizio di camera per il giorno natalizio della maesta, re 
d'Hungaria. L'anno 1689. Poesia di Nicolo Minati\ Part, 

16035. [A. N. 49. C. 11.] ch. XVII. 84. f. Draghi, Antonius. c f pianeti beui- 
gni. Epitalamio musicale. Per le . . . nozze della Maesta del re cattolico 
(Caroli II. Hispaniae) con la serenissima Maria Anna, principessa pala- 
tina. Poesia di Nicolo Minati. L'anno 1689 in Neoborgo\ Part, 

16036. [A. N. 49. B. 15.] ch. XVII. 49, 46 et 57. f. Draghi, Antonius. \La 
patienza di Socrate con due moglie. Poesia di Nicolo Minati. In 
Praga nel Carnevale 1680\ Drama musicum trium actuum, qui con- 
tinentur singulis voluminibus. Modi pro saltibus Johannis Henrici 
Schmelzer desunt. Part, 

16037. [A. N. 49.B. 48.] ch.XVII. 65. f. Draghi, Antonius. C H teatro delle 
passioni humane. Fatta per il giorno di s. Leopoldo, nome della S. C. 
R. maesta, del' imperatore Leopoldo I. L'anno 1690. Poesia del . . . 
Nicolo Minati\ Drama musicum unius actus. Part, 94 16038— 1G044. 

16038. [A. N. 49. A. 42.] cli. XVII. 28. f. Bcrtali, Antonius. (II Ciro cre- 
scente.) Trc interrnezzi per il Pastor fido e per suoi balletti. L'anno 
1661, per la nascita di sua maesta cesarea in Laxenburg. Poesia di 
Aurclio Amalteo. Part. 

16039. [A. N. 49. A. 49.] ch. XVIII. 124. f. Bononcini, Johannes Baptista. 

II fiore delle Eroinc. Trattcnimcnto per musica, per il giorno del . . . 
norac della sac. rcal maesta di Araalia Wilhclmina, regina dc Boniani. 
L'anno 1704. Poesia di Donato Cupeda\ Praccedit index pcrso- 
narum et cantorum. Part. 

16040. [A. X. 49. D. 13.] ch. XVII. 92 et 111. f. Bichter, Ferdinan- 
dus, Tobias. c Hymenaei de Martc Triumphus | In J Adelhaida Italiac 
Begina Othonis Magni Sponsa | Bepraesentatus | Coram Leopoldo 
Magno | et | Eleonora | Honoribus | Auspicatissimi Hymenaei | Josephi I. 
| Boraanorum Bcgis, | et | Amaliae | Bomanorum Beginae. | Spectato- 
ribus | Serenissimis Arcbiducibus | Carolo, | Maria Elisabetha, | Maria 
Anna, | Maria Josepha, | Maria Magdalena. | Humillinio obsequio di- 
catus | A Caesareo, & Academico Societatis Jesu Collegio, | Dum cae- 
sarea Munificentia victoribus Literarijs annua praemia decerncrentur. | 
Viennae Austriae Anno Domini MDCXCIX. | . . . [ Apud Susannam 
Christinam, Matthaei Cosmerovij, S. C. M. Typogr. Aul. Vid.' | Drama 
musicum continens prologum et tres actus. Chori et totus prologus 
musicis numeris ornati duobus voluminibus digesti exstant. Utrique 
parti manu scriptae praecedit integer libellus impressus, habens 
folia 28. Part. 

16041. [A. X. 43. A. 2.] ch. XVII. 33. f. Leopoldus I. imperator. c Domine 
Jesu Christe. a 6 voci (conc. et rip.) 4 viole e 2 cornetti mutti in conc. 
Anno 1662\ Desunt violae, excepta vla. d. g. . . . Accedunt alto et 
tenore trbne., fag. rip. sop. et alta vltta. conc. (= II. et III., I. deest) 
vlone., org. Prts. sep. 23, erant pridem 30. Xotantur productiones: 
1732—1740. 

16042. [A.X.43. A. l.]ch.XVII. 31. f. Ferdinandus III. imperator. 'Hym- 
nus de nativitate Domini: Jesu redcmptor omnium; a 4 voci (conc. 
et rip.), 3 flautti, e 3 trombe in conc. 5 Accedunt: cornctto rip., trbne., 
L, II. rip. fag. rip., canto et alto vla. rip., vlc, vlone., tiorba, org. 
Prts. sep. 25, pridem 40. Notantur productiones: 1738 — 1765. 

16043. [A. X. 43. A. 5.] ch. XVIII. 32. f. Lcopoldus L, imperator. 'Salve 
regina. Soprauo solo con 3 viole in conc. ed a 4 in pieno\ Accedunt: 
trbnc. L, II., rip., fag., rip., cornetto rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 
17, pridem 28. Xotantur productiones: 1742 — 1764. 

16044. [A. N. 43. A. 7.] ch. XVIII. 33. f. Leopoldus L, imperator. c Dixit 
Dominus; a mezzo-soprano solo con 3 viole ed 1 tromba in fine dell' 

amen in conc/ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore 16044—16053. 95 

trbne. rrp., fag. rip., clarino, vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridern 
29. Notantur productiones: 1732 — 1762. 

16045. [A. N. 43. A. 9.] ch. XVIII. 41. f. Leopoldus L, imperator. 'Beatus 
vir/ Alto solo con 2 tromboni, fagotto; ed una tromba conc' Acce- 
dunt: C. A. T. B. rip., cornetto, clarino, vltta. rip., vla. I. et II. rip., 
vlc, vlone, org. Prts. sep. 18, pridem 29. 

16046. [A. N. 43. A. 12.] ch. XVIII. 54. f. Leopoldus L, imperator. c Ma- 
gnificat a 2 soprani, alto, tenore basso (conc et rip.) con 2 violini, 

2 viole, 2 cornetti, 2 tromboni e fagotto in concert/ Accedunt: cla- 
rino I. ctll., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 25, pridem 31. Notatur pro- 
ductio: 1753. 

16047. [A. N. 43. A. 11.] ch. XVIII. 25. f. Leopoldus L, imperator. c Lau- 
date Dominum. Soprano solo et 1 tromba in concerto con 4 voci 
da capella\ Accedunt: C. A. T. B. rip., vla. I. et II. rip., vltta. rip., 
alto et tenore trbne rip., fag. rip., clarino, cornetto, vlc, vlone., org. 
Tromba deest. Prts. sep. 19, erant pridem 29. Notantur prodnctiones: 
1746—1760. 

16048. [A. N. 43. A. 15.] ch. XVIII. 16. f. Leopoldus L, imperator. c Hym- 
nus. Sanctorum angclorum cuslodum ( Custodes hominum*) a 2 voei 
soprano, alto e 2 violini concerti\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 8, pridem 10. Notantur productiones: 1729 — 1740. 

16049. [A. N. 43. A. 6.] ch. XVII. 22. f. Leopoldus L, imperator. c Ave 
maris stella; a 4 voci, con (4) viole in concerto\ Accedunt: S. A. T. 
rip. (basso rip. deest), basso di vla., cornetto rip., trbnc L, II., III. 
rip., vlonc, tiorba, org. Prts. sep. 20, pridem 29. Notantur pro- 
ductiones: 1715 — 1730. 

16050. [A. N. 43. A. 8.] ch. XVIII. 35. f. Leopoldus L, imperator. c Con- 
fitebor; a tenore solo con 2 violini ed un clarino al fine dell' Amen 
di concerto\ Accedunt: S. A. T. B. rip., trbne. L, II., III. rip., cor- 
netto rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 17, pridem 29. Notantur pro- 
ductiones: 1743 — 1763. 

16051. [A. N. 43. A. 10.] ch. XVIII. 26. f. Leopoldus L, imperator. c Lau- 
date pueri. Basso solo. 2 violini, 1 clarino; nelf Amen concertati. 

3 soprani , 1 contr' alto e basso da capella senza tenore\ Accedunt : 
cornetto L, II., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 17, pridem 26. No- 
tantur productiones: 1745 — 1869. 

16052. [A.. N. 43. A. 13.] ch. XVIII. 56. f. Leopoldus L, imperator. c Li- 
taniae Lauretanae; a 4 voci e 2 violini in concerto. NB: ilsubtuum, 
a soprano solo, ed a, 4. in pieno\ Accedunt: alto et tenore trbne. 
rip., fag. rip., cornetto rip., vlc, vlone., org. Prts, sep. 18, pridem 28. 

16053. [A. N. 43. A. 14.] ch. XVIII. 33. f. Leopoldus L, imperator. 
c Motetto di Sua Maesta, Cesarea. Heu! Heu! peccatores; a 4 voci. DG 16053—16060. 

3 viole da gamba. con ripieni'. Ripieni' sunt: C. A. T. B., vla. I., 
II., III., basso di vla., cornetto, trbne. I., II., III., vlone., tiorba, org. 
Prts. sep. 23, pridem 35. 

16054. ch. XVIII. 64. f. Leopoldus I., imperator. Missa pro defunctis'. 
(Requiem) Kyrie, Christe, Sanctus, et Agnus Dei (cum, Lux aeterna). 
a, 5 voci, 4. viole, 2 cornetti mutti, 2 tromboni, e 1 fagotto in con- 
certo. Anno 1673'. Accedunt: C. A. T. B. rip., trbne. III. conc, 
vlone., org. Prts. sep. 23, pridem 30. Notantur productiones : 1737 
—1740. 

16055. [A. N. 43. A. 3.] cb. XVIII. 30. f. Leopoldus L, imperator. c Dies 
irae; a 4 voci, 2 violini sordini in concerto, 2 clarini sordini. Anno 
167 3'. Accedunt: S. A. T. B. rip., vla. L, II., III., IV. rip., vlone., 
org. Prts. sep. 21, pridem 31. Notantur productiones: 1737 — 1740. 

16056. [A. N. 43. A. 24.) cb. XVIII. 28. f. Leopoldus L, imperator. 'Can- 
zone (=Hynmus): Sancte Wenceslae ; a 4 (voci) in pieno con stro- 
menti', comitantibus cornetto, trbne. L, II., fag., vltta., vla., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 22, pridem 27. 

16056.* cb. XVIII. 10. f. Leopoldus L, Romanorurn imperator. Hymnus 
c Sancte Ladislae, regni Hungariae rex'. 4 voc Numeri musici paulu- 
lum tantuni discrepant a numeris bj-mni praecedentis. Verisimile est, 
instrumenta comitantia praecedentis bymni etiam ad hunc pertinere. 
Prts. sep. 4. 

16057. [A. N. 43. A. 23.] cb. XVIII. 24. f. LeopoldusL, imperator. c Hym- 
nus (Decora lux aeternitatis) pro festo sanctorum apostolorum Petri 
et Pauli a 4 voci : soprano, alto, tenore basso e 2 violini concertati\ 
Accedunt: C. A. T. B. rip., cornetto, alto et tenore trbnc, fag., vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 30. Notantur productiones: 1731 
— 1740. 

16058. [A. N. 43. A. 22.] cb. XVIII. 30. f. Leopoldus L, impcrator c Hym- 
nus de sancto Josepbo. (Te Josepb celebrent.) A 4 voci e 2 violini 
conc/ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbnc I. et II. rip., 
fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 33. Notantur pro- 
ductiones: 1731—1741. 

16059. [A. N. 43. A. 21.] cb. XVIII. 18. f. Leopoldus L, imperator. c Hym- 
nus de s. Maria Magdalena (Pater superni lumiuis) ; a. 2 soprani, 

1 tenore, 1 trombone e 2 violini\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 9, pridem 12. Notantur productiones: 1731 — 1740. 

16060. [A. N. 43. A. 20.] cb. XVIII. 23. f. Leopoldus L, imperator. c Hym- 
nus de s. Micbaele arcbangelo. (Te splendor et virtus.) A 4 voci e 

2 violini iu concerto\ Accedunt: A. T. B. rip. (C. rip. deest), cor- 
netto, alto et tenore trbnc, fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 17, pri- 
dem 32. Notantur productiones : 1731 — 1740. 16061 — 16069. 97 

16061. [A. N. 43. A. 19.] ch. XVIII. 26. f. Leopoldus I., imperator. 'Hym- 

nus pro festo S. Johannis Baptistac (Ut queant laxis); a 4 voci e 
2 violini in concerto\ Accedunt: S. A.T. B. rip., alto e tenore trbnc, 
fag., cornetto, vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. Notantur 
productiones: 1731 — 1740. 

16062. [A. N. 43. A. 18.] ch. XVIII. 37. f. Leopoldus L, imperator. 

Hymnus de confessore (Iste confessor Domini) ; a 2 soprani, 1 alto, 
2 tenori, 1 basso, 2 clarini, 2 violini, 2 viole, 2 tromboni e fagotto 
concertanti\ Accedunt: S. L, II., A. T. L, II., B. rip., cornetto L, 
II., vlc, vlone., org. Prts. sep. 27, pridem 31. Notantur productiones: 
1753—1761. 

16063. [A. N. 43. A. 17.] cb. XVIII. 8. f. Leopoldus L, imperator. 'Hym- 
nus: Jam sol recedit igneus de sanctissima Trinitate; a 2 soprani 
soli\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 6. Notantur productiones: 
1739—1741. 

16064. [A. N. 43. A. 16.] ch. XVIII. 32. f. Leopoldus L, imperator. c Hym- 
nus de dedicatione ecclesiae ( Coelestis urbs Jerusalem 3 ) ; a 6 voci 
2 soprani, 1 alto, 2 tenori, 1 basso, 2 clarini, 2 violini, 2 viole, 
2 tromboni e fagotto conc/ Accedunt: C. L, II., A. T. L, IL, B. rip., 
cornetto, rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 26, pridem 30. Notantur 
productiones: 1731 — 1740. 

16065. [A. N. 43. A. 30.] ch. XVIII. 48. f. Aprile, Josephus. 'Laudate 
pueri; a 4 (voci) da capella\ Accedunt: vltta., vla., cornetto, trbne. 
L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 23, pridem 31. Notantur pro- 
ductiones: 1737—1739. 

16066. [A. N. 43. A. 27.] ch. XVIII. 30. f. Leopoldus L, imperator. c Offer- 
torium \Salve decus Bohemiae'; a 4 voci in concerto con violini e 
ripieni\ Accedunt: cornetto, fag., trbne. L, II., vlc, vlonc, org. 
Prts. sep. 18, pridem 24. 

16067. [A.N. 43. A. 29.] ch. XVIII. 64. f. Leopoldus L, imperator. 'Missa 
angeli custodis; a 4 voci: canto, alto, tenore, basso, 2 violini in 
concerto et ripieni/ Desunt violini. Accedunt: vltta. , sop., alto 
et ten. rip., trbne. L, II., III. rip., vlone., tiorba, org. Prts. sep. 19, 
pridem 26. 

16068. [A.. N. 43. A. 26.] ch. XVIII. 12. f. Leopoldus L, imperator. 'Mo- 
tetto de s. Wenccslao. ('Wenceslaum sanctissimum ducem ) ; a 2 ; 
soprano, alto e 2 violini. Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 8, 
pridem 10. 

16069. [A. N. 43. A. 28.] ch. XVIII. 25. f. Leopoldus L, imperator. \Mo- 
tetto per il festo dei 7 dolori della Madonna ('Afflictissima trista- 
tur 3 ); a 5 voci e (4) viole in concerto\ Accedunt: C. L, II., A. T. B. 
rip., basso, fag., org. Prts. sep. 18. 

ix. 7 98 16070—16077. 

16070. [A. N. 43. A. 25.] ch. XVIII. 38. f. Leopoldus L, imperator. c Mo- 
tetto de 7 doloribus B. M. V. ( Vertatur in luctum cythara nostra*); 
a 5 voci concertanti : 2 soprani, alto, tenoro e basso, 2 violette, e 
2 viole conc/ Accedunt: C. L, II., A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. 
L, II., III. rip., vlc, vlone., tiorba, org. Prts. sep. 22, pridem 38. 
Notatur productio: 1751. 

16071. [A. N. 43. A. 32.] cli. XVIII. 32. f. Caldara, Antonius. c Te Deum; 
a 4 voci, 2 violini e 2 tromboni concertanti. NB. Trombe ad libi- 
tum. 1733'. Accedunt : S. A. T. B. rip., clarino L, II., fag. rip., cor- 
netto rip., vlc, vlone., tyrap., org. Prts. sep. 23, pridem 43. Notan- 
tur productiones: 1746 — 1754. 

16072. [A. N. 43. A. 31.] ch. XVIII. 45 et 38. f. Caldara, Autonius. c Te 
Deurn laudamus. Chorus primus (et alter) a 4 voci con violini primi 
(et socondi) in concerto, trombe e timpani senza obligo. 1734'. Acce- 
dunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto e tenore, trbne. rip., fag., 
rip., vlc conc et rip., vlone. et basso rip., clarino L, II., tymp., 
org. Prts. sep. I. 27, olim 36; II. 24, olim 33. Notantur productiones: 
1734—1738. 

16073. [A. N. 43. A. 66.] ch. XVIII. 24. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
pro dominica infra octavam epiphaniae ( Jubilate Deo); a, 4: so- 
prano, alto, teuore, basso, 2 violini in concerto. Ripieni. Accedunt: 
cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem 28 dein 34. Notantur productiones: 1721 — 
1753. 

16074. [A. N. 43. A. 65.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonins. 'Offertorium 
a 4. Pro dominica secunda post epiphaniam: Jubilate Deo universa 
terra . Soprano, alto, tenore, basso, 2 violini conc Kipieni. Accedunt: 
cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 18, pridem 28. Notantur productiones: 1720 — 1752. 

16075. [A. N. 43. A. 67.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertoriura 
a 4 pro dominica IX. post pentecosten: Justitiae Domini. So- 
prano, alto, tenore, basso conc Ripieni. 5 Accedunt: vl, L, II. rip., 
cornetto rip., alto e tenore rip., fag. vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, 
pridem 28. Notantur productiones: 1726 — 1749. 

16076. [A. N. 43. A. 68.] ch. XVIII. 33. f. Caldara, Antonius. c Motetto 
de quovis sancto ( Laetemur omnes 3 ) ; a 4 voci e 2 violini concer- 
tanti . Accedunt: cornetto rip., alto e tenore trbne. rip., fag., vlc, 
vlonc, oi'g. Prts. sep. 18, pridem 33. Notantur productiones: 1735 — 
1753. 

16077. [A. N. 43. A. 70.] ch. XVIII. 32. f. Caldara, Antonius. 'Mottetto 
de sancto Leopoldo, aut de alio sancto ( Laudemus virum glorio- 
sum); h 3 voci in concerto, cioe soprano, alto e basso, c a 4 in 16077—16085. 99 

pieno: con 2 clarini e 2 violini obligati\ Accedunt: cornetto rip., 
trbne. L, II. rip., fag., vlc, vlone., trba. L, II., tymp., org. Prts. sep. 
22, pridem 34. Notantur productiones: 1743 — 1745. 

16078. [A. N. 43. A. 69.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica tertia post pascha: 'Lauda anima mea Dominum 3 ; 
soprano, alto, tenore, basso, 2 violini conc. Ripienf. Accedunt: cor- 
netto rip., alto et tenore trbne. rip., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
18, pridem 28. Notantur productiones: 1733 — 1753. 

16079. [A. N. 43. A. 64.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. c Offertorium 
a 4 pro dominica quarta post paseha: 'Jubilate Deo etc. a Soprano, 
alto, tenore, basso, 2 violiui conc Ripieni\ Aeeedunt: cornetto rip., 
alto et tenore trbne. rip., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 
28. Notantur productiones: 1718 — 1753. 

16080. [A. N. 43. A. 63.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica XIII. post pentecosten: 'in te speravi Domine\ 
Soprano, alto, tenore, basso, 2 violini conc Ripieni\ Accedunt: cor- 
netto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 28. Notantur productiones: 1719 — 1753. 

16081. [A. N. 43. A. 62.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
pro dominica I. post pentecosten: 'intende voci orationis meae 5 ; 
a 4 voci in concerto, 2 violini ad libitum\ Accedunt: S. A. T. B. 
rip., cornetto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
18, pridem 28. Notantur productiones: 1749 — 1752. 

16082. [A. N. 43. A. 61.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominicaXIV. post pentecosten : f Immittet angelus 3 . Soprano, 
alto, tenore, basso conc Ripieni\ Accedunt: vl. L, II., cornetto, alto 
et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. scp. 18, pridem 28. 
Notantur productiones: 1720 — 1747. 

16083. [A. N. 43. A. 60.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. c Offertorium 
a 4 pro dominica IV. post pentecosten: Illumina oculos meos\ So- 
prano, alto, tenore, basso, 2 violini conc Ripieni\ Accedunt: cornetto 
rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, 
pridem 28. Notantur productiones: 1718 — 1752. 

16084. [A. N. 43. A. 59.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica XV. post pentecosten: Expectans exspectavi Domi- 
num . Soprano, alto, tenore, basso conc Ripieni'. Accedunt: vl. L, II., 
cornetto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, 
pridem 28. Notantur productiones: 1718 — 1753. 

16085. [A. N. 43. A. 58.] ch. XVIII. 9. f. Caldara, Antonius. 'Motetto 
a 3: 2 soprani e basso; c Exaudi Domine'. Accedunt: vlc, vlonc, org. 

Prts. sep. 7. Notantur productiones: 1733 — 1738. 

7* 100 16086—16093. 

16086. [A. N. 43. A. 57.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica XI. post pentecosten: Exaltabo te Domine\ So- 
prano, alto, tenore, basso conc. Ripieni\ Accedunt: vl. I., II., cor- 
netto, alto e tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pri- 
dem 28. Notantur productiones: 1718 — 1752. 

16087. [A. N. 43. A. 56.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
pro dominica XVI. post pentecosten: Domine in auxilium meum re- 
spice ; a 4 voci in concerto, 2 violini. Ripieni\ Accedunt: cornetto, 
alto e tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. 
Notantur productiones: 1730 — 1753. 

16088. [A. X. 43. A. 55.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
pro dominica 2 da post pentecosten: Domine convertere . Soprano, 
alto, tenore, basso, 2 violini conc. Ripieni. Accedunt: cornetto rip., 
alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pri- 
dem 28. Notantur productiones: 1718 — 1753. 

16089. [A. N. 43. A. 54.] ch. XVIII. 18. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
pro dominica 3 a , 4 a , 5 a et 6 a post epiphaniam: Dextera Domini'; 
2 soprani et 2 violini concertanti\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cor- 
netto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 16, pridem 34. Notantur productiones: 1719 — 1753. 

16090. [A. N. 43. A. 53.] ch. XVIII. 20. f. obl. Caldara, Antonius. c Offer- 
torium pro dominica 3 a , 4 a , 5 a et 6 a post epiphaniam ( Dextera Do- 
mini fecit 5 ); a 4 voci con 2 violini concertanti. Ripieni\ Accedunt: 
coruetto rip., trbne., I., II., rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 
18, pridcm 32; harum 7 ab auctore exaratae sunt. Notantur produc- 
tiones: 1730—1753. 

16091. [A. N. 43. A. 52.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. c Offer- 
torium in dominica infra octavam nativitatis Domini: Deus firmavit 
orbem terrae 3 ; a 4 voci con 2 violini in concerto et ripieni\ Acce- 
dunt: cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 32. Notantur productiones: 1722 — 1748. 

16092. [A. N. 43. A. 51.] ch. XVIII. 20. f. 'Offertorium a 4 pro dominica 
2. postpascha: Deus Deus meus\ Soprano, alto, tenore, basso, 2 vio- 
lini concerto. Ripieni\ Accedunt : cornetto rip., alto ct tenore trbne. 
rip., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 28. Notantur pro- 
ductiones: 1719—1753. 

16093. [A. N. 43. A. 50.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertoriun. 
n. 4 pro dominica XXIII. post pentecosten: De profundis clamavi\ 
Soprano, alto, tenore, basso conc Ripieni . Accedunt: cornetto, alto 
et tenore trbnc, fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. No- 
tantur productiones: 1720 — 1752. 16094—16103. 101 

16094. [A. N. 43. A. 49.] ch. XVIII. 25. f. Caldara, Antonius. c Motetto 
a, 4 in festo ss. nominis Jesu: c Confitebor tibi\ Soprano, alto, tenore, 
basso, 2 violini, 1 trombone cone\ Aecedunt: S. A. T. B. rip., cor- 
netto rip., tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 19, 
pridem 28. Notantur productiones: 1723 — 1753. 

16095. [A. N. 43. A. 48.] cb. XVHL 8. f. Caldara, Antonius. 'Motetto de 
sanctissimo, a 2 soprani: Caro inea\ Accedunt: vlc, vlone., or<>-. Prts. 
sep. 6. Notantur productiones: 1739 — 1740. 

16096. [A. N. 43. A. 47.] cb. XVIII. 8. f. Caldara, Antonius. c Motetto a 
2 alti: Benedictus Deus\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 6. 
Notantur productiones : 1718 — 1735. 

16097. [A.N. 43. A. 46.] cb. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica 5 a post pascba: Benedicte gentes\ Accedunt: S. A. 
T. B. rip., vl. L, II., cornetto, alto e tenore trbnc, fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 18, pridem 28. Notantur productioues: 1718 — 1752. 

16098. [A. X. 43. A. 45.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica 5 a post pentecosten: Benedicam Dominutn\ Soprano, 
alto, tenore, basso, 2 violini conc B,ipieni\ Accedunt: cornetto rip., 
alto et tenore trbne. rip., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 
28. Notantur productiones : 1718 — 1753. 

16099. [A. N. 43. A. 44.] ch. XVIII. 22. f. Caldara, Antonius. 'Motetto de 
ascensione Domini ( Ascendit Deus in jubilatione 3 ); a 4 voci in con- 
certo e 2 violini conc. Accedunt: vltta. rip., alto vla. rip., cornetto 
rip., trbne. L, II. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, pridem 28. No- 
tantur productiones: 1719. 

16100. [A.X. 43. A. 43.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. c Offertorium 
pro dominica 10 ma post pentecosten. c Ad te Domine levavi\ S. A. 
T. B. conc et rip., vl. I. II. conc, cornetto rip., alto et tenore trbnc 
rip., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. Xotantur pro- 
ductiones: 1718 — 1753. 

16101. [A. N. 43. A. 42.] cb. XVIII. 8. f. Caldara, Antonius. c Motetto de 
tempore ( Ad Dominum cuni tribularer 3 ) ; a 2 soprani e basso . Acce- 
dunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 6. Notantur productiones: 1733 — 
1740. 

16102. [A. X. 43. A. 37.] ch. XVIII. 14. f. Caldara, Antonius. c Vcni sancte 
Spiritus; a 4 voci, 2 violini e 2 clarini in concerto. Sequentia . Acce- 
dunt: S. A. T. B. rip., vlc, clarino L, II., tymp., org. Prts. sep. 12, 
pridem 37. Notantur productiones: 1740 — 1753. 

16103. [A. N. 43. A. 36.] cb. XVIII. 21. f. Caldara, Antonius. c Se- 
quentia pro festo pentecostcs: Veni sancte Spiritus a 4 voci con- 
certanti 2 clarini e tympano rip., 2 violini concertanti, 2 tromboni 102 16103—16111- 

rip., e ripieni . Desunt voces rip.\ et trbni. rip. Accedunt: vlc, 
tymp., org. Prts. sep. 12, pridem 3 7. Notantur produetiones: 1752 — 
1753. 

16104. [A. N. 43. A. 35.] ch. XVIII. 18. f. Caldara, Antonius. 'Sequenza 
per il Corpus Domini ( Lauda Syon Salvatoreni'); a 4 voci e 2 violini 
in concerto . Accedunt: vlc, org. Prts. sep. 9, pridem 24. Notantur 
productiones : 1741 — 1750. 

16105. [A. N. 43. A. 34.] ch. XVIII. 79. f. Caldara, Antonius. 'Te Deum 
laudamus a 2 chori e con 2 clarini, 2 trombe e timpano, 2 violini 
e 1 trombone coneertanti\ S. A. T. B. I. et II. chori, conc et rip., 
quibus praetcr iam dicta instrumenta accedunt: vla. I., II. chori, cor- 
netto L, II. chori, trbne. II. chori, fag. L, II. chori, tiorba, vlc, vlone., 
tymp., org. Prts. sep. 40, pridem 56. Notantur productiones duae, 
prima: 13. Marzo, 1741. per il battesimo di Gioseffo 2 d0 ' ; altera 

3. April. 1764 a Franckfort in die coronationis\ 

16106. [A. N. 43. A. 33.] ch. XVIII. 39. f. Caldara, Antonius. c Te Deum 
laudamus a 4 voci, 2 violini con (2) trombe e timpani concertanti. 
1734\ Accedunt: S. A. T. B. rip., clarino L, II., trbne. L, II. rip., 
cornetto rip., fag. rip., vlc, tymp., vlone., org. Prts. sep. 24, pridem 
43. Notantur productiones: 1742 — 1755; ultima productio notatur: 

3. novembre per la nascita 1755 Maria Antonia . 

16107. [A. N. 43. A. 71.] ch. XVIII. 9. f. Caldara, Antonius. 'Motetto a 
3 de tempore ( Miserere mei Domine^). Soprano, alto e basso\ Acce- 
dunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 7. Notantur productiones: 1733 — 
1744. 

16108. [A. N. 43. A. 72.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica 17. post pentecosten: Oravi Deum meum . Soprano, 
alto, tenore, basso conc Ripieni . Accedunt: vl. L, II. , cornetto, 
alto et tenore trbne., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 28. 
Notantur productiones: 1721 — 1751. 

16109. [A. N. 43. A. 73.] ch. XVIII. 9. f. Caldara, Antonius. 'Motetto 
a 3: O sacrum convivium 3 ; 2 soprani e basso\ Accedunt: vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 7. Notantur productiones: 1718 — 1739. 

16110. [A. N. 43. A. 74.] ch. XVIII. 9. f. Caldara, Antonius. c Motetto de 
tempore ( Peccavi super numerum ) ; a 3 : alto, tenore e basso . Acce- 
dunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 7. Notantur productiones: 1733 — 
1740. 

16111. [A. N. 43. A. 75.] ch. XVIII. 22. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica 6 a post pentecosten: Perfice gressus uieos\ Soprano, 
alto, tenore, basso, 2 violini (conc). Ripieni . Accedunt: cornetto 
rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, 
pridem 28. Notantur productiones: 1729 — 1753. 16112—16119. 103 

16112. [A. N. 43. A. 76.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. c Offertorium 
a 4 pro dominica VIII. post pentecostrn: 'Populum humilem"'; a 4 voci 
e 2 violini conc. 5 Accedunt: 8. A.T.B. rip., cornetto rip., alto et tenore 
rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. Notantur 
productiones: 1732 — 1752. 

16113. [A. X. 43. A. 77.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica XII. post pentecosten: Praecatus est Moyses\ So- 
prano, alto, tenore, basso, 2 violini, trbne. conc. Bipieni\ Accedunt : 
cornetto rip., tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
18, pridem 28. Xotantur productiones: 1720 — 1752. 

16114. [A. X. 43. A. 78.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a, 4 pro dominica XXII. post pentecosten : Becordare mei Doniine\ 
Soprano, alto, tenore, basso conc Bipieni\ Accedunt: cornefto, alto 
et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. Xo- 
tantur productiones: 1720 — 1753. 

16115. [A. X. 43. A. 105.] ch. XVIII. 50. f. Fux, Johannes Josephus. 'Missa 
matutina a 4 voci\ Accedunt: vltta., vla., cornetto, trbne. I., II., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 20. (Kochel, n. 20.) 

16116. [A. X. 43. A. 104.] ch. XVIII. 50. f. Fux, Johannes Josephus. 

Missa ferventis orationis; a, 4 voci. e 2 violini in conc\ Accedunt : 
S. A. T. B. rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. 
scp. 18, pridem 33. Xotantur productiones: 1746 — 1755. (Kochel, 
n. 14.) 

16117. [A. X. 43.A. 103.] ch. XVIII. 94. f. Fux, Johannes Josephus. 'Missa 
Fuge perversum mnndum'; a, 8 in concerto, a, 4 in pieno. 2 soprani, 
2 alti, 2 tenori, 2 bassi, 2 violini, 2 tromboni, 1 fagotto, conc E,i- 
pieni\ Accedunt: vla. L, II., III. rip., cornetto rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 27, pridem 29, dein 38. Xotantur productiones : 1730 — 
1732. (Kochel, n. 16.) 

16118. [A.X. 43. A. 102.] ch. XVIII. 178. f. Fux, Johannes Josephus. Missa. 
c Kyrie e Gloria; a, 4. Soprano, alto, tenore, basso, 2 clarini, 1 timpano, 
2 violini, 2 tromboni conc E,ipieni\ Credo: 2 soprani, 2 alti, 2 te- 
nori, 2 bassi, 2 clarini, 1 timpano, 2 violini conc Ripieni . Sanctus 
et Agnus Dei: soprano, alto, tenore, basso, 2 clarini, 1 timpano, 2 vio- 
lini conc Ripieni\ Accedunt: alta vla., cornetto rip., fag. rip., vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 80, pridem 99. Notantur productiones: 1726 — 
1731. (Kochel, n. 47.) 

16119. [A.X. 43. A. 101.] ch. XVIII. 116. f. Fux, Johannes Josephus. c Missa 
Benjamin. Kyrie e Gloria (et Credo). Soprano, alto, tenore, basso, 
2 violini e trombone conc , ef B,ipieni\ Accedunt: cornetto rip., 
tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 41. Xotantur 
productiones: 1728—1739. (Kochel, n. 3.) 104 16120 — 16128. . 

16120. [A. N. 43. A. 100.] cb. XVIII. 49. f. Fux, Johannes Josephus. 'Missa 
una ex duodecim, a 4 voci e 2 violiui in conc. Accedunt: S. A. T. B. 
rip., cornetto rip., alto et tenore trbne., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 30. Notantur productiones: 1733 — 1739. (Kochel, 
n. 42.) 

16121. [A. N. 43. A. 79.] ch. XVIII. 9. f. Caldara, Antonius. c Motetto de 
nomine Jesu ( Hespice in me Domine ) a 3: soprano, alto e basso . 
Acceduut: vlc, vlone., org. Prts. sep. 7. Notantur productiones: 1731 
— 1744. 

16122. [A.N. 43. A. 81.] ch. XVIII. 25. f. Caldara, Antonius. 'Motetto 
de s. Josepho ( Salve pater Salvatoris ) a soprano solo, 2 violini con 
basso continuo'. Accednnt: fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 8. pridem 
10. Notantur productiones : 1731 — 1743. 

16123. [A. N. 43. A. 82.] ch. XVIII. 18. f. Caldara, Antonius. 'Offerto- 
rium pro dominica XVIII. post pentecosten: Sanctificavit Moyses ; a 
2 voci e 2 violini in concerto, a 4 voci in pieno . Accedunt: cornetto 
rip., alto e tenore trbne. rip., fag.. vlc, vlone., org. Prts. sep. 16, 
pridem 28. Notantur productiones: 1718 — 1745. 

16124. [A. N. 43. A. 83.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica XIX. post pentecosten: Si anibulavero in medio'. 
Soprano, alto, tenore, basso conc Ripicni . Accedunt: vl. I., II., cor- 
netto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 
28. Notantur productiones: 1718 — 1752. 

16125. [A. N. 43. A. 84.] ch. XVIII. 21. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica VII. post pentecosten: Sicut in holocaustis arietum'. 
Soprauo, alto, tenore, basso, 2 violini conc Ripieni . Accedunt: cor- 
netto rip., alto et tenore trbne. rip., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
19, pridem 28. Notantur productiones: 1721 — 1751. 

16126. [A. N. 43. A. 85.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica 3 a post pentecosten : ^Sperent in te omnes'. Soprano, 
alto, tenorc, basso, 2 violini conc Ripieni'. Accedunt: cornetto rip., 
alto et tenore trbne. rip., fag., rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, 
pridem 28. Notantur productiones: 1718 — 1753. 

16127. [A. N. 43. A. 86.] ch. XVIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica XX. post pentecosten: Super flumina Babylonis . 
Soprano, alto, tenore, basso conc Ripieni . Accedunt: vl.I.,IL, cor- 
netto, alto et tenore trbnc, fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pri- 
dem 28. Notantuv productiones: 1718 — 1759. 

16128. [A. N. 43. A. 87.] ch. XVIII. 8. f. Caldara, Antonius. 'Motetto de 
tempore ('Transeunte Domino 5 ) a 2: alto e tenore\ Accedunt: vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 6. Notantur productiones: 1741 — 1750. 16129—16138. 105 

16129. [A. N. 43. A. 88.] ch. XVIII. 8. f. Caldara, Antonius. 'Motetto de 
vcnerabili sacramento ('Transfige duleiasime Jesu 3 ); a alto e basso\ 
Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 6. Xotautur productiones : 1728 
—1737. 

16130. [A. N. 43. A. 89.] cb. XYIII. 20. f. Caldara, Antonius. 'Offertorium 
a 4 pro dominica 21. post pentecosten: l Vir erat in terra\ Soprano, 
alto, tenore, basso, 2 violini conc. Kipieni . Acccdunt: cornetto, alto 
et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridcm 28. Xo- 
tantur productiones: 1719 — 1750. 

16131. [A. X. 43. A. 99.] cb. XVIII. 84. f. Fux, Jobannes Josepbus. 'Missa 
s. Caroli a 4 voci, 2 violini, 1 violain concerto. Kyrie etGloria(Sauctus 
et Agnus)\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore 
trbne. rip., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 38, pridem 58. Xotantur 
productiones: 1732 — 1740. (Kdchel, n. 33.) 

16132. [A. X. 43. A. 98.] cb. XVIII. 73. f. Fux, Jobannes Josepbus. c Missa 
brevis solennitatis a 4 voci, 2 clarini, 2 violini in conc' Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. I., II. rip., fag., trba. I., II., vlc, 
vlone., tymp., org. Prts. sep. 23, pridem 41. Xotantur productiones: 
1741—1750. (Kdchel, n. 5.) 

16133. [A. X. 43. A. 97.] cb. XVIII. 60. f. Fux, Jobannes Josephus. c Missa: 

Post modicum non videbitis mu' a 4 voci e 2 violini in concerto\ 
Aceedunt: S. A. T. B. rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 18, pridem 33. Notantur productiones: 1748 — 1755. 
(Kochel, n. 23.) 

16134. [A.N.43.A.96.]ch.XVIII.48.f. Fux, Johanncs Josephus. c Missa; c Quid 
transitoria' a 4 voci con violini in conc/ Acccdunt: S. A. T. B. rip., 
cornetto rip., alto et trbne. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 
18, pridem29. Xotantur productiones: 1729 — 1747. (Kochel, n. 30.) 

16135. [A. X. 43. A. 95.] ch. XVIII. 82. f. Fux, Johannes Josephus. c Missa 
constantiae a 4 (a) capella'. Accedunt: vl. L, II., coruetto, alto et 
tenore trbne., fag., vla. L, II., III., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 22, 
pridem 35. Xotantur productiones: 1721 — 1747. (Kochel, n. 9.) 

16136. [A.N. 43. A. 94.] ch. XVIII. 57. f. Fux, Johannes Josephus. c Missa: 

Dics mei sicut urnbra 5 a 4 voci con 2 violini concertanti\ Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 18, pridem 32. Xotantur productiones: 1726 — 1752. 
(Kdcbel, n. 12.) 

16137. [A. X. 43. A. 93.] ch. XVIII. 20. f. Durante, Franciscus. c Alma re- 
demptoris mater; a soprano solo con 2 violini'. Accedunt: vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 7, pridem 9. Xotatur productio: 1739. 

16138. [A. X. 43. A. 92.] ch. XVIII. 9. f. Draghi, Antonius. c Hymnus de 
communi apostolorum tempore paschali: Tristes erant apostoli a tre 106 16138—16149. 

voci sole: soprano, alto e basso\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 7. Notatur productio: 1747. 

16139. [A. N. 43. A. 91.] ch. XVIII. 13. f. Draghi, Antonius. 'Hymnus 
Vexilla regis prodeunt 3 a 3: soprano, alto e basso con 2 violini\ Acce- 

dunt: tiorba (vel violone) vlone., org. Prts. sep. 11. Xotantur pro- 
ductiones: 1735 — 1749. 

16140. [A. X. 43. A. 90.] ch. XVIII. 58. f. Caldara, Antonius. 'Motetto in 
eonversione sti. Pauli ( Vos tubae sonate') a 4: soprano, alto, tenore, 
basso, 2 clarini, 2 trombe, 1 timpano, 2 violini in conc. e ripieni'. 
Accedunt: cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 23, pridcm 39. Xotantur productiones: 1721 — 
1750. 

16141. [A. X. 44. B. 10.] ch. XIX. 154, 120, 134. f. Weber, Carolus Maria 
de. Euryanthe\ Drama musicum trium actuum, qui singulis conti- 
nentur voluminibus. Libellum fecit Wilhelmina Christiana a Chezy, 
nata de Klencke. Part. 

16142. [A. X. 44. B. 14.] ch. XIX. 293. f. obl. Beethoven, Ludovicus van. 

Ballo serio: Die Geschopfe des Prometheus\ Part. ab auctore ipso 
correcta. 

16143. [A. N. 44. A. 15.] ch. XIX. 199, 202, 102. f. Onslow, Georgius. 

Der Spion, oder: Alexis der Findling aus dem Waldc. Oper in 
3 Acten nach dem Franzosischen frei bearbeitet von J. Kupelwieser. 
Singuli actus singulis continentur voluminibus. Part. 

16144. [A. X. 44. A. 10.] ch. XVIII. 98. f. obl. Mozart, Wolfgangus Ama- 
deus. Der Schauspieldirector. Ein komisches Singspiel'. Libellum 
composuit Gottlieb Stephanie, iun (:). Part. 

16145. [A. X. 44. Aa. 4.] ch. XVIII. 20. f. obl. Albrechtsberger, Johannes 
Georgius. Aria: Wie toben nicht des Meeres Wogen . Opus voci 
solae, comitantibus clavichordio, 2 violinis, vla., 2 clarinis, tymp., 
2 cornubus, ob. aptatum. Part. 

16146. [A. X. 44. A. 14.] ch. XVIII. 202. f. obl. Xicolai, Johannes Gott- 
lieb. Der Geburths-Tag; eine komische Oper in drey Aufziigen, von 
Herrn (Anton Matthaus) Sprickmann, Bath und Keferendarius zu 
Munster\ etc Part. 

16147. [A. X. 44. A. 13.] ch. XVIII. 63. f. obl. Xeefe, Christianus Gottlieb. 

Heinrich und Lyda ; eine ldylle von einem Act . Part. 

16148. [A. X. 44. A. 16.] ch. XVIII. 41. f. obl. Ordofiez, Carolus de. 

Diesmal hat der Mann (den) Willen\ Drama musicum unius actus. Part. 

16149. [A. X. 44. A. 25.] ch. XVIII. 349. f. obl. Schenk, Johannes. 'im 
Finstern isl nicht gut tappen. Ein komisches Singspiel in zwei Auf- 
ziigen von (L.) Hiesberger'. Part. 16150—16160. 107 

16150. [A. N. 44. A. 12.] ch. XVIII. 145, 120, 108. f. Naumann, Johannes 
Amadeus. Cora. Eine heroische Oper in drei Aufziigen'. Singuli 
actus singulis continentur voluminibus. Part. 

16151. [A. N. 44. A. 3.] ch. XIX. 260. f. obl. Mehul, Stephanus Henricus. 

Die beiden Fiichse, oder Wagen gewinnt; in 2 Aufziigen\ Drama 
comicum musicum, libellum continens germanicum et gallicum. Part. 

16152. [A. N. 44. A. 31.] ch. XVIII. 260. f. obl. Schweitzcr, Antonius. 

Alceste . Drama musicum quinque actuum. Libellum fecit Christo- 
phorus Martinus Wieland. Part. 

16153. [A. X. 44. A. 19.] ch. XVIII. 130. f. obl. Piccini, Nicolaus. c Die 
Sklavinn . Drama musicum trium actuuni. Libellum italice compo- 
situm et I stravaganti 1 * inscriptum in germanicam linguam vertit 
J. J. Eschenburg. Part. 

16154. [A. X. 44. A. 20.] ch. XVIII. 156. f. obl. Preu, Fridericus. c Adrast 
und Isidore, oder die Serenade. Eine komische Oper\ Opus duorum 
actuum. Part. 

16155. [A. N. 44. A. 22.] ch. XVIII. 48. f. obl. Rupprecht, Stephanus. c Die 
Dorfhandel . Drama musicum, ex quo excerptae sunt tres cantilenae, 
videlicet: 

1. l a — 15 a . Aria: Ein jeder fischet, wo er kann\ 16 b vacat. 

2. 16 a — 26 a . Duetto: Wie wird Erast bey der Trauung sauer sehn\ 
26 b vacat, 

3. 27 a — 48 a . c Q,uintetto: Einen Esel mich zu heissen\ 48 b vacat, 
Part, 

16156. [A. N, 44. A. 26.] ch. XVIII. 100. f. obl. (Schenk, Johannes.) 'Der 
Fassbinder. Eine Operette in einem Aufzuge . Libellus e gallico ser- 
mone Nicolai-Medardi Audinot et Francisci Antonii Quetant in 
germanicum versus. Part, 

16157. [A.N. 44. A. 27.] ch. XVIII. 23. f. obl. Schenk, Johannes. 'Terzetto 
aus der Weinlese. Lisc, der Graf und Kaspar. Packe dich! packe dich 
du Bauernschlegel ! Part, 

16158. [A. N. 44. A. 28.] ch. XVIII. 93. f. obl. Schuster, Josephus. 'Die 
wiiste Insel\ Drama musicum unius actus. Part, 

16159. [A. N. 44. Aa, 24.] ch. XVIII. 146.f.obl. Gretry, Andreas Ernestus. 
c Das redende Gemalde. Eine komische Oper in einem Aufzuge nach 
Marmontel und Gretry aus den (!) franzosischen iibersetzt von Hr. 
Heinrich August Reichard, Herzogl. Gothaisch. Altenburg. zweyten 
Bibliotheker zu Gotha 5 . Part, 

16160. [A. N. 44. Aa. 25.] ch. XVIII. 137. f. obl. Gretry, Andreas Ernestus. 
c Die Frcundschaft auf der Probe. | Eine Operette in zwei Aufziigen\ 
Libellus e gallico sermone Caroli Simonis Favart germanice factus. 108 16160 — 16169. 

Inserta est inter actus I. scenam alteram et tertiam cantilena Johannis 
Adami Hiller: Liebc kennt kein Gebot\ Part. 

16161. [A. N. 44. A. 29.] ch. XVIII. 150. f. obl. Schuster, Josephus. 'Der 
Alchymist. Eine komische Oper in eincm Acte . Part. 

16162. [A. N. 44. Aa. 14.] ch. XVIII. 232, 130. f. Cherubini, Maria Ludo- 
vicns, Carolus, Zenobius Salvator. Elise\ Drama musicum duorum 
actuum. Libellum composuit gallice Jacobus Antonius lib. baro Re- 
verony de Saint Cyr; in germanicum sermonem vertit Josephus 
eques de Seyfried. Singuli actus singulis continentur voluminibus. 
Part, 

16163. [A. X. 44. Aa. 15.] ch. XVIII. 222, 204. f. obl. Cherubini, Maria 
Ludovicus Carolus Zenobius Salvator. Faniska, in 3 atti . Drama 
musicum. Libellum composuit Ignatius Ferdiuandus Sonnleithner. 
Actus I., vol. L, actus II. et III., vol. II. continentur. Part. 

16164. [A. N. 44. Aa. 33.] ch. XVIII. 173, 197. f. obl. Isouard, Nicolaus. 

Joconde, odcr dasPosenmadchen. In drey Aufziigen . Drama musicum 
trium actuum, quorum primus volumine L, secundus cum tertio vol. II. 
continentur. Libellus e gallico Caroli Guilelmi Etienne in germa- 
nicum sermonem translatus a Josepho equite a Seyfried. Part, 

16165. [A. N. 44. B. 1.] ch. XVIII. 181, 149 et 133. f. obl. Spontini, comes 
de Sant Andrea, Ludovicus Caspar Pacificus. Die Vestalin . Drama 
musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Libellus 
e gallico sermone Victoris Josephi Etienne dicti Jouy in germani- 
cum translatus. Volumine tertio continentur etiam supplementa primi 
et alterius actus foliis 113 a — 132 b . Codex pluribus manibus exaratus. 
Part. 

16166. [A. N. 44. Aa. 22.] eh. XIX. 341. f. obl. Gyrowetz, Adalbertus. 

Der Augenarzt. Eine Oper in zwey Aufziigen . Libellum composuit 
Emanuel Veith. Part, 

16167. [A. N. 44. Aa. 23.] ch. XIX. 317. f. obl. Gyrowetz, Adalbertus. 

Agnes Sorel. Eine Oper in 3 Aufziigen aus dem Franzosischen von 
(Ignatius Ferdinandus) Sonnleithner'. Part. 

16168. [A. N. 44. Aa. 18.] ch. XVIII. 248 et 274. f. obl. Ditters de 
Dittersdorf, Carolus. Der Apotheker und der Dokter (!) Ein ko- 
misches Singspiel in 2 Aufziigcn\ Libellus est Gottliebi Stephanie 
junioi'is. Singuli actus continentur singulis voluminibus. Part, 

16169. [A. N. 44. Aa. 16.] cb. XVIII. 288. et 279. f. obl. Ditters nobilis 
de Dittersdorf, Carolus. Der Betrug durch Aberglauben, oder: Die 
Scbazgraber (sic!). Singspiel in zwey Aufziigen . Singuli actus singulis 
continentur voluminibus. Part, 16170—16178. 109 

16170. [A. N. 48. D. 23.] cb. XIX. 28. f. Krommer, Franciscus. 'Quatuor 
in C: Flauto, violino, viola, violoncello\ Partcs singulorum instru- 
mentorum auctoris manu exaratae, singulis continentur fasciculis. 

16171. [A. N. 48. D. 24.] ch. XIX. 9. f. Jansa, Leopoldus. 'introduction 
und Variationen fiir Clavier und Violine' (in A-min). Singulac instru- 
mentorum partes ab auctore exaratae duobus continentur fasciculis, 
alter pro clavicimbalo (sex fol.) alter pro violino (tribus fol.). Acce- 
dunt notae: Sind in Sticb herausgekommen bey Mechetti. Zum An- 
denken erhalten v. H. Verfasser 1821 ... Aloys Fuchs\ 

16172. [A. N. 44. Aa. 17.] ch. XVIII. 30. f. Ditters nobilis de Ditters- 
dorf, Carolus. Der Betrug durch Aberglauben\ 

1. l a — 18 a . Aria: Spare immer deine Thranen\ 18 b vacat. 

2. 19 a — 30 a . c Septetto: Nun will ich zu Bette gehn\ 

16173. [A. N. 48. A. 17.] ch. XVIII. 140. f. obl. Salieri, Antonius. Frag- 
menta dramatis musici italici, inscripti I tre filosofi; in due atti\ Li- 
bellum composuit Johannes di Gamerra. Part. autographa ab auctore 
ipso correcta. 

16174. [A. N. 44. Aa. 19.] ch. XVIII. 26. f. Dezede. c Die drei Pachter\ 
Arie: Du weist (!) noch wohl, wer untern (!) Gasten\ Cantus, quem 
ariam vocitare solent e dramate musico Les trois fermiers' inscripto, 
depromptus, cuius libellus e gallica in germanicam linguam versus est. 
Part. 

16175. [A. N. 44. Aa. 21.] ch. XVIII. 51. f. obl. Frieberth, Josephus de. 

Die kleine Ahrenleserin\ Drama musicum, unius actus; libellum 
fecit Christianus Felix Weisse. Part. 

16176. [A. N. 44. Aa, 28.] ch. XVIII. 286. f. obl. Gassmann, Florianus. 

Die junge Grafin oder: der Adelsstolz. Eine komische Oper in drey 
Acten nach (Rainerius) Calsabigi und Gassmann aus den (!) italieni- 
schen iibersetzt von Johann Adam Hiller, Musikdirector an der 
Universitatskirche zu Leipzig\ Part, 

16177. [A. N. 44. Aa. 29.] ch. XVIII. 11. f. obl. Gassmann, Florianus. 
c Aria\ ('Wenn mich nur mein Liesl liebt\) Tenore, comitantibus in- 
strumentis, id quidem duobus violinis, viola, duobus cornubus et basso. 
Part, 

16178. [A, N. 44. Aa. 27.] ch. XVIII. 166 et 128. f. obl. Gluck, Cbristo- 
phorus Willibaldus, esques de. 'iphigenia in Tauris ; ein tragisches 
Singspiel in vier Aufziigen\ Bini actus singulis voluminibus conti- 
nentur, id quidem: Vol. L, foll. l b — 92 a act, L, foll. 93 b — 166 a act.IL, 
vol.IL, foU. l b — 60 a act, III., foll. 61 b — 128 a act. IV. Libellus e lin- 
gua gallica Nicolai Francisci Guillard vcrsus est in germanicam. 
Tabella scenica impressa ( c 7. Fcbruarii, 1782, quo die hoc drama 
musicum primo repraeseutabatur) operi praefigitur. Part. 110 16179-16188, 

16179. [A. N. 48. A. 20.] ch. XVIII. 117. 150. f. obl. Salieri, Antonius. 

La locandiera . Drama rausicum trium actuum, quorum primus vol. I., 
alter et tertius vol. II. continentur. Libellum fecit Dominicus Poggi. 
Opus anno 17 73 exhibitum. Part. autogr. 

16180. [A. N. 48. A. 21.] ch. XVIIL 188. 153. f. obl. Salieri, Antonius. 'il 
mondo alla rovescia . Drama musicurn duorum actuum quorum uter- 
que suo continetur voluraine. Libellum fecit Cateiuno iMazzola. Part. 
autogr. 

16181. [A. N. 48. B. 1.] ch. XVIII. 147. 136. f. obl. Salieri, Antonius. C I1 
moro\ Drama musicum dviorum actuum quorum uterque suo volu- 
mine continetur. Libcllum fecit Johannes di Gamerra. Part, autogr. 

16182. [A. N. 48. B. 2.] ch. XIX. 170. f. obl. Salieri, Antonius. c Die 
Neger . Drama musicum duorum actuum. Libellum fecit Georgius 
Fridericus Treitschke. Part, autogr. 

16183. [A. N. 48. B. 3.] ch. XVIII. 141. 89. f. obl. Salieri, Antonius. c Pal- 
myra, regina di Persia . Drama musicum duorum actuum, quorum 
uterque suo continetur volumine. Libellum fecit Johannes di Ga- 
merra. Part. autogr. 

16184. [A. N. 44. B. 12.] ch. XIX. 137. 151. f. obl. Weigl, Josephus. (Das 
Waisenhaus.) Drama musicum duorum actuuni. quorum uterque suo 
continetur volumine. Libellum fecit Georgius Friedericus Treitschke. 
Part, 

16185. [A. N. 48. A. 16.] ch. XVIII. 119. 170. f. obl. Salieri, Antonius. 

La fiera di Venezia . Drama musicum trium actuum, quorum primus, 
vol. L, alter cum tertio volumine II. continentur. Libellum fecit 
Gaston Boccherini. Part, maximam partem autogr. 

16186. [A. N. 48. A. 11.] ch. XVIII. 108. f. obl. Salieri, Antonius. c La 
dama pastorella . Drama musicum unius actus. Libellum composuit 
Romanus Petroselini. Part. autogr. 

16187. [A. N. 48. A. 12.] ch. XVIII. 105, 118. f. obl. Salieri, Antonius. 

Danaus . Drama musicum quatuor actuum, quorum bini singulis con- 
tinentur voluminibus. Libellus gallice compositus Maria Francisco Lu- 
dovico Gand Le Blanc du Roullet et Johanne Baptista Ljidovico 
Theodoro lib. barone Tschudi auctoribus, in germanicum sermonem 
versus est. Part, autogr. 

16188. [A. N. 48. A. 10.] eh. XVIII. 178. 142. f. obl. Salieri, Antonius. 
c Cublai, gran Kan de Tartari. Opera croicomica. Cominciato a Parigi, 
1'estate del anno 1786 . Duo actus, quorura uterque suo continetur 
volumine. Libellum fecit Johannes Baptista Casti. Unicuique volu- 
mini praecedit folium, iu quo judicium auctoris de modis musicis ad- 
notatum est. Part, autogr. 16189—16193. 111 

16189. [A. N. 48. A. 13.] ch. XVIII. 108. 101. f. obl. Salieri, Antonius. 
(Delrnita e Dalisio.) Drama musicum pastorale duorum actuum, quo- 
rum uterque suo continetur volumine. Libellum fecit Jobannes di 
Gamerra. Part. autogr. 

16190. [A. N. 48. A. 14.] ch. XVIII. 108. 109. f. obl. Salieri, Antonius. 
'Eraclito e Democrito'. Drama musicnm (philosophico-comicum) duo- 
rum actuum, quorum uterque suo continetur volumine. Libellum fecit 
Johannes di Gamerra. Volumini utrique praecedit folium, in quo 
iudicium auctoris de modis musicis adnotatum est. Part. autogr. 

16191. [A. N. 48. A. 15.] ch. XVIII. 173. 133. f. obl. Salieri, Antonius. 
'Falstaff, ossia le tre burle. Opera comica in due atti. 1799'. Libellum 
fecit Carolus Pi'osper Defranceschi. Uterque actus suo continetur 
volumine, cui auctqr musicus iudicium suum de modis in singulis 
foliis exaratum praemisit. Part. autogr. 

16192. [A. N. 48. A. 18.] ch. XVIII. 149. 130. f. obl. Salieri, Antonius. 
*La °;rotta di Trofonio. 1785'. Drama musicum duorum actuum, 
quorum uterque suo continetur volumine. Libellum fecit Johannes 
Baptista Casti. Utrique volumini praecedit unum folium, auctoris 
musici iudicium de modis continens. Part. autogr. 

16193. [A. N. 44. D. 5.] ch. XVII. III. + 298. fol. (56 X 42 cm.). Hymni per 
totum annum. Scripti a Georgio Moser, augustissimi et Inuictissimi 
imperatoris Ferdinandi III. capellae notista et ingrossista. Anno 
M. DC. XLIV. 5 Hymni dispositi secundum dies festos totius anni, 
sine nominibus auctorum, qui eos modis musicis instruxerunt, 4 voc. 
maximam partem; intonantur autem cantu gregoriano. II a — III b in- 
dex. l a . Proprium de Tempore . 

1. l b — 9 a . In dominicis adventus Domini. Creator alme siderum'. 
(T.^gafgfed) 

2. 9 b — 19 a . In nativitate et circumcisione Domini et in dominicis 
usque ad epiphaniam. Jesu redemptor omniuni 3 . (T. §.ccdecddc) 

3. 19 b — 31 a . In nativitate Domini ad laudes. A solis ortus car- 
dine\ (T.^cdfffe) 

4. 31 b — 37 a . In festo sancti Stephani. Deus tuorum militum'. 
(T. fyfacddcdef) 

5. 37 b — 48 a . In festo sancti Joannis, apostoli et evangelistae. Ex- 
ultet orbis gaudiis'. (T. (f c c d e c d c c b a) 

6. 48 b — 54 a . In festo sanctorum Innocentium. Salvete flores mar- 
tyrum D . (T. $ddefed) 

7. 54 b — 60 a . In epiphania domini. 'Crudelis Herodes'. (T. <£ c h a 
c g a c d) 

8. 60 b — 66 a . In dominicis a secunda post epiphaniam usque ad 
primam quadragesimae et a tertia post pentecosten usque ad 
adventum. c Lucis creator optime\ (T. (f c d e c d c) 112 16193 

9. 66 b — 71 a . In sabbatis per annum. Jam sol reccdit igneus\ 
(T. (j: d e c a h c d) 

10. 71 b — 77 a . In dominicis quadragesimae usque ad dominicam 
passionis. c Audi benigne conditor'. (T. (£ b b c c b g b) 

11. 77 b — 86 a . Dominica passionis. Vexilla regis prodeunt\ 
(T.^ggafdfefd) 

12. 86 b — 95 a . In octava pascbae usque ad ascensionem. Ad regias 
agni dapes\ (T. §.hhcagac) 

13. 95 b — 101 a . In ascensione domini. Salutis bumanae sator\ 
(T. (p g a h c h c h a g) 

14. 101 b - — 109 a . In festo pentecostes. c Veni creator Spiritus'. 
(T. §.cgacdcded) 

15. 109 b — 113 a . In festo sanctissimae trinitatis. Jam sol recedit 
igneus\ (T. §.ahdchdchaag) 

16. 113" — 121 a . In festo corporis Cbristi. c Pange lingua'. (T. (f ef 
gffedfedc) 121 b vacat. 122 a . Proprium sanctorum\ 

17. 122 b — 128". In festo catbedrae sancti Petri. c Quodcumque in 
orbe nexibus revinxeris\ (T. (f efgfd e d) 

18. 128 b — 134 a . In conversione et commemoratione sancti Pauli. 
c Egregie doctor\ (T. (f c a d c d c) 

19. 134 b — 142 b . In omnibus festivitatibus beatae Mariae virginis. 
c Avc maris stella\ (T. <£ a a d efgfe d) 

20. 142 b — 150 a . In festo inventionis et exaltationis s. crucis. Ve- 
xilla regis prodeunt\ (T. §. h h c a g a c) 

21. 150 b — 156 a . In festo sancti Joannis Baptistae. c Ut quaeant 
laxis'. (T. (t d b d efe d c b a) 

22. 156 b — 165 a . In festo ss. apostolorum Petri et Pauli. c Decora 
lux\ (T. §. c c a ch a g) 

23. 165" — 170 a . In festo s. Mariae Magdalenae. c Patcr superni 
himinis'. (T. §.bcagabcd) 

24. 170 b — 177 a . In festo s. Petriad vincula. c Miris modis\ (T. (j: ee 
fgfdeed) 

25. 177 b — 183 a . In transfiguratione domini. c Q,uicumque Cbristum 
quaeritis\ (T. (f g a c h a g) 

26. 183 b — 190 a . In festo s. Micbaelis, arcbangeli. c Te splendor et 
virtus patris\ (T. (f b b c d b c d c) 

27. 190 b — 199 a . In festo s. Angeli custodis. 'Custodes bominum\ 
(T. (£ c c d c h a) 

28. 199 b — 207 a . In festo s. Francisci. In primis vesperis. c Proles 
dc coelo prodiit\ (T. §. f d e c d c b a gfgf) 

29. 207 b — 217 a . In festo s. Francisci. In sccundis vesperis. c Decus 
morum, dux minorum\ (T. (f dfgg b af) 16193—16195. 113 

30. 21 7 b — 225 a . In festo omnium sanctorum. 'Placare Christe ser- 
vulis\ (T. (f/a c ddcd ef). 225 b vacat. 226 a . Commune sanc- 
torum. 

31. 226 b - 235 a . In natali apostolorum et evangelistarum. c Exultet 
orbis gaudiis\ (T.$ cccded h c) 

32. 235 b — 242 a . In natali apostolorum tempore paschali. 'Tristes 
erant apostoli\ (T. §.hhc c ag a) 

33. 242 b — 250 a . In natali unius martyris. 'Deus tuorum milituni\ 
(T. §.chaagahchag) 

34. 250 b — 255 a . In natali unius martyris tempore paschali. 'Deus 
tuorum militum\ (T. (£ h h c a g a c h c d) 

35. 255 b — 267 a . In natali plurium martyrum. 'Sanctorum meritis\ 
(T. (p c c d c h a) 

36. 267 b — 272 a . In communi plurium martyrum tempore paschali. 

Rex gloriose martyrum'. (T. (J: h h c a g a c h c) 

37. 272 b — 280 a . In natali confessorum. c Iste confessor\ (T. §. a gis 
ah c g) 

38. 280 — 286 a . In natali virginum et martyrum. c Jesu corona 
virginum\ (T. (£ c c a d c h a) 

39. 286 — 291 a . In communi sanctarum mulierum, non virainum. 

Fortem virili pectore\ (T. (f g b a g c d cis d) 

40. 291 b — 298 a . In dedicatione ecclesiae. 'Caelestis urbs Jerusa- 
lem\ (T.^ffgafbcdbc) 298 b vacat. 

16194. [A. N. 44. D. 15.] ch. XVI. 142. f. (56 X 40 cm.) Missae diverso- 
rum auctorum. 

1- l b — 31 a . Missa 5 voc, auctore ignoto. (Ten. : (f) gh cd-adch) 
31 b — 32 a vacant, 

2. 32 b — 54 a . Monte, Philippus de. Missa 6 voc. super: Nasee la 
pena mia\ 54 b — 55 a vaeant, 

3. 55 b — 73 a . Luython, Carolus. Missa 6 voe. super: c Filiae 
Jerusalem\ 73 b — 74 a vacant, 

4. 74 b — 108 a . Monte, Philippus de. Missa 8 voc. 108 b vacat, 

5. 109 a — 142 a . Florius, Georgius. Missa super: c Ung iour 
l'amant\ 142 b vacat. 

16195. [A. N. 38. A. 9.] ch. XVI. 95 f. (55 X 41 cm.) Cantionale, con- 
tinens missas et motetta diversorum auctorum. l a . Nota: c Der Stadt 
schule zu Meissen zugehdrig M. D. LIX. D l b vacat, 2 a : I • N ■ R • I • 
2 vacat. 3 a : Den Erbarn | Wolnambhafti | gen, Ersame(n) vnd | weisen 
Herrenn | Burgermaistern vnd Rathmannen der | Churfurstlichenn Siich- 
sischenn Stadt | Meichssenn, meinenn Insondern gunsti|genn Hernn 
vund Forderernn. 1559. | A(nno) D(omin)i den 10. May habe Tch 
Caspar Peschel der juugere | vonn Budissin ditz Cancional zu einer 
geringschetzigen v(er)- | ehrunge Geschenckt'. 3 b — 4 a vacant. 

IX. 8 114 16195—16196. 

1. 4 b — 31 a . Missa super: ^Mille regretz 1 , 5 (recte sex) voc/ In- 
certi auctoris. (Ten.: (f e a a gfe d) 

2. 31 b — 33 a . Accedunt quinque Amen ; primum et secundum 
quaternis, tertium quinis, quartum novenis, quintum senis vo- 
cibus concinendum; manu posteriori exarata. 

3. 33 b — 57 a . c Missa super 'Ave preclara'; 5 voc/ (C. O cffg 
fbag) 

4. 57 b — 58 a . Accedit responsorium ad versiculum c Der herr sey 
mitt euch' — Vnd mit deinem Geist\ 4 voc. (Ten.: (f ccccc) 

5. 58 b — 62 a . Ruffo, Vincentius. Cantemus nunc unanirnes\ 
6 voc. 

6. 62 b . Hymnus: Nobis natus est hodie\ 4 voc. Unicuique voci 
diversus textus subiungitur. (Ten. : (£ e e e g gffe) 

7. 63 a . Hymnus: Puer natus in Betlehem\ 4 voc. Unicuiquc 
voci diversus textus subiungitur. (Ten. : §. 3 e e e a a g g g) 63 b 
— 64 a vacant. 

8. 64 b — 69 a . Verdelot, Philippus. Ave Jesu Christe, rex re- 
gum\ 6 voc. 69 b — 70 a vacant. 

9. 70 b — 76 a . Crequillon, Thomas. c Deus virtutum convertere\ 
5 voc. Secunda pars: Et perfice eam. 

10. 76 b — 82 a . Clemens, Jacobus, non Papa. \Peccanteni me quo- 
tidie . 4 voc. Secunda pars: Deus in nomine tuo\ 

11. 82 b — 87 a . Idem. Vide, domine, afflictionem meam\ 4 voc. 
Secunda pars: Sed veni Domine\ 87 b — 88 a vacant. 

12. 88 b — 93 b . Passio Domini nostri Jesu Christi, lingua germanica. 
4 voc. (Continet versiculos turbae vel apostolis assignatos; de- 
sunt verba Christi.) (Ten. : $.ddbcdbdd) 94 a vacat. 

13. 94 b — 95 a . V. Benedicamus domino' (cantus gi % egorian.) cum 
P*. c Deo dicamus gratias'. 4 voc. (Ten. : §.ccccdeec) 

16196. [A. N. 44. D. 7.] ch. XVII. 231. fol. (54 X 40 cm.) Officium defunc- 
torum. Codex eleganti characterc manu Georgii Moser, c. r. capellae 
notista exaratus. 

Ad vesperas. 

1. l a — 4 b . Antiphonae, cantu gregoriano instructae, cum psalmis 
ad se pertinentibus, quorum toni non nisi finali indicantur. 

2. 5 a . Antiphona et finalis VII. toni cantici Magnificat\ cantu 

3. 5 b — 7 a . Magnificat' (VII. toni). 4 voc. (Concentus, quem 
falso bordone appellare consueverunt.) (Ten., sine signo tem- 

poris: ggga gffef) 7 b vacat, 

Ad matutinum. 

4. 8 a — 10 a . Invitatorium: Regem cui omnia vivunt\ 5 voc. 
(Ten. : (£ c a a a d d d) 115 

In primo nocturno. 

5. 10 b — 14 a . Antiphonae, cantu gregoriano instructae, cum psal- 
mis (ut in vesperis). 

6. 14 b — 17 a . Responsorium I: c Credo quod redemptor meus" 
(Ten.: Cfefefgaa) 

7. 17 b — 20 a . Responsorium II: c Qui Lazarum resuscitasti\ 4 voc. 
(Ten.: C g fis fis fis fis fis g) 

8. 20 b — 24 a . Responsoriumlll: 'Domine quando veneris\ 4 voc. 
(Ten.: Cggggbbbb) 

In secundo Nocturno. 

9. 24 — 28 b . Antiphonae cum psalmis cantu gregoriano (eodem 
modo, quo in vesperis). 29 a vacat. 

10. 29 a — 31 a . Responsorium IV. c Memento mei Deus\ 4 voc. 
(Ten.: Chhcddhh) 

11. 31 b — 34 a . Responsorium V. c Hei mihi Domine\ 4 voc. (Ten.: 
C cb a g a a a) 

12. 34 b — 37 a . Responsorium VI. c Ne recorderis\ 4 voc. (Ten.: 
Chhhhhhhc) 

In tertio Nocturno. 

13. 37 a — 42 a . Antiphonae cum psalmis, cantugreg. (Ut in vesperis.) 

14. 42 b — 45 a . Responsorium VII. 'Peccantem me quotidie\ 4 voc. 
(Ten.: Cddefddd) 

15. 45 b — 48 a . Responsorium VIII. c Domine secundum actum 
meum\ 4 voc. (Ten. : C aaaaaaa). 

16. 48 b — 52 a . Responsorium IX. "Xibera me Domine de viis\ 
4 voc. (Ten. : C a a a c c c c) 

17. 52 — 58 a . Accedit responsorium c in die commemorationis om- 
nium defunctorum' etc. c Libera me domine de morte aeterna\ 
4 voc. (Ten. : §. aaahccc) 

Ad Laudes. 

18. 58 — 66 a . Antiphonae cum psalmis cantu gregoriano (ut in 
vesperis). 

19. 66 a . Antiphona ad 'Benedictus' II. toni, cum finali huius can- 
tici, cantu greg. 

20. 66 — 73 a . Benedictus ; intonatur cantu gregoriano, prosequitur 
4 vocibus. (Ten.: ^fffffff) 73 b — 74 a vacant, 

21. 74 b — 78 a . Responsorium : c Subvenite sancti Dei\ 4 voc. (Ten.: 
$ 9ffffffgabb) 

22. 78 b — 84 a . \Libera me\ 4 voc. 

23. 84 — 85 a . Kyrie etc. Pater noster\ Versiculi cum respon- 
soriis, cantu gregoriano. 85 b — 86 a vacant. 

24. 86 a — 90 b . Responsorium I. c Credo quod redemptor\ 4 voc. 
(Ten. : §.bbbbab g) 

8* 116 16196—16197. 

25. 90 b — 95 a . Responsoriurn II. Qui Lazarum resuscitasti\ 4 voc. 
(Ten.:<j)f bbggggg) 

26. 95 b — 101 a . Responsorium III. Domine quando veneris\ 4 voc. 
(Ten. : §. fis fis fis \fisga) 

27. 101 b — 105 a . Responsorium IV. Ne recorderis peccata\ 4 voc. 
(Ten. : §.aaagaab) 

28. 105 b — 113 a . c Libera me\ 8 voc. (Ten.: C [I. chori] : fis fis a 
efde) 113"— 114 a vacant. 

29. 114 b — 120 a . c In paradisum deducant te\ 8 voc. (Ten.:C 
[II. chori] c a a ah h) 120 b vacat. 

30. 121 a — 159 a . Missa pro defunctis. 5 voc. (Tractus: c Sicut de- 
siderat' 4 voc. Dies irae 4 voc. Offertorium c Rex gloriae' 
4 voc.) (Ten. [Requiem aeternam]: §. f g a f g a a) 159 b 
vacat. 

31. 160 a — 23 l a . Missa pro defunctis. 6 voc. (Strophae I. sequen- 
tiae °dies irae' canuntur alternatim 6 vocibus et eantu grego- 
riano. II. sequentia Dies irae 8 voc. 

32. 209 b — 231 a . Offertorium et ceterae missae partes. (Ten.: 
^.dddcdescd) 

16197. [A. N. 43. E. 18.] ch. XVI. 115. f. (55 X 41 cm.) Hymni ecclesiastici 
viginti sex pro fcstis per circulum anni musicis modis adstricti, vide- 
licet: 

1. l b — 6 a . In adventu Domini. c Conditor alme siderum\ 4 voc. 
(Ten. (j; a gfa c c) 6 b — 7 a vacant. 

2. 7 b — 13 a . In nativitate Domini. A solis ortus cardine\ 4 voc. 
(Cantus: (f dffg a d ef) 

3. 13 b — 17 a . In epiphania Domini. HostisHerodes\ 4 voc. (Ten.: 
<£ dffgadef) 

4. 17 b — 22 a . In festo B. Mariae Virginis. Ave maris stella\ 
(Cant, : (f g d e c d e) 22 b — 23 a vacant, 

5. 23 a — 27 a . Sabbato primo quadragesimae. Audi benigne con- 
ditor\ 4 voc. (Ten. : (f gfg b b a g) 

6. 27 b — 31 a . Dominica prima quadragesimae. Ad preces nostras\ 
4 voc. (Ten. [Alt] : §.cchacha g fis) 

7. 31 b — 35 a . Dominica passionis. Vexilla regis prodeunt\ 4 voc. 
Insertae sunt strophae cum cantu chorali. (Cant, : (f cdffedc) 

8. 35 b — 39 a . Dominica in albis. \Ad coenam agni providi\ 5 voc. 
(Cant. : (f g a g a h c a) 

9. 39 b — 43 a . (In resurrectione Domini.) 'Aurora lucis rutilat\ 
4 voc. (Cant, : (f g a g ah c) 

10. 43 b — 47 a . Jn ascensione Domini. c Jesu nostra redemptio\ 
4 voc. (Cant, : ^fefgagf) 

11. 47 b — 52 a . In festo pentecostes. c Veni creator Spiritus . 4 voc. 
(Cant,: (f g a g fis g a g) 


16197—16198. 117 

12. 52 b — 54 a . In festo ss. trinitatis. c Te mane laudum carmine\ 
5 voc. (Ten. I. : <£ d c h a h c) 

13. 54 b — 58 a . De dominica. "Lucis creator optime\ 4 voc. (Cant.: 

<t 9 a 9f de ) 

14. 58 b — 64 a . In festo ss. corporis Cbristi. 'Pange lingua\ 5 voc. 
(Ten. : <£ efe d g a h d c) 64 b — 65 a vacant. 

15. 65 b — 69 a . In festo s. Johannis Bapt. c tJt queant laxis\ 4 voc. 
(Cant. : (f a g a c d c) 

16. 69 b — 73 a . In festo apostolorum Petri et Pauli. 'Aurea luce\ 
4 voc. (Cant. : §.fdcdef) 

17. 73 b — 77 a . In festo b. Mariae Magdalenae. c Lauda mater ec- 
clesia\ 4 voc. (Tcn. : ^fafa g b) 77 b — 78 a vacant. 

18. 78 b — 82 a . In festo transfigurationis D. N. J. Christi. 'Gaude 
mater pietatis\ 4 voc. (Cant. : $. efe d c) 82 b — 83 a vacant. 

19. 83 b — 87 a . In fcsto Michalis Archaug. c, fibi Christi splendor 
patris\ 4 voc. (Ten. : <(: g g gfh a) 87 b — 88 a vacant. 

20. 88 b — 93 a . In festo omnium sanctorum. c Cbriste redemptor 
omnium'. 5 voc. (Cant. : (jl d e e g gfe) 93 b — 94 a vacant. 

21. 94 b — 98 a . In natalitiis apostolorum. c Exultet coelum landibus 3 . 
4 voc. (Cant. : (f c d e d ef) 

22. 98 b — 101 a . In natali unius martyris. "Deus tuorum militum'. 
4 voc. (Cant. : (f e e d g a c) 

23. 101 b — 105 a . In festo plurimorum martyrum. c Sanctorum me- 
ritis\ 4 voc. (Ten. : <£ d efg a g a a) 

24. 105 b — 108 a . Commune confessoris pontificis. c Iste confessor\ 
4 voc. (Ten. : §.3gagfefisg) 

25. 108 b — 111". In natalitiis virginum martyruni. Jesu corona 
virginum\ 4 voc. (Cant. : §.egaagahcd) lll b — 112 a va- 
cant. 

26. 112 b — 115 b . (Sabbato sancto?) c Regina coeli laetare'. 5 voc. 
(Altus: (): cfedefd) 

16198. [A. N. 44. D. 8.] ch. XVII. 449. f. (54 X 40 cm.) Officium hebdo- 
madis sanctae. A dominica in palmis usque ad sabbatum sanctum. 
Codex procul dubio manu Georgii Moser charactere eleganti exaratus. (I.) Dominica in palmis. 

1. l a — 2 b . Antiphona c Osanna' cum duobus responsoriis. Cantu 
gregoriano. 

2. 3 a — 4 a . Praefatio, 'Sanctus' et antiphona c Pueri Hebreorum\ 
Cantu gregor. 

3. 4 b — 8 a . (Ant.) c Pueri Hebreorum\ 5 voc. (Ten. : (f dda gcfc) 

4. 8 b — 10 a . In reversione processionis: c Gloria laus et honor\ 
4 voc. (Ten. : (f a h c a c h a) 

5. 10 b — 14 a . Introitus, graduale et tractus, cantu gregor. 118 16198, 

6. 14 b — 54 a . Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum 
Matthaeum\ 6 voc. Versiculi turbae et apostolorum. (Ten. : 
((: afb ag gfede) 

7. 54 b — 55 a . Offertorium et postcommunio, cantu gregor. 

(II.) Feria tertia. 

8. 55 a — 56 a . Introitus et graduale, cantu gregor. 

9. 56 b — 82 a . Passio Domini noatri Jesu Christi, secundum Mar- 
cum . 6 voc. (Apostoli et turba.) (Ten.: a b b a c b a) 

10. 82 b — 83 a . Offertorium et postcommunio. Cantu gregoriano. 

(III.) Feria quarta. 

11. 83 a — 85 a . Introitus, graduale, tractus. Cantu gregor. 

12. 85 b — 110 b . ^Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Lu- 
cam\ 6 voc. (Apostoli, turba.) (Ten. : (f g g g e a h c d) 

13. 110 b — lll a . Offertorium et postcommunio. Cantu gregor. 

Ad vesperas. 

14. 11 l b — 116 a . Antiphonae cantu gregoriano decantandae cum 
psalmis, quibus intonatio quidem cantu gregoriano adiuncta 
est, mediatio vero cum finali concentu a falso bordoue 4 voci- 
bus decantanda. 

(IV.) In dominica passionis. 

15. 116 b — 127 a . Hymnus "Vexilla regis\ 4 voc. (Ten.: §.ddecac) 

16. 127 b — 136 a . Hymnus 'Vexilla regis\ 5 voc. (Tcn.: $fga 
bagf) 

17. 136 b — 145 a . Magnificat\ 4 voc, cum antiphona cantu gre- 
goriano. (Ten. : <£ b b b b afg a b) 

18. 145 b — 146 b . Preces\ Sunt versiculi cum responsoriis, 5 voci- 
bus decantandi. (Ten. sine signo temp.: c a) 

19. 146 b — 148 a . Psalmus 'Miserere'. 4 voc. ( c a falso bordone 5 ). 
(Ten. : $g gagg g) 

20. 148 b — 149 a . Benedicamus domino 1 " (cantu greg.) et Deo 
gratias\ 5 voc. (Ten.: §,ggegggfe) 

(V.) Peria quinta. In coena domini. 
In primo nocturno. 

21. 149 b — 154 b . Antiphonae cum psalmis, cantu gregoriano. Ad 
psalmos nil nisi finalcs indicantur. 155 a vacat. 

22. 155 b — 158 a . Responsorium I. : 'in monte oliveti > . 4voc. (Tcn.: 
$fgab acf) 

23. 158 b — 161°. Responsorium II.: 'Tristis est anima mea\ 4 voc. 
(Ten. : (f agfbbbac) 

24. 161 b — 164 a . Responsoriumlll.: f Ecce vidimus'. 4 voc. (Ten.: 
^.ca-baga g f) 16198. 119 

In secundo nocturno. 

25. 164 b — 169 a . Antiphonae cum psalmis (ut in prinio nocturno). 

26. 169 b — 173 a . Responsorium IV. : 'Amicus nieus'. 4 voc. (Ten.: 
§. a a a gis a c c) 

27. 173 b — 175 a . Responsorium V. : c Judas mereator*. 4 voc. (Ten.: 

<r* 9 9 9 « 9 c h h ) 

28. 175 b — 177 a . Responsorium VI. : c Unus ex discipulis 3 . 4 voc. 
(Ten. : §.cccccccagis gis a) 

In tertio nocturno. 

29. 177 b — 180 a . Antiphonae cum psalmis. (Ut in primo nocturno.) 

30. 180 b — 183 a . Responsorium VII. : Eram quasi agnus'. 4 voc. 
(Ten. : <£ g g g g a a a) 

81. 183 b — 186 a . Eesponsorium VIII. : °Una hora\ 4 voc. (Ten.: 
§. ddchhhh) 

32. 186 b — 188 a . 'Seniores populi\ 4 voc. (Ten. II.: ^gagaa 
a ah c) 

Ad laudes. 

33. 188 b — 195 b . Antiphonae cum psalmis (ut in primo nocturno). 

34. 196 a — 204 a . c Benedictus\ 4 voc. praecedente antiphona cantu 
gregoriano. (Ten. : §.accccccd) 

35. 204 b . Christus factus est- 3 et c Kyrie eleison\ (Cantu greg.) 

36. 205 a — 221 a . (Ad missam.) Graduale 'Christus factus esf* 
(cantu greg.). Kyrie 3 ete. 4 voc. Offertorium Dextera Do- 
mini' et postcommunio Dominus Jesus* cantu greg. Sanctus , 
c Benedictus', c Agnus\ 4 voc. (Ten. ad Kyrie: (f d d e d h c h) 

Ad vesperas. 

37. 221 b — 226 b . Antiphonae cum psalmis. (Ut ad vesperas feria 
tertia.) 

38. 226 b . Antiphona ad t Magnificaf > cantu greg. 227 a vacat. 

39. 227 b — 238 a . c Magnificat\ 4 voc. (Ten.: <(: g b c dg gffg) 
238 b vacat, 

(VI.) Feria sexta. In parasceve. 
Ad matutinum. In primo nocturno. 

40. 239 a — 243 a . Antiphonae cum psalmis. (Ut in primo nocturno, 
feria quinta.) 

41. 243 b — 246 a . Responsorium L: c Omnes amici niei\ 4 voc. 
(Ten.: ^babbfgf) 

42. 246 b — 249 a . Responsoriuni II. : 'Velum tenipli'. 4 voc. (Ten.: 
§. g a b afg a) 

43. 249 b — 252 a . Responsorium III.: c Vinea niea\ 4 voc. (Ten.: 
$ bbbbcdbf) 120 16198. 

In secundo nocturno. 

44. 252 b — 256 b . Antiphonae cuni psalrnis (ut in primo nocturno). 

45. 256 b — 259 a . Eesponsorium IV.: 'Tanquam ad latronem 5 . 4 voc. 
(Ten.: ^fegafed) 

46. 259 b — 262 a . Eesponsorium V. : Tenebrae factae sunt\ 4 voc. 
(Ten.: (j: eddcch). 

47. 262 b — 266 a . Eesponsorium VI.: ^Animam nieam\ 4 voc. (Ten.: 
(f / e d cis d - g) 

In tertio nocturno. 

48. 266 b — 270 b . Antiphonae cum psalmis (ut in primo nocturno). 
271 a vacat. 

49. 271 b — 274 a . (Eesponsorium VII. :) 'Traditor autem'. 4 voc. 
(Ten. : §.ccaagchc) 

50. 274 b — 277 a . Eesponsorium VIII.: c Jesum tradidit\ 4 voc. 
(Ten. : (£ h c h h g a a h c) 

51. 277 b — 280 a . EesponsoriumVIIIL: 'Caligaverunt oculi\ 4 voc. 
(Ten. : g a a ch d d) 

Ad laudes. 

52. 280 b — 287 b . Antiphonae cum psalmis (ut in primo nocturno). 

53. 288 a . Antiphona ad Bencdictus', cantu gregoriano. 

54. 288 b — 295 a . c Benedictus\ 4 voc. (Ten. : fycccceccb) 

55. 295 b . c Christus factus est' et c Kyrie' (cantu gregoriano). 

56. 296 a — 299 a . Tractus I. et II. ('Domine audivi\ 'Eripe me') 
cantu greg. 

57. 299 a — 327 a . Passio domini nostri Jesu Christi, secundum 
Joannem. 4 voc. (Ten.: (f e dfe d c) 

58. 327 b — 328 a . In adoratione crucis: c Ecce lignum crucis' et 

Popule meus\ Cantu gregor. 

59. 328 b — 332 a . c Popule meus\ 4 voc, alternatim cum cantu gre- 
goriano. (Ten.: (f e e efe-fgd) 

60. 332 b — 335 a . Improperia 'Popule mens\ Stropha I. 4 voc, se- 
quentes cantu gregoriano. (Ten. : (£ a g e a gis a) 

61. 335 a — 341 a . Antiphona c Crucem tuam 5 (cantu greg.) cum 
hymno c Crux fidelis', cuius stropha prima post unamquamque 
sequentium, cantu gregoriano decantandam, repetitur 4 voci- 
bus. (Ten. : (f a d c h c c h) 

62. 341 b . Antiphona ad 'Magnificat 5 cantu gregoriano. 342 a vacat. 

63. 342 b — 353 a . c Magnificat\ 4 voc (Ten.: ^ g b b afg g) 353 b 

vacat. 

(VII.) Sabbato sancto. 

Ad matutinum. In primo nocturno. 

64. 354 a — 356 a . Antiphonae cum psalmis (ut in primo nocturno 
feria VI). 16198—16199. 121 

65. 356 b — 359 a . Responsorium L: c Sicut ovis\ 4 voc. (Ten.: 
§. a g f e a a a a) 

66. 359 b — 362\ Responsorium II.: c Jerusalem surge*. 4 voc. 

(Ten. : (£ e a a g - c h) 

67. 362 b — 365\ Responsoriuni III. : c Plange\ 4 voc. (Ten.: <\l y a 
- a h h h gls a) 

In secundo nocturno. 

68. 365 b — 368 b . Antiphonae et psalmi (ut in primo nocturno). 
369 a vacat. 

69. 369 b — 372 a . Responsorium IV. : c Recessit pastor noster\ 4 voc. 
(Ten. : <£ a c c d dfe) 

70. 373 b — 375 a . Responsorium V.: c O vos omnes\ 4 voc. (Ten.: 
$ c d efffff) 

71. 375 b — 378 a . ResponsoriuuiVL : c Ecce quomodo moritur iustus'. 
4 voc. (Ten. : $. c h c c c d c) 

In tertio nocturno. 

72. 378 b — 381\ Antiphonae et psalmi (ut in secundo nocturno). 

73. 381 b — 384\ Responsorium VII.: "Astiterunt reges terrae 5 . 
4 voc. (Ten.: ^fffgagfe) 

74. 384 b — 387\ Responsorium VIII. : c Aestimatus sum'. 4 voc. 
(Ten. : (£ chh a g a h c d) 

75. 387 b — 390\ Responsorium IX.: 'Sepulto domino'. 4 voc. 
(Ten.: <£ e g c d d e) 

Ad laudes. 

76. 390 b — 396 b . Antiphonae cum psalmis (ut in tertio nocturno). 

77. 39 6 b . Antiphona ad Benedictus 5 ( c Mulicres sedentes'), cantu 
gregoriano. 397 a vacat. 

78. 397 b — 407 a . c Benedictus\ 4 voc. (Ten.: (f d dgfg c d e) 

79. 407 b — 408\ Christus factus est 3 , Kyrie 3 etc. Cantu gregoriano. 

80. 408 b — 41 l b . Tractus numero 4, cantu gregoriano. 

81. 412 a — 414 b . Litaniae, cantu gregoriano. 415 a vaeat. 

82. 415 b — 440\ (Ad missam) : c Kyrie' (5 voc), 'Et in terra' 
(6 voc). (Ten. ^Kyrie': (t g a ch a g eh a g) 

83. 440 b — 441\ c Allcluia 5 cum antiphona c Confitemini :> et psalmo: 

Laudate Dominum. 5 , cantu gregor. 

84. 441 b — 442 a . 'Alleluia' cum psalmo c Laudate Dominum"", qui 
decantatur 5 vocibus a falso bordone\ (Ten. sine signo tem- 
poris : c c d c\ c h c a) 

85. 44 2 \ Antiphona "Vespere autem', cantu greg. 

86. 442 b — 449 a . c Magnificat\ 4 voc (Ten. : ^eefdeccc) 449 b 
vacat. 

16199. [A. N. 44. D. 9.] ch. XVII. V + 194. f. (54 X 40 cm.) (Palestrina, 
Johannes Petrus Aloysius. c Hymni totius anni pro singulis ecclesiae 122 16199. 

festivitatibus. Augustissimo et invictissimo imperatori Ferdinando III. 
Austriaco, iusto pio. Juxta ritum et directorium Romanum conscripti, 
ac humillime dedicati a Georgio Moser, eiusdem sacrae cesareae 
maiestatis capellae notista et ingrossista. Anno M. DC. XLVl\ IP De- 
dicatio ( . . . Petri Aloysii Praenestini, authoris inter musicos celeber- 
rimi hymnos . . . conscripsi . . . ) III a — V b : Index. 

(Proprinm de tempore.) 

1. l b — 6\ In dominicis adventus Doinini. Creator alnie\ 4 voc. 

2. 6 b — 12 a . In nativitate et circumcisione Domini et in dominicis 
iisque ad epiphaniam. Jesu redemptor\ 4 voc. 

3. 12 b — 14 a . In festo sanoti Stephani. Deus tuorum militum . 
4 voc. 

4. 14 b — 16 a . In festo s. Joannis apostoli et evangelistae. Exultet 
orbis gaudiis . 4 voc. 

5. 16 b — 20 a . In festo sanctorum Innocentium. 'Salvete flores 
martyrum . 4 voc. 

6. 20 b — 26 a . In epiphania Domini. Crudelis Herodes\ 4 voc. 

7. 26 b — 31 a . In dominicis per annum. Lucis creator optime'. 
4 voc. 

8. 31 b — 36 a . In sabbatis per annum et in festo ss. trinitatis. Jam 
sol recedit igneus . 4 voc. 

9. 36 b — 40 a . In dominicis quadragesimae. Audi benigne conditor\ 
4 voc. 

10. 40 b — 45 a . Dominica passionis. Voxilla regis . 4 voc. 

11. 45 b — 50 a . In octava paschae usque ad ascensionem. Ad regias 
agni dapes 3 . 4 voc. 

12. 50 b — 56 a . In ascensionedomini. Salutis humanae sator . 4voc. 

13. 56 b — 61 a . In festo pentecostes. 'Veni creator\ 4 voc. 

14. 61 b — 67 a . In festo corporis Christi. c Pange lingua'. 4 voc. 67 b 
vacat. 68 a . Proprium sanctorum. 

15. 68 b — 74 a . In festo cathedrae s. Petri. c Quodcunque in orbe\ 

4 voc. 

16. 74 b — 80 a . Inconversione etcommemoratione s. Pauli. Egregie 
doctor'. 4 voc. 

17. 80 b — 84 a . In omnibus festivitatibus beatae Mariae V. c Ave 
maris stella\ 4 voc. 

18. 84 b — 89 a . In festo inventionis et exaltationis s. crucis. Ve- 
xilla regis . 4 voc. 

19. 89 b — 91\ In exaltatione s. crucis dicitur. c Te fons salutis\ 

5 voc. 

20. 91 b — 96 a . In festo s. Joannis Baptistae. c Ut quaeantlaxis\ 4 voc. 

21. 96 b — 102 a . In festo apostolorum Petri et Pauli. 'Decora lux\ 
4 voc. 16199 — 16200. 123 

22. 102 b — 105 a . In festo s. Mariae Magdalenae. 'Pater superni 
luminis . 4 voc. 

23. 105 b — lll a . In festo s. Petri ad vincula. c Miris modis\ 4voc. 

24. lll b — 115 a . In transfiguratione Domini. 'Quicunque Christum 
quaeritis\ 4 voc. 

25. 115 b — 119 a . In festo s. Michaelis archangeli. c Te splendor et 
virtus\ 4 voc. 

26. 119 b — 125 a . In festo s. angeli custodis. c Custodes horninum\ 
4 voc. 

27. 125 b — 129 a . In festo s. Francisci (In I. vesperis). c Proles 
de coelo\ 4 voc. 

28. 129 b — 133 a . Eodem festo (In II. vesperis). c Decus morum\ 
4 voc. 

29. 133 b — 138 a . In festo omnium sanctorum. "Placare Christe\ 
4 voc. 138 b vacat. 139 a . Commune sanctorum. 

30. 139 b — 144 a . In natali apostolorum velevangelistarum. Exultet 
orbis gaudiis . 4 voc. 

31. 144 b — 149 a . In communi apostolorum vel evangelistarum tem- 
pore paschali. Tristes erant apostoli\ 4 voc. 

32. 149 b — -154 a . In natali unius martyris. Deus tuorum militum'. 
4 voc. 

33. 154 b — 158 a . In natali unius martyris tempore paschali. Deus 
tuorum milituni\ 4 voc. 

34. 158 b — 163 a . In natali plurimorum martyrum. Sanetorum nie- 
ritis . 4 voc. 

35. 164 b — 167 a . In communi plurimorum martyrum tempore pa- 
. schali. Rex gloriose martyrum\ 4 voc. 

36. 167 b — 169 a . In natali confessorum. Iste confessor'. 4 voc. 

37. 169 b — 174 a . (Eodem festo) si non est obitus. Idem hymnus 
et concentus. 

38. 174 b — 178 a . In natali virginum et martyrum. Jesu corona 
virginum\ 4 voc. 

39. 178 b — 183 a . (Eodem festo) tempore paschali. Jesu corona 
virginum . 4 voc. 

40. 183 b — 187 a . In natali sanctae martyris tantum, et nec virginis 
nec martyris. Fortem virili pectore\ 4 voc. 

41. 187 b — 194 a . In dedicatione ecclesiae. c Coelestis urbs Jeru- 
salem\ 4 voc. 194 b vacat. 

16200. [A. N. 43. E. 15.] m. XVII. 62. f. (56X37cm.) Missae duae, qua- 
ternis vocibus concinendae. 

1. l a — 31 a . Incertus. c Missa divini (!) Marceli\ (Postremum 
Agnus dei 5 quinque vocum.) (Ten. : §.aaagchag) 

2. 31 b — 62 a . Palestrina, Johannes Petrus Aloysius. Missa: 
Ave regina coelorum\ 62 b vacat. 124 16201 — 16202. 

16201. [A.N. 43. E. l.]cli. XVIII. 24. f. (56 X 41 cm.) (Caldara, Antonius.) 
(/Ybbe Max. Stadler.) (Te Deum laudamus.) 10 voc. in duos choros 
distributuni, comitantibus instrumentis: vl. I., II., vla. I., II., III., IV., 
clarino I., II., III., trba. I., II., trbne. I., II., III., tymp., org. Fol. 24 b 
manu posteriori exaratum vides: Te Deuni in C mj. a due cbori. 
Partitur Aut(hore) S(ine) X(omine)\ (Ten. : | c d d c h h). Part. 

16202. [A. N. 43. E. 19.] ch. XVII. I + 142 f. (55 X 42 cm.) Cantiones 
liturgicae, videlicet: antiphonae, introitus, sequentiae, tractus, 
hymni varii generis, litaniae, psalmi. Codex manu Georgii Moser 
charactere eleganti exaratus. l a Index. I b — l a vacant, 

1. l b — 6 a . c Asperges me'. 4 voc. (Ten. : <£ defggde) 

2. 6 b — 10 a . c Asperges me\ 4 voc. (Ten. : §. h h h a h c d) 

3. 10 b — 16 a . c Vidi aquam\ 4 voc. (Ten. : fyggachadvd) 

4. 16 b — 21 a . c Veni sancte spiritus\ 4 voc. (Ten. : (£ g g g a g) 

5. 21 b — 25 a . 'Tantum ergo\ 4 voc. (Ten.: $ c d c c h ag a) 25 b 
vacat. 

6. 26 a — 29 a . In festo corporis Christi. Introitus. Sequentia. Ac- 
cedit introitus cum tractu in quadragesima. Cantu gregoriano. 

7. 29 b — 34 a . (Introitus) 'Cibavit eos\ 4 voc. (Ten.: ^gbgfggf) 

8. 34 b — 38 a . c Lauda Sion\ 4 voc. (Ten.: fyghddecd c) 

9. 38 b — 56 a . c Litaniae de venerabili sacramento. Versiculi 4, re- 
sponsoria 6 aut 3 voc. (Cant. : (f eeeec vis). 

10. 56 b — 60 a . 'Regina coeli'. 5 voc. (Ten. II.: Cfbabcabc) 

11. 60 b — 65 a . c Cbrist ist erstanden von der Marter\ 4 voc. (Ten.: 
^agafefd) 65 b — 66 a vacat. 

12. 66 b — 69 a . c Sicut desiderat cervus\ 4 voc. (Ten.: (f ffgf cfga) 

13. 69 b — 73 a . Secunda pars: Sitivit anima mea\ 73 b vaca(. 

14. 74 a — 75 a . c Magnificat\ 4 voc. (Falso bordone.) (Ten. : (f aa 
g ah g e e e) 

15. 75 b — 7 7 a . In vigilia mortuorum. Invitatorium Circumdede- 
runt me\ 5voc. (Ten. II.: ^fffggfagf) 7 7 b — 78 a vacant, 

16. 78 b — 85 a . c Benedictus\ 4 voc. (Ten.: ^ffffffff) 

17. 85 b — 86 a . In adventu Domini. Introitus ( Rorate coeli') et 
offertorium ( Ave Maria 5 ) cantu gregoriano. 

18. 86 b — 91 a . c Mittit ad virginem\ 4 voc. Non nisi L, VII. et 
XIII. stropha huius hymni; post unamquamque interponitur 
stropha hymni Ave bierarchia una tantum voce decantanda 
(canto solo). (Ten. : (f c ch a a g c d c) 

19. 91 b — 92 a . c Redemptor orbis\ 4 voc. (Ten. : (\) % g d d d es d d) 
Textus hymni cantu greg., qui deest; versus intercalaris. 4 voc. 

20. 92 b — 96 a . c Exultandi tempus est\ 5 voc. (Ten.: §'^fg a adgf) 

21. 96 b — 106 a . Tempore nativitatis Christi. c Der Tag der ist so 
freudenreich\ 4 voc. ( c Ein Kindlein' 2 voc, Die Hirten' 
3 voc, c Die edlen Kinig' 5 voc) (Ten.: %gfdeff) 16202 — 16203. 125 

22. 106 b — 108 a . C A solis ortus cardine'. (Str. c Tit porta Christi 
pervia\) 6 voc. (Ten. : (() \g g g gfg a a g) 

23. 108 b — 110 a . Duni distribuuntur candellae. c Lumen ad reve- 
lationem gentium\ 5 voc. (Ten. : (£ c h g h c a g a g) 

24. 110 b — lll a . Nunc dimittis\ Prima pars versiculi uniuscuius- 
que cantu gregoriano, secunda pars concentu l a falso bordone' 
quaternis vocibus decantatur. (Ten. sine signo temp. : ch c a g) 
lll b vacat. 

25. 112 b . Ad completorium. Antiphona Miserere^cantugregoriano. 

26. 112 b — 114 a . c Te lucis ante terminum\ 4 voc. (Ten.: C f h c 
c c h a g) 

27. 114 b — 116 a . Responsorium In manus tuas\ 4 voc. (Ten.: 
(f efg a a a a) 

28. 116 b . Antiphona Salva nos Domine\ Cantu gregoriano. 117 a 
vacat. 

29. 1 1 7 b — 132 a . Tractus dominicae Invocabit\ Qui habitat in 
adiutorio altissimi\ 4 voc. (Ten. : (f g g g d g d g) 

30. 132 b — 142 a . c Kyrie — Chi-iste — Kyrie\ 5 voc. (Ten. : (f g a 
ch a g c) 

16203. [A. N. 43. E. 16.] ch. XVII. 11+ 104. f. (55 X 41 cm.) Offi- 
cium In Natiuitate Domini Nostri Jesu Christi\ Codex manu 
Georgii Moser exaratus. I b — II b vacant. l a Inscriptio. 

Ad matutinum. 

1. l b — 3 a . Invitatorium c Christus natus est\ 5 voc. (Ten.: (f hc 
d e c fe d) 

2. 3 b — 12\ Hymnus: c Cbriste redemptor'. 4 voc. (Ten. : $fac 
d d c d ef) 

In primo nocturno. 

3. 12 b — 16 b . Antiphonae cum psalmis cantu gregoriano decan- 
tandis; toni psalmorum finali tantuni indicantur. 17 a vacat. 

4. 17 b — 22 a . Responsorium I. : c Hodie nobis coelorixm rex\ 4 voc. 
(Ten. : §.cccabcbcd) 

5. 22 b — 25 a . Responsoriumll.: c Hodie nobis de coelo pax\ 4 voc. 
(Ten. : Qcccbagac) 

6. 25 b — 30 a . Eesponsorium III.: c Quem vidistis\ 4 voc. (Ten.: 
§.cabaagaf) 

In secundo nocturno. 

7. 30 b — 34 a . Antiphonae cum psalmis (ut in primo nocturno). 

8. 34 b — 38 a . Kesponsorium IV. : c O magnum mysterium\ 4 voc. 
(Ten. : <£ d d es c c b a c) 

9. 38 b — 41 a . Responsorium V. : 'Beata Dei genitrix\ 4voc. (Ten.: 
$9 bagfga) 126 16203—16204. 

10. 41 b — 46 a . Responsorium VI. : Sancta et imaculata virginitas\ 
4 voc. (Ten. : §.baccbaag) 

In tertio nocturno. 

11. 46 b — 52 a . Antiphonae cum psalmis (ut in primo nocturno). 

12. 52 b — 56 a . Responsorium VII.: Beata viscera\ 4 voc. (Ten. : 
(f gdefedcd) 

13. 56 b — 61 a . Responsorium VIII.: Verbum caro factum est\ 

4 voc. (Ten.: (f) § dc b a b dgg a a) 61 b — 62 a vacant. 

14. 62 b — 78 a . c Te Dcum laudamus\ 8 voc. (Ten. I.: fyaahgg 
g d d h) 

15. 78 b — 79 a . Introitus et graduale in nocte nativitatis Domini. 
Cantu gregoriano. 

Ad laudes. 

16. 79 b — 86 b . Antiphonae cum psalmis (ut in primo nocturno). 
87 a vacat. 

17. 87 b — 94 a . C A solis ortus cardine\ 4 voc. (Ten.: (f c dfff 
e d c d e) 

18. 94 b . Antiphona ad Benedictus\ Cantu gregoriano. 

19. 95 a — 103 a . Canticum Zachariae Bencdictus' cum intonatione 
gregoriana; sequentia 5 voc. (Ten.: §.ffgg g a a a a) 103 b — 
104 b vacant. 

16204. [A. N. 43. E. 16.] ch. XVII. 134. f. (55 X 41 cm.) Officium nati- 
vitatis Domini. Codex manu Georgii Moser exaratus. l a . Matutino 
di Natale\ Explicatur lingua italica ordo versiculorum et responso- 
riorum ante invitatorium decantandorum. 

1. l b — 14 a . In nativitate Domini nostri Jesu Christi: Invita- 
torium. Primus chorus. Christus natus est . 4 voc, chorus II. 

5 voc. (Ten. : §,hcdededc) 

2. 14 b — 23 a . Hymnus: Christe redemptor omnium\ 4 voc. (Ten. : 
(p / a c d d c) 

In primo nocturno. 

3. 23 b — 26 b . Antiphonae cum psalmis cantu gregoriano. Toni 
psalmorum finali tantum indicantur. 27 a . Ordo precum lingua 
italica explicatur. 

4. 27 b — 32 a . Responsorium I. : Hodie nobis coelorum rex\ 4 voc. 
(Ten. : (f c c c a b c) 

5. 32 b — 35 a . Responsoriumll. : Hodie nobis de coelo pax\ 4 voc. 
(Ten. : (^cccbaga) 

6. 35 b — 40 a . Responsorium III. : Quem vidistis pastores'. 4 voc. 
(Ten.: ^ggggggag) 

In secundo nocturno. 

7. 40 b — 43 b . Antiphonae cum psalmis (ut in I. nocturno). 44 a . 
Explicatur ordo precum (ut f. 27 a ). 16204—16205. 127 

8. 44 b — 48 a . Responsorium IV.: magnum mysterium\ 4 voc. 
(Ten. : (£ d d es c c b a b) 

9. 48 b — 51 a . Responsorium V.: Beata dei genitrix\ 4 voc. (Ten.: 
$gba gfg a g) 

10. 51 b — 56 a . Responsorium VI.: c Sancta et immaculata\ 4 voc. 
(Ten. : §.baccbaaf) 

In tertio nocturno. 

11. 56 b — 61 a . Antiphonae cum psalmis (ut in I. nocturno). 

12. 61 b — 65 a . Responsorium VII. : c Beata viscera\ 4 voc. (Ten. : 
fygdefedc) 

13. 65 b — 70 a . Responsoriuni VIII. : c Verbum caro factum est\ 
4 voc. (Ten. : (fy^dcbabdg) 

14. 70 b — 73 a . Versus responsorii VIII. : In prineipio erat verbum\ 
4 voc. (Ten. : §, a ah c a g c) 

15. 73 b . Responsoria ad evangelium cantu gregoriano inusitato. 
74 a vacat. 

16. 74 b — 90 a . c Te Deum laudamus\ 8 voc. (Ten.: §.aahggg) 
90 b — 91 a vacant, 

17. 91 b — 97 a . In nocte nativitatis Domini. Introitus ^Dominus 
dixitadme\ 5 voc. (Repetitio cantu gregoriano.) (Bass. = cantus 
firmus: d e d c dfefg) 96 b vacat. 

Ad laudes. 

18. 97 b — 103 a . Antiplionae cum psalmis. (Ut in I. nocturno.) 

19. 103 b — 110 a . Hymnus C A solis ortus\ 4 voc. (Ten. : (f c d eff 
f e d c d e) 

20. 110 b — 118 a . Antipbona ad ^Benedictus' cantu gregoriano cum 
cantico ipso; intonatione excepta 5 voc. (Ten. : (p f 'f 'g g g a 
aaa) 118 b — 119 a vacant. 

21. 119 b — 122 a . Exultandi tempus est'. 5 voc. (Ten.: C\fga 
adgf) 

22. 122 b — 124 a . c Redemptor orbis natus est\ 4voc. (Ten.: Cf bb 
agfbga) 124 b — 125 a vacant, 

23. 125 b — 134 a . (Invitatorium in officio mortuorum). ^Circum- 
dederunt me' et c Venite exultemus'. 8 voc. (Ten.: %fffgg 
fagfisg) 1 34 b vacat. 

16205. [A. N. 44. D. 14.] cb. XVII. II + 219. f. (54 X 40 cm.) Officium 
defunctorum. Codex manu Georgii Moser cbaractere eleganti ex- 
aratus. I a — I b vacat. II a Dedicatio: c FERDINANDO III Augu- 
stissimo et Inuictissimo IMPERATORI. II b vacat. 

Ad vesperas. 
1. l a — 4 b . Antipbonae cum psalmis ; cantu gregoriano. Toni psal- 
morum finali tantum indicantur. 128 1(5205. 

2. 5 a — 7 a . Antiphona ad Magnificat cantu gregoriano cum can- 
tico ipso 4 voc. (Ten. : (f g g g a gff) 7 b vacat. 

Ad matutinum. 8 a . Inseriptio. 

3. 8 b — 10 a . Invitatorium Regeni cui omnia vivunt . 5 voc. 
(Ten. I. : <§. c a a a d d db g) 

In primo nocturno. 

4. 10 b — 14 a . Antiphonae cum psalmis (ut in vesperis). 

5. 14 b — 17 a . Responsorium I. : Credo quod redemptor\ 4 voc. 
(Ten.: ^fefefga) 

6. 17 b — 20 a . Responsorium II. : Qui Lazarum resuscitasti\ 4 voc. 
(Ten. : (£ g fis fis fis fis fis g a a) 

7. 20 b — 24 a . Responsorium III. : Domine quando veneris'. 4 voc. 
(Ten.: (f g g g g b b b b b) 

In secundo nocturno. 

8. 24 b — 28 b . Antiphonae cum psalmis (ut in vesperis). 29 a vacat. 

9. 29 b — 31 a . Responsorium IV.: c ]VIemento mei Deus\ 4 voc. 
(Ten. :$hhcddhh) 

10. 31 b — 34 a . Responsorium V. : Hei mihi Domine\ 4 voc. (Ten.: 
C c b a g a a a) 

11. 34 b — 37 a . Responsorium VI. : Ne recorderis . 4 voc. (Ten.: 
C h h h h h h h c) 

In tertio nocturno. 

12. 37 b — 42 a . Antiphonae cum psalmis (ut in vesperis). 

13. 42 b - — 45 a . Responsorium VII.: c Peccantem me\ 4 voc. (Ten. : 
Cddefddd) 

14. 45 b — 48 a . Responsorium VIII.: Domine secundum actum . 
4 voc. (Ten. : Caaa-aaaacc) 

15. 48 b — 52 a . Responsorium IX.: Libera me Domine de viis\ 
4 voc. (Ten. : Caaacccccaba) 

16. 52 b — 58 a . Responsorium Libera me Domine de morte . 4 voc. 
(Ten. : C aaahcccc) 

Ad laudes. 

17. 58 b — 65 b . Antiphonae cum psalmis (ut in vesperis). 

18. 66 a — 73 a . Antiphona ad Benedictus' cantu gregoriano cum 
cantico ipso 4 voc. (Ten. : (j: ffffffff) 73 b — 74 a vacant, 

19. 74 b — 78 a . Responsorium c Subvenite sancti Dei. D 4 voc. (Ten.: 
Cgggggabb) 

20. 78 b — 84 a . Responsorium c Libera me Domine de morte\ 4 voc. 
(Ten.: Ceeeggggg) 

21. 84 b — 85 a . Versiculi cum responsoriis cantu gregoriano. 

22. 85 b — 89 b . Responsorium c Credo quod redemptor\ 4 voc. (Ten.: 
(j: bbbbabgb) 16205—16206. 129 

23. 89 b — 94 a . Responsoriuiu c Qui Lazarum resuscitasti\ 4 voc. 
(Ten.: <f> f 6 6 g g g g g a a) 

24. 94 b — 100 a . Responsorium c Domine quando veneris\ 4 voc. 
(Ten. : (f fis fis fis -fis g a a) 

25. 100 b — 104 a . Responsorium l Nc rccorderis\ 4 voc. (Ten.: 
(p b a a g a a b) 

26. 104 b — 112 a . Libera me domine de morte\ 8 voc. (Ten. : <t fis 
fis aefdefisg) 1 1 2 b — 1 1 3 a vacant, 

27. 113 a — 119 a . c In paradisum deducant\ 8 voc. (Tcn.: Caaa 
dd-g g g) 119 b vacat. 

28. 120 a — 188 a . Missa pro defunctis. 6 voc. (Tractus: \Sicut cer- 
vus\ 4voc. (Ten.: ^cbagffedef) Vacat: 148 b . Sequitur 
secunda sequentia: c Dies irae\ 8 voc. (Ten.: <t aaaccde) 
188 b vacat, 

29. 189 a — 219 a . Missa pro defunctis. 5 voc. (Ten. I. : ^fga-f 
gad) 219 b — 220 b vacant, 

16206. [A. N. 43. E. 14.] ch. XVII. 316. f. (52 X 39" 5 cm.) Valentini, 
Johannes. c Vesperae triplices. Primae dominicales voce sola cum ca- 
pella, reliquae una cum completorio, antiphonis, litanijs lauretanis 
B. V. &c: octo vocum choro pleno, authore . . . augustissimi impera- 
toris Ferdinandi III. gloriosissimae memoriae Capellae magistro, et 
per Georgium Moser dum (!) temporis ingrossistam conscriptae, nunc 
vero a Godefrido Aloysio Gebauer, Caesareo musico reparatae. Anno 
MDCLXVII. Codex manibus diversis exaratus. 

1- 1 — 6 a - Dixit Dominus\ Intonatur voce sola, prosequitur qua- 

ternis vocibus. (Eodem modo omnia quae sequuntur usque ad 

fol. 45 a decantantur.) 

2. 6 b — 12 a . c Confitebor\ 

3. 12 b — 17 a . 'Beatus vir\ 

4. 17 b — 22 a . c Laudate pueri\ 

5. 22 b — 24 a . c Laudate Dominum quoniam\ 

6. 24 b — 38 a . c In exitu Israel\ 38 b — 39 a vacant. 

7. 39 b — 45 a . c Magnificat\ 45 b — 46 a vacant, 

8 - 46 b — 52 a . Dixit Dominus\ Octo vocum. (Eodem modo omnia 

sequentia decantanda sunt.) 
9. 52 b -61 a . Confitebor/ 

10. 61 b — 69 a . c Beatus vir\ 

11. 69 b — 75 a . c Laudate pueri\ 

12. 75 b — 90 a . c In exitu Israel\ 

13. 90 b — 93 a . 'Laudate Dominum\ 

14. 93 b — 101 a . 'Laetatus sum\ 

15. 101 b — 108 a . c Nisi Dominus\ 

16. 108 b — 116 a . 'Lauda Jerusalem\ 

17. 116 b — 124 a . c Credidi\ 

ix. 130 16206 — 16207. 

18. 124 b — 131 a . c In convertendo\ 

19. 13 l b — 144\ 'tfemento'. 

20. 144 b — 162 a . c Domine probasti\ 

21. 162 b — 168 a . c De profundis 5 . 

22. 168 b — 182\ c Benedictus Donainus Deus meus'. 

23. 182 b — 20 l a . c Exaltabo te\ 

24. 201 b — 210 a . c Lauda anima mea\ 

25. 210 b — 220 a . c Laudate Dominum, quoniam\ 220 b — 221 a va- 
cant. 

26. 221 b — 228 a . c Magnificat\ 228 b — 229 a vacant. 

27. 229 b — 237 a . 'Cum invocarem\ 

28. 237 b — 243 a . c In te Domine speravi\ 

29. 243 b — 255 a . c Qui babitat\ 

30. 255 b — 259 a . c Ecce nunc benedicite\ 

31. 259 b — 262 a . c Te lucis ante terminum\ 

32. 262 b — 265 a . c Nunc dimittis\ 

33. 265 b — 269 a . c Alma redemptoris\ 

34. 269 b — 271 a . c Ave regina\ 

35. 271 b — 274 a . c Regina coeli\ 

36. 274 b — 278 a . c Salve regina\ 

37. 278 b — 295 a . 'Litaniae lauretanae\ 

38. 295 b — 298 a . c Sub tuum praesidium\ 

39. 298 b — 305\ c Beati omnes\ 

40. 305 b — 315\ c Confitebor\ 315 b vacat. 316 a :Index. 3l6 a vacat. 
16207. [A. N. 37. E. 3.] cli. XVII. 104. f. (53X37cm.) Cantiones variae. 

iiturgicae, numeris musicis a diversis auctoribus instructae. Codex 
nianu Georgii Moseri exaratus. l a vacat. 

1. l b — 5 a . c Asperges me\ 4 voc. (Ten. : (t h h h a h c d) 

2. 5 b — 16\ c Vidi aquani\ 4 voc. (Ten. : (f g g a c c b a) 

3. 16 b — 20\ c Tantum ergo\ 5 voc. (Ten.: (f c d c c h a g a) 20 b 
vacat. 

4. 21 a — 21 b . Introitus. Cibavit eos^. Cantu gregoriano. 

5. 22 a — 22 b . c Lauda Sion\ cantu gregoriano. 

6. 23 a — 23 b . Introitus Cibavit eos et tractus Oculi omnium in 
quadragesima; cantu gregoriano. 24 a vacat. 

7. 24 b — 29 a . c Cibavit eos\ 4 voc. (Ten.: (f g b gfg g f) 

8. 29 b — 33 a . c Lauda Sion (Stropba c Ecce'). 4 voc. (Ten.: $. g h 
ddecdcha) 

9. 33 b — 37\ c Exultandi tempus est\ 5 voc. (Ten.: (j) -fgaadgf) 

10. 37 b — 38 a . Bedemptor orbis natus est'; cantu greg. Versus 
intercalaris c O per beatum nuntium 3 4 voc. (Ten. : (£ g d d d es 
ddd) 38 b vacat, 

11. 39 a — 40 b . c Fit porta Cbristi pervia\ 6 voc. (Teri.L: §\ggg 
gfg a) 41 a vacat. 16207—16210. 131 

12. 41 b — 51 a . 'Der tag der ist so freudenreich\ 4 voc. ( c Ein 
kindelein 3 2 voc, c Die hirten auf dem felde' 3 voc, c Die 
edlen Kinig 3 5 voc) (Ten.: (£ gfdeff) 

13. 51 b — 56 a . c Christ ist erstanden 3 . 4 voc (Ten.: a g afefd) 

14. 56 b — 71 a . Tractus dominicae c Invocavit\ c Qui habitat in adiu- 
torio\ 4 voc (Ten. : ^gggdgdgde) 

15. 71 b — 74 a . c Sicut cervus desiderat\ 4voc (Ten.: ^ffgfcfga) 

16. 74 b — 78 a . Secunda pars. (Sitivit anima mea.) 

17. 78 b — 81 a . Dum distribuuntur candellae. 'lumen ad revelatio- 
nem gentium'. 4 voc (Ten. : (j: ch g h c a g a) 81 b vacat. 

18. 82 a — 83 a . c Magnificat\ 4 voc (a falso bordone). (Ten.: $aa 
g a h g e e e) 

19. 83 b — 90 a . c Benedictus\ 4 voc (Ten.: ^ffffffff) 

20. 90 b — 92 a . In vigilia mortuorum. 'Circumdederunt me'. 5 voc 
(Ten. : $ fffg gfag) 92 b vacat. 

21. 93 a . Antiphona Misere mihi 3 , cantu gregoriano. 

22. 93 b — 95 a . Hymnus c Te lucis ante terminum\ 4 voc (Ten.: 
Cjhccchag) 

23. 95 b — 97 a . Responsorium c In manus tuas\ 4 voc (Ten.: (£ ef 
g a a a ah) 

24. 97 b . Antiphona Xunc dimittis', cantu gregoriano. 98 a vacat. 

25. 98 b — 99 a . In adventu domini. Introitus c Rorate coeli', cantu 
gregoriano. 

26. 99 b — 104 a . Mittit ad virginem 5 . 4 voc Post unamquamque 
stropham sequitur alia, hymni Ave hierarchia 5 , una tantum 
voce (canto solo) d ecantanda (Ten. (£ cchaagcd) 104 b vacat. 

16208. [A. X. 33. E. 14.] ch. XIX. 88. f. Sterkel, Joannes, Franciscus 
Xav. Messa a quatro parti cantanti — (comitantibus instrumentis) 
— ed umilissimante (!) dedicata alla sua Sacra Caesarea Real Maesta 
Francesco Secondo . . / Part. 

16209. [A. X. 33. E. 15.] ch. XIX. 38. f. Sterkel, Joannes Franciscus Xav. 

Te Deum, a quatro parti eantanti — (comitantibus instrumentis) — 
composto ed umilissimamente dedicato alla sua Sacra Cesarea Eeal 
Maesta Francesco Secondo . . / Part. 

16210. [A. X. 33. E. 12.] ch. XIX. 216. f. Schacht, Theodorus de. c Messa, 
scritta e dedicata a Sua Maesta 1' Imperatriee del Santo Romano 
Impero e d'Austria Regina di Boemia e d'Ungaria 1805 1 . Q,uat- 
tuor vocibus comitantibus instrumentis concinnenda. Part. 

1. l a — 71 b . Xyrie. Gloria. 

2. 72 a — 94 3 . Graduale: c Amavit eam\ 94 b vacat. 

3. 95 a — 126 b . c Credo\ 

4. 127 a — 158 3 . Offertorium c Plaude turba angelica'. 158 b vacat. 

5. 159 a — 216 a . \Sanctus\ c Benedictus\ c Agnus\ 216" vacat. 

9* 132 16211—16224, 

16211. [A. N". 33. E. 3.] ch. XIX. 2 f. Hiller, (Johannes Adamus). c Hcrr! 
unser Heiland'. 4 voc. Part. 2 a — 2 b vacat. 

16212. [A. X. 33. E. 18.] ch. XIX. 65. f. Astorga, Emanuel liber baro d'. 

Stabat mater\ 4 voc. Instrumenta comitantia, videlicet: corni, clari- 
netti, fag., vl., vla., vlc, org. addita sunt a Carolo Neuner, ut. ipse 
adnotavit: von mir instrumentirt'. Part. 

16213. [A.N. 33. E. 20.]ch.XIX. 69. f. Neuner, Carolus. c Der achte Psalm 
( Herr unser Gott wie gross bist du 3 ); frei bearbeitet von Dr. Fr. A. 
Krummacher . . . 1820'. 4 voc, comitantibus instrumentis. Prae- 
cedit textus psalmi e latino sermone in rhythmos germanicos versus. 
Part. 

16214. [A. N. 34. D. 44.] ch. XIX. 29. f. Pergolese, Johannes Baptista. 

Messa a quattro voci con organo\ Part. 

16215. [A. X. 34. D. 46.] ch.XIX. 3. f. Perotti, Hippolytus. 'Salve Regina 
per soprano solo con organo. 1739'. Part. 

16216. [A. N. 34. D. 51]. ch. XIX. 10. f. Rore, Cyprianus de. c Bassio (!) 
Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem a sei voci\ Partes 
turbae. Part. 

16217. [<\. X. 34. D. 52.] ch. XIX. 50. f. Sabbatini, Ludovicus Antonius. 

Messa a quattro voci con organo'. Part. 

16218. [A. X. 34. D. 53.] ch. XIX. 4. f. Schutz, Johannes. Duo cantica, 
alterum profanum alterum sacrum. Part. 

1. l a — 2\ c Munde vale\ 4 voc 

2. 3 b — 4 a . Jesu mi dulcissime\ 4 voc 4 b vacat. 

16219. [A. X. 34. D. 54.] ch. XIX. 27. f. Sarri, Dominicus. 'Miserere a 
4 (voci) con stromenti'. (2 vl., vlc, org.) Part. 

16220. [A. X. 34. D. 57.] ch. XIX. 8. f. Schnitzer, Franciscus. c Anti- 
phonae ad lotionem pedum\ Part. 

1. i b — 4 b . Mandatum novum do vobis\ 4 voc 

2. 4 b . De mandato fratrum\ ( c Ubi charitas\) 4 voc 

16221. [A. N. 34. D. 58.] ch. XIX. 20. f. Soriano, Franciscus. 'Credidi 

(propter quod locutus sum) a otto voci con organo\ Part. 

16222. [A. N. 34.D. 59.] ch. XIX. 20. f. Speranza, Alexander. 'Christus': 
et Miserere a tre voci con organo. 

1. l a — 4 b . Christus factus est\ 

2. 4 b — 19 a . 'Miserere mei Deus\ 19 b — 20 b vacant. Partt. 

16223. [A. N. 34. D. 60.] ch. XIX. 46. f. Valeuti, . . . c Messa per tenore e 
basso con organo\ Part. 

16224. [A. N. 34. D. 62.]ch.XIX. 38. f. Victoria, Thomas Ludovicus (da). 

Missa: quam gloriosum est regnum\ 4 voc, comitante org. Part. 16225 — 16239. 133 

16225. [A. N. 34. D. 63.] ch. XIX. 34. f. Vittoria, Thomas Ludovicus (da). 
v Messa di Ilequiem a quattro voci\ Part. 

16226. [A.N. 34. D. 64.] ch.XIX. 6.f. Vogler, Georgius Josephus. Motetta: 

Ingressus est eques Pharao . 8 voc. in duos choros distributarum. 
Part. 

16227. [A. N. 34. D. 65.] ch. XIX. 2. f. Zingarelli, Nicolaus. c Fuga a due 
parti\ Pro clavichordio. 

16228. [A. N. 34. D. 66.] ch. XIX. 60. f. Zingarclli, Nicolaus. 'Salmo: 
Credidi (propter quod locutus sum) a otto voci con organo\ Duo chori. 
Part, 

16229. [A. N. 34. D. 67.] ch. XIX. 74. f. Zingarelli, Nicolaus. 'Messa a 
5 voci con or°;ano\ Part, 

16230. [A. N. 34. C. 24.] ch. XIX. 22. f. Durante, Franciscus. 'Magnificat 
a quattro voci con organo in Si\> . Part, 

16231. [A. N. 34. C. 25.] ch. XIX. 20. f. Durante, Franciscus. 'Magnificat 
a quattro voci con organo in Ee\ Part. 

16232. [A. N. 34. C. 29.] ch. XIX. 20. f. Festa, Constantius. c Tc Deum 
laudamus a quattro voci. E si canta il giorno del Corpus Domini 
quando il Sommo Pontefice solennemente entra nella Chiesa di s. Pietro/ 
Part, 

16233. [A. N. 34. C. 32.] ch. XIX. 33. f. Heredia, Petrus. 'Missa super 
cantu Romano a quattro voci con organo. Mense Octobri 1635\ Part. 

16234. [A. N. 34. C. 33.] ch. XIX. 51. f. J omelli, Nicolaus. c Te Deum lau- 
damus a quatro voci con li stromenti'. Part, 

16235. [A. N. 34. C. 36.] ch. XIX. 14. f. Leo, Leonardus. c Pro adoratione 
crucis in parasceve: Popule meus\ 2 voc. (S. A.) comitantibus vla. 
L, II., vlone., org. Part. 

16236. [A. N. 34. C. 37.] ch. XIX. 5. f. Martini, Johannes Baptista. c Salve 
regina cinque voci (sic!). Questa Salve regina fu lasciata dal P. Mar- 
tini in Loreto per ossequio alla ss. virgine Lauretana in occasione chc 
visito quel santuario venendo a Roma per il capitolo generale nel mesi 
di Maggio del 1747 . Accedit organum. Part. 

16237. [A. N. 34. C. 38.] ch. XIX. 9. f. Morales, Christophorus. 'Christus 
resurgens; a 5. Poina. 168l\ Part, 

16238. [A. N. 34. C. 40.] ch. XIX. 7. f. Pisari, Paschalis. 'Dixit (Dominus 
Domino meo)\ 4 voc. Part, 

16239. [A. N. 34. C. 43.] ch. XIX. 4. f. Rosselli, Franciscus. c Adoramus 
(te Christe)\ Duobus modis quattuor vocibus instructum. Part. 

1. l a — 2 a . Primum. 2 b vacat, 

2. 3 a — 4 a . Secundum. 4 b vacat. 134 16240—16243. 

16240. [A. N. 34. C. 44.] ch. XIX. 5. f. Schiitz, Johannes. c Motetto (Pater 
peccavi) a due voci (soprano et basso) con organo\ Part. 

16241. [A. N. 34. C. 46.] ch. XIX. 30. f. Tamburini, Petrus Antonius. c Te 
Deum. o (!) otlo voci\ In duos choros distributum. Accedit bassus 
continuus. Part. 

16242. [A. N. 34. D. 4.] ch. XIX. 162. f. Biffi, Antonius. c Motetti a due e 
tre voci . Accedit bassus numeratus (= org. comit.). Part. 

1. l b — 6 b . c Ad te levavi oculos\ 2 voc. 

2. 6 b — 12 b . Bcati omnes qui timent\ 3 voc. 

3. 13 a — 22 a . Domine quid multiplicati sunt\ 2 voc. 

4. 22 a — 32 a . c Deus in nomine tuo\ 3 voc. 

5. 32 a — 42 b . c Exultavit cor meum\ 2 voc. 

6. 42 b — 53 a . c Domine non est exaltatum\ 3 voc. 

7. 53 b — 61 a . Ecce quam bonum . 2 voc. 

8. 61 a - — 70 b . Beati quorum remissae\ 2 voc. 

9. 70 b — 82 b . c Deus miscreatur nostri\ 2 voc. 

10. 82 b — 90 b . c Ad Dominum cum tribularcr\ 3 voc. 

11. 90 b — 98 b . c Cantemus Domino\ 3 voc. 

12. 99 a — lll a . c Domine in virtute tua\ 3 voc. 

13. lll" — 118 b . c Omnes gentes plaudite\ 3 voc. 

14. 118 b — 130 a . c Ecce tu pulchra es\ 3 voc. 

15. 130 a — 135 a . Pretiosa in conspectu\ 3 voc. 

16. 135 a — 142 a . c Ecce panis angelorum\ 3 voc. 

17. 142 b — 149 b . c Hic de coelo descendens\ 3 voc. 

18. 149 b — 156 a . c Ecce evangelista\ 3 voc. 

19. 156 b — 162 a . Ecce sacerdos magnus\ 3 voc. 

16243. [A. X. 34. C. 47.] ch. XIX. 49. f. Willaert, Adrianus. C I sacri et 
santi salmi che si cantano a vespero (sic) con la gionta di dui Magni- 
ficat. A. 157l\ Singuli psalmi et Magnificat intonantur cantu grego- 
riano. Part. Sunt auteni quae continet codex quaternis vocibus in- 
structa: 

1. l b - — 4 a . Dixit Dominus Domino meo\ I. toni. 

2. 4 b — 8 b . c Confitebor tibi Domine\ II. toni. 

3. 8 b — ll b . Beatus vir, qui timet Dominum\ III. toni. 

4. 12 a — 15 a . De profundis clamavi ad te\ V. toni. 

5. 15 a — 20". 'Memento Domiue David\ VII. toni. 

6. 21 a — 24 b . Laudate pueri Doniinum\ IV. toni. 

7. 25 a — 28 a . Lactatus sum in his, quae dicta sunt mihi\ VI. toni. 

8. 28 a — 30 b . c Xisi Dominus aedificaverit domum\ III. toni. 

9. 30 b — 33". c Lauda Jerusalem Dominum\ VIII. toni. 

10. 33 b — 38 b . c Magnificat\ VI. toni. 

11. 38 b -—4D\ c Magnificat\ VI. toni. 49 b vacat. 


16244—16251. 135 

16244. [A. N 34. D. 5.] cb. XIX. 89. f. Boroni, Antonius. c Messa a otto 
voci concertata\ Accedit organum. Opus in duos choros distributum. 
Part. 

16245. [A. N. 34. D. 6.] cb. XIX. 8. f. Cadeac, Petrus. c Magnificat\ Sexti, 
octavi et primi toni. 4 voc. Part. 

16246. [A. N. 34. D. 7.] cb. XIX. 44. f. Casali, Jobannes Baptista. c Messa 
a quattro voci concertata . Comitante organo. Part. 

16247. [A. N. 34. D. 8.] cb. XIX. 22. f. Casciolini, Claudius. c Mcssa a tre 
voci pieno\ Accedit organum. Part. 

16248. [A. N. 34. D. 9.] ch. XIX. 35. f. Casciolini, Claudius. c Ad honorem 
et gloriam Dni. nostri J. Christi ac B. M. V. Laude sagra della 
passione di nostro Signor Gesii Christo. Da cantarsi quando si fa, la 
devotione della via crucis . 4 voc. Continentur hoc codice: 

1. l b — 2 a . L'orme sanguigne\ 

2. 2 b — 3 a . c Cor mio crudele\ 

3. 3 a — 3 b . c Mira ch' ei langue'. 

4. 4 a — 4 b . Gesu mio caro\ 

5. 5 a — 5 b . Deh voi sentite\ 

6. 5 b — 6 a . c Gesu e caduto\ 

7. 6 b — 7 a . c Ahi mi che veggio'. 

8. 7 a — 8 a . Di sangue intriso\ 

9. 8 a — 9 a . c Simo la croce\ 

10. 9 a — 10 a . c Bel volto\ 

11. 10 a — 10 b . c Tutto ferito\ 

12. 10 b — 12 a . c Turbe insolenti\ 

13. 12 a — 13 b . c Donne pietose\ 

14. 14 a — 14 b . Dal peso oppresso . 

15. 14 b — 15 b . Indebolisce e tramortisce\ 

16. 15 b — 17 b . c Angeli voi dal ciel\ 

17. 18 a — 19 a . c Verme rivolgi\ 

18. 19 b — 26 a . 'II sol s'oscura\ 

19. 26 a — 2 7 a . c Dal tuo sepolcro\ 

20. 27 a — 32 a . c Stabat mater\ Initium et finis 5 voc. 

21. 32 a — 32 b . c Christe cum sit hinc\ 

22. 33 a — 34 a . c Justorum est enim regnum\ 

23. 34 a — 35 a . c O vos omnes\ 35 b vacat. Part, 

16249. [A. N. 34. D. 11.] ch. XIX. 19. f. Casini, Johannes Maria. 'Messa 
a capella a quattro voci . Part. 

16250. [A.N. 34. D. 16.] cb.XIX. 4. f. Erbacb, Christianus. c Cantio\ (Iste 
sanctus pro lege Dei.) 4 voc. Part, 

16251. [A. N. 34. D. 17.] ch. XIX. 43. f. Fioravanti, Valentinus. c Mis< 
rere a cinque voci sole e (4 voc.) pieni . Part. 136 16252—16262. 

16252. [A. N. 34. I). 18.] cb. XIX. 26. f. Fioravanti, Valentinus. 'Stabat 
matcr. Sequenza per la messa della madonna addolorata a quattro voci 
concertata, con pieni . Accedit organum. Part. 

16253. [A. N. 34. D. 2.] cb. XIX. 19. f. Bemabei, Joscpbus Antonius. c fn 
hebdomada sancta. Benedictus dominus a 8 vocibus, 3 violis ad 
libitum. 1697\ Opus in duos choros distributum. Accedit organura. 
Part. 

16254. [A. X. 34. D. 3.] ch. XIX. 6. f. Perti, Jacobus Antonius. c Adoramus 
te. Motetto per 1' elevazione a quattro voci con organo . Part. 

16255. [A. N. 34. D. 21.] ch. XIX. 14. f. Gasparini, Franciscus. f Motetto: 
Veni sancte Spiritus. Per due canti alto con organo . Part. 

16256. [A. X. 48. E. 80.] ch. XIX. 29. f. Molitor, Simon. Carmen germa- 
nicum duobus modis numeris musicis instructum. Part. autogr. 

1. l a — 19 a . c Der Mann fiir uns\ 4 voc. (2 tenor. et 2 bassi) comi- 
tante clavichordio. 19 b vacat. 

2. 20 a — 29 a . c Der Mann fiir uns. Ein Kundgesang fiir Tenor und 
Bass mit einem Chor und der Begleitung des Forte piano con- 
certante\ 29 b vacat. 

16257. [A. N. 48. C. 62.] ch. XVIII. 5. f. Beinhardt, Johannes Georgius. 

Antiphonae in ascensione Domini. Ad vesperas . 4 voc. cum basso 
continuo. Part. autogr. Q,uae Antipbonae sunt: 

1. l b — 2 a . c Viri Galilaei\ 

2. l b — 3 a . Cumque intuerentur\ 

3. 2 b — 3 a . c Elevatis manibus\ 

4. 3 b — 4 a . c Exaltate regem\ 

5. 3 b — 5 a . c Videntibus illis\ 

6. 4 b — 5 a . Ad ^Magnificat': Pater manifestavi\ 5 b vacat. 

16258. [A. N. 48. C. 66.] cb. XIX. 4. f. Salieri, Antonius. c Coro': (Spiritus 
meus attenuabitur). 5 voc, comitante organo. Part. autogr. 

16259. [A. N. 48. D. 71.] ch. XIX. 14. f. Haeser, Augustus Ferdinandus. 
II Salve Regina'. Musica a quattro voci scritta . Part. autogr. 

16260. [A. N. 33. A. 61.] ch. XVIII. 7 7. f. Caldara, Antonius. c Messa a 
8 voci constromenticoncertanti. In honorem B. M. V. L'anno 1722\ 
Instrumenta comitantia sunt 2 vl., 2 trb. org. Part. 

16261. [A. N. 33. A. 7.] ch. XVIII. 108. f. Maximilianus Josephus, 
duxBavariae. Stabat mater\ 4voc. (C. A. T. B.) conc. et rip., comi- 
tantibus vl. L, II., vltta, flauto, flauto trav., oboe L, II., org. Part. 

16262. [A. N. 48. D. 38.] ch. XVIII. 3. f. Vogler, Georgius Josephus. 
c Fuga\ (Pleni sunt coeli et terra.) 4 voc. (C. A. T. B.) comitantibus 
vl. L, II. , alta vla., trba., corno L, II., tymp., org. Part. 16263—16267. 137 

16263. [A. N. 33. A. 2.] ch. XVII. 33. f. Leopoldus L, imperator Rora. 

Miserere per la settimana santa\ Pro vocibus solis et choro 4 voc. 
comitantibus vltta., basso vla., vloue., lyra. Part. 

16264. [A. X. 48. B. 70.] ch. XIX. 6. f. Baillot, Franciscus Petrus Maria. 

Caprice pour le violon avec 1'accompagnement de basse ou piano\ 
Praecedunt litterae auctoris musici, quibus opusculum comitissae 
d' Apponyi dedicat. (Paris, 25. fevrier, 1828.) Part. autogr. 

16265. [A. X. 48. C. 63.] ch. XVII. 57. f. Richter, Ferdinandus Tobias. 

Humilitas, arcanum gloriae in Clodoveo Pio et s. Bathilde, augustis- 
simis caesareis regiisque maiestatibus Leopoldo primo Eleonorae ac 
Josepho. Ludis antecineralibus in scenam data. Dum eadem cae- 
sarea munificentia benemeritos de re litterarja Viennae Austriac in 
caesareo gymnasio domus professae societatis Jesu die 25. februarii 
M. I)C. XCI. praemiis remunerari dignata est\ Drama cui inserti sunt 
modi musici. 

1. l a — 18 a . Libellus dramatis. 18 b — 20 b vacant. 

2. 21 a — 56 b . Modi musici, videlicet: Sonata\ 'Prologus\ Arie\ 
Chori, Epilogus\ Part. autogr. 

16266. [A. X. 48. C. 16.] ch. XIX. 18. f. Chcrubini, Maria Ludovicus 
Carolus Zenobius Salvator. Faniska. Atto II. Aria di Basinski (Ah 
dimmi amato sposo) immediatamente dopo il duetto fra Faniska c 
Rasinski . Part. autogr. 

16267. [A. X. 33. E. 19.] ch. XIX. 79. f. Neuner, Carolus. Gradualia et 
offertoria plurium vocum comitantibus instrumentis. Part. 

I a . Pars ps. 150. ( Laudate Dominum in sono tubae — omnis spi- 
ritus laudet Dominum .) Textus sine modis musicis. I b vacat. 

1. l a — 17 b . Offertorium pro omni tempore. Ps. 27. Clamabo ad 
te Domine . 4 voc. instrumentis comitantibus. (Comp. mense 
Jan. 1824.) 18 a — 18 b vacat. 

2. 19 a — 36 b . 'Offertorium pro omni tempore. Ps. 94\ (Venite 
exultemus.) 5 voc. Instrumentis comitantibus. (Comp. mcnse 
Jul. 1822.) Notantur productiones. 

3. 37 a — 49 a . c Jubilate Deo omnis terra. Ps. 99\ 4 voc. Instru- 
mentis comitantibus. 

4. 49 a — 56 b . c Graduale. Ecce quam bonum ct quam iucundum. 
Ps. 152\ 4 voc. (T. B. L, II., III.) Instrumentis comitantibus. 
(Script. 10. Dec. 1823.) 

5. 57 a — 65 a . c Deus iudicium tuum rcgi da. Ps. 71. Simul et coeli 
enarrant gloriam Dei. Ps. 18. Graduale vel offertorium, anno 
1821 . Ambo psalmi in unum opus contexti sunt; praecedit 
autem ps. 18., cui alligatus est ps. 71. 5 voc. Instrumentis co- 
mitantibus. 65 b vacat. 138 16267—16269. 

6. 66 a — 78 b . S. Bernhardi jubilus rythmicus de nomine Jesu\ 
(Jesu dulcis memoria.) (Comp. mense maii, 1821.) 4 voc. In- 
strumentis comitantibus. 

7. 79 a — 79 b . Responsorien bey Hochamtern\ 5 voc. 

16268. [A. X. 34. D. 19.] ch. XIX. 132. f. Foggia, Franciscus. 'Offertoria 
quaternis, quinis, senis vocibus cum organo vel sine organo conci- 
nenda, quae in solemnitatibus pro communibus sanctorum decantari 
solent . Videlicet: 

1. l b — 10 b . ( Ave Maria gratia plena\) 4 voc. 

2. ll a — 19 a . Beata es virgo. A quattro voci con organo. Per la 
Madonna\ 19 b vacat. 

3. 20 a — 28 a . Assumpta es virgo. A 5 voci con organo. Per la 
Madonna\ 28 b vacat. 

4. 29 a — 36 a . In omnem terrani. A 4 voci con organo. Per li 
apostoli\ 36 b vacat. 

5. 37 a — 44 a . Constitues eos. A 5 voci con organo. Per li apostoli\ 
44 b vacat. 

6. 45 a — 51 b . c Mihi autem. A 5 voci. Per li apostoli\ (Org. ad 
lib.) 

7. 52 a — 60 a . Gloria et honore. A quattro voci con organo. Per 
s. martyro\ 60 b vacat. 

8. 61 a — 69 b . Veritas mea. A 4 voci con organo. Per s. martiri 
et per confessori pontifices et non pontifices . 

9. 70 a — 77 b . Laetamini in Domino. A 4 voci con organo. Per' 
piii s. martiri . 

10. 78 a — 84 a . Exultabunt sancti in gloria. A 4 voci con organo. 
Per piu santi martiri'. 84 b vacat. 

11. 85 a — 91 b . Justorum anime (!). A 4 voci con organo. Per piii 
ss. martiri . 

12. 92 a — 103 b . c Inveni David. A 4 voci con organo. Per s. mar- 
tiri pontefici et per confessori pontefici . 

13. 104 a — 109 b . c Confessio (et pulchritudo). A 5 voci con organo. 
Per s. Lorenzo\ 

14. 110 a — 118 b . c Offcrentur regi virgines. A 4 voci con organo. 
Per s. martire vergine\ 

15. 119 a — 126 a . c Filiae regum. A 4 voci con organo. Per s. ver- 
gine\ 126 b vacat. 

16. 127 a — 132 a . c Lux perpetua lucebit\ 6 voc. comitante organo. 
132 b vacat. 

16269. [A.1S T . 34. D. 12.] ch. XIX. 96. f. Casini, Johannes Maria. 'Moduli 
quatuor voeibus. Opus primum\ continens motettas et hymnos. Part. 
Sunt quae continct codex: 

1. l b — 8 a . ^Motetto pcv il ss. sacramento\ (O qunm «navis est 
Tlominc.) 16269—16272. 139 

2. 8 b — 12 b . (0 sacrum convivium.) 

3. 12 b — 14 b . (Ego sum panis vivus.) 

4. 14 b — 17 b . (Paratur vobis mensa Domini.) 

5. 18 a — -21 a . (Q,ui manducat meam carnem.) 

6. 21 a — 23 b . (Panem coeli dedit.) 

7. 24 a — 25 b . (Adoramus te Christe.) 

8. 26 a — 30 b . Col soggetto del canto ferrno\ (Virgo prudentis- 
sima.) 

9. 30 b — 34 a . (Sancti angeli custodes.) 34 b vacat. 

10. 35 a — 40 b . Motetto per san Cosimo e Damiano\ (Cosmam et 
Damianum.) 

11. 41 a — 46 a . c Motetto per s. Giuseppe\ (Joseph fili David.) 46 b 
vacat. 

12. 47 a — 52 a . c Motetto per un santo dottore\ (0 doctor optime 
ecclesiae.) 52 b vacat. 

13. 53 a — 56 b . Motetto per ogni santo\ (De omni corde suo.) 

14. 57 a — 62 a . Motetto per una santa non vergine\ (Manum suam 
aperuit.) 62 b vacat. 

15. 63 a — 66 a . Motetto per la quaresima\ (Peccavi super nume- 
rum arenae.) 66 b vacat. 

16. 67 a — 71 b . Motetto per ogni tempo\ (Cantate Deo et psalmum 
dicite.) 

17. 72 a — 76 b . Motetto per ogni tempo\ (Omnes gentes plaudite.) 

18. 77 a — 78 b . Inno col canto fermo fra le parti\ (Pange lingua 
gloriosi). 

19. 79 a — 81 a . (In supremae nocte coenae.) Col canto fermo nel 
basso\ 81 b vacat. 

20. 82 a — 84 a . (Tantum ergo sacramentum.) Col canto ferme ncl 
soprano\ 84 b vacat. 

21. 85 a — 90 b . Inno a quattro a capella'. (Qucm terra pontus si- 
dera.) 

22. 91 a — 96 a . Inno a quattro a capella'. (Iste confessor Domini.) 
96 b vacat. 

16270. [A. N. 49. C. 47.] ch. XVII. 76. f. Draghi, Antonius. C I1 dono dclla 
vita eterna. Pappresentazione sacra al ss. sepolcro di Christo. La scra 
del vcnerdi santo dell' anno MDCLXXXVI. Poesia di Nicolo Minati\ 
Part. 

16271. [A. N. 49. A. 66.] ch. XVII. 31. f. Draghi, Antonius. c Li desiderij 
d' Ecco e di Narcisso. Fatta nella Eavorita 1'anno 1677. Poesia di 
Nicolo Minati . Drama musicum unius actus. Part. 

16272. [A. N. 49. A. 55.] eh. XVII. 83. f. Caproli, Carlo (del Violino). 

Oratnrio a cinque di Dnvid 1 prevnricanfe, e poi pontito. Pocsia del- 140 16272—16282. 

1' eccellentissimo signore D. Lelio Orsini. 1683\ Opus in duas partes 
divisum. Part. 

16273. [A. N. 49. C. 18.] ch. XVII. 45. f. Draghi, Antonius. c La sacra 
lancia. Bappresentatione sacra al ss mo sepolcro di Christo. Nella cc- 
sarea capella della S. C. B. Maesta deli' imperatrice Eleonora. La sera 
del giovedi santo dell' anno M. D. C. LXXX. in Praga. Poesia di Ni- 
colo Minati\ Part. 

16274. [A. N. 49. C. 3.] ch. XVII. 38. f. Draghi, Antonius. 'Oratorio di 
Giuditta\ Opus in duas partes divisum, et anno 1660 — 1697 compo- 
situm. Part. 

16275. [A. N. 49. C. 13.] ch. XVII. 40. f. Draghi, Antonius. \Li sette do- 
lori di Maria vergine. Azzione sepolcrale del dottor Giberto Ferri 
per la sacra C. R. Maesta dell' imperatrice Leonora\ Part. 

16276. [A. N. 49. A. 20.] ch. XVIII. 125. f. Ariosti, Attilio. 'l gloriosi 
presagi di Scipione Africano. Trattenimento musicale nel giorno del 
nome della S. E. Maesta di Giuseppe Primo re de' Romani. L'anno 
1704. Poesia di Donato Copeda\ Part. 

16277. [A. N. 49. A. 21.] cb. XVIII. 84et64. f. Badia, Carolus Augustinus. 

La clemenza di Davide. Oratorio. 1703\ Opus duorum actuum qui 
singulis continentur voluminibus. Part. 

16278. [A. N. 49. A. 65.] ch. XVII. 22. f. Draghi, Antonius. *Amor vitto- 
rioso. Applauso per musica nelle nozze della sacra maesta della regina 
Eleonora di Polonia, col serenissimo duca Carlo di Lorena. 1678. 
Poesia di Nicolo Minati\ Part. 

16279. [A. N. 49. B. 37.] cb. XVII. 36, 27 et 27. f. Draghi, Antonius. 'Lo 
risa (!) di Democrito. Poesia del conte (Nicolo) Minati. Nel carnc- 
vale 1670 . Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur 
voluminibus. Part. 

16280. [A. N. 49. A. 51.] ch. XVIII. 60. f. Bononcini, Johannes Baptista. 

Proteo sul Eeno. Poemetto dramatico nel giorno del nome della S. 11. 
macsta di Giuseppe primo. Poesia di Pietr' Antonio Bernardoni. 
L'anno MDCCIlf. Part. 

16281. [A. N. 49. A. 52.] cb. XVII. 101 et 110. f. Bononcini, Johannes 
Baptista. "La fede publica. Eatta per la nascita dell' imperatrice Eleo- 
noral'anno 1699. Poesia di Donato Copeda\ Drama musicum trium 
actuum, qui singulis continentur voluminibus, quorum II. deest. Modos 
saltatorios, qui desunt, composuit Jobannes Josepbus Hoffer. Part. 

16282. [A. N. 49. A. 53.] ch. XVII. 31. f. Capellini, Carolus. C A servitio 
di camera nel giorno dell' . . . nome della maesta dell' imperatore Leo- 
poldo (I.) in Praga. Poesia del . . . Nicolo Minati. 1679\ Opus dra- 
matico-musicum unius actus. Incip. : Fermatevi, sentite . Part. 16283—16291. 141 

16283. [A. N. 49. A. 54.] ch. XVII. 27. f. Capellini, Carolus. c La fama 
illustrata. A servitio di camera nelF giorno natalizio della sac. Ces. 
R. maesta delF imperatrice Eleonora in Praga. 1679. Poesia del Conte 
(Xicolo) Minati\ Opus dramatico-musicum unius actus. Part. 

16284. [A. N. 49. A. 11.] ch. XVII. 21. f. Leopoidus I., imperator Roma- 
norum. °Musica zu der Comedi intituliert Der thoreichte (!) Schaffer. 
Componiert von Ihro Mayestat dem Kaysser. Im Fasching. Anno 
1683\ Partes cantabiles dramatis nominati. Part. 

16285. [A. N. 49. F. 25.] ch. XVII. 83. f. Zacher, Johannes Michael. 'Magni 
parentis regius haeres. 1688\ Drama in tres actus divisum. Intoger 
libellus operis, cuius partes cantabiles numeris musicis ornatae sunt. 
Part, 

16286. [A. X. 49. A. 64.] ch. XVII. 46. f. Draghi, Antonius. c Le recrea- 
tioni di Tempe. Xella festa deF s. Maddalena. Poesia di Nicoio Mi- 
nati. 1685. Drama musicum unius actus. Part, 

16287. [A. X 49. E. 19.] ch. XVII. 49 + 55 et 113. f. Draghi, Antonius. 
(Creso.) Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur volu- 
minibus. Actus I. deest, secundus divisus in duas partes exstat. Modos 
pro saltibus, qui desunt, composuit Johannes Henricus Schmelzer ab 
Ehrenruff. Opus die natalitio Eleonorae imperatricis, anno 1678 pri- 
mum exhibitum. Part, 

16288. [A. X. 49. A. 48.] ch. XVII. 124 et 108. f. Bononcini, Johannes 
Baptista. L' Euleo festeggiante. Serenata par il . . . giorno natalizio 
della sacra real maesta di Giuseppe Primo re de Komani. L'anno 
1699 . Opus in duas partes divisum, quarum utraque suo volumine 
continetur. Part, 

16289. [A. X 49. E. 21.] ch. XVII. 45et60.f. Draghi, Antonius. (Pirrho.) 
Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Actus I. deest, nec secusmodi saltatorii, a Johanne Henrico Schmelzer 
compositi. Libellum composuit Xicolaus Minati. Opus die natalitio 
Claudiae imperatricis in horto Laxenburgensi anno 1675. primum ex- 
hibitum. Part, 

16290. [A. X. 49. E. 39.] ch. XVII. 39 et 52. f. Draghi, Antonius. (Bal- 
dracca.) Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur volu- 
minibus; actus I deest, Modos pro saltibus, qui desunt, composuit 
Johannes Henricus Schmelzer ab Ehrenruff. Opus die natalitio Eleo- 
norae Magdalenae Theresiae anno 1679. primum exhibitum. Libellum 
fecit Nicolaus Minati. Part, 

16291. [A. X. 49. E. 20.] ch. XVII. 45 et 86. f. Draghi, Antonius. (II ratto 
delle Sabine.) Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur 
voluminibus; actus primus deest. Modos pro saltibus, qui desunt, com- 
posuit Johannes Henricus Schmelzer ab Ehrenruff. Libellum fecit 142 16291—16303. 

Nicolaus Minati. Opus die natalitio Leopoldi I. imperatoris anno 
1674. primum exliibitum. Part. 

16292. [A. N. 49. E. 49.] ch. XVIII. 131. f. Badia, Carolus Augustinus. 
l ll trionfo di Davidde. Oratorio. 1713'. Opus in duas partes divisum. 
Part. 

16293. [A. N. 49. E. 48.] ch. XVIII. 100. f. Ziani, Marcus Antonius. (Santa 
Catterina.) Oratorium in duas partes divisum. Part. 

16294. [A. N. 49. A. 46.] ch. XVIII. 125. f. Bononcini, Johannes Baptista. 

La conversione di Maddalena. Oratorio sacro. L'anno 1701 . Opus 
in duas partes divisum. Libellum composuit Riccardus Bodiano (?). 
Part, 

16295. [1. N. 49. A. 19.] ch. XVIII. 122. f. Ariosti, Attilius. c La profezia 
d'Elisco nell' assedio di Samaria. Oratorio. Poesia del dottore Gio- 
vanni Battista Neri, Bolognese. L'anno 1705'. Opus in duas partes 
divisum. Part. 

16296. [A. N. 49. A. 25.] ch. XVII. 155. f. Badia, Carolus Augustinus. c La 
pace tra i numi nella caduta di TVoia. Per la nascita dell maesta della 
regina di Polonia, Eleonora. L'anno 1697. Poesia di Nicolo Minati. 
Serenata\ Part, 

16297. [A.. N. 49. E. 31.] ch. XVII. 40. f. Draghi, Antonius. C L' oracolo 
d'amore. 1676. 26. Giuglio\ Drama musicum, cuius libellum fecit 
Nicolaus Minati. (Kdchel.) Part. 

16298. [A. N. 49. E. 32.] ch. XVII. 45. f. Draghi, Antonius. c Gli dei con- 
correnti. Epitalamio musicale 1676. 15. December\ Part, 

16299. [A. N. 49. F. 9.] ch. XVII. 21. f. Draghi, Antonius. \Lo specchio. 
Cantata a5 voci. 1676. 22. Nov. 5 Opus die natalitio Eleonorae impera- 
tricis a nobilibus dominis comitissis decantatum. Part, 

16300. [i. N. 49. F. 12.] ch. XVII. 19. f. Draghi, Antonius. 'Espero festeg- 
giante. Per allegrezza del di natalitio delP augustissimo imperatore 
Leopoldo (I.) 168l\ Opus, quod ^serenata' inscribi solet. Part. 

16301. [A. N. 49. C. 53.] ch. XVII. 7 7. f. D*aghi, Antonius. c Lo studio 
d' Amore. Per la nascita dell' imperatrice Eleonora. Poesia di Nicolo 
Minati. Li 7 di Gennajo, 1686\ Introductio ad saltum, cui inserti 
sunt modi duarum cantilenarum, a Leopoldo I. compositi. Part. 

16302. [A. N. 49. E. 33.] ch. XVII. 19. f. Draghi, Antonius. \Le pompe 
dell' Istro. Applauso per musica nelle . . . nozze della S. M. della re- 
gina Eleonora di Polonia col serenissimo duca Carlo di Lorena. 1678. 
6. febr. Part. 

16303. [A. N. 49. C. 44.] ch. XVII. 100. f. Draghi, Antonius. c La vittoria 
della Fortezza. Introduttione (!) d' (un) balletto. II giorno di s. Ma- 16303 — 16311. 143 

delena (!), anno 1687. Poesia di Nicolo Minati\ Inserta est cantilena 
numeris musicis a Leopoldo I. imp. ornata. Modos pro saltibus, qui 
desunt, composuit Johannes Henricus Schmelzerab Ehrenruff. Part. 

16304. [A. N. 49. A. 60.] ch. XVII. 47, 56 et 51. f. Cesti, Antonius. c La 
Semirami. Poesia dell doftor (Johanne Andrea) Moniglia. Patta per 
la nascita della S. C. R. M. dell' imperatore Leopoldo 1. 1667\ Drama 
musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Vol. III. 
continetur appendix dramatis: Scena celeste\ Part. 

16305. [A. N. 49. A. 29.] ch. XVIII. 82. f. Badia, Carolus Augustinus. 'il 
ritorno di Tobia. Oratorio\ Opus in duas partes divisum. Libellum 
fecit Antonius del ISegro. Part. 

16306. [A. N. 49. A. 24.] ch. XVII. 103. f. Badia, Carolus Augustinus. C I1 
commun giubilo del mondo. Musica di camera per la nascita della 
S. M. del re de Romani, Gioseffo I. Poesia del (Donato) Copeda. 
1699'. Part. 

16307. [A.N. 49. E. 29.]ch. XVIII. 87. f. Ziani, Marcus Antonius. c L'Esopo\ 
Drama tragico-comicum musicum trium actuum, qui singulis conti- 
nentur voluminibus; desunt actus I. et II. Modos pro saltibus, qui 
desunt, composuit Johannes Josephus Hoffer. Opus anno 1703. pri- 
mum exhibitum. Part. 

16308. [A. N. 49. A. 23.] ch. XVII. 103. f. Badia, Carolus Augustinus. 
'Musica di camera per il giorno di s. Leopoldo, nome della S. C. B, M. 
Fatta della S. M. del re de Romani, archiducha (!) et arciduchesse 
con cavalieri e dame. L'anno 1699. Poesia di Donato Copeda . Tria 
carmina, quae sunt: 

1. l a — 24 a . C I1 sole. Cantata prima\ ( Luminoso pianeta\) 24 b 
vacat. 

2. 25 a — 63 b . c La fenice. Cantata secunda\ ( c La nel'A.rabe selve\) 
64 a — 64 b vacant, 

3. 65 a — 101 b . C A1 (!) tempo. Cantata terza\ ( c Quai lamenti im- 
provisi?') 102 a — 103 b vacant. Part. 

16309. [A. N. 49. C. 14.] ch. XVII. 36. f. Draghi, Antonius. C I1 limbo 
aperto. Azzione sacra da rappresentarsi il giovedi santo nell'imperial 
capella dell' augustissima imperatrice Leonora. Poesia di Giberto 
Ferri\ Part. 

16310. [A. N. 49. C. 46.] ch. XVII. 34. f. Draghi, Antonius. °Li favoriti 
dalla Fortuna. Per la nascita della S. C. M. del imperatrice Eleonora. 
Poesia di Nicolo Minati. 1678\ Drama musicum. Modos pro saltibus, 
qui desunt, composuit Johannes Henricus Schmelzer ab Ehrenruff. 
Part. 

16311. [A. N. 49. F. 23.] ch. XVII. 57. f. Draghi, Antonius. (Fidalba ed 
Arbante [Schmid].) Dramatis musici duorum actuum actus alter. Die 144 16311—16319. 

natalitio Mariae Eleonorae imperatricis viduae anno 1667. exhibitum. 
Part. 

16312. [A. N. 49. A. 18.] ch. XVII. 24. f. Leopoldus I., imperator. c Die 
vermeinte Brueder- und Schwesterlibe. Aricn zue der Comedi zur 
Oberzeile auf Ihr. konigl. kaiserl. Mayestat Leopold des l ien Namens- 
dag. Die Music von Ihr. kgl. Mayestat. Die Poesie von Schlegel. 
Zue Linz, 1680\ Part, 

16313. [A. N. 49. E. 37.] ch. XVII. 40. f. Draghi, Antonius. (Atalanta.) 
Draraatis musici trium actuum actus secundus. Libellus est Nicolai 
Minati. Figuras saltuum, qui desunt, Dominicus Santo Ventura 
composuit. Opus die natalitio Eleonorae imperatricis viduae anno 
1669 exhibitum. Part. 

16314. [A. N. 49. E. 4.] ch. XVII. 35. f. Draghi, Antonius. c La fortuna 
delle corti. Introdutione d'un balletto, fatto inanti alle augustissime 
maesta, imperiali. In una delle otto sale della galleria di pitture di 
S. M. C. L'anno M. DC. LXXVLf. Part. 

16315. [A. X. 49. E. 30.] ch. XVII. 38. f. Draghi, Antonius. Duo opera 
musica, videlicet: 

1. l a — 23 a . Forza d'un bel volto. Dialogo a 5 voci\ (A gl'in- 
cendi ai legami.) 23 b — 25 a vacant, 

2. 25° — 37 b . c Cantata a 3 per camera. Di 3 amanti\ (EraTaurora.) 
38 a — 38 b vacat, Partt, 

16316. [A. X. 49. A. 63.] ch. XVII. 26. f. Draghi, Antonius. Opus musi- 
cum duarum partium, quae sunt: 

1. l a — ll a . Prima parte. Intramezzo di musica in una accademia 
di dame. Problema se sia piu giovevole la fortuna 6 il merito. 
L'anno 1697. Poesia di Nicolo Minati\ ( c Una volta si decida\) 
ll b — 12 b vacant. 

2. 13 a — 25 b . Seconda parte. Applauso musicale alla decisione del 
problema. Fatta a favor del merito\ ('Prudente sentenza'.) 26 a 
— 26 b vacat, Partt, 

16317. [A. N. 49. A. 12.] ch. XVII. 11. f. LeopoldusL, imperator. c Musica 
zu der Comedia der hochadelichen Hof-Damen Ihrer Mayestiit der 
Kaiserin Eleonora Madlena. Intitulirt c Die Ergezungstund der Schla- 
vinnen aus Samie . Componiert von Ihro Mayestiitt dem Kayser. 
Anno 1685\ Part, 

16318. [A. N. 65. A. 156.] ch. XVIII. 231. f. Teyber, Franciscus. c 12 
deutsche (Tanze) . Prts. sep. 42 pro singulis orchestrae maioris in- 
strumentis. 

16319. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 16.4°. Ziani, Marcus Antonius. l Alma 
redemptoris. (I.) A 2 voci: Soprano e tenore e con 2 violini. Acce- 
dunt vlc, vlone., org. Prts. sep. 10. Notatur productio: 4. Jan. 1709\ 16320-16330. 145 

16320. [A.N.65.A. 168.] ch. XVIII. 16.4°. Ziani, Marcus Antonius. f Alma 
rederaptoris; (II.) a 2 voci, alto e basso, con due soli violini obUffati e 
violoncello . Accedunt: vlone., org. Prts. sep. 8. 

16321. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 14.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Alma 
(redemptoris). (III.) Alto solo con due viole da gamba\ Accedunt: 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 7. Notatur productio: 25. dec. 1713. 

16322. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 18.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Alma 
(redemptoris). (IV.) Soprano solo con 2 violini e fagotto\ Accedunt: 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 10. Notantur productiones: 1712 — 1737. 

16323. [A.N.65.A. 168.] ch. XVIII. 17.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Alraa 
redemptoris. (V.) Alto solo, 2 tromboni, 1 fagotto. 1707\ Acce- 
dunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 8. Xotantur productiones: 1707 
— 1729. 

16324. [A.N. 65. A. 1 68.] ch. XVIII. 19. 4°. Ziani, Marcus Antonius. \\lma 
(redemptoris). (VI.) Alto solo, con due violini, violetta e violoncello\ 
Accedunt: fag., vlone., org. Prts. sep. 11. Notantur productiones: 
1712—1728. 

16325. [A. N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 10.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Alma 
(redemptoris). (VII.) Soprano solo con violino solo\ Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 5. Notantur productiones: 1713 — 1723. 

16326. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 9. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Alraa 
redemptoris; (VIII.) a 3 contralti soli\ Accedunt: vlc, vlonc, org. 
Prts. sep. 7. 

16327. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 19. 4°. Ziani, Marcus Antonhis. c Alma 
(redemptoris); (IX.) a4tenori e 2violini\ Accedunt: fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 13. Notantur productiones: 1713 — 1736. 

16328. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 42. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Dixit 
Dominus; a 4 voei, 1 clarino, 2 violini e 1 viola conc. 21 Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto trbne. rip., tenore trbne. rip., fag. 
conc, vlc, vlonc, org. Prts. sep. 20, pridem 34. Notantur productio- 
nes: 1732 — 1740. 

16329. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 51.4°. Ziani, Marcus Antonius. 'Dixit 
Dominus; (II.) a 4 voci, 2 violini, 1 viola e 1 trombone in conc/ Ac- 
cedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., fag. conc, trbne. II. rip., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 19, pridem: primum 27, dein 33. Notantur 
productiones: 1732 — 1740. 

16330. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 40. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Dixit 
Dominus; (III.) a 4 voci, 1 clarino, 2 violini e viola conc/ Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 20, pridem 30. Notantur productiones: 1735 — 
1739. 

ix. 10 146 16331 — 16340. 

16331. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 24. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Hymnus: Jesu redemptor omnium; a 4 da capella. 1713'. Prts. sep. 
12, pridem 20. Notantur productiones: 1743 — 1771. 

16332. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 24.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Hym- 
nus de apostolis (Exultet orbis gaudiis); a 4 voci da capella, senz' 
organo . Part. et prts. sep. 12, pridem 25. Notantur productiones: 
1748—1767. 

16333. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 9. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Hym- 
nus in transfiguratione Domini (Quicunque Christum quaeritis) ; a 3 : 
soprano, alto, basso . Accedunt: vlc, vlone, org. Prts. sep. 7. Notatur 
productio 5. aug. 1741. 

16334. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 12.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Hym- 
nus de sancto Johanne Baptista (Ut quaeant laxis resonare fibris); a 2 : 
alto et tenore, con 2 violini\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 10. 
Notantur productiones : 1742 — 1743. 

16335. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 13.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Hym- 
nus de ascensione Domini (Salutis humanae sator); a 3 voci: alto, te- 
nore e basso con 2 violini in conc. 3 Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 11. Notantur productiones: 1735 — 1742. 

16336. [A. N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 17. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 'Mo- 
tetto di venerabile (Fideles animae, quae laboratis); a 4 voci in con- 
certo, 2 violini e 1 viola conc/ Accedunt: S. A. T. B. rip., fag. conc, 
vlc, org. Prts. sep. 15, pridem 30. Notantur productiones: 1741 — 
1750. 

16337. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 21. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Mo- 
tetto de venerabili sacramento (II.: Fideles animae quae laboratis); 
a 4 voci, 2 violini e 1 viola in conc.' Accedunt: S. A. T. B. rip., fag. 
conc, vlc, org. Prts. sep. 15, pridem 33. Notantur productiones: 
1740—1747. 

16338. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 34. 4°. Ziani, Marcus Antonius. °Cum 
invocarem; a 4 voci, 2 violini, 2 tromboni e fagotto in conc/ Acce- 
dunt: S. A. T. B. rip., vla. L, II. conc, cornetto rip., vlc, vlonc, org. 
Prts. sep. 20, pridem 30. Notantur productiones: 1736 — 1741. 

16339. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 21. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c In 
te Domine (speravi) a 4; C. A. T. B., 2 violini, 1 viola, fagotto con- 
certo, ripieni. 1709'. Accedunt: cornetto rip., alto et tenore trbne. 
rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 19, pridem 27. Notantur productio- 
nes: 1710—1741. 

16340. [A.N. 65. A. 168.] ch. XVIII. 15. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Ecce 
nunc (benedicite); a due tenori con due violini e violoncello. L'anno 
1711 5 . Accedunt: vlonc, org. Prts. sep. 10, pridem 8. Notantur pro- 
ductiones: 1712 — 1741. 16341 — 16350. 147 

16341. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 21. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Nunc dimittis; a 4 voci e 2 violini in concerto\ Accedunt:S. A. T. B. 
rip., cornetto, trbne. I., II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 19, pridem 
32. Xotantur productiones : 1737 — 1741. 

16342. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 59. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Lae- 
tatus sum; a 4 con concertanti ed istromenti: 2 soprani, 2 alti, 2 te- 
nori, 1 basso, 2 violini, 1 viola, 1 trombone, 1 fagotto, ripieni\ Ac- 
cedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., tenore trbne, rip., vlc. conc. et 
rip., vlone., organo. Prts. sep. 28. Xotantur productiones: 1714 — 
1737. 

16343. [A. X 65. A. 168.] ch. XVIII. 34. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Lae- 
tatus (sum) 5 et Nisi (Dominus)'; a 4 voci, 2 violini e fagotto concer- 
tanti; ripieni . Accedunt: cornetto rip., trbne. L, II. rip., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 19, pridem primum 32, dein 34. Xotantur produc- 
tiones: 1728—1741. 

16344. [A. X 65. A. 168.] ch. XVIII. 22. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Nisi 
Dominus; a 3: due soprani e basso, con stromenti\ Prts. sep. 13. Xo- 
tantur productiones: 1714 — 1725. 

16345. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 22. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Nisi 
Dominus; con 3 soprani, 2 violini raddoppiati, 1 violetta, 1 fagotto. 
L'anno 1710\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 13. Xotantur 
productiones: 1710 — 1727. 

16346. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 29. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Xisi 
Dominus; a 3: 2 soprani, 1 basso, 2 violini, 1 fagotto\ Accedunt: 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 12. Xotantur productiones: 1713 — 1720. 

16347. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 32. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
Beati omnes (qui timent Dominum); a 5: 2 soprani, alto, tenore e 

basso con istromenti . Prts. sep. 30, pridem 35. Xotantur productio- 
nes: 1727—1742. 

16348. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 19. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Beati omnes (qui tinient) ; a due soprani con violini e violoncello . 
Accedunt: fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 11. Xotantur productiones: 
1712—1740. 

16349. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 43. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Cre- 
didi; a 5: 1 soprano, 1 alto, 2 tenori, 1 basso, 2 violini, 1 viola e 
violoncello in concerto. Anno 1712\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cor- 
netto, alto et tenore trbne., fag., vlone., org. Prts. sep. 26, pridem 35. 
Xotatur productio : 15. Junii, 1740. 

16350. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 14. 4°. Ziani, Marcus Autonius. c Be- 
gina coeli; a 4 voci da capella\ Accedunt: cornetto, fag., vlone. Prts. 
sep. 12, pridem 24. Xotantur productiones: 1745 — 1746. 

10* 148 16351—16361. 

16351. [A. X. 65. A. 168] ch. XVIII. 9. 4. Ziani, Marcus Antonius. "Salve 
regina; a 3: alto, tenore e basso . Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 7. Xotantur productiones: 1736 — 1740. 

16352. [A. X. 65. A. 168.] ch. XVIII. 40.4°. Ziani, Marcus Antonius. c Sta- 
bat mater; a 8 voci e 3 viole in concorto, ed a 4 in pieno. Anno 
1713\ Accedunt: cornetto rip., alto e tenore trbne. rip., fag. rip., 
vlc, vlone. Prts. sep. 24, pridem 36. Xotantur productiones: 1748 
— 1753. 

16353. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 63. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Dies irae; a 5: 2 soprani, 1 contralto, 1 tenore, 1 basso, 2 violini, 
1 viola, 1 trombone in concerto; ripieni\ Accedunt: cornetto muto 
I., II. rip., tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 23, 
pridem 40. Xotantur produetiones: 1731 — 1743. (Kdchel, n. 52.) 

16354. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 25. 4°. Fux, Johannes Josephus. f Do- 
mine Jesu Christe (rex gloriae); a 5: 2 soprani, 1 contralto, 1 tenore, 
1 basso, 2 violini e alto viola in concerto; ripieni\ Accedunt: cor- 
netto muto I., II. rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 23, pridem 40. Xotantur productiones: 1731 — 1743. 
(Kochel, n. 53.) 

16355. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 15. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
bera me Domine; a 4\ Accedit: org. Prts. sep. 13. (Kochel, n. 54.) 

16356. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Mo- 
tetto de venerabili sacramento (Ave salus mundi); a 4 voci soli\ Ac- 
cedunt: vlc, vlone., org. Prts. scp. 8. Xotantur productiones: 1741 — 
1749. (Kdchel, n. 163.) 

16357. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 8. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Mo- 
tetto de vencrabili (Caro mea); a 2 soprani\ Accedunt: vlc, vlone., 
org. Prts. scp. 6. Xotantur productiones: 1742 — 1744. (Kdchel, 
n. 164.) 

16358. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 22. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Alma 
redemptoris; a 4 voci in concerto con violini e ripieni\ Accedunt: 
cornetto, alto et tcnore trbne. conc, fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
18,pridem24. Notantur productiones: 1741 — 1750. (Kdchel, n. 200.) 

16359. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Alma 
redemptoris; a 2: soprano et alto . Accedunt: vlone., org. Prts. sep. 5. 
Xotantur productiones: 1741 — 1743. (Kdchel, n. 192.) 

16360. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 14.4°. Fux, Johannes Josephus. c Alma 
redemptoris; a alto solo con (2) violini\ Accedunt: vlone., org. Prts. 
sep. 6. Xotatur productio: 31. dec 1741. (Kdchel, n. 188.) 

16361. [A.X 65. A. 173.] ch. XVIII. 15.4°. Fux, Johannes Josephus. c Alma 
redemptoris; a 3: soprano alto e basso, e 2 violini\ Accedunt: vlc, 16361—16371. 149 

vlonc, org. Prts. sep. 13, pridem 11. Notantur productiones: 1726 
— 1748. (Kdchel, n. 196.) 

16362. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 21. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Alma redemptoris; tenore solo con 2 violini\ Accedunt: fag., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 10. Notatur productio: 31. dec. 1735. (Kdchel, 
n. 189.) 

16363. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 15. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
Alma (redemptoris); a 3: soprano, tenore e basso con 2 violini\ Acce- 

dunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 13, pridem 11. Notantur produc- 
tiones: 1738—1748. (Kochel, n. 194.) 

16364. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 17. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
Alma redemptoris; basso solo con 2 violini . Accedunt: fag., vlc, 

vlone., org. Prts. sep. 10. Notantur productiones: 1729 — 1738. 
(Kdchel, n. 190.) 

16365. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 19. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
Alma redemptoris; a 2: soprano ed alto e 2 violini\ Accedunt: fag., 

vlc, vlone., org. Prts. sep. 11. Notantur productiones : 1736 — 1737. 
(Kdchel, n. 193.) 

16366. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 17. 4°. Fux, Johannes Josephus, 

Alma (redemptoris); soprano solo con 2 violini\ Accedunt: fag., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 10. Notatur produetio: 31. nov. 1734. (Kdchel, 
n. 191.) 

16367. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 9. 4 a . Fux, Johannes Josephus. c Alma 
redemptoris; a 3 : soprano alto e tenore'. Accedunt: vlc, vlonc, org. 
Prts. sep. 7. Xotantur productiones: 1736—1741. (Kdchel, n. 195.) 

16368. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Alma redemptoris; a 4: soprano, alto, tenore e basso\ Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 8. Notantur productiones: 1 736 — 1746. (Kochel, 
n. 202.) 

16369. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 8. 4°. Fux. Johannes Josephus. 

Alma redemptoris; a, 2 soprani\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 6. Notantur productiones : 1726 — 1735. (Kdchel, n. 191; cf. ms. 
n. 16366.) 

16370. [A. X 65. A. 173.] ch. XVIII. 110. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Compieta a 4 da capella; soprano, alto, tenore concertante senza or- 
gano\ Officium continens psalmos ethymnos: 1. Cuni invocarem . 
2. c In te Dominc (speravi)\ 3. c Qui habitat (in adiutorio)\ 4. Ecce 
nunc (benedicitt)\ 5. c Te lucis (ante terminum)\ 6. c Xune dimittis'. 
7. c Ave regina\ Prts. sep. 18. Notantur productiones: 1713 -1716. 
(Kdchel, n. 129.) 

16371. [A. X 65. A. 173.] ch. XVIII. 122. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Completorium a 4 voci a capella. NB. Qui habitat: a 6: 2 soprani, 150 16371—16381. 

un contralto, 2 tenori, un basso . Officium continens psalmos et hym- 
nos: 1. Cum invocarem . 2. In te Domine (speravi) . 3. Qui babitat 
in adiutorio\ 4. Ecce nunc benedicite\ 5. Te lucis ante terminum\ 
6. 'Nunc dimittis\ Prts. sep. 19, pridem primum 18, dein 29. No- 
tantur productiones: 1724 — 1741. (Kochel, n. 126.) 

16372. [A.N. 65. A. 173.] ch.XVHL66.4°. Fux, Jobannes Josepbus. c Com- 
pieta a 4 voci e 2 violini concertati\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cor- 
netto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Officium continens 
psalraos: 1. Cum invocarem\ 2. In te Domine speravi\ 3. Qui 
babitat in adiutoiuo\ 4. Ecce nunc benedicite\ 5. Hymnum: Te 
lucis ante terminum . 6. Canticum: Nunc dimittis . Prts. sep. 18, 
pridem primum 32, dein 34. Notantur productiones: 1730 — 1755. 
(Kocbel, n. 128.) 

16373. [A. N. 65. A. 173.] cb. XVIII. 9. 4°. Fux, Jobannes Josepbus. c Ave 
regina; a 3: alto, tenore, basso\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 7. Notantur productiones: 1727 — 1749. (Kocbel, n. 217.) 

16374. [A. N. 65. A. 173.] cb. XVIII. 22. 4°. Fux, Jobannes Josephus. c Ave 
regina; a 4 voci a capella . Accedunt: 2 vli., alto et basso vla., cor- 
netto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, pri- 
dem 30. Notantur productiones: 1727 — 1764. (Kochel, n. 226.) 

16375. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 8. 4°. Fux, Jobannes Josephus. c Ave 
regina; a 2 soprani\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 6. Notanrur 
productiones: 1727 — 1734. (Kochel, n. 209.) 

16376. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 21.4°. Fux, Jobannes Josepbus. c Ave 
regina; a 4 voci a capella\ Accedunt: 2 vli., vla., cornetto, 2 trbni., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 19, pridem 30. Notantur produc- 
tiones: 1727—1757. (Kochel, n. 223.) 

16377. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 16. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina; soprano solo con 2 violini e viola . Accedunt: fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 9, pridem 11. (Kochel, n. 208.) 

16378. [A. X. 65. A. 173.] cb. XVIII. 19. 4°. Fux, Johannes Josepbus. 'Ave 
regina; soprano solo e2violini\ Accedunt: vl.l.,II.rip.,fag.,vlc,vlone., 
org. Prts. sep. 10. Notaturproductio: 24. marzo, 1740. (Kocbel,n.207.) 

16379. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 8. 4°. Fux, Johannes Josepbus. c Ave 
regina; a 3: soprano, alto, tenore\ Accedunt: vlc, org. Prts. sep. 6. 
Notantur productiones: 1727- 1741. (Kocbel, n. 216.) 

16380. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Avt 
rcgina; a 4 soli . Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 8. Notantui 
productiones: 1731 — 1740. (Kochel, n. 220.) 

16381. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Avt 
regina; a 4 soli\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 8. Notantui 
productiones: 1727—1741. (Kochel, n. 225.) 16382—16393. 151 

16382. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina; a 3: alto, tenore e basso\ Accedunt: vlc, vlone., or<>- Prts 
sep. 7. Notantur productiones: 1729 — 1744. (Kdchel, n. 214.) 

16383. [A.N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina; a 4 soli\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 8. Notantur 
productiones: 1727 — 1739. (Kochel, n. 218.) 

16384. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 13. 4°. Fux, Johannes Joscphus. c Ave 
regina; a 2 soprani e 2 violini\ Accedunt: fag., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 11. (Kdchel, n. 210.) 

16385. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina; a 2: soprano et alto\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 6. 
Notatur productio: 18. marzo, 1729. (Kochel, n. 213.) 

16386. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 7. 4°. Fux, Johaunes Josephus. c Ave 
regina; a soprano solo\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 5. 
(Kochel, n. 206.) 

16387. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 8. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina; a 2 soprani\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 6. Notatur 
productio: 16. febr. 1732. (Kdchel, n. 211.) 

16388. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 8. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina; a2 soprani\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 6. Notantur 
productiones: 1727 — 1734. (Kdchel, n. 212.) 

16389. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ave 
regina; a 3: soprano, alto e tenore\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 7. Notantur productiones: 1727 — 1742. (Kdchel, n. 215.) 

16390. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Salve 
regina; a 4 voci in concerto con violini\ Accedunt: S. A. T. B. rip., 
cornetto, alto e tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, 
pridem 25. Xotantur productiones: 1741 — 1750. (Kdchel, n. 264.) 

16391. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 19.4°. Fux, Johanues Josephus. 'Salve 
regina; a 3 voci: soprano, tenore e basso in concerto con (S. A. T. B.) 
ripieni e violini\ Accedunt: cornetto, alto et tenore trbnc, fag., vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 17, pridem 25. Xotantur productiones: 1742 
—1747. (Kdchel, n. 259.) 

16392. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 22.4°. Fux, Johannes Josephus. c Salve 
regina; a. 5: 2 soprani, alto, tenore e basso in concerto con violini . 
Accedunt: 2 C. A. T. B. rip., alto vla., cornetto rip., 2 trbni. rip., fag. 
conc, vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, pridem 25. Xotatur productio: 
? agosto, 1743. (Kdchel, n. 266.) 

16393. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 40.4°. Fux, Johannes Josephus. "Salve 
regina; a 4 voci a capella\ Accedunt: 2 vli., cornetto, 2 vle., 2 trbni., 152 16393—16404. 

fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 26, pridem 30. Notantur productio- 
nes: 1727—1728. (Kochel, n. 265.) 

16394. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Salve 
regina; a 3: soprano, alto e tenore . Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 7. Notantur productiones: 26. iunii et 31. iulii, 1740. (Kochel, 
n. 261.) 

16395. [A.N.65. A. 1 73.] ch. XVIII. 14. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Salve 
regina; a 2 soprani\ Accedunt: vlc, vlono., org. Prts. sep. 6. (Kochel, 
n. 257.) 

16396. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. 'Salve 
regina; a 3: 2 soprani e alto\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 7. Notantur productiones: 1727 — 1731. (Kochel, n. 258.) 

16397. [A.N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. 'Salve 
regina; a3: soprano, alto e tenore\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 7. Notantur productiones: 1729 — 1736. (Kochel, n. 260.) 

16398. [A.N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 7. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Gra- 
duale (Hodie scietis quia veniet); pro missa in vigilia nativitatis Do- 
mini a 4 voci a capella senza organo . Prts. sep. 5, pridem 17. (Kochel, 
n. 142.) 

16399. [A.N. 65. A. 173.] oh. XVIII. 28.4°. Fux, Johannes Josephus. c Hym- 
nus s. Casimiri: Omni die dic Mariae'; a 4 voci concertanti, 2 violini. 
concertanti, 2 tromboni rip. e ripieni\ Accedunt: cornetto rip., fag. 
rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 32. (Kochel, n. 251.) 

16400. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 30. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Om- 
nes laudent; a 4 voci concertanti, 2 violini conc, 2 tromboni rip. e 
ripieni . Accedunt: cornetto rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pri- 
dem 32. (Kochel, n. 250.) 

16401. [A.N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 21.4°. Fux, Johannes Josephus. c Vitae 
forma; a 4 voci concertanti, 2 violini, 2 tromboni concertanti e ripieni . 
Accedunt: cornetto rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pri- 
dem 32. (Kochel, n. 278.) 

16402. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Quamvis muta; a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 2 trom- 
boni rip. e ripieni\ Accedunt: cornetto rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem 32. (Kochel, n. 254.) 

16403. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 27. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Per 
tc mundus (laetabundus); h 4 voci concertanti, 2 violini, 2 tromboni 
concertanti e ripieni\ Accedunt: trbne. II. rip., cornetto rip., fag. rip., 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 32. (Kochel, n. 252.) 

16404. [A.N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 28.4°. Fux, Johannes Josephus. c Mater 
facta (sed intacta); a, 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 2 trom- 16404—16412. 153 

boni rip. e ripieni\ Aecedunt: cornetto rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem 32. (Kdchel, n. 248.) 

16405. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 27. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Ut 
sim castus; a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 2 tromboni rip. 
e ripieni\ Accedunt: cornetto rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 18, pridem 32. (Kdchel, n. 274.) 

16406. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 28.4°. Fux, Johannes Josephus. 'Virgo 
gaude (quod defraude); a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 
2 tromboni rip. e ripieni\ Accedunt: cornetto rip., fag. rip., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 32. (Kdchel, n. 277.) 

16407. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Xun- 
quam ira (nunquam dira); a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 
2 tromboni rip. e ripieni . Accedunt: cornetto rip., fag. rip., vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 32. (Kochel, n. 249.) 

16408. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 57. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Te 
Deum laudamus; a 4: soprano, alto, tenore, basso, 2 elarini, 2 trombe 
e timpano, 2 violini e una viola, concertanti, ripieni\ Accedunt enim: 
cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, conc et rip., 
vlone., org. conc et rip. Prts. sep. 26, pridem 35. Xotantur produc- 
tiones: 1723—1725. (Kochel, n. 270.) 

16409. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 78. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Te 
Deum; a 5 voci: 2 soprani, alto, tenore e basso, 2 clarini, 2 trombe e 
timpani, 2 violini e 3 viole in concerto. 1704\ Accedunt: C. L, II. 
A. T. B. rip., 2 cornetti, 3 trbni., vlone., tiorba, org. Prts. sep. 37, 
pridem 45. Xotantur productiones: 1716 et 1736; quarum prior: 

14. aprile . . . per il battesimo del prencipino Leopoldo, figlio di S. M. 
C. di Carlo Vl/, posterior: 12. Feb. . . . Bey der Vermiihlung der . . . 
Erzherzogin Maria Theresia mit . . . Herzogen von Lothringen\ 
(Kdchel, n. 271.) 

16410. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 33. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Vic- 
timae paschali; a 4 in concerto con violini e trombe\ Accedunt: S. A. 
T. B. rip., 2 clarini, cornetto, fag., 2 trbni. rip., vlc, vlone , tymp., 
org. Prts. sep. 28. Xotantur productiones: 1744 — 1745. (Kdchel, 
n. 276.) 

16411. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Hym- 
nus: Veni creator Spiritus; a 4 da capella\ Accedunt: cornetto, vletta., 
vla., 2 trbni., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 34. Xo- 
tantur productiones : 1744 — 1748. (Kdchel, n. 133.) 

16412. [A.X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 12.4°. Fux, Johannes Josephus. c Hym- 
nus: Te lucis (ante terminum); a 2: soprano, alto e 2 violini concer- 
tanti\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 10. Notantur produe- 
tiones: 1731—1739. (Kdchel, n. 275.) 154 16413—16421. 

16413. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 12. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Ecce nunc (benedicite); tenore solo con 2 violini . Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 9. Notantur productiones: 1731 — 1740. (Kochel, 
n. 132.) 

16414. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 39. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Stabat mater; a 4 voci con 2 violini e viola in concerto\ Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto, trbne. I., II. rip., fag., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 19, pridem 25. Notantur productiones: 1742 — 1749. (Kochel, 
n. 267.) 

16415. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 27. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Beatus (vir, qui timet) et Laudate pueri ; 4 voc, comitantibus in- 
strumentis. Prts. sep. 18, pridem primum 32, dein 34. Notantur pro- 
ductiones: 1740—1754. (Kochel, n. 82.) 

16416. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 33. 4°. Fux, Johannes Josephus. 'Lau- 
date pueri ; a, 4 voci con 2 violini in coucerto\ Accedunt: S. A. T. B. 
rip., cornetto, alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem primum 28, dein 33. Notantur productiones: 
1735 — 1740. (Kochel, n. 89.) 

16417. [A.N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 54. 4°. Fux, Johannes Josephus. °Lau- 
date pueri; a 4 voci con 2 violini et 1 viola in concerto'. Accedunt: 
S. A. T. B. rip.j cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. conc, vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 19, pridem 33. Notantur productiones: 1736 
— 1740. (Kochel, n. 87.) 

16418. [A. N. 48. C. 44.] ch. XVIII. 107 et 113. f. obl. Misliwecek, Jo- 
sephus, cognomine Bohemus (il Boemo). Atide. Drama per musica 
da rappresentarsi nell' nuovo teatro di Padova per la fiera dell'anno 
1774\ Opus trium actuum, quorum primus volumine primo, secundus 
et tertius volumine altero contineutur. Part. autogr. 

16419. [A. N. 48. C, 42.] ch. XVIII. 121 et 130. f. obl. Misliwedek, Jo- 
sephus, cognomine Bohemus (il Boemo). (Ezio.) Drama musicum 
triuni actuum, quorum prior volumine primo, alter et tertius volu- 
mine secundo continentur. Overtura dell' Ezio scritta in Napoli nell : 
teatro reale per il 30. maggio, dell'anno 1775\ Part. autogr. 

16420. [A. N. 48. C. 43.] ch. XVIII. 115 et 184. f. obl. MisliweSek, Jo- 
sephus, cognomine Bohemus (il Boemo). L' Antigona. Drama dt 
rappresentarsi nell' regio teatro di Torino, dell' (sic!) carnevale dell 
anno 1773 in 1774. Opus musicum trium actuum, quorum prinius 
volumine primo, alter et tertius volumine secundo continentur. Part 
autogr. 

16421. [A. N. 48. C. 41.] ch. XVIII. 121 et 134. f. obl. MisliweSek, Jo- 
sephus, cognomine Bohemus (il Boemo). (Demofoonte.) Drama musi 
cum trium actuum, quorum primus volumine primo, alter et tertiuj 16421 — 16427. 155 

volumine secundo continentur. 'Overtura dell' Demofoonte scritta in 
Napoli, ai 20. gennajo, 1'anno 1775'. Part. autogr. 

16422. [A. N. 48. B. 16.] ch. XVIII. 107 et 91. f. obl. Salieri, Antonius. 
(La passione di Gesu Cristo, signor nostro.) Oratorium duarum par- 
tium, quae singulis continentur voluminibus. Compositum Viennae, 
1778. Part. autogr. 

16423. [A. X. 48. B. 14.] ch. XIX. 122. f. obl. Salieri, Antonius. c Gesii al 
limbo. (Oratorio) in due parti\ Libellum fecit Ludovicus Prividali. 
Opus compositum 1803. Part. autogr. 

16424. [A. X. 48. B. 17.] ch. XVIII. 175. f. obl. Salieri, Antonius. Duo 
opera musica, 4 vocibus comitantibus instrumentis decandanda: 

1. l a — 95 b . ( I1 trionfo della gloria e della virtii. Cantata. 1774*. 

2. 96 a — 175 b . c La sconfitta di Borea. Cantata. In Vienna, 1774'. 
Partt. autogr. 

16425. [A. N. 48. B. 15.] ch. XIX. 107. f. obl. Salieri, Antonius. c Habs- 
burg. Ein Gedicht, Seiner k. k. Majestat Franz II. bey Annahme der 
osterreichischen erblichen Keiserwiirde allerunterthanio-st zua-eeisnet 
von Ferdinand Freyherrn von Geramb\ Opus, quod "cantata' appel- 
lari solet. Praecedit folium continens c Stambaum des osterreichischen 
Kaiserthums 3 (sic!) aeri incisum. (Comp. 1805.) Part, autogr. 

16426. [A. X. 48. B. 18.] ch. XVIII et XIX. 144. f. obl. Salieri Autonius. 
Duo opera musica 4 vocibus comitantibus instrumentis decantanda: 

1. l a — 71 b . c Das (sic!) tyroler Landsturm. Cantata. 1779 (correc- 
tum: 1799)\ 72 a — 73 b vacant, 

2. 74 a — 144 b . Die Hussiten (vor Xaumburg)\ Introductio, inter- 
ludia et chori partium cantabilium dicti dramatis 5 actuum, 
cuius libellum composuit Augustus ab Kotzebue. In capite 
nota, manu posteriori exarata, sed stylo, quo Salieri utebatur: 

Die Eingangs-Simfonie driickt die Freuden an der Natur und 
den Frohsinn des Volkes aus, welches sich der Landarbeit wid- 
met\ Partt, autogr. 

16427. [A. N. 48. C. 28.] ch. XVIII. 26 et 8. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
Quinque mysteria dolorosa, quaternis vocibus, comitantibus instru- 
mentis concinenda. Opus anno 1718 compositum. Continentur autem: 

Vol. I: 
1- l a — 6 b . Mistero primo doloroso\ (Angustiae sunt mihi.) 

2. 7 a — 13 b . Mistero secondo doloroso\ (Afflicta mater aspice.) 
14 a — 14 b vacat, 

3. 15 a — 20 b . Mistero terzo doloroso\ (Egredere moestissima mu- 
lierum.) 

4. 21 a — 26 b . Mistero quarto doloroso\ (O acerbum spectaculum.) 156 16427-16430: 

Vol.II: 

5. l a — 8 b . Mistero quinto doloroso\ (Ecce lignum crucis.) Partt. 
autogr. (Kochel, n. 290.) 

16428. [A. X. 48. C. 30.] ch. XVIII. 28. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 

Completorium a, 4 a capella sine organo. Die mensis octobris 8. 1717\ 
Opus continens psalmos: Cum invocarem ; In te domine speravi ; 
Ecce nunc benedicite'; hymnum: Te lucis ante terminum'; canticum: 
Xunc dimittis'. Part. autogr. (Kochel, n. 127.) 

16429. [A. N. 48. C. 5.] ch. XIX. 20. f. obl. et 4°. obl. Aste, Carolus dall'. 
Opus symphonicum quod ab auctore suonata inscriptum ac clavi- 
chordio, violino et violoncello aptatum est (Trio). 19. Luglio, 1800 . 

1. l a — 8 b . Part. autogr. 

2. 9 a — 20 a . Accedunt singulae partes operis, videlicet: 

a) 9 a — ll b . "Suonata I. Violoncello\ Autogr. 12 a — 12 b vacat. 

b) 13 a — -16 b : Violoncello d' accompagnamento\ Autogr. Idem 
quod supra sub a); sed vacant 13 b — 14 a . 

c) I7 a — 20 a : \Sonata No. 1. Violino\ Addita est nota: c L'autore 
mi accerta, che questo prezioso foglio e cavato dalla presente 
partitura dalla mano del cel(ebre) Alessando Eolla vivente, 
maestro ed amico dell'autore. A. Pez . . , 3 

16430. [A. N. 48. E. 82.] ch. XIX. 78. f. obl. Molitor, Simon. Cantus varii 
idiomate germanico conscripti, modis musicis ornati, ac vivis vocibus 
comitante clavichordio decantandi, videlicet: 

1. l a — 9 b : Das Alter. (Es bringt die Zeit.) Umgearbeitet im 
April 1833\ Voce sola cum choro decantandum. 10 a vacat. 

2. 10 b — 18 b . Griisst mit dem Glas und Vivatrufen\ Soprano solo. 

3. 19 a — 27 b . An meinen Arzt bei der Peier seines Geburtstags. 
August, 1830\ Idem cantus ac eodem modo instructus ut sub 2, 
sed paululum ab eo discrepans. 

4. 28 a — 37 b . c Geisternahe. Eine Fantasie fiir Gesang mit Porte- 
piano-Begleitung. Gedicht von Mathison 5 . Soprano solo. 33 a 
vacat. 

5. 38 a — 41 b . c Des Schiffsjungen Abendfahrt. (Wenn iiberm Thal 
der Abend ruht.) 5 42 a vacat. 

6. 42 b — 44 b . Idem cantus eodem modo instructus, sed singulis 
modis paululum discrepans a praecedente. 

7. 45 a — 46 b . Arie aus dem Lustspiele: Der verliebte Verfiihrer. 
Wien, 1805. (Es will sich Amor riichen.) Soprano solo. Aeri 
incisum. 47 a vacat. 

8. 47 b — 48 b . c Zur Vermiihlungsfeyer des k. k. Vermogens-Ver- 
walter Edlen v. Lusek mit Friiulein v. Polzer. (Xun ist sie dein.) 
Soprano solo. 16430 16438. 157 

9. 49 a — 50 b . c Der Todtengraber. Gedicht von (Ludwig Heinrich 
Christoph) Holty. (Grabe, Spaten.)' Soprano solo. 51 a vacat. 

10. 51 b — 54 a . Idem cantus, eodem modo instructus, sed paululum 
discrepans a praecedente. 53 b vacat, postrema pars repetitur. 
54 b vacat. 

11. 55 a — 57 b . l)ie Unbekannten. Ein Xachto-esana: fiir drei mann- 
liche Stimmen mit Begleitung am Klavier ad libitum. Haupt- 
mann Kloten, 1. Juni, 1799. (Im heimlichen Dunkel der 
Mitternacht.) 1 

12. 58 a — 64 b . Lebensmiide. (Griiber, grabe mir ein Grab.) D So- 
prano solo. Apograph. 

13. 65 a — 71 b . c Der schone Traum. Eine Fantasie fiir eine Bass- 
stimme (!) und Eortepiano mit einer Introduction als ein Traum- 
gebilde. (Im Traume kam es einst mich an.) Soprano solo. 

14. 72 a — 78 a . Idem cantus, eodem modo inscriptus ac instructus, 
sed paululum discrepans a praecedente. 78 b vacat. Xisi spe- 
cialis nota additur: Partt. autogr. 

16431. [A. X. 48. C. 73.] ch. XVIII. 16. f. obl. Wagenseil, Christophorus. 
Missa a 4 da capella . (Kyrie, Credo, Sanctus, Bcnedictus, Agnus.) 
Part. autogr. 

16432. [A. N. 48. D. 60.] ch. XVIII. 70. f. obl. Reutter, Georgius. c Missa 
a 4 concertanti, 2 violini, 2 clarini, tymp. tromb., concertanti, org. 
SS. Jacobi apost. et Christophori'. Part. autogr. 

16433. [A. N". 48. C. 26.] ch. XVIII. 88. f. obl. Eenaroli, Eidelis. 'Dixit 
Dominus. Originale a piu voci (= 4) con stronienti\ Part. autogr. 

16434. [A. N. 48. C. 39.] ch. XIX. 59.f.obl. Lickl, Georgius. Missa 4 voc. 
comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

16435. [A. N. 48. C. 11.] ch. XVIII. 8. f. obl. Caldara, Antonms. 'Cantata 
adue: AtalipaeDoriene 3 . ( Germano il ricco\) Accedunt instrumenta 
comitantia. Part. autogr. 

16436. [A. X. 48. C. 67.] ch. XIX. 10. f. obl. Stadler, Maximilianus. 'Offer- 
torium de omni tempore; (Magna et mirabilia.) Apocal. c. 15. v. 3, 4 . 
4 voc. comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

16437. [A. X. 48. C. 24.] ch. XIX. 8. f. obl. Ey bler, Josephus. 'Graduale in 
epiphania Domini: (Omnes de Saba venient)'; 4 voc. comitantibus 
instrumentis a. 1807. Part. autogr. 

16438. [A. X. 48. C. 33.] ch. XIX. 15. f. obl. Gyrowetz, Adalbertus. c Duetto 
— ut fol. 15 b notatur — dell'opera: II finto Stanislao. (Ch'io non 
posso il ver comprendere.) Composta a Milano per il teatro alla 
Scala. 1819\ 4 voc. comitantibus instrumentis. Scriptum 1820. Part. 
autogr. 158 16439 — 16448. 

16439. [A. N. 48. C. 35.] ch. XVIII. 6. f. obl. Haydn, Johannes Michael. 
c Graduale de apostolis, a 4 voci in pieno, 2 violini, 2 clarini e l'or- 
gano\ In fine: '14. Dec. 1790\ Part. autogr. 

16440. [A. N. 48. C. 27.] ch. XIX. 41. f. obl. Finali, Ludovicus. "Grande 
scena ed aria con coro\ (Ove, Linceo fascondi.) Comitantibus in- 
strumentis. Part. autogr. 

16441. [A. N. 48. C. 76.] cb. XIX. 15. f. obl. Worzischek, Johannes Hugo. 
'Offertorium: Quoniam iniquitatem cognosco. Comitantibus instru- 
mcntis. Part. autogr. 

16442. [A. N. 48. C. 56.] ch. XIX. 4. f. obl. Pavesi, Stephanus. c Arietta: 
(No, non v' e piu barbaro). Li 26. Marzo 1829\ Soprano solo comi- 
tante clavichordio. Part. autogr. 

16443. [A. N. 48. C. 4.] ch. XIX. 66. f. obl. Aste, Carolus dall'. 'Concerto 
pour piano; compose . . . en 1802, et dedie a madame la comtesse 
Dall' Aste-Moreau St. Mercy\ Comitantibus instrumentis. Part, autogr. 

16444. [A. N. 48. C. 57.] ch. XVIII. 8. f. obl. Pergolese, Johannes Baptista. 

1. i a — 7 b . Fragmentum missae 4voc, comitantibus violino et basso 
concinendae; Credo, Sanctus et Agnus. Part. autogr. 

2. 8 a . 'Et incarnatus est; per il soprano ed organo\ Apogr. 8 b 
vacat, 

16445. [A. N. 48. C. 17.] ch. XVII. 59. f. obl. Chianelli, Laurentius. f Messa 
a piu (5) voci con stromenti obligati\ 'Kyrie' — cuius initium deest 
— et c Gloria\ Part, autogr. 

16446. [A. N. 48. C 18.] ch. XVII. 37. f. obl. Chianelli, Laurentius. 'Messa 
a piii voci (5 conc. et 4 rip.) con istromenti\ 'Kyrie' et Gloria . 
Part, autogr. 

16447. [A. N. 48. C. 9.] ch. XIX. 20. f. obl. Beethoven, Ludovicus van. 

1. i* — i8 a . c Sonate fiir das Clavier und Violin. (!) Op. 24\ Se- 
quitur alterum folium, denuo inscriptionem continens. Postrema 
pars operis, 'Rondo* deest, Part. autogr. notis marginalibus ab 
auctore ipso praedita et correcta. (Nottebohm, p. 27.) 18 b 
notae quaedam ab auctore scriptae. 

2, i9 a — 20 b . c Musikalisches Andenken aus Ludwig van Beetho- 
vens eigenhiindigem Notizbuche, welches aus seiner Verlassen- 
schaft in der am 5. Nov. 1827 abgehaltenen wiener magistrati- 
schen Lizitation laut gerichtlichem Protokoll Nr. 17 erstand 
Ignaz Sauer, beeideter Schatzungscommissar in Kunstsachen. 
20 kr. C.-M/ Levis adumbratio diversorum modorum. 

16448. [A. N. 48. C. 37.] ch. XIX. 20. f. obl. Liberati-Tagliaferri, Ger- 
manus, comes de. 'Duetto a tenore e soprano nelUopera intitolata: II 
castello di Valbruna\ (Se paventi il tuo periglio.)\ Accedunt instru- 
menta comitantia. Part, autogr. L6449 — 16457. 159 

L6449. [A. N. 48. C. 12.] ch. XVIII. 82.f.obl. Campion, Carolua Antonms. 
Messa solenne di requiem. Fatta in S. Lorenzo per 1'esequie di S. M. 
1' imperatrice regina Maria Teresa d' Austria etc. etc, etc, il di 7. feb- 
braio, 1781. e nel duomo per monsignore arcivescovo Gaetano Incontri 
il di 29. marzo 178l\ Introitus, Kyrie 1 , sequentia; cetera desunt. 
5 voc comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

L6450. [A. X. 48. C. 13.] ch. XVIII. 82, 64, 51. f. obl. Caputi, Antonius. 
La clemenza di Tito . Drama musicum trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus Metastasio. Part. 
autogr. 

L6451. [A.X. 48. C.l.]cb. XVIII. 77. f. etf. obl. Albrecbtsberger, Geor- 
gius. Sinngedichte, bey der Durchreise der kay. kdnigl. Majestliten 
zu dem allerhdchsten Beylager nacher Schdnbrunn; abgesungen in dem 
Kloster zu Mdlck den 21. Jenner 1765'. Part. autogr. 

L6452. [A. X. 48. C. 15.] ch. XVII. 115. f. Cavalli, Franciscus Petrus. 
(L'Egisto, re di Cipro.) Drama musicum trium actuum, 1642 vel 
1643. Part. autogr. 

L6453. [A. X. 48. C, 20.] ch. XVIII. 32. f. obl. Corvo, Casparus. Compieta 

feriale col primo e secondo coro all' intercalare, di . . . sacerdote e 

musico di S. M. C. per servizio della sua augustissima capella. In 

Vienna, 21. Decembre 1720*. Psalmi et hymnus cum cantico 4 voc, 

Ave regina 8 voc Part. autogr. 

16454. [A. X. 48. C. 21.] ch. XVII. 37 et 50. f. obl. Draghi, Antonius. c Ce- 
falo e Procri (= Gli amori di Cefalo e Procri). Per la nascita della 
S. C. R. M. dell' imperatore Leopoldo primo\ Drama musicum in 
24 scenas divisum. Libellum fecit Petrus Bonarelli. 1668. Part. 
autogr. ? (vol. I.) et apogr. (Vol. II.) 

L6455. [A. X. 48. C. 36.] ch. XVIII. 41. f. obl. Haydn, Johannes Michael. 

Missa scti. Francisci Seraphici a 4 voci conc . . . comitantibus instru- 

mentis. In parte exteriori operculi anterioris nota reperitur: Heilig- 

thum etc . . . Manuskript des seel. Haydn, von seiner Wittwe zum 

Andenken sciner Freundschaft erhalten. 1814\ Part, autogr. 

16456. [A. X. 48. C, 19.] ch. XVIII. 12.f.obl. Christian, Leopoldus Ferdi- 
nandus. Missa brevis: Suscipe deprecationem nostram — a quatuor 
vocibus cum organo ad libitum\ Part, autogr. 

16457. [A. X. 48. B. 20.] ch. XIX. 4. f. obl. Rungenhagen, Carolus Fride- 
ricus. Lebensfreude (Das Leben schalt ein bldder Mann). Gedicht 
von (Johann Heinrich) Voss. Fiir die iilterc Liedertafel zu Berlin . . . 
Seinem Freunde Herrn Pdllchau der Verfasser\ In fine: July, 1824 . 
Fol. 4 b nota de vita et conditione auctoris germanice scripta. 4 voc. 
(T. L, II., B. I., II.). Part. autogr. 160 16458 16468. 

16458. [A. N. 48. B. 71.] eh. XIX. 14. 4°. obl. Reicha, Antonius. c Fugue 
vocale a 8 parties, analysee\ Sine textu. Accedunt: vlc, vlone., ctb., 
org. basso continuo expressi. Comp. Parisiis, 1822. Part. autogr. 

16459. [A. N. 48. B. 72.] ch. XIX. 5. 4°. Pixis, Johannes Petrus. 'Marche 
funebre a quatre mains. Coniposee ... a Paris 1826 aux manes des 
heros de Missolonghi . Part. autogr. 

16460. [A. N. 48. B. 74.] cb. XIX. 18. 8°. Neukomm, Sigismundus. c Psal- 
mus V.: Verba mea auribus percipe; 4 vocibus in choro . In fine: Ver- 
neuil, 13.julliet, 1824'. 

16461. [A.N. 48.B. 21.]cb.XIX. 1.4°. obl. Kozeluch, Leopoldus. c Marsch 
mit Cbor fiir das Frey-Corps der Wiener Studenten, anno 1797'. 
(Lieben Briider, tapfer, bieder.) Canto solo comitante clavichordio. 
Part. autogr. 

16462. [A. N. 48. D. 39.] ch. XIX. 1. 4°. obl. Vogler, Georgius. Hymnus: 
c Ut queant laxis 5 ; 21. Aug. 18 13\ Part. autogr. 

16463. [A. N. 48. C. 40.] cb. XVIII. 39. f. obl. Mancia, Luigi. 'Componi- 
mento per la musica in occasione del passaggio per Diisseldorf di 
Carlo III. Re delle Spagnc'. Libellum fecit auctor musicus. Represen- 
tatio dramatico-lyrica. Notantur personae. Part. autogr. 

16464. [A. N. 48. D. 87.] cb. XIX. 56. f. obl. Schnyder von Wartensee, 
Franciscus Xaverius. Zeit und Ewigkeit. Ein Oratorium fiir Manner- 
stimmen mit Begleitung von . . . (Instrumenten). Aus den geistlichen 
Liedern von (Friedrich Gottlieb) Klopstock zusammengestellt und 
komponiert . . . 3 In folio operi praeligato auctor musicus historiam 
operis adnotavit. Comp. 1838. Part. autogr. 

16465. [A. N. 48. D. 50.] ch. XIX. 276. f. obl. Neuner, Carolus. c Der Frei- 
schiitze. Tragoedie. 1813. im Marz\ Musica intercalaris cum duabus 
introductionibus, dramati mentionato per singulos actus aptata. Acce- 
dunt: chori et cantus per quinque actus; nec secus saltus. Part. autogr. 

16466. [A. N. 48. D. 55.] ch. XVIII. 6. 4°. obl. Gretry, Andreas Ernestua 
Modestus. Dans le sein d'un pere; duo de Silvain . Nota manu poste- 
riori addita: Copie de la main de J. J. Rousseau . In fine: D. 69, 
J. J. R. cop/ Pars dramatis musici, compositi 1769. Part. 

16467. [A. N. 48. D. 58.] ch. XVIII. 41. f. obl. Reutter, Georgius. c Misss 
a 4 voci concertanti, (2) violini, 2 clarini, conc, tympani, 2 trom- 
boni\ Accedunt: b. org. Part. autogr. 

16468. [A. N. 48. D. 76.] cb. XVIII. 120 et 67. f. obl. Ulbrich, Maxi- 
milianus. c Die Israeliten in der Wiisten. Ein original-geistliches Sing- 
spiel\ Opus in duas partes divisum, quae singulis continentur volu- 
minibus. 1779. Part. autogr. 16469—16478. 161 

16469. [A. N. 48. D. 59.] ch. XVIII. 28. f. obl. Reitter, Georgius. c Missa 
a 4 voci eoncertanti, (2) violini, 2 clarini conc, tympano\ Accedunt: 
b., org. Part, autogr. 

16470. [A. N. 48. D. 62.] eh. XVIII. 28. f. obl. Lotti, Antonius. c Messa a 
tre voci, cioe due tenori ed un basso, con due violini e con sinfonie ad 
libitum . Accedit organum. Sine c Credo\ Part. autoo-r. 

16471. [A. X. 48. D. 47.] ch. XIX. 51. 4°. Knecht, Justinus Henricus. 

Musikalische Composition des lateinischen Psalmes °Dixit Dominus' 
in vollsiandiger Partitur. Motto: c Sic itur ad astra\ Yirgilius. 1800. 
(Erhielt den ersten Preis.)' Opus 4 voc. comitantibus instrumentis 
decantandum. Praecedit folium, historiam operis exhibens. Autogr. 

16472. [A. X. 48. D. 85.] ch. XIX. 12. f. obl. Cramer, Johannes Baptista. 

Grande sonate pour le pianoforte. Compose et dedie a J. X. Hummel 
par son sincere ami. Op. 63. A Londres, le 15. Dec. 182l\ Accedunt 
notae: C A mons. C. F. Peters, bureau de musique\ 'Favored by my 
friend J. E, Shulz Esq. De faire publier cette composition le 30. du 
janvier prochain, 1822\ Opus ab auctore correctum. Autogr. 

16473. [A. X. 48. D. 77.] ch. XVIII. 36. f. obl. Ulbrich, Maximilianus. 
c Synfonia\ (Maestoso [Es], Andantino [B], Menuett [Es], Allegrctto 
[Es]). Part, autogr. 

16474. [A. X. 48. C. 46.] ch. XVIII. 3. f. obl. Mozart, Wolfgangus Ama- 
deus. Opuscula varia musica, quorum nil nisi primae lineae adsunt, 
diversis quidem temporibus exaratae. Pars prior inscripta est: c Anfang 
emes Singterzett 3 ; pars altera Vahrscheinlich aus einem Clarinett- 
Coneert\ (Sehmid.) Fragmenta partitionum; autogr. 

16475. [A. X. 44. B. 3.] ch. XVIII. 189 et 143. f. obl. Siissmayr, Fran- 
ciscus Xaverius. c Der Spiegel von Arkadien. Eine grosse heroisch- 
komische Oper in zwey Aufziigen von Emanuel Schikaneder\ Sin- 
guli actus singulis continentur voluminibus (1794). Part. ab auctore 
musico correcta et notis marginalibus praedita. 

16476. [A. X 48. C. 59.] ch. XVIII. 38. f. obl. Predieri, Lucas Antonius. 

Amor prigioniero. Dialogo per musica fra Diana et Amore\ (In van 
ti scuoti, amor.) Libellum fecit Petrus Metastasio. Part, autogr. 

1647 7. [A. X. 48. D. 88.] ch. XVIII. 359. f. obl. Paer, Ferdinandus. (Ca- 
milla.) Drama musicum trium actuum. Libellum fecit Josephus Car- 
pani. (1801.) Part, autogr. 

16478. [A. X. 48. C. 85*.] ch. XVIII. 56. f. obl. Haydu, Josephus. 'Missa' 
4 voc. comitantibus instrumentis. c 1798, 10. Julij, Eisenstadt\ In 
fine: Fine. Laus Deo. 31. Augusti\ Opus, quod c Missa Nelsonis* 
appellari solet. Part, autogr. 
ix. n 162 16479—16488. 

16479. [A. N. 48. C. 85.] ch. XVIII. 59. f. obl. Haydn, Josephus. 'Missa' 
(in B). 4 voc. comitantibus instrumentis. 1799. Part. autogr. 

16480. [A. N. 48. D. 64.] ch. VIII. 226. f. obl. Schenk, Johannes. c Das 
Singspiel ohne Titel. Oper in 3 Acten, componiert . . . 1790'. Libellum 
fecit . . . Hiesberger. Folium praecedens continet elenchum operum 
dramaticorum auctoris musici. Part. autogr. 

16481. [A. N. 44. B. 7.] ch. XVIII. 214. f. obl. Unilauf, Ignatius. c Die 
pucefarbcnen Schuhe, oder: Die schbne Schusterin. Ein Singspiel in 
zwey Aufziigen, aus dcm Franzosischen des Herrn (Baligand) Baron 
von Serrieres, von Herrn (Gottlieb) Stephanie dern jiingeren iiber- 
setzt\ Accedit etiam: Im Nationaltheater niichst der k. k. Burg wird 
heute Donnerstag den 20. Janner, 1780 aufgefiihrt . . .' Praecedit 
operi fabulae titulus impressus. Part. 

16482. [A. N. 44. B. 5.] ch. XVIII. 203. f. obl. Umlauf, Ignatius. c Die 
Bergknappen. Ein Originalsingspiel in einem Aufzuge . Inscriptioni 
huic praecedit nota: Im Nationaltheater nachst der k. k. Burg wird 
heute Dienstags den 25. Janner 1780 aufgefiihrt . . . Praecedit operi 
fabulae titulus impressus. Part. 

16483. [A. N. 48. D. 73.] ch. XVIII. 11. f. obl. Guglielmi, Petrus. c Ter- 
zetto d' una opera buffa. (Erba al gran giumento) . Part. autogr. 

16484. [A. N. 48. D. 31.] ch. XVIII. 15. f. obl. Spangler, Georgius. c Mo- 
tetto s. Aloysii\ (Expectate rosas candida lilia). 4 voc. comitantibus 
instrumentis. Annod. 1780\ Part. autogr. 

16485. [A. N. 48. D. 19.] ch. XIX. 1. f. obl. Mayseder, Josephus. Euga 
4 voc, vivis vocibus aptata. Am 8. Jiinner, 1829 . Part. autogr. 

16486. [A. N. 48. D. 37.] eh. XIX. 3. f. obl. Mosel, Ignatius Franciscus, 
nobilis de. Hymne fiir vier Singstimmen, ohne Instrumental-Beglei- 
tung\ ( Sei Dank und Preis dem hdchsten Gut\) Textum fecit Fri- 
dericus Theophilus Klopstock. Opus comp.: 7. May, 1832\ Part. 
autogr. 

16487. [A.N. 48. D. 65.] ch. XVIII. 183.f.obl. Scarlatti, Alexander. c Tele- 
maco, melodrama in tre atti. L'atto primo venne composto in Boma 
nel mese di dicembre, delFanno 1717, Fatto secondo e terzo ivi nel 
mese di genaro, delF anno 1718\ Haec inscriptio ex notis manu 
autoris exaratis collecta et manu posteriori scripta est. Opus 119. 
auctoris. Accedit nota: Eigenthum des Aloys Fuchs, erstanden in der 
Auction des f Baron Doblhof in Wien. September 1837'. Libellum 
fecit Sigismundus Capece. Part. autogr. 

16488. [A. N. 48. D. 30.] ch. XVIII. 93, 72, 63. f. obl. Jomelli, Nicolaus. 

Didone abbandonata. Da rappresentarsi nel ducal teatro di Stutgard, 
il di 11. febraro, 1763., . . . giorno natalizio di S(ua) A(ltezza) S(ere- 16488—16498. 163 

nissima) il duca regnante di Wirtemberg e Tec. etc. etc. Xuovamente 
posto in musica da . . . direttore della niusica e primo maestro di ca- 
pella di S. A. S. 5 Drama musicum trium actuum, qui singulis conti- 
nentur voluminibus. Libellum fecit Petrus Metastasio. Part. 

16489. [A. N. 48. C. 49.] ch. XVIII. 82. f. obl. Nicolini, Josephus. c Messa 
(4 voc.) con piii stromenti obligati/ c Kyrie' et c Gloria\ Part, autogr. 

16490. [A. X. 48. C. 48.] ch. XVIII. 96. f. obl. Xicolini, Josephus. c Messa 
a 4, con piii stromenti obligati\ Xonnisi "Xyrie 5 et c GHoria\ Part. 
autogr. 

16491. [A. X. 48. C. 54.] ch. XVII. 127. f. obl. Palavicino, Carolus. 'II 
Gallieno (= Galeno). Parole del (Matthaeo?) Xoris\ Drama niusicum 
trium actuum. (1676). Part. autogr. 

16492. [A. X. 48. D. 86.] ch. XIX. 42. f. obl. Mayr, Johannes Simon. Opera 
musica varia, videlicet: 

1. l a — 32 b . c Eyrie\ 4 voc. comitantibus instr. 30 a — 31 b vacant. 

2. 33 a — 36 a . Salve regina/ Basso solo cum tribus vocibus (S. L, 
II. et B) comitantibus org. obl. et violone. 36 b vacat. 

3. 37 a — 42\ f Motetto per la festa della ss. Madonna\ ( c Saneta 
Maria, succurre miseris\) 5 voc. (S. A. T. B. L, II.) comitanti- 
bus instrumentis. Partt, autogr. 

16493. [A. X. 48. D. 36.] cb. XIX. 24. f. obl. Feo, Franciscus. Psalmus: 

Dixit Dominus\ 4 voc. comitantibus instrumentis. Adnotavit Kandlcr: 
c Vorliegendes Dixit des M° Fr. Feo aus der Xeapler Schule ist von 
dem Maestro Simon May er eigenhandig aus dem Originale des ersteren 
im Jahre 1813 zu Xeapel ausgeschrieben worden . . / Part. 

16494. [A. X. 48.D. 29.] ch. XVIII. 14. f. obl. Angermayer, Johannes 
Ignatius. Partitura di sinfonia a dodici instromenti . . . composta . . . 
per servizio di tavola di S. M. C. C. 1' imperadore Carlo sesto . . . Autogr. 16495. [A. X. 48. C. 61.] ch. XVIII. 20. f. obl. (38 X 24 cm.) Ragazzi, 
Angelus. Missa secunda: Carolus Sextus Romanorum imperator et 
Hispaniarum rex. 1737\ 4 voc. (a capella). Part, autogr. 

16496. [A. X. 48. C. 50.] ch. XVIII. 36. f. obl. Xicolini, Josephus. c Dixit 
(Dominus Domino meo)\ 4 voc. comitantibus instrumentis ; partim ab 
auctore ipso exaratum (fol. l b — 27 b ) partim descriptum. Part. 

16497. [A. X. 48. D. 34.] ch. XVIII. 9. f. obl. Reutter, Oeorgius. c Salve 
regina, a 4 tro\ Alto solo comitantibus duobus violinis et org;. Part, 
autogr. 

16498. [A. X. 48. D. 33.] cb. XVIII. 16. f. obl. Fanna, Antonius. 'Fantasia 
per Forte-Piano sul rondo nclF Orfeo del sig. Cav. Cristoforo Gluck: 
Che faro senza Euridice'. Autogr. 

11* 164 16498—16503. 

1. l a — -2 b . Rondo . Soprano solo comitante clavichordio. 

2. 3 a — 16 b . c Fantasia\ Autogr. 

16499. [A. N. 48. D. 22.] cb. XIX. 19. f. obl. Call, Leonhardns de. c Not- 
turno pour flute, alto (viola) et guitarre. Op. 86\ Prts. sep. 3. Autogr. 

16500. [A. N. 48. D. 35.] ch. XIX. 2. f. obl. Faugues, Vincentius. c Missa: 
L' omme arme . Kyrie, Cbriste, Kyrie\ quae descripsit Josephus 
Baini. Voces separatae. 

16501. [A. X. 48. C. 87.] ch. XVIII. 13. f. obl. Haydn, Josephus. c Gott er- 
halte Franz den Kaiser . Textus, quem fecit Leopoldus Haschka, 
numeris musicis ornatus. Codex autographus. l a — l b vacant. 

1. 2 a . Gott erhalte\ Prima adumbratio, cantui modo (= soprano) 
aptata. Accedit mutatio numerorum musicorum super verba: 

Ihm erbliihen Lorbeerreiser, wo er geht, zum Ehrenkranz\ 

2. 2 b . Rudimentis adtimbratur concentus vel partitio instrumen- 
torum. 

3. 3 a . ^Gott erhalte\ Quatuor vocum. Part. 

3 b . Nota censoris: Imprimatur, den 28. Jjinner 1797. Saurau . 

4. 4 a . Gott erhalte\ Quatuor vocum. Part. Xon differt a praece- 
denti. 4 b — 5 a vacant. 

5. 5 b — 6 b . Gott erhalte'. Instrumentis musicis aptatum; id qui- 
dem: duobus clarinis (in C) tympano, duobus cornibus (in G), 
oboe I. et II., flauto, fagottis, violino I. et II., viola, basso. Nu- 
meri musici cantus ommittuntur, reservato tamen systemate. 
7 a . Nota: die stimm so den Hauptgesang fiihrt, muss durchaus 
starker vorgetragen werden als die iibrigen\ Praecedunt tres 
primi tactus voce sola (cantu). 

6. 7 b — 8 b . Idem cantus harmonice ornatus et quatuor instrumentis 
(violiuo I. et II., viola alta et basso) aptatus. 

7. 9 a — 9 b . c Gott erhalte den Kaiser. Verfasset von Lorenz Leopold 
Haschka, In Musik gesetzet von Joseph Haydn, Zum ersten 
Mahle abgesungen den 12. Februar, 1797. Quatuor vocum. Part. 
Impressum. Sine loco et anno; neque typographus nominatur. 

8. 10 a . Tcxtus cantus. (Impressus.) 10 b — 13 b vacant. 

16502. [A. X. 48. C. 70.] ch. XIX. 3. f. obl. Theuss, Carolus Theodorus. 
c Altdeutscb.es Schlachtlied mit Pianofortebegleitung. Dichtung von 
den Jahren 1463 — 70 ... Lied, das ein gleichzeitiger Schriftsteller, 
Friedrichs (I.) Biograph und Hofpfaffe, Mathias Kennat uns auf- 
bewahrt hat\ Lnaquaeque stropha basso solo, sequens vero Kyrie 
eleison* strophas concludens quaternis vocibus decantanda sunt. Part. 

16503. [A. X. 48. D. 80.] ch. XVIII. 27. f. obl. Bergt, Christianus Gottlob 
Augustus. c Trauerinusik\ Cantilcna: Das Schicksal hiillet oft in 
dunkle Schleier\ 4 voc. (S. T. L, II. B.) comitantibus instrumentis. 
Part. autogr. 16504—16510. 165 

16504. [A. N. 48. D. 32.] ch. XIX. 14. f. obl. Collectio operum musiconim, 

quae sunt : 

1. l b . Fuss, Johannes. 'Der Traum\ (Ich hatte gemiihet den 
ganzen Tag.) S. solo, sine instrumentis. 

2. 2 a — 12 b . Kandler, Franciscus Salesius. 'Oesterreichs Dank 
und Wunsch. Zur Feyer der . . . Ankunft Sr. Majestat unseres 
sieggekronten Kaisers in seine Staaten. Ein grosser 4-stiinmio-er 
Vocalchor ( c Es lebe Franz, sein Reich sei gliicklich') componiert 
und meinem gliicklichen Vaterlande geweiht von . . . Horer der 
Eechte an der Wiener Universitat\ (T. L, II. B. L, II.) comi- 
tantibus instrumentis. Part. 13 a — 13 b vacat. 

3. 14 a . Pighini, Vincentius. 'Duetto. La selva incantata. Tan- 
credi\ (Verschweig' mir nichts Geliebte.) Una tantum vox (S.) 

4. 14 b . Krufft, Xicolaus, lib. baro de. c Das Glocklein des Wald- 
kirchleins im Kanton Appenzelf. (Glocklein tonst von luffger 
Hohe.) S. solo, sine instrumentis. Omnia manuFraneisci Landler 
exarata sunt. 

16505. [A. X. 48. D. 72.] ch. XVIII. 11. f. obl. Pesci, Sante. c Credo; a 8 
con stromenti ad libitum\ Part. autoo-r. 

16506. [A. X. 48. D. 56.] ch. XVIII. 22. f. obl. Caldara, Antonio. c (Gloria 
in excelsis Deo) a 4 voci con violini\ Accedunt: vlc. et or°-. In 
fine nota: Eine al 8. niarzo, 1715, in Eoma, alle hore 16\ Part. 
autogr. 

16507. [A. X. 44. Aa. 26.] ch. XVIII. 122. f. obl. Gluck, Christophorus. 
Die Pilgrimme von Mekka\ Drama musicum comicum trium actuum, 

quod etiam c Die unvermuthete Zusammenkunft' inscribitur. Libellus 
ab Henrico Erancisco Simone Doncourt gallice compositus ac c Pten- 
contre imprevue 3 inscriptus, germanice redditus. Part, 

16508. [A. X. 48. A. 6.] ch. XVIII. 113 et 155. f. obl. Salieri, Antonius. 
La calamita de' cori . Drama comico-musicum trium actuum, quorum 

primus volumine primo, secundus et tertius volumine altero conti- 
nentur. Libellum fecit Carolus Goldoni. Utrique volumini prae- 
cedit folium, iudicium auctoris de opere suo continens. (1774.) Part. 
autogr. 

16509. [A. X. 48. A. 2.] ch. XVIII. 171 et 121. f. obl. Salieri, Antonius. 
Angiolina, ossia il matrimonio per sussurro\ Drama comico-musicum 

duorum actuum, qui singulis continentur voluminibus. Libellum fecit 
Carolus Prosper Defranceschi. (1800.) Utrique volumini praecedit 
folium. iudicium auctoris de opere suo coutinens. Part. autogr. 

16510. [A. N. 48. A. 1.] ch. XVIII. 169.f.obl. Salieri, Antonius. 'Lamore 
innocente. Operetta a 4 voci in due atti. L'anno 1770. Vienna\ Li- 
bellum fecit Gaston Boccherini. Part. autogr. 166 16511—16519. 

16511. [A. N. 48. A. 5.] eh. XVIII 145. f. obl. Salieri, Antonius. (II barone 
di Rocca antica.) Drama comicum musicum unius actus, cuius li- 
bellum fecit Romanus Petroselini. (1772.) Part. autogr. 

16512. [A. N. 48. A. 7.] ch. XVIII. 165 et 128. f. obl. Salieri, Antonius. 

Catilina . Drama musicum duorum actuum, qui singulis continentur 
voluminibus. Libellum fecit Johannes Baptista Casti. Utrique volu- 
mini praecedit folium, iudicium auctoris musici de opere suo conti- 
nens. (1790.) Part, autogr. 

16513. [A. N. 48. A. 8.] ch. XIX. 191 et 121. f. obl. Salieri, Antonius. 

Cesai'e in Farmacusa. Opera eroico-comica in due atti . Uterque actus 
suo continetur volumine. Libellum fecit Carolus Prosper Defran- 
ceschi. Utrique volumini praecedit folium, iudicium auctoris musici 
de opere suo continens. (1800.) Part. autogr. 

16514. [A. N. 48. A. 9.] ch. XVIII. 178 et 154. f. obl. Salieri, Antonius. 

La cifra . Drama musicum comicum duorum actuum qui singulis 
continentur voluminibus. Libellum fecit Iiomanus Petroselini et 
inscripsit: La dama pastorella ; in novam formam redegit Laurentius 
da Ponte. Utrique volumini folia singula praefixa sunt, iudicium 
auctoris de opere suo continentia. (1789.) Part. autogr. 

16515. [A. N. 44. B. 13.] ch. XIX. 382. f. obl. Weigl, Josephus. Westas 
Peuer\ Drama musicum duorum actuum. Libellum fecit Carolus 
Schikaneder. Part. 

16516. [A. N. 48. C. 10.] ch. XVIII. 67. f. obl. Bioni, Antonius. °La pace 
fra la Virtii e la Bellezza. 1739'. Post introductiouem musicam se- 
quitur inscriptio : Serenata a 5 voci . Accedunt instrumenta. Li- 
bellum fecit Petrus Metastasio. Praecedit operi epistola dedicatoria 
auctoris musici ad reginam Mariam Theresiam data. Part. 

16517. [A. N. 48. A. 3.] ch. XVIII. 141 et 99. f. obl. Salieri, Antonius. 
(Armida.) Drama musicum trium actuum, quorum ambo priores voiu- 
mine primo, tertius volumine secundo continentur. Libellum fecit 
...Coltellini. Utrique volumini praecedit folium, iudicium auctoris 
musici de opere suo continens. (1771.) Part. autogr. 

16518. [A. N. 44. A. 24.] cb. XVIII. 123, 60 et 85. f. obl. Salieri, Antonius. 

Der Bauchfangkehrer. Ein musikalisches Lustspiel in drey Aufziigen . 
Singuli actus singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Leo- 
poldus Auenbrugger. (1781.) Part. 

16519. [A. N. 44. A. 23.] ch. XVIII. 154 et 145. f. obl. Ruprecht, Ste- 
phanus. Was erhiilt die Miinner treu? Ein Originalsingspiel von zwey 
Aufziigen vom Herrn Professor Zehnmark, aufgefiihrt worden zuro 
crstenmale den 6 ten April, 1780\ Uterque actus suo eontinetur volu- 
mine. Part, 16520 — 16523. 167 

16520. [A. F. 44. C. 36.] ch. XIX. 3. f. obl. Hummel, Johannes Nepomii- 
cenus. Concert en A moll . Modi pro instrumentis flatu sonautibus 
ab Ignatio Francisco nobili de Mosel conscripti. Part. 

16521. [A.N.44.B. 8.] ch. XVIII. 281. f. obl. Umlauff, Ignatius. c Das Irr- 
licht. Ein Singspiel in drey Aufziigen\ Libellum fecit Christophorus 
Fridericus Bretzner. (1781.) Part, 

16522. [A. X. 33. C. 5.] ch. XIX. 182. f. obl. Bemabei, Josephus Antonius. 

Missarum ad cappellam liber L, continens VI missas 4 vocibus con- 
cinendas. Serenissimo . . . principi Maximiliano Emmanueli, utriusque 
Bavariae ac Palatinatus superioris duci . . . dedicatus. Anno 171 5^. 
Apogr. Part. l a . Inscriptio. l b vacat. 2 a — 3 b . Epistola dedicatoria. 
4 a . Index. 4 b vacat. 

1. 5 a — 34\ Missa I. (Veni sancte spiritus.) 35 a — 35 b vacant. 

2. 36 a — 64 a . Missa II. c Vias tuas Doniine, demonstra mihi\ 64 b 
vacat. 

3. 65 b — 92 a . Missa III. c Da pacem Domine\ 92 b vacat, 

4. 93 a — 121 a . Missa IV. 'Servite Domino in timore\ 121 b vacat, 

5. 122 a — 153 a . Missa V. "Custodi nos Domine\ 153 b vacat. 

6. 154 a — 182 a . Missa VI. c Ad regias agni dapes\ 182 b vacat, 

16523. [A. N. 33. C. 4.] ch. XIX. 171.f.obl. Bernabei, Josephus Antonius. 
Hymni 33 diversis diebus festis 4 vocibus comitante organo decan- 
tandi. Part, 

1. l a — 9 a . In communi plurimorum martyrum. (Sanctorum me- 
ritis.) 1738\ 9 b vacat, 

2. 10 a — 15 a . Ad vesperas in communi unius martyris: (Deus 
tuorum militum.) 1698\ 15 b vacat. 

3. 16 a — 24 a . In octava corporis Christi: Pange lingua. 1699\ 
24 b — 25 b vacant. 

4. 26 a — 29 a . Ad vesperas in dedicationi templi: (Coelestis urbs 
Jerusalem.) 1699\ 29 b vacat, 

5. 30 a — 33 a . Ad vesperas in festivitatibus B. V. Mariae. (Ave 
maris stella.) 1699\ 33 b — 34 b vacant. 

6. 35 a — 38 b . In communi apostolorum: (Exultet orbis gaudiis.) 
1709\ 39 ab vacat, 

7. 40 a — 47 a . Ad vesperas in dominicis per annum: (Lucis creator 
optime.) 1715\ 47 b vaeat, 

8. 48 a — 53 a . In dominicis adventus: (Creator alme siderum.) 
1715\ 53"vacat, 

9. 54 a — 57 a . In nativitate et circumcisione Domini: (Jesu rc- 
demptor omnium.) 1715\ 57 b vacat. 

10. 58 a — 62 a . Ad vesperas in epiphania Domini: (Hostis Herodes 
impie.) 1715\ 62 b vacat. 1C8 16523.. 

11. 63 a — 65 b . In resurrectione Domini : (Haec dies quam fecit 
Dominus.) 1715 . 

12. 66 a — 69 a . De commune (!) confessorum: (Iste confessor Do- 
mini.) 1715'. 69 b vacat, 

13. 70 a — 73 b . In festo sanctorum innocentium: (Salvete fiores 
martyrum.) 1715'. 

14. 74 a — 77 b . Ad vesperas in communi plurimorum martyrum: 
(Sanctorum meritis.) 1715\ 

15. 78 a — 81 a . Ad vesperas in festo s. Mariae Magdalenae: (Pater 
superni luminis.) 1715. 81 b vacat. 

16. 82 a — 86 a . Ad vesperas in dedicatione s. Michaelis archangeli: 
(Te splendor et virtus patris.) 1715\ 86 b vacat. 

17. 87 a — 91 a . Ad vesperas in festo ss. apostolorum Petri et Pauli: 
(Decora lux.) 1715\ 91 b vacat. 

18. 92 a — 95 a . Ad vesperas in festo s. Theresiae: (Regis supemi 
nuntia.) 1715\ 95 b vacat, 

19. 96 a — 99 b . Ad vesperas in communi virginum: (Jesu corona 
virginum.) 1715 . 

20. 100 a — 105 a . Ad vesperas in nativitate s. Johannis Baptistae: 
(Ut quaeant laxis.) 1716\ 105 b vacat. 

21. 106 a — 108 b . In dominicis quadragesimae : (Audi benigne con- 
ditor.) 1716'. 

22. 109 a — 114 a . Ad vesperas in dominicis tempore paschali: (Ad 
regias agni dapes.) 1716\ 114 b vacat. 

23. 115 a — 120 a . Ad vesperas in communi apostolorum tempore 
paschali: (Aurora coelum purpurat.) 1716\ 120 b vacat, 

24. 121 a — 125 a . Ad vesperas in ascensione Domini: (Salutis 
humanae sator.) 1716 . 125 b vacat. 

25. 126 a — 132 a . Ad vesperas in festo sanctissimae trinitatis et in 
sabbathis perannum: (Jam solreceditigneus.) 1716\ 132 b vacat. 

26. 133 a — 141 a . Ad vesperas in festo pentecostes: (Veni creator 
spiritus.) 1716\ 141 b vacat. 

27. 142 a — 145 a . c Veni creator spiritus. 1716\ Differt a praece- 
dente. 145 b vacat. 

28. 146 a — 149 a . Ad vesperas in festo inventionis et exaltationis 
sanctissimae crucis: (Vexilla regis.) 1716\ 149 b vacat. 

29. 150 a — 153 a . In festo s. Josephi: (Te Joseph celebrent agmina 
coelitum.) 171 6'. 153 b vacat, 

30. 154 a — 157 a . Ad vesperas in communi unius martyris tempore 
paschali : (Deus tuorum militum.) 1716\ 157 b vacat, 

31. 158 a — 161 a . In festo omnium sanctorum: (Placare Christe 
servulis.) 1717\ 161 b vacat, 

32. 162 a — 166 a . Ad vesperas in festo sanctissimi nominis Jesu: 
(Jesu dulcis memoria.) 1720\ 166 b vacat. 16523—16529. 169 

33. 167 a — 171 a . ( Ad vesperas in festo Adelaidis et sanctarum 
mulierum: (Fortem virili pectore.) 1697\ 171 b vacat, 

16524. [A. N.48. E. 71.] ch. XIX. 53. f. obl. Mozart, Wolfgangus Ama- 
deus. c Cantaten, Opern, uud Stiicke aus Opern und anderen Werken 
W. A. Mozarfs von Mosels Hand\ Sunt autem quae hoc codice con- 
tinentur : 

1. 2 a — 13 b . 'OuverturezudemSingspiele: Der Schauspieldirector' 
Part. 

2. 14 a — 19 b . c Pinale della gran sinfonia . . . in C\ In fine: c Com- 
poniert 1788\ Part, 

3. 20 a — 21 b . c Pinale del quartetto N° 1\ Part, 

4. 22 a — 23 b . Per Paria: 'Xonpiudifiori... 3 Violoncello et clavi- 
chordio aptatum. Part, 

5. 24 a — 35 a . c Recitativo. (Ch' io scordi di te.) 3 Soprano solo comi- 
tantibus instrumentis. Sequitur 'Aria': c Xon temere, amato\ 
instructa voce sola (S.) comitantibus instrumentis. Manu Maxi- 
miliani Stadler exaratum. Partt. 35 b vacat. 

6. 36 a — 45 b . Terzetto: c Mandina amabile" ... da mettersi nell' 
opera : La vilanella rapita\ (C. A. B. comitantibus instrumentis). 
Part, 46 ab vacat, 

7 - 47a — 53b - Terzetto (Dite almeno, in che mancai) poi quartetto 
(Qui v' e tutta 1'apparenza). Comitantibus instrumentis. Part, 

16525. [A. X. 49. A. 58.] ch. XVII. 49, 48 et 38. 4°. Cesti, Antonius. c Xet- 
tuno e Flora festeggianti. Drama musicale per introduttione al gran 
balletto, da rappresentarsi nel giorno natalitio della sac. ces. real 
maesta deP imperatrice Margherita, per comando della sac. ces. real 
maesta deP imperatore. Poesia di Francesco Sbarra. 1666\ Singuli 
actus singulis continentur voluminibus. Part. 

16526. [A. X. 49. B. 43.] ch. XVII. 45, 37 et 42. 4°. Draghi, Antonius. 
C GP atomi d' Epicuro. Per la nascita della S. C. R. M. dell' imperatore 
Leopoldo I. Poesia di Xicolo Minati. 1672\ Drama musicum trium 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. Part, 

16527. [A.X. 49. C. 37.] ch. XVII. 19. 4°. Draghi, Antonius. 'introduttione 
ad una festa di camera per la felicissima gravidanza dell' . . . lmperatrice 
Margherita. Poesie diXicolo Minato. 1673\ Xotanturpersonae. Part, 

16528. [A. X. 49. A. 44.] ch. XVII. 87. 4°. Bicilli, Johannes. 'Oratorio 
della vita humana; a 5. Poesia delP . . . monsignore (Dominico?) Ber- 
nini\ Opus in duas partes divisum, exhibitum 1670. Part, 

16529. [A. X. 49. A. 8.] ch. XVII. 33. 4°. Leopoldus L, imperator Rom. 

Die Erldsung des menschlichen Geschlechts in der Eigur des aus 
Aegipten gefiihrten Volks Israel. Bey dem heil. Grab in Ihrer Erz- 
fiirstlichen Durchleucht, Erz-Herzogin Maria Antonia Hoff-Capellen 170 16529—16538, 

am h. griinen Donnerstag 1679 teutsch gesungener vorgestellt. . . . Die 
Poesia vom llans Albrecht Buedolf\ Xotantur personae. Part. 

16530. [A. X. 49. E. 36.] ch. XVII. 39. 4°. Boretti, Johannes Antonius. 

Zenobia. Atto 3° con la licenza. 1662 . Draniatis musici trium ac- 
tuum, cujus libellum fecit Matthaeus Xoris (?) actus tertius; reliqui 
desunt. Part. 

16531. [A. X. 48. E. 48.] ch. XIX. 40. f. obl. Beethoven, Ludovicus van. 

Quartet serioso. 1810 im Monath October. Dem Herrn von Zmeskall 
gewidmet von seinem Freunde L. . . und geschrieben im Monat Ok- 
tober\ E-min. Part. autogr. (Xottebohm, p. 93.) 

16532. [A. N. 48. E. 13.] ch. XVIII. 54. f. obl. Gratz, Josephus. Missa 
4 voc. comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

16533. [A.X. 48. E. 41.] ch. XIX. 67. f .obl. Worzischek, Johannes Hugo. 
Premier (!) sinfonie. D dur . Unaquaeque quatuor partium (allegro, 
andante, scherzo, finale) suo continetur fasciculo, quorum primo in- 
serta est imago auctoris lapidi incisa a Josepho Lanzedelli. Part. 
autogr. 

16534. [A. X. 48. E. 12.] ch. XIX. 112. f. obl. Xeuner, Carolus. 'Zephir 
und Elora. Ballet von P. Crux. Musik von C. X. 1814.' In fine: c Fine 
dell'ballo. l ten Januar, 1814\ Part. 

16535. [A. X. 48. E. 68.] ch. XIX. 181. f. obl. Mosel, Ignatius Franciscus 
nobilis de. Cyrus und Astyages. Eine Oper in 3 Aufzugen, frey nach 
der Oper Cyrus des Metastasio bearbeitet von Matthaeus edlen von 
Collin. Aufgefiihrt zum ersten Mahle iin k. k. Hoftheater nachst dem 
Karntnerthor, am 13. Juny, 181 8 J . Part. autogr. 

16536. [A. X. 48.E. 19.]ch.XIX. 20. 4°. obl. Handel, Georgius Fridericus. 

Dixit Dominus ; 4 voc. comitantibus instrumentis. Opus e codice ab 
ipso auctore exarato ac in bibliotheca regis Britanniae asservato de- 
scriptum a Felice Mendelssohn-Bartholdy, Londini, 6. nov. 1829. 
Accedit nota, quam in fine addidit auctor: S(oli) D(eo) G(loria). 
G. F. Hendel. 1707. 4 d' aprile, Eoma/ Part. 

16537. [A. X. 48. E. 59.] ch. XIX. 41 et 48. f. obl. Handel, Georgius Fride- 
ricus. Belsazar. Ein Oratorium in drey Theilen, aus dem Englischen 
zu G. F. Haendels Musik metrisch iibersetzt und in dieser die Instru- 
mentalbegleitung vermehrt von I(gnaz) F(ranz) von Mosel. Aufge- 
fiihrt als grosses Musikfest in der k. k. Winterreitbahn am 6. und 
9. Xov. 1834 von 843 Personen . . . 3 Instrumenta addita sunt: 2 fiauti, 
2 clarinetti, fag., 2 corni, 2 trbe., tynip. in E et H. Pars prima volu- 
rnine primo, altcra et lertia volumine secundo continentur. Part. 

16538. [A. X. 48. E. 21.] ch. XVIII. 271. f. obl. Astarita, Januarius. c La 
Didone abandonata. Opera in musica. Fatta per uso di sua eccellenza 16538—16546. 171 

presidente. Originale 1780 in Presburg (!)\ Libellum fecit Petrus 
Metastasio. Opus trium actuum. Part. auto°r. 

16539. [A. N. 49. D. 54.] cb. XVII. 42. f. obl. Zabarela, Andreas, comes. 
C I1 trionfo della pieta. Serenata per la nascita del' . . . arciduca Gio- 
seppe d'Austria, figlio dell' invitissimo Leopoldo Cesare. Applausi 
diyoti . . . Textum fecit ipse auctor musicus. Part. 

16540. [A. X. 49. D. 18.] cb. XVII. IV. + 30. 4°. Eicbter, Tobias Ferdi- 
nandus. Altera Betblebem, sive domus panis, id est innovatio foe- 
deris defensivi et offensivi augustissimae domus Austriacae cum divi- 
nissima domo panis eucharistici. Augustissimis caesareis majestatibus 
Leopoldo et Eleonorae, dum dominica tbeopboriae e templo caesarei 
collegii societatis Jesu procedentem theophorice majestatem divinam 
baereditaria pietate Austriaca comitarentur. Pridie Xonas Junii 
M. DC. LXXXIV exbibita. 

I a — IV. Libellus dramatis 'Lincii, typis Joannis Raedlmayr, typogr.' 

impressus. 
l a — 30 a . Idem libellus, modis musicis ornatus, manu scriptus. Part. 

16541. [A. X. 49. C. 36.] cb. XVII. 43. 4°. Draghi, Antonius. 'Sepolcro. 
La pieta contrastata. Per Panno 1673'. Oratorium ad sepulcrum Do- 
mini hebdomade maiore comitantibus instrumentis decantandum. Part. 

16542. [A. X. 48. E. 49.] ch. XVIII. 45. f. obl. Haydn, Johannes Michael. 

Missa s. Amandi; a 4 voci in pieno . . .' comitantibus instrumentis. 
Part. autogr. 

16543. [A. X. 48. E. 56.] ch. XVIII. 11. f. obl. Mozart, Leopoldus. c Arie 
fiir Tenor. D % (So straft Herodes die Verrather); mit Orchester- 
begleitung. Aus einer geistlichen Cantate . . .' Part. autogr. 

16544. [A. X. 48. E. 53.] cb. XVIII. 16. f. obl. Teyber, Antonius. c Eughe 
a quattro voci' novem, vivae voci aptatae. (Sine textu.) Part. autogr. 

16545. [A. N. 48. E. 52.] ch. XVIII. 11. f. obl. Teyber, Antonius. 'Graduale 
de sancto (Festiva vox psallentium) ; 4 voc. comitantibus instru- 
mentis decantandum. Part. autoer. 

16546. [A. X. 48. E. 51.] ch. XVIII. 34. f. obl. Caldara, Antonius. (Sancio 
Panza, governatore dell' isola Barattaria.) Cantilenae 19 huic dramati 
musico inserendae. Textum fecit Johannes Claudius Pasquini. Sunt 
autem quae continet codex hoc ordine: l a . Inscriptio, manu posteriori 
exarata. l b vacat. 

1. 2 a — 5 a . A due 3 . (Mogliera mia carissima.) 5 b vaeat. 

2. 6 a — 7 a . Doppo la sinfonia. Atto primo, scena prima^. (Che 
tutforo.) 

3. 7 a — 9 b . c Scena 2. 3 (Signor governator! Chi e la?) 

4. 10 a — 12 a . c Scena 4\ (Laurindo, il colpo e fatto.) 172 16546—16553. 

5. 12 a . (Che gran fatalita.) Duo primi tactus tantum cum nota se- 
quente: Sopro 1' originale al segno <^C . 12 b — 13 b vacant. 

6. 14 a . Scena 5 a \ (Piii stravagante umor.) 

7. 14 b — 15 b . c Scena 6 a \ (Mia figlia con Chamiro?) 

8. 15 b — 17 a . c Scena 8 a \ (Signor governator! La rnensa e pronta.) 

9. 17 a — 18 a . c Scena 9 a \ (Signore, adagio!) 

10- 18 a — 20 b . ^Scena 10 a> , praecedente brevi c sinfonia\ (Oh, che 
bei frutti!) 

11. 20 b — 22\ c Recitativo\ (Di quella fricassea.) 

12. 23 a — 24 b . c Recitativo\ (Ma cou quel piatto.) 

13. 24 b — 25 b . c Scena ll a \ (Signor governatore! II signor duca . .) 

14. 25 b — 27 a . c Scena 12 a \ . . . (Signor cattive nuove.) 27 b vacat, 

15. 28 a — 30 a . (Un terreno in Sancio.) 30 b — 31 b vacant. 

16. 32 a . c Scena 20 a \ (Signor dottor mia figlia.) 

17. 32 b . "Scena 21 a \ (Oh, me tapino!) 

18. 33 a — 33 b . (Se la vendetta.) 

19. 34 a — 35\ 'Scena 22 a \ (Scoperto e in odio.) Partt. autogr. 

16547. [A. N. 48. E. 50.] ch. XVIII. 26. f. obl. Fcrrari, Jacobus Godofredus. 

Messa . . . composta per la capella reale di Bruxelles ; 4 voc. comi- 
tantibus instrumentis. Part. autogr. 

16548. [A. N. 48. E. 54.] ch. XIX. 12. f. obl. Thalberg, Sigismundus. c In- 
troductions et variations. Oeuvre 14\ Infine: 1834 . Opus pro clavi- 
chordio compositum. Autogr. 

16549. [A. N. 48. E. 30.] ch. XVIII. 15. f. obl. Porpora," Nicolaus. c Salve 
(regina) a voce sola con istromenti di . . . maestro delle figlie e del 
coro del pio ospedale dei incurabili. Settembre, 1730. Per Elisabetta 
Mantovana . Part, autogr. 

16550. [A. X. 49. E. 23*.] ch. XIX. 34. f. obl. Eroberger, Johannes Jacobus. 

VIII Toccate, V capricci e canzone per 1' organo . 

16551. [A. X. 49. E. 5.] ch. XVII. 13. 4°. Draghi, Antonius. 'Prologo dell' 
opera d' Alcindo\ Drama musicum ipsum, ab Antonio Bertali com- 
positum, ac anno 1665 exhibitum, deest. Part. 

16552. [A. X. 48. E. 29.] ch. XIX. 9. f. obl. Mozart, Wolfgang Amadeus. 

Cantate: Dir, Seele des Weltalls o Sonne; fiir zwei Tenore und einen 
Basso mit Clavierbegleitung. Herrn Aloys Fuchs freundschaftlich 
iiberlassen und abgeschrieben von mir, dem Sohne W. A. Mozart\ 
Part. (Kdchel, n. 429.) 

16553. [A. N. 48. E. 69.] ch. XIX. 10. f. obl. Paer, Ferdinandus. c L'addio 
d'Ettore. (Sposa t' opponi in van). Duetto . . .' Accedit nota: Instru- 
mentirt von J. F. v. Mosel , qui et codicem exaravit. In fine: 5° Ge- 
najo, 1816. Part, 16554. 173 

16554. [A. N. 48. E. 73.] ch. XIX. 171. f. Mosel, Ignatius Franeiscus, uo- 
bilis de. Collectio operum musicorurn, tum instrumentis cum vivae 
voci aptatorum, quae inscribitur: Einige meiner musikal. Arbeiten fiir 
das Hofburgtheater\ E variorum musicorum thematibus contexuit et 
aptavit musicus auctor. Partt. 

l a . Index. l b vacat. Folium insertum inter l b et 2 a continet inscrip- 
tionem: c Einleitung und Liederzudem Schauspiele Wilhelm Tell 
bey dessen Auffiihrung auf dem k. k. Hofburgtheater in Wien\ 

1. Wilhelm Tell. Auctore Friederico de Schiller. 

2 a — 6 a . a) Mosel, Ign. Franz v. c Ouverture\ Interposita sunt 

themata J. Haydn. 
ga — ya^ ^ Idem. Kiihreigen zum Aufzug auf die Alp\ c Es 

liichelt der See\ 
7 a — 9 a . c) Idem. Kiihreigen zur Abfahrt von der Alp\ 'Matten, 

lebt wohl . 
9 a . d) Idem. c Schweitzer Tanz\ 
9 b . e) Cherubini (Lodoiska). c Schluss-Musik\ 
10 a — ll b . f) Mosel, Ign. Fr. 'Kiih-Reihen der Oberlander\ 
Des Kiihers Friihlingslied\ Kiihreihen zum Aufzug auf die 

Alp im Friihling\ Kiihreihen zur Abfahrt von der Alp im 

Herbste\ Schweitzer Tanz\ c Aus dem Appenzeller Kiih- 

reihen . 
12 a — 12 b . g) Hlindel, Georg. Fridericus. c Pastorale\ (Entre- 

Act III.) 

2. Konig OttokarsGliickundEnde. AuctoreFranciscoGrillparzer. 
13 b — 20 a . Mosel, I. F. de. c Ouverturc\ 20 b vacat. 

3. Dic beiden Figaro. Auctoribus Marvelli et Jiinger. 
2l a — 27 a . Mosel, I. F. de. c Ouverture\ 27 b vacat, 

4. Zwci Miirsche fiir gauzes Orchester eingerichtet. 
28 a — 30 b . a) Ries, Ferd. Marsch. 

31 a — 33 b . b) Beethoven, Ludovicus van. Marsch. 

5. Hamlet. Auctore Guil. Shakespeare, versio aSchlegel facta. 

Aus Compositionen weil. dcs Herrn L. Persuis dazu einge- 
richtet\ 

34 b — 41 b . a) Persius, Ludov. Lucas de. Ouverture . 
42 a — 43 a . b) Idem. c Entre-Act X° l\ 
43 b — 46 b . c) Idem. c Entre-Act X° 2*. 
46 b _49 a . d) Idem. c Entre-Act K° 3\ 
49 a — 50 a . e) Idem. c 4. Aufzug. 14. Auftritt\ 
50 b — 53 b . f) Idem. c Entre-Act N° 4\ 
53 b — 54 a . g) Idem. c 5. Aufzug. 11. Auftritt\ 
54 b . h) Idem. 'Letzter Auftritt\ 

55 a . i) Idem. c 4. Aufzug. 7. Auftritt. 8. Auftritt, 12. Auftritt, 3 
55 b vacat. 174 16554. 

6. Der Ehevertrag. Auctore Dilg. 

56 a — 60 a . a) Mozart, Amadeus Wolfgang. c Sckluss dcs 1. Actes\ 

Themata dramatis musici Don Giovanni\ 
60 a — 62 a . b) Idem. 'Einleitung zum 2. Act\ 
62 b — 65 a . e) Idcm. 'Schluss des 2. Actes\ 
65 b — 6 7 a . d) Idem. 'Einleitung zum 3. Acte\ 
67 a — 69 a . e) Idem. 'Schluss des 3. Actes\ 
69 b__ 70 b f) I( j em> l Einleitung zum 4. Act\ 
71 a — 73 a . g) Idem. 'Schluss des 4. Actes\ 
73 b — 75 b . h) Idem. 'Einleitung zum 5. Act\ 

7. Zwey Nachte in Yalladolid. Auct. J. Chr. barone a Zedlitz. 
76 a — 81 b . a) Beethoven, Ludovicus van. Ouverture\ 
82 a — 83 a . b) Idem. c Entre-Act N° l\ 

83 a — 84 b . c) Idem. 'Entre-Act N° 2\ 
85 a — 88 a . d) Idem. c Entre-Act N° 3\ 
88 b — 92 a . e) Idem. c Entre-Act N° 4\ 92 b vacat, 

8. Othello. Auctore Guil. Shakespeare. 

93 a — 95". a) Cherubini, Maria Luigi. 'Entre-Act N° l\ Cum 

supplemento. 
96 a — 98 a . b) Beethoven, Ludovicus van. c Entre-Act N° 2\ 

98 b vacat. 
99 a — 99 b . c) Vogl, Johannes Michael. 'Entre-Act N° 3\ 
100 a — 100 b . d) Haydn, Josephus. c Entre-Act N° 4\ 

9. Der Paria. Auctore Michaele Beer. 

101 a — 106 a . a) Mozart, Wolfgang Amadeus et Franciscus 

Schubert: c Ouverture\ 106 b vacat. 
107 a — 107 b . Idem. c l. Act, 5. Scene. 3. Act, 8. Scene\ 

10. Heinrich IV. Auctore Guil. Shakespeare. 

118 a — lll b . a) Beethoven, Ludov. van. c 5. Act, Scene l\ 

Inter fol. 108. et 109. inserta sunt duo folia notis rcferta. 
112 a — 114 a . b) Idem. c 3. Scene\ 
114 b . c) Idem. c 9. Scene\ 
115 a . d) Idem. c 10. Scene\ 
115 b . e) Idem. c 5. Scene\ (Supplementum.) 

11. Die Hussiten vor Naumburg. Aiictore A. de Kotzebue. 
116 a — 123 b . a) Mosel ; Ign. Eranc. de. c Ouverture\ 
124 a — 124 b . b) Idem. Introductio. (N° 1). (= Entre-Act.) 
125 a — 126 a . c) Idcm. N° 2. (Entre-Act.) 126 b vacat. 
127 a — 128 b . d) Idem. c Entre-Act n. 3\ 

129 a — 131 b . e) Idem. c Entre-Act n. 4\ 
132 a — 132 b . f) Idem. c Entre-Act n. 5\ 
133 a — 135 a . g) Idem. c Entre-Act n. 6\ 
135 b . b) Idem. c Bergknappcnmusik\ 
136 a — 136 b . i) Idem. \Entre-Act n. 8\ 175 

137 a — 139 b . k) Idem. c Entre-Act n. 9*. 

140 a — 142 a . 1) Idem. c Triumph-Marsck\ 142 b vacat. 

12. Ein treuer Diener seines Herrn. Auct. Erancisco Grillparzer. 
143 a . a) Mosel, Ign. Franc. de. Cantus. c Alter Mann der jungen 

Frau . Comitantibus instrumentis. 
143 b . b) Idem. °Schon Erny\ 

13. 144 a . Supplementum interludiorum tragoediae: c Der Paria\ 

144 b vacat. 

14. Ehrenrettung. Auctore Friderica Krickeberg. 

145 a . a) Mosel, Ign. Franc. de. Cantus: c Ein Mann, den Ehr'\ 

145 b vacat, 
146 a . b) Idem. Interludia. c l. Act, 3. Scene\ 
146 b . c) Idem. Introductio. c 4. Act\ 

15. List und Liebe. Auctore Francisco Foerster. 

147 a . a) Catel, Carolus. c Marsch\ (2. Aufzug, 4. Auftritt.) 

147 b vaeat. 
148 a — 149 a . b) Mosel, Ign. Franc. de. c HeildemKdnig\ 149 b 

vacat. 

16. Albrecht Diirer. Auctore Eduardo de Schenk. 

150 a . Mosel, Ign.Franc.de. Siciliana: c Kom' Liebchen\ 

17. Karl II. Auctore Duval. 

150 b . Mosel, Ign. Franc. de. c Marsch\ 

18. Axel und Walburg. Auctore Oehlenschlager. 

151 a — 152 a . Mosel, Ign. Franc. de. Interludium. c Act 5, 
Scene 6'. 152 b vacat, 

19. Schloss Limburg. Auctore Marsollier-Brockmann. 

153 a . Dalayrac, Nicolaus. Interludium. (1. Act, 10. Auftritt.) 
I53 b vacat, 

20. Das Wiedersehen. Auctore Carolina Pichler. 

154 a " Mosel, Ign. Franc. de. c Marcia militare\ 154 b vacat, 

21. Adelma. Auctore Lewis, vei'sum a P. W. Vogel. 

155 a — 156 b . Mosel, Ign. Franc. de. Komanze: c Aufs Koss 
schwang sich Graf Hillebrandt\ 

22. Richard von Franken. Auctore Houwald. 

157 a — 157 b . Mosel, lgn. Franc. de. Lanzknechtenlied: c Wcin, 
Wein, Wein soll unsre Losung sein\ (1. Aufzug, 3. Auftritt. 
Idem cantus pro scena quarta.) 

23. Die Tochter der Luft. Auctoribus P. Calderon et Raupacli. 
158 a — 162 a . Mosel, Ign. Franc. de. Interludia et classica. 

162 b vacat. 

24. Der Kaufmann von Venedig. Auctore Guil. Shakespeare. 
163 a — 163 b . a) Mosel, Ign.Franc.de. Cantus: c Sagt, wohcr 

stammt Liebeslust? 
164 a — 164 b . b) Mozart, Wolfgangus Amadeus. Interludium. 176 16554— 165G0. 

25. Das Hotel von Wibm*g. Auctore H. Clauren. 

165 a — 165 b . a) Steibelt, Daniel. c Marsch\ (1. Aufz., 7. Auf- 

tritt.) 
166 a — 168 a . b) Mosel, Ig. Fr. de. Interludium. (1. Act, 

9. Auftritt.) Cui accedit etiam finale\ 168 b vacat. 
169 a — 170 a . c) Persuis, Ludov. Lucas dc. l Marsch\ 170 b 

vacat. 

26. Liebe findet ihre Wege. 

171 a — 171 b . Mosel, Ign. Franc. dc. c Espagnol\ 

16555. [A.N. 48. D. 20.] ch. XVIII. l.f.obl. Mozart, Wolfgangus Amadeus. j 

Kanon fiir 4 Sfinimen in der Oberquart und Unterquinte . (Acb, zu 
kurz ist unsers Lebens Lauf!) Thema a Georgio Albrechtsberger 
resolutum ac harmonice ornatum. Part. et singula vox canonis. 
(Kochel, 228.) 

16556. [A. N. 48. E. 40.] ch. XVIII. 11. f. rect. et obl. Spergher, Ignatius. 
Opera musica duo, praecedentibus testimoniis ea genuina esse proban- 
tibus. Continentur autem hoc ordine: l a . Nota brevis de vita et 
scriptis auctoris. l b vacat. 2 a . Testimonium de operibus musicis hoc 
codice contentis, ab Aloysio Bortolazzi ac Sebastiano, episcopo Trevi- 
sano signatum ( c 15. Luglio 1842 5 ). 2 b vacat. 

1. 3 a . 'Antifona di s. Francesco di Sales; a tre voci. 1772. J. S. 
(0 oliva fructifera.) Accedit b. cont. pro org. 3 b vacat. 

2. 5 a — ll a . c Laudate pueri; a trc voci concertato, e con corni da 
caccia obligati. Da J. S. 1792. 28. settembre\ Accedit b. cont. 
ad org. ll b vacat. Partt. autogr. 

16557. [A. X. 49. C. 72.] cb. XVII. 49. 4 obl. Freschi, Dominicus Johannes. 
c Oratorio della Giuditta; a 5 voci, del . . . maestro di capella di Vi- 
cenza . Accedunt instrumenta comitantia. Part. 

16558. [A. N". 49. E. 35.] ch. XVII. 118.4°. obl. Pagliardi, Jobannes Maria. 
C I1 Kuma Pompilio\ Drama musicum trium actuum. Libellum fecit 
Matthaeus Noris. Opus anno 1674 exhibitum. (Kochel.) Part. 

16559. [A. N. 48. E. 58.] ch. XVIII. 127. f. obl. Paer, Ferdinandus. c Can- 
tate, componiert fiir S. Durchlaucht den regierenden Fiirsten von 
Lobkowitz . . . Aufgefuhrt im fiirstl. Schlosse zu Eisenburg in Bohmen . 
Incip. : E cessato il tempo\ Part. autogr. 

16560. [A. N. 49. E. 25.] ch. XVII. 47. 4°. obl. Froberger, Johannes 
Jacobus. c Libro di capricci e ricercati, composto e humilissimamcnte 
dedicato alla sacra cesarea Maesta di Leopoldo primo. Libro terzo . 
Operi praecedit epistola dedicatoria. Inscriptio: Libro terzo 5 manu 
posteriori addita est. Hoc volumenposterius quamcodices sub n. 18706 
et 18707 descripti, exaratum est. Part. 16561 — 16571. 177 

16561. [A. N. 49. D. 8.] ch. XVII. 148. f. obl. Polaroli, Carolus Franciscus. 

Jefte. Tragediasacradaeantarsi in forma d'oratorio. Consacrata alla 
sacra cesarea Maesta del . . . Leopoldo prirao, imperatore. Da vice 
maestro della . . . republica di Venetia\ Opus in quinque actus distri- 
butum. Part. 

16562. [A. N. 49. B. 35.] ch. XVII. 33. et 40. f. obl. Draghi, Antonius. 

Commedia ndicula . . . nel carnevale dell' anno 1667'. Drama musi- 
cum duorum actuum, quorum uterque suo continetur volumine. Part. 

16563. [A. N. 48. D. 91.] ch. XIX. 137. 4°. obl. Gallenberg, Venceslaus 
Robertus, comes. 'Samson. Ballet en cinq actes de L. Henry . . .' Part. 
autogr. 

16564. [A. N. 48. D. 92.] ch. XIX. 86. 4°. obl. Gallenberg, Venceslaus 
Robertus, comes. c La mort d'Abel. Ballet pantomime, compose par 
L. Henry, mis en musique . . / Part, autogr. 

16565. [A. N. 48. D. 93.] ch. XIX. 137. 4°. obl. Gallenberg, Venceslaus 
Robertus, comes. c Raoul de Crequi. Ballet pantomime en quatre actes 
de P. Hus . . .'. Part. autogr. 

16566. [A. N. 65. A. 208.] ch. XVIII. 165 et 127. f. obl. Muzart. Wolf- 
gangus Amadeus. c Le nozze di Figaro. Comedia per musica, tratta 
dal francese in quattro atti. Eappresentata nel teatro di Praga 1'anno 
1786. Messa per il clavicembalo dal sig. Giovanni Kucharz'. Li- 
bellum ab Augustino Petro Carone de Beaumarchais factum redegit 
Laurentius da Ponte. Bini actus singulis continentur voluminibus. 
Part. 

16567. [A. N. 48. D. 94.] ch. XIX. 145. f. obl. Gallenberg, Wenceslaus 
Robertus, comes de. c Les Danaides. Ballet en cinq actes de . . . P . . . 
Hus, fils . . . 3 Part, autogr. 

6568. [A. N. 48. E. 14.] ch. XVIII. 20. f. obi. Homilius, Augustus Got- 
fridus. Motette in Partitur. (17. Dezember, 1756)...' (Wiinschet 
Jerusalem Gliick.) 4 voc. comitantibus instrumentis. Autogr. 

6569. [A. X. 48. E. 15.] ch. XVIII. 25. f. obl. Martines, Marianna. \La 
tempesta. Cantata. 1778'. (Xo, non turbarti, o Nice.) Canto solo comi- 
tantibus instrumentis. Part. autogr. 

6570. [A. N. 48. E. 16.] ch. XIX. 9. f. obl. Beethoven, Ludovicus van. 

Sonate. Wien, am 16. August, 1814'. Opus clavichordio aptatum 
(op. 90.), manu Rudolphi, archiducis, cardinalis et principis archi- 
episcopi Olomucensis exaratum. (Nottebohm, p. 88.) 

6571. [A. N. 48. E. 17.] ch. XVIII. f. obl. Siissmayer, Eranz Xaver. c Ge- 
sang fiir 4 Mannerstiramen. ( c Lieb' und Freundschaft geben uns ein 
grosses Gut\) Wien, den 19. May, 1829'. Part, autogr. 

12 178 16572—16583. 

16572. [A. N. 48. E. 18.] cb. XIX. 11. f. obl. Gallus, Johannes. 'Terzett 
aus der Oper: Babylons Pyramiden'. (Koram, holdeste der Schonen) 1 ; 
comitantibus instrumentis. Part. autogr. 

16573. [A. N. 48. E. 41.] ch. XIX. 7. f. obl. Worzischek, Johannes Hugo. 

An Sie. Lied fiir 1 Singstimme mit Clavierbegleitung . . . (Ein jung- 
fraulicher Qucll' lispelst du.) Part. autogr. 

16574. [A. N. 48. E. 42.] ch. XVIII. 3. f. obl. Brandl, Johannes. Sanctus; 
4 voc. coraitantibus instrunientis. Part. autogr. 

16575. [A. N. 48. E. 48.] ch. XIX. 4. f. obl. Worzischek, Johannes Hugo. 
*Im Traume, oder: Dies und das. Lied von Prof. (K. A.) Schneider; 
fiir eine Singstimmc, mit Clavierbegleitung, in Musik gesetzt von . . . 
Componiert 5. Juni, 1815'. (Jiingst sass im dunklen Tanngebiisch.) 
Part. autogr. 

16576. [A. N. 48. E. 26.] eh. XIX. 5.f. obl. Meyerbeer, Jacobus. 'An Gott. 
Hymne von F(ricdrich) W(ilhelm) Gubitz; fiir 4 Singstimmcn mit 
Begleitung des Clavieres in Musik gesetzt . . . Der Madamme Henriette 
Gubitz, gcborenc Fleck gewidmet vom Dichter und Komponisten . 
(Ich dankc dir, wenn iiber nachfgem Graucn.) Part. autogr. 

16577. [A. N. 48. E. 43.] ch. XIX. 3. f. obl. Worzischek, Johannes Hugo. 
c Ermunterung, von (Johann Gaudenz Freiherr von) Salis(-Seewies). 
Lied fiir 1 Singstimrae mit Clavier-Beglcitung\ (Seht, wie die Tage 
sich sonnig verkliiren!) Part. autogr. 

16578. [A. N. 48. E. 44.] ch. XIX. 3. f. obl. Worzischek, Johannes Hugo. 
\\dvokaten-Liebeswerbung. (Von K. A. Schneider.) Lied fiir eine 
Bassstimmc mit Clavierbcglcitung. (Zinnoberroth und weiss wie 
Wachs.y Part. autogr. 

16579. [A. N. 48. E. 47.] ch. XiX. 10. f. obl. Worzischek, Johannes Hugo. 
c Duetto per il soprano e tenore con accompagnamento d'un pianoforte. 
(Mille volte mio tesoro.) Part. 

16580. [A. N. 48. E. 28.] ch. XVIII. 3. f. obl. Krott endorfer, Josephus. 
Asperges me; 4 voc. adiecto organo. Part. autogr. 

16581. [A. N. 48. D. 90.] ch. XIX. 35. f. obl. Gallenberg, Wenzeslaus Ro- 
bcrtus, comes dc. c Trois ouvertures a grand orchestre composees. . . . 
Oeuv. XX. 3 Adsunt introductio I. et II., deest III. Continetur autem: 

1. l a — 14 a . c Ouverture I.' 14 b — 15 b vacant, 

2. 16 a — 35 a . c Ouverture II. 3 35 b vacat, Partt, autogr. 

16582. [A. N. 49. E. 40.] ch. XVII. 85. f. obl. Tychian, Johanncs Antonius. 
Drama musicum, quod c Festa di camera' appellari solebat, Incipit: 

Nume dePalte sfere\ Part. 

16583. [A. N. 49. D. 38.] ch. XVII. 30 et 96. f. obl. Schmelzer, Johannes 
Henricus ab Ebrenruff. c Arien zu den Balletten, welche an der rom. 16583—16588. 179 

keyserl. Meyestat Leopoldi des Ersten etc. hoff, in dero Residenz- 
Statt Wien, von dem 16. Februar 1665 bis den 23. Februar des 
1667isten Jahres gehalten worden. Erstes Buch\ Idem titulus con- 
tinetur folio l b lingua italica. Volumen alterum titulo caret. Conti- 
nentur autem yol. I. 97 saltationes quarum prima nota illustratur: c ist 
gedanztworden den 16. Febr. 1665'postrema c . . . gedanztden 22.Febr. 
1667'. Volumen II. continet 282 saltationes, quaruni prima habita 
est den 9. Junij, 1667'; praecedit vero c Ballett von der Galleria, Anno 
1667, den 11. Augusti'; postrema inacribitur: Zwey Balletti zu den 
Geburts dag Ihro May. der Konigin aus Spanien. 1672' (22. dec). 
Foll. 84 b — 95 a vacant. 95 b sequitur eantus: c Nella comedia del Me- 
nesio, atto 2 do Scena 4 ta \ 96 a vacat. 96 b : notae 23 de variis operibus 
musicis; una cum cantu praecedenti — ut verisimile - - manu Leo- 
poldi I. imperatoris exaralae. Partt. 

16584. [A. N. 49. C. 78.] ch. XVII. 84. f. obl. Pacieri, Josephus. C I1 trionfo 
delPamor divino. Cantata a 5 voci con istromenti. Cantato dalle madre 
Ursoline di Vienna. L'anno 1692'. Part. 

16585. [A. N. 49. E. 50.] ch. XVII. 100. f. obl. Leopoldus L, Romanorum 
impevator (?). Oratorium sacrum de s. Josepho sive de fuga in Aegyp- 
tum. Opus in duas partes divisum, ac vivae voci comitantibus instru- 
mentis aptatum. Part. 

16586. [A. X. 49. F. 2.] ch. XVII. 23. f. obl. Draghi, Antonius (?). Prae- 
ludium, partes cantabiles et additamentum finale dramatis hispanici, 
inscripti: Primero es la honra' cuius libellum fecit Augustinus Mo- 
reto y Cabafia, quodque exhibitum est die natalitio (ian. 18.) archi- 
ducissae Mariae Antoniae, anno 1673. Part. 

16587. [A. X. 49. C. 73.] ch. XVII. 56. f. obl. Gianettini, Antonius. C I1 
giuditio di Paride. Tratenimento da camera a cinque voci\ Accedunt 
instrumenta comitantia, praecedente nota: L'intentione dell' auc- 
tore e, che il violino sii (!) quadruplicato, et le violette duplicate per 
il meno, accio possino aportar quell' armonia, che si desidera . Opus 
unius actus. Part. 

16588. [A. X. 49. D. 37.] ch. XVII. 80. f. obl. Schmelzer, Andreas Anto- 
nius, ab Ehrenrueff. c Arien zue den Baletten, welche an der kaiserl. 
konigl. Majestat Leopoldi des 1. Hoff, vom 15. Xovember, anno 1680 
bis auf den [Fasching anno 1685] gehalten worden. Erstes Buech . 
Hoc volumine 207 modi pro choreis continentur; primus eorum in- 
scribitur: c Balletto l mo de schiavi. Zu dem ... Xamenstag Ihro Ma- 
jestat des Keysers Leopoldi primi; ist gedanzt worden von denen 
hochadelichen Hoff-Damen zu Linz, den 15. Xovember, anno 1680 ; 
postremus autem: 'Balletto, ist von unterschidlichen Cavagliern ge- 
danzt worden im Fasching, anno 1685\ Part. (cf. n. 16583.) 

12* 180 16589 — 16595. 

16589. [A. X. 49. F. 26.] ch. XVII. 94. f. obl. (Leopoldus L, Romanoruni 
iniperator.) Opera musica diversa, viva voce comitantibus instrumentis 
decantanda, videlicet: 

la. l a — 36 b . Giudizio d' Amor . Drama musicum unius actus. 

Part. 37 a — 38 b vacant, 
lb. 39 a — 45 b . L'amoroso giudicio. Dialogo nrusicale\ Libellus 

dramatis praecedentis, musicis numeris carens. 

2. 46 a — 63 a . c Serenata\ (Uel silentio profondo.) Part, 63 b vacat. 

3. 64 a — 84 b . 'Serenata a 4'. (Rimbomba, mia tromba.) Part, 85 a 
— 85 b vacat, 

4. 86 a — 91 a . 'Madrigale a 3'. (Sideree luci, ond'io sospiro.) Part, 
91 b — 94 b vacant, 

16590. [A. X. 48. E. 25.] ch. XVIII. 17. f. obl. Marcello, Benedictus. °Can- 
tata di basso con stromenti . (Gran tirano e l'amore.) Praecedit testi- 
monium afflrmans, opus hoe manu auctoris esse exaratum, auctoribus 
Johanne Augustino Perotti, capellae magistro et Petro Bettio, biblio- 
thecario. Part, 

16591. [A.N. 48. E. 75.] ch. XIX. 128. f. obl. Eybler, Josephus, nobilis 
de. Missa et psalmi duo officii mortuorum, pluribus vocibus comitan- 
tibus instrumentis decantanda, videlicet: 

la. l a — 83 b . 'Requiem. 1803'. 4 voc. 

1 b. 84 a — 96 a . Accedunt instrumenta, separatim conscripta, pro 
singulis missae praecedentis partibus. 96 b vacat, 

2. 97 a — 102 a . 'Libera (me Domine)'. 7 voc. (S. L, II., A. L, II., 
T. L, II., B.) 102 b vacat, 

3. 103 a — 128 a . c De profundis\ 4 voc. 128 b vacat, Partt, 

16592. [A. N. 48. E. 83.] ch. XVIII. 49. f. obl. Predieri, Lucas Antonius. 

Messa concertata con violini e trombe ad libitum, cioe corni da caccia 
ad libitum . Accedunt: vla., vlc, org. Exstant non nisi Kyrie' et 

Gloria . Praecedunt operi observanda quaedam lingua italica con- 
scripta. Part, autogr. 

16593. [A.N. 48. E. 81.] ch.XIX. 14. f. obl. Molitor, Simon. c Rundgesang 
fiir Tenor und Bass concertant mit obligater Klavierbegleitung nebst 
einem Chor von vier mLinnlichen Stimmen. Gedicht von (Eriedrich) 
Boutterwek\ (Lost ab vom Stamm das Epheulaub.) Part, 

16594. [A. X. 48. E. 100.] ch. XVIII. 23. f. obl. Schldger. Matthaeus. 
Opera musica tria, quae Sinfonia 1 * inscripta sunt, 

1. l a — 8 b . 'Sinfonia ex D\ 

2. 9 a — 16 b . 'Sinfonia ex E\ 

3. 17 a — 23 a . c Sinfonia ex E\ 23 b vacat, Partt, autogr. 

16595. [A. N. 48. E. 22.] ch. XVIII. 187 et 190 f. obl. Astarita, Janua- 
rius. U trionfo della pieta . Drama musicum duarum partium, com- 
positum Posonii, anno 1780. Part. autogr. 16596—16600. 181 

16596. [A. N. 49. A. 6.] ch. XVIII. 33. 4°. Leopoldus I., Romanorum im- 
perator. II sagrifizio d'Abramo. Musica . . . al sepolero dcl vcnerdi 
santo dell'anno 1660. Pocsia del conte Caldana\ Fol. l b annotavit 
impcrator ipse: Interlocutori ct Musici ; iu finc huius scriei instru- 
menta musica, postremo: Rapresentata a 26. Marzo, 1660\ Part. 

16597. [A. N. 48. E. 74.] ch. XIX. 34. f. obl. Mosel, Ignatius Franciscus, 
nobilis de. 

1. l a — 18 a . C XII Deutschc Tanze et (sic) XII Trios sammt Coda\ 
18 b vacat, 

2. 19 a - 34 a . 'XII Menuetti et XII Trios\ 34 b vacat. Nonnnlla 
auctoris musici manu exarata sunt, omnia ab ipso correeta. Partt, 

16598. [A. X. 48. E. 24.] ch. XVIII. 1 + 21. f. obl. Schenk, Johannes. 
'Pezzi diversi per il cembalo, scritti e dedicati alla sacra rcal maesta 
di Gioscppe II. re de' Ilomani, cletto 27. di Marzo, 1764 e coronato 
3. Aprile, 1764'. 

16599. [A. N. 48. E. 101.] ch. XIX. 7. f. obl. Eybler, Josephus, nobilis 
de. Cautus varii germanica lingua facti et modis musicis instructi. 

1. l a — 2 b . c Gutc Nacht\ Abendlied an einen Frcund. 4 voc. (te- 
nore L, II., basso L, II.). 1823. 

2. 2 b . c \Vann i a Rauscherl hab'\ Canon 6 voc. 1798. 

3. 3» — 4*_ c Es lcbe Franz\ Des Volkes Wunsch. Textum fecit 
Ignatius Franciscus Castclli. 4 voc. (ten.L, II., basso L, II.). 
comitante clavichordio. 1815. 

4. 4 b . c Des Lebcns sich zu frcuen\ Canon 4 voc. Accedit frag- 
mentum cuiusdam compositionis musicae pro orchestra. 

5. 5 a — 5 b . c Pass uuscr Gott uns Lcben gab\ Danklied an Gott. 
Pro una vocc (sopr.) comitante clavichordio. 

6. 6 a — 7 a . c Ich will vcrtraucn\ Pro una vocc (sopr.) comitante 
clavichordio. 1826. 7 b vacat. Partt. autogr. 

16600. [A. N. 48. E. 55.] ch. XVIII. 7. f. obl. c Lieder, fiirs Klavier. Scritti 
da Michele Haydn\ Collectio cantilcnarum viva vocc comitante clavi- 
chordio instructarum. 

1. l b — 2 a . Paisiello. Johannes. "Dellaopera: I filosofi imaginati\ 
Aria: c Salve tu domine Argatiphonditas . (C.) 

2. 2 a . c Ich bin ein Madchen aus Schwaben\ (C.) Tcxtum fecit 
Elisabeth Biirger, nata Iiahn. 

3. 2 b — 3 a . TJmlauff, Ignatius. c Della opera: Die Bergknappen\ 
Aria: 'Hoffnung, Labsal aller miiden\ (C-solo.) 

4. 3 a . 'Gehorsam ist die erste Pflicht'. (C.) 

5. 3 b — 4 a . c Xichts ist schlauer als die Liebe\ (C.) 

6. 4 a . c Konnt' ich mein Liebchen kaufcn'. (C.) 

7. 4 a . c Komm, lieber Mai, und mache\ (C.) 

8. 4 b — 5 a . ^Thema' sequentibus tribus variationibus pro clavichordio. 182 16600—16609. 

9. 5 b . Die Rose\ (Rose, lass dich kiissen.) (C.) 

10. 5 b . Fragmentum operis cuiusdam pro clavichordio. 

11. 6 a . Kozeluch, Leopoldus. An die kleine Schone\ (Kleine 
Schone kiisse mich.) (C.) 

12. 6 b — 7 a . Gluck, Christophorus Willibaldus, esques de. 'Aus 
der Oper die Pilgerfahrt nach Mekka\ (Einen Bach, der fliesst.) 
(B.) Partt, 

16601. [A. N. 48. E. 90*.] ch. XIX. 129. f. obl. Gallenberg, Wenceslaus 
Robertus, comes de. Allessandro e Statira. Ballo serio in cinque atti 
del Sig. F. Clerico, messo in musica\ Part. autogr. 13 folia excisa 
sunt inter fol. 116 et 117. 

16602. [A. X. 48. E. 88.] cb. XIX. 99. f. obl. Gallenberg, Wenzeslaus Eo- 
bertus, comes de. Le Fils du Mistere. Ballet en quatre actes, de Mr. 
Hus, fils\ Part. autogr. 

16603. [A. X. 48. E. 89.] ch. XIX. 100. f. obl. Gallenberg, Wenceslaus 
Robertus, comes de. Blauc-Blanc dans l'Isle bleue. Ballet comique 
de Mr. Hus, fils\ Part. autogr. 

16604. [A. X. 48. B. 13.] cb. XVIII. 153 et 169. f. obl. Salieri, Antonius. 

(II) Talismano\ Drama musicum comicum trium actuum, quorum 
primus vol. L, alter cum tertio vol. II. continentur. Libellum fecerunt 
Carolus Goldoni et Laurentius da Ponte. Part, autogr. 

16605. [A. X. 48. B. 11.] ch. XVIII. 159. f. obl. Salieri, Antonius. 'Semi- 
ramide. Opera seria in un atto . Part. autogr. 

16606. [A. X. 48. B. 5.] ch. XVIII. 135 et 147. f. obl. (Salieri, Antonius.) 

II pastor fido\ Drama musicum quatuor actuum, quorum bini sin- 
gulis continentur voluminibus. Libellum fecit Laurentius da Ponte. 
Part. autogr. 

16607. [A. X. 48. B. 4.] ch. XVIII. 162 et 139. f. obl. Salieri, Antonius. 

La partenza inaspettata. 3. aprile, 177 7". Drama musicum duorum 
actuum, quorum uterque suo continetur volumine. Libellum fecit 
Josephus Petroselini. Initium actus primi illustratur nota: In 
Roma, li 22. Dec. 1779\ Part. autogr. 

16608. [A. N. 48. B. 7.] ch, XVIII. 158 et 215. f. obl. (Salieri, Antonius.) 
(La finta scema.) Drama musicum trium actuum, quorum primus vol. L, 
secundus cum tertio vol. II. contineutur. Libellum fecit Jobannes di 
Gamerra. Operi praecedit iudicium auctoris de musica dramatis 
Part, autogr. 

16609. [A, X 48. B. 6.] ch. XVIII. 167 et 169. f. obl. Salieri, Antonius. 
( II ricco d'un giorno.) 1784. Vienna\ Drama musicum trium actuum, 
quorum primus vol. L, alter cum tertio vol. II. continentur. Libellum 
fecit Laurentius da Ponte. Part. autogr. 16610—16620. 183 

16610. [A. N. 48. B. 10.] ch. XVIII. 144 et 113. f. obl. (Salieri, Antonius.) 

La bella selvaggia. Opera buffa in due atti\ Uterque actus suo con- 
tinetur volumine. Libelluui fecit Jobannes Bertati. Utrique volu- 
mini praecedit folium, iudicium auctoris musici de opere suo conti- 
nens. Vol. I. vacant fol. 44 a — 55 b . Part. autogr. 

16611. [A. X. 48. B. 12.] cb. XVIII. 203. f. obl. Salieri, Antonius. c Der 
Rauchfangkehrer . . . In Vienna, 1'anno 1782'. Drama musicum unius 
actus. Libellum fecit Leopoldus Auenbrugger. Part. autogr. 

16612. [A.N. 48. E. 23.] ch. XVIII. 138 et 110. f. obl. Astarita, Januarius. 

L'isola disabitata. Originale . . . 1780 . Drama musicum duarum par- 
tium, quae singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus 
Metastasio. Part. autogr. 

16613. [A. X. 48. E. 72.] ch. XIX. 103. f. obl. Mosel, Ignatius Franciscus, 
nobilis de. Die Horatier. Lyrische Tragodie in 3 Acten nach dem 
Franzosischen des (Xicolaus Franz) Guillard. Text und Musik von 
einem Kunstfreunde. 1844\ In fine nota: Begonnen im Friihjahre, 
1842, vollendet am 1. Marz, 1844 . . / Xotantur personae. Part. 
autogr. 

16614. [A.X. 48.B. 9.]ch. XVIII. 97 et 150. f. obl. Salieri, Antonius. c La 
secchia rapita\ Drama musicum trium actuum, quorum primus vol. L, 
alter cum tertio vol. II. continentur. Libellum fecit Gaston Bocche- 
rini. Part. autogr. 

16615. [A. X. 48. B. 8.] ch. XVIII. 160 et 138. f. obl. Salieri, Antonius. 
La scuola de' gelosi. Venezia, 15. ottob. 17 78\ Drama musicum 

duorum actuum, qui singulis continentur voluminibus. Libellum com- 
posuit Catterino Mazzola. Part. autogr. 

16616. [A. X. 48. E. 77.] ch. XVIII. 38. f. obl. Haydn, Josephus. c Die Er- 
wahlung eines Capellmeisters. Cantate fiir Solo-Stimmen, Chor und 
Begleitung des ganzen Orchesters. Anmerkung: Diese Cantate wurde 
componiert und aufgefiihrt fiir eine Gesellschaft heiterer Freunde, 
welche sich regelmiissig Abends im Gasthofe zum Schwan auf dem 
Xeuen Markt versammelte . Part. autogr., praeter textum. 

16617. [A. X. 33. C. 11.] ch. XIX. 14. f. obl. Bernabei, Josephus Antonius. 

Miserere a 4 vocibus, 3 viole et organo. 1697 . Part. 

16618. [A.X. 33. C. 22.] ch. XVIII. 102. f. obl. Paisiello, Johannes. c Messa 
a piu. voci con violini e stromenti di fiato . Kyrie et Gloria. Part. 

16619. [A. X. 33. C. 23.] ch. XVIII. 45. f. obl. Paisiello, Johannes. c Mo- 
tetto (!): Xon est in vita amara pax sincera\ Cantus 4 voc, comi- 
tantibus instrumentis. Part. 

16620. [A. X. 33. C. 24.] ch. XVIII. 54. f. obl. Paisiello, Johannes. c Mo- 
tetto: Absit sonitus tubae victricis'. 4 voc, comitantibus instrumentis. 
Part, 184 16621—16631. 

16681. [A. N. 33. C. 25.] ch. XVIII. 66. f. obl. Paisiello, Johannes. c Mo- 
tetto: Veni forox, veni, pavesce\ Cantio 4 voc. comitantibus instru- 
mentis. Part. 

16622. [A. N. 33. C. 26.] ch. XVIII. 43. f. obl. Paisiollo, Johannos. 'Mo- 
tetto: Alma fax et casti amores\ Cantio 4 voc, comitantibus instru- 
mentis. Part. 

16623. [>. N. 33. C. 27.] ch. XVIII. 11. f obl. Paisiello, Johannes. c Kyrie 
a 4 tro voci con violini, oboo e corni\ Accedit organum. Part. 

16624. [A. N. 33. C. 28.] cb. XVIII. 54. f. obl. Paisiollo, Jobannes. Wfo- 
tetto: Splondete o coeli, stellae\ Cantio 4 voc. comitantibus instru- 
mentis. Part. 

16625. [A. N. 33. C. 30.] cb. XIX. 3. f. obl. Palotta, Matthaeus (Panor- 
mitanus). 'Offortorium pro feria socunda hebdomadae sanctac\ (Eripe 
mo de inimicis meis.) 4 voc. a capella. Part. 

16626. [A. X. 33. C. 31.] ch. XVIII. 14. f. obl. Palotta, Matthaeus. c Duc 
psalmi : c Cum invocarem' et c In tc Doniine 5 cum c Ave regina coelorum\ 
Quatuor vocibus sine organo . . . 1733\ 

1- 2 a — 10 a . Cum invocarem. 

2. 10 a — 13 b . In te Domine speravi. 14 a — 14 b vacat, *Ave regina' 
deest. 

16627. [A. X. 33. C. 32.] ch. XVIII. n. f. obl. Palotta, Matthaeus. 'Missa 
secundi toni (Domine ne longe facias) pro dominica palmarum; con- 
cinenda 4 vocibus sino organo . . . Anno 1736\ Accedit organum co- 
mitans manu posteriori adiectum. Part. 

16628. [A. X. 33. C. 33.] ch. XVIII. 23. f. obl. Palotta, Matthaeus. \\Iissa: 
Quaerite, et invonietis: quatuor vocibus sine oro-ano concinenda ... 
Anno 1734\ Part. 

16629. [A. X. 33. C. 36.] cb. XVII. 60.f.obl. Palotta, Franciscus Antonins 
(Fr. min. conventual.). 'Dixit (Dominus) a quatro voci con strumenti' 

Part. 

16630. [A. X. 33. C. 38.] ch. XVIII. 18. f. obl. Palotta, Matthaeus. \Missa 
brevis: Redactus sum ad nibilum. 2 vocibus sine organo concinenda. 
1734\ Opus carens c Gloria\ Part. 

16631. [A. X. 33. C. 39.] ch. XVIII. 18. f. obl. Palotta, Matthaeus. c Vc- 
sperae dominicales breves quattuor vocibus cum organo concinenda (!). 
1737 . Opus continens: 

1. 2 a — 3 b . c Dixit Dominus\ 

2. 4 a — 6 b . 'Confitebor tibi Domine\ 

3. 6 b — 9 a . f Beatus vir\ 

4. 9 b — ll a . c Laudate pueri Dominum\ 

5. ll a — 15 b . c In exitu Israel de Aegypto'. 

6. 16 a — 18\ 'Macrnificat'. Partt. 16632 — 16640. 185 

16632. [A. N. 33. C. 47.] ch. XVIII. 5. f. obl. Pasterwiz, Georgius (o. s. 
Ben.; Cremifanensis) . Litaniae sanctorum omnium in processionibus 
cani solitae . 4 voc. Continentur autem boc coclice: 

1. l b — 2 b . Exsurge, Domine\ 4 voe. 

2. 2 b — 5 a . Litaniarum partes singulae, videlicet: a) Kyrie eleison; 
Christe audi nos: b) Pater de coelis Deus, cum responsoriis; 
c) Propitius esto, cum responsoriis; d) Peccatores, cum respon- 
soriis; e) Agnus Dei, cum responsoriis; f) Christe audi nos; 
Kyrie eleison; g) Deus in adiutorium meum intende. Part. 

16633. [A. N. 33. C. 44.] ch< XVIII. 10. f. obl. Pasterwiz, Georgius. 'Offer- 
torium pro dominica XX. post pentecosten (Super fiumiua Babylonis)'; 
4 voc. violinis et organo comitantibus. Part. 

16634. [A. N. 33. C. 45.] ch. XVIII. 4. f. obl. Pasterwiz, Georgius. 'Hym- 
nus resurgenti servatori sacer: Aurora coelum purpurat ; 4 voc, co- 
mitantibus instrumentis decantandus. Part. 

16635. [A. N. 33. C. 49.] ch. XVIII. 21. f. obl. Pastcrwiz, Georgius. c Alle- 
luia\ Duo opera musica eiusdem textus, 4 voc, comitantibus instru- 
mcntis. 

1. l b — ll a . 'Alleluia 3 (I). ll b vacat. 

2. 12 a — 21 a . 'Alleluia 5 (II). 21 b vacat. Partt. 

16636. [A. N. 33. C. 48.] ch. XVIII. 6. f. obl. Pasterwiz, Georgius. c Alma 
redemptoris mater\ Hymnus 4 vocibus comitantibus instrumentis 
concinendus. Part. 

16637. [A. N. 33. C. 55.] ch. XVIII. 30. f. obl. Pasterwiz, Georgius. c Hym- 
nus Ambrosianus: Te Deum laudamus. Cantu chorali alternantibus 
versiculis distinetus\ 4 vocibus comitantibus instrumentis concinen- 
dus. Part. 

16638. [A. N. 33. C. 46.] ch. XVIII. 3. f. obl. Pasterwiz, Gcorgius. 'in- 
troitus pro festo transfigurationis\ (Quani dilecta tabernacula tua.) 
4 voc comitante org. Part. 

16639. [A. N. 33. C. 50.] ch. XVIII. 12. f. obl. Pasterwiz, Georgius. c Salve 
regina 5 ; 4 voc, comitantibus instrumcntis. Part. 

16640. [A. N. 33. C. 51.] ch. XVIII. 28. f. obl. Pasterwiz, Georgius. Qua- 
tuor gradualia; videlicet: 

1. l a — 7 a . c Graduale 1. Tenebrae factae sunt\ 4 voc comitantibus 
instrumentis. 7 b vacat. 

2. 8 a — 16 a . 'Graduale 2.: Ad Dominum cum tributarer'. 4 voc 
comitantibus 2 violinis et org. 16 b vacat. 

3. 17« — 24 a . c Graduale 3.: Te decet laus\ 4 voc, comitantibus 
instrumentis. 24 b vacat. 

4. 25 a — 28 a . c Graduale 4.: A contrario reverso\ 4 voc comitante 
organo. Partt. 186 16641—16646. 

16641. [A. X. 33.C. 6.] ch. XIX. 85. f. obl. Bernabei, Josephus Antoriius. 
Duo Requiem\ 

1. l a — 37 b . c Missa (I.) pro defunctis a 4 voci con instrumentis (!) . 
(Textus integer.) 

2. 38 a — 44 a . c Responsorium ad tumulum: Libera me Domine\ 
4 voc. comitantibus instrumentis. 44 b vacat. 

3. 45 a — 82 b . c Missa II. pro defunctis a 4 voci con instrumentis . 
(Textus integer.) 

4. 83 a — 85 b . c Responsorium ad tumulum: Libera me Domine . 
4 voc, comitantibus instrumentis. Partt. 

16642. [A. N. 33. C. 10]. ch. XIX. 22. f. obl. Bernabei, Josephus Antonius. 

1. l a — ll a . 'Sequentia in festo corporis Christi: Lauda Sion sal- 
vatorem. 4 vocibus cum instrumentis. Anno 1716 . ll b vacat. 

2. 12 a — 21 b . c In octava corporis Christi: Lauda Sion salvatorem. 
1718'. 4 voc, comitantibusinstrumentis. 22 a — 22 b vacat, Pavtt, 

16643. [A.X. 33. C. 73.] ch. XVIII. 21. f. obl. Reutter, Georgius. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum. 

1. 1* — 3 a . c Offertorium pro dominica de passione: Confitebor tibi 
Domine\ 4 voc 3 b vacat. 

2. 4 a — 7 a . c Offertorium : Laudate Dominum, quia benignus est . 
4 voc 7 b vacat, 

3. 8 a — ll a . c Offertorium : Tanquam agnus innocens\ 4 voc, co- 
mitante organo. ll b vacat. 

4. 12 a — 20 b . c Sub tuum praesidium'. B. solo, comitantibus violino 
et org., finis choro 4 voc inaeq., comitante org. 21 a — 21 b vacat, 
Part, 

16644. [A. X. 33. C. 52.] ch. XVIII. 51. f. obl. Pasterwiz, Georgius. c Ve- 
sperae defunctorum\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Opus conti- 
nens psalmos: 

1. l b — 9 b . Dilexi quoniam exaudiet, 

2. 10 a — 15 a . Ad Dominum cum tribularer. 

3. 15 a — 21 a . Levavi oculos meos in montes. 

4. 21 b — 27 b . De profundis clamavi. 

5. 28 a — 42 a . Confitebor tibi, Domine. 

6. 42 b — 51 a . Canticum Magnificat, Part, 

16645. [A.X.33. C. 53.] ch. XVIII. 54. f. obl. Pasterwiz, Georgius. c Messa\ 
4 voc comitantibus instrumentis. Part, 

16646. [A. X. 33. C. 40.] ch. XVIII. 32. f. obl. Pallotta, Mattbaeus. c Com- 
pletorium longuin ; quatuor vocibus sine organo concinendum. A° 1734 . 
Continet : 

1. 2 a — 7 a . c Cum invocarem . 

2. 7 b — 10 b . c In te Domine speravi'. 16646—16658. 187 

3. ll a — 20 a . c Qui habitat in adjutorio\ 

4. 20 a — 23 b . c Ecce nunc benedicite\ 

5. 23 b — 29 a . c Te lucis ante terminum\ 

6. 29 a — 32 b . 'Xunc dimittis servum tuum\ Part. 

16647. [A. X. 33. B. 104.] cb. XIX. 177. f. obl. Moneta, Josephus. l Messa 
di Requiem\ 4 voc, comitantibus instrumentis. (Introitus, Kyrie, 
sequentia, tractus, offertorium, postcommunio.) Part. 

16648. [A. X. 33. B. 103.] ch. XIX. 38. f. obl. Moneta, Josephus. c Mise- 
rere a tre voci\ (C. T. B.) comitantibus violetta et organo. Part. 

16649. [A.X. 33. C. 41.] ch. XVIII. 27. f. obl. Pallotta, Matthaeus. c Com- 
pletorium breve cum Ave regina coelorum: quatuor vocibus sine organo 
concinendum. A° 1734\ Continet: 

1. 2 a — 6 b . c Cum invocarem\ 

2. 6 b — 10 a . c In te Domine speravi\ 

3. 10 a — 17 b . 'Qui habitat in adjutorio\ 

4. 17 b — 19 b . c Ecce nunc benedicite\ 

5. 20 a — 21 b . Hymnus Te lucis ante terminum\ 

6. 21 b — 24 a . c Xunc dimittis servum\ 

7. 24 a — 26 a . c Ave Regina coelorum\ 26 b — 27 b vacant. Part, 

16650. [A. X. 33. B. 105.] ch. XIX. 69. f. obl. Xicolini, Josephus. c Messa\ 
4 voc. comitantibus instrumentis. Kyrie et gloria. Part. 

16651. [A. X. 33. B. 106.] ch. XIX. 61. f. obl. Xicolini, Josephus. 'Litanie 
della beata Vergine . 4 voc. comitantibus instrumentis. Part, 

16652. [A. X. 33. C. 67.] ch. XVIII. 23. f. obl. Reutter, Georgius. c Missa 
sancti Caroli\ 2 voc. (S. A.) comitantibus 2 violinis et organo. Part. 

16653. [A.X. 33. C. 66.] cb. XVIII. 54. f. obl. Reutter, Georgius. 'Laudate 
pueri (Dominum)\ S. solo cum A., T. et B. rip. comitantibus instru- 
mentis. Part. 

16654. [A. X. 33. C, 65.] ch. XVIII. 72. f. obl. Reutter, Georgius. c Dixit 
Dominus\ 4 voc. comitantibus instrumentis. Part. 

16655. [A. X. 33. C. 64.] ch. XVIII. 64. f. obl. Reutter, Georgius. c Missa 
ex D coll'oboe solo . Accedunt praeter 4 voces vivas: vl. L, II., cla- 
rino L, II., tymp., org. Part. 

16656. [A. X. 33. C. 64.] ch. XVIII. 16. f. obl. Predieri, Lucas Antonius. 

Missa a 5 voci (S. 1., S. 2., A. T. B.) concertanti con oboi, violini et 
organo . Adest Kyrie\ desunt ceterae missae partes. Part. 

16657. [A. X. 49. A. 57.] ch. XVII. 180. f. obl. Cavalli, Eranciscus Petrus. 

II Giasone\ Drama musicum trium actuum cum prologo praecedente. 
bellum fecit Hiacynthus Andreas Cicognini. Part. 

16658. [A. X. 33. C. 21.] ch. XVIII. 124. f. obl. Orgitano, Vincentius. 

Missa pro defunctis a piu (= 4) voci con violini, viola e basso\ Ac- 188 16658—16671. 

cedit org. Opus continens praeter omnes partes missae defunctorum 
etiam absolutiones: Subvenite sancti Dei , Credo quod redemptor , 
Qui Lazarurn resuscitasti', Domine quando veneris et Libera me 
Domine'. Part. 

16659. [A. N. 33. C. 62.] ch. XVIII. 120. f. obl. Platone, Josepbus. 'Messa 
a quattro voci'; comitantibus instrumentis. Kyrie et gloria. Part. 

16660. [A. N. 33. C. 58.] cb. XVIII. 88. f. obl. Pergolesi, Jobannes Bap- 
tista. 'Stabat (matcr dolorosa) a due voci, canto e alto . . . comitan- 
tibus vl. L, II., vla., b., org. Part. 

16661. [A. N. 33. C. 70.] ch. XVIII. 108. f. obl. Reutter, Georgius. c Missa. 
Kyrie et Gloria\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 

16662. [A. X. 33. C. 1.] cb. XVIII. 49. f. obl. Albrechtsberger, Georgius. 
C VI1I toni ecclesiastiei\ Collectio compositionum musicarum 66 pro 
organo: candenze\ versetti , fugae. 

16663. [A. X. 33. B. 113.] ch. XVIII. 92. f. obl. Tritto, Jacobus. \\Iessa a 
quattro voci con piii stromenti obligati\ Kyrie et gloria. Part. 

16664. [A. N. 33. C. 20.] ch. XVIII. 78. f. obl. Nicolini, Josepbus. c Messa 
de' morti a quattro voci con piu stromcnti\ Omnes pavtes missae de- 
functorum continens. Part. 

16665. [A.X. 33. C. 71.] cb. XVIII. 81. f.obl. Reutter, Georgius. c Requiem 
con tromboni soli\ Opus 4 voc, comitantibus praecipuc vl. L, II., 
vla., b., org. praeter trombonis, qui partim tantum adhibentur. Partes 
omnes praeter graduale et tractum. Part. 

16666. [A. N. 33. C. 56.] ch. XVIII. 77. f. obl. Pazzaglia, Salvator. 'Missa 
defunctorum. Memoriae aeternae Mariae Aloysiae Romanorum Im- 
peratricis ac Reginae etc dicata. 1792\ 4 voc, comitantibus instru- 
mentis. Omnes partes missae defunctorum praeter graduale et tractum. 
Part. 

16667. [A. X. 33. B. 108.] cb. XVIII. 12. f. obl. Xicolini, Josephus. c Tan- 
tum ergo a voce sola', (C. vel T.) coniitantibus instrumentis. Part. 

16668. [A. X. 33. B. 110.] cb. XVIII. 16. f. obl. Nicolini, Josephus. c Ma- 
gnificat breve a quattro voei\ Comitantibus instrumentis. Part. 

16669. [A. N. 33. B. 111.] ch. XIX. 32. f. obl. Nicolini, Josephus. c Dixit 
(Dominus Domino meo) breve\ 4 voc, comitantibus instrumcntis. 
Part, 

16670. [A. N. 33. B. 112.] ch. XIX. 16. f. obl. Nicolini, Josephus. 'Tantum 
ergo a voce sola\ (C.) comitantibus instrumentis. Part, 

16671. [A. N. 33. B. 107.] cb. XIX. 24. f. obl. Nicolini, Josephus. 'Credo 
concertato\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Part. 16672—16683. 189 

16672. [A. N. 33. B. 109.] ch.XIX. 26. f. obl. Nicolini, Josephus. 'Laudate 
pueri (Domiiium) a soprano e tenore solo con ripieni\ Accedunt 
instrumenta comitantia. Part. 

16673. [A. X. 33. C. 12.] cli. XVIII. 10. f. obl. Naumann, Johannes Ama- 
deus. Offertorium : Tibi mi care pusio'; quattuor vocum comitantibus 
instrumentis. Part. 

16674. [A. X. 33. C. 13.] cb. XIX. 27. f. obl. Finali (Ludovicusr). 'Gloria 
a 4 voci con stromenti . Annotatur: Copirt von der in der Saminlung 
des Aloys Fuchs in Wien befindlichen eigenhiindigen Partitur des 
Componisten 3 . Part. 

16675. [A. X. 33. C. 14.] ch. XVIII. 8. f. obl. Xaumann, Johannes Ama- 
deus. Offertorium: Adorantes Jesu pie ; 4 voc. comitantibus instru- 
mentis. Part. 

16676. [A. X. 33. 13. 15.] ch. XVIII. 13. f. obl. Naumann, Johannes Ama- 
deus. Offcrtorium: Pelix namque es sacra virgo*; 4 voc. comitan- 
tibus instrumentis. Part. 

16677. [A. X. 33. C. 15*.] ch. XVIII. 18. f. obl. Jomelli, Nicolaus. c Offer- 
torio ( Confirma hoc Deus ); per cinque voci. Per la domenica di 
pentecoste\ Comitante organo. Part. 

16678. [A. X. 33. C. 17.] ch. XVIII. 4 f. obl. Mann, Mathias Georgius. Pars 
symboli Xicaeo-Constantinopolitani: Cum sancto spiritu . Fuga 4 voc. 
Part, 

16679. [A. X. 33. C, 19.] ch. XIX. 69. f. obl. Xicolini, Josephus. c Mise- 
rere . 4 voc, comitantibus instrumentis. Part, 

16680. [A. X. 33. C. 54.] ch. XVIII. 13. f. obl. Pasterwiz, Georgius. Missae 
partes duae: 

1. l a — 5 a . Fragmentum (finis) hymni angelici (Gloria): Cum 
sancto spiritu . 4 voc, comitantibus instrumentis. 5 b vacat, 

2. 6 a — 13 a . Finis symboli (Credo) : c Et vitam venturi saeculf. 
4 voc, comitantibus instrumentis. 13 b vacat, Partt. 

16681. [A.N. 33.C. 57.] ch. XVIII. 11. 11. 5. 6. 10. f. obl. Pergolesi, Jo- 
hannes Baptista. c Stabat mater\ C. L, II., adiectis alto, ten. et basso 
concertantibus, ac comitante organo et basso decantandum. Prts. 
sep. 5: S. L, cum A., S. II., T., B., org. cum b. 

16682. [A. X. 33. C. 72.] ch. XVIII. 27. f. obl. Reutter, Georgius. Duo 

Salve Regina\ 

1. l a — 19 a . c Basso solo', duobus violinis, viola et organo. 19 b vacat, 

2. 20 a - 27 a . c Basso solo 3 , violinis (unisono) et organo. 27 b vacat, 
Partt, 

16683. [A. N. 33. C. 68.] ch. XVIII. 16. f. obl. Reutter, Georgius. c Alma 
redemptoris (mater)' duobus diversis modis compositum. 190 16683—16688. 

1. l a — 10 a . C A basso solo' comitantibus duobus violinis et organo. 
1 b vacat. 

2. ll a — 16 a . C A 2 bassi, 2 violini e organo\ 16 b vacat. Partt. 

16684. [A. N. 33. C. 8.] ch. XIX. 26. f. obl. Bemabei, Josephus Antonius. 
c Regina coeli (laetare)' tribus diversis modis compositum, videlicet: 

1. l a — 13 a . \ . . a 4 vocibus con instrumenti ad libitum\ 13 b vacat. 

2. 14 a — 19 a . \ . . a 4 voci', comitante organo. 1 9 b vacat. 

3. 20 a — 26 a . \ . . a, 4 voci con stromenti\ 26 b vacat. Partt. 

16685. [A. N. 33. C. 7.] cb. XIX. 44. f. obl. Bernabei, Josepbus Antonius. 
Duo Stabat mater . 

I i*. — i8 a . c . . . a 4 vocibus cum instrumentis. 1680\ 18 b vacat. 
2. 19 a — 43 a . c . . . a, 4 vocibus concertantibus et rip. cum instru- 
mentis. 1725\ 43 b — 44 b vacant, Partt. 

16686. [A. N. 33. C. 9.] ch. XIX. 22. f. obl. Bernabei, Josephus Antonius. 
c Salve regina' diversis modis quater compositum. 

1. l a — 5 a . 4 voc. comitantc organo. c 1690\ 5 b vacat. 

2. 6 a — 9 a . 4 voc. comitante organo. c 1692\ 9 b — 10 b vacant, 

3. H* — i8 a . \ . . a 4 voci con stromenti. 1702\ 18 b vacat, 

4. 19 a — 22 a . 4 voc, comitante organo. c 1728\ 22 b vacat, Partt. 

16687. [A. N. 33. C. 16.] ch. XIX. 89 f. obl. Lotti, Antonius. Collectio 
operum musicorum ecclesiasticorum: 

1. l a — 31 a . c Missa a, 3 voci con 2 violini c con sinfonia (ad libi- 
tum)\ (Kyrie, Christe, Gloria, Sanctus, Bcnedictus, Agnus.) 
31 b vacat. 

2. 32 a — 67 a . c Messa a tre voci cioe soprano, tenore e basso conc. 
con instrumenti\ (Kyrie, Christe, Gloria.) 67 b vacat, 

3. 68 a — 89 a . c Tre Crucifixus a 6, a 8 ed a 10 voci cd un In terra 
pax a, 13 voci (con istrumenti)'. Videlicet: a) c Crucifixusa 6 voci\ 
(Canto L, II., alto, tcnore L, II., basso, comitante organo.) b) 
c Crucifixus a 8 voci\ (Canto L, II., alto L, II., tcnore L, II., 
basso L, II., comitante organo.) c) 'Crucifixus a 10 voci\ (Sopr. 
L, II., III., alto L, II., tenore L, II., III., basso L, II., comi- 
tante organo.) d) c In terra pax a 13 (14) voci con strum. 3 (Canto 
L, II., alto L, II., III., IV., tenore L, II., III., IV., basso L, 
II., III., IV., 2 violinis, viola, organo comitantibus. 89 b vacat, 
Partt, 

16688. [A.N.33.C. 43.] ch. XVIII. 95. f. obl. Pasterwiz, Georgius. c Offer- 
torium: Sub tuum praesidium' tredccim diversis modis quaternis vo- 
cibus comitantibus instrumentis adstrictum, videlicet: 

1. l a — 7 a . (In C-mai.) 7 b vacat, 

2. 8 a — 16 a . (In C-mai.) 16 b vacat, 

3. 17 a — 24 a . (In B-mai.) 24 b vacat. 16688—16690. 191 4. 


25 a - 


-30 a . 


(In B-mai.) 


30 b vacat. 


5. 


31 a - 


~40 a . 


(In B-mai.) 


40 b vaeat. 


6. 


41 a - 


-49 a . 


(In C-mai.) 


49 b vacat. 


7. 


50 a - 


-61 a . 


(In C-mai.) 


61 b vacat. 


8. 


62 a - 


-69 a . 


(In C-mai.) 


69 b vacat. 


9. 


70 a - 


-75 a . 


(In B-mai.) 


75 b vacat. 


10. 


76 a - 


-80 a . 


(In G-min.) 


80 b vacat. 


11. 


81 a - 


-83 a . 


(In B-mai.) 


83 b vacat. 


12. 


84 a - 


-90 a . 


(In B-mai.) 


90 b vacat, 


13. 


91 a - 


-95 a . 


(In G-min.) 


95 b vacat, Partt. 

16689. [A. N. 49. A. 56.] ch. XVIII. 60. f. obl. (Bernabei, Josephus Anto- 
nius.) Parte seconda' collectionis diversarum cantionum uni vel dua- 
bus vocibus vivis comitantibus instrumentis aptataruni. 

1. l a — 3 b . Spavsi di rai lucenti . Baritono solo comit. clavichor- 
dio; sequente ritornello 5 instr. aptato. 

2. 4 a — 5 a . Aria: Torna, torna a darmi pace\ Barit, solo., clavich. 

3. 5 b — 10 a . Del sol, mio genitore . A. solo, clavich., duobus vlinis. 

4. 10 a — 13 a . Amor, benigno Amore\ A. solo, clavich. c Ritor- 
nello 1 instrumentis aptatum. 

5. 13 b — 14 b . c Di celesti zeffiri\ C. solo, clavich. 

6. 15 a — 20 b . Soavissima quiete\ C. solo, oboe, clavich. 

7. 21 a — 30 a . di mia luce\ C. solo, clavich. et instrumentis. 

8. 30 b — 32 b . Ma quellc sfere insulta\ C. solo, clavich. 

9. 34 a — 35 b . c Aria: Chi tropp' alto\ C. solo, clavich. 

10. 36 a — 38 a . c Forte destra\ Baritono solo, clavich. 

11. 38 a — 39 b . A quel valor sovrano\ A. solo, clavich. 

12. 40 a — 41 b . c Aria: Al lampo formidabile\ A. solo, clavich. 

13. 41 b — 53 a . 'Memorie si presaghe\ C. solo, clavicb. 53 b — 54 b 
vacant, 

55 a — 56 a . A forniar tutta lieta\ C. solo, clavich.; ritornehV 
instrumentis aptatum. 

56 b — 57 a . Ai-ia: Son suoi raggi risplendenti . C. solo, clavich. 
57 b — 58 a . c Con i giolivi auspicij\ C. solo, clavich., cum ritor- 
nello instrumentis aptato. 

58 b — 59 a . c Aria: Del suo ardore'. C. solo, clavicb. 59 b — 60 b 
vacant, Partt. 14. 

15. 
16. 

17. 16690. [A. N. 33. C. 2.]. ch. XVIII. 76. f. obl. Bach, Carolus Philippus 
Emanuel. °2 Lytaneyen fiir 8 .singstimmen in 2 Choren\ l a Rubrica. 
l b vacat. 2 a . c Nachricht\ De ratione partionis expositio brevis com- 
posita a Kielso Schiorring, regis Danorum musico cubiculari, cuius 
manu codex exaratus est. 

1. 2 b — 39 a . c Litaney, die alte\ Adiecto b. cont. (organo). 

2. 39 b — 76 a . c Litaney, die neue\ Adiecto b. cont, (organo). 192 16691 — 16694. 

16691. [A. N. 33. C. 69.] ch. XVIII. 37. f. obl. Reutter, Georgius. Septem 
psalmi vesperales (de confessore) 2 vocum (C. et A.), comitantibus 
2 violinis et org. 

1. l a — 7 b . 'Confitebor tibi Domine\ 

2. 8 a - 13 a . Beatus vir qui timet Dominum\ 

3. 13 b — 16 b . Laudate pueri Dominum . 

4. 17 a — 19 a . "Xaudate Dominum omnes gentes\ 19 b vacat. 

5. 20 a — 27 a . c Laetatus sum in his quae dicta\ 

6. 27 a — 31 a . c Nisi Dominus aedificaverit\ 

7. 31 a — 38 a . Lauda Jerusalem'. Partt. 

16692. [A. N. 63. E. 1.] ch. XVIII. 159. f. obl. (53 X 40- 5 cm.) 'GIVNIO 
BRVTO, ouero LA CADVTA DE TARQVNlf. Drama musicum 
trium actuum a diversis auctoribus numeris musicis exornatum. In- 
sertae sunt sedecim imagines scenicae ab arcbitecto Philippo Juuarra 
delineatae coloribusque illustratae. l a — 2 b vacant. 3 a . Imago scenica, 
continens rubricam. 3 b — 4 b vacant. 5 a Imago scenica. 5 b vacat. 

1. 6 a — 49 b . Cesarini, Carolus Franciscus. Atto primo' etc. Ima- 
gines scenicae inveniuntur foll. : 12 a , 32 a , 50 a , 50 b vacat. 

2. 51 a — 92 b . Caldara, Antonius. c Atto secondo' etc. Imagines 
scenicae foll. : 56 a , 74 a , 89 a , 93 a , 93 b vacat. 

3. 94 a — 157 a . Scarlatti, Alexander. c Atto terzo' etc. Imagines 
scenicae foll. : 100 a , 109 a . 114 a , 122 a , 134 a . 138 a , 144 a . 150 a . 
157 b — 159 b vacant. 

16693. [A.N. 37.E. 4. et A. N. 44. C. 2.] ch. XVI. 42. f. atl. (51 >5 X 37 cm.) 
Antiphonae ad aspersionem aquae benedictae. Accedit Kyrie pa- 
schale. Voces oppositae. l a vacat. 

1 . l b — 6 a . c Vidi aquam'. 5 voc. (Ten. : ^.--ggahcdcc) 

2. 6 b — 12 b . Clemens, Jacobus, non Papa. Kyrie' paschale. 
('Christe' 4 voc.) 13 a vacat. 

3. 13 b — 16 a . c Asperges me\ 4 voc. (Ten.: ^.--gachagaag) 
16 b — 17 a vacant, 

4. 17 b — 21 a . c Asperges me\ 5 voc. (Ten.: ^ c b ag a b c) 21 b — 
22 a vacant. 

5. 22 b — 26 a . c Asperges me' 4 voc. (Ten.: §.g achahc) 26 b - 
27 a vacant. 

6. 27 b — 31 a . Asperges me\ 4 voc. (Ten.: Cghcccddcha) 
31 b — 32 a vacant, 

7. 32 b — 36 a . Monte, Philippusde. c Aspergesme\ 5 voc. 36" — 37 a 
vacant. 

8. 37 b — 42 a . Kerle, Jacobus de. c Asperges me\ 5 voc 42 b vacat. 

16694. [A. N. 44. C. 3.] cli. XVII. 41. f. atl. (53 X 39 cm.) Antiphonae et 
cantus liturgici. l a . C FERDINANI)() III. ROMANORVM IMPERA- 


16694—16696. 193 

TORI SEMPER AVGVSTISSIMO humillime dedicatum a Joanne 
Christophoro Moser, notista. Anno MDCLIV'. Voces oppositae. l b 
vacat. 2 a . Dedicatio. 2 b — 3 a vacant. 

1. 3 b — 6 a . c Asperges me\ 4 voc. (Ten.: (j: h h h a h c d c) 

2. 6 b — 10 a . c Vidiaquam\ 4 voc. (Ten. : (j; e efa a ///) 

3. 10 b — 13 a . Veni sancte spiritus\ 5 voc. (Ten.: §. - - ggg a g) 
13 b — 14 a vacant. 

4. 14 b — 18 a . c Christ ist erstanden\ 4 voc. (Ten.: (j: a g afefd) 
lS b — 41 b vacant, 

16695. [A. N. 44. C. 8.] ch. XVII. 18. f. atl. (46 5 X 34 em.) Guerrieri, 

Franciscus. Missa. A 4 Vozes. (Simile est regnum coelorum)\ Voces 
oppositae. Opus manu posteriori Joanni Petvo Aloysio da Palestrina 
attributum, sed falso. 

16696. [A. N. 38. B. 13.] ch. XIX. 325. f. atl. (31 X 48" 5 cm.) Lasso, Or- 
landus de. Collectio missarum plurium vocum, praecedentibus respon- 
soriis ad missam. 

1. l a — l b . Responsoria ad missam. 4 voc. 

2. 2 a — 8 b . c Missa: Laudate Dominum\ 4 voc. 1566. 9 a — 9 b 
vacant, 

3. 10 a — 16 a . c Missa: Je suis desheritee'. 4 voc. 1583. 16 b vacat. 

4. 17 a — 21 b . c Missa: Oy me l'a dict\ 4 voc. 22 a — 22 b vacant, 

5. 23 a — 27 a . c Missa: Frere Tibault'. 4 voc. 27 b — 28 b vacant. 

6. 29 a — 34 a . Missa: La mayestre pietrae'. 4 voc. 34 b vacat. 

7. 35 a — 38 a . c Missa ferialis'. 4 voc. 38 b vacat. 

8. 39 a — 42 a . Missa dicta venatorum'. 4 voc. 42 b vacat, 

9. 43 a — 45 b . c Missa ferialis'. 4 voc. 

10. 46 a — 49 b . c Missa\ 4 voc. 

11. 50 a — 56 a . Missa pro defanctis'. 4 voc. 56 b vacat. 

12. 57 a — 67 a . c Missa: Ite rime dolenti\ 5 voc. 67 b vacat. 

13. 68 a — 76 a . c Missa: Veni in hortum meum\ 5 voc. 76 b — 77 b 
vacant. 

14. 78 a — 88 a . c Missa: Io son ferito hai lasso\ 5 voc. 88 b — 89 b 
vacant. 

15. 90 a — 99 a . c Missa: Qual donna attende a gloriosa fama\ 5 voc. 
99 b — 100 b vacant, 

16. 101 a — 107 a . c Missa: Credidi, propter\ 5 voc. 107"— 108 b 
vacant. 

17. 109 a — 116 a . c Missa: Sydus ex claro\ 5 voc. 116 b vacat, 

18. 117 b — 122 b . c Missa: Amar donna\ 5 voc. 

19. 123 a — 130 b . c Missa: Le berger et la bergere\ 5 voc. 

20. 131 a — 138 a . c Missa: Entre vous filles\ 5 voc. 138 b vacat, 

21. 139 a — 149 a . c Missa: Si rore aeneo\ 5 voc. 149 b — 150 b va- 
cant, 

IX. 13 194 16696—16697. 22. 151 a — 160 a . c Missa: Triste depart'. 5 voc. 160 b vaeat. 

23. i61 a — 166 b . c Missa: Dictes maitraisse'. 5 yoc. 167 a — 167 b 
vacat. 

24. 168 a — 182 a . c Missa: In die tribulationis\ (A. 1579.) 5 voc. 
182 b vacat. 

25. 183 a — 194 b . c Missa: Scarco di doglia. 5 voc. 

26. 195 a — 208 a . c Missa: Domine secundum actum meum'. 5 voc. 
208 b vacat. 

27. 209 a — 219 b . c Missa pro defunctis\ 5 voc. 220 8 — 220 b vacat. 

28. 22 l a — 230 b . c Missa: Ecce nunc. (A. 1585.)' 5 voc. 

29. 231 a — 244 a . 'Missa: Locutus sum. (A. 1565.)' 6 voc. 244 b vacat. 

30. 245 a — 251 a . 
cant. 

31. 253 b — 259 b . 
vacat. 

261 a — 272\ 
273 a — 281 a . 
282 a — 288 a . c Missa in cocna Domini'. 6 voc. 251 b — 252 b va- 
c Missa: Deus in adiutorium\ 6 voc. 260" — 260 b 32 
33 
34 c Missa: Certa fortiter\ 6 voc. 
c Missa: Amor ccco colei\ 6 voc. 281 b vacat. 
c Missa: Domine Dominus noster'. 6 voc. 288 b 
— 289" vacant. 

35. 290 a — 301 a . c Missa: Jesus ist ein suesser Nam\ 6 voc. 301 b 
vacat. 

36. 3Q2 a — 313 a . c Missa (altera): Bella Amfitrit'. 8 voc. 313" 
vacat. 

37. 314 a — 324 b . c Missa: Vinum bonum'. 8 voc. 325 a — 325 b vacat. 
Partt, 

16697. [A. N. 38. B. 15.] ch. XIX. 261. f. atl. (31 X 48 cm.) Lasso, Orlan- 
dus de. Opcra musica ecclesiastica (psalmi, hymni, cantica, sequen- 
tiae, antiphonae, lamentationes, litaniae). 

1. c Psalmi poenitentiales, quibus accedunt laudes Domini. Anno 
1584'. 

a) l a — 7 b . Ps. 'Domine ne in furore'. 5 voc. 

b) 8 a — 17 a . Ps. c Beati, quorum remissac'. 5 voc. 17 b vacat. 

c) 18 a — 30 b . Ps. ^Domine, ne in furore'. 5 voc. 
d)31 a — 4l\ Ps. c Miserere mei Deus'. 5 voc. 

e) 42 a — 54". Ps. c Domine exaudi orationem'. 5 voc. 

f) 55^ — 59 a p s ( x) e profundis'. 5 voc. 59 b — 60 b vacant. 

g) 61 a — 68 b . Ps. c Domine exaudi orationem'. 5 voc, 

2. c Laudes Domini. Anno 1584 . 

a ) 69 a — 75 b . Ps. c Laudate Dominum de coelis'. 5 voc. 

b) 76 a — 80\ Ps. c Laudate Dominum omnes gentes'. 12 voc. 

3. 81 a — 82 a . c Hymnus in festo s. Mariae Magdalenae: Pater su- 
perni luminis'. 4 voc. 82 b vacat, 

4_ §3 b — 85\ 'Sequentia: Stabat mater. 8 voc, in duobus choris'. 16697. 195 

5. 86 a — 90 a . c Psalnras 50: Miserere mei Deus\ 9 voc. (Chorus I. 
4 voc, chorus II. 5 voc.) 90 b vacat. 

6. 91 a — 116 b . Lamentationes\ 5 voc. 

7. 117 a — 121 b . 'Canticum Zachariae prophetae: Benedictus, III. 
toni; 9 voc. cum duplici choro\ 

8. 121 b — 125 b . c Benedictus, IV. toni; 9 voc, dupl. chori\ 

9. 126 a — 130 b . 'Benedictus IH\ 9 voc, 2 choris. 131 a — 131 b 
vacat. 

10. 132 a -133 a . c JSunc dimittis; 4 voc supra: Come hauran fin\ 

11. 133 a — 134 b . c Nunc dimittis; supra: S'el mio sempre pervoi\ 
4 voc 

12. 134 b — 136 a . 'Xunc dimittis; 5 voc, quarti toni. 1592\ 

13. 136 a — 137 b . Xunc dimittis; super: Heu mihi Domine\ 5 voc 

14. 137 b — 139 a . c Xunc dimittis; 5 voc/ 

15. 139 a — 140 b . Nunc dimittis; 5 voc, super: Io son si stanco\ 

16. 140 b — 142 b . Xunc diroittis; 6 voc, super: Oculi mei semper 
ad Dominum . 

17. 143 a — 144 b . c Xunc dimittis; 4 voc/ 

18. 144 b — 146 a . c Xunc dimittis; 4 voc' 

19. 146 a — 147 b . c Xunc dimittis; 4 voc/ 

20. 147 b — 149 b . Nunc dimittis; 8 voc/, in duos ehoros divisum. 

21. 149 b — 150 b . Xunc dimittis, a quattro voci\ 

22. 151 a — 152 b . c Xunc dimittis, a 7 voci\ 

23. 153 a — 171 a . Litaniae beatae Mariae virginis; 9 voc/ Chorusl. 
4 voc, chorus II. 5 voc 171 b vacat. 

24. 172 a — 176". c Litania (!) de bcata virginc Maria\ 10 voc, pro 
duobus choris; horum prior 4 voc, alter 6 voc 

25. 177 a . Domine, ad adiuvandum me festina\ 4 voc 

26. 177 b . Domine, ad adiuvaudum\ 4 voc 

27. 178 a — 179 a . Hymnus (Christe redemptor) — Beata quoque\ 

4 voc 

28. 179 a . Hvmnus Qui pius prudcns\ 4 voc (a. 1580). 

29. 179 a -179 b . Hymnus c Qui pascis inter lilia\ 4 voc (a. 1580). 

30. 180 a — 181 a . Hymnus '(Conditor alme) — Q.ui condolens\ 

5 voc (a. 1581). 

31. 181 a — 182 b . Hymnus c (( hri.to redemptor) — Tulumen\5voc 

32. 182 b — 183 a . Hymnus '(Salvete flores) — Yos prima Christi\ 
4 voc (a. 1581). 

33. 183 a — 184 a . Hymnus c (HostisHerodes) — Ibant Magi\ 5voc 

34. 184 8 — 184 b . Hymnus c (0 lux beata) — Te mane laudum\ 4voc 

35. 184 b — 185 a . Hymnus c (Lucis creator) — Qui mane iunctum'. 
4 voc (a. 1581). 

36. 185 a — 186 b . Hymnus c (Ave maris stella) — Summens illud 
ave\ 4 voc (a. 1581). 

13* 1% 16697. 

37. 187 a — 187 b . Hyinnus c (Audi benigne conditor) — Scrutator 
alrae . 4 voc. 

38. 187 b — 188 b . Hymnus c (Ad preces nostras) — Kespice\ 4 voc. 

39. 188 b . Hymnus c (Te lucis ante) — Procul recedant\ 4 voc. 

40. 189 a . Idem hym. 5 voc. 

41. 189 b — 190 b . Hymnus c (Vexilla regis) — Quo vulneratus\ 
4 voc. 

42. 190 b — 191 a . Hymnus c Haec dies\ 4 voc. 

43. 191 a — 192 a . Hymnus c (Ad coenam agni) — Cuius corpus\ 
4 voc. 

44. 192 a — 193 a . Hymnus c (Jesu nostra redemptio) — Quae tc 
vicit\ 4 voc. (a. 1581). 

45. 193 a — 194 b . Hymnus c (Veni creator) — Qui paraclitus\ 5 voc. 

46. 194 b — 197 a . Hymnus c Pauge lingua\ 5 voc. 

47. 197 a — 198 a . Hymnus c (Ut quaeant) — Nuntius celso\ 4 voc. 

48. 198 a — 198 b . Hymnus "janitor coeli\ 4 voc. 

49. 198 b — 199 a . Hymnus c (0 doctor egregie) — Sit trinitati\ 
4 voc. 

50. 199 a — 200\ Hymnus c (Lauda mater ecclesia, lauda Christi) 
— Maria soror\ 4 voc. (a. 1581). 

51. 200 b . Hymnus c (Petrus beatus) — Gloria Deo\ 4 voc. 

52. 200 b — 201 b . Hymnus '(Quicunque Christum) — Illustre quid- 
dam . 4 voc. 

53. 201 b — 202 b . Hymnus c (Tibi Cbriste, splendor) — Collaude- 
nius\ 4 voc. 

54. 202 b — 203 a . Hymnus c (Custodes hominum) — Nam quod 
eornu\ 4 voc. 

55. 203 a — 203 b . Hymnus c (Tristes erant) — Sermone blando\ 
4 voc. 

56. 203 b — 204 a . Hymnus (Deus tuorum militum) — Hic nempe . 
4 voc. 

57. 204 a — 204 b . Hymnus c (Rex gloriose) — Aurem benignam . 
4 voc. 

58. 204 b — 205 b . Hymnus c (Fortem virili pectore) — Haec Christi'. 
4 voc. 

59. 205 b — 206 b . Hymnus '(Exultet coelum) — Vos saecli\ 4 voc. 
(a. 1581). 

60. 206 b — 207 b . Hymnus c (Deus tuorum militum) — Hic nempe\ 
4 voc. (a. 1581). 

61. 207 b — 209 a . Hymnus c (Sanctorum meritis) — Hi sunt\ 4 voc. 
(a. 1581). 

62. 209 a — 209 b . Hymnus c (Urbs beata Jerusalem) — Nova ve- 
niens . 4 voc. 

63. 210 a — 210 b . Hymnus c Fit porta Christi pervia\ 5 voc. 16697—16698. 197 

64. 210 b . Psalnius peregrinus 'Facta est Judaea\ 4 voc 21 l a — 
21 l b vacant. 

65. 212 a — 213 a . 'Salve regina\ 4 voc. 

66. 213 a — 214 a . c Salve regina\ 5 voc. 

67. 214 b -216 a . 'Salve regina\ 5 voc. 

68. 216 a — 217 b . c Salve rcgina\ 6 voc. 

69. 218 a — 221 b . c Salve regina\ 6 voe. (a. 1582). 

70. 221 b — 226 a . 'Salve regina\ 7 voc. 

71. 226 a — 227 b . c Alma redemptoris\ 6 voc. (adiecto b. cont.). 

72. 227 b — 229 b . "Alma redemptoris\ 6 voc. (adiecto b. cont,). 

73. 229 b — 231 b . c Alma redemptoris'. 8 voc. (adiecto b. cont.). 

74. 231 b — 233 a . c Ave regina coelorum\ 4 voc. (adiecto b. cont.). 

75. 233 a — 234 a . Ave regina coelorum\ 4 voc. (adiecto b. eont.). 

76. 234 a — 235 b . Ave regina coelorum\ 5 voc. (adiecto b. cont.). 

77. 235*' — 237 b . Ave regina coelorum\ 6 voc. (adiecto b. cont,). 

78. 237 b — 239 b . c Ave regina coelorum\ 6 voc. (adiecto b. cont,). 

79. 240 a — 241 b . f Alma rcdemptoris\ 6 voc. 

80. 242 a — 243 b . \Regina coeli\ 4 voc. (cum b. cont.). 

81. 243 b — 245 b . ^Pegina coeli\ 5 voc. (cum b. cont,). 

82. 245 b — 247 b . c Regina coeli\ 5 voc. (cum b. cont.). 

83. 247 b — 249 b . 'itegina coeli\ 5 voc. (cum b. cont,). 

84. 249 b — 252 a . c Regina coeli\ 6 voc. (adiecto b. cont.). 

85. 252 a — 253 b . c Regina coeli\ 6 voc. (adiecto b. cont.). 

86. 253 b — 258 b . 'Salve regina\ 4 voc. (adiecto b. cont.). 

87. 259 a — 260 b . 'Pegina coeli\ 7 voc. Partt. 

16698. [A. X. 38. B. 18.] ch. XIX. 287. f. (29 X 47" 5 cm.) Collectio ope- 
rum musicorum ecclesiasticorum, a diversis auctoribus compositorum. 
1.1" — 9 a . Daser, Ludovicus. Missa 4 voc. 9 b — 10 b vacant. 
2. ll a — 12 a . Webbe, Samuel. Missa. Cantus firmus comitante org. 3. 12 a — 13 a . Idem. Missa 2 voc. (c. b.). 

4. 13 a — 13 b . Idem. Missa 2 voc, (c. b.) comitante org'. 

5. 14 a . Paxton, Guilelmus. c Tantum ergo\ 2 voc, comitaute 
org. 

6. 14 a . Idem. \Agnus Dei\ 3 voc, comitante org. 14 b vacat, 

7. 15 a . Judex, Caesar. c Sequentia: Dies irae dies illa\ 4 voc 

8. 15 a — 15 b . Idem. \Freu' dich, du Himmelskonigin'. 4 voc 

9. 15 b . Idem. c Ereu' dich, du werthe Christenheit'. 4 voc 

10. 15 b — 16 a . Idem. c Hymnus: Surrexit Christus hodie\ 4 voc 

11. 16 a — 16 b . Idem. c Hymuus: Eedemptor orbis natus est\ 4 voc 

12. 17 a . Vittoria, Thomas Ludovicus de. Quinque toni psalmo- 
rum: L, IV., VI., VII., VIII. quinis vocibus instructi. 17 b — 
18 b vacant. 

13. 19 a — 27 b . Baj, Thomas. Missa 5 voc 198 16698 — 16699. 

14. 28 a — 51 b . Ayblinger, Johannes Caspar. Messa per la notte 
di natale\ 4 voc., comitantibus instrumentis. 

15. 52 a — 81 b . Idem. Missa 4 voc. comitantibus instrumentis. 

16. 82 a — 95 b . Durante, Franciscus. Messa a quattro voci a ca- 
pella\ 

17. 96 a — 101 b . Lotti, Antonius. Messa a quattro voci a capella 
del quinto tuono\ 

18. 102 a — 107 b . Corelli, Archangelus. 'Missa choralis a basso I. 
ct II. cum organo\ 

19. 108 a — 157 b . Jomelli, Nicolaus. Missa 4 voc. comitantibus 
instrumentis et org. 

20. 158 a — 199 b . Idem. 'Missa integra solennis ex D (mai)\ 4 voc, 
comitantibus instrumentis et org. 

21. 200 a — 220 a . Pergolesi, Johannes Baptista. Miserere' 4 voc, 
comitantibus instrumentis. 220 b vacat. 

22. 221 a — 225 b . Caldara, Antonius. Missa 4 voc comitante org. 
28. 226 a — 259 b . Griitz, Josephus. c Missa solennis'; 4 voc, comi- 

tantibus instrumentis, adiecto textu germanico. 

24. 260 a — 268 b . Scarlatti, Alexander. c Tu es Pctrus. Antiphona 
a due cori\ 8 voc, comitante org. 

25. 269 a — 270 b . Schlett, Josephus. 'Offertorium (Scapulis suis) 
pro dominica I. quadragesimae 3 ; 4 voc, comitante org. 

26. 271" — 274 b . Idem. Kyrie 3 4 voc, comitantibus instrumentis. 

27. 275 a — 286 b . Ansperg, Franciscus Xaverius. Requiem\ 4voc, 
comitantibus instrumentis. (Introitus sine psalmo, sequentia, 
offertorium: In ictu oculi 5 ; Sanctus, Benedictus, Agnus.) 287 a 
— 287 b vacant, Partt. 

16699. [A. N. 38. B. 16.] ch. XIX. 201. f. atl. (31 X 40' 5 cm.) Palestrina, 
Johannes Petrus Aloysius. Collectio operum musicorum ecclesiasti- 
corum. 

I. Motetti a cinque voci . . . In partitura. Roma, presso Portu- 
nato Santini . 

1. l b - — 3 a . 'Derelinquat impius\ 

2. 3 a — 4 b . 'Canite tuba in Sion\ 

4 b — 6 b . c Seconda parte: Rorate coeli 5 . 

3. 6 b — 9 a . c Memor esto verbi tui\ 

4. 9 a — 10 b . quam metuendus est locus\ 

5. 10 b — 12 b . c O sacrum convivium 3 . 

6. 12 b — 14 a . c Peccantem me quotidie'. 

7. 14 a — 15 b . c Fuit homo missus\ 

8. 15 b — 16 b . Erat Joannes in deserto'. 

9. 17 a — 17 b . Tantum ergo sacramentum\ 

10. 18 a — 20 a . c Uomine Jesu Christe, rex gloriae\ 20 b vacat. 

11. 21 b — 22 a . admirabile commcrcium 3 . 16G99. 1M> 12 
13 
14 

15 

16 

17. 

18, 

19. 

20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 

38. 
39. 

40. 

41. 

42. 
43. 

44. 22 a — 23 b . 
23 b — 24\ 
25 a — 26 a . 
26 a — 27 b . 
27 b — 29\ 
29 b — 31 a . 
31 b — 33\ 
33 a — 34\ 
34 b — 36\ 
36 b — 38\ 
38 a — 40\ 
40 a — 41 b . 
42 a — 43\ 
43 b — 45\ 
45 a — 47\ 
47 a — 48\ 
48 b — 50\ 
50 a — 52 a . 
52 a — 53\ 
54 a — 56\ 
56 b — 59 a . 
59 a — 61 b . 
61 b — 63\ 
63 b — 65\ 
66 a — 68\ 
68 a — 70\ 
70 a — 72\ Stella, quam viderant niagi\ 

Antoni eremitaf 

Senex puerum portabat\ 

Secunda pars: Hodie beata virgo\ 

Suscipe verbum, virgo Maria . 

Secunda pars: Paries quidem filium\ 

Alleluja! Tulerunt Dominum\ 

Crucem sanctam subiit . 

beata et gloriosa trinitas . 

Secunda pars: Opera summa . 

Ego sum panis vivus\ 

Secunda pars: Panis quem ego dabo . 

Puer qui natus est . 

Beatae Mariae Magdalenae\ 

Sancte Paule apostole\ 

Beatus Laurentius . 

Hodie nata est beata virgo . 

beatum virum\ 

Venit Michael archangelus\ 

beatum pontificem . 

Deus, qui dedisti legem . 

Lapidabant Stephanuni\ 

Hic est discipulus\ 

Sicut lilium inter spinas\ 

Q,uam pulchri sunt gressus . 

Unus ex duobus\ 

Cum pervenisset beatus Andreas . 

II. Motetta sex vocum: 
Viri Galilei, qnid statis\ 
Ascendit Deus in jubilatione . 
Dum complerentur dies . 
Secunda pars: Dum ergo essent . 
Pulchra es o Maria . 
Solve jubente Deo . 
Secunda pars: Quodcunque ligaveris . 
Vidi turbam magnam . 
Secunda pars : Et omncs angeli . 
magnum mystcrium . 

III. Motetta septem vocum. 

98 a — 101 a . c Tu es Petrus\ 

101 a — 104 a . 'Virgo prudentissima\ 

104 a — 106 b . 'Secunda pars: Maria virgo coelos ascendit\ 

106 b — 107 b . '0 Domine Jesu Christe\ 6 voc. 72 b — 74 b 
74 b — 76 b 
76 b — 79 a 
79 b — 81 b 
81 b — 85 a 
85 a — 87 a 
87 a — 89 b 
89 b — 92 a 
92 a — 94 a . 
94 a — 98 a 200 16699. 45. 
46. 

47. 
48. 
49. 
50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

62. 
63. 

64. 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 70. 
71. 
72. IV. Motetta octo vocum: 

108 a — 110\ ( Hodie Christus natus est\ 
1 1 l a — 116*. Surge, illuminare Jerusalem . 

V. Motetta sex vocum: 116 b — 1 1 8 1 '. 
118 b — 121 a . 
121'— 122 b . 
122 b — 124". 
124 b — 126 b . 
127 a — 128 b . 
129 a — 131 a . 
131 lj — 134 a . 
134 a — 135\ 
135 b — 137 b . 
137 b — 139\ 
139 a — 141 b . 
141 b — 143 b . 
144 a — 146\ 
146 b — 148\ 
148 a — 150 a . 
150 a — 151 b . 
151 b — 153 b . 
153 b — 155\ 
155 b — 158*. 
158 a — 159 b . 

VI. Motetta oeto vocum. 

159 b — 162 b . 

162 b — 164\ 

165 a — 167 b . 

167 b — 169 a . 

169 b — 172 a . 

172 a — 174\ 

174 b — 17 7\ 

17 7 a — 179\ 

180 a — 183 b . 

183 b — 186 a . 

186 b — 187 a . Tribularer si nescirem\ 

Secunda pars: Secundum multitudinem 1 

Veni Doniinc et noli tardare\ 

Secunda pars: Excita Domine . 

Hierusaleni cito veniet salus tua\ 

Secunda pars: Ego enim sum Dominus\ 

Beata Barbara\ 

Secunda pars: Gloriosam niortem\ 

Sancta et immaculata virginitas . 

Cantabo Domino in vita mea . 

Secunda pars: Deticiant peccatores\ 

JS T unc dimittis servum tuum Domine\ 

Susanna ab improbis senibus\ 

Secunda pars: Postquam autem falso'. 

Cum ortus fuerit sol\ 

Bex pacificus . 

Haec dies quam fecit Dominus\ 

Columna es immobilis\ 

Judica me Deus . 

Acceptit Jesus calicem\ 

bone Jesu exaudi me\ Confitebor tibi Domine\ 

Secunda pars: Notas facite\ 

Laudate pueri Dominum'. 

Secunda pars: Quis sicu.t Dominus\ 

Domine in virtute tua laetabitur\ 

Secunda pars : Magna est gloria . 

Laudate Dominum omnes gentes . 

Ave regina coelorum\ 

Jubilate Deo omnis terra . 

Fratres, ego enim accepi\ 

Improperia (Populc meus) . . . si cantano nella 
mattina del venerdi santo all'adorazione della croce , 8 voc, in 
duos cboros divisarum. 187 b vacat. 
188 a — 192 b . 'Magnificat' secundi toni; 4 voc. 
192 b — 197 a . l Magnificat J quarti toni; 4 voc. 
197 a — 201\ 'Magnificat' octavi toni ; 4 voc. 202»— 202 b vacat. 
Partt. 201 

[A. N. 38. B. 17.] cb. XIX. 315. f. atl. (35 <5 X 46 >5 ) Palestrina, 

Johannes Petrus Aloysius. Collect io operutn musicorum ecclesiasticorum. 

I. 'Motetta selecta cum quatuor vocibus ex libro I. Jobannis 

Petri Aloysii Praenestini. Venetiis, apud baeredem Hiero- 

nimi Scotti, anno 1595 . 

1. 2 a — 3 a . 'Dies sanctificatus illuxit nobis\ 

2. 3 b — 4 b . c Valde bonorandus est\ 

3. 4 b — 6 a . c Jesus junxit se discipulis suis\ 

4. 6 b — 7 b . ^Salvator mundi salva nos\ 

5. 8 a — 9 b . c Quam pulcbri sunt gressus tui . 
9 b — 10 b . C II. pars: Veni sponsa\ 

6. 10 b — 12 a . c O quantus luetus hominum\ 

7. 12 a — 12 b . c Alma redemptoris mater\ 

8. 13 a — 13 b . c Jn manus tuas l)omine\ 

9. 13 b — 15 a . 'Gaude Earbara beata\ 

10. 15 a — 15 b . \Salva nos Domine\ 

11. 15 b — 16 b . c Ascendens Cbristus in altum\ 

12. 16 b — 17 b . c Innocentes pro Christo infantes\ 

13. 17 b — 18 b . c Ecce nunc benedicite\ 

14. 19 a — 20 a . c Domine secundum actum\ 

15. 20 a — 20 b . c Deus qui animam famuli tui\ 

16. 21 a — 21 b . c Princeps gloriosissime Michael . 

17. 22 a — 22 b . c (Te lucis ante terminum) rerum creator poscimus . 

18. 23 a — 23 b . 'Salvator mundi salva nos\ 

19. 23 b — 25 a . c Te lucis ante terminum\ 

20. 25 a — 26 a . c Sub tuum praesidium\ 26 b vacat. 

21. 27 a — 28 b . c Deus in nomine tuo salvum me fae\ 

22. 29 a — 30 a . c Cantabant sancti\ 

23. 30 a — 32 a . c Sicut cervus desiderat ad fontes\ 

24. 32 a — 33 b . c Surrexit pastor bonus\ 

25. 33 b — 34 b . c Domini quando veneris\ 

34 b — 35 b . C II. pars: Commissa mea pavesco . 

26. 35 b — 37 a . c Heu mihi Domine\ 

37 a — 38 a . C II. pars: Anima mea turbata est\ 

27. 38 a — 39 b . \Super flumina Babylonis\ 

28. 39 b — 40 b . Ad te levavi oculos meos\ 
41 a — 42 a . C II. pars: Miserere nostrum\ 

29. 42 a — 43 a . c Ad Dominum cum tribularer\ 
43 a — 44 a . C II. pars: Sagittae potentis\ 

30. 44 a — 45 b . c Fundamenta eius in montibus\ 
45 b — 46 b . C II. pars: Xumquid Sion'. 

31. 46 b — 48 a . c Ego sum panis\ 

32. 48 a — 50 a . c Ave regina coelorum\ 

33. 50 b — 52 b . c Alma redemptoris mater\ 302 16700. 34. 

.'55. 
36. 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44. 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

64. 
65. 
66. 

67. 
68. 
69. 

70. 

71. 52 b — 54 b 

54 b — 55 a 

55 a — 56 b 

56 b — 57 a 
57 b_ 58 a 

58 a — 59 b 78 b 
80 a 
81 a 
82 b -80 a . 
-81 a . 
-82 a . 
-84 b . Salvc rcgina misericordiae . 
Ave Maria gratia plena . 
Haec dies quam fecit Dominus\ 
Confitemini Doniino\ 
Pucri Hebraeorum\ 
Sub taum praesidium confugimus . 
59 b — 60 a . ( Adoramus te Christe\ 
60 a — 61 a . 'Gloriosi principes terrae 3 . 61 b vacat. 
II. Motetta 5 vocum. 
62 a — 64 b . Laetus hyperboleam volct\ 
64 b — 66 b . Paucitas dierum meorum . 
66 b — 68 b . c Tempus est ut revertar\ 
68 b — 69 b . C II. pars: Nisi ego abiero\ 
69 b — 71 a . c Domine secundum actum meum . 
71 a — 72 b . c Ave Trinitatis sacrarium\ 
72 b — 75 a . c Parce mihi Domine\ 
75 a — 78 a . 'Orietur stella ex Jacob\ 
Ardens est cor meum . 
Sic Deus dilexit mundum\ 
c Apparuit caro suo Joanni . 
c Ecce merces sanctorum\ 
84 b — 85 b . c \'idens secundus salvatorem suum\ 
85 b — 87 a . c Pex Melchior, rex Caspar\ 
Ave regina coelorum . 
c Exultate Deo adjutori nostro . 
Surge sancte Dei de habitatione . 
Salve regina misericordiac . 
Surge Petre surge . 
'Tribulationes civitatum audivimus\ 
Peccavimus cum patribus nostris . 
virgo simul et mater . 
Corona aurea super caput eius . 
II. pars : Domine praevenisti . 
In illo tempore egressus Jesus . 
Coenantibus illis accepit Jesus . 
Ascendo ad patrem meum . 
II. pars: Ego rogabo\ 
Homo quidam fecit coenam magnam 
Exi cito in plateas . 
Circuire possum Domine . 
II. pars: In hac cruce\ 
Gaude Barbara beata . 
II. pars: Gaude, quia meruisti . 
Dominc Pater et Deus vitae meae\ 87 a — 89 b 
89 b -91 a 
91 a — 93 b 
94 a — 96 a 
96 a — 98 a 
98 a -99 a 
99^— 100 a . 
100 b — 102 b . 
102 b — 104 a . 
104 a — 105 b , 
106 a — 108 a . 
108 a — 110 a . 
110 a — 112 a 
112 a — 113" 
113 a — 115 a 
115 a — 117 a 
117 a — 118 b 
118 b — 119 b 
120 a — 121 b 
122 a — 124 a 
124 a — 125 1 ' 72. 


125 b - 


-127 b . 


73. 


127 b - 


-130 a . 


74. 


130 a - 


-132 a , 


75. 


132 a - 


-134 a , 


76. 


134 a - 


-135 b , 
135 b - 


-137 a , 


77. 


137 a - 


-138 b , 


78. 


138 b - 


-141 a , 
141 a - 


-143 b , 


79. 


143 b - 


-145 b , 
145 b - 


-147 b , 


80. 


147 b - 


-149 a . 


81. 


149 a - 


-150 b 
150 b - 


-152 b 


82. 


152 b - 


-154 a . 


83. 


154 a - 


-156 a 


84. 


156 a - 


-158 a 


85. 


158 a - 


-159 b 


86. 


159 b - 


-161 a , 
161 a - 


-163 a 


87. 


163 a - 


-164 b . 


88. 


164 b - 


-166 b 
166 b - 


-167 b 


89. 


167 b - 


-169 b 
169 b - 


-171 a 


90. 


171 a - 


-173 a 
173 a - 


-175 a 


91. 


175 a - 


-176 b 


92. 


176 b - 


-178 a 


93. 


178 a - 


-179 a 


94. 


179 b - 


-180 b 


95. 


180 b - 


-182 a 


96. 


182 a - 


-183 a 


97. 


183 b - 


-185 a 


98. 


185 a - 


-186 a 


99. 


186 a - 


-187 a 


100. 


187 b - 


-189 a 


101. 


189 a - 


-190 a 


102. 


190 b - 


-191 b 


103. 


191 b - 


-193 a 


104. 


193 a - 


-194 a 


105. 


194 b - 


-195 b 


106. 


195 b - 


-197 a 


107. 


197 a - 


-198 b 203 

Confitebor tibi Domine\ 
Dominus Jesus, in qua nocte\ 
Pater noster, qui es in coelis\ 
Ave Maria, gratia plena\ 
Cantantibus organis\ 
EI. pars: Biduanis ac triduanis ieiuniis'. 
Caro mea vere est cibus\ 
Angelus Domini descendit de coelo\ 
II. pars : Et introeuntes\ 
Congrega Domine dispersionem nostram'. 
II. pars: Afflige opprimentes nos\ 
Inclytae sanctae virginis Catherinae\ 
lux et decus Hispaniae\ 
II. pars: singulare praesidium'. 
Quid habes Hester? Ego sum . 
Vidi te Domine quasi angelum\ 
Tradent enim vos in conciliis\ 
Sanctificavit Dominus tabernaculum suum . 
Jubilate Deo omnis terra . 
II. pars : Laudate nomen eius . 
Omnipotens sempiterne Deus . 
sancte praesul Nicolae\ 
II. pars: Gaude praesul optime\ 
Domine Deus qui conteris bella . 
II. pars: Tu Domine . 
Manifesto vobis veritatem . 
175 a . C II. pars: Pax vobis\ 
Osculetur me osculo\ 
Trabe me post te\ 
Kigra sum sed formosa . 
Vineam meam non custodivi . 
Si ignoras te o pulchra\ 
Pulchrae sunt genae tuae . 
Fasciculus myrrhae dilectus meus . 
Ecce tu pulcher es . 
Tota pulchra es amiea mea . 
Vulnerasti cor meum . 
Sicut lilium inter spinas . 
c Introduxit me rex in cellam . 
^Laeva ejus sub capite meo . 
Vox dilecti mei . 
c Surge propera amica mea . 
c Surge amica mea speciosa . 
c Dilectus meus mihi et ego illi . 204 16700. 

108. 198 b — 199 b . c Surgara et circuibo civitatem\ 

109. 199 b — 201 a . c Adjuro vos filiae Jerusalem\ 

110. 201 b — 202 b . 'Caput eius aurum optimum\ 

111. 202 b — 204\ c Dilectus meus descendit in hortuni\ 

112. 204 a -205\ 'Pulchra cs amica mca\ 

113. 205 a — 20G b . c Q,uae est ista, quae progreditur\ 

114. 206 b — 208 a . 'Descendi in hortum meum\ 

115. 208 a — 209 b . c Quam pulchri sunt gressus tui\ 

116. 209"— 21 1\ c J)uo ubera sicut duo hinnuli\ 

117. 21 l a — 212 b . Quam pulchra es et quam decora'. 

118. 212 b — 214 a . c Guttur tuum sicut vinum\ 

119. 214 a — 215 a . c Veni dilecte mi\ 215 b vacat. 

120. 21 6 a — 21 7 a . c Manus tuae Domine\ 

121. 217 a — 218 a . c Nisi ego abiero\ 

122. 218 b — 21 9 b . 'Egypte noli flere\ 

III. 'Motetta a 8\ 

123. 220 b — 222 b . c Pater noster, qui es in coelis\ 
222 b — 224 b . e II. pars: Ave Maria gratia plena\ 

124. 225 a — 228 a . c Jesus junxit se discipulis suis\ 
228 a — 231 a . C II. pars: Et increpavit\ 

125. 231 b — 235 a . 'Spiritus sanctus replevit\ 

126. 235 b — 237 b . 'Hodie gloriosa semper virgo\ 
23 7 b — 240 a . C II. pars: Regina mundi\ 

127. 240 a — 243 a . c Regina coeli laetare\ 

128. 243 a — 248 a . c Omnes gentes plandite\ 

129. 248 a — 251 a . 'Laudate Dominum de coelis\ 

130. 251 a — 254 a . c O bone Jesu exaudi me\ 

131. 254 b — 258 a . 'Expurgate vetus fermentum'. 

132. 258 a — 262 b . \Surrexit pastor bonus\ 
262 b — 265 a . C II. pars: Etenim paschae\ 

133. 265 a — 268 b . 'Disciplinam et sapientiam\ 

134. 269 a — 272 b . Nunc dimittis servum tuum Domine\ 

135. 272 b — 277 b . c J3eata es virgo Maria\ 278 a — 279 b vacant. 

IV. Ilesponsoria in coena Domini, in parasceve, in sabbatho 
sancto, a (4) voci composta anno 1555 a famosissimo ... 
capellae magistro summi pontificis Marcelli II. J 

136. 280 b — 285 a . In coena Domini. a) Responsorium I: In monte 
oliveti . b) Responsorium II: Tristis est anima . c) Eespon- 
sorium III: Ecce vidimus eum\ d) Eesponsorium IV: Amicus 
meus\ e) Responsorium V : Judas mercator . f ) Eespon- 
sorium VI: Unus ex discipulis\ g) Responsorium VII: Eram 
quasi agnus'. h) Responsorium VIII: Una hora non potuistis . 
i) c Responsorium IX: Seniores populi\ 16700—16701. 205 

137. 285 a — 289 b . Tn parasceve. a) c Responsorium I: Omnes aniici 
mei\ b) Responsorium II: Velum templi . c) c Responsorium 
III: Vinea mea . d) Responsorium IV: Tanquam ad latro- 
nem\ e) Responsorium V: Tenebrae factae sunt\ f) c Respon- 
sorium VI: Animam meam'. g) ResponsoriumVII: Tradiderunt 
me\ h) Responsorium VIII: Jesum tradidit'. i) c Responso- 
rium IX: Caligaverunt oculi . 

138. 290 a — 293 b . Sabbato sancto. a) c Responsorium I: Sicut ovis\ 
b) Responsorium II : Jerusalem surge . c) Responsorium III : 
Plange, quasi virgo\ d) Responsorium IV: Recessit pastor 
noster\ e) Responsorium V: vos omnes\ f) Responsorium 
VI: Ecce quomodo moritur iustus\ g) Responsorium VII: 
Astiterunt reges terrae\ b) Responsorium VIII: Aestimatus 
sum\ i) Responsorium IX: Sepulto Domino . 

139. 294 a . 'Cbristus factus est\ 4 voc. 

V. 

140. 294 b — 295 a . a) c Miserere mei Deus\ 4voc. Versus I. psalmi. 
b) Miserere mei Deus\ 5 voc. Versus I. psalmi. c) Miserere 
mei Deus\ 6 voc. Versus I. psalmi. d) Miserere mei Deus . 
4 voc. Versus I. psalmi. 295 b vacat. 

VI. Lamentationes cum quatuor vocibus una cum Cbristus 
factus est. Ex privilegio Sixti V., anno 1588 . 

141. 29 6 b — 301 b . °Per il mercoldi santo\ a) "Xezione I: Incipit 
lamentatio'. b) c Lezione II: Vau. Egressus est . c) Lezione 
III: Jod. Manum suam . 

142. 302 a — 307 b . c In parasceve\ a) "Lcctio I: De lamentatione'. 
b) "Lectio II: Lamed. Matribus suis\ c) Lectio III: Alepb. 
Ego vir videns'. 

143. 307 b — 313 b . c In sabbato sancto\ a) "Lectio I: De lamenta- 
tione'. b) c Lectio II: Alepb. Quomodo obscuratum\ c) Lectio 
III: Incipit oratio . 

144. 313 b — 315 b . c Feria VI. in parasceve\ "Lectio I, nocturni I: 
De lamentatione\ Partt. 

16701. [A. X. 38. B. 14.] ch. XIX. 333. f. atl. (31X47 cm). Lasso, Orlan- 
dus de. c Jubilus B. Virginis, hoc est: Centum Magnificat. ... 4, 5, 
6, 7, 8 et 10 vocibus composita\ Apograpbum editionis per filium 
auctoris, Rudolphum de Lasso a. 1619 paratae. Codex exaratus manu 
Bonaventurae Nissle, a. 1834. 

l a . Rubrica. 

l b — 2 a . Apographum dedicationis. 2 b vacat. 

3 a — 4 a . Index. 4 b vacat. 

1. 5 a — 8 b . a) Magnificat I. toni. 4 voe. 

2. S b — 9 b . b) Magnificat I. toni. 4 voc. 20« 10701. 6. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 10 a — 12 a . 
12 a — 14 a . 
14 a — 17 a . 
17 a — 18 a . 
18 a — 19 b . 
donna.) 
19 b — 21". 
21 b — 24 a , 
24 a — 25 a 
25 a — 26 b 
26 b — 30 a 
30 b — 31 b 
31 b — 34 b 
35 a -36 a c) Magnificat I. toni. 4 voc. 

(1) Magnificat I. toni. 4 voc. (Si par sohait.) 

a) Magnificat II. toni. 4 voc. 

b) Magnificat II. toni. 

c) Magnificat II. toni. 4 voc. 
4 voc. 


(O sio (!) petessi, 


4 voc. 


(11 cst jour.) 


4 voc. 
4 voc. 
4 voc. 


(Sio credcssi.) 


4 voc. 
4 voc. 

(Beau le christal.) d) Magnificat II. toni. 

a) Magnificat III. toni. 

b) Magnificat III. toni. 

c) Magnificat III. toni. 

a) Magnificat IV. toni. 

b) Magnificat IV. toni. 

a) Magnificat V. toni. 4 voc. 

b) Magnificat V. toni. 4 voc. 
36 a — 39 b . a) Magnificat VI. toni. 4 voc. 
39 b — 41 a . b) Magnificat VI. toni. 4 voc. 
41 a — 43 a . c) Magnificat VI. toni. 4 voc. 
43 b — 45 b . a) Magnificat VII. toni. 4 voc. 
45 b — 46 b . b) Magnificat VII. toni. 4 voc. 

46 b — 50 a . c) Magnifieat VII. toni. 4 voc. ( c Sicut locutus est\ 
6 voc.) 

50 b — 51". d) Magnificat VII. toni. 4 voc. (Margot labonre 
les vignes.) 

52 a — 53\ a) Magnificat VIII. toni. 4 voc. 
b) Magnificat VIII. toni. 4 voc. 

a) Magnificat I. toni. 5 voc. 

b) Magnificat I. toni. 5 voc. 

c) Magnificat I. toni. 5 voc. 

d) Magnificat I. toni. 5 voc. 

e) Magnificat I. toni. 5 voc. (Vergine bella.) 

a) Magnificat II. toni. 5 voc. 

b) Magnificat II. toni. 5 voc. 

c) Magnificat II. toni. 5 voc. 

d) Magnificat II. toni. 5 voc. (Las jay n'iray plus.) 

a) Magnificat III. toni. 5 voc. 

b) Magnificat III. toni. 5 voc. 

c) Magnificat III. toni. 5 voc. (Morf e fortune.) 
a) Magnificat IV. toni. 5 voc. 53"— 54 a . 
54 b — 58 a . 
58 a — 62 a . 
62 a — 64 a . 
64 b — 66 a . 
66 a — 69 a . 
69 b — 73 a . 
73 a — 74 b . 
74"— 76". 
76"— 78". 
78" — 83 a . 
83 a — 85 a . 
85 a — 88 a . 
88 a — 92 a 92 a — 94". b) Magnificat IV. toni. 5 voc. 

94'' — 96 b . c ) Magnificat IV. toni. 5 voc. 

96 b — 100 a . d) Magnificat IV. toni. 5 voc. 

100 a — 103 a . e) Magnificat IV. toni. 5 voc. (Ancor che coi 

partire.) 

103 a — 105 a . a) Magnificat V. toni. 5 voc. 207 43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

49. 
50. 
51. 
52. 

53. 

54. 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

60. 

61. 
62. 

63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 

69, 

70 

71 

72 
73 
74 
75 105 a — 107 b . 
107 b — lll b . 
lll b — 113\ 
113 b — 116 a . 
116 a — 117 a . 
117 b — 120\ 
trade.) 
120 b — 125\ 
125 a — 127\ 
127 b — 129 a . 
129 a — 132 a . 
temps.) 
132 a — 134\ 
d'oro.) 
134 b — 136\ 
merci.) 
137 8 — 141\ 
141 b — 143\ 
143 b — 146\ 
146 a — 148\ 
148 b — 150 b . 
pensier.) 
150 b — 152\ 
netto.) 153 a - 
154 a — 157 a . 
157 b — 161 a . 
d'arras.) 
161 a — 165\ 
165 b — 168 b . 
169 a — 174 b . 
175 a — 178 b . 
178 b — 182 b . 
182 b — 189\ 
seriem.) 
190 a — 194 a . 
spiri.) 

194 a — 197 a . 
Aurora.) 
197 b — 202\ 
anni.) 

202 b — 205 b . 
206 a — 209 a . 
209 a — 214 a . 
214 a — 219 b . b) Magnificat V. toni. 5 voc. 

a) Magnificat VI. toni. 

b) Magnificat VI. toni. 

c) Magnificat VI. toni. 

d) Magnificat VI. toni. 

e) Magnificat VI. toni. 5 voc. 
5 voc. 
5 voc. 
5 voc. 
5 voc. (Da le belle con- a) Magnificat VII. toni. 5 voc. 

b) Magnificat VII. toni. 5 voc. 

c) Magnificat VII. toni. 5 voc. 

d) Magnificat VII. toni. 5 voc. (Vous perdes 

e) Magnificat VII. toni. 5 voc. (Frano i capei 
1) Magnificat VII. toni. 5 voc. (Helas lay sans 

a) Magnificat VIII. toni. 5 voc. 

b) Magnificat VIII. toni. 5 voc. 

c) Magnificat VIII. toni. 5 voc. 

d) Magnificat VIII. toni. 5 voc. (Alma real.) 

e) Magnificat VIII. toni. 5 voc. (Vola, vola 

f) Magnifical VIII. toni. 5 voc. (Aria d'un so- 
— 153 b vacat, 

a) Magnificat I. toni. 6 voc. 

b) Magnificat I. toni. 6 voc. (De sus le marche 

c) Magnificat I. toni. 6 voc. (Susanne un jour.) 

d) Magnificat I. toni. 6 voc. (Omnis enim homo.) 

a) Magnificat II. toni. 6 voc. 

b) Magnificat II. toni. 6 voc. 

c) Magnificat II. toni. 6 voc. (Memor esto.) 

d) Magnificat II. toni. 6 voc. (Praeter rerum 

e) Magnificat II. toni. 6 voc. (Ultimi miei so- 

f) Magnificat II. toni. 6 voc. (0 che vezzosa 

g) Magnificat II. toni. 6 voc. (Quanti mill' e 

h) Magnificat II. toni. 6 voc. (Ecco ch'io lass'o.) 
i) Magnificat II. toni. 6 voc. (Mays qui pourroit.) 
Magnificat III. toni. 6 voc. 
a) Magnificat IV. toni. 6 voc. 208 16701 — 16702. 

76. 220 a — 223". b) Magnificat IV. toni. 6 voc. (Quando lieta 

sperai.) 
7 7. 223 b — 228\ a) Magnificat V. toni. 6 voc. 
78. 228 a — 233". b) Magnificat V. toni. 6 voc. 
71). 233"— 237 a . c) Magnificat V. toni. 6 voc. (Omnis bomo pri- 

luuiii bonum vinum.) 

80. 237 a — 243 b . a) Magnificat VI. toni. 6 voc. 

81. 243"— 247 b . b) Magnificat VI. toni. 6 voc. (Dies est laetitiae.) 

82. 247 b — 250 b . c) Magnificat VI. toni. 6 voc. (Tant vous allez 
doulce Guillemette.) 

83. 251 a — 253\ d) Magnificat VI. toni. 6 voc. (Si vous estes ma 
mye.) 

84. 254 a — 258". a) Magnificat VII. toni. 6 voc. 

85. 259 a — 263\ b) Magnificat VII. toni. 6 voc. (Recordare Jesu 
pie.) 

86. 263 b — 267". c) Magnificat VII. toni. 6 voc. (D'ogni gratia e 
d'amor.) 

87. 267"— 270\ d) Magnificat VII. toni. 6 voc. (Amor ecco colei.) 

88. 270 a — 274\ e) Magnificat VII. toni. 6 voc. (S'io esca vino.) 

89. 274" — 276". 1) Magnificat VII. toni. 6 voc. (Deus in adiuto- 
rium meum.) 

90. 277 a — 282\ a) Magnificat VIII. toni. 6 voc. 

91. 282"— 286". b) Magnificat VIII. toni. 6 voc. 

92. 286"— 292". c) Magnificat VIII. toni. 6 voc. (Benedicta es 
regina coelorum.) 

93. 292"— 296\ Magnificat VII. toni. 7 voc. 
Magnificat IV. toni. 8 voc. 
Magnificat VI. toni. 8 voc. 

a) Magnificat VII. toni. 8 voc. 

b) Magnificat VII. toni. 8 voc. 

a) Magnificat VIII. toni. 8 voc. 

b) Magnificat VIII. toni. 8 voc. 
Magnificat VIII. toni. 10 voc. (Aurora lucis 

l — 333" vacant, Partt, 
16702. [A. N. 43. E. 6—9]. cb. XVI. Vol. I. cborus I. 237 f. — Vol. II. 
cborus II. 236 f. - - Vol. III. cborus III. 233 f. — Vol. IV. cborus IV. 
216 f. Missae diversorum auctorum. Singulae voces singulis conti- 
nentur voluminibus. 1\ Index. l" vacat. 

1. Croce, Jobannes de. Missa : "Jubilate Deo\ 16 voc. Vol. I. 
2 a — 18 a ; 18" vacat. Vol. II. 2 a — 19 a ; 19" vacat. Vol. III. 
2 a — 18 a ; 18" vacat, Vol. IV. 2 a — 20 a ; 20" vacat, 

2. Stivorius, Franciscus. Missa: Audite me\ 16 voc. Vol. I. 
19 a — 33\ 331^ vaca t. Vol. II. 20 a — 37 a ; 37" vacat, Vol. III. 
19 a — 36 a ; 36 i» vacat> y o]# ly 21 a — 34\ 34" vacat, 94. 


296 a - 


-300". 


95. 


301 a - 


-307 a . 


96. 


307 a - 


-312\ 


97. 


312"- 


-317 a . 


98. 


317 a - 


-321 b . 


99. 


322 a - 


-327 b . 


100. 


327"- 


-331". 
rutilat 


.) 332 16702—16703. 209 

3. Stivorius, Franciscus. Missa: °Sine nornine'. 16 voc. Vol. I. 
34 a — 49 a ; 49 b vacat, Vol. II. 38 a — 53 a ; 53 b vacat, Vol. III. 
37 a — 52 a ; 52 b vacat, Vol. IV. 35 a — 50 a ; 50 b vacat. 

4. Zucchinio, Gregorius. Missa. 16 voc. Vol. I. 50 a — 69 a ; 69 b 
vacat, Vol. II. 54 a — 73 a ; 73 b vacat. Vol. III. 53 a — 72 a ; 72 b 
vacat, Vol. IV. 51 a — 70 a ; 70 b vacat, 

5. Sayve, Lambertus de. Missa: Dominus regnavit\ 16 voc. 
Vol. I. 70 a — 87 a ; 87 b vacat, Vol. II. 74 a — 91 a ; 91 b vacat, 
Vol. III. 73 a — 90 a ; 90 b vacat. Vol. IV. 71 a — 88 a ; 88 b vacat, 

6. Thadei, Alexander. Missa: Sine nomine\ 16 voc. Vol. I. 
88 a — 109 a ; 109 b vacat, Vol. II. 92 a — lll a ; lll b vacat, Vol.III. 
91 a — 106 a ; 106 b vacat, Vol. IV. 89 a — 108 a ; 108 b vacat. 

7. Poss, Georgius. Missa. 16 voc. Vol. I. 110 a — 131 a ; 131 b 
vacat. Vol. II. 112 a — 135 a ; 135 b vacat, Vol. III. 107 a — 128 a ; 
128 b vacat. Vol. IV. 109 a — 133 a ; 133 b vacat. 

8. Priuli, Johannes. Missa. 16 voc. Vol. I. 132 a — 147 a ; 147 b 
— 151 b vacant, Vol. II. 136 a — 150 a ; 150 b — 155 b vacant. 
Vol. III. 129 a — 141 a ; 141 b — 146 b vacant. Vol. IV. 134 a — 
143 a ; 143 b — 147 b vacant, Desunt Sanctus et Agnus. 

9. Palestra, Raimundus. Missa. 16 voc. Con le tronibe'. Vol. L 
152 a — 169 a ; 169 b vacat. Vol. II. 156 a — 170 a ; 170 b vacat. 
Vol.III.147 a — 165 a ; 165 b vacat, Vol. IV. 148 a — 168 a ; 168 b 
vacat. 

10. Poss, Georgius. Missa: Hoc tegitur\ 17 voc. Vol. I. 170 a — 
189 a ; 189 b vacat, Vol. II. 171 a — 190 a ; 190 b vacat. Vol. III. 
166 a — 185 a ; 185 b vacat, Vol. IV. 169 a — 192 a ; 192 b vacat, 

11. Poss, Georgius. Missa: c In ecco\ 26 voc. Vol. 1. 190 a — 213 a ; 
213 b vacat, Vol. II. 191 a — 213 a ; 213 b vacat. Vol. III. 186 a 
bis 207 a ; 207 b vacat. Vol. IV. 193 a — 216 a ; 216 b vacat, 

12. Hannibal, Patavinus. Missa. 24 voc. Vol. I. 214 a — 237 a ; 
237 b vacat, Vol. II. 214 a — 236 a ; 236 b vacat. Vol. III. 208 a 
bis 233 a ; 233 b vacat, Vol. IV. Deest tota missa. 

16703. [A.N.62. G. 4.] ch. XVI. 282 f. atl. (46 X 36 cm). Collectio operum 
mnsicorum ecclesiasticorum, a diversis auctoribus octonis vocibus com- 
positorum. Voces oppositae. 

l a — 1\ Index. 2 a vacat, 

1. 2 a — 7 a . c Aspice Domine'. (Ten. I. (j) f hhhcb afg . .) 

2. 7 b — 12 a . Bellauer, Vincentius. 'Laudate Dominum omnes 
gentes . 

3. 12 b — 21 a . Itovigo, Franciscus. "Laudate Dominum in sanctis 
eius\ 

4. 21 b — 26 a . Gatto, Siraon. 'Obesero vos fratrea\ 

5. 26 b — 31 a . Perini, Hannibal. 'Perfice gressus meos\ 
ix. 14 210 1G703— 16704. 

6. 31 b — 36 a . Spontone, Bartholornaeus. Benediciteomniaopera\ 

7. 36 b — 43 a . Lasso, Orlandus de. Dcus misereatur nostri\ 

8. 43 b — 50 a . Hannibal, Padovano. Domine a lingua dolosa\ 

9. 50 b — 55*. Quintianus, Lucretius. Duo Seraphim clamabant\ 

10. 55 b — 61 a . Viadana, Ludovicus. Si acuei'o ut fulgur . 

11. 61 b — 66 a . Vecchi, Horatius. Domine, exaudi orationem 
meam . 

12. 66 b — 69 a . Idem. c Peccantem me quotidie\ 

13. 69 b — 76 a . Porta, Constantius. 'Factum est silentium'. 

14. 76 b — 82 a . Idem. c Ad Dominum cum tribularer'. 

15. 82 b — 86 a . Idem. Ornaverunt faciem tcmpli\ 
86 b — 91 a . Secunda pars: Omnes gentes plaudite . 

16. 91 b — 97 a . Croce, Johannes de. 'Percussit Saul niille\ 

17. 97 b — 104 a . Idem. c Benedictus Dominus Deus\ 

18. 104 b — lll a . Idem. ^Audite verbum Domini\ 

19. lll b — 118 a . Idem. 'Factuni est silentium\ 

20. 118 b — 126 a . Joannellus, Rogerius. Benedicite omniaopera\ 
Idem. Exultate Deo\ 

Idem. Laudate Dominum in sanctis eius\ 
Idem. Jubilate Deo\ 

Pacellus, Aprilius. Quare fremuerunt gentes . 
Idem. Exurgat Deus\ 
Idem. Regna terrae'. 
Idem. Cantatc Domino\ 
Idem. Jubilate Deo . 

Gabrieli, Andreas. Benedictus Dominus 1 . 
Idem. Beati immaculati'. 

31. 211 b — 217 a . Idem. 'Exurgat Deus\ 

32. 21 7 b — 223 a . Idem. 'Deus in nomine tuo\ 

33. 223 b — 230 a . Idem. Vubilate Deo\ 

34. 230 b — 235 a . Gabrieli, Johanncs. c Domine exaudi\ 

35. 235 b — 242 a . Idem. c Misericordias Domini\ 

36. 242 b — 248 a . Idem. 'Beati immaculati'. 

37. 248 b — 256 a . Idem. 'Domine Dominus uoster\ 

38. 256 b — 261 a . Idem. 'Diligam te Domine\ 

39. 261 b — 268 a . Idem. Hoc tegitur sacro quisnam velamine . 

40. 268 b — 275 a . Idem. 'Ego sum, qui sum\ 

41. 275 b — 282 a . Idem. c In tc Domine speravi'. 

16704. [A.N.62.G.3.]ch.XVl. 309f.atl. (46 X 36- 5 cm.). Motettae de tem- 
pore et de sanctis, 4. 5. et 6 vocibus concinnatae. — Voces oppositae. 
l a — 2 b . Index. 

1. 3 b — 6 a . Lasso, Rudolphus de. In adventu Domini usque ad 
purificationem: Alma redemptoris . 4 voc. 

2. 6 b — 10 a . Cavati, Johannes. Alma redemptoris . 5 voc. 21. 


126 b - 


-133 a 


22. 


133 b - 


-142 a 


23. 


142 b - 


-150 a . 


24. 


150 b - 


-156 a . 


25. 


156 b - 


-167 a 


26. 


16 7 b - 


-176 a 


27. 


176 b - 


-187 a 


28. 


187 b - 


-199 a 


29. 


199 a - 


-205 a 


30. 


205 b - 


-211 a 16704. 211 

3. 10 b — 15". Cavati, Johannes. c Alraa redemptoris'. 6 voc 

4. 15 b — 19 a . Palestrina, Giovanni Pierluigi da. De s. Andrea 
apostolo: Unus ex duobus\ 5 voc. 

19 b — 24 a . Secunda pars: 'Beatus Andreas\ 

5. 24 b — 27 a . Idem. In adventu Domini: 'Canite tuba\ 5 voc. 
27 b — 32 a . Secunda pars: c Rorate coeli\ 

6. 32 b — 35 a . Idem. c Veni Domine\ G voc. 

35 b — 39 a . Secunda pars: c Excita Domine potentiam\ 

7. 39 b — 44 a . Idem. De s. Nicolao: "0 sancte praesul'. 5 voc. 
44 b — 48 a . Seeunda pars: Gaude praesul optime\ 

8. 48 b — 53 a . Idem. In conceptione (et) annunciatione B. M. V. 

Suscipe verbum\ 5 voc. 
53 b — 58 a . Secunda pars: Paries quidem filium\ 

9. 58 b — 62 a . Idem. De s. Lucia virgine: Columna es\ 6 voc. 

10. 62 b — 65 a . Idem. De s. Thoma apostolo : c Quia vidisti me\ 4 voc. 
65 b vacat. 66 a . Tempore nativitatis Domini nostri JesuChristi\ 

11. 66 b — 67". Lasso, Orlandus de. 'Der Tag der ist so freudcn- 
reich . 4 voc. 

67 b — 68 a . Secunda pars; 2 voc. : °Ein Kindelein so lobenleich\ 
68 b — 69 a . Tertia pars; 3 voc: c Ein Kindelein so lobenleich\ 
69 b — 71 a . Quarta pars; 4 voc: °Als wie die Son durchscheint\ 
71 b — 72 a . Quinta pars; 3 voc: c Die Hirten auf dem Felde\ 
72 b — 74 a . Sexta pars ; 5 voc : Die edleu Kiinig hochgeboren\ 

12. 74 b — 81 a . Idem. Congratulamini omnes — Maria die zart 
Jungfrau\ 5 voc 

13. 81 b — -85 a . Idem. Joseph, lieber Joseph mein\ 5 voc 

14. 85 b — 89 a . Idem. Nuncium vobis fero\ 5 voc 
89 b — 93 a . Secunda pars: Thus Deo, myrrham\ 

15. 93 b — 96 a . Idem. c Sidus ex claro\ 5 voc. 
96 b — 100 a . Secunda pars: c Qui maris, terrae\ 

16. 100 b — 102 a . Idem. \Ecce Maria genuit'. 5 voc 
Secunda pars: Ecce, agnus Dei\ 
Idem. Verbum caro factum est\ 6 voc 
Vecchio, Orpheus. Hodie illuxit nobis dies\ 

102 b — 104 a 


17. 


104 b — 108 a 


18. 


108 b — 112 a 
6 voc 


19. 


112 b — 114 a 


20. 


114 b — 118 a Idem. Fit porta Christi pervia\ 6 voc 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da. De sancto 
Stephano: Lapidabant Stephanum . 5 voc 

21. 118 b — 122 a . Idem. c Hic est discipulus ille\ 5 voc 

22. 122 b — 127 a . Hannibal, Patavinus. De nomine Jesu: bone Jesu, illumina oculos . 4 voc 
23. 127 b — 129 a . Lasso, Orlandus de. De nomine Jesu: Quocun- 
que loco fuero\ 5 voc 

129 b — 132 a . Secunda pars: Jam quod quaesivi video\ 

14* 212 16704. 

24. 132 b — 135 a . Palestrina, Johannes Petrus Aloysius. De no- 
mine Jesu: bone Jesu, exaudi me . 6 voc. 

25. 135 b — 139 a . Giovanelli, Rogerius. In epiphania Domini : 

Tribus miraculis ornatum diem . 5 voc. 

26. 139 b — 144 a . Palestrina, Giovanni Pierluigi da. In epiphania 
Domini : Stella quam viderant . 5 voc. 

27. 144 b — 148 a . Hollander, Christian. In conversione s. Pauli: 

Saulus cum iter faceret\ 6 voc. 

148 b — 151 a . Secunda pars: c Respondit Saulus\ 

28. 151 b — 155 a . Palestrina, Giovanni Pierluigi. In Purificatione 
beatae M. virginis: Senex puerum portabat . 5 voc. 

155 b — 159 a . Secunda pars: Hodie beata virgo Maria . 

29. 159 b — 162 a . Lasso, Rudolphus de. A purificatione usque ad 
pascha: Ave regina coelorum . 4 voc. 

30. 162 b — 165 a . Cavati, Johannes. Ave regina coelorum\ 5 voc. 

31. 165 b — 169 a . Palestrina, Giovanni Pierluigi da. In cathedra 
sancti Petri: Surge Petre\ 5 voc. 

32. 169 b — 171 a . Lasso, Orlandus de. A septuagesima usque ad 
pascha: In mitten unser lebens zeit . 4 voc. 

33. 171 b — 175 a . Hannibal, Patavinus. Inquadragesima: Peccavi 
domine . 5 voc. 

34. 175 b — 179 a . Lasso, Orlandus de. *Tn quadragesima: In me 
transierunt\ 5 voc. 

35. 179 b — 183 a . Giovanelli, Rogerius. In quadragesima: Uuanti 
mercenarii\ 5 voc. 

183 b — 186 a . Secunda pars: Pater peccavi in coelum\ 

36. 186 b — 190 a . Wert, Jacobus de. In dominica invocavit: Trans- 
eunte Domino\ 5 voc. 

190 b — 194 a . Secunda pars: c Et ait Jesus\ 

37. 194 b — 199 a . Hannibal, Patavinus. c De dominica laetare: 
Laetare Jerusalem'. 5 voc. 

38. 199 b — 203 a . Gabrieli, Andreas. c In quadragesima : Emen- 
demus in melius\ 6 voc. 

39. 203 b — 208 a . Gabrieli, Johannes. c Jn quadragesima: Miserere 
mei Deus\ 6 voc. 

40. 208 b — 212 a . Lasso, Orlandus de. c In te Domine speravi'. 
6 voc. 

212 b — 216 a . Secunda pars : Quoniam fortitudo mea . 

41. 216 b — 219 3 . Vecchio, Orazio. c Peccantem me quotidie\ 

42. 219 b — 232 a . Bianco, Petrus Antonius. *Tn coena domini: 
Tristis est anima mea\ 5 voc. — Textus abbreviatus evange- 
liorum de passione Domini. 

43. 232 b — 235 a . Idem. Oratio: c Domine Jesu Christe\ 5 voc. 
235 b vacat. 23 6 a . 'Tempore paschali\ 16704—16705. 213 

44. 236 b — 240 a . Eegnart, Jacobus. c Eegina coeli laetare\ 4 voc. 

45. 240 b — 243". Cleve, Johannes de. 'Tempore paschali: Eegina 
coeli laetare . 5 voc. 

243 b — 247 a . Secunda pars: 'Eesurrexit sicut dixit\ 

46. 247 b — 250 a . Clavius, P. Christophorus. 'Tempore paschali: 
Eegina coeli laetare\ 6 voc. 

47. 250 b — 255 a . Lasso, Orlandus de. In resurrectione Domini: 
Christ ist erstanden . 4 voc. 

48. 255 b — 259 a . Idem. Tempore paschali : Surgens Jesus\ 5 voe. 

49. 259 b — 263 a . Giovanelli, Eogerius. c Surrexit pastor bonus\ 
5 voc. 

50. 263 b — 267 a . Palestrina, Joannes Petrus Aloisius da. Tem- 
pore paschali : Crucem sanctam subiit . 5 voc. 

51. 26 7 b — 273 a . Idem. 'Tempore paschali : Angelus Domini\ 5 voc. 
273 b — 279 a . Secunda pars: Et introeuntes in monumentum\ 

52. 279 b — 282 a . Idem. 'Tempore paschali: Haec dies\ 6 voc. 

53. 282 b — 287 a . Vecchio, Orpheus. c fenrpore paschali : Alleluia! 
Iam non moritur\ 6 voc. 

54. 287 b — 290 a . Porta, Constantius. c De martyribus tempore 
paschali: Caudidi facti sunt\ 6 voc. 

290 b — 293 a . Secunda pars: c Candidiores nive\ 

55. 293 b — 296 a . Le Duc, Philippus. c In festo Philippi et Jacobi: 
Domine ostende nobis . 4 voc. 

296 b — 299 a . Secunda pars: c Tanto tempore'. 

56. 299 b — 302 a . Hannibal, Patavinus. c De sancta cruce: Crucem 
tuam adoramus . 6 voc. 

57. 302 b — 305 a . Palestrina, Joannes Petrus Aloisius da. De 
. ascensione Domini: Viri Gallilei . 6 voc. 

305 b — 309 a . Secunda pars: c Ascendit Deus in iubilatione\ 

16705. [A. N. 62. G. 3.] ch. XVI. 285. f. (46X36- 5 cni.) Motettae de tem- 
pore et de sanctis; 4, 5 et 6 vocibus concinnatae. 

1 — 2 b . Index. 3 a . c Tempore Pentecostes\ 

1. 3 b — 5 a . Lasso, Orlandus de. c De sancto Spiritu: Herre Gott, 
erfuel uns . 4 voc. 

2. 5 b — 7 a . Handl, Jacobus. c De sancto Spiritu: Veni sancte 

Spiritus'. 4 voc. 

3. 7b — iQ* Merulo, Claudius, Corregiensis. c De sancto Spiritu: 

Veni sancte Spiritus\ 6 voc. 
4_ 10 b — I4 a . Palestrina, Joannes Petrus Aloisius da. 'indiebus 

pentecostes: Dum complerentur . 6 voc. 
14 b — 18 a . Secunda pars: c Cum ergo essent\ 
5_ i8 b — 21 a . Lasso, Orlandus de. C A dominica trinitatis usque 
ad adventum: Salve regina\ 4 voc. 214 16705. 

6. 21 b — 24 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. da. 'Salve regma\ 
5 voc. 

24 b — 27 a . Secunda pars: c Eia ergo advocata\ 

7. 27 b — 30 a . Porta, Constantius. Salve regina'. 6 voc. 
30 b — 33 a . Secunda pars: Eia ergo advocata\ 

8. 33 b — 38 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. c De sanctissima 
trinitate: beata et gloriosa\ 5 voc. 

38 b — 42 a . Secunda pars: vera summa sempiterna'. 

9. 42 b — 45 a . Tdem. c In festo corporis Christi: Lauda Sion\ 4 voc. 

10. 45 b — 48 a . Wert, Jacobus de. c De corpore Christi: sacrum 
convivium\ 5 voc. 

11. 48 b — 52 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. ^Coenantibus illis'. 
5 voc. 

12. 52 b — 56 a . Idem. De sancto Joanne Baptista: Fuit homo mis- 
sus . 5 voc. 

56 b — 60 a . Secunda pars: Erat Joannes in deserto'. 

13. 60 b — 64 a . Idem. "Tn festo apostolorum Petri et Pauli: Tu es 
Petrus . 6 voc. 

64 b — 68 a . Secunda pars: Quodcunque ligaveris\ 

14. 68 b — 72 a . Idem. De s. Paulo apostolo: Sancte Paule\ 5 voc. 

15. 72 b - — 76 a . Idem. c In festo s. Mariae Magdalenae: Beatae Ma- 
riae Magdalenae . 5 voc. 

16. 76 b — 80 a . Idem. c De s. Jacobo apostolo: lux et decus Hi- 
spaniae . 5 voc. 

80 b — 84 a . Secunda pars: singulare praesidium\ 

17. 84 b — 88 a . Idem. De s. Laurentio : Beatus Laurentius\ 5 voc. 

18. 88 b — 92 a . Gabrieli, Joannes. c In assumptione B. M. V. : Beata 
es virgo Maria\ 6 voc. 

19. 92 b — 96 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. °De s. Bartholomeo 
apostolo: Omnipotens sempiterne Deus . 5 voc. 

20. 96 b — 100 a . Idem. c In nativitate B. M. V. : Hodie nata est\ 
5 voc. 

21. 100 b — 104 a . Vecchio, Orpheus. c De s. Francisco: Coelorum 
candor splenduit . 6 voc. 

22. 104 b — 108 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. c In festo s. Mi- 
chaelis arcbangeli: Venit Michacl 3 . 5 voc. 

23. 108 b — 113 a . Giovanelli, Bogerius. c De omnibus sanctis: 
Beati estis . 5 voc. 

24. 113 b — 11 7 a . Morselino, Joannes Bapt. De omnibus sanctis: 
Gaudent in coelis . 6 voc. 

25. 117 b — 122 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. c De s. Martino 
cpiscopo: O beatum pontifieem . 5 voc. 

26. 122 b — 126 a . Idem. De s. Caecilia: Cantantibus organis'. 
126 b — 130 a . Secunda pars: Biduanis ac triduanis ieiuniis . 16705. 215 

27. 130 b — 134 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. c De s. Catharina: 
Inclytae sanctae virginis'. 5 voc. 

28. 134 b — 139 a . Idem. c De s. Barbara: Gaude Barbara\ 5 voc. 
139 b — 144 a . Secundapars: c Gaude quia meruisti'. 144 b vacat, 

145 a . In dedicatione templi et de tempore belli\ 

29. 145 b — 149 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. c In dedicatione 
templi : Sanctificavit Dominus . 5 voc. 

149 b — 153 a . Secunda pars: c O quam metuendus est\ 

30. 153 b — 156 a . Porta, Constantius. c Vidi Dominum\ 6 voc. 

31. 156 b — 160 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. 'Tempore belli: 
Domine Dcus, qui conteris . 5 voc. 

160 b — 164 a . Secunda pars: c Tu Domine, cui bumilium\ 

32. 164 b — 169 a . Vecchio, Ovpheus. 'Tempore belli : Aspice Do- 
mine de sede . 6 voc. 

33. 169 b — 172 a . Lasso, Orlandus de. c Da pacem Domine\ 6 voc. 
172 b vacat, 173 a . c De beatissima Virgine Maria\ 

34. 173 b — 175 a . Amon, Blasius. c Ave Maria\ 4 voc. 

35. 175 b — 178 a . Cavati, Johannes. c Ave Maria\ 4 voc. 

36. 178 b — 181 a . Begnart, Jacobus. 'Ave Maria\ 5 voc. 

37. 181 b — 186 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. 'Ave Maria\ 

5 voc. 

38. 186 b — 190 a . Porta, Constantius. c Ave Maria\ 6 voc. 

39. 190 b — 193 a . Clavius, Christophorus. c Ave Maria\ 6 voc. 

40. 193 b — 196 a . Brouck, Jacobus de. c Ave Maria\ 6 voc. 

41. 196 b — 199 a . Regnart, Jacobus. l De beata virgine: Sub tuum 
praesidium\ 4 voc. 

42. 199 b — 203 a . Mel, Rinaldus del. c De beata virgine: Vidi spe- 
ciosam . 5 voc. 

43. 203 b — 208 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. c De beata virgine: 
Quam pulchri sunt . 5 voc. 

44. 208 b — 212 a . Idem. De beata virgine: Sancta et immaculata\ 

6 voc. 

21 2 b — 21 7 a . Secunda pars: \Benedicta tu in mulieribus\ 

45. 217 b — 221 a . Regnart, Jacobus. c De beata virgine: Salve 
puella gratiae\ 6 voc. 

46. 221 b — 225 a . Gabrieli, Andreas. c De beata virgine: glo- 
riosa domina\ 6 voc. 225 b vacat. 226 a . c In commune de 
sanctis. — De apostolis. — De uno martyre. — De pluribus 
martyribus. — De confessoribus. — De virginibus . 

47. 226 b — 23 l a . Lasso, Orlandus de. c De apostolis: Clare sanc- 
torum senatus . 5 voc. 

231 b — 235 a . Secunda pars: "Thoma, Bartholomaee'. 

48. 235 b — 240 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. c De apostolis: 
Tradent enim vos . 5 voc. 216 16705-16707. 

49. 240 b — 244 a . Palestrina, Joan. Petr. Alois. De uno martyre: 
Corona aurea super caput\ 5 voc. 

244 b — 248 a . Secunda pars: 'Domine praevenisti\ 

50. 248 b — 252 a . Lasso, Orlandus de. c De martyribus: Stabunt 
iusti\ 5 voc. 

252 b — 257 a . Secunda pars: c Hi sunt, quos babuimus\ 

51. 257 b — 260 a . Gabrieli, Andreas. 'De martyribus: Iusti sunt 
triumphatores . 6 voc. 

52. 260 b — 263 a . Vecchio, Horatius. c De confessoribus: Euge 
serve\ 4 voc. 

53. 263 b — 267 a . Sayve, Lambertus de. De confessoribus: Ecce 
sacerdos magnus . 5 voc. 

267 b — 27 l a . Secunda pars: Amavit eum Dominus\ 

54. 271 b — 274 a . Lasso, Orlandus de. De virginibus: Confundan- 
tur superbi . 5 voc. 

274 b — 278 a . Secunda pars: c Fiat cor meum\ 

55. 278 b — 282 a . Le Duc, Philippus. De virginibus: Veni sponsa\ 
5 voc. 

282 b — 285 a . Secunda pars: Specie tua et pulchritudine\ 

16706. [A. N. 44. C. 25.] ch. XVIII. 19. f. (38 pgg.) Haydn, Josephus. 
Sinfonia Militaire (!). Op. 90\ Opus symphonicum violinis, violae, 
flautis, obois, fagottis, cornubus, clarinis, tympanis et bassis aptatum. 
— Part, 

16 707. [A. N. 43. E. 10—11.] ch. XVII. Vol. I. (chorus I.) deest, — Vol.II. 
(chorusll.) 286. f. — Vol. III. (chorus III.) 293. f. Missae diver- 
sorum auctorum. l a — l b . Iudex. 

1. Gabrieli, Andreas. Missa. 12 voc. Vol. II. 2 a — 6 a . (Ultimum 
Kyrie. Sanctus. Benedictus.) 6 b vacat, Vol. III. 2 a — 8 a . (Christc. 
Kyrie. Sanctus. Benedictus.) 8 b vacat, 

2. Gabrieli, Johannes. Missa. 12 voc. Vol. II. 7 a — 15 a . (Ulti- 
mum Kyrie. Gloria. Sanctus. Benedictus.) 15 b vacat, Vol. III. 
9 a - — 19 a . (Kyrie I. III. Christe. Gloria. Sanctus. Osanna.) 
19 b vacat, 

3. Rovigo, Franciscus. Missa super: Susanna vn giour\ 12voc. 
Vol. II. 16 a — 31 a . (Kyrie ultim. Gloria. Credo. Sanctus. Bene- 
dictus. Agnus.) 31 b vacat, Vol. III. 20 a — 34 a . (Christe. Kyrie. 
Gloria, Credo. Sanctus. Osanna. Agnus.) 34 b vacat. 

4. Marenzio, Luca. Missa super: Laudate Dominum de coelis . 
12voc. Vol.II.32*— 56 a . (Kyriel.III. Christe. Gloria. Credo. 
Sanctns. Benedictus. Agnus.) 57 b vacat, Vol. III. 35 a — 56 a . 
(Kyrie I. III. Christe. Gloria. Credo. Sanctus. Osanna. Agnus.) 
56 b vacat. 16707. 217 

5. Mortaro, Antonius. Missasuper: ^Erano i capei d'oro\ 12voc. 
Vol. II. 58 a — 73 a . (Kyrie I. III. Christe. Gloria. Credo. Sanc- 
tus. Benedictus. Agnus.) 73 b vacat. Vol. III. 57 a — 72 a . (Con- 
tinentur eadem quae vol. secundo.) 72 b vacat. 

6. Leoni, Leo. Missa super: Ab austro veniet\ 12 voc. Vol. II. 
74 a — 91 a . (Kyriel. III. Christe. Gloria, Credo. Sanctus. Bene- 
dictus. Agnus.) 91 b vaeat. Vol. III. 73 a — 90 a . (Kyrie I. Christe. 
Gloria. Credo. Sanctus. Osanna. Agnus.) 90 b vacat. 

7. Antegnati, Constantius. Missa Borromea. 12 voc, Vol. II. 
92 a — 105 a . (Kyrie I. III. Christe. Gloria. Credo. Sanctus. 
Osanna. Agnus.) 105 b vacat. Vol. III. 91 a — 104 a . (Kyriel.III. 
Christe. Gloria. Credo. Sanctus. Osanna. Agnus.) 104 b vacat, 

8. Varoti, Michael. Missa super: Hodie completi sunt\ 12 voc. 
Vol. II. 106 a — 121 a . (Kyrie I. III. Christe. Gloria. Credo. 
Sanctus. Agnus.) 121 b vacat, Vol. III. 105 a — 118 a . (Kyrie I. 
III. Gloria. Credo. Sanctus. Agnus.) 118 b vacat, 

9. Merulo, Claudius. (Corregiensis.) Missasuper: Bcnedicam Do- 
minum\ 12 voc. Vol. II. 122 a — 139 a . (Kyrie I. III. Christe. 
Gloria. Credo. Sanctus.Benedictus. Agnus.) 139 b vacat, Vol.III. 
119 a — 140 a . (Ut vol. II.) 140 b vacat, 

10. Palestra, Raimundus. Missa. 12 voc. Vol. II. 140 a — 158 a . 
(Christe. Kyrie. Gloria. Credo. Sanctus. Osanna. Agnus.) 158 b 
vacat, Vol. III. 141 a — 161 a . (Kyrie I. III. Christe. Gloria. 
Credo. Sanctus. Osanna. Agnus.) 161 b vacat, 

11. Zucchino, Gregorius. Missa prima. 12 voc. Vol. II. 159 a — 
179 a . (Kyriel.III. Christe. Gloria. Credo. Sanctus. Benedictus. 
Agnus.) 179 b vacat, Vol. III. 162 a — 181 a . (Ut vol. II.) 181 b 

. vacat, 

12. Idem. Missa secunda. 12 voc. Vol. II. 180 a — 199 a . (Kyrie I. 
III. Christe. Gloria. Credo. Sanctus. Benedictus. Agnus.) 199 b 
vacat, Vol. III. 182 a — 201 a . (Ut vol. II.) 201 b vacat. 

13. Poss, Georgius. Missa. 13 voc. Vol. II 200 a — 227 a . (Kyrie 
I. III. Christe. Gloria. Credo. Sauctus. Benedictus. Agnus.) 
227 b vacat, Vol. III. 202 a — 235 a . (Ut vol. II.) 235 b vacat. 

14. Say ve, Lambertus de. Missa super: 'Omnes gentes\ 14 voc. 
Vol. II. 228 a -247 a . (Kyrie I. III. Christe. Gloria. Credo. 
Sanctus. Agnus.) 247 b vacat, Vol. III. 236 a -253 a . (Utvol.II.) 
253 b vacat, 

15. Idem. Missa. 15 voc. Vol. II. 248 a — 269 a . (Kyrie I. III. 
Christe. Gloria. Credo. Sauctus. Agnus.) 269" vacat, Vol. III. 
254 a — 275 a . (Ut vol. II.) 2 75 b vacat. 

16. Gatto, Simon. Missa. 15 voc. Vol. II. 270 a — 286 a . (Kyrie I. 
III. Christe. Gloria. Credo. Sanctus. Benedictus. Agnus.) Vol. 
III. 276 a — 293 a . (Utvol. II.) 218 16708. 

16708. [A. N. 43. E. 4. 5.] ch. XVIT. Vol. I. (chorus I.) 216 fol. — Vol.-II. 

(chorus II.) 200 fol. — Vol. III. deest, Psalmi vesperarum et 

Magnificat' diversorum auctorum 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

20, 28et33vocibusconcinnata. 1 — 2 a . Index. 2 b vacat. (Vol. I. etll.) 

1. Mortaro, Antonius (da Brescia). Ps. Dixit Dominus'. I. toni. 
12 voc. Vol. I. 3 a — 6 a . Vol. II. 3 a --6 a . 

2. Idem. Ps. 'Confitebor tibi Domine\ VIII. toni. 12 voc. Vol. I. 
6 b — 10 a . Vol. II. 6 b — 10 a . 

3. Idem. Ps. c Beatus vir\ VI. toni. 12 voc. Vol. I. 10 b — 13 a . 
Vol. II. 10 b — 14 a . 

4. Idem. Ps. 'Laudate pueri\ II. toni. 12 voc. Vol. I. 13 b — 16 a . 
Vol. II. 14 b — 17 a . 

5. Idem. Ps. Laudate Dominum omnes gentes\ V. toni. 12 voc. 
Vol. I. 16 b — 18 a . Vol. II. 17 b — 19 a . 

6. Idem. Ps. 'Laetatus sum\ III. toni. 12 voc. Vol. I. 18 b — 21 a . 
Vol. IT. 19 b — 22 a . 

7. Idem. Ps. c Nisi Dominus\ IV. toni. 12 voc. Vol. I. 21 b — 24 a . 
Vol. II. 22 b — 25 a . 

8. Idem. Ps. *Lauda Jerusalem\ V. toni. 12voc. Vol. I. 24 b — 27 a . 
Vol. II. 25 b — 28 a . 

9. Idem. Magnificat : (super) Tirsi, io mi parto, adio\ 12 voc. 
Vol. I. 27 b — 31 a . 31 b vacat, Vol. II. 28 b — 32 a . 32 b vacat. 

10. Donato, Balthasar. Ps. c Dixit Dominus'. 12voc. Vol. I. 32 a — 
35 a . Vol. II. 33 a — 36 a . 

11. Spontone, Bartholomaeus. Ps. Confitebor tibi Domine . 12 voc. 
Vol. I. 35 b — 40 a . Vol. TI. 36 b — 41 a . 

12. Donato, Balthasar. Ps. c Beatus vir\ 12 voc. Vol. I. 40 b — 44 a . 
Vol. II. 41 b — 45 a . 

13. Giovanelli, Rogerius. Ps. Laudate piieri Dominum . 12 voc. 
Vol. I. 44 b — 49 a . Vol. IT. 45 b — 50 a . 

14. Spontone, Bartholomaeus. Ps. Laudate Dominum omnes 
gentes'. 12voc. Vol. I. 49 b — 51 a . 51 b vacat. Vol. II. 50 b — 52 a . 
52 b vacat. 

15. Mortaro, Autonius. Magnificat'. I. toni. 12 voc. Vol. I. 52 a 
— 57 a . 57 b vacat, Vol. II. 53 a — 58 a . 58 b vacat, 

16. Gabrieli, Andreas. c Magnificat\ 12 voc. Vol. I. 58 a — 63 a . 
63 b vacat, Vol. II. 59 b — 64 a . 64 b vacat, 

17. Gabrieli, Johannes. c Magnificat\ 12 voc. Vol. I. 64 a — 69 a . 
69 b vacat, Vol. II. 65 a — 70 a . 70 b vacat, 

18. Merulo, Claudius (da Correggio). Magnificat'. 12 voc. Vol. I. 
70 a — 74 a . 74 b vacat, Vol. II. 7 1 a — 75 a . 75 b vacat, 

19. Stivorius, Franciscus. c Magnificat\ 12 voc. Vol.I. 75 a — 80 a . 
80 b vacat, Vol. II. 76 a — 81 a . 81 b vacat, a a 16708. 219 

20. Poss, Georgius. 'Magnificat\ 12 voc. Vol. 1. 81 a — 87 a . 87 b 
vacat, Vol. II. 82 a — 88 a . 88 b vacat. 

21. Cavati, Johannes. c Magnificat\ II. toni. 12 voc. Vol. I. 88 a 

— 91 a . 91 b vacat. Vol. II. 89 a — 92 a . 92 b vacat. 

22. Idem. c Maguificat\ VI. toni. 12 voc. Vol. I. 92 a — 95 a . 95 b 
vacat. Vol. II. 93 a — 96 a . 96 b vacat. 

23. Brouck, Jacobus de. c Magnificat\ 12 voc. Vol. I. 96 a — 101 a . 
101 b vacat. Vol. II. 97 a — 102 a . 102 b vacat, 

24. Bernardi, Innocentius. c Magnificat\ 12 voc. Vol. I. 102 a — 
107 a . 107 b vacat, Vol. II. 103 a — 108 a . 108 b vacat. 

25. Palestra, Kairnundus. c Magnificat\ 14 voc. Vol. I. 108 a — 
114 a . 114 b vacat. Vol. II. 109 a — 114 a . 114 b vacat. 

26. Stivorius, Franciscus. Magnificat\ 15 voc. Vol. I. 115 a — 
121 a . 121 b vacat, Vol. II. 115 a -121 a . 121 b vacat. 

27. Zanchi, Liberalis. c Magnificat\ 16 voc. Vol. I. 122 a — 126 a . 
126 b vacat, Vol. II. 122 a — 126 a . 126 b vacat. 

28. Stivorius, Franciscus. c Magnificat\ 16 voc. Vol. I. 127 a — 
131 a . 131 b vacat, Vol. II. 127 a — 132 a . I32 b vacat, 

29. Gabrieli, Johannes. c Magnificat\ 18 voc. Vol. I. 132 a — 139 
139 b vacat. Vol. II. 133 a — 140 a . 140 b vacat. 

30. Poss, Georgius. c Magnificat\ 18 voc. Vol. I. 140 a — 145 
145 b vacat. Vol. II. 14l b — 146 a . 146 b vacat, 

31. Palestra, Raimundus. Magnificat\ 12 voc. Con le trombe . 
Vol.I.146 a — 151 a . 151 b vacat. Vol.II. 147 a — 152 a . 152 b vacat, 

32. Gabrieli, Johannes. Magnificat\ 20 voc. In ecco\ Vol. I. 
152 a — 156 a . 156 b vacat. Vol. II. 153— 158 a . 158 b vacat. 

33. Idem. c Magnificat\ 33 voc. Vol. I. 157 a — 162 a . 162 b vacat, 
Vol. II. 159 a — 164 a . 164 b vacat. 

34. Spontone, Bartholoraaeus. Miserere mei Domine . — Ps. Cum 
invocarem\ 8 voc. Vol. I. 163 a — 168". Vol. II. 165 a — 169 a . 

35. Idem. Ps. 'in te Domine speravi\ 5 voc. Vol. I. 168 b — 172 a . 
Vol. II. 169 b — 170 a . 

36. Idem. Ps. Qui habitat in adiutorio altissimi\ 5 voc. Vol. I. 
172 b — 182 a . Vol. II. 170 b — 173 a . 

37. Idem. Ps. c Ecce nunc benedicite\ 5 voc. Vol. I. 182 a — 186 a . 
Vol. II. 173 b — 175 a . 

38. Idem. Hymnus: c Te lucis ante terminum'. 4 voc. Vol. I. 186 b 
— 187 a . 187 b — 188 a vacant. Vol. II. 175 b — 176 a . 

39. Idem. Canticum: 'Nunc dimittis\ 12 voc. Vol. I. 188 b — 190 a . 
Vol.II. 176 b — 178 a . 

40. Idem. 'Salve Eegina\ 8 voc. Vol. I. 190 b — 193 a . Vol. II. 
178 b — 181 a . 

41. Idem. c Regina coeli\ 8 voc, Vol. I. 193 b — 195 a . Vol. II. 181 b 

— 183 a . 183 b vacat, 220 16708—16709. 

42. Spontone, Bartholomaeus. Terapore paschali: Haec dies\ 
6 voc. Vol. I. 195 b — 197 a . (TJno tantum choro.) 197 b vacat. 

43. Idem. _agnificat\ 8 voc. Vol. I. 198 a — 203 a . 203 b — 207 b 
vacant. Voc. II. 184 a — 188 a . 188 b — 189 b vacant, 

44. Marenzio, Luca. 'Te Deum laudamus\ 13 voc. Vol. I. 208 a 
— 2l5 a . 215 b — 216 b vacant, Vol. II. 190 a — 200». 200 b vacat, 

16709. [A. N. 43. E. 12.] ch. XVII. 224 f. Palestrina, Joannes Petrus 
Aloisus da. Hymni in totius anni solemnitatibus, 4 voc. 

1»_ 2 a vacat, 2 b — 3 b index. 4 a vacat, 

1. 4 b — 10 a . Tn adventu Domini. Creator alme siderum\ 

2. 10 b — 17 a . In nativitate et circumcisione Domini. Christe re- 
demptor omnium . 

3. 17 b — 19 a . In festo sanctoram innocentium. Salvete flores 
martyruni . 

4. 19 b — 23 a . In epiphania Domini. Hostis Hcrodes inipie\ 

5. 23 b — 29 a . In festis beatissimae virginis Mariae. Ave maris 
stella . 

6. 29 b — 33 a . In sabbatis. c O lux beata trinitas\ 

7. 33 b — 38 a . Iu dominicis per annum. Lucis creator optime . 

8. 38 b — 41 a . In festo cathedrae sancti Petri. Quodcunque vin- 
clis . 

9. 41 b — 43 a . In conversione et commemoratione sancti Pauli. 

Doctor egregie 3 . 

10. 43 b — 51 a . In dominicis quadragesimae. Ad.preces nostras . 

11. 51 b — 60 a . In dominica passionis. Vexilla regis prodeunt . 

12. 60 b — 68 a . In dominicis diebus tempore paschali. Ad coenam 
agni providi . 

13. 68 b — 73 a . Deapostolis etevangelististempore paschali. Tristes 
erant apostoli . 

14. 73 b — 76 a . Unius martyris tempore paschali. Deus tuorum 
militum . 

15. 76 b — 79 a . Plurimorum martyrum tempore paschali. Rex glo- 
riose martyrum 3 . 

16. 79 b — 85 a . Virginum et martyrum tempore paschali. Jesu 
corona virginum . 

17. 85 b — 90 a . In inventione sanctae crucis. ( Vexilla regis pro- 
deunt 5 .) 

18. 90 b — 96 a . In ascensione Domini. Jesu nostra redemptio'. 

19. 96 b — 104 a . In festo pentecostes. Veni creator Spiritus . 

20. 104 b — 106 a . De venerabili sacramento. Tantum ergo . 

21. 106 b — 112 a . In festo corporis Christi. Pange lingua\ 

22. 112 b — 118 a . In festo s. Antonii de Padua. ^Congratulemur 
hodie 5 . 16709—16711. 221 

23. 118 b — 124\ In festo s. Johannis Baptistae. c Ut quaeant laxis\ 

24. 124 b — 129 a . In festo apostolorum Petri et Pauli. "Aurea luce\ 

25. 129 b — 133 a . In festo s. Mariae Magdalenae. Lauda mater 
ecclesia . 

26. 133 b — 136\ In festo s. Jacobi apostoli. Hymnus canoris per- 
sonet . 

27. 136 b — 138\ In festo s. Petri ad vincula. c Petrus beatus\ 

28. 138 b — 142 a . In festo transfigurationis Domini. Quicunque 
Cbristum quaeritis . 

29. 142 b — 148 a . In festo s. Augustini. c Magne pater Augustine\ 

30. 148 b — 154\ De s. Nicolao Tolentino. \Laudibus summis\ 

31. 154 b — 158\ In festo s. Micbaelis arcbangeli. ^Tibi, Cbriste, 
splendor . 

32. 158 b — 164 a . In festo s. Francisci. Proles de caelo\ 

33. 164 b — 169\ In secundis vesperis (de eodem sancto). Decus 
morum . 

34. 169 b — 175\ In festo omnium sanctorum. Christe, redemptor 
omnium . 

35. 175 b — 180\ In commuui apostolorum et evangelistarum. 
c Exultet caelum laudibus\ 

36. 180 b — 185 a . Unius martyris. c Deus tuorum militum\ 

37. 185 b — 190\ Plurimorum martyrum. Sanctorum meritis . 

38. 190 b — 196". De confessoribus. c Iste confessor'. 

39. 196 b — 201 a . De virginibus. Jesu corona virginum\ 

40. 201 b — 203\ In festo sanctarum mulierum. c Huius obtentu\ 

41. 203 b — 210\ In dedicatione templi. c Urbs beata Jerusalem\ 

42. 210 b — 213\ In dominicis quadragesimae. Audi benigne con- 
ditor\ 

43. 213 b — 216\ c Salve regina\ 

44. 216 b — 219 a . c Alma redemptoris'. 

45. 219 b — 221 a . c Ave regina caelorum\ 

46. 221 b — 223 a . 'liegina caeli laetare\ 223 b — 224 b vacant, 

16710. [A. N. 65. A. 94.] cb. XIX. 12 f. Buhl Augustinus. c Eine Trilogie 
von Marschen iiber ein Eichendorff sches Gedicht componiert fiir 
^filitarmusik . . . Clavierauszug . 

II\ Textus carminis inscripti: c Soldatenlied\ II b vacat. 

1. Pag. 1 — 4. c Rittermarsch\ 

2. Pag. 5 — 10. c Kriegsmarsch\ Accedit nota: c Dieser Marsch ist 
auch fiir Mannerchor eingerichtet . 

3. Pag. 11 — 14. c Trauermarsch\ — Infine: 'Frankfurt a/M. den 
18. August, 1863\ Autogr. 

16711. [A. X. 65. A. 86.] ch. XIX. 12 + 5 + 5 + 5. 4°. Altfahrt, Antonius. 
c Grosses Potpourri fiirPiano-Forte, Yioline, Viola und Violoncell einge- 222 16711—16718. 

richtet.und seiner kaiserl.konigl.apostolischenMajestat, Franz Josephl. 
Kaiser von Oesterreich etc. etc. zum allerhocbsten Geburts-Feste den 
18. August, 1857 in tiefster Ehrfurcht gewidmet . . .' Prts. sep. 4. 

16712. [A. N. 65. A. 107.] ch. XIX. 7 + 24 + 10 + 8. 4°. Kiicken, Fride- 
ricus Guilelmus. Zur Jahres-Feier der Siege in Sehleswig Hollstein 
im Jahre 1864. N°l. Dank-Hymne. X° 2. Grosser Siegesmarsch. 
N° 3. Zuin Sturm. Componiert und der vereinigten kaiserlich kdnig- 
lichen oesterreichischen und koniglich preussischen Arraee gewid- 
met . . .' 

2 a . Dedicatur opusFrancisco Josepho I. imperatori. 2 b vacat. 
I. a) 3 a . Hymne (Danklied der Soldaten): Dir Herr sei Ehre, 
Preis und Dank\ Textus. — 3 b vacat. 
b) 4 a — 7 a . Idem opus numeris musicis, videlicet 4 voc. aequa- 
libus, comitantibus instrumentis ornatum. — 7 b vacat. 
II. Grosser Siegesmarsch. 

a) Pag. 1 — 43. Siegesmarsch. Arr. v. Musikdirector Urbach'. 
— Opus instrumentis flatu sonantibus instructum. 

b) Pag. 1 — 16. Partitur zum Siegesmarsch fiir Cavalerie- 
Musik. Ait. von Musikdirector Urbach'. 

III. Pag. 1 — 12. Zum Sturni. Geschwindmarsch . . . arr. v. Musik- 
director Urbach'. — Partt. 

16713. [A. X. 65. A. 71.] ch. XIX. 2 + 24. 4°. Kiicken, Friedericus Gui- 
lelmus. Kronungs - Cantate fiir Soli, Chor und grosses Orchester'. 
(Op. 68.) Textum fecit J. G. Fischer. I a . Kubrica. I b . Textus: 'Die 
Freude gliiht\ II a . Dedicatio. II b vacat. pag. 1 — 48. Numeri musici. 
— Part. autogr. 

16714. [A. X. 65. A. 92.] ch. XIX. 64. 4°. Schlosser, Ludovicus. c Auf 
hoher See. Tongemalde fiir grosses Orchester componicrt und seiner 
kaiserl. koniglichen Majestat Franz Joseph dem Ersten . . . dargebracht 
../ Part. 

16715. [A. X. 65. A. 109.] ch. XIX. 1 + 2. 4°. Paulmann, S .... A ... . 

Franz Josef Parademarsch. Zum . . . Geburtsfeste S r . k. k. apostol. 
Majestat Franz Josef dem 1. iu tiefster Ehrfurcht gewidmet . . .' Opus 
clavichordio aptatum ac imagine imperatoris photographa ornatum. 

16716. [A. X. 65. A. 110.] ch.XIX. 49. f. Brosig, Mauritius. Missa solemnis 
fiir 4 Singstimmen, Streichquartett, 2 Clarinetten, 2 Horner, 2 Fagotte, 
3 Posaunen, 2 Trompcten, Pauken und Orgel . . . Op. 36\ Part. 

16717. [A. X. 65. A. 97.] ch. XIX. 8. f. Kaan, Ruimundus, nobilis de Al- 
best. Oesterreichischer Siegesmarsch fiir grosses Orchester . Part. 

16718. [A. X. 65. A. 96.] ch. XIX. 8. f. Kaan, Raimundus, nobilis de Al- 
best. Oesterreichischer Sie»esmarsch fiir Militair-Musik . . / Part. 16719— 1672G. 2*23 

16719. [A. X. 65. A. 103.] [A. N. 68. Aa. 3.] ch. XIX. 36 + 52 f. Wolf, 
Josephus. Fest-Cantate zur Vermahlung S r Majestat Franz Joseph I. 
niit Elisabeth, Prinzessin in Bayern, konigl. Hohhcit. Coniponiert fiir 
grosse Orchestermusik und einen vollkommenen Clavier-Auszug und 
Seiner k. k. apost. Majestat Frariz Joseph I., Kaiser von Oesterreich 
etc. etc. . . . gewidmet und zu Fiissen gelegt . . . Text von Berthold 
Winter, Religionslehrer der frommen Schulen zu Nikolsburg'. 

a) l a — 35 b . Cantate incipiens: Auf Oestreichs V6'lker\ Vivas 
voces comitatur clavichordium. 

b) l a — 51 b . Idem opus; vivas voces comitantur instrumenta. — 
Partt, 

16720. [A. X. 65. A. 98.] ch. XIX. 30. f. Ermes, Franciscus. 'Landmesse (in 
F) fiir Sopran, Alt, Tenor und Bass, zwei Violinen, zwei Oboen, zwei 
Horner, Violon und Organo. S. k. k. apost, Majestiit Franz Joseph I. 
. . . gewidmet\ Prts. sep. 12. 

16721. [A. X. 48. F. 22.] ch. XVIII. 23 et 24. f. Lamentationes Jereraiae, 
quae feria V. in coena Doniini cantantur: novem lectiones cum toti- 
dem responsoriis, antiphona ad Benedictus et cantico Simeonis. Cantus 
planus duabus vocibus (cantui et basso unisono) aptatus. 

16722. [A. X. 48. F. 24.] ch. XVIII. 24 et 24. f. Lamentationes Jeremiae, 
feria VI. in parasceve decantandae. Xovem lectiones cum totidem 
responsoriis, antiphona ad Benedictus 3 et cantico Simeonis. Cantus 
planus duabus vocibus (cantui et basso unisono) aptatus. 

16723. [A. X. 48. F. 27.] ch. XVIII. 24 et 24. f. Lamentationes Jeremiae, 
sabbato sancto decantandae. Xovem lectiones cum totidem responsoriis, 
antiphona ad Benedictus et cantico Simeonis. Cantus planus duabus 
vocibus (cantui et basso unisono) aptatus. 

16724. [A. X. 34. D. 87.] ch. XIX. 42. 4°. Assmayr, Ignatius. 'Te Deum; 
componiert zur . . . Vermahlung S. k. k. apost, Majestiit Franz Josef I. 
mit Ihrer kogl. Hoheit der . . . Prinzessin Elisabeth in Baiern . Opus 
4 voc. comitantibus instruraentis compositum. Inscriptio picturis 
ornata. — Part, 

16725. [A. N. 48. C. 51.] ch. XVIII. 66. f. Paganelli, Josephus Antonius. 
'Xarcisso al fonte. Divertimento dramatico, cantato per comando di 
Sua Altezza, il duca regnante di Braunsviga e Luneburgo, per solenni- 
zar il . . . giorno natalizio della sacra cesarea e catolica real maesta di 
Elisabeta Cristina, imperatrice Romana etc. . . .\ Libellum composuit 
Johannes Baptista Zangarini. Opus exhibitum a. 1632. — Part, 

16726. [A. X. 33. F. 37.] ch. XVIII. 55. f. Werndle, Antonius. 'Missa a 
4 voci, 2 violini, 2 tromboni concert, ed con organo e violine\ Part, 224 16727 — 16735. 

16727. [A. N. 65. A. 95.] ch. XIX. 11. f. Konig, J.... E.... 'Klange der 

Andacht; gewidmet Seiner k. k. apostolischen Majestiit, dem . . . Kaiser 
Franz Joseph I. . . . Opus organo aptatum, continens 15 praeludia. 

16728. [A. N. 48. E. 57.] ch. XVIII. 82. f. Sterkel, Johannes Franciscus 
Xaverius. Messa a quatro parti eonstanti . . . comitantibus instru- 
mentis. Accedit nota: Eseguita la prima volta nel giorno di tutti i 
santi nella capella di corte a Wirzburg\ Part. autogr. 

16729. [A.N. 34. D. 22.] ch.XIX. 123 f. Genet, Eleazar. Collectio missarum 
quaternis vocibus concinendarum. 

1. l a — 28 b . Missa super: Si mieulx ne vient\ 

2. 29 a — 51 b . Missasuper: Al ombre dung buissonet\ 52 ab vacat. 

3. 53 a — 74 a . Missa super: Le cucur fut mien\ 74 b vacat. 

4. 75 a — 103 a . c Missa super: Eors seulement\ 103 b vacat. 

5. 104 a — 123 b . Missa super: Encore iray je jouer\ — Part. 

16730. [A. N. 48. D. 15.] cb. XIX. 45. f. Romberg, Bernhardus. 'Concerto 
per il violoncello con accompagnamento di due violini, flauto, (2) oboi, 
(2) corni, (2) fagotti, alto et basso. Composto . . . e dedicato al suo 
amico . . . A. Meinhard. Opera 48\ Prts. sep. 12. 

16731. [A. N. 65. A. 41.] cb. XIX. 33. 4°. Hodytz, Johannes. °Klein mu- 
sikalisches Kirchen - Werk in G major: a canto solo, alto, tenore solo, 
basso solo . . . comitantibus instrumentis. Aus der tiefsten Unter- 
thanigkeit seiner kaiserlichen Hoheit, den (!) durchlauchtigsten Krom- 
prinzen (!) Rudolf ehrfurchtsvoll - schleunigst gewidmet vom Ver- 
fasser ... Schullehrer in Studniz . . . in Bohmen. 18^58\ Codex 
continet litanias lauretanas. — Prts. sep. 18. 

16732. [A. N. 65. A. 197.] ch. XIX. 55. 4°. Burroni, Antonius. 'Salmo 
solenne: Credidi (propter quod locutus sum) a otto voci con organo . 
Part, 

16733. [A. N. 36. B. 92.] ch. XIX. 64. 4°. Mozart, Wolfgangus Amadeus. 

Concerto a 3 cembali con orchestra; composto ... Februar, 1776 . 
Accedunt notae: 1. Dieses Concert wurde in einer Academie, welche 
Mozart im October 1777 zu Augsburg gab, von ihm, Herrn Demmler 
und Herrn Andrcas Stein mit allocmeineni Beifall aufeefiihrt . 2. In 
fine: Aus den Auflagstimmen in Partitur gesetzt von Aloys Fuchs. 
— Wien, im July, 1839; vollendet im Juni, 1840\ — Part, 

16734. [A. N. 65. A. 105.] ch. XIX. 5. f. Hcrzberg, Anton. Wermahlungs- 
Fest-Marsch fiir das Pianoforte; componiert zur Feier der ... Ver- 
mahlung Seiner k. k. apost. Majestiit Franz Josef L, Kaiser von Oester- 
reich etc. D 

16735. [A. N. 65. A. 111.] ch. XIX. 4. 4°. Mates, Franciscus. c Fest-Marsch 
fiir das Pianoforte . 16736—16746. 225 

16736. [A. N. 48. E. 10.] ch. XVIII. 18 f. Griindling, Christian Gottlob. 
c Der Christ am Pfingstfeste . ( Stehet auf und lasst uns von hinnen 
gehen\) 4 voc. comitantibus instrumentis et organo. Textum fecit 
M . . . G . . . F . . . M . . . Part. autogr. 

16737. [A. N. 48. E. 4.] ch.XIX. 10. f. Neukomin, Sigismundus. 'Offer- 
torium : Domine Jesu Christe . Pro voce sola (cantu) comitante organo 
et contrabasso. — Sequitur nota: DieB Offertorium wurde von der 
Schwester des Komponisten bey der am 21. Janer 1815, in der Metro- 
politan-Kirche zu Wien fiir Ludwig den XVI. gehaltenen Gedachtnifi- 
feyer gesungen . — Part. autogr. 

16738. [A. N. 65. A. 42*.] ch. XIX. 4. 4°. (Sehmid, Ernestus.) c Wiegen- 
lied\ ( schlafe siiss, mein holdes Kind .) Pro una voce (cantu) co- 
mitante clavichordio. Part. 

16739. [A. N. 65. A. 187.] ch. XIX. 98. 4°. Scarlatti, Domenico. c Stabat 
mater. a 10 concertato\ (c. I. II. III. IV., a. I. II., t. I. II., b. I. II.) 
Accedit organum comitans. Part. 

16740. [A. N. 44. Aa. 3.] ch. XVIII. 184. f. Anna Amalia, ducis Weima- 
riensis vidua. c Erwin und Elmira; ein Schauspiel mit Gesang nach 
der Komposition der verwittibten Erau BZerzogin Annen Amalien zu 
S(achsen)-Weimar, gebohrnen Herzogin zu Braunschweig ... Li- 
bellumfecit JohannesWolfgangus deGoethe. — Opus duorum actuum. 
— Part. 

16741. [A. N. 49. C. 23.] ch. XVII. 23. f. Draghi, Antonius. C A1 ingresso 
di Christo. Lo spirito risveglia 1' anima addormentata nel sonno della 
pigritia spirituale e la sollecita a visitare 1'amante redentore nel de- 
serto. Poesia d'un' Anima devota. 1683 . Part. 

16742. [A. N. 48. B. 23.] ch. XVIII. 1. f. Miithel, Johannes Gottfriedus. 
c Zwei Menuetten fiirs Clavier\ Autogr. 

16743. [A. N. 65. A. 193.] ch. XVIII. 78. 4°. Pergolesi, Johannes Baptista. 
c Laudate pueri (Dominum) ; a canto solo, con ripieni, violini, viola, 
oboe, trombe e corni . — Part. 

16744. [A. N. 65. A. 59.] ch. XIX. 96. f. Kassmayer, Mauritius. c Sym- 
phonie\ Part. 

16745. ch. XIX. 45 f. Heinefetter, Guilelmus. 'Dramatische Ouverture 
zu Macbeth, Tragodie von Shakespeare, componiert fiir grosses Or- 
chester\ l a . Opus inscribitur. l b vacat, 2 a . Dedicatur opus Fran- 
cisco Josepho L, Austr. imperat. 2 b vacat. 3 a — 45 b . Opus in Part, 

16746. [A. N. 33. D. 76.] ch. XVI. 26 f. Collectio cantionum ecclesiasticarum, 
3 vel 4 voc. Codex hic pars est maioris eollectionis; singulae enim 
cantiones numeris continuis adsignantur; prima habet num. 1744, 

ix. 15 226 16746 — 16749. 

postrema 1761 adscriptum. — Nuin. 16 in hoc codice signatum c Gl6ria D 
caret munero pristino. Voces oppositae. 

1. l b — 3\ Puer natus est nobis\ 4 voc. (Ten. (j: g d e d c h a g) 

2. 3 b — 4\ c Kyrie et Christe eleison'. 4 voc. (Ten. O - -gcld- ded) 

3. 4 b — 6\ c Alleluja. Dies sanctificatus\ 4 voc. (Ten. (£ --fgbcbc) 

4. 6 b — 7\ c Dies est laetitiae\ 4 voc. (Tcn. (f: ffg ab gfab g f) 

5. 7 b — 9 a . c Grates nunc omnes\ 4 voc. (Ten. (j: fg a b c - a c e a) 

6. 9 b — 10\ c Pleni sunt coeli\ 3 voc. (Ten. (\. g d d e c c d) 

7. 10 b — 12\ c Agnus Dei qni tollis\ 4 voc. (Ten.(j) gddcdefedc) 

8. 12 b — 18*. c Kesurrexi\ 4 voc. (Ten. (£ d d c h a g -) 

9. 13 b — 14\ Domine probasti et cognovisti me'. 4 voc. (Ten. (p 
ah h a c c) 

10. 14 b — 15 a . Kyrie cum Alleluaia. Pascha nostrum\ 4 voc. 
(Ten. Cp g h c d c h a) 

11. 15 b — 16\ c Victimae paschali laudes\ 4 voc. (Ten. (p -gfgahc) 

12. 16 b — 17 a . c Sanctus. Pleni sunt coeli\ 4 voc. (Ten. (\ifgab ag) 

13. 17 b — 18\ c Benedictus qui venit\ 4 voc. (Ten. (j: dfc cfc) 

14. 18 b — 19 a . c Agnus Dei qui tollis\ 4 voc. (Ten. $. c afgf) 

15. 19 b — 20 a . Kyrie et Christe eleison\ 4 voc. (germanice.) (Ten. 
<fc-gdgaha) 

16. 20 b — 23 a . c Gloria\ (germanice.) 4 voc. (Ten. (j: a d efg -) 

17. 23 b — 24\ c Resonet in laudibus\ 4 voc. (Ten.((:3 --caffcdc) 

18. 24 b — 25\ c In dulce (sic) jubilo Nnn singentr' (sic). 4 voc. 
(Ten.$3fffabcdcc) 25 b — 26 b vacant. 

16747. [A. jST. 33. A. 74.] ch. XVII. 52 f. Colonna, Johannes Paulus. 
c Messa A. 8. Con stromenti\ ( Kyrie' et Gloria\) Part. 

16748. [A. N. 33. B. 57.] ch. XVII. 50 f. Colonna, Johannes Paulus. 
c Messa a noue voci concertata con stromenti\ ( Kyrie et Gloria .) 
Part. 

16749. [A. N. 36. D. 58.] ch. XIX. 111. f. Steffani, Augustinus. c Duetti\ 
Addito basso continuo. 

1. l b — 2\ C E rende amor per gioco\ (C, b.) 

2. 2 b — 4\ C E moran che lieve\ (C, b.) 

3. 4 a — 7\ c Che pace cbe tregua\ (C, b.) 

4. 8 a — 11\ c Tengo per infallibile\ (C, b.) 

5. ll a — 12 a . c Spargo dai mesti lunii\ (C, b.) 

6. 12 a — 14 b . c Questa e l'ultima\ (C, b.) 

7. 14 b — 23 a . c Cilla mia non vuoi\ (C, b.) 

8. 23 a — 26 b . c In costanza e che pretendi\ (C I. II.) 

9. 26 b — ^31 a . c Voi fra tanto occhi lucenti'. (C I. II.) 

10. 31 b — 35\ c Einche in ciel saranno\ (A., t.) 

11. 35 b — 41\ C E cosi mi compatite\ (C, t.) 

12. 41 b — 47\ C E cosi mi consolate\ (C, t.) 16749—16755. 227 

13. 47 b — 53 a . C E perche non m' uccidete\ (C, t.) 

14. 53 b — 55 b . c Luci belle non tanta\ (C, b.) 

15. 55 b — 59 b . c Gia non cerco far vendetta\ (C, b.) 

16. 60 a — 62 a . C N6, non voglio se devo\ (A.. t.) 

17. 62 a — 66 a . 'Contro te cruda tiranna\ (C, t.) 

18. 66 b — 68 b . c Eorse vi mancan\ (C, t.) 

19. 68 b — 69 a . 'Siatemi pur rubelle\ (C, t.) 

20. 69 b — 74 b . c Begl' occbi o Dio\ (C, a.) 

21. 75 a — 81 a . 'Gloria mia, deb ferma\ (C, a.) 

22. 81 a — 90 a . 'Bavvediti mio core\ (C I. II.) 

23. 90 a — 95 b . c Se a morire mi condanna\ (C I. II.) 

24. 96 a — 102 b . c Kibellatevi o pensieri\ (C I. II.) 

25. 102 b — 109 b . c Su ferisce a lato\ (C I. II.) 

26. 109 b — lll a . c Deb luci amate\ (C, t.) lll b vacat, 

16750. [A. X 44. Aa. 30.] cb. XIX. 299 f. obl. Himmel, Fridericus Hen- 
ricus. Fanchon, das Leiermtidchen. Eine Operette in 3 Akten . . . 
Xach einem franzosischen Vaudevill (sic) bearbeitet von A. von 
Kotzebue . Part. 

16751. [A. X. 48. B. 59.] ch. XIX. 2. f. obl. Herz, Heinricus. "impromptu 
pour le Pianoforte\ In fine nota: Paris, dans le mois du Fevrier, 1828 
. . . Autogr. 

16752. [A. X. 48. B. 50.] cb. XIX. 50. f. obl. Pixis, Joannes Petrus. 

1. l a — 49 a . c Q,uintuor pour le pianoforte, violon, alte, violoncelle 
et contrabasse\ Part, autogr. — 49 b vacat, 

2. 50 a . c Variation 3 pro clavichordio. 50 b vacat, 

16753. [A. X. 48. B. 60.] ch. XIX. 5 f. obl. Kalkbrenner, Fridericus. 

1. l a — 4 a . c Rondino pour le piano sur la ronde du Colporteur. 
Dedie a mademoiselle Mole . . . Oeuvr. 89. Xov. 1827. 4 b vacat, 

2. 5 a . C AU. non troppo\ (Wien, 1824.) Pro clavichordio. 5 b vacat, 
Autogr. 

16754. [A. X. 48. B. 62.] ch. XIX. 8. f. obl. Carafa, Michael. 

l a — l b . Litterae eiusdem missae ad comitissam de Apponyi, datae 
Parisiis ('Dimanche, 10 fevrier, 1828'). 2 a — 2 b vacat, 

3 a — 7 a . c Porzione dell' introduzione dell' Abafar. Opera scritta 
aWienna nell' anno 1823. (Oh del mio cor che struggesi.) ... 
Parigi. 1828\ Part. autogr. 7 b — 8 b vacant, 

16755. [A. X. 48. C 3.] ch. XVII. 34. f. Arrigoni, Johannes Jacobus. c Gli 
amori d' Alessandro Magno e di Rosane. Posti in musica . . . e da lui 
dedicati alla sac. ces. Maesta di Leopoldo Primo, imperator . . .' Drama 
musicum trium actuum, praecedente prologo ; actus II. et III desunt; 
actus L et prologus uno contincntur volumine. — Libellum composuit 

15* 228 16755—16767. 

Hiacynthus Andreas Cicognini. — Operi praecedunt epistola dedi- 
catoria ad Leopoldum I. imperatorem directa, et index personarum. 
— Part. autogr. (?) 

16756. [A. N. 48. C. 29.] ch. XVIII. 22 f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
Mysteria gaudiosa beatae Mariae virginis, quaternis vocibus comitante 
organo concinenda. 

1. l a — 4 b . Mysterium I. ( Ave Maria, gratia plena\) 

2. 5 a — 8 b . Mysterium II. ( Jam plena gratia Maria surge .) 

3. 9 a — 14 a . Mysterium III. ('Gloria in excelsis Deo\) 14 b vacat. 

4. 15 a — 18 b . Mysterium IV. ( c O miracula, o spectacula\) 

5. 19 a — 22 b . MysteriumV. ( c Ubi es electe, ubi es dilecte\) Partt. 
autogr. — (Kochel, n. 289.) 

16757. [A. N. 48. C. 38.] ch. XVII. 10. f. Leopoldus I. imperator. c Hym- 
nus ( Fortem virili pectore'") pro communi, nec virgine nec martyre. 
C. A. T. B. 2 Viol/ Accedit b. cont. (= org.) Part. autogr. 

16758. [A. X. 33. B. 19.] ch. XVII. 58. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Magnificat a 5 (voci) con violini\ Part. 

16759. [A. N. 33. B. 20.] ch. XVII. 36. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Magnificat a cinque uoci e quattro strumenti . Part. autogr. 

16760. [A. X. 33. B. 21.] ch. XVII. 16. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Nunc dimittis; a 5 voci concertato con istrumenti. 1684\ Part. autogr. 

16761. [A. N. 33. B. 22.] ch. XVII. 18. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
Magnificat a 5 (voci) concertato con violini . Part. 

16762. [A. N. 33. B. 23.] ch. XVII. 32. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
'Magnificat a 5 (voci) con 5 strumenti. 1676\ Part. autogr. 

16763. [A. N. 33. B. 24.] ch. XVII. 30. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Confitebor (tibi Domine) a quattro voci concertato con violini. 1682. 
Part. autogr. 

16764. [A. N. 33. B. 25.] eh. XVII. 40. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Confitebor (tibi Domine) a 5 voci con 2 violini\ Part. autogr. 

16 765. [A. N. 33. B. 26.] ch. XVII. 14. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
Miserere a 8 (voci), pieno spartito in 2 cori\ Part. 

16766. [A. N. 33. B. 27.] ch. XVII. 52. f. Colonna, Johannes Paulus. 

Kyrie e sequenza da morto (Dies irae) a 5 (voci) con violini e ri- 
pieni. 1676\ Accedit offertorium: Domine Jesu Christe. Part. autogr. 

16767. [A. N. 33. B. 28.] ch. XVII. 10. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Veni creator Spiritus a 5 (voci) , partim eomitantibus violinis. Part. 
autogr. 16768—16780. 229 

16768. [A. N. 33. B. 30.] ch. XVII. 14. 4°. Colonna, Johannes Panlns. 
Laus Deo. Sequeuza a 5 (voci) con violiui e ripicui per la pentecoste. 

(Veni sancte Spiritus.) 5 Part. autogr. 

16769. [A. N. 33. B. 33.] ch. XVII. 10. 4° Colonna, Johannes Paulua. 

Domine (ad adjnvandum) a 5 (voci) concertato 1 cornitantibus violinis. 
Part. 

16770. [A. N. 33. B. 34.] ch. XVII. 10. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Domine (ad adiuvandum) a 5 voci concertato con stromenti e ripieni. 
1692. 5 Part. 

16771. [A. N. 33. B. 36.] ch. XVII. 16. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Domine ad adjuvandum. A 5 (voci) concertato con Irotnba ed instru- 
menti. 1686 . Part. autogr. 

16772. [A.N. 33. B. 37.] ch. XVII. 12. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
Domine (ad adjuvandum). A 5 (voci) con 5 istromcnti e ripieni. 
1680'. Part. autogr. 

16773. [A.N. 33. B. 38.] ch. XVII. 16. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Domine (ad adiuvandum) a 8 (voci) con violini c trombe. 1679 . 
Part. 

16774. [A. N. 33. B. 40.] cb. XVII. 16. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

magnum divini amoris opus . In festo s. spiritns. Basso solo comi- 
tante organo et duobus violinis. Part. 

16775. [A. N. 33. B. 41.] ch. XVII. 16. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
^Motetto a 5 (voci) con stromenti' (Jubilate, cantate, ridete). Part. 
autogr. 

16776. [A. N. 33. B. 47.] ch. XVII. 24. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Dixit Dominus Domino meo\ 5 voc. comitantibus instrumentis. 
Part. autogr. 

16777. [A. N. 33. B. 46.] ch. XVII. 16. f. Colonna, Johannes Paulus. 
Dixit (Dominus Domino meo) a 8 (voci) concertato con violini c ri- 

pieni . Part. autogr. 

16778. [A. N. 33. B. 45.] ch. XVII. 30. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Dixit (Dominus Domino meo) a 5 (voci) concertato con strumenti e 
ripieni . Part. 

16779. [A. N. 33. B. 44.] ch. XVII. 8. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
'Benedictus (Dominus Deus Israel) a 8 (voci) pieno\ Tart. 

16780. [A. N. 33. B. 43.] ch. XVII. 24. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
'Laetatus (sum) a 5 (voci) con istromenti e tromba. 1677 . Part. 
autogr. 230 16781 — 16788. 

16781. [A. N. 33. B. 42.] ch. XVII. 16. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Motetto (Lyrae, plectra, plaudite, canite) a 5 voci concertato con 
stromenti e tromba per ogni tempo. 1688\ Part. autogr. 

16782. [A. N. 33. B. 50.] ch. XVII. 20. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Credo. A 8 voci con 5 stromenti, se piace\ Part. autogr. 

16783. [A. N. 34. B. 40.] ch. XVII. 14. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 

Confitebor (tibi Domine). A 3 voci: C. A. B. con violini. Breve e 
facile. 1690\ Part. autogr. 

16784. [A. N. 33. A. 75.] ch. XVII. 24. 4°. Colonna, Johannes Paulus. 
'Laudate (pueri) a 4 (voci) con violini\ Comitante organo. Part. 
autogr. 

16785. [A. N. 48. D. 21.] ch. XIX. 1. f. Vogler, Josephus Georgius. Operis 
cuiusdam pro violino compositi fragmentum. Autogr. 

16786. [A. N. 36. C. 71.] ch. XVIII. 75. 4°. Bach, Carolus Philippus Em- 
manuel. Varia opera musica, instrumentis tantum aptata. 

1. l a — 4 a . ^Arioso per il cembalo e violino\ 4 b vacat. 

2. 5 a — ll a . c Sinfonia a cembalo e violino\ ll b vacat. 

3. 12 a — 21 a . °Trio a eembalo e violino\ 21 b vacat. 

4. 22 a — 34 b . c Trio a cembalo e violino\ 35 a — 35 b vacat. 

5. 36 a — 42 a . c Trio a cembalo e flauto\ 42 b vacat. 

6. 43 a — 51 b . c Trio a cembalo e viola da gamba\ 

7. 52 a — 64 a . c Trio a cembalo e violino\ 64 b vacat. 

8. 65 a — 75 a . c Trio a cembalo e violino\ 75 b vacat. Partt. 

16787. [A. N. 48. E. 97.] ch. XIX. 21 f. Diabelli, Antonius. c Grabschrift 
S r . kais. Hoheit des Erzherzogs Rainer, . . . von ihm selbst verfasst. 
In Musik gesetzt fiir eine Singstimme mit Basso . 

l a . Inscriptio cum textu epitaphii lingua germanica. l b vacat. 
2 a . Inscriptio cum textu epitaphii lingua italica. 
I. 2 b — 6 b . c Mein Glaube. (La mia Fede.) 5 Pro una voce comi- 
tante clavichordio aut physharmonica. 
II. 7 a — ll a . Idem cantus, alto vel baritono aptatus, iisdem instru- 
mentis comitantibus. ll b vaeat. 

III. 12 a — 15 a . c Marcia funebre su la morte di Sua Altezzaimperiale, 
1'Arciduca Ranieri. Composto per Pianoforte\ Duabus manibus 
aptatum. 15 b vacat. 

IV. 16 a — 21 a . Idem, quatuor manibus pulsandnm. 21 b vacat. 
Autogr. 

16788. [A. X. 48. D. 16.] ch. XIX. 51. f. Hauck, Guilelmus. c Grosse Varia- 
tionen und Pondo iiber die Arie Komm holde SchoW aus der Oper 
c Die weisse Dame' fiir das Piano-Forte mit vollstandiger Orchester- 
Begleitung ... 9. Werk\ Prts. sep. 22. 16789—16797. 231 

16789. [A. N. 48. D. 17.] ch. XIX. 46. f. obl. Chopin, Fridericus. c La ci 
darem la mano; varie pour le pianoforte avec accompagnement d'or- 
chestre, dedie a Mr. Titus Woyciechowski . . . Oeuvr. 2\ Accedunt 
notae: l J'accepte avec plaisir. T. Woyciechowski\ Alia: c Korrectur. 
Nidecki, Leopoldstadt, N° 261, 1 Stock\ Prts. sep. 16; pars pro clavi- 
chordio autosr. auctoris. 'D' 16790. [A. N. 33. D. 16.] ch. XVIII. 24 f. obl. Mozart, Wolfgangus Ama- 
deus. Missa in F a canto, alto, tenore, basso, 2 e violini, violone e 
organo . Part. (Kochel, n. 194.) 

16791. [A. X. 65. A. 65.] ch. XIX. 136. f. obl. Gluck, Christophorus, eques 
de. Le nozze d' Ercole e d' Ebe. Dramma per musica da rapprescntarsi 
nella villa real di Pillnitz in occasione delle doppie auguste nozze 
celebrate in Dresda. L'anno 1747. Part. 

16792. [A. X. 65. A. 44.] ch. XIX. 2. 8°. Maschek, Vincentius. 'Wiegen- 
lied, componiert und Sr. Majestat, unseren (!) allgeliebten Landesvater 
Eranz Josef L, und Ihro Majestat unserer allgeliebten Landesmutter 
Elisabeth fiir S r (!) kaiserlichen Hohheit den neugeborenen Prinzen 
. . . dargebracht. Opus (Lieblicher Knab' ich wiege singend dich ein) 
voci solae (c), comitante clavichordio aptatum. Part. 

16 793. [A. N. 65. A. 73.] ch. XIX. 29. f. obl. Willmers, Paidolphus. c He- 
roische Ouverture fiir grosses Orchester. Mit Beniitzung des Signals 
der oesterr. Jager und der oesterr. Volkshyrnne\ In fine operis nota: 
£ Hamburg, d(en) 18 ten April, 1853\ Part. 

16794. [A. N. 48. E. 86.] ch. XIX. 6. f. obl. Lickl, Carolus Georgius. c Die 
heilige Caecilia. Legende von Th(heodor) Korner. Mit melodrama- 
tischer Musik-Orchester-Begleitung\ Opus instrumentis solis aptatum. 
In fine nota: Wien, am 3. April, 185l\ Part. autogr. 

16795. [A. X. 48. E. 79.] ch. XVIII. 33. f. obl. Reichardt, Johannes Fri- 
dericus. Der 65. Psalm nach Moses Mendelssohns tJbersetzung ; 4 voc. 
comitantibus instrumentis. Textus germanicus et latinus subiunguntur 
modis musicis. Part. autogr. (?) 

16796. [A. X. 48. E. 84.] ch. XIX. 8 f. 4°. Sechter, Simon. c Psalm von 
(Friedrich Gottlieb) Klopstock (Um Erden wandeln Monde) . . . Basso 
solo mit Mannerchor und Clavierbegleitung\ Part. autogr. 

16797. [A. N. 48. E. 85.] ch. XIX. 20. f. obl. Klein, Bernhardus. c Hiob. 
Oratorium von . . . ehemaligen Musikdireetor in Berlin . . . Opus vivis 
vocibus concinenlibus instrumentis decantandum. Accedit nota: Aus 
der Sammlung des Herrn Georg Poelchau in Berlin erhalten am 
15. May, 1836. Aloys Fuchs\ Part. autogr. 232 16798. 

16798. [Suppl. 3475.] cb. XVII. 136 f. obl. Collcctio operum niusicorum 
pro clavichordio a divcrsis artificibus compositorum, quae suites* sive 
partite nuncupantur. Partitio, quani tabulaturam organicam, germa- 
nico modo factam adpellant. F. l a . nota manu posteriori exarata: 
Friiber im Bcsitz dcs Cantor und Organistcn Fleiscbbauer in bondcrs- 
bausen (von 1801 — 1836 im Amte)\ In operculi posterioris parte 
interiori nota: 31. 8bris v(er)fertiget. 1699. C. Gr. Post nubila 
Phocbus\ 

1. 2 a — 5 a . (Grimm,) C. Praeludium cum scx variationibus, 
sequentibus Courante Sopra la Mayrin , et Sarabande I. et II. 

2. 5 b — 7 a . Froberger, Jobannes Jacobus. Allemande, Courante, 
Sarabande, Gigue. 

3. 7 b — ll a . (Grimm,) C Bergamasco cum octo variationi- 

bus. (Var. 2. = Double, Var. 8.= Courante.) Sequuntur: Sara- 
bande I.etlL, Gigue c sopra le Bergamasco 5 ... (Comp. 31.0ctob. 
1698.) 

4. ll a — 13 b . (Grimm,) C . . . . Praeludium, Allemande, Courante, 
Sarabande, Gigue. 

5. 13 b . (Grimm,) C . . . . Praeludium. 

6. 14 a — 17 a . Froberger, Johannes Jacobus. Allcmande, Double, 
Courante, Double, Sarabande, Gigue. 

7. 17 b — 18 a . Incertus. Allemande, Double. 

8. 18 b — 19 a . (Grimm,) C Courante, Praeludium. 

9. 19 b ~21 a . Frobergei", Johannes Jacobus. Allemande, Courante, 
Sarabande, Gigue. 

10. 21 b — 24 a . Idem. Allemande, Double, Courante, Double, Sara- 
bande, Double, Gigue. 

11. 24 b — 25 b . Incertus. Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. 

12. 26 a — 28 a . Incertus. Allemande, Courante, Aria, Sarabande, 
Gigue. 

13. 28 b . (Grimm,) C... Praeludium. 

14. 29 a — 31 b . Froberger, Johannes Jacobus. Allemande, Double, 
Courante, Double, Sarabande, Double, Gigue. 

15. 32 a — 36 a . Incertus. (= H. G. Gr.) Phantasia, Allemande (= 
Lamento), Sarabande, Gigue. 

16. 36 b — 42 a . Bacbgelbel, J. (= Pachelbel, Johannes.) Aria, 
cum sex variationibus, Ciacone, cum tredecim variationibus. 

17. 42 b . (Grimm,) C Praeludium. 

18. 43 a . Idem. Praeludium. 

19. 43 b — 44 a . Froberger, Johannes Jacobus. Allemande, Cou- 
rante. 

20. 44 b — 45 a . (Grimm,) C Sarabande, Gigue. 

21. 45 b — 46 b . Froberger, Johannes Jacobus. Allemande, Gigue. 233 

22. 47" — 49\ (Grimm,) C Folie. L'Espagne; cum quinque 

variationibus. 

23. 49 b . Idem. Praeludium. 

24. 50 a — 51 a . Froberger, JohannesJacobus. Allemande, Courante, 
Sarabande, Gigue. 

25. 51 b — 54 a . Sign. Cob. (= Signore Coberg, Anton?) Prac- 
ludium, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. 

26. 54 a — 55 a . (Grimm,) C Praeludium. 

27. 55 a — 57 b . Incertus (= BHT). Allemande, Double, Courante, 
Double, Sarabande, Double, Gigue. 

28. 58 a . (Grimm,) C Praeludium. 

29. 58 b — 59 b . Froberger, Jobannes Jacobus. Alleniande,Couranfe, 
Sarabande, Gigue. 

30. 60 a — 63 a . (Grimm,) C . . . . Praeludium, Allemande, Courante, 
Sarabande, Gigue. 

31. 63 a — 65 a . Idem. Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, 
Gigue. 

32. 65 b — 67 a . Incertus. Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. 

33. 67 b — 69 a . Incertus. Allemande, Sarabande, I. et II., Gigue. 

34. 69 b — 70 b . Incertus. Chaconne, La Marche, Gigue. 

35. 71 a — 71 b . Incertus. Passepied, Marche. 

36. 72 a . Incertus. Air: Io ti credo'. 

37. 72 b — 73 a . Incertus. Air: 'Permettete'. 

38. 73 b — 74 a . Incertus. Air, I. II., Menuct, Rigaudon, Gigue. 

39. 74 b . Teleman, (Georgius Philippus). Menuet, Alternatio. 
75 a vacat. 

40. 75 b — 76 a . Incertus. Air d^Angleterre. 76 b — 77 a vacant. 

41. 7 7 b — 79 b . Petz, (Johannes Christophorus). Ouverture, Ga- 
votte, Air, Rigaudon, Trio, Gigue, I. II. 

42. 80 a . (Grimm,) C... Praeludium. 

43. 80 b — 83 a . Incertus. Ouverture (L), ( Les songes funestes ), 
Suite, Ouverture (II.), Ouverture (LLL), Ouverture delpasto- 
ral' (IV.). 

44. 83 b — 84 a . (Steffani, Augustinus.) Ouverture de 'Rivali con- 
cordi\ 

45. 84 b — 85 a . Incertus. Ouverture. 

46. 85 b — 86 a . Incertus. Ouverture. 

47. 86 b — 87 a . Incertus. Ouverture d'Orlando generoso. 

48. 87 b — 88 a . (Lully, Johannes Bapt.) Ouverture d'Isis. 

49. 88 b . Incertus. Ouverture de 1'Amour. 

50. 89 a — 90 a . Incertus. Ouverture. 

51. 90 a — 91 a . (Steffani, Augustinus.) Ouverturc: Briseide. 

52. 91 b — 94 a . Petz, (Joannes Christophorus.) Ouverture, Air, 
Gavotte, Menuet, Air, Bondeau. 234 16798. 

53. 94 b -95 a . Corelli, (Archangelus). Gigue. 

54. 95 b — 98 a . Petz, (Johannes Christophorus). Ouverture Entree, 
Rondeau, Menuet, Air, Gigue. 

55. 98 b — 99 a . Iucertus. Lungi ncrnbi\ 

56. 99 a — 99 b . Incertus. c Ma bandon\ 

57. 100 a — 100 b . Incertus. c Si rivego\ 

58. 100 b — 101 a . Incertus. c Lasciate di bacciar'. 

59. 101 b — 102 a . Incertus. c Air\ 

60. 102 b — 103 a . Incertus. c Aria\ 

61. 103 a . Incertus. Aria\ 

62. 103 b — 104 a . Incertus. c Aria\ 

63. 104 b — 105 a . Incertus. c Aria\ 

64. 105 b — 106 a . Incertus. c Aria\ 

65. 106 b . Incertus. Aire\ 

66. 107 a . Incertus. c Aire\ 

67. 107 b — 108 a . Incertus. c Aire: Jo non so. 

68. 108 a — 109 a . Incertus. c Arie de 1'opera del Orlando\ a) c Mi 
promette\ b) Luci belle . 

69. 109 b — 110 b . Incertus. °Aria: Italienne\ I. et II. 

70. 110 b — lll a . Incertus. c Perrira, perrira\ 

71. lll a . Incertus. Ama infido col mio\ 

72. 1 1 l b — 112 a . Incertus. c Fortuna, assistimi'. 

73. 112". Incertus. *La natura e troppo\ 

74. 112 b . Incertus. c Ce larmi conforti\ 

75. 113 a . Incertus. C A1 voler del Dio bambino\ 
-114 a . Incertus. 'Piu caro tesauro\ 

Incertus. C A che serve\ 
-115 a . Incertus. c Dolci cari vitali\ 
-115 b . Incertus. c De vostri contenti\ 
-116 b . Incertus. c Son dolci\ 
-117 a . Incertus. Vanne, vanne\ 

Incertus. c Cio che tocca, muove\ 
-118 b . Incertus. E la speme un dolce mal . 

84. 118 b — 119 b . Incertus. La speranza\ 

85. 119 b — 120 a . Incertus. c Arcier che m' hai\ 

86. 120 a — 120 b . Incertus. c Tenerezza deh cessa\ 

87. 121 a . Incertus. c Soffriro\ 

88. 121 b — 122 a . Incertus. c Aire\ 

89. 122 b — 123 a . Incertus. c Vieni, vieni, speranza cara\ 

90. 123" — 124 a . Incertus. 'Soffro peno\ 

91. 124 a — 125 a . Incertus. 'Moriro\ 

92. 125 b — 126 a . Incertus. c Chi mi pace\ 

93. 126 b — 127 a . Incertus. °Ira eterna\ 

94. 127 b . Incertus. c Danno i colpi\ 7 6. 


113 b 


77. 


114" 


78. 


114 b 


79. 


115 a 


80. 


116 a 


81. 


116 b 


82. 


117 b 


83. 


118 a 95. 


128 a - 


-128 b . 


96. 


128 b - 


-129 a . 


97. 


129 b - 


-130 a 


98. 


130 a - 


-130 b 


99. 


131 a - 


-132 a 


100. 


132 a - 


-133 a 


101. 


133 b - 


-134 a 


102. 


134 a - 


134 b 


103. 


134 b - 


-135 a 


104. 


135 b - 


-136 a 16798 — 16804. 335 

Incertus. Ha te lungi\ 

Incertus. Vaga arciera\ 

Incertus. Rondinella\ ( c pro lubitu alta\) 

Incertus. Tu m' hai promesso\ 

Incertus. Io lo so, perche\ 

Incertus. Agitati miei pensieri'. 

Incertus. Se credessi\ 

Incertus. Xegli eccessi\ 

135 a . Incertus. Xon e gia la lontananza\ 
136 a . (Grimm.) C. Aria: c Rosette\ 

16799. [Suppl. 3477.] ch. XIX. 52 f. obl. Reichardt, Joannes Eridericus. 
c Jery und Biitely. Singspiel in 1 Act . Libellum composuit Joannes 
Wolfgangus de Goethe. Part. 

16800. [A. X. 48. E. 76.] cb. XVIII. 15. f. obl. Salieri, Antonius. "Scherzi 
istrumentali a 4 di stilo fugato\ Opera numero tria, 2 vlis., vla., vlc. 
aptata. Accedit in fine operis schedula chartacea, notam de missa 
mortuorum, pro auctore musico decantanda, continens. Partt. 

16801. [A. X. 48. B. 29.] ch. XVIII. 2. 4°. Frieberth, Carolus. ^Canone 
retrogrado (Sero sub idea ni sumus in aedibus ores) a 4 voci, di cui 
parole e musica sono di me .... cavagliere e conte Palatino, maestro 
di capella alla cesarea regia chiesa, detta am Hof, e dell' universita di 
Vienna'. Autogr. 

16802. [A. X. 48. D. 5.] ch. XIX. 5. f. obl. Moscheles, Ignatius. 'Prelude 
und Fuge; geschrieben im October, 1827 . . . (in) London\ Opus clavi- 
chordio aptatum. Praecedit nota, addita manu coniugis nominati auc- 
toris : c In this lesson the author has chosen the form of a fugue, pre- 
ceded by a prelude, in order to give the performer a practice in thc 
strict style of the old school . . . 

16803. [A. X. 48. D. 6.] ch. XIX. 2 f. obl. Gratz, Josephus. c Motetto a 4 
voci con organo: Qui timetis Dominum . Part. 

16804. [A. X. 48. D. 6.] ch. XIX. 27. f. obl. Miiller, Wenceslaus. Collectio 
partium singularum ex dramatibus ab auctore nominato compositis. 

l a — 9 a . Praecedit elenchus, inscriptus: c Die von mir, Wenzel 
Miiller, Kapellmeister des k. k. privileg. Theaters in der Leo- 
poldstadt in Wien componierten Opern von 1786 bis 1828 . 
9 b vacat. 
1. 10 a — 15 b . c Arie (Wer niemals einen Eausch gehabt) von (!) 
Hausmeister aus der komischen Oper*. Das neue Sonntagskind 
... Aufgefiihrt zum ersten Mahl den 12 ten October, 1793\ 
B. solo, comitantibus instrumentis. — In fine nota: . . . 1829. 
in January. Wien . 236 16804—16811. 

2. 16 a — 23 b . c Q,uartett, Canon. (Was niitzen Scepter, Land und 
Kronen.) Aus der heroisch-komisehcn Oper: Das Schlangenfest 
in Sangora . . . Aufgefiihrt zum crsten Mahl den 15 ten De- 
cember, 1796\ Comitantibus instrumentis decantandum. In 
fine nota: ... 1829. in January. Wien\ 

3. 24 a — 27 a . 'Quartett (So leb' denn wohl, du stilles Haus). Aus 
dem Zauberspiel: Der Alpenkonig und der Menschenfeind. 
Aufgefiibrt zum erstenmal den I7 teu October, 1828\ Comi- 
tantibus instrumcntis decantandum. In finc nota: . . . 1829. in 
January. Wien\ — 27 b vacat. Partt. autogr. 

16805. [A. N. 33. D. 64.] ch. XIX. 12. f. obl. Clinio, Theodorus. 'Nuptiae 
factae sunt\ Motetta 13 vocibus decantanda, in tres choros divisa. 
Secunda pars: Dic mihi. quis est unus . Tertia pars: 'Dic mihi, quae 
sunt duodecim\ Apographum exLicaei filarmonici Bononiensisbiblio- 
theca\ Part. 

16806. [A. N. 48. D. 3.] ch. XIX. 1. f. obl. Weber, Gottfriedus. DasVoge- 
lein\ (Ein Voglein flog durch Wald und Feld.) Cantilena, C. solo, 
concinente clavichordio aptata. Part. 

16807. [A. N. 48. B. 49.] ch. XIX. 36. f. obl. Lindpaintner, Petrus Jo- 
sephus. Potpourri (en Ee) d'apres des themes, tires du ballet Joko, 
avec accompagnement d'orchestre; compose et dedie a son ami Cbarles 
Keller, premiere fliite de S. A. le prince de Furstenberg . . . Oeuvre 
62\ Accedunt quaedam notae, ad typographum directae. Part. autogr. 

16808. [A. N, 48. B. 30.] ch. XIX. 11. f. obl. Seyfried, Ignatius, eques dc. 

Fest-Chor(Hymnus) fiir 4 SingstimmenmitvollerOrchesterbegleitung: 
Salvum fac imperatorem nostrum. Zur . . . Greburts- und Nahmens- 
feyer Sr. Majestat Franz I. . . . Sr. Excellenz . . . Grafen Moriz v. 
Dietrichstein ... gewidmet\ In fine nota: O. c. D. e. a. m. D. gl. 
1829. Sfd. D Accedit altera censoris: Excudatur, wenn die Dedications- 
annahme des Herrn Grafen Dietrichstein beygegeben ist. Vom k. k. 
C. Biich. Rev. Amt, Wien, am 26. Nov. 1829. Sartori\ Part, autogr. 

16809. [A. N. 65. A. 72.] ch. XIX. 5. f. obl. Hiinn, Carolus. 'Festmarsch 
der Bayern bei der Verlobungskunde; comp. u. arrang. und Seiner k. k. 
Majestaet Franz Josef . . . gewidmet von . . . Stabshornist des k. bayer. 
6. Jagerbataillons in Miinchen. 1854 . Opus instrumentis flatu sonan- 
tibus (= orchestra militari) aptatum. Part. 

16810. [A. N. 48. B. 43.] ch. XIX. 8. f. obl. Seyfricd, Ignatius, Eques de. 

Libera. Zum Gebrauchebey Auffiihrungen desMozart'schenRequicms\ 
4 voc. comitantibus instrumentis. Part, autogr. 

16811. [A. N. 48. D. 44.] ch. XVIII. 20. f. obl. Canabich, Christianus. 

Symphonia a 12 stromenti. Nel mese di X brc 1794 . Part. autogr. 16812—16822. 237 

16812. [A. N. 48. B. 40.] ch. XIX. 36. f. obl. Assmayr, Ignatius. c Adagio 
und Bondo\ Pro clavichordio, comitantibus instrunientis : cornu, flauto, 
clarinetto, fagotto, 2 violinis, viola et basso. Part. autogr. 

16813. [A. N. 48. B. 41.] ch. XIX. 59. f. obl. Czemy, Carolus. 'Concertino 
pour le pianoforte avec accompagnement de 2 violons, alto et violon- 
celle obliges, et 1 fliite, 2 hautbois (ou clarinettes), 2 bassons, 2 cors, 
contrebasse, trompettes et timballes ad libitum. Op. 19 7'. Part. autogr. 

16814. [A.N. 48. C. 25.] ch. XIX. 28. f. obl. Pergolese, Johannes Bap- 
tista. c Stabat (mater)\ Vocibus solis et choris, quaternis vocibus de- 
cantandis aptavit Josephus nobilis ab Eybler, qui etiam codicem sua 
manu exaravit. Part. 

16815. [A. X. 48. C. 55.] ch. XVIII. 6. f. obl. Pallotta, Matthaeus. c Mise- 
rere; pro funere comitando quattuor vocibus concinendum. 1736\ 
Part. autogr. 

16816. [A. X. 48. D. 46.] ch.XIX. 4. f. obl. Ayblinger, Johannes Casparus. 
c Offertorium : Scapulis suis obumbrabit\ 5 voc. In fine nota: 23./2., 
(18)27\ Part. autogr. 

16817. [A. N. 48. B. 42.] ch. XIX. 7. f. obl. Wiirfel, Wenceslaus. c Grand 
rondeau brillant pour le pianoforte, compose et dedie a son altesse 
imperiale madame l'archiduchesse Henriette, nee princesse de Xassau- 
Weilbourg ... Oeuv. 30\ Accedunt notae diversae: 1. Ihre kaiserl. 
Hoheit die Erzherzoginhaben die Zueignung genebmiget. Auf bdchsten 
Befehl: Gr. Griinne E. M. L. D 2. \Excudatur. Vom k. k. C. Buch.-Kev. 
Amt. Wien, am 20. Marz, 1826. Sartori\ 3. Attingit bibliopolam 
Steiner. 

16818. [A. X. 48. B. 46.] ch. XVIII. 12. f. obl. Eberl, Antonius. 'Caprice 
et rondeau pour le piano-forte\ Autogr. 

16819. [A. N. 48. B. 47.] ch. XIX. 18. f. obl. Spohr, Ludovicus. c Quatuor 
brillant, pour deux violons, alto et violoncelle. Oeuv. 30. Majo. 1814\ 
Part. autogr. 

16820. [A. N. 48. B. 51.] ch. XIX. 12. f. obl. Czerny, Carolus. 'impromptu 
brillant pour le pianoforte a 4 mains ... Oeuv. 116\ Accedit nota 
censoris: 'Excudatur; den 20. Juny 1826. Sartori\ Infine: 'Vollendet 
26. December, 1825. C. Czerny\ — Ambo partes (primo et secondo) 
modo partitionis iunctae sunt. 

16821. [A.N. 48. B. 36.] ch. XVIII. 8. f. obl. Kozeluch, Johannes Antonius. 
'Graduale de ss. trinitate (Benedictus es Domine); a 4 vocibus, 2 vio- 
linis, 2 obois oblig., 2 clarinis in C et organo\ Accedunt notae pos- 
sessorum. Part. 

16822. [A. N. 48. D. 26.] ch. XIX. 1. f. Mayr, Johannes Simon. c Cavatina 
(O di quest' alma)\ S. solo (vel violino aut flauto solo) comitante 
clavichordio. In capitenota: 'Bergamo, l mo febrajo 1818\ Part. autogr. 238 16823 — 16835. 

16823. [A. N. 48. C. 88.] ch. XVIII. 1. f. obl. Haydn, Josephus. l Trust not 
too much . Cantilena anglica, voci solae comitante clavichordio aptata. 
Part. autogr. 

16824. [A. N. 48. C. 79.] ch. XVIII. 34. f. obl. (Ziani, Marcus Antonius.) 

(Missa) a 5 voci con istromenti. M. A. Z. 1708'. Part. autogr. 

16825. [A. N. 48. C. 80.] ch. XVIII. 44. f. obl. (Ziani, Marcus Antonius.) 

Messa a. 5 voci con 5 istromenti. 171l'. Part. autogr. 

16826. [A. N. 33. D. 65.] ch. XIX. 40. f. obl. Donizetti, Cajetanus. c Para- 
frasi del Christus. Vienna, feb. 1844'. Opus 2 voc. (S., Contralto), 
comitantibus instrumentis. Part. 

16827. [A. N. 48. B. 31.] ch. XIX. 3. f. obl. Pleyel, Ignatius. c Trio X 10 3'. 
Opus violino, viola et violoncello instructum. Part. autogr. 

16828. [A. X. 48. B. 48.] ch. XIX. 15. f. obl. Hummel, Joannes Nepo- 
mucenus. 

I. l a — 14 b . Introduction, Variationen und Schluss-Rondo iiber ein 
beliebtes englisches Lied (The pretty Polly) fiirs Pianoforte 
komponiert und Herrn Joseph Berger gewidmet von seinem 
Freund... 75. Werk'. (1816.) Autogr. 
II. 15 a . c Variazione di G(iovanni) Nep. Hummel. Fiir Herrn Dia- 
belli . Autogr. 15 b vacat. 

16829. [A.N.48.D. 4.] ch. XIX. 1. f. obl. Winneberger, Paulus. c 6 Walzer 
... 1820. 3 tes Halbdutzend'. Opera clavichordio aptata. In fine ac- 
cedit nota de vita auctoris musici, manu posteriori exarata. Praecedit 
operi inscripti ab Aloysio Fuchs exarata. Autogr. 

16830. [A. X. 48. B. 38.] ch. XIX. 4. f. obl. Mazas, Jacobus Ferreolus (?). 

Romanze fiir obligate Violin mit Quartettbegleitung'. Part. autogr. 

16831. [A.N. 48. C. 77.] ch. XVIII. 16. f. obl. Ziani, Marcus Antonius. 

Messa a 4 da capella con 1'organo e senza dell' 8° alla 4 a '. Part. 
autogr. 

16832. [A.X. 48. C. 78.] ch. XVIII. 32. f. obl. Ziani, Marcus Antonius. 

Messa in honore di Santo Gioseffo; a, 5 voci con istromenti ed un 
trombone e fagotto obligato. 1710'. Part. autogr. 

16833. [A. X. 48. D. 9.] ch. XIX. 2. f. obl. Bach, Johannes Sebastianus. 
Fuga. Duobus violinis, violae et basso aptata a Ferdinando Guilelmo 
Bonora, de cuius studiis musicis pauca praemisit Aloisius Fuchs. 
Part. autogr. Bonorae, testante id Francisco Sal. Kandler. 

16834. [A. X. 48. D. 8.] ch. XIX. 1. f. obl. Wanhall, Johannes Baptista. 

Bondo fiirs Clavier auf 4 Hande'. Fragmentum. Accedit nota de dis- 
positione et divisione singularum partium. Autogr. 

16835. [A. X. 48. C. 86.] ch. XIX. 32. f. obl. Haydn, Josephus. Operum 
musicorum fragmenta et adumbrationes variae, tum singulae voces et 
singula instrumenta cum partitiones modorum. 16835—16844. 239 

1. l a — 20\ Adumbrationes pro condendo opere musico Die 
Schopfung' inscripto. Vacant foll. : 2\ 3 b .— 4 a . 5 a . ll a .— 13 a . 
14 b . 19 a . 

2. 21 a — 32 b . Adurnbrationes pro missa quadam condenda. Vacant 
foll.: 23 b .— 24 a . 25 b .— 26 a . 29\— 32 a . 

16836. [A. N. 48. D. 42.] ch. XIX. 23 f. obl. Xeuner, Carolus. c Die 
Schopfungs-Tage ( c Als todt und schweigend noch die Erde'). Aus 
(Friedrich Adolf) Krummachers Textbiichlein ersten Biindchens\ 
5 voc. comitantibus instrumentis. Accedit nota: In Musik gesctzt 
und seinem Freunde (Michael) Hauber gewidmet von K. X. im July, 
1810. Part. autogr. 

16837. [A. X. 48. B. 45.] ch. XIX. 2 f. obl. Coccia, Carolus. c Fuga per imi- 
tazione. 11°. tono\ 4 vocibus vivis aptatum opus sine textu. Part. 
autogr. 

16838. [A. X. 48. B. 44.] ch. XVIII. 3. f. obl. Haydn, Johannes Michael. 
c Notturno a 2 violini, 2 corni, viola e basso\ Part. autogr. 

16839. [A. X. 48. C. 68.] ch. XIX. 88. f. obl. Mozart, Vfolfgangus Amadeus. 
c Cosi fan tutte\ Drama musicum trium actuum restrictum pro minore 
orehestra (duobus violinis, viola, violoncello et clavichordio) ab abbate 
Maximiliano Stadler. Part. autogr. Stadleri. 

16840. [A. X. 44. Aa. 10.] ch. XIX. 117. f. obl. Benda, Georgius. c Medea 
und Jason. Ein mit Musik vermischtes Drama. Text von . . . (Frierd- 
rich Wilhelm) Gotter\ Part. 

16841. [A. X. 44. Aa. 11.] ch. XVIII. 51. f. obl. Benda, Georgius. c Py- 
o-malion: einMonodramavon J. J.RousseaumitmusikalischenZwischen- 
satzen begleitet . . . Part. 

16842. [A. X. 48. B. 39.] ch. XVIII. 11. f. obl. Schubart, Christianus Fri- 
dericus Daniel. c Salve Regina, in deutscher Ubersetzung, X° l\ (Sei 
seerusset, Hinimelsfurstin.) Opus c. solo comitantibus instrumentis 
instructum. Inscriptioni additur nota (manu Aloysii Fuchs): Ge- 
schrieben wiihrend seiner Gefangenschaft auf der Feste Hohenasperg . 
Part. autogr. 

16843. [A. X. 44. Aa, 9.] ch. XVIII. 72. f. obl. Benda, Georgius. "Ariadne 
auf Xaxos. Ein Duodramma mit muBikalischen zwischen-siitzen. Text 
von ... (Johann Christian) Brandes\ Part, 

16844. [A. X. 49. B. 32.] ch. XVII. 52 et 77. f. Draghi, Antonius. C I1 cro- 
cifisso per gratia, overo: S. Gaetano. Oratorio. Fatto 1'anno 1692. 
Poesia del Xiccolo Minati\ Opus duarum partium, quae singulis 
continentur voluminibus. Xotantur personae et nomina cantorum. 
Part. 240 16845—16851. 

16845. [A. N. 49. B. 17.] cli. XVII. 60 et 74. f. Draghi, Antonius. c La 
Chimera . Fatta di cavalieri e darne nel carnevale dell' anno 1692. 
Poesia del Nicolo Minati\ Dramatis musici trium actuum actus I. et 
III.; actus II. deest. Volumini III. insertum est folium continens 
bassum continuum modorum pro saltibus, quos composuit Andreas 
Antonius Schmelzer ab Ehrenrueff. Notantur personae, scenarum 
mutationes, saltationes (= balli), quibus accedit index nobilium: JSTomi 
delle dame e cavalieri, che intervengono nel drama, posti non secondo 
il grado, ma secondo 1'ordine de personaggi di esso drama\ Part. 

16846. [A. N. 49. C. 67.] ch. XVII. 75 et 56. f. Draghi, Antonius. 'La 
chioma di Berenice\ Drama musicum continens undeviginti scenas, 
quarum I. — XII. volumine primo, XIII. — XIX. volumine secundo 
continentur. Libellus est Nicolai Minati. Modos pro saltibus, qui 
nunc desunt fecit Joh. Jos. Hoffer. Primum editum est drama anno 
1695. celebrando nominalia Eleonorae Magdalenae Theresiae impera- 
tricis. Notantur personae et nomina cantorum. Scena VII continet 

recitativo' et ariam' aLeopoldo I. imperatore numeris musicis in- 
structa (Ch' io m' habbi). Part. 

16847. [A. X. 49. A. 5.] ch. XVII. 38. f. Leopoldus I. imp. Romanorum. 
c Oratorio a 4, di S. Antonio di Padova. Musica di S. M. C. 1' anno 
1684'. Opus in duas partcs divisum. Part. 

16848. [A. N. 49. C. 24.] ch. XVII. 51. f. Draghi, Antonius. °La corona di 
spine. Composizione per il santissimo sepolcro. Poesia di Niccolo 
Minati. 1675\ Part, 

16849. [A. N. 49. D. 75.] ch. XVII. 43 et 60. f. Draghi, Antonius. c La 
forza dell' ainicitia\ Drama musicum trium actuum, qui singulis con- 
tinentur voluminibus; actus I. deest, Libellum fecit Nicolaus Minati. 
Opus anno 1681 compositum. Modi saltatorii ab Andrea Schmelzer 
compositi desunt, Part. 

16850. [A. N. 49. D. 7 7.] ch. XVII. 63 et 82. f. Draghi, Antonius. 'iphide 
greca\ Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur volu- 
minibus; actus I. deest. Libellum fecit Nicolaus Minati. Opus anno 
1670. celebrando diem natalem Margarethae imperatricis compositum. 
Inserta est aria^ (Amori, partite) a Leopoldo I. numeris musicis 
ornata. Infine actus II. insertum est folium continens modos saltatorios 
(entree, bouree). In fine actus III.: Introduttione ad un balletto dell' 
antico cesare con quattro degl' antichi, re della Grecia per la licenza. 
La scena rappresenta un palazzo nel cielo di Giove . . . Part, 

16851. [A. N. 49. C. 12.] ch. XVII. 79etl02. f. Draghi, Antonius. c L'amare 
per virtu. Fatta per la nascita della S. C. M. dell' imperatore Leopoldo 
primo. Poesiadel (Donato) Copeda ... L'anno 169 7 3 . Dramamusicum 
triura actuum, qui singulis continentur vohiminibus; actus II. deest. 16851 — 16857. 241 

Praecedunt operi indices personarum et cantorum: notantur scenarum 
mutationes et balli . Actui I. inserta est aria\ numeris musicis a 
Leopoldo I. imp. ornata (Vorrei sapere). In fine actus III.: c Intro- 
duttione ad un balletto per la licenza\ Modos saltatorios, qui deside- 
rantur, composuit Jobannes Josepbus Hoffer. Part. 

16852. [A. N. 49. C. 19.] cb. XVII. 38. f. Dragbi, Antonius. C I1 terremoto. 
Rapresentazione sacra all' ss mo sepolcro di Cbristo. Poesia di Nicolo 
Minati. NelP augustissima capella della S. C. R. maesta dell' impera- 
trice Eleonora. L'anno M.DC.LXXXLf. Part. 

16853. [A. N. 49. B. 16.] cb. XVII. 51. 60 et 69. f. Dragbi, Antonius. °Le 
stratagemi di Biante. Poesia di Nicolo Minati. Per la nascita de 
1'imperatrice Eleonora. 1682 . Drama musicum trium actuum, qui 
singulis continentur voluminibus. Actui II. (scen. V.) inserta sunt 

recitativo 3 et aria (Vuol Biante) numeris musicis a Leopoldo I. 
imperatore instructa. — Modos saltatorios, qui desiderantur, Andreas 
Scbmelzer composuit. Part. 

16854. [A. N. 49. C. 70.] cb. XVII. 79. 72 et 80. f. Dragbi, Antonius. 
L'Adalberto, overo la forza delP astuzia femminile. Nel carnevale deP 
anno 1697. Poesia di Donato Copeda\ Drama musicum triumactuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Praecedit operi index personarum 
et cantorum; notantur mutationes scenarum et balli . Actui II. inserti 
sunt modi (scen. III., duetto: Torna il fonte^ cum aria: Patienza, 
cosi va'; scen. IV., aria: Queste piante ; scen. XV., aria: Rendi, 
rendimi il cor'), a Leopoldo I. compositi. Modos saltatorios, nunc 
desideratos, composuit Jobannes Josepbus Hoffer. Part. 

16855. [A. N. 49. C. 71.] cb. XVII. 67 et 93. f. Dragbi, Antonius. "Xa 
forza dell' amor filiale. Fatta per il giorno di s t0 . Leopoldo, nome della 
S. C. R. M. L'anno 1698. Poesia di Donato Copeda\ Drama musicum 
trium actuum, qui singulis continentur voluminibus; actus III. deest. 
Praecedit operi index personarum; notantur nomina cantorum, scena- 
rum mutationes et balli\ Modi aliquot a Carolo Dragbi compositi 
sunt. Volumini II. inserta sunt tria folia, continentia bassum quorun- 
dam modorum pro saltibus, a Jobanne Josepbo Hoffer compositorum, 
qui nunc desiderantur. Part. 

16856. [A. N. 49. C. 82.] eb. XVII. 72. f. obl. Pederzuoli, Jobannes Bap- 
tista. Scberzo musicale in modo di scenica rappresentatione . . . Rap- 
presentata delle dame della M ta delP imperatrice Eleonora vedova, nel 
carnevale 1685\ Poesia di Niccolo Minati. Notantur personae. Part. 

16857. [A. N. 49. B. 27.] cb. XVII. 35. 34 et 45. f. Draghi, Antonius. 
'Leucippe. Eatto per il giorno natalizio della sac. ces. maesta deP im- 
peratore Leopoldo I. 1678\ Drama musicum trium actuum, qui sin- 
gulis continentur voluminibus. LibellumfecitNicolaus Minati. Inserti 

IX. 10 242 16857—16865. 

sunt modi (act. I. scen. IX.: recitativo ( Son tra Cariddi et Scilla') et 
aria ( La fortuna si prese 5 ); act. III. scen. I.: aria ( Pensier dimmi il 
vero'), a Leopoldo I. compositi. Part. 

16858. [A. N. 49. B. 22.] ch. XVII. 42 et 46. f. Draghi, Antonius. c Turia 
Lucrezia. Poesia di Nicolo Minati. Per la nascita della S. M. dell' 
imperatrice Eleonora. 1675 . Dramatis musici trium actuum, actus I. 
et II., qui singulis continentur voluminibus; actus III. deest. Part. 

16859. [A. N. 49. C. 31.] ch. XVII. 34. f. Draghi, Antonius. C I1 titolo posto 
su la croce di Christo. Eappresentatione sacra al ss mo sepolcro nella 
capella della S a . C a . E. maesta dell' imperatrice Eleonora. La sera del 
giovedi santo delP anno MDCLXXIX. Poesia di Nieolo Minati\ 
Praecedit index personarum. Part. 

16860. [A. N. 49. C. 58.] ch. XVII. 64 et 73. f. Draghi, Antonius. c Pig- 
maleone in Cipro. Fatta nella nascita dell' imperatrice 1'anno 1689. 
Poesia di Niccolo Minati . Drama musicum continens scenas triginta, 
quarum I. — XV. primo, XVI. — XXX. secundo coutinentur volumine. 
Inserti sunt modi (scen. X., aria: E spero haver di piu"; scen. XI., 
aria: Beato amor mi fe ; scen. XXVI., aria: Nel cor a f e serpendo ), 
aLeopoldoI. compositi. In fine operis: Introduttione d'un balletto 
per la licenza . Accedit folium continens bassum modorum pro saltibus 
(intrada, minuett, aria, sarabande). Part. 

16861. [A. X. 49. A. 43.] ch. XVII. 46 f. Bertali, Antonius. 'Operetta. Per 
la nascita dell' imperatrice Eleonora. 1664'. Drama musicum continens 
prologum et 23 scenas. Prologo praecedit sonata';. prologus incip.: 
'Pazzo Amor, se in queste selve giungi\ Scena I. dramatis incipit: 
guerriero generoso, che nel regno virtuoso\ Part. 

16862. [A. X. 49. B. 18.] ch. XVII. 43. 48 et 54. f. Draghi, Antonius. 
La Chimera. Opera fatta nel carnevale. Poesia di Niccolo Minati. 

L'anno 1682 . Opus trium actuum, qui singulis continentur volumi- 
nibus. Modos saltatorios, qui desunt, composuit Andreas Antonius 
Schmelzer. Part. 

16863. [A. X. 49. B. 21.] ch. XVII. 53. 52 et 50. f. Draghi, Antonius. c Li 
pazzi Abderitti. Poesia di Nicolo Minati. Nel carnevale 1675 . 
Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Modos saltatorios, qui desiderantur, composuit Johannes Henricus 
Schmelzer. Part. 

16864. [A. N. 49. C. 38.] ch. XVII. 45. f. Draghi, Antonius. c L'albero dal 
ramo d'oro. Introduttione d'un balletto di Eate. Precede sinfonia 
come di strepito di vento in vn bosco. Poesia di Nicolo Minati\ Per 
il di di s. Leopoldo, nome di S. M. C. del imperatore. 168l\ Part. 

16865. [A. N. 49. C. 39.] ch. XVII. 39. f. Draghi, Antonius. 'il tempio 
d'Apollo in Delfo. Poesia di Nicolo Minati. Per 1'uscito del parto 16865—16872. 243 

dell' imperatrice Eleonora. 1682'. Introductio ad saltationem sceni- 
cam. Part. 

16866. [A. X. 49. A. 2.] ch. XVII. 86. f. Leopoldus L, imperator. 'ilfigliuol 
prodigo. Musica di S. JVI. C. del' imperatore . . . Poesia di Pietro Mo- 
nesio\ Oratorium sacrum duarum partium, compositum anno 1663. 
Part. 

16867. [A. X. 49. C. 42.] ch. XVII. 30. f. Draghi, Antonius. C I1 ritorno di 
Teseo. Introduttione d'un balletto della serenissima elettrice di Ba- 
viera colle dame doppo il ritorno del serenissimo elettore della eam- 
pagna. L' anno 1686. Poesia di Nicolo Minati\ Alias inscribitur hoc 
opus: C I1 ritorno di Teseo dal Labirinto di Creta\ Part. 

16868. [A.X.49. A.4.] ch. XVII. 43. f. Draghi, Antonius. c (Curzio. 1679.)' 
Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus; 
superest actus I. tantum. Modos saltatorios, qui desiderantur, com- 
posuit Johannes Henricus Schmelzer. Opus exhibitum in arce Laxen- 
burgensi, iussu Eleonorae Magdalenae imperatricis, celebrando diem 
natalem Leopoldi I. imperatoris. Part. 

16869. [A. N. 49. B. 25.] ch. XVII. 41.44 et 56. f. Draghi, Antonius. 'il 
Monte Casio. Opera per la nascita della S. C. H. M. del imperatore 
Leopoldo I. Poesia di Xiccolo Minati. 1677\ Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Inserti sunt modi (act. I., scen. 
VIII. recit. : Ormindo che farai?* cum aria c Se t' ha piagato 5 ; act. II., 
scen. VI. aria Amante perfido 3 ) a Leopoldo I. compositi. Part. 

16870. [A. X. 49. B. 26.] ch. XVII. 40 et 50. f. Draghi, Antonius. c Rodo- 
gone. Fatta per la nascita delP imperatrice Eleonora vedova. 1677. 
Poesia del (Xicolo) Minati\ Dramatis musici trium actuuni actus 
I. etlll., qui singulis continentur voluminibus; actusll. deest. Modos 
saltatorios, qui desiderantur, composuit JohannesHenricus Schmelzer. 
Part. 

16871. [A. X. 49. B. 3.] ch. XVII. 39 et 32. f. Draghi, Antonius. c L'ore 
postmeridiane di Parnasso. Servizio di camera. Poesia di Nicolo Mi- 
nati. Giunio, 1676. (Giornata prima et seconda.) Si figurano raddu- 
nati all' ombre de giardini di Parnasso nelT hore estive posmeridiane 
il Tasso, il Guerini, il Marini et il Testi con le Muse Euterpe e Clio\ 
Singuli actus dramatis, inscripti giornata', singulis continentur volu- 
minibus. Part. 

16872. [A. N. 49. B. 4.] ch. XVII. 47. f. Collectio operum musicorum a di- 
versis auetoribus compositorum et uni vel pluribus vocibus accomoda- 
torum comitante clavichordio, quae vox basso ; partim numerato, 
notatur. 

1. l a — 24 b . Draghi, Antonius. c Serenata. Poesiadelconte(Nicolao) 
Minato. Anno 1669'. (Ozio pigro e neglitoso.) 

16* 244 16872—16880. 

2. 25 a — 41 a . Strein, Jobannes, liber baro de Sebwarzen.au. 

Si suonano le arie, composte dal Sig. Barrone di Suorzenau.' 
(Su stelle gradite.) 41 b vacat. 

3. 42 a — 46 a . Dimmi luccido name'. — Auctore incerto. 46 b — 
47 b vacant. Codex manu . . . Biotti exaratus. Part. 

16873. [A.N. 49. C. 20.] ch. XVII. 75. f. Dragh i, Antonius. c Le Magbe 
di Tessaglia'. Fatto a Scbonbrun. Poesia di Niccolo Minati. 1677'. 
Drama musicum unius actus. Part. 

16874. [A. N. 49. C. 1.] cb. XVII. 82 f. Dragbi, Antonius. c Le virtii regie. 
Musica di camera per la nascita della S. M. del re de Romani Gio- 
seppe I mo . Poesia di Nicolo Minati . . . 1695'. Drama musicum unius 
actus. Praecedit operi index personarum et cantorum. Part. 

16875. [A. N. 49. D. 11.] cb. XVII. 96. f. Richter, Ferdinandus Tobias. 
c Le promesse degli dei. Serenada, per la nascita della S. C. Maesta di 
Leopoldo I. L'anno 1697. Poesia di Nicolo Minati'. Part. 

16876. [A. N. 49. D. 68.] cb. XVII. 55 et 49. f. (Dragbi, Antonius. Sul- 
pizia.) Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur volu- 
minibus; actus I. deest. Libellum fecit Nicolaus Minati. Modos 
saltatorios, qui desiderantur, composuit Jobannes Henricus Scbmel- 
zer. Opus anno 1672 compositum, diem celebrando natalem Eleonorae 
imperatricis viduae. Inserti sunt modi (act. III., scena I. recitativo 
c Buon veccbio, credi' et aria Taci o core') aLeopoldoI. imperatore 
compositi. Part. 

16877. [A. X. 49. B. 39.] cb. XVII. 43, 47 et 45. f. Dragbi', Antonius. c La 
casta Penelope. Pcr la nascita della S. C. M. dell' imperatrice Eleonora 
vedova. 1670'. Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur 
voluminibus. Libellum fecit Nicolaus Minati. Desiderantur modi 
saltatorii. Codicem exaravit Riotti. Part. 

16878. [A. X. 49. C. 25.] ch. XVII. 47. f. Dragbi, Antonius. C I1 sole ecclis- 
sato. Azzione sepolcrale. Poesia del (Niccolo) Minati. 1676'. Part. 

16879. [A.N. 49. D. 71.] cb. XVII. 36 et 46. f. (Dragbi, Antonius. c La 
conquista del velo d'oro'). Drama musicum trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus; actus I. deest. Libellum fecit Nicolaus Mi- 
nati. Modos saltatoi-ios, qui desunt, composuit Jobanncs Henricus 
Scbmelzer. Opus anno 1678. celebrando nuptias Eleonorae, reginae 
Poloniarum viduae et Caroli, ducis Lotbaringiae in Xova Civitate (= 
Wiener-Xeustadt) exbibitum. Part. 

16880. [A. N. 49. B. 46.] ch. XVII. 43. f. Draghi, Antonius. c Gli aborti 
della fretta. Musica di camera fatta a Edenburg (= Sopronii) per la 
nascita della S. maesta del' imperatrice Eleonora vedova. 1681 . Poesia 
di Nicolo Minati'. Part. 1(3881—16888. 245 

16881. [A. N. 49. B. 33.] ch. XVII. 50, 41 et 69. f. Draghi, Antonius. c Chi 
piii sa, manco 1' intende, 6: Gli amori di Clodio e di Pompea. Poesia 
del cavagliere Ximenes ... 1669. Sua maesta. cesarea compose tutte 
le sinfonie et ritornelli et si compiacque di sonare il cembalo per tutta 
1'opera . Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur vo- 
luminibus. Praecedit operi index personarum, exhibens etiam nomina 
cantorum, qui omnes nobili loco nati erant. Modi saltatorii deside- 
rantur. — Codex manu X. . . Riotti exaratus. Part. 

16882. [A. X. 49. C. 30.] ch. XVII. 42. f. Draghi, Antonius. C I1 trionfator 
de Centauri. Introduttione ad un balletto nel famoso parco di Scem- 
prum (i. e. Schonbrunn), Poesia di Xiccolo Minati. 1674'. Part. 

16883. [A. X. 49. D. 40.] ch. XVII. 36. f. Schmeltzer, Johannes Henricus. 
Starcke der Lieb. Bey dem h. Grab in Jhrer Mayestatt Frauen Prauen 

MABIA AXTOXIA, koniglichenGesponfi inHispanien, Ertz-Hertzogin 
zu Osterreich Hoff-Capellen teutsch gesungener vorgestelt, mit der 
Music vom . . . der Romischen kayserlichen Mayestatt angesetzten 
Capellmaister. In Jahr 16 77\ Operi praecedit index c Singende Per- 
sohnen omissis nominibus cantorum. Part. 

16884. [A. X. 49. B. 44.] ch. XVII. 71, 64 et 73. f. Draghi, Antonius. 

Puoco eterno custodito dalle Vestalli. Per 1'uscita del parto della 
S.C. II. M. deF imperatrice Claudia. Poesia di Xiccolo Minati. 1674'. 
Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Inserti sunt modi (act. I. scen. 7. recit. Hor che siam soli cum aria 

S6, che mi piace'; act. II. scen. 9. duetto Amar e gioire ), a Leo- 
poldo I. compositi. Part. 

16885. [A. X. 49. P. 21.] ch. XVII. 53, 99, 74 et 70. f. Cesti, Antonius. 
11 pomo d' oro. Poesia di Francesco Sbarra. Patta per la nascita della 

maesta del' imperatrice Margherita. 1668\ Drama musicum continens 
prologum et quinque actus, qui singulis continentur voluminibus; de- 
sunt actus III. et V. Inserti sunt modi (act. II., scen. 9 : Ecco Paride 
il giusto'.) aLeopold o I. compositi. Modos saltatorios, nuncdesideratos, 
composuit Johannes Henricus Schmelzer. Codicem exaravit Riotti. 
Part. 

16886. [A. X. 49. C. 85.] ch. XVII. 36. f. Pederzuoli, Johannes Baptista. 

Raguaglio della Fama. Servizio di camera nel . . . giorno natalizio 
della S. C. R. maesta dell' imperatrice Eleonora. A 5 instromenti. 
1680, 18. novemb.' Part. 

16887. [A.X. 49. C. 87.] ch. XVII. 18. f. Pederzuoli, Johannes Baptista. 
c Trialogo nel natale del Signore\ Opus, quod ^cantata' nuncupari solet. 
Xotantur personae (La Divinita, lTJmanita, la Xotte.) Part. 

16888. [A. X. 49. C. 17.] ch. XVII. 22. f. Draghi, Antonius. C I1 epitafio di 
Christo. 1671. Poesia di Xicolo Minati\ Cantata ad s. sepulcrum 
Christi in hebdomada maiori decantanda. Part. 246 16889 — 16896. 

16889. [A.N.49.C. 75.] ch.XVII. VIII ct22. 8° et 4°. Maccioni, Johannes 
Baptista. L' arpa festante. Per la venuta a Monaco di S. M. C. Fer- 
dinando III., doppo 1' incoronatione di Ferdinando IV., suo figlio, re 
de Roniani. Parole e musica di Giovanni Battista Maccioni, cappel- 
lano et arpinista dell' altezza elettorale di Baviera\ Operi praecedit 
dedicatio, data Di Monaco, Agosto, 1653 3 (fol. 2 a ). Sequitur fasci- 
culus, continens textum, incip.: regnator del mondo, o Ferdinando 
Augusto 1 ; desin.: i dui Ferdinandi et inarcar le ciglia\ — Pol. 3 a — 
21 b modi musici. 22 a-b vacat. Part. 

16890. [A. N. 49. P. 8.] ch. XVII. 33. f. (Cesti, Antonius.) 'Serenata fatta 
in Pirenze per la sera della nascita del . . . principe sposo Cosmo (III.) 
di Toscana, il di 14. agosto, 1662\ Incip. : Io son la primavera\ Pol. 
l b notantur instrumenta. Part. 

16891. [A. N. 49. A. 30.] ch. XVII. 97. f. Badia, Carolus Augustinus. °La 
sepoltura di Christo. Oratorio . Libellum fecit Petrus Antonius Ber- 
nardoni. Opus anno 1706. compositum. Praecedit index personarum. 
Part, 

16892. [A.N. 49. D. 70.] ch. XVII. 52 et 46. f. (Draghi, Antonius. La 
lanterna di Diogene.) Dramatis musici trium actuum, actus II. et III., 
qui singulis continentur voluminibus; actus I. deest. Libellum fecit 
Nicolaus Minati. Opus anno 1674. compositum. Inserti sunt modi 
(act, II. scen. VI.: Depongo il lume') a Leopoldo L, imperatore 
compositi. Part, 

16893. [A. N. 49. B. 2.] ch. XVII. 30. f. Draghi, Antonius.' \Batto, conver- 
tito in sasso. Musica di camera nel giorno natalitio dell' . . . imperatore 
Leopoldo (L). Per commando delP . . . imperatriee Eleonora. Poesia 
di Nicolo Minato. L'anno 1673\ Operi praecedit index personarum. 
Part, 

16894. [A. X. 49. B. 5.] ch. XVII. 31. f. Draghi, Antonius. 'Li sogni regij. 
Serenata per il nome dell' . . . imperatrice Claudia. Anno 1675. Poesia 
di Nicolo Minati\ Part, 

16895. [A. N. 49. B. 29.] ch. XVII. 32, 32 et 36. f. Draghi, Antonius. 
( L'avidita di Mida. Fatta nel carnevale dell' anno 1671. Poesia di 
Niccolo Minati . Drama musicum trium actuum, qui singulis conti- 
nentur voluminibus. Part. 

16896. [A.N.49. C. 26.] eh.XVII. 51. f. Draghi, Antonius. C G1' incantesimi 
disciolti. Festa per le nozze delle sacre reali maesta del' imperatore 
Leopoldo primo e Claudia Felice. Poesia di Nicolo Minati. 1673\ 
Opus primum Graecii (Graz) exhibitum. Inserti sunt modi (scena XI.: 

Chi non vede mal si fida 5 ; = aria) a Leopoldo I. compositi. Modos 
saltatorios desideratos composuit Johannes BZenricus Schmelzer. 
Part. 16897—16902. 247 

16897. [A. N. 49. A. 9.] ch. XVII. 37. f. Leopoldus I. imperator. *Sig des 
Leydens Christi iiber die Sinnligkeit. Bey dem heiligen Grab in Ihrer 
Ertz-Fiirstlichen Durchleiicht, Ertzhertzogin Maria Antonia etc. Hoff- 
Cappellen am h. griinen Donnerstag, 1682 teiitsch gesungener vor- 
gestelt. Die Music von ihro keyserl. Mayestat . . . Das gedicht von 
Johan Albrecht Ruedolf. Operi praecedit index personarum: c Sin- 
gende Personen\ Part. 

16898. [A. N. 49. A. 1] ch. XVII. 25, 54 et 34. f. Leopoldus I. imperator 
Romanorum. Apollo deluso. Drama per musica rappresentato nel 
giorno natale dell' augustissimo, inuitissimo, 1' imperatore Leopoldo 
primo &c: &c: 1'anno MDCLXIX. Poesia d'Antonio Draghi\ Opus 
trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Inter fol. 13. et 
15. actus primi unum folium deest. Part. 

16899. [A. 1S T . 49. A. 7.] ch. XVII. 44. f. Leopoldus L, imperator. C I1 lutto 
dell' universo. Attione sacra per lo santo Leopoldo. Poesia di Fran- 
cesco Sbarra . Operi praecedit index personarum; nomina cantorum 
imperator ipse adnotavit propria manu, quoties hoc opus exhibitum 
est. Accedunt notae : Musica composta dalla sac. cesarea maesta . . . 
et rappresentata nella citta di Xaistad (= Wiener-Neustadt) 1' anno 
1668, alli 29. di niarzo 5 ; sequuntur: Refatta 1'anno 1674, alli 23 di 
marzo 5 ; Replicata 1'anno 1682, ali 27 di Marzo\ Notae duae poste- 
riores manu imperatoris exaratae. Part. 

16900. [A. N. 49. D. 62.] ch. XVII. 104. f. Ziani, Petrus Andreas. c L'Elice. 
1666 . Introductio ad saltum pantomimum dramatica, cuius libellum 
fecit Dominicus Federici. Opus celebrando diem natalem imperatrieis 
Eleonorae viduae exhibitum. Part. 

16901. [A. E". 49. C. 84.] ch. XII. 43. f. Pederzuoli, Johannes Baptista. 
c Vienna festeggiante. Per il ritorno della sacra ces a real maesta dell' 
imperatore (Leopoldo L). Produce per il ispiegar il suo giubilo i se- 
guenti personaggi: 1' Allegrezza, la Poesia, la Gloria, la Musica. 1679\ 
Opus, quod serenata nuncupari solet. Part. 

16902. [A.N. 49. D. 57.] ch. XVIII. 65. f. Zacher, Johannes Michael. 

Poetisches Freyden-Gedicht. Von einem Dem uniiberwiindlichsten 
v: Durchleuchtigsten Ertz-Herzoglichen Hause Osterreich Wohlbe- 
kandten Adler vnd Lerchlein, denen Rdmischen Kayserl. Mayestetten 
JOSEPHO 1° vndt WILHELMINA AMALIA, Auch dem Gesambten 
Durchleiichtigsten Ertzhause Zu einer frohlichen Zeit -Verkiirtzung 
und Zu Bezeiigung aller Ehr-erbiittigsten schuldigkeit Auf Anordnung 
Mariae Magdalenae Klugin von Griinenberg, Obristin, wie auch der 
Dechantin und defi Capituls deB Stiiffts undt Closters Zur himmel- 
porten. Vorgetragen den 12. Augusti, 1708'. Opus dramaticum. Prae- 
cedit index personarum. Part. 248 16903—16909. 

16903. [A. N. 49. 1). 49.] ch. XVTII. 93. f. Stupan, Jaeobus, ab Ebrenstein. 

Nundinae deorum, labore omnia vendentium. Gotter-Marck, die alles 
vmb Arbeit verkauffen. Drama augustissimis caesareisque majestatibus 
Josepbo I. et Wilhelminae Amaliae a caesareo domus professae soc. 
Jesu gymnasio in scenam datum anno 1711, ipsis calendis januariis, 
dum litterariis victoribus caesarea munificentia praemia decernerentur. 
Musicam composuit perillustris d. . . . S. C. M. dapifer\ Musicis numeris 
adstricta sunt: prologus, interludium, epilogus; distribuuntur autem 
singulae partes: 

1. l a — 28 b . Prologus. 

2. 29 a — 35 b . Pars I. dramatis, continens inductiones 1. — 6.; textus 
carens numeris musicis. 

3. 36 a — 62 b . Interludium. 

4. 63 a — 67 b . Pars II. dramatis, continens inductiones 7. — 9.; 
textus carens numeris musicis. 

5. 68 b — 92 b . Epilogus. 93 ab vacat. Part, 

16904. [A.N. 49. A. 17.] cb. XVII. 45. f. LeopoldusL, imperator. Oratorio 
delli sette maggiori dolori della Vergine, posto in musica da sua maesta 
cesarea . Opus duarum partium. Part, 

16905. [A. N. 49. D. 10.] cb. XVII. 39. f. Eicbter, Ferdinandus Tobias. 

L'Istro ossequioso. Serenata nel ... di natalizio della sac. B. maesta 
d'Eleonora, regina di Polonia, ducbessa di Lorena e Bari, arciducbessa 
d' Austria etc. L'anno 1694. Posta in musica da . . . organista di ca- 
mera di sua maesta cesai*ea . Part. 

16906. [A. N. 49. A. 38.] cb. XVII. 105. f. Badia, Carolus Augustinus. 
^Oratorio di santa Orsola composto 1'anno 1694 da . . ., musico tratte- 
nuto da sua maesta cesarea . . .' Part. 

16907. [A. N. 49. C. 27.] cb. XVII. 14. f. Dragbi, Antonius. c Le stagioni 
ossequiose. Festa nella galleria. Poesia di Nicolo Minati\ Introductio 
scenica ad saltum pantomimum, exbibita die 12. aprilis, anno 1674. 
Part. 

16908. [A.N. 49. D. 4.] cb. XVII. 28. f. Pederzuoli, Jobannes Baptista. 

Musica per una festa nel carnevale. Fatta della serenissima arci- 
ducbessa Maria Anna et il s. prencipe elettore palatino con dame e 
cavalieri. L'anno 1686. Poesia del conte Nicolo Minati\ Opus dra- 
maticum, quod serenata appellari consueverunt. Part, 

16909. [A. N. 49. C. 83.] cb. XVII. 168. f. Pederzuoli, Jobannes Baptista. 
"Academie per 1'anno 1685. Poesia di Nicolo Minati\ Collectio 
disputationum musicarum. 

1. l a — 34 b . c Academia sesta. Problema: Se un amante, che ba il 
piacere di vedere spesse volte la sua dama, dalla quale per6 egli 
sa d' essere odiato, sii men degno di compassione di quello, che, 11*909—16914. 249 

essendo lontano, scnza alcuna speranza di gia mai vederla, ha 
la certezza, d' essere teneramente amato . Opus in duas partcs 
divisum. 

2. 35 a — 74 b . c Academia 5 ta . Problema: Se sia piii glorioso il 
vincere un cuore indiferente, o vincerne uno prevcnuto dall' 
amore d' altro sogetto\ Opus duarum partium. 

3. 75 a — 99 a . c Academia 3 a . Problema: Qual sia il piii vero scgno 
dell' amicitia\ Opus duarum partium. 99 b — 100 b vacant. 

4. 101 a — 127 a . Prima academia. Problema: Se prevaglia alla pro- 
bita della vita il genio 6 1' educatione\ Opus duarum partium. 
127 a — 128 b vacant, 

5. 129 a — 152 a . Seconda acadeniia. Problema: Che cosa faccia 
perdere piii facilmente raffetto, il tempo, la lontananza 6 l'in- 
gratitudine\ Opus duarum partium. 152 b vacat, 

6. 153 a — 168 b . c Academia quarta. Problema: Se sia scusabile un 
cavagliero, che per ubbidire la sua dama, ne offende un' altra . 
Opus in duas partes divisum. Partt, 

16910. [A.N. 49. F. 22.] ch. XVII. 35 et 33. f. (Draghi, Antonius.) C E1 
Prometeo. Pepresentada 10 y 22 de(ciembre), 1669 . Drama musicum 
duorum actuum, qui singulis continentur volurninibus. Opus celebrando 
diem natalem Mariae Annae d'Austria, reginae Hispaniarnm, exhibi- 
tum. Versio italica, postea facta, inscribitur: Benche vinto vince 
Amore\ Part. 

16911. [A. N. 49. B. 34.] ch. XVII. 38 et 32. f. Draghi, Antonius. °La 
mascbarata per musica. Kicreatione carnevalesca. Compositione dra- 
matica ... 1666 . Drania musicum duorum actuum, qui singuli singulis 
continentur voluminibus. Libellum fecit auctor musicus. Inserti sunt 
modi (act. II., scena 4. Pria che cangi il crin 5 ; scena 9. aria Ho per- 
duta gia la speme ) a Leopoldo I. compositi. Part. 

16912. [A. N. 49. D. 19.] ch. XVII. 25. f. Sances, Felix. \Le sette conso- 
lationi di Maria. Sepolcro da recitarsi nella cesarea capella, nel venerdi 
santo, 1'anno 1670; alli 4. d' Aprile. Poesia del (Nicolo) Minati\ 
Inserti sunt modi ( Dolente Maria, 1'effigie rimiiW) a Leopoldo I. 
compositi. Part, 

16913. [A. N. 49. D. 42.] ch. XVII. 21. f. Schmelzer, Johannes Henricus. 

Le veglie ossequiose. Serenata. La sera del ... di natalizio dell' . . . 
imperatore Leopoldo I. Fatta sii 1'acqua della fossa del castello dell' 
imperial parco di Laxenburg. L' anno MDCLXXIX. Poesia di Nicolo 
Minati 5 . Part. 

16914. [A. N. 49. D. 21.] ch. XVII. 21. 4°. Sances, Felix. \Le lachrime di 
s. Pietro. Azzione sacra da rappresentati (sic!) al santo sepolchro nella 
cesarea capella. Dell' anno 1666\ Parf. 250 16915—16925. 

16915. [A. N.49.D.41.]ch. XVII. 47. 4°. Schmelzer, Johannes Henricus. 

Le memorie dolorose. Bappresentatione sacra al ss. sepolcro di Christo, 
nell' augustissima capella della S. C. B. maesta dell' imperatore Leo- 
poldo (L). La sera del venerdi santo, dell' anno MDCLXXVIII. 
Posta in musica da . . . vice maestro di capella di sua maesta cesarea\ 
Inserti sunt modi ( quali, Pietro'; Accompagniate pur le mie do- 
lenti ; Udite un' altra memoria';) a Leopoldo I. compositi. Part. 

16916. [A. X. 49. D. 34.] ch. XVII. 41. 4°. Sances, Felix. 'Prologo et inter- 
medij della Marienne. Rapresentati nel carnevale e dedicati a vostra 
sac. ces. maesta humilissimamente dal Godefrido Gebaur, trombonista 
di V a . M ta . Ces. dell' anno 1662, a di 21 Febraro in Vienna\ Poesia 
d'Aurelio Amaltei . Sequitur index personarum. Part. 

16917. [A. N. 49. B. 1.] ch. XVII. 35. 4°. Draghi, Antonius. c L'ossequio 
fra gli amori. Serenata con un balletto di villanelW. Part. 

16918. [A. X. 65. A. 136.] ch. XVIII. 189. f. Henneberg, Johannes. c Zwolf 
Deutsche e coda. Aufgefiihrt im grossen Saal 1797, im kleinen Saal 
1802\ Prts. sep. 43, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16919. [A. X. 65. A. 137.] ch. XVIII. 222. f. Henneberg, Johannes. 12 
menuetti in D (mai). Aufgeftihrt im grossen Saal 1797, im kleinen 
Saal 1802\ Prts. sep. 40, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16920. [A. X. 65. A. 144.] ch. XIX. 272. f. Molitor, Simon. c 12 menuetti. 
Aufgefiihrt im grossen Redout-Saal den 25. November, 1804. Den 
20 ten November, 1825 im grofien Saal\ Prts. sep. 47, pro singulis or- 
chestrae instrumentis scriptae. 

16921. [A. N. 65. A. 138.] ch. XIX. 529. f. Hummel, Johannes Nepomu- 
cenus. 12 Deutsche\ Prts. sep. 43, pro singulis orchestrae instru- 
mentis scriptae. Notantur productiones (24. nov., 1811 — 22. nov., 
1829). 

16922. [A. N. 65. A. 132.] ch. XIX. 303 f. Eybler, Josephus, nobilis de. 

12 deutsche Tiinze. 1822\ Prts. sep. 41, pro singulis orchestrae in- 
strumentis scriptae. 

16923. [A. N. 65. A. 130.] ch. XVIII. 158. f. (Eybler, Josephus.) 'Menuetti 
(12.) . Prts. sep. 27, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16924. [A. N. 65. A. 131.] ch. XIX. 196. f. Eybler, Josephus, nobilis de. 
c 8 menuetti, 1822\ Xotantur productiones (24. nov. 1822 et 21. nov. 
1824). Prts. sep. 40, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16925. [A. N. 65. A. 230*.] ch. XVIII. 115. f. Beethoven, Ludovicus van. 
c 12 menuetti ... fiir die Bedoute des Kunstler-Pensions-Institutes, 
componiert im J. 1799. — Aufgefundenim Archive dieserGesellschaft 
am 15. Mai, 1872. A. Eitt. v. Perger m. p. Archivar d. V/ Opera, 
quae apud Xottebohm non inveniuntur. Prts. sep. 16, pro singulis 
orchestrae instrumentis scriptae. 16926—16936. 251 

16926. [A. X. 65. A. 141.] ch. XVIII. 152. f. Lichnowsky, Adolphus 
Guilielmus, comes. XII neue, mit Trio versehene Deutsche Tanze. 
Anno 1800\ Prts. sep. 28, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 
Xotantur productiones (1801). 

16927. [A.X. 65. A. 139.] ch. XVIII. 128. f. Kozeluch, Leopoldus. c 12 
Deutsche (Tiinze). Im grossen Saal aufgefiihrt den 24.Xovember, 1793\ 
Prts. sep. 22, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16928. [A. X. 65. A. 134.] ch. XIX. 198. f. Dietrichstein, Mauritius, comes 
de. 12 Menuetten und Trios\ Prts. sep. 36, pro singulis orchestrae 
instrumentis scriptae. Xotantur productiones 1812 — 1824. 

16929. [A.X. 65. A. 169.] ch. XVIII. 27. f. Porpora, Nicolaus. c Motetto 
de venerabili sacramento (Ad coenam beatam mortales volate) a 4 voci 
con violini unisoni (et) ripieni\ Accedunt: cornetto, alto et tenore 
trbne., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 24, pridem 32. Xotantur pro- 
ductiones: 1729 — 1751. 

16930. [A. X. 65. A. 135.] ch. XIX. 195. f. Gyrowetz, Adalbertus. c Balli 
tedeschi numero 13. Prts. sep. 37, pro singulis orchestrae instrumentis 
scriptae. Xotantur productiones 1803 — 1810. 

16931. [A.X. 65. A. 166.] ch. XVIII. 92. f. Scarlatti, Franciscus. c Miserere 
(mei Deus) a 5: 2 soprani, alto, tenore, basso, con 2 violini e 1 viola 
in concerto. Accedunt: S. A. T. P». rip., cornetto I. et II. rip., alto et 
tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 32. 

16932. [A. X. 38. C. 18.] ch. XVIII. 32. f. Haydn, Josephus. 'II. diverti- 
menti a quatro: violino primo, violino secundo, viola e basso\ Prts. 
sep. 8. 

16933. [A. X. 38. C. 20.] ch. XVIII. 13. f. Muffat, Theophilus. c Sonata 
pastorale a 3: 2 violini e violoncello\ Accedunt: vlone., fag., org. 
Prts. sep. 9. Xotatur productio: c 28. decembre, 1727\ 

16934. [A. X. 65. A. 165.] ch. XVIII. 53. 4°. Tuma, Pranciscus. c Messa 
della morte; a 4 voci, 2 violini e 2 tromboni in concerto con ripieni 
e clarini col surdino ad libitum . . . 1742\ Accedunt: cornetto, trbne. 
L, II., fag., clarino L, II., vlc, vlone., org. Supersunt: introitus 
( Eequiem aeternanf') et c Kyrie 3 . Prts. sep. 21. Xotanturproductiones: 
1742—1759. 

16935. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 6. f. obl. Gassmann, Florianus Leo- 
poldus. Divertimento a 2 violini e basso\ A (mai). Prts. sep. 3, pro 
singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16936. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIIL 6. f. obl. Gassmann, Florianus Leo- 
poldus. Divertimento a 2 violini e basso\ E (mai). Prts. sep. 3, pro 
singulis orchestrae instrumentis scriptae. 252 16937—16950. 

16937. [A. N. 38. C. 76.] ch. XVIII. 6. f. obl. Gassinann, Florianus Leo- 
poldus. Divertimento a 2 violino (sic!) e basso\ D (mai.) Prts. sep. 
3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16938. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 11 foll. Gassmann, Florianus Leo- 
poldus. Divertimento in H (min.) a, 3 : 2 violini e violoncello\ Prts. 
sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16939. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 11. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 
c Divertimento in E $ (= E mai.) a 3 : 2 violini e violoncello\ Prts. sep. 
3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16940. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 11. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 

Divertimento in Dis (sic! = Esmai.) a 3: 2 violini e violoncello'. 
Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16941. [A.X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 11. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 

Divertimento in C (mai.) a 3: 2 violini e violoncello\ Prts. sep. 3, 
pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16942. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 12. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 

Divertimento in C(mai.) a flauto traverso, violino con basso\ Prts. 
sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16943. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 11. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 

Divertimento in G (mai.) a flauto traverso, violino con basso\ Prts. 
sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16944. [A.X.38. C. 76.] ch. XVIII. 9. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 

Divertimento in D (mai.) a flauto traverso, violino con basso . Prts. 
sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16945. [A.X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 12. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 
c Divertimento in A JI (= Amai.) a flauto traverso, violino con basso\ 
Prts sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16946. [A. X.38. C. 76.] ch. XVIII. 12. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 

Divertimento in B (mai.) a flauto traverso, violino con basso\ Prts. 
sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16947. [A. X. 38. C. 76.] ch. XVIII. 12. f. Gassmann, Florianus Leopoldus. 

Divertimento in E [? (= Es mai.) a flauto traverso, violino con basso\ 
Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16948. [A. X. 38. C. 17.] ch. XVIII. 14. f. Haydn, Josephus. 'Divertimento 
a 3^ (violino I. e II. et basso. Bmai.). Prts. sep. 3, pro singulis orche- 
strae instrumentis scriptae. 

16949. [A. X. 38. C. 17.] ch. XVIII. 14. f. Haydn, Josephus. 'Divertimento 
a 3\ VI. I., II., b. (Amai.) Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae in- 
strumentis scriptae. 

16950. [A. X. 38. C. 17.] ch. XVIII. 12. f. Haydn, Josephus. 'Divertimento 
a 3\ VI. L, II., b. (Emai.) Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae in- 
strumentis scriptae. 16951—16961. 253 

16951. [A.N. 38. C. 17.] ch. XVIII. 12. f. Haydn, Josephus. 'Divertimento 
a 3\ VI. L, II., b. (D mai.) Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae in- 
strumentis scriptae. 

16952. [A. N. 38. C. 17.] ch. XVIII. 14. f. Haydn, Josephus. c Divertimento 
a 3'. VI. I.j II., b. (Dmai; differt ab opere sub num. 16951 de- 
scripto.) Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. 

16953. [A. N. 38. C. 17.] ch. XVHI. 12. f. Haydn, Josephus. 'Divertimento 
a 3\ VI. L, II., b. (Gmai.) Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae instru- 
mentis scriptae. 

16954. [A. N. 38. C. 17.] ch. XVIII. 4. f. Haydn, Josephus. 'Divertimento 
a 3\ VI. L, II., b. (Esmai.) Prts. sep. 3, pro singulis orchestrae in- 
strumentis scriptae. 

16955. [A. N. 38. C. 17.] ch. XVIII. 9. f. Haydn, Josephus. 'Divertimento 
ex \> (=Bmai.) a 3, violino, viola con basso\ Prts. sep. 3, pro singulis 
orchestrae instrumentis scriptae. 

16956. [A. N. 65. A. 140.] ch. XVIII. 159. f. Lichnowsky, Adolphus- 
Guilielmus comes. Zwblf Deutsche (Tanze). 1799 . Prts. sep. 37, pro 
singulis orchestrae instrumentis scriptae. Notaturproductio: 24 ten No- 
vember, 1799\ 

16957. [A.N. 65. A. 142.] ch. XVIII. 134. f. Lipavsky, Josephus. c 12 
menuetti per 2 violini, 2 flauti, 2 oboe, 2 clarinetti, 2 corni, 2 fagotti, 
2 clarini, timpani et bassi\ Prts. sep. 25. Desunt flauti. Notantur pro- 
ductiones 1799. et 1801. 

16958. [A. N. 65. A. 158.] ch. XVIII. 197. f. Teyber, Antonius. c 12 me- 
nuetti. Violino I. et II. , flauti e piccolo, oboe, clarinetti, fagotti, corni, 
trombi (!) et tymbani (!), tamburo turco, piatti, triangulo e basso . 
Prts. sep. 38, pro singulis orchestrae instrumentis scriptae. Notatur 
productio: \ . . 1798 den 25. November . .. 

16959. [A. N. 65. A. 165.] ch. XVIII. 96. f. Scarlatti, Alexander. c Messa 
a Palestrina; a 4 voci senz' organo. Soprano e tenore obligati . Prts. 
sep. 16. Notantur productiones: 1728 — 1743. 

16960. [A. N. 65. A. 240.] ch. XVIII. 229. f. Steibelt, Daniel. 'Komeo et 
Juliette. Opera en trois actes\ Prts. sep. (fasciculi) novem dramatis 
musici, cuius libellum composuit Alexander Josephus Petrus comes de 
Segur. Partibus pro instrumentis conscriptis insertae sunt singulae 
partes cantabiles, textu praeditae. 

16961. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 25. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Laudate piieri; a 4 voci con 2 violini e 2 tromboni in concerto'. 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., fag., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 28. Notentur produetiones: 1736 — 1740. (Kochel, 
n. 86.) 254 16962—16970. 

16962. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 26. 4°. Fux, Jobannes Josephus. 
'Laudate pueri; a 4: sopraao, alto, tenore, basso conc. 2 violini, ri- 
pieni\ Accedunt: cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 32. Xotantur productiones : 
1727—1740. (Kocbel, n. 88.) 

16963. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 37. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Lauda Jerusalem; a 4 a capella\ Accedunt: vl. I., II., cornetto, alto 
et tenore trbne., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 19, pridem 32. 
Xotantur productiones: 1726 — 1739. (Kochel, n. 113.) 

16964. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 56. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
\Lauda Jerusalem, a 4: soprano, alto, tenore, basso; 2 violini conc 
Eipieni'. Accedunt: alto viola rip., cornetto rip., alto et tenore trbnc 
rip., fag. rip., vlc, vlc rip., vlone., org. Prts. sep. 20, pridem 30. 
Xotantur productiones: 1726 — 1737. (Kochel, n. 112.) 

16965. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 35. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
*Lauda Jerusalem et Magnificat . Opera 4 vocibus, concinentibus in- 
strumentis instructa. Prts. sep. 18, pridem primum 32, dein 34. 
Notantur productiones: 1740—1744. (Kochel, n. 114 [Lauda Jeru- 
salem] ; Magnificat non notatur.) 

16966. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 24. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Laudate Dominum (omnes gentes) et Magnificat ; 4 voc, comitantibus 
instrumentis. Prts. sep. 18, pridem 34. Xotantur productiones: 1740 
— 1742. (Kochel, n. 93.) 

16967. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 25. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Laudate Dominum (omnes gentes) et Magnificat ; 4voc, comitantibus 
instrumentis. Prts. sep. 18, pridem 32, dein 34. Xotantur productiones : 
1740—1744. (Kochel, n. 94.) 

16968. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 19. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Laudate Dominum (omnes gentes); a 4 da capella . Accedunt: vl. L, 
II., alto viola, cornetto rip., alto et tenore trbnc, fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 19, pridem 30, dein 33. Xotantur productiones : 1733 
— 1740. (Kochel, n. 92.) 

16969. [A. N. 65. A. 173.] ch. XVIII. 33. f. Fux, Johannes Josephus. 
'Magnificat; a 4 voci, 2 clarini, 2 violini, e 3 viole concert. Accedunt: 
C. A. T. B. rip., trba. L, II., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., 
vlone., teorba, org. ; desunt clarini. Prts. sep. 23, pridem 35. (Kochel, 
n. 99.) 

16970. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 38. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
^Magnificat; a 4: soprano, alto, tenore, basso; 2 clarini, 2 violini, 
1 viola conc, ripieni\ Accedunt: alto et tenore trbne. conc, cornetto 
rip., fag. conc, vlc, vlc rip., vlone., org. Prts. sep. 22, pridem 32. 
Xotantur productiones : 1727 — 1737. (Kochel, n. 98.) 16971—16981. 255 

16971. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 35. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Magnificat; a 4 voci, 2 clarini e 2 violini in concert.' Accedunt: 
S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore trbne., fag. rip., clarino I., 
II., vlc, vlone., tymp., org. Prts. sep. 21, pridem 31. (Kochel, n. 97.) 

16972. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
"Xaetatus (sum) et Xisi (Dominus) ; a 4 voci, e 2 violini in conc.' 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. I., II. rip., fag. rip., 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 32. (Kochel, n. 106; sed thema 
notando ommisit primum signum pausae (in alto solo: \). 

16973. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 35. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
*Xisi Dominus 3 ; a 4: soprano, alto, tenore, basso; 2 violini, 1 viola 
conc, ripieni\ Accedunt: cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. 
conc, vlc, vlonc, org. Prts. sep. 19, pridem 32. Xotantur productiones: 
1728—1740. (Kochel, n. 109.) 

16974. [A. X. 65. A. 173.] ch. XVIII. 38. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
Xisi Domiuus 3 ; a 4: soprano, alto, tenore, basso; 2 violini conc; ri- 

pieni\ Accedunt cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 18, pridem primum 30, dein 40. Xotantur pro- 
ductiones: 1726 — 1740. (Kochel, n. 107.) 

16975. [A. X. 65. A. 170.] ch. XVIII. 16. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. c Graduale per la domenica 2 da delP auvento: Ex Syon species 
etc ; a 4 in pieno, senza stromenti ... L'anno 1747\ Prts. sep. 14. 

16976. [A.X. 65. A. 170.] ch. XVIII. 24. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Offertorium pro dominica 3. adventus (Benedixisti Domine 
terram tuani) 5 ; 4 voc (acapella). Prts. sep. 13. 

16977. [A.X. 65. A. 170.] ch. XVIII. 22. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Motetto pro festo ss. Innocentum (Herodes iratus occidit) ; 
a soprano conc con ripieni. 174l\ Accedunt: vl. L, II., trbne. L, II., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 14. 

16978. [A.X. 65. A. 170.] ch. XVIII. 8. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Ave regina; a 3: soprano, alto e tenore\ Accedunt: vlc, org. 
Prts. sep. 6. 

16979. [A.X. 65. A. 170.] ch. XVIII. 34. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Ave regina; a 3 voci e 2 violini in concert., et a 4 in pieno. 
1737\ Accedunt: cornetto rip., trbne.I.,IL, rip., fag.rip., vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 32. Xotantur productiones: 1737 — 1743. 

16980. [A.X.65. A. 170.] ch. XVIII. 10. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Ave regina; a 4 voci soli ... Anno 1737 . Accedunt: vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 8. Xotantur productiones: 1737 — 1741. 

16981. [A.X. 65. A. 170.] ch. XVIII. 9. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. c Ave regina; a 3: alto, tenore e basso ... 1742\ Accedunt: 
vlc, vlonc, org. Prts. sep. 7. Xotantur productiones : 1742 — 1748. 256 16982—16990. 

» 

16982. [A.N. 65. A.170.] ch. XVIII. 9. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Alma redemptoris, a 3: soprano, alto e tenore. ... 1741'. 
Accedunt vlc, vlone., org. — Prts. sep. 7. Notantur productiones : 
1742—1749. 

16983. [A.N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 8. 4°. Wagenseil. Georgius Christo- 
phorus. Salveregina; a 2: soprano et alto ... 174l\ Accedunt: vlc, 
vlone., org. — Prts. sep. 6, pridem 5. Notantur productiones: 1741 
—1747. 

16984. [A.N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 9. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorns. Hymnus de communi non virginum: Fortem virili pectore; 
a 2: soprano et alto con violini . . . 174l\ Accedunt: vlc, vlone., org. 
— Prts. sep. 7. Notantur productiones : 1742. et 1753. 

16985. [A.N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 16. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Hymnus de s. Peregrino; a 2: soprano et alto, con 2 violini 
. . . 1739\ (Dum tuassacro, Peregrine, plectro.) Accedunt: vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 10. Xotatur productio: 26. April, 1739\ 

16986. [A.N.65. A. 170.] ch. XVIII. 14. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Hymnus de s. Johanne Baptista (Ut quaeant laxis resonare 
fibris); a 4 voci con 2 violini . . . Anno 1739\ Accedunt: vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 12. 

16987. [A.N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 11. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Hymnus pro festo ss. Innocentum: Salvete fiores martyrum; 
a alto solo con violini ... 174l\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 9. 

16988. [A. N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 64. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Lytanie (lauretanae) in Cmaj'; 4 voc, (concert. et rip.) 
comitantibus violinis (I. obl. con. et II.), cornetto, alto et tenore trbne., 
fag., clarino I. et II., trba. I. et II., vlc, vlone., tymp. et org. Prts. 
sep. 25. 

16989. [A. N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 19.4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Lytaniae lauretanae; a 4 voci in pieno, da cantarsi anche 
senza stromenti\ — Accedunt ad libitum: vltta., vla., alto et tenore 
trbne., vlonc, org. — Prts. sep. 17. Xotantur productiones: 1741 — 
1742. 

16990. [A.N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 90. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Vespro de confessore; a 4 voci e 2 violini in concerto ... 
1737\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. I. et II. rip., 
fag. rip., vlc, vlone., org. — Continentur hoc codice psalmi: Dixit 
dominus, — Confitebor, — Beatus vir, qui timet, — Laudatc pueri, 
Laudate dominum, — et canticum : Magnificat. — Prts. sep. 1 8, pridem 
32. Notantur productiones: 1737—1739. 16991 — 16999. 257 

16991. [A.N. 65. A. 170.] ch.XVIU. 101.4°. Wagenseil, GeorgiusChristo- 

phorus. Confitcbor; a 4 voci, 2 violini e 1 trombone in concerto . . . 
1737\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. II. rip., fag. 
rip., vlc, vlone., org. — Prts. sep. 19, pridem 32. Notatur productio: 
c 20. Decembre, 1737'. 

16992. [A. N. 65. A. 170.] ch.XVIIl. 24. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
pborus. Magnificat a 4 voci, 2 clarini, 2 violini in concerto ... 1737'. 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. I., II. rip., fag. rip., 
vlc, vlonc, tymp., org. — Prts. sep. 22, pridem 35. Notantur pro- 
ductiones: 1737 — 1753. 

16993. [A. N. 65. A. 170. cb. XVIII. 47. 4°. Wagenseil, Georgius Cbristo- 
phorus. Stabat mater; a 4 voci, 2 violini e 2 tromboni in concerto. 
... 1742'. Accedunt: S. A. T. B. rip., fag. rip., cornetto rip., vlc, 
vlone.,org. — Prts. sep. 18, pridem 34. Notantur productiones: 1743 
—1753. 

16994. [A. N. 65. A. 170.] ch. XVIII. 58. 4°. Wagenseil, Georgius Christo- 
phorus. Missa: Gratias agimus tibi; a 4 voci e 2 violini in concerto 
... 1742\ Accedunt: S.A. T.B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., 
vlc, vlonc, org. — Prts. sep. 18, pridem 28. Notatur productio: 
c 9. Febr. 1742\ 

16995. [A. N. 65. A. 172.] Fux, Johannes Josephus. c Missa: Preces tibi Do- 
mine, laudis offerimus; a 4: soprano, alto, tenore, basso, 2 violini, 
1 trombone concertanti\ Accedunt: S. A. T. B. rip., tenore trbnc rip., 
fag. rip., cornetto rip., vlc, vlonc, org. — Prts. sep. 18, pridem 30. 
Notantur productiones : 1720 — 1752. (Kbchel, n. 24.) 

16996. [A. N. 65. A. 172.] ch. XVIII. 112. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Missa corporis Christi; a. 4 voci: soprano, alto, tenore, basso, 2 cla- 
rini, 2 violini, 2 tromboni, 1 fagotto concertanti et ripieni\ Accedunt: 
cornetto rip., alto vla. rip., vlc, vlonc, org. — Prts. sep. 21. Notantur 
productiones 1727 — 1733. (Kochel, n. 10.) 

16997. [A. N. 65. A. 172.] ch. XVIII. 80. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
^Missa reconvalescentiae a 5 : 2 soprano (!), alto, tenore, basso, 2 violini 
concertanti; ripieni . Accedunt: alto vla. rip., cornetto L, II. rip., vlc 
obl. et rip., vlonc, org. — Prts. sep. 23, pridem 31. Notantur pro- 
ductiones 1726—1733. (Kochel, n. 31.) 

16998. [A. N. 65. A. 172.] ch. XVIII. 34. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Missa confidentiae; a 4 voci e 2 violini in concerto\ Accedunt: S. A. 
T. B. rip. — Prts. sep. 10, pridem 32. Nonnullae videntur deesse. 
Notantur productiones : 1740—1751. (Kochel, n. 8.) 

16999. [A. N. 65. A. 172.] ch. XVIII. 58. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Missa brevium ultima; a 4 voci e 2 violini in concerto . Accedunt: 
S. A. T.B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlonc, 

IX. 17 258 16999—17008. 

org. — Prts. sep. 18, pridem 30. Notantur productiones: 1731 — 
1743. (Kochel, n. 6.) 

17000. [A. N. 65. A. 172.] ch. XVIII. 66. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Missa temperantiae; a 4: soprano, alto, tenore, basso; 2 violini con- 
certanti, ripieni . Accedunt: cornetto rip., alto et tenore trbne. rip.; 
fag. rip., vlc, vlone., org. — Prts. sep. 18, pridem 30. Notantur pro- 
ductiones: 1716—1740. (Kochel, n. 40.) 

17001. [A. N. 65. A. 172.] ch. XVIII. 51. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
Missa: Tempus volat. A 4 voci, 2 violini, 1 trombone conc Acce- 

dunt: S. A. T. B. rip., tenore trbne. rip., cornetto rip., fag. rip., vlc, 
vlone., tiorba, org. — Prts. sep. 19, pridem32. Notantur productiones: 
1729—1752. (Kdchel, 41.) 

17002. [A. N. 65. A. 60.] ch. XIX. 5. f. obl. Kaufmann, ... 'Erinnerung 
an dcn Fiirstencongress. Marsch . . . gewidmet S. k. k. apostol. Majestat 
dem Kaiser (Franz Joseph I.) von Osterreich . Opus pro instrumentis 
fiatu sonantibus compositum. Part. 

17003. [A. N. 65. A. 125.] ch. XIX. 16. f. obl. Morillon, F. de. 'Ouverture, 
composee specialement pour le 9 me . regiment des grenadiers de la 
garde de Sa Majeste l'empereur Franc,ois Joseph. Paris le 26. octobre 
1867'. Praecedit inscriptio, qua opus imperatori dedicatur; sequitur 
epistola dedicatoria. — Opus instrumentis flatu sonantibus accomoda- 
tum. Part. 

17004. [A. N. 65. A. 122.] ch. XIX. 8. f. obl. Kraus, . . . 'Deutscher Krieger- 
Marsch . Opus compos. anno 1864, et instrumentis flatu sonantibus 
instructum. Part. 

17005. [A.N. 65. A. 114.] ch. XIX. 58.f.obl. W illmers, Kudolphus. c Grosse 
Fest-Ode fiir Orchester, Chor und Solostimmen, mit Text von D r . 
J (osef) O(swald) Gallisch. Zur Feier der Vermahlung Sr. k. k. apost. 
Majestat Franz Joseph I. componiert ... Incipit: Mein Held, mein 
Gideon, sprach jiingst dcr Herr zu Habsburgs Sohn\ Operi praecedit 
textus integer. Part. autogr. 

17006. [A.N. 65. A. 53.] ch. XIX. 122. f. obl. Marinelli, Franciscus, no- 
bilis de. Die Schlacht. Gedicht von Friedrich (von) Sehiller; als 
Symphonie mit Chor bearbeitet ... In fine accedit nota: Fine den 
16. Janner, 1843\ Part. autogr. 

17007. [A. N. 65. A. 99.] ch. XIX. 41. f. obl. Beliczay, Julius de. c Messe 
fiir gemischten Chor (4 voc) und Solostimmen . . . comitantibus in- 
strumentis. Part. 

17008. [A. N. 65. A. 121.] ch. XIX. 6. f. obl. Rapp, Josephus. 'Cavallerie- 
marsch\ Opus pro instrunientis flatu sonantibus compositum. Part. 17009—17015. 259 

17009. [A. N. 65. A. 82.] ch. XIX. 153. f. obl. Maschok, Vincentius. \\lesse 
nebst Graduale (Avo Maria) und Offertorium (Oravi Deum meum) fiir 
4 Singstimmen mit Begleitung des Orchester (!) componirt fiir das . . . 
Geburtsfest Seiner Majestiit unseres . . . Kaisers und Konigs Franz 
Josef L, anno 1856 von . . . Organist und Regens-Chori in Banat- 
Weiskirchen\ Part. autogr. (?) 17010. [A. X. 65. A. 183.] ch. XVIII. 6.f. obl. Palestrina, Jobannes Petrus 
Aloysius da. Hymnus in festo scti. Johannis Baptistae: Ut quaeant 
laxis ; 4 voc. Intonatio cantu greg. deest. Doxologia ( Sit decus patri 3 ) 
5 voc. Part. 

17011. [A. N. 65. A. 180.] ch. XIX. 33. f. obl. Carissimi, Jacobus. c Sei 
sacri concerti musicali a 2, 3 e 5 voci . . . scelti d'un' opera intitolata: 
Sacri concerti musicali a due, tre, quattro e cinque voci . . . In Roma 
per il Mascardi, 1'anno del giubileo 1675. Ridotti in partitura\ Sunt, 
quae continentur hoc codice: 

l a . Inscriptio. — l b . Praemittitur index. 

1. 2 a — 6 b . (Exulta gaude filia.) C A due canti\ 

2. 7 a — 10 b . (Cantabo Doniino.) C A due canti\ 

3. ll a — 17 a . (Turbabunturimpii.) A tre voci : Alto, tenore, basso\ 

4. 17 a — 21 a . (Cum reverteretur David.) C A 3 canti\ 

5. 21 b — 26 b . (Domine quis habitabit.) Atre: due canti e tenore\ 

6. 27 a — 33 a . (Annuntiate gentes.) C A cinque: C. C. A.T.B/ Omnia 
comitante basso continuo pro organo. 

17012. [A. N. 65. A. 242.] ch. XVIII. 59. 4°. Graun, Carolus Henricus. 

Der Tod Jesu'. Oratorium vivis vocibus comitantibus instrumentis ac- 
comodatum; libellum fecit Carolus Guilelmus Kamler. Part. autogr. 

17013. [A. N 65. A. 50.] ch. XIX. 110. f. obl. Sechter, Simon. 'Keligiose 
Gesiinge . Opus continens 74 cantica, quorum textum fecit auctor 
mnsicus lingua germanica, quaeque 4 vocibus vel una voce comitante 
clavichordio decantanda sunt. Composita sunt, ut notae in fine singu- 
lorum canticorum declarant, primum c 5. Juli, 1847 3 postremum 1850' 
(post 29. ianuarii). Part. autogr. 

17014. [A. N. 65. A. 56.] ch. XIX. 45. f. obl. Sechter, Simon. 'Geschichte 
der Apostel. Erstes und zweites Capitel, auch 3 tes und 4 tes Capitel mit 
Einleitungschor, Zwischensatze (!) und Schluss, bestehend in Arien, 
Choren und Fugen. Nach (Johann Hyacinth) Kistemakers Uber- 
setzung in Musik gesetzt\ Opus instructum comitante clavichordio. 
Pars prior (cap. I. et II.) in fine nota c . . . geendet 15. Juny, 1839 3 
illustratur; pars altera nota simili caret. Part. autogr. 

17015. [A. N. 65. A.48.] ch. XIX. 64, 71, 67, 30, 44 et 68. f. obl. Sechter, 
Simon. Evangelien\ Pericopae totius anni, versione germanica; 

17* 260 17015—17018. 

ovdine festorum digestae, ac vivae voci comitante clavichordio aptatae. 
Continentur autem sex voluminibus hoc ordine : 

Vol. I. Vom Advent bis Ostern'. 31 pericopae, quaruni septima 

sola (fol. 15 b ) nota illustratur: C May, 1835'. 
Vol. II. Von Ostern bis Frohnleichnam'. 39 pericopae. 
Vol. III. Frauen-, Apostel- und andere Kirchenfeste . 32 pericopae, 

quaruni postrema signatur: im Xovember, 1837 . 
Vol. IV. Comrnunia etc' 15 pericopae; in fine: 25. November, 1837 

vollendet'. 
Vol. V. Continens diversas pericopas evangeliorum, carentes nota 
festorum. Sed in fine singulorum notatur: Februar 1838' 
in fine quintae, eadem in fine octavae, nonae et undecimae; 
19. Marz, 1838' in fine decimae pericopae. 
Vol. VI. Die vier Passionen in der Charwoche . 

a) pag. 1 — 34: secundum Matthaeuni; in fine: im Marz, 
1837'. 

b) pag. 37 — 65: secundum Marcum; im Miirz, 1837'. 

c) pag. 69 — 105: secundum Lucam; Marz, 1837'. 

d) pag. 109 — 136: secundum Johannem; Februar, 1837'. 
Partt. autogr. 

17016. [A. N. 65. A. 49.] ch. XIX. 89 et 72. f. obl. Sechter, Simon. 
^Episteln'. Lectiones et pericopae, tum epistolis apostolorum cum apo- 
calypsi depromptae, in germanicam linguam versae ac una voce comi- 
taute clavichordio vel pluribus vocibus instructae. Sunt autem quae 
duobus his voluminibus continentur: 

Vol. I. Lectiones 67, quae omnes epistolis depromptae sunt, sed 
ommisso ordine ecclesiastico. 
Vol. II. Lectiones 34, depromptae tum epistolis cum apocalypsi 
et evangeliis, quarum nonnullae notis brevibus illustran- 
tur, videlicetl: 'Bezember 1835'. XXX: c 1835\ Partt, 
autogr. 

17017. [A. N. 65. A. 228.] ch. XIX. 70. f. obl. Sechter 7 Simon. c Episteln, 
in Musik gesetzt'. Lectiones 31, libris veteris testamentis, imprimis 
propheticis depromptae, ac una voce comitante clavichordio vel pluri- 
bus vocibus instructae. — Illustrantur autem: XX.: Juny, 1835. 
XXII. eodem modo. XXIV.: 'October, 1835'. XXVII.: c August, 
1835'. Part. autogr. 

17018. [A. N. 65. A. 51.] ch. XIX. 116. f. obl. Sechter, Simon. c Evange- 
lische Denkspriiche in vier Sing-Stimmen'. Opus divisum in tres partes. 
Sunt autem quae hoc volumine continentur: 

1. pag. 1 — 80. c Erste Abtheilung. 25 Fugen iiber verschiedene 
evangelische Denkspriiche . . .' In fine: . . . im Marz, 1835 . 17018—17028, 261 

2. pag. 81 — 176. Zweyte Abtheilung. 27 Fugen iiber verschie- 
dene evangelische Denkspriiche\ In fine: \ . . imMarzund April, 
1835\ 

3. pag. 177 — 232. Tertia pars, continens 22 eantica, composita 
mense maio et iunio, 1835. Part. autogr. 

17019. [A. X. 65. A. 207.] ch. XVIII. 10. f. obl. Gluck, Christophorus 
Willibaldus, eques de. Psalmus: De profundis\ 4 voc, comitantibus 
instrumentis. Part. 

17020. [A. N. 65. A. 179.] ch. XVIII. 77. f. obl. Porsile, Josephus. c Tele- 
silla. Festa teatrale per musica, da rappresentarsi nel giorno del . . . 
nome della sac. ces. cat. et real maesta di Elisabetta Cristina, impera- 
trice regnante. Per comando della sac. ces. cat. e real maesta di 
Carlo VI. imperadore de' Romani ... L'anno 1729. La poesia e del 
sig. abate (!) Giovan (!) Glaudio (!) Pasquin (!), poeta di S. M. C. 
e cat. . . . Xotantur personae et nomina cantorum. Part. 

17021. [A. X. 65. A. 185.] ch. XVIII. 80. f. obl. Leo, Leonardus. 'Messa 
a cinque voci con piu stromenti. 1744. 3 ^Kyrie* et Gloria\ Part. 

17022. [A. X. 65. A. 117.] ch. XIX. 6. f. obl. Brode, Adolphus. c Kaiser 
Franz Josef I. Krdnungsmarsch, fiir die Zither, componirt und Sr. 
kais. konigl. apostol. Majestaet, Kaiser Franz Josef I. in tiefster Ehr- 
furcht gewidmet . . . 

17023. [A. X. 65. A. 123.] ch. XIX. 3. f. obl. Dwofak, Josephus. 'Seiner 
Majestat Errettungs-Polka fiir Forte (!). Hochachtungsvoll gewidmet\ 

17024. [A. X. 65. A. 231.] ch. XVIIL. 155, 135 et 132. f. obl. Xaumann, 
Johannes Amadeus. Cora. Ein Original-Singspiel in 3 Aufziigen . 
Singuli actus singulis continentur voluminibus. Xotantur personae. 
Part, 

17025. [A. X. 65. A. 53*.] ch. XIX. 104. f. obl. Marinelli, Franciscus 
nobilis de. Der Kosak und der Freywillige. Ein Liederspiel in 1 Act 
von Herrn August von Kotzebue . . .' In fine: \ . . den 5. Decemb. 
1815\ Part. autogr. 

17026. [A. X. 65. A. 54.] ch. XIX. 181, 128 et 113. f. obl. Marinelli, 
Franciscus, nobilis de. Alfred. Grosse heroisch-komische Oper in 
3 Acten von Herrn August von Kotzebue\ Singuli actus singulis 
continentur voluminibus. Part. autogr. 

1702 7. [A. X. 65. A. 52.] ch. XIX. 103 et 74. f. obl. Marinelli, Franciscus, 
nobilis de. Die arme Kohlerin. Oper in drey Aufziigen von Herrn 
Alois Gleich. Actus I. et II. volumine primo, actus III. vol. altero 
continentur. In fine: ... den 22. August, 1815\ Part. autogr. 

17028. [A. X. 65. A. 178.] ch. XVIII. 181. f. obl. Leo, Leonardo. 'Oratorio: 
S. Elena al' Calvario\ Opus divisum in duas partes. Libellum com- 
posuit Petrus Metastasi o. Part. 262 17029—17034. 

17029. [A.N. 65. A. 224.] ch. XVIII. 6. f. obl. Sances, Felix. 'Dextera 
domini fecit (virtutcm). Offertorio a otto voci\ Adjungitur bassus 
continuus. Part. 

17030. [A. N. 65. A. 225.] ch. XVIII. 16. f. obl. Miari, Antonius, comes de. 

Caprici armonici . Sunt autem quae continentur hoc volumine : 

1. l b — 6 b . c Sul armonia\ (Tutto 1' orbe e armonia.) 3 voc. (S. T. B.) 
comitante clavichordio. 

2. 7 a — 16 a . La distruzione del mondo\ (Fuor della man di dio.) 
4 voc. (S. I. II. T. B.) comitante clavichordio. 16 b vacat. Partt. 

17031. [A. N. 65. A. 241.] ch. XIX. 91. f. obl. Rieder, Ambrosius. 'Groue 
Messe in C ; 4 voc. comitantibus instrumentis. Accedunt in fine duae 
notae: 1. Markt Perchtoldstorf, am 12. September, 181 1\ 2. c Den 
28. August durchsehen. 1854 . . . jetzt ein Greis mit 83 Jahren\ 
Part. autogr. 

17032. [A. N. 65. A. 181.] ch. XIX. 8. f. obl. Lotti, Antonius. c Madrigali\ 
(Spirto di Dio, ch' essendo il mondo.) Si eseguiva alla partenza del 
Bucintoro in Venezia\ 4 voc. Part. 

17033. [A. N. 65. A. 79.] ch. XVIII. 67. f. obl. Collectio operum musi- 
corum, quae inscribuntur: Arie di diversi maestri. Libro I. Con- 
tinentur autem hoc volumine post indicem manu posteriori fol. 1. 
exaratum haec, pro C. solo comitantibus instrumentis instructa: 

1. 2 a — ll a . Vinci, Leonardus. *Aria l\ (Se in campo amato.) 

2. ll b — 15 a . Idem. "Aria Il\ (Per quel paterno amplesso.) 

3. 15 b — 20 a . Terradellas, Dominicus Michael Barnabas. Aria 
III . (Io son quel pellegrino.) 

4. 20 b — 24 b . Vinci, Lconardus. *Aria IV\ (Fra cento affanni.) 

5. 25 a — -32 a . Incertus. c Aria V\ (Se torna il gelo usato.) 

6. 32 b — 37 b . Hasse, Johannes Adolphus. c Aria Vl\ (II suo leg- 
giadro viso.) 

7. 38 a — 41 b . Albertis, ... 'Aria VIl\ (Se in qualche volto 
amabile.) 

8. 42 a — 46 a . Vinci, Leonardus. c Aria VIII\ (Mi scacci sdegnato.) 

9. 46 b — -49 b . Gray, Antonius. c Aria IX\ (Non sofrenare ilpianto.) 

10. 50 a — 53 a . Scalabrini, Paulus. c Aria X\ (Da te parto.) 

11. 53 b — 57 a . Albertis, ... *Aria Xl\ (Se per me non v' e spe- 
ranza.) 

12. 57 b — 67 a . Vinci, Leonardus. c Aria Xil\ (L'onda dal mar 
divisa.) 67 b vacat. Partt. 

17034. [A. N. 65. A. 84.] ch. XIX. 10. f. obl. Collectio variorum operum 
musicorum, videlicet: 

1. l a . Kerl, Johannes Caspar. Fuga pro organo. 

2. l b — 2 a . Frescobaldi, Hieronymus. Fuga pro organo. 17034—17043. 263 

3. 2 b . Lully, Johannes Baptista. Roland, courez aux armes\ Scena 
ultima actus III., dramatis musici, inscripti Roland', cuius li- 
bellum composuit Philippus Quinault. C. solo adiuncto basso 
cont. 

4. 3 a — 6 a . Steffani, Augustinus. Duo: Forma un mare il pianto 
mio\ C. T. et b. c. 

5. 6 a — 7 a . Carissimi, Jacobus. Duo: Dite, o cieli, si crudeli\ 
C, B. et b. c. 

6. 7 b — 10 a . Purcell, Henricus. Aeolus, you must appear my great 
commands\ B. solo comitantibus 2 vlis. et b. 10 b vacat. Partt. 

17035. [A. N. 65. A. 55.] ch. XIX. X+155. f. obl. et 4°. Marinelli, Fran- 
ciscus, nobilis de. I. Friihlingstag. Eine Cantate von Herrn Johann 
Peschke, in Musik gesetzt von . . . 

1. I a — IX a . Textus cantatae, incipiens: Hier in unserem Gefielde\ 
IX b — X b vacant, 

2. l a — 155 a . Numeri musici. Adiunguntur in fine haec notae: 
c Fine den 29 ten Dezember, 181l\ Dein: Mit Instrumentirung 
vermehrt den 3 ten Juny, 1815 . Notantur personae et nomina 
cantorum. Part, autogr. 

17036. [A. X. 65. A. 83.] ch. XIX. 6. f. obl. Mozart, Wolfgangus Amadeus. 
c Die Abendempfindung\ (Abend ist's; die Sonne ist verschwunden.) 
C. solo, comitantibus 2 violis, violone, physharmonica, clavichordio. 
Part, 

17037. [A. X. 65. A. 80.] ch. XVIII. 21. f. obl. Rollig, Carolus Leopoldus. 
Interludia musica pro orchestra, pertinentia ad drama inscriptum 
c Teutomar\ In fine: c Wien, im Monat 8 tob ' 1779\ Part. autogr. 

17038. [A. X. 65. A. 176.] ch. XVIII. 16. f. obl. Wagenseil, Christophorus. 
c Stabat mater, fiir 4 Singstimmen, 2 Violinen und Orgel componirt . . . 
Part. 

17039. [A. N. 48. E. 35.] ch. XVIII. 26. f. obl. Wagenseil, Christophorus . 
c Missa, 4 voc, 2 viol. organo. Handschrift seines Scbiilers Johann 
Schenck . . . Part. 

17040. [A. N. 48. E. 34.] ch. XVIII. 32. f. obl. Predieri, Lucas Antonius. 

Credo a 4 voci con strumenti\ Part, autogr. (?) 

17041. [A. N. 48. E. 33.] ch. XVIII. 36. f. obl. Predieri, Lucas Antonius. 
c Messa a, 5 voci concertata con strumenti\ Kyrie 1 * et Gloria . Part, 
autogr. 

17042. [A. N. 48. E. 32.] ch. XVIII. 32. f. obl. Predieri, Lucas Antonius. 
c Kyrie e Gloria a 4 voci con strornenti\ Part. autogr. 

17043. [A. N. 65. A. 177.] ch. XIX. 4. f. obl. Pergolese, Johannes Baptista. 
c Sanctum et terribile nomen eius. Yersetto acinque (voci)\ Adjunctum 
est organum comitans. Part. 264 17044—17051. 

17044. [A. N. 65. A. 62.] ch. XVIII. 34. f. obl. Mozart, Wolfgangus Ama- 
deus. Missa brevis' ; 4 voc, comitantibus instrumentis. Accedunt 
notae: a Salisburgo, li 24. di giungo, 1774\ Dein, manu posteriori : 

Aus der Andre'schen Sammlung. Herrn W. A. Mozart Sohn zum An- 
denken. 0.[ffenbach] d.[en] 28. 12. 1820. ' InFmai. Part, autogr. 

17045. [A. N. 48. E. 31.] ch. XVIII. 20. f. obl. Friberth, Carohis. c Aria\ 
(Ombre meste agitate.) S. solo comitantibus instrumentis. 1770. Part, 
autogr. 

17046. [A. N. 48. E. 36.] ch. XVIII. 4. f. obl. Anfossi, Paschalis. c Mo- 
tetto 3 (!) (O salutaris hostia); 3 voc. (C. I. II. T.) comitantibus in- 
strumentis. Part. autogr. 

17047. [A. N. 61. B. 10.] ch. XVIII. 86, 88 et 84. f. obl. Conti, Francis- 
cus. (?) II trionfo dell' amicizia e delP amore. Dramma pastorale. 
A. 1723\ Opus trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Notantur personae. Part. 

17048. [A. N. 48. C. 53.] ch. XVIII. 133 et 128. f. obl. Paisiello, Johannes. 

Gli astrologi imaginarj. Opera buffa posta in musica . . . per rappre- 
sentarsi nell' imperial teatrino dell' Eremitaggio di S. M. I. 1'impera- 
trice di tutte le Eussie. L'anno 1779. II di 7. febbrajo'. Opus duorum 
actuum, quorum uterque suo continetur volumine. Part, autogr. 

17049. [A. N. 48. A. 4.] ch. XVIII. 184 et 185. f. obl. Salieri, Antonius. 

Axur, re d'Ormus. Opera tragicomica in 4 atti . Bini actus singulis 
continentur voluminibus. In utroque volumine praecedit et sequitur 
opus musicum iudicium auctoris, inscriptum: II mio parere sopra la 
musica di quest' opera\ Scripturam fecit Hieronymus da Ponte. 
Opus anno 1788 nuptias archiducis Francisci celebrando primum ex- 
hibitum. Excepta introductione: Part. autogr. 

17050. [A. N. 52. F. 10.] ch. XVIII. 78 et 78. f. obl. Porpora, Nicolaus. 

L'Angelica. Cantata a sei voci con trombe di caccia, oboe, fagotti, 
violini, violette. 1720\ Accedit ctb. Opus divisum in duas partes, 
quarum utraque suo continetur volumine. Praecedit index personarum. 
Part, 

17051. [A. N. 64. C. 36—39.] ch. XVIII. 125, 88, 111, et 118. f. obl. 
Collectio cantuum diversorum auctorum, pro una voce comitantibus 
instrumentis, quos arias 5 nuncupant; videlicet: 

Vol. I. 

l a . inscribitur: c Libero l\ (!) l b — 3 b vacant. 

1. 4 a — 17 b . Caldara, Antonius. c Aria dell' opera Gianguir'. (Tanto 
e con si gran pie.) 

2. 18 a — 27 b . Idem. c Ariadell'operaNitocri\ (Fortuna, e speranza.) 

3. 28 a — 37 a . Idem. Idem cantus. 37 b vacat. 17051. 265 

4. 38 a — 47 a . Caldara, Antonius. c Aria dell' opcra Andromaca\ 
(Anche il giorno.) 47 b vacat. 

5. 48 a — 57 a . Conti, Franciscus. c Aria della festa teatrale: Pallade 
trionfante\ (Colla mente si discerne.) 57 b vacat. 

6. 58 a — 69 b . Porsile, Josephus. *Aria del oratorio: II trionfo di 
Giuditta\ (Ti seguo da per tutto.) 

7. 70 a — 81 b . Caldara, Antonius. Aria del oratorio Joaz\ (Di 
mie richezza (!) di mie grandezze.) 

8. 82 a — 95 b . Idem. *Aria dell' opera: I due dittatori\ (A te basti, 
o degno amante.) 

9. 96" — 102 b . Porsile, Josephus. Aria del opera: Meride e Seli- 
nunte\ (Austro sibila, borea freme.) 

10. 103 a — 110 a . Idem. Aria del servizio di camera: La clemenza 
di Cesare . (Se parlano a suo danno.) 110 b vacat. 

11. lll a — 116 b . Idem. Aria del componimento di camera: II tem- 
pio di Giano, chiusa (!) da Cesare Augusto . (Tuoi divini lumi.) 

12. 117 a — 122 b . Conti, Franciscus. Aria dell' opera: Penelope . 
(S'io credo a quel, che ascolto.) 123 a — 125 b vacant. 

Vol. II. deest. 

Vol. III. I a . Libero (!) terzo. I b — 2 b vacant. 

13. 3 a — 14 b . Porsile, Josephus. Aria dell' opera: Spartaco\ (Per 
piacerti mia vendetta.) 

14. 15 a — 24 a . Caldara, Antonius. c Aria dell' opera: Mitridate\ 
(Scocca dall' alto il fulmine.) 24 b vacat. 

15. 25 a — 32 a . Conti, Ignatius. Aria del oratorio: La distruzione 
d'Haj\ (Se potesse la mia mente.) 32 b vacat. 

16. 33 a — 38 b . Porsile, Josephus. c Aria del componimento di ca- 
mera: II tempio di Giano, chiuso da Cesare Augusto . (Troppo 
e ormai, che ti lusinga.) 

17. 39 a — 44 b . Idem. Aria del servizio di camera: La clemenza di 
Cesare. (Racchiudo nel seno un core.) 

18. 45 a — 50 b . Idem. Aria del oratorio: L' esaltatione di Salomone\ 
(Pien di giubilo ogni core.) 

19. 51 a — 58 b . Fux, Johannes Josephus. *Aria. II testamento di 
nostro signor Gesii Cristo. Oratorio'. (Son de 1'uomo a lo scem- 
pio.) 

20. 59 a — 62 b . Idem. c Aria del componimento da camera: Orfeo ed 
Euridice . (Per regnar con piu gloria.) 

21. 63 a — 69 b . Caldara, Antonius. c Aria del oratorio Gionata\ 
(Occhi, che vi fissate nel sole.) 70 a — 70 b vacat. 

22. 71 a — 75 b . Reutter, Georgius. c Aria del oratorio: Abele\ 
(Quanto piii sei feroce con me.) 

23. 76 a — 81 b . Caldara, Antonius. c Aria dell' opera: I due dittatori\ 
(Non dovria chi impera e regge.) 266 17051. 

24. 82 a — 85 b . Fux, Johannes Josephns. La depositione dalla croce 
Jesu Christo, salvator nostro\ (Se pura piii nel core.) 86 a — 88 b 
vacant. 

Vol. IV. 

l a . Libero quarto\ l b — 2 b vacant. 

25. 3 a — 16 a . Caldara, Antonius. Aria del opera: Ganguir\ (Date, 
o trombe il suo guerriero.) 16 b vacat. 

26. 17 a — 28 a . Idem. c Aria dell' opera: I due dittatori\ (Nulla bada 
destrier generoso.) 28 b vacat. 

27. 29 a — 40 b . Fux, Johannes Josephus. Aria della serenata: La 
corona d'Arianna\ (Piii non empia, mie trombe famose.) 

28. 41 a — 50 b . Porsile, Josephus. c Aria dell' opera: Spartaco' (Or 
sanno i ribelli.) 

29. 51 a — 61 b . Caldara, Antonius. c Aria dell' oratorio : Ester\ (Vuo, 
che mora.) 62 a — 62 b vacat, 

30. 63 a — 70 b . Idem. Aria della festa teatrale: La concordia de' 
pianeti\ (Da mia tromba quel bel nome.) 

31. 71 a — 79 b . Idem. c Aria della festa: La contesa de' Numi\ (Vivi, 
regna e godi in pace.) 

32. 80 a — 91 b . Idem. Aria del oratorio: Gioseffo\ (Dolce suono di 
tromba.) 

33. 92 a — 95 b . Idem. c Aria deloratorio: La caduta di Gercio\ (Ris- 
vegliare metalli sonori.) 

34. 96 a — 99 b . Idem. \Aria del oratorio: La caduta. di Gercio\ (Col 
sol fiato di poche trombe.) 

35. 100 a — 103 b . Idem. c Aria dell' oratorio: Assalone\ (Fral'armi, 
fra carmi.) 

36. 104 a — 109". Idem. (Aria: II suon delle trombe.) 110 a — lll b 
vacant, 

Vol. V. 

l a . Libero quinto. l b — 2 b vacant, 

37. 3 a — 16 b . Caldara, Antonius. Aria dell' oratorio: Assalone\ 
(Entro 1'armi un' alma grande.) 

38. 17 ft — 30 b . Idem. Aria del oratorio: Joaz . (Mensi tema il velen 
d'angue.) 

39. 31 a — 40 a . Idem. Aria dell' opera: Lucio Papiro . (A torrente 
che cresce.) 40 b vacat, 

40. 41 a — 50 b . Idem. Aria del opera: Ifigenia in Aulide\ (Tutto 
fa nocchiero.) 

41. 51 a --55 b . Fux, Johannes Josephus. Aria della serenata: Orfeo 
ed Euridice'. (Cjuella serpe ch'e recisa.) 56 a — 56 b vacat, 

42. 57 a — 62 b . Conti, Franciscus. °Aria del oratorio: II martirio di 
s. Lorenzo\ (Bel morir per chi morir.) 17051 — 17055. 267 

43. 63 a — 68 a . Beinhart, Joharmes Georgius. c Aria del servizio 
da eamera: L'eroe immortale\ (S6, che gareggia il figlio.) 68 b 
vacat. 

44. 69 a — 73 b . Caldara, Antonius. 'Aria della: Contesa de' Numi. 
Festa da camera . (Febo, ancora fiammegiante piu.) 74 a — 74 b 
vacat. 

45. 75 a — 78 a . Fux, Johannes Josephus. c Aria: II testamento di 
nostro signor Gesii Christo. Oratorio\ Si tempra il mio martir.) 
78 b vacat. 

46. 79 a — 82 a . Eeinhardt, Johannes Georgius. Aria del servizio 
di camera: L'eroe immortale\ (Sovra gli archi delle sfere.) 

47. 83 a — 86 b . Caldara, Antonius. Aria dell' opera: Euristeo\ 
(Di mie catene pur son contenta.) 

48. 87 a — 90 a . Conti, Franciscus. Aria dell' oratorio : La colpa ori- 
ginale\ (In questo paradiso felice.) 

49. 91 a — 94 b . Idem. Aria del oratorio: Mose preservato'. (Ae- 
crescete, astri adorati.) 

50. 95 a — 97 a . Caldara, Antonius. Aria dell' oratorio: II martirio 
di s. Terenziano'. (So, che un labbro innamorato.) 97 b — 98 b 
vacat . 

51. 99 a — 103 a . Conti, Franciscus. Aria delF oratorio: David\ 
(Al fianco anzi vorrei.) 103 b — 104 b vacant. 

52. 105 a — 107 b . Caldara, Antonius. Aria dcll' oratorio: Morte e 
sepolturadi Christo\ (Cari marmi ed ombre.) 108 a — 108 b vacat. 

53. 109 a — 112 b . Idem. (Fin ch' io non serro al gioruo.) 

54. 113 a — 116 a . Idem. (Meglio saria sul lido.) 116 b — 118 b vacant, 
Partt. 

17052. [A. N. '65. A. 175.] ch. XVIII. 196 et 162. f. obl. Hasse, Johannes 
Adolphus. Sant' Elena al Calvario . Oratorium duarum partium, qua- 
rum utraque suo continetur volumine. Libellum fecit Petrus Meta- 
stasio. Part. 

17053. [A. N. 65. A. 63.] ch. XVIII. 225 et 125. f. obl. Fioravanti, Va- 
lentinus. Le cantatrici villane . . . In Eoma, nell' archivio di Derossi 
Cencetti. Posto al teatro Valle\ Drama musicum duorum actuum, 
quorum uterque suo continetur volumine. Part, 

17054. [A. N. 50. A. 20.] ch. XVIII. 212. f. obl. Bouno, Josephus. \Elea- 
zarro. Azione sacra per musica, cantato nell' augustissima capella della 
sac. ces. e catt. reale maesta di Carlo VI., imperadore de' Eomani, 
sempre augusto, 1'anno 1739\ Opus duarum partium. Notantur no- 
mina cantorum et personae. Part. 

17055. [A. N. 50. A. 20.] ch. XVIII. 20, 20, 20, 14. f. Bonno, Josephus. 
c Eleazarro\ Operis supra sub num. 17054 notati prts. sep. 4, videlicet: 
vl. I. et II., vla., b. 268 17056—17065. 

17056. [A. N. 50. A. 9.] ch. XVIII. 190. f. obl. Badia, Carolus Augustinus. 
Ismaelle. Oratorio a 5 con instromenti. Posto in mugica ... 1'anno 
1717 . Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17057. [A. N. 50. A. 9.] ch. XVIII. 26, 20, 16, 26. f. et 4°. Badia, Carolus 
Augustinus. Ismaelle . Operis, supra sub num. 17056 notati prts. sep. 
4, videlicet: vl. I., II., vla., vlc. 

17058. [A. N. 50. A. 29.] ch. XVIII. 176. f. obl. Caldara, Antonius. c Assa- 
lone. Oratorio a 6 voci con instromenti. L'anno 1720 . Opus in duas 
partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17059. [A. N. 50. A. 29.] ch. XVIII. 26, 14, 10, 18. f. et 4°. Caldara, 
Antonius. Assalone\ Operis supra sub num. 17058 notati prts. sep. 4, 
videlicet: vl. I., II., vla., vlc. 

17060. [A.N. 50. A. 21.] ch. XVIII. 170. f. obl. Bonno, Josephus. 'San 
Paolo in Atene. Azione sacra per musica, cantata nell' augustissima 
capella della sac. ces. catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' 
Eomani . . . L'anno 1740. La poesia e di abbate (Johanne Claudio) 
Pasquini, poeta di sua M. ces. e catt. Opus in duas partes divisum. 
— Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17061. [A. N. 50. A. 21.] ch. XVIII. 18, 18, 18, 18. f. Bonno, Josephus. 

San Paolo in vitene . Operis supra sub num. 17060 notati prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17062. [A.N. 50. A. 17.] ch. XVIII. 168. f. obl. Bonomcini, Johannes. 

Ezechia. Azione sacra per musica, cantata nelP augustissima capella 
della sac. ces. catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Bomani 
. . . L'anno 1737. La poesia di Apostolo Zeno, poeta di sua M. ces. e 
catt. Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17063. [A.N. 50. A. 17.]ch. XVIII. 14, 14, 14, 15. f. Bononcini, Johannes. 

Ezechia\ Operis supra sub num. 17062 notati prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., vlc. 

17064. [A. N. 50. A. 4.] ch. XVIII. 128. f. obl. Arrigoni, Carolus. c Ester. 
Oratorio: azione sacra da cantarsi nell' augustissima capella della sac. 
ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani. . . . L'anno 
1738 . Opus divisum in duas partes. — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17065. [A. N. 50. A. 10.] ch. XVIII. 226. f. obl. Badia, Carolus Augustinus. 

II profeta Elia. Oratorio per musica, cantata (!) nell' augustissima 
capella della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' 
Bomani . . . L'anno 1730. La poesia di Gaetano Zati\ Opus in duas 
partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 17066—17075. 269 

1 7066. [A. N. 50. A. 16.] ch. XVIII. 128. f. obl. Bononcini, Antonius. 'La 
decollazione di s. Giovanni Batista. Oratorio a 5 con instromenti. 
L'anno 1709. Poesia di Giovanni Domenico Filippeschi\ Opus in 
duas partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17067. [A. N". 50. A. 16.] ch. XVIII. 12, 12, 10, 16. f. r. et obl. Bonon- 
cini, Antonius. La decollazione di s. Giovanni Battista\ Operis supra 
sub num. 17066 notati prts. sep. 4, videlicet : vl. I., II., vla., vlc. 

17068. [A. X. 50. A. 18.] ch. XVIII. 142. f. obl. Bononcini, Johannes. 

Ezechia. Azione sacra per musica ete. 1737'. Idem opus, eodem 
modo instructum, quo praecedens sub num. 17062 descriptum. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17069. [A.N. 50. B. 16.] ch. XVIII. 208. f. obl. Caldara, Antonius. 'Sedecia. 
Azione sacra per musica, cantata nell' augustissima capella della sac. 
ces. catt. e real niaesta di Carlo VI., imperadore de' Romani. . . . L'anno 
1732. La poesia e di Apostolo Zeno, poeta ed istorico di sua M. C. e 
catt/ Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina 
cantorum. Idem opus ac sub num. 17105. Part. 

17070. [A. N. 50. B. 16.] ch. XVIII. 21, 21, 15, 22. 4°. Caldara, Antonius. 

Sedecia . Operis supra sub num. 17069 notati prts. sep. 4, videlicet: 
vl. I., II., vla., vlc. 

17071. [A. N. 50. B. 18.] ch. XVIII. 184. f. obl. Caldara, Antonius. 'Ge- 
lusaleme convertita. Azione sacra per musica applicata al suo santis- 
simo sepolcro, e cantata nell' augustissima capella della sac. ces. e catt. 
real maesta di CarloVI. imperadore de' Romani . . . L'anno 1733. La 
poesia e di Apostolo Zeno, poeta ed istorico di S. M. ces. e catt/ Opus 
in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17072 [A. N. 50. B. 18.] ch. XVIII. 18, 18, 12. f. Caldara, Antonius. c Ge- 
rusaleme convertita . Operis sub num. 17071 descripti prts. sep. 3, 
videlicet: vl. I., II., b. 

17073. [A. N. 50. A. 19.] ch. XVIII. 94. f. obl. Bononcini, Antonius. c L'in- 
terciso. Oratorio, 1'anno 1711. Poesia di Nunzio Stampiglia\ Opus 
in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17074. [A. N. 50. A. 19.] ch. XVIII. 14, 14, 10, 22. 4° et f. obl. Bonon- 
cini, Antonius. L'interciso\ Operis sub num. 17073 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17075. [A. N. 50. A. 5.] ch. XVIII. 99. f. obl. Badia, Carolus Augustinus. 

II pentimento di David. Oratorio. L'anno 1708. Poesia di Nunzio 
Stampiglia. Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et 
nomina cantorum. Part. 270 17076—17087. 

17076. [A. N. 50. A. 5.] eh. XVIII. 14, 14, 8, 28. 4° et f. obl. Badia, Ca- 
rolus Augustinus. II pentimento di David\ Operis sub num. 17075 
descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. I., II., vla., vlc. 

17077. [A. N. 50. A. 6.] cb. XVIII. 92. f. obl. Badia, Carolus Augustinus. 
C I1 martirio de Macbabei. Oratorio, 1'armo 1709. Poesia di Nunzio 
Stampiglia\ Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et 
nomina cantorum. Part. 

17078. [A. N. 50. A. 6.] ch. XVIII. 14, 14, 10, 14. 4° et f. obl. Badia, 
Carolus Augustinus. II martirio de' Machabei'. Operis sub num. 17077 
descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla. ; vlc. 

17079. [A. N. 50. A. 7.] ch. XVIII. 84. f. obl. Badia, Carolus Augustinus. 

La Griuditta. Oratorio, 1'anno 1710. Poesia di Nunzio Stampiglia. 
Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina canto- 
rum. Part. 

17080. [A. N. 50. A. 7.] ch. XVIII. 13, 14, 8, 16. 4° et f. obl. Badia, Ca- 
rolus Augustinus. La Giuditta\ Operis sub num. 17079 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17081. [A. N. 50. A. 8.] ch. XVIII. 142. f. obl. Badia, Carolus Augustinus. 

S. Geltrude. Oratorio a 4 con instromenti. L'anno 1711. Poesia di 
(Johanne) Domenieo Filipeschi . Opus divisum in duas partes. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17082. [A. N. 50. A. 8.] ch. XVIII. 16, 16, 10, 27. 4° et f. obl. Badia, Ca- 
rolus Augustinus. S. Geltrude\ Operis sub num. 17081 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17083. [A. N. 50. A. 11.] ch. XVIII. 146. f. obl. Badia, Carolus Augustinus. 
C I1 ritorno di Tobia. Oratorio. L'auno 1707. Poesia di Paolo Antonio 
del Negro\ Opus divisum in duas partes. — Notantur personae et 
nomina cantorum. Part. 

17084. [A. N. 50. A. 12.] ch. XVIII. 155. f. obl. Balbi, Ignatius. 'Oratorio 
della madonna de sette dolori . Opus in duas partes divisum. Praecedit 
epistola dedicatoria auctoris ad Carolum VI. imperatorem, directa: 
'Milano, 24. Febraro, 1720\ — Notantur personae. Part. 

17085. [A. N. 50. A. 13.] ch. XVIII. 194 et 142. f. obl. Bernasconi, An- 
dreas. La Betulia liberata. Oratorio. . . . La poesia e di abbate (Petro) 
Metastasio . Opus divisum in duas partes, quarum utraque suo con- 
tinetur volumine. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17086. [A. N. 50. A. 15.] ch. XVIII. 127. f. obl. Bononcini, Antonius. \ll 
trionfo della grazia, ovcro: La conversione di Maddalena. Oratorio. 
L'anno 1707\ Opus divisum in duas partes. — Notantur personae 
et nomina cantorum. Part. 

17087. [A. N. 50. A. 15.] ch. XVIII. 14, 12, 10, 14. 4° et f. obl. Bonon- 
cini, Antonius. II trionfo della grazia . Operis sub num. 17086 de- 
scripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 17088—17099. 271 

17088. [A. N. 50. A. 22.] ch. XVIII. 200. f. obl. Bono, Josephus. c Oratorio: 
Isacco, figura del redentore . Opus divisum in duas partes. Libellura 
fecit Petrus Metastasio. Exhibitum anno 1759. (Schmid.) Part. 

17089. [A. X. 50. A. 24.] ch. XVIII. 144. f. obl. Caldara, Antonius. °Santa 
Ferma. Oratorio a 5 con instromenti. L'anno 171 7 3 . Opus in duas 
partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17090. [A. X. 50. A. 24.] ch. XVIII. 18, 14, 10, 21. 4°. Caldara, Antonius. 
l Santa Ferma\ Operis sub num. 17089 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., vlc. 

17091. [A. X. 50. A. 25.] ch. XVIII. 146. f. obl. Caldara, Antonius. 'Cristo 
condannato. Oratorio a 5 con instromenti. L'anno 1717. Poesia di 
Pietro Pariati . Opus in duas partes divisum. — Notantur personae 
et nomina cantorum. Part. 

17092. [A. X. 50. A. 25.] ch. XVIII. 22, 12, 10, 18. 4°. Caldara, Antonius. 

Cristo condannato'. Operis sub num. 17091 descripti prts. sep. 4; 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17093. [A.X. 50. A. 26.] ch. XVIII. 102. f. obl. Caldara, Antonius. C I1 
martirio di s. Terenziano. Oratorio a 5. Poesia di Giuseppe Piselli. 
. . . L'anno 1718 . Opus in duas partes divisum. — Xotantur personae 
et nomina cantorum. Part. 

17094. [A. X. 50. A. 26.] ch. XVIII. 26, 14, 10, 16. 4°. Caldara, Antonius. 

II raartirio di s. Terenziano\ Operis sub num. 17093 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17095. [A. X. 50. A. 27.] ch. XVIII. 108. f. obl. Caldara, Antonius. c La 
caduta di Gerico. Oratorio. L'anno 1719. La poesia di Alessandro 
Gargieria . Opus divisum in duas partes. — Notantur personae et 
nomina cantorum. Part. 

17096. [A. X. 50. A. 27.] ch. XVIII. 24, 16, 10, 21. 4°. Caldara, Antonius. 

La caduta di Gerico'. Operis sub num. 17095 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17097. [A. X. 50. A. 28.] ch. XVIII. 75. f. obl. Stadler, Maximilianus. 

Gott. EineHymne von J. (!) = Heinrich W(ilhelm) v. Gerstenberg'. 
Xumeris musicis pro vocibus solis et choris, comitantibus instrumentis 
ornatum opus. Part. 

17098. [A.X. 50. A. 1.] ch. XVIII. 62. f. obl. Capacclli- Albergati, Pyr- 
rhus, comes de. L'innocenza di santa Eufemia. Oratorio a 3 con stru- 
menti\ Opus in duas partes divisum, ac primum anno 1701 exhibitum. 
(Kochel.) — Xotantur personae. Part. 

17099. [A. N. 50. A. 2.] ch. XVIII. 68. f. obl. Capacelli- Albergati, Pyr- 
rhus, comes de. II convito di Baldassaro. Oratorio a, 5 con strumenti\ 
Opus divisum in duas partes; primum exhibitum anno 1702. (Kdchel.) 
— Notantur personae. Part. 272 17100—17108. 

17100. [A. N. 50. A. 3.] ch. XVIII. 91. f. obl. Ariosto, Attilius. 'Lapnssione 
cli Christo. Oratorio a 5 voci con strumeiiti\ Opus in duas partes divi- 
sum ac anno 1709 primum exhibitum. (Kochel.) Part. 

17101. [A. N. 50. A. 23.] ch. XVIII. 126. f. obl. (Caldara, Antonius. ?) 

Madalena a piedi di Christo. Oratorio a 6 con sinfonia. ... L'anno 
1713\ Opus in duas partes divisum. Part. 

17102. [A. N. 50. A. 23.] ch. XVIII. 18, 18, 12, 12. 4°. (Caldara, Anto- 
nius. ?) Madalena a piedi di Christo\ Operis sub num. 17101 de- 
scripti prts. sep. 4, videlicet: vl. I., II., vla., b. 

17103. [A. N. 65. A. 209.] ch. XVIII. 130. f. obl. Caldara, Antonius. c Gesii 
presentato nel tempio. Azione sacra per musica da cantarsi nell' augu- 
stissima capella della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., impe- 
radore de' Eomani . . . L'anno 1735. La poesia e di Apostolo Zeno . . . 
Opus in duas partes divisum. Part. 

17104. [A. N. 65. A. 210.] ch. XVIII. 132. f. obl. Caldara, Antonius. c San 
Pietro in Cesarea. Azione sacra per musica applicata al' santissimo 
sepolcro et cantata nell' augustissima capella della sacra ces. e catt. 
real maesta. di Carlo VI., imperadore de' Eomani ... L'anno 1734. 
La poesia e del . . . Apostolo Zeno . . .' Opus in duas partes divisum. 
— Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17105. [A. N. 65. A. 211.] ch. XVIII. 148. f. obl. Caldara, Antonius. c Se- 
decia. Azione sacra per musica. Cantata nell' augustissima capella della 
sac. ces. catt. e real maesta di Carlo VI., imperadore.de' Romani .. . 
L'anno 1732. La poesia e del ... Apostolo Zeno . . .' Opus in duas 
partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17106. [A. N. 65. A. 212.] ch. XVIII. 112. f. obl. Caldara, Antonius. 

S. Elena al Calvario. Componimento sacro per musica, applicato al 
santissimo sepolcro. Cantata nell' augustissima capella della sac. ces. e 
catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani . . . L'anno 
1731. La poesia del ... Pietro Metastasio ... Opus in duas partes 
divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17107. [A. N. 65. A. 213.] ch. XVIII. 76, 66, 70. f. obl. Caldara, Antonius. 

Demofoonte. Drama per musica da rappresentarsi nella cesarea corte 
per il nome . . . della sac. ces. e catt. real maesta di Caiio VI., impe- 
radore de' Romani . . . Per comando della sac. ces. e catt. real maesta 
di Elisabetta Cristina, imperatrice regnante. L'anno 1733. La poesia 
e del sig. abbate Pietro Metastasio . . .' Opus trium actuum, qui sin- 
gulis continentur voluminibus. — Notantur personae et nomina can- 
torum. Part. 

17108. [A. N. 65. A. 214.] ch. XVIII. 68, 62, 70. f. obl. Caldara, Antonius. 

Sancio Panza, governatore dell' isola Barattaria. Comedia per musica 17108—17113. 273 

da rappresentarsi nella cesarea corte. Per comando augustissimo nell' 
carnevale dell' anno 1733. La poesia e del . . . Giovanni Claudio Pas- 
quini . . . Opus trium actuum, qui siugulis continentur voluminibus. 
— Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17109. [A. N. 65. A. 215.] ch. XVIII. 90, 77, et 70. f. obl. Caldara, An- 
tonius. La clemenza di Tito. Drama per musica da rappresentarsi 
nella cesarea corte per il nome . . . della sac. ces. e catt. real maesta 
di Carlo VI., imperadore de' Pomani . . . per comando della . . . maesta 
di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1734. La poesia 
e del sig. Pietro Metastasio . .. Opus trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part, 

17110. [A. N. 65. A. 216.] cb. XVIII. 140, 118 et 72. f. obl. Conti, Fran- 
ciscus. Penelope. Tragicomedia per musica da rappresentarsi nella 
cesarea corte, per comando augustissimo nel carnevale dell' anno 1724. 

Poesia del (Petro) Pariati Opus trium actuum, qui singulis con- 

tinentur voluminibus. Notantur personae, nomina cantorum, scenarum 
mutationes. Part. 

17111. [A.N. 65. A. 217.] cb. XVIII. 81, 108,81, 96 et 66. f. obl. Caldara, 
Antonius. Don Cbisciotte in corte della duchessa. Opera serioridicola 
per musica da rappresentarsi nella cesarea corte, per comando augu- 
stissimo nel carnevale, 1'anno 1727. La poesia e del . . . Giovan Claudio 

Pasquini. Opus quinque actuum, qui singulis continentur volu- 

minibus. — Notantur personae, nomina cantorum, scenarum muta- 
tiones. Part, 

17112. [A.N. 65. A. 218.] cb. XVIII. 124, 84, 80. f. obl. Reutter, Georgius 
(iunior) et Antonius Caldara. La forza dell' amicizia, ovvero: Pilade 
ed Oreste. Drama per musica da rappresentarsi in Gratz, festeggian- 
dosi il . . . giorno natalizio della sac. ces. e catt. real maesta di Aeli- 
sabeta (!) Cristina, imperadrice regnante, per comando della . . . maesta 
di Carlo VI., imperadore de' Romani . . . 1'anno 1728. La poesia del 
. . . Giovanni Claudio Pasquini\ Opus trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. Musicam actus primi composuit G. Peutter, 
cetera Antonius Caldara. Notantur personae, nomina cantorum, scena- 
rum mutationes. Part. 

17113. [A. N. 65. A. 220.] cb. XVIII. 84, 72, 64. f. obl. Caldara, Antonius. 

Acbille in Sciro. Drama per musica da rappresentarsi nel gran teatro 
dell' imperial corte, per comando della sacra ces. e catt. real maesta 
di Carlo VI., imperadore de' Pomani . . . in occasione delle felicissime 
nozze de' serenissimi principi Maria Teresa, arcbiducbessa d'Austria 
e Francesco III. duca di Lorena. L'anno 1736. La poesia e del ... 
Pietro Metastasio . . / Opus trium actuum, qui singulis continentur 
voluminibus. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 
IX. 18 274 17114—17122. 

17114. [A. N. 50. B. 1.] ch. XVIII. 136. f. obl. Caldara, Antonius. c Giu- 
seppe. Azione sacra da cantarsi nell' augustissima capella della sacra, 
cesarea e cattolica real maesta di Carlo VI., imperador de' Romani . . . 
L'anno 1722. La poesia di Apostolo Zeno ... Opus in 2 partes divi- 
sum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17115. [A. N. 50. B. 1.] ch. XVIII. 25, 19, 12, 20. f. Caldara, Antonius. 

Giuseppe . Operis sub num. 17114 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., vlc. 

17116. [A. N. 50. B. 2.] ch. XVIII. 180. f. obl. Caldara, Antonius. C I1 re 
del dolore. In Gesu Cristo signor nostro coronato di spine e mostrato 
col nome di Uomo a i Giudei. Componimento sacra (!) per musica, 
applicato al suo santissimo sepolcro e cantato nell' augustissima capella 
della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperador de' Romani 
... L'anno 1722. La poesia di Pietro Pariati . .. Opus in duas 
partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17117. [A. N. 50. B. 2.] ch. XVIII. 28, 16, 14, 28. f. Caldara, Antonius. 

II re del dolore\ Operis sub num. 17116 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17118. [A. N. 50. B. 3.] cb. XVIII. 200. f. obl. Caldara, Antonius. c Ester. 
Istoria sacra, da cantarsi nell' augustissima capella della sacra cesarea 
cattolica real maesta di Carlo VI., imperador de' Romani . . . L' anno 
MDCCXXIII. Poesia di D. Francesco Fozio\ Opus in 2 partes divi- 
sum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17119. [A. N. 50. B. 3.] ch. XVIII. 20, 20, 14, 20. 4°. Caldara, Antonius. 

Ester\ Operis sub num. 17118 descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, 
II., vla., vlc. 

17120. [A. N. 50. B. 4.] ch. XVIII. 133. f. obl. Caldara, Antonius. c Morte 
e sepoltura di Cristo. Oratorio, cantato nell' augustissima capella della 
sacra cesarea cattolica real maesta di Carlo VI., imperadore de' 
Romani . . . L'anno 1724. Poesia di D. Francesco Fozio\ Opus 
in 2 partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17121. [A. N. 50. B. 4.] ch. XVIII. 14, 14, 12, 28. 4°. et f. obl. Caldara, 
Antonius. Morte e sepoltura di Cristo\ Operis sub num. 17120 de- 
scripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17122. [A.N. 50. B. 5.] ch. XVIII. 206. f. obl. Caldara, Antonius. c Le 
profezie evangeliche di Isaia. Componimento sacro per musica da can- 
tarsi nell' augustissima capella della sac. ces. e catt. real maesta di 
Carlo VI., imperadore de' Romani . . . L'anno 1725. La poesia di 
Apostolo Zeno . . .-' Opus divisum in 2 partes. — Notantur personae 
et nomina cantorum. Part. 17123—17132. 275 

17123. [A. X. 50. B. 5.] ch. XVIII. 18, 18, 16, 22. 4°. Caldara, Antonius. 

Le profezie evangeliche di Isaia . Operis sub num. 17122 descripti 
prts. sep. 4, videlicet: vl. I., II., vla., vlc. 

17124. [A. N. 50. B. 6.] ch. XVIII. 110. f. obl. Wagenseil, Christophorus. 
La redenzione. Componimento drammatico (= Oratorium) per musica 

1'anno 1755. La poesia e di abbate Pietro Metastasio . . . D — No- 
tantur personae et nomina cantorum. Part. 

17125. [A.N. 50. B. 7.] ch. XVIII. 192. f. obl. Caldara, Antonius. c Gio- 
seffo, che interpreta i sogni. Oratorio da cantarsi nell' augustissima 
capella della sac. ces. e catt. real maesta. di Carlo VI., imperadore de' 
Romani . . . L'anno 1726 . . . Libellum fecit Johannes Battista Neri. 
Opus divisum in 2 partes. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part, 

17126. [A. N. 50. B. 7.] ch. XVIII. 19, 19, 12, 22. 4°. Caldara, Antonius. 

Gioseffo, che interpreta i sogni'. Operis subnum. 17125 descripti 
prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17127. [A. N. 50. B. 8.] ch. XVIII. 177. f. obl. Caldara, Antonius. c Gio- 
nata. Componimento sacro per musica cantato nell' augustissima ca- 
pella della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' 
Bomani ... L'anno 1728 . Libellum fecit Apostolus Zeno. Opus in 
2 partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17128. [A. N. 50. B. 8.] ch. XVIII. 19, 18, 18, 12. 4°. Caldara, Antonius. 
^Gionata'. Operis sub num. 17127 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., b. 

17129. [A.N. 50. B. 9.] ch. XVIII. 206. f. obl. Caldara, Antonius. 'Joaz. 
Oratorio cantato nell' augustissima capella della sac. ces. e catt. real 
maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani ... L'anno 1726. La 
poesia di Apostolo Zeno . . . Opus in duas partes divisum. — Notantur 
personae et nomina cantorum. Part. 

17130. [A. N. 50. B. 9.] ch. XVIII. 20, 20, 16, 11. 4°. Caldara, Antonius. 
Joaz'. Operis sub num. 17129 descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, 
II., vla., b. 

17131. [A.N. 50. B. 12*] ch. XVIII. 94. f. obl. Caldara, Antonius. c La 
passione di Gesii Christo, signor nostro. Componimento sacro per mu- 
sica, applicato al suo santissimo sepolcro e cantato nell' augustissima 
capella della sacra cesarea, catt. real maesta di Carlo VI., imperadore 
de' Ptomani. L'anno 1730. La poesia del sig. abbate Pietro Meta- 
stasio . . . D Opus in 2 partes divisum. — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17132. [A..K 50. B. 13.] ch. XVIII. 178. f. obl. Caldara, Antonius. "David 
umiliato. Azione sacra per musica, cautata nell' augustissima capella 

18* 276 17132—17139. 

della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Eomani 
. . . L'anno 1731. La poesia di Apostolo Zeno ... Opus in duas partes 
divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17133. [A. N. 50. B. 13.] ch. XVIII. 20, 20, 16, 19. 4°. Caldara, Antonius. 
c David umiliato'. Operis sub num. 17132 descripti, prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17134. [A.N. 50. B. 14.] ch. XVIII. 162. f. obl. Caldara, Antonius. C S. Elena 
al Calvario. Componimento sacro per musica applicato al santissimo 
sepolcro. Cantata nell' augustissima capella della sac. ces. e catt. real 
maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani . . . L'anno 1731. La 
poesia di abbate Pietro Metastasio . . . Opus in 2 partes divisum. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Idem ac sub num. 17106. 
Part, 

17135. [A. N. 50. B. 14.] ch. XVIII. 18, 17, 13, 20. 4° et fol. Caldara, 
Antonius. S. Eleaa al Calvario . Operis sub num. 17134 descripti 
prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17136. [A. N. 51. E. 1.] ch. XVIII. 110, 90, 94. f. obl. Caldara, Antonius. 
Imeneo. Pastorale. Dramma per musicadarappresentarsi nell' imperial 

Favorita, festeggiandosi il . . . giorno natalizio della sac. ces. e catt. 
real maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante; per comando 
della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani 
. . . L'anno 1727. La poesia di Apostolo Zeno . . . Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. — Accedit nota (fol. 2 b ) : C I1 
primo e terzo ballo fii vagamente concertato da Alessaridro Philebois, 
maestro di ballo di S. M. C. e C, il 2 d0 ballo fu altresi vagamente con- 
certato da Simone Pietro Levassori della Mota, maestro di ballo di 
S. M. C. e C. Con Farie per li dctti balli di Nicola Matteis, direttore 
della musica instrumentrale di S. M. Ces. e Catt/ — Notantur per- 
sonae, nomina cantorum, scenarum mutationes, balli'. Part. 

17137. [A.N. 51, E. 1.] ch. XVIII. 55, 25, 25, 21, 18, 28. 4°. Caldara, 
Antonius. Imeneo . Operis sub num. 17136 dcscripti prts. sep. 6, vide- 
licet: vl. I. (chori I. et II.), vl. II. (chori II.), vla. (chori I. et II.), vlc. 

17138. [A. N. 51. E. 2.] ch. XVIII. 214. f. obl. Caldara, Antonius. c La con- 
cordia de' pianeti. Componimento teatrale per musica festeggiandosi 
il . . . nome della sacra cesarea e cattolica reale maesta di Elisabetta 
Cristina, imperadrice regnante. Per comando della sacra cesarea e 
cattolica reale maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani . . . L'anno 
1723. Poesia di (Petro) Pariati . . . 3 — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17139. [A. N. 51. E. 2.] ch. XVIII. 18, 19, 14, 20. 4°. Caldara, Antonius. 
c La concordia de' pianeti 5 . Operis sub num. 17138 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, TL, vla., vlc. 17140—17146. 277 

17140. [A.N. 51. E. 3.] ch. XVIII. 92, 100, 124. f. obl. Caldara, Antonius. 

Ornospade. Dramma per musica da rappresentarsi nella cesarea corte 
per il . . . nome della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., impe- 
radore de' Romani, per comando della sac. ces. e catt. real maesta di 
Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1727. La poesia di 
Apostolo Zeno . . . Opus trium actuum, qui singulis continentur vo- 
luminibus. Accedit nota (fol. 2 b ): \ . . Arie per li . . . balli di Nicola 
Matteis, direttore della musica instrumentale di S. M. C. e C. . . / — 
Notantur personae, nomina cantorum, scenarum mutationes, saltationes. 
Part. 

17141. [A. N. 51. E. 3.] cb. XVIII. 31, 31, 21, 38. 4°. Caldara, Antonius. 
c Ornospade\ Operis sub num. 17140 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., vlc. 

17142. [A. X. 51. E. 4.] cb. XVIII. 96, 60, 75, 70, 81. f. obl. Caldara, 
Antonius. Mitridate. Drama per musica da rappresentarsi nella cesarea 
corte per il nome . . . della sac. ces. e catt. real maesta (di) Carlo VI., 
imperadore de' Romani . . . per comando della sac. ces. e catt. real 
maesta Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1728. La 
poesia e di Apostolo Zeno ... Opus quinque actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus 
Matteis. (Scbmid.) — Xotantur personae, nomina cantorum, scenarum 
mutationes, saltationes. Part. 

17143. [A. X. 51. E. 4.] cb. XVIII. 34, 33, 21, 26. 4°. Caldara, Antonius. 
c Mitridate\ Operis sub num. 17142 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., b. 

17144. [A. X. 51. E. 5.] ch. XVIII. 75, 123, 117. f. obl. Caldara, Antonius 
et Georgius Eeutter, iunior. La pazienza di Socrate con due mogli. 
Scherzo drammatico per musica da rappresentarsi nell' imperial corte 
per comando augustissimo nel carnevale dell' anno 1731. La musica: 
il principio delF atto primo e Fatto terzo di Antonio Caldara, il resto 
di Giorgio Reuter, il giovine\ Libellum fecit Xicolaus Minati, 
modos pro saltationibus composuit Nicolaus Matteis. Opus trium 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. — Xotantur personae 
et nomina cantorum. Part. 

17145. [A. N. 51. E. 5.] ch. XVIII. 46, 31, 18, 36. 4°. Caldara, Antonius 
et Georgius Eeutter, iunior. La pazienza di Socrate con due mogli\ 
Operis sub num. 17144 descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., 
vla. vlc. 

17146. [A. N. 51. E. 6.] ch. XVIII. 126. f. obl. Caldara, Antonius. C I1 natale 
di Minerva Tritonia. Festa per musica per il . . . giorno natalizio di 
Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1735. La poesia e 
di Claudio Pasquini . . / — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 278 17147 — 17153. 

17147. [A.N. 51. E. 6.] ch. XVIII. 16, 16, 11, 16. 4°. Caldara, Antonius. 
'il natale di Minerva Tritonia\ Operis sub num. 17146 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. I., II., vla., vlc 

17148. [A. N. 51. E. 7.] ch. XVIII. 118, 124 et 112. f. obl. Caldara, An- 
tonius. C C. Eabbricio. Dramma per musiea da rappresentarsi nella 
cesarea corte per il nome . . . della sac. ces. e catt. maesta di Carlo VI., 
imperadore de' Romani . . ., per comando della sac. ces. e catt. real 
maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1729, e 
replicato 1730. La poesia di Apostolo Zeno . . / Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Sequitur nota (fol. 2 a ) : ... 1' arie 
per li sudetti balli di Nicola Matteis . . / — Notantur personae, no- 
mina cantorum, saltationes. Part. 

17149. [A. N. 51. E. 7.] ch. XVIII. 63, 38, 23, 40. 4°. Caldara, Antonius. 
C C. Fabbricio/ Operis sub num. 17148 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl.L, II., vla., vlc. 

17150. [A. N. 51. E. 8.] ch. XVIII. 80, 83, 88. f. obl. Caldara, Antonius. 
C C. Fabbricio. Dramina per musica da rappresentarsi nella cesarea corte 
per il nome . . . della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., impe- 
radore de' Romani . . ., per comando della sac. ces. e catt. real maesta 
di Elisabetta Cristine, imperadrice regnante. L'anno 1729. La poesia 
del sig. Apostolo Zeno . . .' Opus trium actuuin, qui singulis continentur 
voluminibus. — Differt aliquantum ab exemplari sub num. 17148 
descripto. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17151. [A.N. 51. E. 9.] ch. XVIII. 146, 100, 109. f. obl. Caldara, Antonius. 
C I1 Demetrio. Dramma per musica da rappresentarsi nella cesarea corte 
per il nome . . . della sac. ces. e catt. real niaesta di Carlo VI., imperadore 
de' Eomani . . . per comando della sac. ces. e catt. real maesta di Eli- 
sabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1731. La poesia di 
abbate Pietro Metastasio . . / Opus trium actuum, qui singulis con- 
tinentur voluminibus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus 
Matteis. — Notantur nomina cantorum et personae. Part. 

17152. [A. N. 51. E. 9.] ch. XVIII. 38, 40, 39. 4°. Caldara, Antonius. C I1 
Demetrio'. Operis sub num. 17151 descripti prts. sep. 3, videlicet: 
vl. L, II., vlc. 

17153. [A. N. 51. E. 10.] ch. XVIII. 133. f. obl. Caldara, Antonius. \Livia. 
Festa teatrale per musica da rappresentarsi nel giorno del . . . nome 
della sac. ces. e catt. real maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice 
regnante, per comando della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., 
imperadore de' Romani . . . L'anno 1731. La poesia di abbate Gio- 
vanni Claudio Pasquini, tra gli Arcadi Trigeno Migonitidio . .. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. 17154—17162. 279 

17154. [A. N. 51. E. 10.] ch. XVIII. 14, 14, 10, 14. 4°. Caldara, Antonius. 

Livia\ Operis sub num. 17153 descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. I., 
II., vla., vlc. 

17155. [A. N. 51. E. 11.] ch. XVIII. 112, 104. f. obl. Caldara, Antonius. 
C L' asilo d' amore. Festa teatrale per musica da rappresentarsi in Lintz, 
festeggiandosi il . . . giorno natalizio della sac. ces. catt. real maesta 
di Elisabetta Christina, imperadrice regnante, per comando della sac. 
ces. catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Bomani . . . L'anno 
1732. La poesia di abbate Pietro Metastasio . . .' Modos per salta- 
tionibus composuit Nicolaus Matteis. — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17156. [A. N. 51. E. 11.] ch. XVIII. 36, 24, 16, 24. 4°. Caldara, Antonius. 
c L'asilo d'amore\ Operis sub num. 17155 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17157. [A.N. 51. F. 9.] ch. XVIII. 61, 63 et 78. f. obl. Ziani, Marcus An- 
tonius. Chilonida. Dramma per musica nel . . . giorno natalizio della 
S. C. R. M. dell' imperatrice Amalia Willelmina. L'anno 1709\ Li- 
bellum fecit Nicolaus Minati. (Allacci.) Opus trium actuum, qui sin- 
gulis continentur voluminibus. — Inserti sunt modi (act. L, scenaXII. 

Aria: Si cor mio confida ; act. III., scena III. Aria: Non e morta in 
me la speme\) ab imperatore Josepho I. [?] compositi. — Notantur 
personae, nomina cantorum, scenarum mutationes, saltationes. Part. 

17158. [A. N. 51. E. 9.] ch. XVIII. 17, 17, 15, 28. 4° et f. obl. Ziani, 
Marcus Antonius. Chilonida\ Operis sub num. 17157 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17159. [A. N. 51. E. 12.] ch. XVIII. 91, 82, 90. f. obl. Caldara, Antonius. 
'Sancio Panza, governatore nell' isola Barattaria. Comedia per musica 
da rappresentarsi nella cesarea corte per comando augustissimo nelP 
carnevale dell' anno 1733. La poesia e di abbate Giovanni Claudio 
Pasquini . . . 3 Opus trium actuum, qui singulis eontinentur volumini- 
bus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus Matteis. Idem opus, 
quod sub num. 17108 describitur, sed continens saltationes, quae ibi 
desunt. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17160. [A. N. 51. E. 12.] ch. XVIII. 44, 33, 20, 35. 4° et f. Caldara, An- 
tonius. Sancio Panza\ Operis sub num. 17159 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17161. [A. N. 51. F. 1.] ch. XVIII. 68, 50, 72. f. obl. Steffani, Augustinus. 
La Briseide . Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur 

voluminibus; pro theatro Hannoverano compositum. Libellum fecit 
...Palmieri. Part. 

17162. [A. N. 51. F. 2.] ch. XVIII. 145, 104, 99. f. obl. Caldara, Antonius. 

Adriano in Siria. Dramma per musica da rappresentarsi nella cesarea 280 17162—17168. 

corte per il norae . . . della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., 
imperadore de' Romani . . ., per comando della sac. ces. e catt. real 
maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1732. 
La poesia e di abbate Pietro Metastasio . .. Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Modos pro saltationibus compo- 
suit Nicolaus Matteis. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17163. [A. N. 51. F. 2.] cb. XVIII. 56, 36, 22, 36. 4°. Caldara, Antonius. 

Adriano in Siria\ Operis sub num. 17162 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17164. [A.N. 51. F. 3.] ch. XVIII. 112, 116, 104. f. obl. Caldara, Antonius. 

L' Olimpiade. Dramma per musica da rappresentarsi nel giardino dell' 
imperial Favorita, festeggiandosi il . . . giorno natalizio della sac. ces. 
e catt. real maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante, per 
comando della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' 
Ptomani... L'annol733. La poesia e di abbatePietro Metastasio . ./ 
Opus trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Modos pro 
saltationibus composuit Nicolaus Matteis. — Notantur personae et 
nomina cantorum. Part. 

17165. [A. N. 51. F. 3.] ch. XVIII. 46, 32, 24, 16, 34. f. Caldara, An- 
tonius. L'01impiade . Operis sub num. 17164 descripti prts. sep. 5, 
videlicet: vl. I. cum vlc. in part., vl. I. (solo), vl. II., vla., vlc. 

17166. [A. N. 51. F. 4.] ch. XVIII. 130. f. obl. Caldara, Antonius. 'Scipione 
Affricano, il maggiore. Festa di camera per musica, festeggiandosi per 
nome . . . della sacra, cesarea catt. e real maesta. di Carlo VI., impera- 
dore de' Eomani . . . per comando della sacra cesarea eatt. e real maesta 
Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1735. La poesia e 
di abbate Giovanni Claudio Pasquini . . . D — Notantur personae et 
nomina cantorum. Part. 

17167. [A. N. 51. F. 4.] ch. XVIII. 16, 16, 18, 10. 4°. Caldara, Antonius. 

Scipione Affricano, il maggiore\ Operis sub num. 17166 descripti 
prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., b. 

17168. [A. N. 51. F. 5.] ch. XVIII. 109, 92, 102. f. obl. Caldara, Antonius. 

Demofoonte. Dramma per musica, da rappresentarsi nella cesarea 
corte, per il nome . . . della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., 
imperadore de' Romani . . . per comando della sac. ces. e catt. real 
maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1733. 
La poesia e di abbate Pietro Metastasio ... Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Modos pro saltationibus compo- 
suit Nicolaus Matteis. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 17169—17177. 281 

17169. [A. X. 51. F. 5.] ch. XVIII. 30, 30, 22. 4° et f. Caldara, Antonius. 
c Demofoonte\ Operis sub num. 17168 descripti prts. sep. 3, videlicet: 
vl. L, II., b. 

17170. [A. N. 51. F. 6.] ch. XVIII. 216. f. obl. Wagenseil, Christophorus. 

La clemenza di Tito. Dramma per musica da rappresentarsi nel teatro 
privileggiato di S. S. C. R. maesta in occasione del . . . giorno del nome 
di S. S. C. E. M. Maria Teresa, imperadrice de' Romani ... L'anno 
1746 . Libellum fecit Petrus Metastasio. Opus trium actuum. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17171. [A.N. 51. F. 7.] ch. XVIII. 128, 108 et 94. f. obl. Caldara, Antonius. 

La clemenza di Tito. Drama per musica da rappresentarsi nella ce- 
sarea corte per il nome . . . della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., 
imperadore de' Pomani . . . per comando della sac. ces. e catt. real 
maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1734. 
La poesia e di abbate Pietro Metastasio . .. Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Modos pro saltationibus compo- 
suit Nicolaus Matteis. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17172. [A. X. 51. F. 7.] ch. XVIII. 34, 34, 19, 25. f. Caldara, Antonius. 

La clemenza di Tito\ Operis sub num. 17171 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. I., II., vla., b. 

17173. [A. X. 51. F. 8.] ch. XVIII. 96. f. obl. Ziani, Marcus Antonius. 

Andromeda. Componimento da camera nel festeggiarsi il . . . nome 
della sac. ces. e cattolica maesta dell' imperatore Carlo Sesto. L'anno 
1714. Poesia del dottor Pietro Pariati\ — Xotantur personae. Part. 

17174. [A. X. 51. F. 8.] ch. XVIII. 10, 10, 8, 18. 4° et f. obl. Ziani, Marcus 
Antonius. Andromeda\ Operis sub num. 17173 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17175. [A. X. 51. F. 10.] ch. XVIII. 106, 60, 82. f. obl. Ziani, Marcus An- 
tonius. Meleagro. Drama per nmsica, rappresentato nel . . . giorno 
natalizio della S. C. R. M. di Gioseppe L, imperator de' Romani . . . 
L'anno 1706. Poesia di Pietro Antonio Bernardoni\ Opus trium 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. Modos pro saltationibus 
composuit Johannes Josephus Hoffer. — Xotantur personae, nomina 
cantorum, scenarum mutationes, saltationes. Part. 

17176. [A. X. 51. F. 10.] ch. XVIII. 24, 18, 16, 30. 4° et f. obl. Ziani, 
Marcus Antonius. c Meleagro\ Operis sub num. 17175 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. I. (cui volumini inserta sunt 6 fol., continentia 
modos pro saltationibus, comitante basso), vl. II., vla., vlc. 

17177. [A. X. 51. F. 11.] ch. XVIII. 138, 112, 108. f. obl. Caldara, An- 
tonius. Ciro riconosciuto. Dramma per musica da rappresentarsi nel 282 17177—17184. 

giardino dell' imperial Favorita, festeggiandosi il . . . giorno natalizio 
della sac. ces. e catt. real maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice 
regnante; per comando della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., 
imperadore de' Eomani . . . L' anno 1 736. La poesia e di abbate Pietro 
Metastasi (sic!) ... Opus trium actuum, qui singulis continentur 
voluminibus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus Matteis. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17178. [A. N. 51. F. 11.] ch. XVIII. 28, 28, 20, 32. 4°. Caldara, Antonius. 

Ciro riconosciuto\ Operis sub num. 17177 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17179. [A. N. 51. F. 12.] cb. XVIII. 116, 99, 98. f. obl. Caldara, Antonius. 

Acbille in Sciro. Dramma per musica da rappresentarsi nel gran teatro 
delP imperial corte, per comando della sacra ces. e catt. real maesta di 
Carlo VI., imperadore de' Eomani . . . In occasione delle . . . nozze de 
serenissimi principi Maria Teresa, arehiducbessa d'Austria e Fran- 
cesco III., duca di Lorena. L'anno 1736. La poesia e di abbate Pietro 
Metastasio . . . Opus trium actuum, qui singulis continentur volu- 
minibus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus Matteis. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17180. [A. X. 51. F. 12.] ch. XVIII. 45, 24, 18, 26. 4°. Caldara, Antonius. 
c Achille in Sciro\ Operis sub num. 17179 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17181. [A.X. 52. C. 8.] ch. XVIII. 144. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
c Diana placata. Componimento da camera per il . . . nom.e di Elisabetta 
Christina, imperadrice regnante. L'anno 1717. Poesia de . . . (Petro) 
Pariati\ Drama musicum unius actus. — Notantur personae, nomina 
cantorum. Part. (Kdchel, n. 311.) 

17182. [A. N. 51. F. 13.] ch. XVIII. 114, 120, 85. f. obl. Caldara, Antonius. 
C I1 Temistocle. Drama per musica da rappresentarsi nel gran teatro 
dell' imperial corte per il nome . . . della sac. ces. e catt. real maesta 
di Carlo VI., imperador de' Romani . . . per comando della sac. ces. e 
catt. real maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 
1736. La poesia di abbate Pietro Metastasio ... :> Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Modos pro saltationibus com- 
posuit Xicolaus Matteis. — Xotantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17183. [A. X. 51. F. 13.] ch. XVLIL 32, 30, 16, 20. 4°. Caldara, Antonius. 
C I1 Temistocle\ Operis sub num. 17182 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., b. 

17184. [A. X. 51. G. 1.] ch. XVIII. 78, 72, 81. f. obl. Caldara, Antonius. 
c Euristeo. Drama per musica da rappresentarsi nell' imperial palazzo, 
da dame e cavalieri, per comando della sac. ces. e catt. real maesta di 17184—17192. 283 

Carlo VI., imperador de' Romani . . . alla sac. ces. e catt. real maesta 
di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1724. La poesia 
e di Apostolo Zeno . . . Opus trium actuum, qui singulis continentur 
voluminibus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus Matteis. (?) 
— Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17185. [A.BT. 51. F. 10.] [A. X. 51. G. 2.*] ch.XVIH. 208. f. obl. Caldara, 
Antonius. (Euristeo.) Drama musicum trium actuum, falso Aglatida 
e Ismene inscriptum. Libellum fecit Apostolus Zeno. Desunt salta- 
tiones. — Idem opus, quod sub num. 17184 describitur. Part. 

17186. [A. X. 51. G. 2.] cb. XVIII. 71, 79. f. obl. Caldara, Antonius. 

Euristeo . Drama musicum trium actuum, quorum I. deest. Libellum 
fecit Apostolus Zeno. Folia ultima utriusque voluminis continent 
nomina saltantium, qui omnes nobili loco orti erant. Exemplar, ut 
videtur, imperatori dedicatum. (1724.) — Idem opus, quod sub num. 
17184 describitur. Part. 

17187. [A. X. 51. G. 8.] ch. XVIII. 220 et 108. f. obl. Mayo, Franciscus di, 
vulgo Cicio di Majo. Alcide negli orti Esperidi. Drama per musica\ 
Opus duorum actuum, qui singiilis continentur voluminibus. Libellum 
composuit Marcus Coltellini. 1764. — Xotantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17188. [A. N. 51. G. 9.] ch. XVIII. 124. f. obl. Conti, Franciscus. 'Circe 
fatta saggia. Serenata a 5 voci. Per il giorno natalizio di sua maesta 
cesarea Elisabetta Cristina, imperatrice regnante. L'anno 1713\ — 
Notantur personae. Part. 

17189. [A. N. 51. G. 9.] ch. XVIII. 25, 24, 17, 22. 4° et f. obl. Conti, 
Franciscus. Circe fatta saggia\ Operis sub num. 17188 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17190. [A. N. 51. G. 10.] ch. XVIII. 83, 49, 79. f. obl. Conti, Franciscus. 

I Satiri in Arcadia. Favola pastorale, da rappresentarsi nel . . . giorno 
natalizio della S. C. C. R. M. dell' imperatrice Elisabetta Cristina. 
L'anno 1714. Poesia del dottor Pietro Pariati\ Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Modos pro saltationibus compo- 
suit Nicolaus Matteis. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17191. [A. N. 51. G. 10.] ch. XVIII. 22, 22, 16, 14. 4°. Conti, Franciscus. 

I Satiri in Arcadia\ Operis sub num. 17190 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., b. 

17192. [A. X. 51. G. 11,] ch. XVIII. 109, 120, 109. f. obl. Ziani, Marcus 
Antonius, Antonius Negri, Antonius Caldara et Franciscus Conti. 

L'Atenaide. Drama per musica da rappresentarsi nel ... giorno del 
nome della S. C. C. R. maesta delP imperatrice Elisabetta Cristina. 284 17192—17199. 

L'aimo 1714. Poesia del Apostolo Zeno. L'atto primo dal Marc 
Antonio Ziani, 1'atto secondo dal Antonio Negri, 1' atto terzo dal 
Antonio Caldara, gl' intermezzi e la licenza dal Francesco Conti\ 
Opus trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Desunt 
modi pro saltationibus a Nicolao Matteis compositi. — Notantur per- 
sonae, nomina cantorum, scenarum mutationes, saltationes. Part. 

17193. [A. N. 51. G. 11.] cb. XVIII. 28, 28, 22, 37. 4°. et f. obl. Ziani, 
Marcus Antonius, Antonius Negri, Antonius Caldara et Franciscus 
Conti. L' Atenaide\ Operis sub num. 17192 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17194. [A. N. 51. G. 12.] cb. XVIII. 97, 82, 72. f. obl. Conti, Franciscus. 

Alba Cornelia. Eappresentata nel carnevale dell' anno 1714\ Drania 
musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Libellum 
fecit Silvius Stampiglia. Modos pro saltationibus, qui desunt, com- 
posuit Nicolaus Matteis. — Notantur personae, nomina cantorum, 
scenarum mutationes, saltationes. Part. 

17195. [A. N. 51. G. 12.] cb. XVIII. 23, 24, 16, 14. 4°. Conti, Franciscus. 

Alba Cornelia\ Operis sub num. 17194 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., b. 

17196. [A. X. 51. G. 13.] ch. XVIII. 90, 113, 99. f. obl. Conti, Franciscus. 

Teseo in Creta. Drama per musica da rappresentarsi nel . . . giorno 
natalizio della S. C. C. E. M. 1' imperatrice Elisabetta Cristina. L'anno 
1715. Poesia del dottor Pietro Pariati\ Opus quatuor actuum, quo- 
rum I. vol. primo, II. et III. vol. secundo, IV. vol. tertio continentur. 
Desunt modi pro saltationibus, a Nicolao Matteis compositi. — No- 
tantur personae, nomina cantorum, scenarum mutationes, saltationes. 
Part. 

17197. [A. N. 51. G. 13.] cb. XVIII. 22, 22, 20, 28. 4°. Conti, Franciscus. 

Teseo in Creta\ Operis sub num. 17196 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17198. [A. X 51. G. 5.] ch. XVIII. 96, 85, 66. f. obl. Wagenseil, Christo- 
phorus. Antigono. Drama per musica da rappresentarsi nel nuovo 
privileggiato imperial teatro in occasione del . . . giorno natalizio della 
sac. ces. real maesta di Maria Teresa, imperadrice regnante . . . L' anno 
1750\ Opus trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Libellum fecit Petrus Metastasio. — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17199. [A. X 51. G. 7.] ch. XVIII. 171. f. obl. Cesti, Eemigius. 'il principe 
generoso. Musica di Eemigio Cesti. Consacrata alla sacra maesta ce- 
sarea dell' imperatore Leopoldo (1.)/ Opus dramaticum trium actuum. 
( c Text von Don. Eemigio. Mus. von M. Ant. Cesti\ Kochel, pag. 490. 
n. 45.) Part. 


17200—17208. 285 

17200. [A. X. 51. G. 3.] ch. XVIII. 203. f. obl. Caldara, Antonius. c L'ini- 
mico generoso . Drama musicum trium actuum. Compositum anno 
1709 (Allacci), exhibitum 1725. Part. 

17201. [A. X. 52. D. 5.] cb. XVIII. 120, 98, 114. f. obl. Maria Antonia, 
uxor Electoris Saxoniae, nata princeps Bavariae. c Talestri. Drama per 
musica\ Opus trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Libellum fecit italice quae musicam composuit. Part. 

17202. [A. X. 52. D. 6.] ch. XVIII. 106, 102, 88. f. obl. Hasse, Johannes 
Adolphus, cognomine il Sassone . II Euggiero. Milano, 177l\ Drama 
musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Opus, 
quod etiam c L'eroica gratitudine 5 inscribitur. Libellum fecit Petrus 
Metastasio, Ferdinando, archiduce Austriaeet MariaBeatrice d'Este, 
nuptias celebrantibus. Part. 

17203. [A. X. 52. D. 1.] ch. XVIII. 263. f. obl. Hasse, Johannes Adolphus. 
\Attilio Regolo. Fu posto in musica da . . . supremo maestro di capella 
di S. M. del re di Polonia, elettor di Sassonia. 1750\ Drama musicum 
trium actuum. Libellum fecit iubente Elisabetha imperatrice Petrus 
Metastasio (a. 1740). Part. 

17204. [A. X. 52. D. 2.] ch. XVIII. 60, 54, 44. f. obl. Maria Antonia, uxor 
Electoris Saxoniae, nata princeps Bavariae. II trionfo della fedelta. 
Dramma pastorale di E. T. P. A. 3 Opus trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. Libellum fecit italice quae musicam com- 
posuit. Part. 

17205. [A. X. 50. G. 22.] ch. XVIII. 205, 104. f. obl. Ulbrich, Maximi- 
lianus. Die Israeliten in der Wiisten. Ein original geistliches Sing- 
spiel', Opus duarum partium, quarum utraque suo continentur volu- 
mine. Apographon operis sub num. 16468 descripti. — Xotantur 
personae et nomina cantorum. Part. 

17206. [A. X. 52. C. 20.] ch. XVIII. 244. f. obl. Hasse, Johannes Adolphus. 

L'Antigono. Xel carnevale, 1744 . Drama musicum trium actuum. 
Libellum fecit Petrus Metastasio. Part. 

17207. [A. X 51. G. 16.] ch. XVIII. 71, 90, 65, 70, 75. f. obl. Conti, 
Franciscus. Don Chisciotte in Sierra Morena. Tragicommedia da 
rappresentarsi nel carnevale dell' anno 1719\ Drama musicum quin- 
que actuum, qui singulis continentur voluminibus. Modos pro salta- 
tionibus composuit Xicolaus Matteis. — Xotantur personae, nomina 
cantorum, scenarum mutationes, saltationes. Part. 

17208. [A. X. 52. A. 1.] ch. XVIII. 119, 109, 106. f. obl. Conti, Franciscus. 

D finto Policare. Tragicommedia. Xel carnevale dell' anno 1716. 
Poesia del Pietro Pariati'. Opus trium actuum, qui singulis conti- 
nentur voluminibus. Modos pro saltationibus composuit Xicolaus 286 17208—17218. 

Matteis (?). — Notantur personae, nomina cantorum, scenarum mu- 
tationes, saltationes. Part. 

17209. [A. N. 52. A. 1.] ch. XVIII. 22, 20, 18, 10. 4°. Conti, Franciscus. 
II finto Policare . Operis sub num. 17208 descripti prts. sep. 4, vide- 

licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17210. [A. N. 52. A. 2.] ch. XVIII. 121, 96, 110. f. obl. Conti, Franciscus. 
Sesostri, re di Egitto. Drama per musica da rappresentarsi nella ce- 

sarea corte nel carnevale dell' anno 1717. Poesia di Apostolo Zeno 
et Pietro Pariati . Opus trium actuum, qui singulis continentur volu- 
minibus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus Matteis (?). — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17211. [A. N. 52. A. 2.] ch. XVIII. 46, 24, 21, 32. 4° et f. obl. Conti, Fran- 
ciscus. Sesostri, re di Egitto\ Operis sub num. 17210 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17212. [A. N. 52. A. 3.] ch. XVIII. 171. f. obl. Conti, Franciscus. 'Amore 
in Tcssaglia. Componimento da camera per musica, festeggiandosi il 
felicissimo giorno natalizio della sacra cesarea e reale cattolica maesta 
di Elisabetta Cristina, imperatrice regnante. L'anno 1718. Poesia del 
dottor Pietro Pariati\ — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part, 

17213. [A. N. 52. A. 3.] ch. XVIII. 32, 16, 14, 26. 4°. Conti, Franciscus. 
< Amore in Tessaglia\ Operis sub num. 17212 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17214. [A. N. 52. A. 5.] ch. XVIII. 198. f. obl. Conti, Franciscus. 'Galatea 
vendicata. Festa teatrale, festeggiandosi il . . . nome della S. C. e reale 
catt. maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. Poesia di 
Pietro Pariati. L'anno 1719\ — Notantur personae et nomina can- 
torum. Part. 

17215. [A. N. 52. A. 5.] ch. XVIII. 51, 31, 27, 29. 4° et fol. Conti, Fran- 
ciscus. Galatea vendicata\ Operis sub num. 17214 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17216. [A. N. 52. A. 6.] ch. XVIII. 156. f. obl. Conti, Franciscus. 'Pallade 
trionfante. Festa teatrale per musica, festeggiandosi il . . . nome della 
sac. ces. real catt. maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante, 
per comando della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperador 
de' Romani . . . L'anno 1722\ — Notantur personae et nomina canto- 
rum. Part. 

17217. [A. N. 52. A. 6.] ch. XVIII. 18, 18, 14, 18. 4°. Conti, Franciscus. 
'Pallade trionfante\ Operis sub num. 17216 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17218. [A. N. 52. A. 9.] cb. XVIII. 92, 96, 90, 97 et 69. f. obl. Conti, Fran- 
ciscus. 'Creso. Tragicommedia per musica da rappresentarsi nella 17218—17226. 287 

cesarea corte per comando augustissimo nel carnevale dell' anno 1723. 
La poesia di Pietro Pariati ... Opus quinque actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. Modos pro saltationibus composuit Nicolaus 
Matteis. — Notantur personae, nomina cantorum, scenarum muta- 
tiones, saltationes. Part. 

17219. [A. N. 52. A. 9.] cb. XVIII. 39, 40, 24, 38. 4°. Conti, Franciscus. 
c Creso\ Operis sub num. 17218 descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. I., 
II., vla., vlc. 

17220. [A. N. 52. A. 7.] cb. XVIII. 106 et 109. f. obl. Conti, Franciscus. 

Lavia del saggio. Componimento da camera permusica, festeggiandosi 
il . . . giorno natalizio della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., 
imperador dc' Romani . . . per comando della sac. ces. e catt. real maesta 
di Elisabetta Cristina, imperatrice regnante. L'anno 1721. Poesia di 
Pietro Pariati . Opus duarum partium, quae singulis continentur vo- 
luminibus. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17221. [A. N. 52. A. 7.] ch. XVIII. 24, 24, 16, 22. 4°. Conti, Franciscus. 

La via del saggio . Operis sub num. 17220 descripti prts. sep. 4, vide- 
licet: vl. L, II., vla., vlc. 

17222. [A. X. 52. A. 10.] cb. XVIII. 154. f. obl. Conti, Franciscus. C I1 

trionfo della Fama. Serenata per musica festeggiandosi il nome 

della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani 
e re delle Spague . . . per comando della sac. ces. e catt. reale maesta 
di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante. L'anno 1723. in Praga. 
Poesia di Francesco Fozio\ — Xotantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17223. [A. N..52. A. 10.] cb. XVIII. 25, 18, 12, 10. 4°. Conti, Franciscus. 

II trionfo della Fama . Operis sub num. 17222 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17224. [A. X. 52. A. 11.] cb. XVIII. 232. f. obl. Conti, Franciscus. c Melea- 
gro. Festa teatrale per musica da rappresentarsi nell' imperial corte 
festeggiandosi il . . . nome della sacra ces. e catt. real maesta di Elisa- 
betta Cristina, imperadrice regnante, per comando della sacra ces. e 
catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de Romani . . . L'anno 1724. 
La poesia e di (Petro) Pariati . . .' — Notantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17225. [A. X. 52. A. 11.] cb. XVIII. 40, 24, 22, 24. f. Conti, Franciscus. 
Meleagro\ Operis sub num. 17224 descripti prts. sep. 4, videlicet: 

vl. L, II., vla., vlc. 

17226. [A. X. 52. A. 12.] cb. XVIII. 140, 118 et 74. f. obl. Conti, Fran- 
ciscus. Penelope. Tragicomedia per musica da rappresentarsi nella 
cesarea corte per comando augustissimo nel carnevale dell 1 anno 1724. 288 17226-17234. 

Poesia di (Petro) Pariati . . .' Opus trium actuum, qui singulis con- 
tinentur voluminibus. — Notantur personae, nomina cantorum, scena- 
rum mutationes. Part. 

17227. [A. N. 52. A. 12.] ch. XVIII. 39, 30, 18, 32. 4° et fol. Conti, Fran- 
ciscus. Penelope\ Operis sub num. 17226 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17228. [A. X. 52. B. 15.] ch. XVIII. 119 et 107. f. obl. Fux, Johannes Jo- 
sephus. Elisa. Componimento teatrale per musica da cantarsi nel 
giardino dell' imperiale Favorita, festeggiandosi il . . . giorno natalizio 
della sac. ces. e catt. real maesta di Elisabetta Cristina, imperatrice 
regnante. L'anno 1719. Poesia del Pietro Pariati . Opus duarum 
partium, quarum utraque suo continetur volumine. — Notantur per- 
sonae et nomina cantorum. Part. (Kochel, n. 312.) 

17229. [A. N. 52. B. 15.] ch. XVIII. 34, 20, 22, 20, 18, 16, 26. 4° et f. 
Fux, Johannes Josephus. Elisa\ Operis sub num. 17228 descripti 
prts. sep. 7, videlicet: vl. I. (choro I. et II.), vl. II. (choro I. et II.), 
vla. (choro I. et II.), vlc. 

17230. [A. X. 52. B. 17.] ch. XVIII. 121. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
'Psiche. Componimento da camera per il . . . giorno natalizio di Carlo VI., 
imperador de' Ilomani . . . L'anno 1722. La poesia e del . . . Apostolo 
Zeno ..." Part, (Kochel, n. 313.) 

17231. [A.N. 52. B. 13.] ch. XVIII. 140. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
'Orfco ed Euridice. Componiniento da camera per musica festeggian- 
dosi il . . . giorno natalizio della sac. ces. e catt. maesta di Carlo sesto, 
imperadore de' llomani . . . L'anno 1715. Poesia del dottor Pietro 
Pariati\ — Notantur personae et nomina cantorum. Part. (Kochel, 
n. 309.) 

17232. [A. X. 52. B. 13.] ch. XVIII. 16, 16, 14, 24. 4°. Fux, Johannes Jo- 
sephus. Orfeo cd Euridice . Operis sub num. 17231 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17233. [A. X. 52. B. 8.] ch. XVIII. 80. f. obl. Magni, Paulus [et Andreas 
Fiore]. Tito Maulio. Drania rappresentato nel reggio ducal teatro 
di Milano, l'anno 1710. Poesia veechia ma rifatta nelle ariette e in 
qualche recitativo. Musica nuova: primo atto e del . . . Paolo Magni, 
mastro (sic!) di capella della reggia ducal corte di Milano, la musica 
dell' atto secondo e terzo e del . . . Andrea Fiore, mastro (!) di capella 
di S. A. B. di Savoia . Libellum fecit Matthaeus Noris (?). — Desunt 
actus II. et III. Part, 

17234. [A. N. 52. B. 9.] ch. XVIII. 119. f. obl. Fiore, Andreas. f La Zenobia\ 
Drama musicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus; 
I. et III. desunt, Libellum composuit Matthaeus Xoris (?). Part, 


17235 — 17242. 289 

17235. [A. N. 52. A. 13.] ch. XVIII. 139, 102, 66. f. obl. Wagenseil, 
Christophorus. II Siroe. Drama per musica darappresentarsi nelnuovo 
privilegiato imperial teatro, in occasione del . . . giorno natalizio della 

sac. ces. real maesta di Francesco I., imperador de' Bomani In 

Vienna, 1'anno 1748'. Opus trium actuum, qui singulis continentur 
voluminibus. Libellum fecit Petrus Metastasio. — TSTotantur personae 
et nomina cantorum. Part. 

17236. [A.N. 52. A. 14.] ch. XVIII. 174. f.obl. Conti, Franeiscus. 'isicratea. 
Festa teatrale per musica festeggiandosi il . . . nome della sac. ces. e 
catt. real maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice regnante, per co- 
mando della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' 
Romani ... L'anno 1726. La poesia di Claudio Pasquini\ — No- 
tantur personae et nomina cantorum. Part. 

17237. [A. X. 52. A. 14.] ch. XVIII. 18, 18, 16, 16. 4°. Conti, Franciscus. 
"Lsicratea 5 . Operis sub num. 17236 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., vlc. 

17238. [A. N. 52. B. 1.] ch. XVIII. 135, 172 et 114. f. obl. Conti, Fran- 
ciscus. Griselda. Drania per musica da rappresentarsi nella cesarea 
corte per comando augustissimo neF carnevale, delF anno 1725. La 
poesia di Apostolo Zeno ... (fol. 2 b ) con 1'arie (di) detto ballo di 
Nicola Matteis ... Opus trium actuum, qui singulis continentur vo- 
luminibus. — Notantur personae, nomina cantorum, scenarum muta- 
tiones, saltationes. Part. 

17239. [A. X. 52. B. 1.] ch. XVIII. 48, 34, 21, 30. 4°. Conti, Franciscus. 

Gfriselda\ Operis sub num. 17238 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, II., vla., vlc. 

17240. [A. N. 52. B. 2.] ch. XVIII. 117, 99, 90. f. obl. Conti, Franciscus. 

L'Issipile. Drama per musica da rappresentarsi nclla cesarea corte, 
per commando augustissimo nel carnevale dell' anno 1732. La poesia 
di abbate Pietro Metastasio . . . J Modos pro saltationibus composuit 
Nicolaus Matteis. Opus trium actuum, qui singulis continentur vo- 
luminibus. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17241. [A. X 52. B. 2.] ch. XVIII. 33, 32, 22, 31. 4°. Conti, Franciscus. 

L' Issipile\ Operis sub num. 17240 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. L, IL, vla., vlc. 

17242. [A. N. 52. B. 3.] ch. XVIII. 132, 86, 115. f. obl. Conti, Franciscus. 

Astarto. Drama per musica da rappresentarsi nella cesarea corte per 
comando augustissimo nel carnevale del anno 1718. Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Apostolus Zeno, 
modos pro saltationibus composuit Nicolaus Matteis. — Notantux 
personae, nomina cantorum, scenarum mutationes, saltationes. Part. 
ix. 19 290 17243—17252. 

17243. [A. N. 52. B. 4.] ch. XVIII. 134. f. obl. Conti, Ignatius. 'Pieria. 
Festa teatrale per musica da rappresentarsi nell' imperial corte festeg- 
giandosi il . . . nome della sac. ces. e realc catt. maesta di Elisabetta 
Cristina, imperadrice regnante, per comando della sac. ces. e reale 
catt. maesta (di) Carlo VI., imperador de' Romani ... L' anno 1728. 
La poesia e di abbate Giovan Claudio Pasquini/ — Notantur per- 
sonae et nomina cantorum. Part. 

17244. [A.N. 52.B.4.]cb.XVIII. 24, 14, 10, 14. fol. et 4°. Conti, Ignatius. 
c Pieria\ Operis sub num. 17243 descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, 
II., vla., vlc. 

17245. [A. N. 52. B. 5.] ch. XVIII. 164. f. obl. Conti, Ignatius. f La libera- 
lita di Numa Pompilio. Servizio di camera per il . . . giorno natalizio 
della sac. ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de' Romani 
... L'anno 1735. La poesia di Claudio Pasquini . . / — Notantur 
personae et nomina cantorum. Pai't. 

17246. [A. N. 52. B. 5.] ch. XVIII. 20, 20, 11, 17. fol. Conti, Franciscus. 
c La liberalita di Numa Poinpilio\ Operis sub num. 17245 descripti 
prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17247. [A. N. 52. B. 11.] ch. XVIII. 139. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
c Iulo Ascanio, re d' Alba. Poemetto dramatico nel giorno del . . . nome 
della S. C. R. H ta . di Giuseppe Primo, imperator de Romani . . . L'anno 
1712. Poesia di Pietro Antonio Bernardoni\ Numerus 1708 primum 
scriptus mendose erasus et mutatus est manu posteriori. — Notantur 
personae et nomina cantorum. Part. (Koehel, n. 304.) 

17248. [A. N. 52. B. 11.] ch. XVIII. 12, 12, 12, 12, 8, 14. f. Fux, Johannes 
Josephus. c Iulo Ascanio, re d'Alba\ Operis sub num. 17247 descripti 
prts. sep. 6, videlicet: vl. I. et conc, vl. II. et conc, vla., vlc 

17249. [A. N. 52. B. 12.] ch. XVIII. 117. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
c Dafne in Lauro. Componimento per camera nel festeggiarsi il giorno 
natalizio di sua C. e C. R. M ta di Carlo VI., imperator de Romani. 
L'anno 1714. Poesia del dottor Pietro Pariati\ — Notantur per- 
sonae et nomina cantorum. Part. (Kochel, n. 308.) 

17250. [A. N. 52. B. 12.] ch. XVIII. 16, 18, 12, 18. 4° et f. obl. Fux, Jo- 
hannes Josephus. Dafnc in lauro'. Operis sub num. 17249 descripti 
prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc 

17251. [A. N. 52. C. 11.] ch. XVIII. 82, 66, 70. f. obl. Gasparini, Fran- 
ciscus. II Bajazet. Drama per musica rappresentato in Reggio, Fanno 
17 19\ Opus trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. 
Libellum fecit comes Augustinus Piovene, Venetus; sed hic libellus 
differt a genuino. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17252. [A.N. 52. C. 12.] ch. XVIII. 100. f. obl. Greber, Jacobus. ( c Gli 
amori d'Ergasto\) c Pastorale\ Drama musicum trium actuum; prae- 17252—17260. 291 

cedit c prologo\ ubi nientio fit Elisabethae Christinae: del grande Au- 
gusto intanto la degna amata sposa, 1'eccelsa Elisabetta . .. qua re 
verisimile fit, hoc opus anno 1707 vel 1708 primum exhibitum ac 
Carolo VI. imperatori dedicatum esse. Part. 

17253. [A. N. 52. C. 10.] ch. XVIII. 135. f. obl. Gasparini, Franciscus. 
c L'oraco]o del Fato. Componimento da camera per musica nel festeg- 
giarsi il nome ... di S. M. cattolica, Elisabetta Christina, regina delle 
Spagne. Poesia del dottor Pietro Pariati\ — Notantur personae. 
Part. 

17254. [A. N. 52. C. 15.] ch. XVIII. 128. f. obl. Hiindel, Georgius Friede- 
ricus. 'il convitto d' Alessandro\ Cantata in duas partes divisa, quae 
etiam c Alexander's Feast\ — Power of music , — Timoteo e Cecilia' 
et C I1 Timoteo, overo gli effetti della musica 5 inscribi solet. Libellum 
genuinum fecit Johannes Dryden, italice Antonius Conti. Part. 

17255. [A.N. 52. C. 15.] ch. XVIII. 374. f. et f. obl. Hiindel, Georgius 
Friedericus. II convitto d' Alessandro\ Operis sub num. 17254 de- 
scripti prts. sep. 32, videlicet: S. I. et II. (6), A. I. et II. (4), T. I. et 
II. (3), B. I. et II. (5); vl. L, II., IIL, vla., b., ob. L, II., corno L, II., 
flauto trav. L, II. , clarino L, II., tymp. 

17256. [A. N. 52. C. 18.] ch. XVIII. 106, 78 et 60. f. obl. Hasse, Johannes 
Adolphus, cogn. il Sassone. Siroe. 1733'. Drama musicum trium 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus 
Metastasio. Opus in theatro ^Malvezzi' Venetiis primum exhibitum. 
Part. 

17257. [A. N. 52. C. 19.] ch. XVIII. 93, 98 et 68. f. obl. (Hasse, Johannes 
Adolphus.) C I1 Demetrio. Drama per musica, rappresentato nel teatro 
del pubblico di Peggio, nell' occasione della fiera dell' anno 1739. 
Composizione del Sassone, coll' aggiunta d'alcune arie di diversi 
autori\ Libellum fecit Petrus Metastasio, sed plura mutata sunt. 
Opus trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Part. 

17258. [A. N. 52. C. 16.] ch. XVIII. 168. f. obl. Pollarolo, Franciscus (?). 
(Schmid.) ( c Faramondo\) Drama musicum trium actuum. Libellum 
fecit Apostolus Zeno. Part. 

17259. [A. N. 52. B. 7.] ch. XVIII. 145. f. obl. Fiore, Andreas. 'Ercole in 
cielo. Componimento da camera per musica nel festeggiarsi il giorno 
natalizio du sua maesta cattolica, Carlo Terzo, re delle Spagne (postea 
Carolus VI., imperator). Poesia del dottor Pietro Pariati\ — No- 
tantur personae. Part. 

17260. [A. N. 52. B. 7.] ch. XVIII. 20, 20, 14, 14, 16. 4° et f. obl. Fiore, 
Andreas. 'Ercole in cielo\ Operis sub num. 17259 descripti prts. sep. 5, 
videlicet: vl. L, II., vla. L, II., vlc. 

19* 292 17261 — 17268. 

17261. [A. N. 52. D. 10.] ch. XVIII. 132 et 144. f. obl. (Hasse, Johannes 
Adolphus.) Piramo e Tisbe. Intermezzo tragico a 3 voci posto in mu- 
sica da . . . Sassone . Opus duarum partium, quae singulis continentur 
voluminibus. Part. 

17262. [A. N. 52. B. 18.] ch. XVIII. 213, 194. f. obl. Fux, Johannes Jo- 
sephus. Le nozze d' Aurora. Festa teatrale per musica da rappresen- 
tarsi nell' imperial Favorita, per comando della sac. ces. e catt. reale 
raaesta di Carlo VI., imperador de' Eomani . . . per le . . . nozze de' 
serenissimi principi Maria Amalia, archiduchessa d' Austria e Carlo 
Alberto, principe elettorale di Baviera. L'anno 1722. La poesia di 
(Petro) Pariati . . .' Opus continens prologum, 24 scenas et finem, 

Licenza' inscriptum; continentur autem vol. I. prologus et 11 scenae, 
vol. II. reliquae scenae cum licenza . — Notantur pcrsonae et nomina 
cantorum. Part. (Kochel, n. 314.) 

17263. [A. N. 52. B. 18.] ch. XVIII. 48, 29, 28, 36. 4°. Fux, Johannes 
Joscphus. Le nozze d' Aurora\ Operis sub num. 17262 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17264. [A. N. 52. C. 1.] ch. XVIII. 166. f. obl. Fux, Johannes Josephus et 
Antonius Caldara. Psiche. Componimento da camera per musica per 
il nomc . . . della sac. ces. e catt. real maesta di Elisabetta Cristina, 
imperadriceregnante. L'annol720. Poesiadi ApostoloZeno'. Fol. 109. 
nota: Segue musica di Antonio Caldara\ — Notantur personae et 
nomina cantorum. Differt ab exemplari sub num. 17230 descripto. 
Part, 

17265. [A. N. 52. C. 1.] ch. XVIII. 36, 25, 20, 26. 4° et fol. Fux, Johannes 
Josephus et Antonius Caldara. Psiche\ Opcris sub num. 17264 de- 
scripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17266. [A. N. 52. C. 2.] ch. XVIII. 181, 126, 127. f. obl. Fnx, Johannes 
Josephus. Costanza e fortezza. Festa teatrale per musica, da rappre- 
sentarsi nel reale castello di Praga. Per il . . . giorno natalizio dclla 
sac. ces. catt. reale maesta di Elisabetta Cristina, imperadrice rcgnante, 
per commando della sac. ces. catt. reale maesta di Carlo VI., impera- 
dore de' Ilomani ... L'anno 1723. La poesia di Pietro Pariati . . .' 
Opus trinm actuum, qui singulis continentur voluminibus. — Notantur 
personae, nomina cantorum, scenarum mutationes, saltationes. Part, 
(Kochel, n. 315.) 

17267. [A. N. 52. C. 2.] ch. XVIII. 56, 34, 33, 31. 4°. Fnx, Johannes Jo- 
sephus. Costanza e fortezza\ Operis sub num. 17266 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17268. [A. N. 52. C. 3.] ch. XVIII. 204. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 

Giunone placata. Festa teatrale per musica da rappresentarsi nell' 
imperial corte per il . . . nome della sac. ces. e catt. real maesta di 17268—17276. 293 

Elisabetta Cristina, imperadrice regnante, per comando della sac. ces. 
e catt. real maesta di Carlo VI., imperador de' Eomani ... L'anno 
1725\ Libellum fecit Hippolytus Zanelli. — Notantur personae et 
nomina cantorum. Part. (Kochel, n. 315.) 

17269. [A. N. 52. C. 3.] cb. XVIII. 18, 18, 16, 24. 4°. Fux, Jobannes Jo- 
sepbus. Giunone placata . Opcris sub num. 17268 descriptiprts. sep.4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17270. [A. N. 52. C. 4.] cb. XVIII. 248, 136. f. obl. Fux, Jobannes Jo- 
sephus. La corona d' Arianna. Festa teatrale per musica da rappre- 
sentarsi nel giardino dell' imperial Favorita festeggiandosi il . . . giorno 
natalizio della sac. ces. e catt. reale maesta di Elisabetta Cristina, im- 
peradrice regnante, per comando della sac. ees. e catt. reale maesta di 
Carlo VI., imperadore de' Eomani . . . L'anno 1726. La poesia di 
(Petro) Pariati ... Opus in scenas 26 divisum, quarum 15 volumi- 
nibus primo, ceterae cum licenza' volumine altero continentur. — 
Notantur personae et nomina cantorum. Part. (Kochel, n. 317.) 

17271. [A. N. 52. C. 4.] cb. XVIII. 35, 26, 30, 33. 4°. Fux, Jobannes Jo- 
sepbus. La corona d'Arianna\ Operis sub num. 17270 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17272. [A.N. 52. C. 5.] cb. XVIII. 133. f. obl. Fux, Jobannes Josepbus. 

Pulcberia. Poemetto dramatico nel giorno del . . . nome della S. C. E. 
maesta dell' imperatrice Amalia Wilhelmina. L'anno 1708. Poesia di 
Pietr' Antonio Bernardoni\ — Xotantur personae et nomina can- 
torum. Part. (Kochel, n. 303.) 

17273. [A. N. 52. C. 5.] ch. XVIII. 12, 12, 10, 16. 4° et f. Fux, Johannes 
Josephus. Pulcheria\ Operis sub num. 17272 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17274. [A.N. 52. C. 6.] ch. XVIII. 110, 148. f. obl. Fux, Jobannes Josephus. 
'Enea negli Elisi, overo: II tempio dell' Eternita. Festa teatrale per 
musica, da cantarsi nel giardino delP imperiale Favorita, festeggiandosi 
il . . . giorno natalizio della sac. ces. e catt. real maesta di Elisabetta 
Cristina, imperadrice regnante. Per comando della sac. ces. e catt. 
real maesta di Carlo VI., imperador de' Eomani . . . L'anno 1731. La 
poesia di abbatc Pietro Metastasio ../ Modos pro saltationibus com- 
posuit Nicolaus Matteis. — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part, (Kocbel, n. 318.) 

17275. [A. X. 52. C. 6.] ch. XVIII. 41, 24, 21, 25. 4°. Fux, Jobannes Jo- 
sephus. c Enea negli Elisi, overo : II tempio delP eternita\ Operis sub 
num. 17274 descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17276. [A. X. 52. C. 7.] cb. XVIII. 131. f. obl. Fux, Johannes Josephus. 
\La decima fatica d'Ercole, overo: La sconfita di Gerione in Spagua. 294 17276—17285. 

Componimento pastorale eroico nel . . . giorno natalizio della sacra 
cattolica real maesta di Carlo Terzo, re delle Spagne. L'anno 1710. 
Poesia di Giov. Batt. Ancioni . .. — Notantur personae et nomina 
cantorutn. Part. (Ktichel, n. 307.) 

17277. [A. X. 52. C. 7.] ch. XVIII. 12, 12, 10, 42. 4° et f. obl. Fux, Jo- 
hannes Josephus. La decima fatica d'Ercole, overo: La sconfita di 
Gerione in Spagna\ Operis sub num. 17276 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17278. [A.X. 52. C. 9.] ch. XVIII. 190. f. obl. Casparini, (Franciscus). 
L'oracolo del' fato. Componimento per musica da camera per il giorno 

natalizio di Carlo VI., imperador de' Pomani . . . L'anno 1719. Poesia 
di Pietro Pariati\ — Xotantur personae et nomina cantorum. Part. 

17279. [A. X. 52. C. 9.] ch. XVIIT. 16, 18, 12, 16. f. obl. Gasparini, Fran- 
ciscus. L'oracolo del fato\ Operis sub num. 17278 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17280. [A. X. 52. C. 17.] ch. XVIII. 127, 100 et 91. f. obl. Hasse, Johannes 
Adolphus, cogn. il Sassone. Gerone, tiranno di Siracusa . Drama mu- 
sicum trium actuum, qui singulis continentur voluminibus. Part. 

17281. [A. X. 52. B. 14.] ch. XVIII. 101, 91, 92. f. obl. Fux, Johannes 
Josephus. Angelica, vincitrice di Alcina. Festa teatrale da rappre- 
sentarsi sopra la grande peschiera dell' imperiale Favorita, solenni- 
zandosi la . . . nascita di Leopoldo, arciduca d' Austria, e real principe 
de las Asturias. L'anno 1716. Poesia del dottor Pietro Pariati. 
Musica del Giovanni Gioseffo Fux, con 1'arie del prirno ballo; 1'arie 
del secondo ballo di Xicola Matteis\ Opus trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. — Xotantur personae, nomina cantorum, 
scenarum mutationes, saltationes. Part. (Ktichel, n. 310.) 

17282. [A. X. 52. B. 14.] ch. XVIII. 24, 20, 18, 30. 4°. Fux, Johannes 
Josephus. Angelica, vincitrice di Alcina\ Operis sub num. 17281 
descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17283. [A. N. 52. A. 8.] ch. XVIII. 89, 73, 75, 92 et 58. f. obl. Conti, 
Franciscus. Archelao, re di Cappadocia. Tragicomedia per musica da 
rappresentarsi nella cesarea corte per comando augustissimo nel carne- 
vale dell' anno 1722. La poesia di Pietro Pariati . . .' Opus quinque 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. Modos pro saltationibus 
composuit Xicolaus Matteis. — Notantur personae, nomina cantorum, 
scenarum mutationes, saltationes. Part. 

17284. [A. X. 52. A. 8.] ch. XVIII. 42, 44, 24, 41. 4°. Conti, Franciscus. 
'Archelao, re di Cappadocia\ Operis sub num. 17283 descripti prts. 
sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17285. [A. X. 52. D. 9.] ch. XVIII. 108, 128, 65. f. obl. Hasse, Johannes 
Adolphus. ( c L'Ipermnestra\) Drama musicum trium actuum, qui 


17285—17290. 295 

singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus Metastasio 
Actus tertius in fine mutilus: desunt enim chorus ultimus et c licenza\ 
Opus anno 1744. primum publice exhibitum. Part. 

17286. [A. N. 52. D. 9.] ch. XVIII. 62. f. obl. Hasse, Johannes Adolphus 

I. Ipermnestra\ Operis sub num. 17285 descripti cantus I. et II., 
comitante basso. (fol. l a — 33 a .) Foll. 19 a — 20 a continentur addi- 
tamenta quaedam. Fol. 33 b — 34 b vacant. 
II. Accedit eiusdem auctoris musici Antigono\ videlicet: 

a) Se mostrandovi erudeli ; act. III. sc. X. B. solo, comitante 
basso. (fol. 35 a — 37 b .) 38 a — 38 b vacat, 

b) Padre sposa'; act. III. sc. X. A. solo, comitante basso. (fol. 39 a 
— 41 b .) 42 a — 42 b vacat, 

c) Figlioamato'; act. III. sc. X. C. solo, comitarite basso. (fol.43 a 
— 46 a .) 46 b vacat, 

d) Figlioamato'; act, III. sc. X. T. solo, comitantebasso. (fol. 47 a 
— 50 a ). 50 b vacat. 

e) Ipermnestra\ Dramatis musici supra descripti pars addita: 
Se il mio morir . C. solo, comitante basso. (fol. 51 a — 54 a .) 

54 b vacat. 

f) Dramatis musici, inscripti Antigono 3 ; act, III. sc. X. Amata 
speme\ C. solo, comitante basso. (fol. 55 — 58.) 58 b vacat. 

g) Se mostrandovi crudeli\ Eiusdem dramatis, quod supra no- 
tatur, act, III. sc. X. C. solo, comitante basso. (fol. 59 a — 61 b .) 
62 a — 62 b vacat, 

17287. [A.N. 52. B. 6.] ch. XVIII. 51. f. obl. Draghi, Antonius. 'Achille 
in Sciro. Poesia del cavalier Ximenes . Drama musicum, continens 
prologum et 23 scenas. Part, 

17288. [A. X. 52. D. 7.] ch. XVIII. 159, 123, 106. f. obl. Hasse, Johannes 
Adolphus. Romolo ed Ersilia\ Drama musicum trium actuum, qui 
singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus Metastasio. 
Part, 

17289. [A. N. 52. D. 7.] ch. XVIII. 52 et 53, 52 et 54, 55, 53, 53 et 52, 
33, 30, 19, 18. f. Hasse, Jobannes Adolphus. Romolo ed Ersilia . 
Operis sub num. 17288 descripti prts. sep. 12, videlicet: vl. I. (dupl.), 
vl. II. (dupl.), vla. L, II., b. (dupl.), ob. L, II., corno L, II. 

17290. [A. X. 52. D. 8.] ch. XVIII. 146. f. obl. Conti, Ignatius Maria. 
^Clelia. Festa teatrale per musica da rappresentarsi nel giorno del . . 
nome della sacra cattolica e real maesta di Elisabetta Cristina, impe- 
radrice regnante; per comando della sacra cesarea cattolica e real 
maesta di Carlo VI., imperadore de' Bomani ... L'anno 1733. La 
poesia e di abbate Claudio Pasquini ...' — Xotantur personae et 
nomina cantorum. Part. 296 17291—17299. 

17291. [A. X. 52. D. 8.] ch. XVIII. 26, 19, 12, 18. 4°. Conti, Ignatius 
Maria. Clelia\ Operis sub num. 17290 descripti prts. sep. 4, videlicet: 
vl. I., II., vla., vlc. 

17292. [A. X. 52. D. 11.] ch. XVIII. 92, 94, 60. f. obl. Hasse, Jobannes 
Adolpbus. Ezio. Dramma per musica ... 1755'. Opus trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus Meta- 
stasio. Part. 

17293. [A. X. 52. D. 16.] cb. XVIII. 108. f. obl. Hellman, Maximilianus 
Josepbus. II premio dell' onore. Festa di camera a due voci, da can- 
tarsi il giorno del . . . nome di sua altezza serenissima Maria Anna, 
arciduchessa d' Austria e infanta di Spagna. 'Semper bonos nomenque 
tuum, laudesque manebunt\ L'anno 1737. La poesia di Giovanni 
Claudio Pasquini ... — Xotantur personae et nomina cantorum. 
Part. 

17294. [A.X. 52. D. 16.] ch. XVIII. 18, 10, 10. 4°. Hellman, Maximi- 
lianus Josephus. II premio dell' onore\ Operis sub num. 17293 de- 
scripti prts. sep. 3, videlicet: vl. L, II., vlc. 

17295. [A. X. 52. D. 13.] cb. XVIII. 148, 104, 88. f. obl. Hasse, Jobannes 
Adolpbus. Artaserse\ Drama musicum trium actuum, qui singulis 
continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus Metastasio. Opus 
anno 1740 Dresdae exhibitum. Part. 

17296. [A. X. 50. G. 21.] cb. XVIII. 156 et 130. f. obl. Starzer, Josephus. 

Oratorio: La passione di Gesii Christo, nostro signore'. Opus in duas 
partes divisum, quarum utraque suo continetur volumine. Libellum 
fecit Petrus Metastasio. Part. 

17297. [A. N. 52. D. 15.] cb. XVIII. 158, 122 et 103. f. obl. Hasse, Jo- 
bannes Adolphus. II trionfo di Clelia\ Drama musicum trium actuum, 
qui singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus Meta- 
stasio. Opus anno 1762 Viennae Austriae celebrando partum arcbi- 
ducissae Isabellae primum exhibitum. — Notantur nomina cantorum 
et personae. Part. 

17298. [A. X. 52. E. 1.] ch. XVIII. 185, 190. f. obl. Hasse, Johannes Adol- 
phus. Partenope. Festa teatrale da rappresentarsi in musica nell' 
imperial regio teatro festeggiandosi i . . . sponsali di Ferdinando IV. 
di Borbone, re delle due Sicilie, e di MariaGiuseppad' Austria. L'anno 
1767 . Opus in duas partes divisum. Libellum fecit Petrus Meta- 
stasio. Inscriptio aeri incisa alligatur. — Xotantur personae. Part. 

17299. [A. X. 52. D. 12.] ch. XVIII. 167, 132, 96. f. obl. Hasse, Johannes 
Adolphus. L'01impiade. Posta in musica . . . Drama musicum triuni 
actuum, qui singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Petrus 
Metastasio. Opus anno 1756 Dresdae primum exhibitum. Part. 17300—17309. 397 

17300. [A. N. 50. F. 12.] eh. XVIII. 178. f. obl. Rentter, Georgius. 'La 
divina providenza in Ismael. Oratorio, cantato nell' augustissima ca- 
pella della sacra ces. e catt. real maeata di Carlo VI., imperadore de 
Romani . . . L'anno 1732. La poesia e di Antonio Maria Luchini . . . 3 
Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina can- 
torum. Part. 

17301. [A. N. 50. F. 12.] ch. XVIII. 38, 19, 12, 24. 4°. Reutter, Georgius. 

La divina providenza in Ismael\ Operis sub num. 17300 descripti 
prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17302. [A. N. 50. F. 13.] ch. XVIII. 134. f. obl. Reutter, Georgius. C I1 
ritorno di Tobia. Azione sacra, cantata nell' augustissima capella della 
sacra ces. e catt. real maesta di Carlo VI., imperador de' Romani . . . 
L'anno 1733. La poesia e di abbate Giovanni Claudio Pasquini . . , 3 
Opus in duas partes divisum. — Notantur personae et nomina can- 
torum. Part. 

17303. [A. N. 50. F. 13.] ch. XVIII. 15, 16, 11, 16. 4°. Reutter, Georgius. 
l Il ritorno di Tobia\ Operis sub num. 17302 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17304. [A. X. 50. F. 14.] eh. XVIII. 194. f. obl. Reutter, Georgius. 'Gioas, 
re di Giuda. Azione sacra per musica da cantarsi nelP augustissima 
capella della sac. ces. catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de 
Romani ... L'anno 1735. La poesia e di abbate Pietro Metasta- 
sio ... Opus in duas partes divisum. — Xotantur personae et nomina 
cantorum. Part. 

17305. [A. X. 50. F. 14.] ch. XVIII. 21, 21, 14, 20. 4°. Reutter, Georgius. 

Gioas, re di Giuda\ Operis sub num. 17304 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17306. [A. X. 50. F. 21.] ch. XVIII. 96. f. obl. Rossi, Camilla de. (Romana.) 

II sacrifizio di Abramo. Oratorio, 1'anno 1708. Poesia di Francesco 
Maria Dario, cittadino Veneto .. . D Opus in duas partes divisum. — 
Notantur personae. Part. 

17307. [A.X. 50. F. 22.] ch. XVIII. 94. f. obl. Rossi, Camilla de. (Romana.) 

S. Alessio. Oratorio. L'anno 1710\ Opus in duas partes divisum. 
Libellum fecit Petrus Bernardus Palmaro (?). Part. 

17308. [A. X. 50. G. 2.] ch. XVIII. 162. f. obl. (Fux, Johannes Josephus.) 
II fonte della salute. Aperto dalla grazia nel Calvario. Cotnponimento 

sacro, cantato al santissimo sepolcro di Cristo. La sera del venerdi 
santo, deh" anno 172l\ — Notantur personae et nomina cantorum. 
Part. (Kochel, n. 293.) 

17309. [A. X. 50. F. 15.] ch. XVIII. 198. f. obl. Reutter, Georgius. c La 
Maria lebbrosa. Azione sacra, cantata nell' augustissima capella della 298 17309—17321. 

sac. ces. e catt. real maesta (di) Carlo VI., imperadore de' Eomani . . . 
L'anno 1739'. Libellum fecit Petrus Metastasio. (Allacci.) Opus in 
duas partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17310. [A. N. 50. F. 15.] ch. XVIII. 18, 18, 14, 18. fol. Reutter, Georgius. 

La Maria lebbrosa'. Operis sub num. 17309 descripti prts. sep. 4, 
videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17311. [A. N. 50. F. 18.] ch. XVIII. 208. f. obl. Reutter, Georgius. c La 
Betulia liberata. Azione sacra per musica, cantata nell' augustissima 
capella della sac. ces. catt. real maesta di Carlo VI., imperadore de 5 
Romani . . . L'anno 1734, e replicato 1740. La poesia e di abbate 
Pietro Metastasio . . .' Opus in duas partes divisum. — Notantur 
personae et nomina cantorum. Part. 

17312. [A. N. 50. F. 20.] ch. XVIII. 118. f. obl. Rossi, Camilla de. (Ro- 
mana.) Santa Beatrice d' Este. Oratorio. L'anno 1707\ Opus in duas 
partes divisum. — Notantur personae et nomina cantorum. Part. 

17313. [A. N. 50. F. 20.] ch. XVIII. 14, 12, 10, 18. f. et f. obl. Rossi, Ca- 
milla de. (Romana.) c Santa Beatrice d'Este\ Operis sub num. 17312 
descripti prts. sep. 4, videlicet: vl. L, II., vla., vlc. 

17314. [A.N. 65. A. 14.] ch. XVIII. 322. f. Monn, Georgius Matthias. 
c Messa. Composta 1'anno 1741 . . .' Opus 4 voc, (concert. et rip.) 
comitantibus instrumentis. Prts. sep. 77. 

17315. [A. N. 65. A. 14.] ch. XVIII. 120. f. (Monn, Georgius Matthias. ?) 
(Schmid.) c Missa\ 4 voc, (conc et rip.) comitantibus instrumentis 
fidibus canentibus. Prts. sep. 15. 

17316. [A. N. 65. A. 26.] ch. XVIII. 48. f. Hasse, Johannes Adolphus. 
c Regina coeli . . . D 5 voc, (S. L, II., A. T. B.) comitantibus instru- 
mentis. Prts. sep. 16. 

17317. [A. N. 65. A. 26.] ch. XVIII. 136. f. Hasse, Johannes Adolphus. 
c Miserere mei Deus\ 4 voc, (conc et rip.) comitantibus instrumentis. 
Prts. sep. 21. 

17318. [A. N. 65. A. 26.] ch. XVIII. 59. f. (Hasse, Johannes Adolphus. ?) 
(Schmid.) c Missa a capella\ 4 voc, comitantibus instrumentis, flatu 
canentibus, vlonc, org. Prts. sep. 13. 

17319. [A. N. 65. A. 26.] ch. XVIII. 150. f. (Hasse, Johannes Adolphus. ?) 
(Schmid.) c Missa\ 4 voc, (conc et rip.) comitantibus instrumentis. 
Prts. sep. 31. 

17320. [A. N. 65. A. 26.] ch. XVIII. 231. f. Hasse, Johannes Adolphus. 
c Missa\ 4 voc, comitantibus instrumentis. Prts. sep. 61. 

17321. [A. N. 65. A. 15.] ch. XVIII. 215. f. (Hasse, Johannes Adolphus. ?) 
(Schmid.) c Missa\ 5 voc, (S. L, II., A. T. B. conc et rip.) comitan- 
tibus instrumentis. Prts. sep. 31. 17322—17331. 299 

17322. [A. X. 65. A. 15.] ch. XVIII. 132. f. (Hasse, Johannes Adolphus. r) 
(Schmid.) 'Te Deum'. 4 voc, comitantibus instrnmentis. Prts. sep. 23. 

17323. [A. X. 65. A. 15.] ch. XVIII. 185. f. Hasse, Johannes Adolphus. 
c Missa\ 4 voc., (conc. et rip.) comitantibus instrumentis. Prts. sep. 51. 

17324. [A. X. 65. A. 15.] ch. XVIII. 443. f. Hasse, Johannes Adolphus. 
c Missa\ 2 S. soli, 1 S. rip., A., T., B. comitantibus instrumentis. Prts. 
sep. 26. 

17325. [A.X. 65. A. 22.] ch. XVIII. 71. f. et f. obl. Gluck, Christophorus 
Willibaldus eques de. c De profundis\ 4 voc, comitantibus instru- 
mentis. Prts. sep. 37. 

17326. [A. X. 65. A. 21.] ch. XVIII. 35. f. Jomelli, Xicolaus. \ . . De sancto 
vel sancta. Basso solo, due violini, viola, violone e violoncello, organo, 
M. D. C. 3 Ps. ^Laudate Dominum in sanctis eius sequente Eia, laudes 
beato [vel beatae] devoti cantemus . Deest vlc, accedunt: trbne. I., II. 
Prts. sep. 10. 

17327. [A. X. 65. A. 20.] ch. XVIII. 104. f. Mozart, Wolfgangus Amadeus. 
c Litaniae de venerabili (sacramento)\ 4 voc, comitantibus instru- 
mentis. Opus anno 1776. compositum. Prts. sep. 14. (Kochel, n. 243.) 

17328. [A. X. 65. A. 24.] ch. XVIII. 53. f. Schmelzer, Johannes Henricus, 
ab Ehrenrueff. c Compieta a 4 voci, 2 violini e 2 tromboni in concerto . 
Opus continens psalmos: Cum invocarem\ — In te domine , — Qui 
habitat in adiutorio\ — Ecce nunc benedicite'; hymnum: Te lucis 
ante terminum'; canticum: Xunc dimittis\ Accedunt: S. A. T. B. 
rip., cornetto rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 32. 
— Xotantur productiones: 1734 — 1741. 

17329. [A. X. 65. A. 23.] ch. XVIII. 55. f. Schmelzer, Johannes Henricus, 
ab Ehrenrueff. c Vesperae brevissimae de beatissima virgine et de 
apostolis in 2 dis vesperis a 4 voci, 2 violini e 2 tromboni in conc 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
(Ps. : Dixit dominus 3 , — Laudate pueri', — Laetatus sum , — Xisi 
dominus', — *Lauda Jerusalem^, — ^Credidi^, — In convertendo , — 
Domine probasti me ; canticum: Magnificat .) Prts. sep. 19, pridem 
32. — Notantur productiones: 1742 — 1744. 

17330. [A. X. 64. D. 1.] ch. XVIII. 41. f. Reichardt, Johannes Fridericus. 
c Carmen funebre . . . Berolini, 11. Sept. 1786\ (Quem virum aut 
heroa.) In mortem Friderici II., regis Borussiae compositum, pro 
vocibus solis (S. 1., II. , A. T. B.) et choro (S. A. T. B.) comitantibus 
instrumentis. Part. 

17331. [A. X. 63. D. 18.] ch. XVIII. 82. f. Duni, Egydius Bomualdus. c Le 
peintre amoureux de sonmodele. Opera comique de Mr . . . Anseaume. 
(Mit Veranderungen, Hinweglassungen und Einschaltungen.)' Opus 
duorum actuum, quibus singulae scenae desunt. Part. 300 17332—17341. 

17332. [A. N. 65. A. 25.] ch. XVIII. 93. 4°. Timer, Josepkus (sen.?) c Missa 
a 4 voci e ripieni, con organo solo\ Deest org., accedit vlc. Prts. 
sep. 13. — Notatur prodnctio: 11. Maij, 1755'. 

17333. [A.N. 65. A. 25.] ch. XVIII. 71. 4°. Timer, Josephus. c Missa a 
4 voci . Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 16. 

17334. [A. N. 65. A. 25.] ch. XVIII. 103. 4°. Timer, Josephus. 'Missa a 
4 voci ripieni (sic!) con organo solo\ Deest organum. Accedunt: vlc, 
vlone. Prts. sep. 16, pridem 24. — Notatur productio: 8. Junij, 1756' 

17335. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Alma 
redemptoris; a 4: 2 soprani, 1 alto, 1 tenore, senza ripieni . Accedunt: 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 8. — Notantur produetiones: 1719 — 1740. 
(Kochel, n. 199.) 

17336. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Alma 
redemptoris; a 3: 2 soprani, 1 tenore . Accedunt: vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 7. — Notantur productiones: 1716 — 1740. (Kochel, n. 198.) 

17337. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 9. 4°. Pux, Johannes Josephus. c Alma 
(redemptoris) ; a 3: alto, tenore, basso\ Accedunt: vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 7. — Notantur productiones: 1741 — 1747. (Kochel, n. 197.) 

17338. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 36. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Lettioni da morto; a 4 voci e 2 violini in concerto\ Accedunt: T. II. 
conc, S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. conc, fag. rip., vla. L, 
II. conc, vlc, vlone., org. Desunt vli. Opus continens lectiones: Parce 
mihi domine', — Taedet animam meam\ — Manus. tuae fecerunt 
me\ Prts. sep. 25. — Notantur productiones: 1741 — 1743. (Kochel, 
n. 288.) 

17339. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 17. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Do- 
minica 2 da adventus. Graduale a 4, senza organo: Ex Sion species 
decoris eius . Intonatio cantu gregoriano. Accedunt: vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 15, pridem 24 et part. (Kochel, n. 139.) 

17340. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 17. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Gra- 
duale pro dominica 3 a adventus: Qui sedes domine; a. 4 senza organo\ 
Accedunt : vlc, vlonc, org. Intonatio cantu greg. Prts. sep. 15, pridem 
24 et part. — Notatur productio: 15. December, 1726\ (Kdchel, 
n. 140.) 

17341. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 24. 4°. Fux, Jobannes Josephus. c Offer- 
torium de venerabili sacramento; a 4 voci e 2 violini in conc/ In- 
cipit: Sacris solemniis; ■ — sequuntur: Lauda Sion salvatorem\ — 

Nobis datus, nobis natus, Deus noster cibus fit\ Accedunt: S. A. T. B. 
rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem 32. — Notantur productiones: 1742 — 1753. 
(Kochel, n. 160.) 17342—17350. 301 

17342. [A. N. 65. A. 12.] cli. XVIII. 23. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
"■Offertorium de apostolis: Estote fortes'; a 4 voci in conc. 3 Accedunt: 
S. A. T. B. rip., vla. I., II., III. rip., trbne. I., II. rip., fag. rip., cor- 
netto rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 21, pridem 33. — Notantur 
productiones: 1744 — 1753. (Kdcbel, n. 159.) 

17343. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 21. 4°. Fux, Johannes Josepbus. 'Salve 
regina; a 4 voci in conc. con violini\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cor- 
netto rip., fag., alto et tenore trbne. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 19, 
pridem 25. — Notantur productiones : 1741 — 1748. (Kdchel, n. 263.) 

17344. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 49. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Dixit 
dominus; a 4 voci, 2 clarini e 2 violini in conc/ Accedunt: S. A. T. B. 
rip., trba. L, II., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, 
vlone., timp., org. Prts. sep. 23, pridem 34, dein 39. — Notantur 
productiones: 1733—1752. (Kochel, n. 70.) 

17345. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 69. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Dixit 
dominus; a 6 voci: soprano, alto, 2 tenori, 2 bassi con 2 violini, 1 viola, 
2tromboni e 2 clarini concertanti\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto 
rip., fag. conc, trba. L, II., vlc, vlone., timp., org. Prts. sep. 26, 
pridem 36. — Notantur productiones: 1732 — 1750. (Kochel, n. 75.) 

17346. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 22. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Dixit 
(dominus); a, 4 voci e 2 violini in concerto\ Accedunt: S. A.T.B.rip., 
cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 20, 
pridem 34. — Notatur productio: c 3 octobre, 1739'. (Kdchel, n. 74.) 

17347. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 39. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Dixit 
dominus; a 8: 2 soprani, 2 alti, 2 tenori, 2 bassi, 2 violini e 1 viola 
in concerto'. Accedunt: S. L, II., A. T. B. rip., cornetto L, II. rip., 
alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 25, 
pridem 38. — Notantur productiones: 1732 — 1738. (Kochel, n. 72.) 

17348. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 34. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Lae- 
tatus (sum); a 4 voci e 2 violini in concerto\ Accedunt: S. A. T. B. 
rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem 28, dein 32. — Notantur productiones: 1735 — 
1739. (Kochel, n. 102.) 

17349. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 46. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Lae- 
tatus (sum) ; a 4 : soprano, alto, tenore, basso. 2 violini, 1 viola, 1 trom- 
bone conc, ripieni\ Accedunt: tenore trbne. rip., cornetto rip., fag. 
conc, vlc, vlone., org. Prts. sep. 19, pridem 30, dein 34. — Notantur 
productiones: 1727 — 1740. (Kdchel, n. 104.) 

17350. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Cre- 
didi (propter quod locutus sum); a 4 voci e 2 violini in concerto\ 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., 302 17350—17359. 

vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 36. — Notantur productiones: 
1739 — 1747. (Kdchel, n. 231.) 

17351. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 28. 4°. Fux, Johannes Josephns. c Do- 
niine probasti me; a 4 voci e 2 violini in conc/ Accedunt: S. A. T.B. 
rip., cornetto rip., trbne. I., II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 28, dein 32. — Notantur productiones: 1733 — 1740. 
(Kdchel, n. 234.) 

17352. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. c In 
exitu Israel (de A.egypto); a, 4 voci concertate, (et) ripieni\ Accedunt: 
vl. I., II., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 18, pridem 30. — Xotantur productiones : 1729 — 1742. 
(Kochel, n. 243.) 

17353. [A.N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 48. 4°. Fux, Johannes Josephus. f J3eatus 
(vir, qui timet) ; a 4 voci, 2 violini e 1 viola in concerto\ — Acce- 
dunt: S., A., T., B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 19, pridem 33. — Notantur productiones: 1736 
— 1742. (Kochel, n. 80. In originali prima nota cantus a ponitur.) 

17354. [A.N.65. A. 12.] ch. XVIII. 22.4°. Fux, Johannes Josephus. 'Magni- 
ficat; a, 4 voci e 2 violini in concerto\ Accedunt: S., A., T., B., cor- 
netto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, 
pridem 34. (Kochel, n. 100.) 

17355. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 21. 4°. Fux, Johannes Josephus. c In 
convertendo; a 4, pleno choro\ Accedunt: vl. L, II., cornetto, trbne. 
L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 19, pridem'28, dein 32. — 
Notantur productiones: 1736 — 1739. (Kdchel, n. 242.) 

17356. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 33. 4°. Fux, Johannes Josephus. \Lau- 
date pueri; a basso solo con 2 violini e 1 viola obligati\ Accedunt: 
vlc, vlonc, org. Prts. sep. 10. — Notatur productio: 7. decembre, 
1737\ (Kdchel, n. 84.) 

17357. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 19. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Lau- 
date pueri; a 2: alto et tenore con 2 violini\ Accedunt: fag., vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 11. — Xotantur productiones: 1733 — 1736. 
(Kdchel, n. 85.) 

17358. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 27. 4°. Fux, Johannes Josephus. f Cum 
invocarem' et In te domine speravi'; Ps. I. a 4 voci e 2 violini con- 
certanti. Ps. II. a 3, soprano, alto e tenore\ Accedunt ad ps. I. : S., 
A., T., B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag., vlc, vlone., org. 
Ad ps. II.: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, pridem 36. — JSTotantur 
productiones : 1732 — 1743. (Kochel, n. 130.) 

17359. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 27. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Qui 
habitat (in adiutorio); a 4, pieno coro\ Accedunt: vl. L, II., cornetto, 17359—17367. 303 

trbne. I., II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 22, pridem 36. — No- 
tantur productiones: 1730—1741. (Kochel, n. 131.) 

17360. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Xunc 
dimittis; a 4 voci e 2 violini concertati'. Accedunt: S., A., T.,B. rip., 
cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 36. — Notantur productiones: 1733 — 1739. (Kochel, 
n. 134.) 

17361. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 43. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
taniae lauretanae; a 4 voci, 2 violini e 2 clarini in concerto\ Acce- 
dunt: S., A., T., B. rip., cornetto, trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, 
vlone., tiorba, tymp., org. Prts. sep. 22, pridem 36. — Notantur pro- 
ductiones: 1744—1753. (Kochel, n. 116.) 

17362. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 28. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
taniae lauretanae; a 4 voci e 2 violini in conc Accedunt: S. A. T. B. 
rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. 
Prts. sep. 18, pridem 28. — Notantur productiones: 1740 — 1754. 
(Kochel, n. 117.] 

17363. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 57. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
taniae: Sancta dei genitrix, a 4 voci, 2 clarini, 2 violini e 2 tromboni 
in concerto\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., fag. rip., vlc, 
vlone., org., tiorba, tymp. Prts. sep. 22, pridem 36. — Notantur pro- 
ductiones: 1729 — 1751. (Kochel, n. 120.) 

17364. [A. BT. 65. A. 12.] ch. XVIII. 24. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
taniae: Mater salvatoris; a 4 voci con 2 violini concertanti\ Acce- 
dunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. — Notantur productiones: 
1729—1754. (Kochel, n. 123.) 

17365. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 31. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
taniae lauretanae; a 4 voci e 2 violini in concerto . Accedunt: S. A. 
T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 21, pridem 28. — Xotantur productiones: 1744, 
1754. (Kochel, n. 115.) 

17366. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 39. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
taniae lauretanae: Mater divinae gratiae; a. 4 voci, 2 violini, 2 cla- 
rini, e timpani concertanti\ Accedunt: S., A., T., B. rip., cornetto rip., 
trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., tiorba, tymp., org. Prts. sep. 22, 
pridem 37. — Notantur productiones : 1731 — 1752. (KSchel, n. 122.) 

17367. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 67. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Li- 
taniae: Sancta Maria; a 5: 2 soprani, alto, tenore e basso, 2 violini, 
2 tromboni e 2 trombe in concerto\ Accedunt: S. L, II., A., T., B. 
rip., cornetto rip., fag. rip., clarino L, II., vlc, tymp., vlone., tiorba, 304 17367—17375. 

org. Prts. sep. 24, pridem 37. — Notantur productiones : 2. Luglio, 

1739, et: 2. Febr. 1740\ (Kochel, n. 121.) 

17368. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 22. 4°. Fux, Joliannes Josephus. c Li- 
taniae lauretanae; a 4 voci in pieno\ Accedunt: vla. L, II., vltta., 
cornetto, fag., trbne. L, II., vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, pridem 32. 
— Notantur productiones : 1743 — 1775. (KSckel, n. 118.) 

17369. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 28. 4°. Fux, Johannes Josephus. c Dixit 
(Dominus) et: Confitebor (tibi Domine); a 4 voci e 2 violini in conc' 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 34. — Notantur productiones: 
1740—1755. (Kochel, n. 77.) 

17370. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. \Lau- 
date dominum (omnes gentes); a 4 voci da capella\ Accedunt: vl. L, 
II., alto viola, cornetto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlonc, org. 
Prts. sep. 18, pridem 30, dein 33. — Notantur productiones: 1726 — 

1740. (Kochel, n. 91.) 

17371. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 54. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
"Vesperae de B. M. V.; a 4 voci e 2 violini concertanti. Dixit, et: 
Laudate pueri . Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. 
rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 26, pridem 28, dein 32. — 
Notantur productiones : 1733 — 1790. (Kochel, n. 65.) 

17372. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 106. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Vespro con rhinno; a 4: pieno coro e senz' organo. Feria 4 ta . cinerum . 
Opus continens psalmos: Nisi dominus, — Beati omnes, — Saepe ex- 
pugnaverunt, — De profundis, — Domine, non est exaltatum cor; — 
hymnum: Coeli deus sanctissime; — canticum: Magnificat. Prts. 
sep. 13, pridem 21. — Notatur productio: c 27. Feb. 1732\ (Kochel, 
n. 68.) 

17373. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 58. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Vesperae de confessore; a 4 voci e 2 violini in concerto . (Opus con- 
tinens psalmos: Dixit dominus, — Confitebor tibi, — Beatus vir, qui 
timet, — Laudate pueri, — Laudate dominum; — canticum: Magni- 
ficat\) Accedunt voces: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II. 
rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 33. — Notantur 
productiones: 1742 — 1752. (Kochel, n. 58.) 

17374. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 66. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
"Vesperae de confessore; a 4 voci concertanti, (et) 2 violini concer- 
tanti\ Psalmi ut sub num. 17373. Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto 
rip., alto et tenore trbne.rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, 
pridem 34. — Notatur productio : c 10.Decemb. 1755\ (Kdchel, n. 60.) 

17375. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 44. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Vesperae de confessore; a 4 voci e 2 violini concertanti . Psalmi ut 17375—17382. 305 

sub nura. 17373. Accedunt: S. A. T. B. rip., fag. rip., alto et tenore 
trbne. rip., cornetto rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 34. — 
Notantur productiones: 1749 — 1755. (Kochel, n. 61.) 

17376. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 58. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Vesperae de confessore; a 4, pieno coro . Psalmi ut sub num. 17373. 
Accedunt: vl. I., II., cornetto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 18, pridem 32. — Notantur productiones: 1740 — 1762. 
(Ktichel, n. 62.) 

17377. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 62. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
Vesperae de confessore; a 4 voci in pieno . Psalmi ut sub num. 17373. 
Accedunt: vl. I., II., cornetto, alto et tenore trbne., fag., vla., vlc, 
vlc rip., vlonc, org. Prts. sep. 20, pridem 32, dein 39. — Notantur 
productiones: 1740 — 1764. (Ktichel, n. 59.) 

17378. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 64. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Vesperae de B. M. V.; a 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 
2 tromboni rip., e ripieni', quae voces sunt S. A. T. B. Accedunt: 
cornetto rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Opus continens psalmos: Dixit 
dominus, — Laudate pueri, — Laetatus sum, — Nisi dominus, — 
Lauda Jerusalem, — et canticum: Magnificat. Prts. sep. 18, pridem 34. 

— Notantur productiones: 1753 — 1755. (Ktichel hoc opus ignorat; 
sed psalmum Dixit dominus sub num. 73. indicatum separatim com- 
positum esse affirmat.) 

17379. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVTIL 94. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Vespro del sabbato; a 4 voci, pieno coro . Accedunt: vl. L, II., cor- 
netto, alto et tenore trbnc, fag., vlc, vlone., org. Opus continens 
psalmos: Benedictus Dominus Deus meus, — Exaltabo te, — Lauda 
animamea, — LaudateDominum, — Lauda Jerusalem, — etcanticum: 
Magnificat. Prts. sep. 19, pridem 32. — Notantur productiones: 1738 
—1741. (Kochel, n. 67.) 

17380. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 39. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de resurrectione Domini; h tenore solo con 1 tromba, 2 vio- 
lini e viola'. (Plaudite, sonat tuba.) Accedunt: fag., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 10, pridem 14. — Xotantur productiones: 1. Aprile, 1736 
et 19. Aprile, 1740\ (Ktichel, n. 165.) 

17381. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 34. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de resurrectione domini; a, 2 voci, tenore e basso, con 2 vio- 
lini . (Ecce sacerdos magnus, qui in ara crucis oblatus est.) Accedunt: 
fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 10, pridem 13. — Notantur pro- 
ductiones: 1735—1737. (Ktichel, n. 166.) 

17382. [A. X. 65. A. 12.] ch. XVIII. 15. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto sanctorum innocentium; tenore solo e 2 violini. (Isti, qui 
amicti sunt.)' Accedunt: fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 8, pridem 10. 

— Notantur productiones : 1729 — 1759. (Ktichel, n. 182.) 
IX. 20 306 17383—17391. 

17383. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 31. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de nativitate Domini. Soprano solo e 2 violini concertanti, 
coro a, 4: Plaudite Deo nostro\ Accedunt : alto vla. rip., cornetto rip., 
alto et tenore trbne. rip., fag. conc, vlc, vlone., org. Prts. sep. 16, 
pridem 29. — Notantur productiones: 25. decembre, 1729' et 1. ge- 
najo, 1745'. (Kochel, n. 167.) 

17384. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 17. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de B. M. virgine. Soprano solo e 2 violini : Pia mater, fons 
amoris'. Accedunt : fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 10. (Kochel, 
n. 176.) 

17385. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 15. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto a 3: soprano, alto e tenore; de martyre > : (Iste est sanctus, 
qui contempsit.) Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 7. — Notantur 
productiones: 1730—1739. (Kochel, n. 180.) 

17386. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 10. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de confessore a 4 voci soli : Justum deduxit Dominus\ Acce- 
dunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 8. — Notantur productiones: 1735 
—1747. (Kochel, u. 179.) 

17387. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 22. 4 U . Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de quovis sancto vel sancta; a 2 voci, soprano e tenore, con 
2 violini in concerto cd a 4 in pieno\ (Celebremus cum gaudio.) 
Accedunt: cornetto rip., alto ettenore trbne. rip., fag. conc, vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 16, pridem 36. — Notantur productiones: 20. martii, 
1749' et c 17. agosto, 1749\ (Kochel, n. 181.) 

17388. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 23. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de spiritu sancto ; a 4 voci e 2 violini conccrtanti . (O ignis 
coelestis, o gratiae testis.) Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., 
alto et tenore trbnc rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 18, 
pridem 28. — Notantur productiones : 1733 — 1749. (Kochel, n. 170.) 

17389. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 23. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Motetto de ascensione Domini; a 3 voci in concerto, 2 soprani e te- 
nore, a 4 in ripieno . (Ponis nubem.) Acceduut: vl. L, II. conc, cor- 
netto rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 18, pridem 32. — Notantur productiones: 1729 — 1749. (Kochel, 
n. 169.) 

17390. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 19. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Motetto de beata virgine; a 3: Ave muudi spes Maria. Soprano, alto, 
tenore, 2 violini conc, ripieni\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto 
rip., alto et tenore trbne. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 17, 
pridem 30. — Notantur productiones: 1726 — 1746. Kochel, n. 171.) 

17391. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Motetto de B. M. virgine; a 4: soprano, alto, tenore, basso, 2 violini, 17391—17399. 307 

2 tromboni concertanti; ripieni. Christe fili (summi patris)/ Acce- 
dunt: cornetto rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 32. 
— Notantur productiones: 1728 — 1752. (Kochel, n. 175.) 

17392. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 17. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto de B. M. virgine; a. 2 soprani, con 2 violini: Benedicta, quae 
lilium es castitatis\ Accedunt: fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 11. — 
Notantur productiones: 1727 — 1729. (Kochel, n. 174.) 

17393. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 13. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
c Motetto de B. M. virgine; a 3, soprano, alto e tenore e 2 violini: Ave 
o puerpera . Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 11. — Notantur 
productiones: 1717 — 1747. (Kochel, n. 172.) 

17394. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 33. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto della madonna santissima; a soprano solo, con 2 violini, con 
un coro all' ultimo: Ave pia stella maris\ Accedunt: cornetto rip., 
alto et tenore trbne. rip., fag. conc, vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, 
pridem 28. — Notantur productiones: 1718 — 1736. (Kochel, n. 173.) 

17395. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto in epiphania Domini; a 4 voci con violini in concerto\ Reges 
Tharsis et insulae\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, trbne. L, II., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 24. — Notantur pro- 
ductiones: 1732—1746. (Kochel, n. 168.) 

17396. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 9. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto a 3: alto, tenore e basso . (Iste sanctus pro lege Dei.) Acce- 
dunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 7. — Notantur productiones: 1742 
—1748. (Kochel, n. 178.) 

1739 7. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 27. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto (Omnis terra adoret); a 5: 2 soprani, alto, tenore e basso, 

con 2 violini concertanti\ Accedunt: S. L, II., A. T. B. rip., cornetto 

rip., alto et tenore trbne. rip., fag. conc, vlc, vlone., org. Prts. sep. 20, 

pridem 36. — Notantur productiones : 1740 — 1748. (Kochel, n. 183.) 

17398. [A. N. 65. A. 12.] ch. XVIII. 20. 4°. Fux, Johannes Josephus. 

Motetto desanctoMichaelearchangelo; (Concussum est mare) ; a.4 voci 
e 2 violini in concerto\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., 
trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 18, pridem 28. 
— Notantur productiones : 1731 — 1749. Opus co'mpositum 1730. 
(Kochel, n. 177.) 

17399. [A. N. 65. A. 12.*] ch. XVIII. 34. 4°. Fux, Johannes Josephus. 
'Dixit (Dominus) et: Confitebor (tibi Domine); a 4 voci e 2 violini 
in concerto\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore 
trbne. rip., fag. rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 24, pridem 32. — 
Notantur productiones: 1740—1755. (Kochel, n. 76.) 

20* 308 17400—17409. 

17400. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 58. 4°. Ziani, Marcus Antonius. \Stabat 
mater; a 8 voci, C. L, II., A. I., II., T. I., II., B. I., II., con 4 viole 
concertante, et ripieni. L'anno 1707'. Accedunt: basso di vla. rip., 
cornetto rip., trbne. L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 25, 
pridem 28. — Notantur productiones: 1731 — 1735. 

17401. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 23. 4°. Ziani, Marcus Antonius. c Nisi 
Dominus; a 4, soprano, alto, tenore, basso, con 2 violini e 1 viola . 
Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 13. — Notatur productio: 
'l.luglio, 1730'. 

17402. [A. N. 65. A. 16.] cb. XVIII. 104. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Messa; a 4 con istromenti: 2 violini, 1 viola, 1 fagotto in concerto et 
ripieni. Nel Credo sono due soprani concertanti . Accedunt: tenore 
vla. rip., vlc, conc et rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. rip., 
vlonc, org. Prts. sep. 22, pridcm 31. — Notantur productiones: 1723 

— 1737. 

17403. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 45. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Dixit (Dominus); a 5: 2 soprani, alto, tenore, basso, 2 violini, 1 viola, 
1 fagotto concertanti (e) ripicni\ Accedunt: cornetto I. et II. rip., 
alto et tenore trbnc rip., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 22, pridem 34. 

— Notantur productiones : 1713 — 1739. 

17404. [A. N. 65. A. 16.] cb. XVIII. 29. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Confitebor (tibi Domine); a 3: soprano, alto e basso con 2 violini (e) 
1 violaconcertanti\ Accedunt: fag. conc, vlc, vlonc, org. Prts.sep. 13. 

— Notantur productiones: 1736 — 1740. 

17405. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 32. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Confitebor (tibi Domine); a 4 bassi con istromenti . Prts. sep. 14. — 
Notantur productiones: 1713 — 1739. 

17406. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 20. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
l Confitebor (tibi Domine); a 2 tenori con 2 violini\ Accedunt: tiorba, 
vlc, vlonc, org. Prts. sep. 11. — Notantur productiones: 1728 — 
1740. 

17407. [A. N. 65. A. 16.] cb. XVIII. 28. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Confitebor (tibi Domine); a 2 bassi, 2 violini e fagotto concertanti . 
Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 11. — Notantur productiones: 
1732 — 1740. 

17408. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 18. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Confitebor (tibi Domine) ; a 2 : soprano et alto con 2 violini . Acce- 
dunt; vlc, vlone., org. Prts. sep. 10. — Notantur productiones: 1731 
—1738. 

17409. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 39. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Confitebor (tibi Domine); alto, tenore, basso; 2 violini e violoncello 
nel primo concerto; 2 violini e fagotto nel secondo concerto; 2 violini 17409—17420. 309 

e viola nel concerto grosso ... L'anno 1707'. Accedunt: vlone., org. 
Prts. sep. 15. — Notantur productiones: 1707 — 1729. 

17410. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 26. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Confitebor (tibi Domine); a 2: alto et tenore con 2 violini e violon- 
cello obligati'. Accedunt: vl. I., II. rip., vlone., org. Prts. sep. 10. 

17411. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 38. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
Confitebor (tibi Domine); a 2: alto e basso, con 2 violini, 1 viola e 
fagotto concertanti\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 12. — 
Notantur productiones: 1731 — 1737. 

17412. [A. N. 65. A. 16.] cb. XVIII. 29. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Confitebor (tibi Domine); a 3: alto, tenore e basso con 2 violini, 
1 viola e violoncello obligati . Accedunt: vlone., org. Prts. sep. 12. 

17413. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 41. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
Beatus vir (qui timet); a 4 voci, soprano, alto, tenore, basso, 2 violini, 

1 viola e fagotto concertanti, ripieni . Accedunt: cornetto rip., trbne. 
L, II. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 25, pridem 29. — Notantur 
productiones: 1727 — 1740. 

17414. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 40. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Beatus vir (qui timet); a 4 voci, 2 violini, 2 viole e violoncello in 
concerto . Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto et tenore trbne. 
rip., fag. conc, vlone., org. Prts. sep. 24, pridem 28. — Notantur 
productiones: 1732 — 1740. 

17415. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 28. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate pueri; a 2: alto, tenore, 2 violini, 1 fagotto\ Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 11. — Notantur productiones: 1712 — 1725. 

17416. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 22. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
Laudate pueri; a 3: soprano, alto e basso, con 2 violini, 1 viola\ 

Accedunt: fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 13. — Notantur produc- 
tiones: 1731 — 1735. 

17417. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 24. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate pueri; a 2: alto e tenore, con 2 violini . Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 10. — Notatur productio: 20. Maii, 1736\ 

17418. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 25. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
Laudate pueri; a 2: soprano, alto, 2 violini e violoncello\ Accedunt: 

alto vla., vlone., org. Prts. sep. 11. — Notantur productioncs: 1713 
— 1731. 

17419. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 28. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
"Laudate pueri; a 3: alto, tenore e basso con 2 violini e violoncello . 
Accedunt: vl. L, II. rip. ; vlone., org. Prts. sep. 11. — Notantur pro- 
ductiones: 1713 — 1725. 

17420. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 29. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
l Laudate pueri; a 2: alto e tenore, due violini e viola da gamba\ 310 17420—17429. 

Accedunt: vl. I., II. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 11. — Notantur 
productiones: 1714 — 1721. 

17421. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 21. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Laudate pueri; a 2 soprani con 2 violini e fagotto\ Accedunt: vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 12. — Notantur productiones : 1713 — 1727. 

17422. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 30. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate pueri; a 3: alto, tenore, basso, due violini e violoncello, due 
violini e viola ripieno . .. L'anno 1709'. Accedunt: vlone., org. Prts. 
sep. 13. — Notantur productiones: 1709 — 1719. 

17423. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 22. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate pueri; a 3 bassi, con 2 violini concertanti . Accedunt: fag., 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 12. — Notantur productiones : 1725 — 
1737. 

17424. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 18. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate pueri; a, due alti, due violini e violoncello . . . L'anno 1710 . 
Accedunt: vlone., org. Prts. sep. 10. — Notantur productiones: 1711 
—1727. 

17425. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 28. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate pueri; a, 2: tenore e basso, con 2 violini e violoncello obli- 
gati\ Accedunt: vlonc, org. Prts. sep. 10. — Notantur productiones : 
1730—1735. 

17426. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 29. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate pueri; a, 2 voci, soprano, basso, 2 violini, 1 viola, 1 fagotto, 
1 viola da gamba\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 13. — No- 
tantur productiones : 1714 — 1731. 

17427. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 36. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
*Dixit (Dominus) et: Laudate pueri; a, 4 voci, 2 violini e fagotto con- 
certanti; ripieni\ Accedunt: cornetto rip., trbne. L, II. rip., vlc, 
vlone., org. Prts. sep. 26, pridem 31, dein 34. — Notantur produc- 
tiones: 1726—1741. 

17428. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 70. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Missa sancti Marci ; a 4 voci, 2 violini, 2 viole, e 2 tromboni concer- 
tanti\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., fag. rip., vlc, vlonc, 
org. Prts. sep. 20, pridem 35. 

17429. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 75. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Vesperae de confessore; a. 4 voci e 2 violini in concerto, con 1'inno 
a capella senz' organo\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., alto 
et tenore trbne. rip., fag. conc, vlc, vlonc, org. Opus continens psal- 
mos: Dixit Dominus, — Confitebor tibi, — Beatus vir, qui timet, — 
Laudate pueri, — Laudate Dominum; — hymnum: Iste confessor; — 
canticum: Magnificat, Prts. sep. 19, pridem 28, dein 32. — Notantur 
productiones: 1739 — 1741. 17430—17438. 311 

17430. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 93. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Vesperae de B. M. V.; a. 4 voci concertanti, 2 violini concertanti, 
2 tromboni rip., e ripieni\ Accedunt: cornetto rip., fag. conc, vlc, 
vlonc, org. Opus continens psalmos: Dixit dominus, — Laudate pueri, 

— Laetatussum, — NisiDominus, — Lauda Jerusalem; — hymnum: 
Ave maris stella; — canticum: Magnificat; antiphonas: Salve regina, 

— Alma redemptoris mater (2 voc : C. B.), — Regina coeli. Prts. 
sep. 19, pridem 34. 

17431. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 34. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Credidi (propter quod) et In convertendo; a 4 voci, 2 violini con- 
certanti\ Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto rip., trbne. L, II., fag. 
conc, vlc, vlonc, org. Prts. sep. 24, pridem 32. — Notantur pro- 
ductiones: 1732—1740. 

17432. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 33. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c De profundis; a 4: soprano, alto, tenore, basso: 3 viole, 1 fagotto, 

1 violoncello concertanti; ripieni'. Accedunt: cornetto rip., alto et 
tenore trbne. rip., vloac, org. Prts. sep. 23, pridem 29. — Notantur 
productiones: 1713 — 1738. 

17433. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 13. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Iste confessor; a 3: alto, tenore e basso con 2 violini ... L'anno 
1705\ Accedunt: vlc, vlone., teorba, org. Prts. sep. 11. — Notantur 
productiones: c 3. aprile, 1740* et c 30. julij, 174l\ 

17434. [A. X. 65. A. 16.] ch. XVIII. 10. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Hymnus: Vexilla regis prodeunt; a 3: soprano, alto e basso, con 

2 violini\ Accedunt: vlc, org. Prts. sep. 8, pridem 11. — Notantur 
productiones: 1736 — 1751. 

17435. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 8. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Hymnus: Lucis creator optime; a basso solo con 2 violini . Accedunt: 
vlc, org. Prts. sep. 6. — Notantur productiones : 1729 — 1740. 

17436. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 13. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Hymnus. Commune apostolorum et evangelistarum tempore paschali 
a 3: 2 contralti e basso, con 2 violini; per il ritornello ad libitum . 
(Tristes erant apostoli.) Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 11. 

— Notantur productiones: c 6. maggio, 1741* et 1. maggio, 1742\ 

17437. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 34. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Hymnus: Pange lingua; a 4 voci, 2 violini e 1 viola in concerto . 
Accedunt: S. A. T. B. rip., cornetto, alto et tenore trbnc, fag., vlc, 
vlonc, org. Prts. sep. 25. — Notantur productiones: 1741 — 1750. 

17438. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 12. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
c Hymno (a) basso solo con due violini: Jesu corona virginum ... 
L'anno 1709\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. sep. 11. — Notantur 
productiones: 1718-1741. 312 17439 — 17447. 

17439. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 9. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Hyrnnus pro festo sanctorum omnium: Placare Christe servulis; a 
2 contralti, con violini'. Accedunt: vlc, org. Prts. sep. 7. 

17440. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 16. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
^Hymnus pro festo omnium sanctorum a 2 soprani, 1 contralto, 1 basso, 
2 violini, 1 viola, 1 trombone e fagotto concertante, ed a 5 in pieno\ 
(Placare Christe servulis.) Accedunt: vlc, teorba, org. Desunt: 5 in 
pieno, trbne. Prts. sep. 11, pridem 36. — Notantur productiones: 
1736—1750. 

17441. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 27. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate Dominum (omnes gentes); a, 4 da capella . Accedunt: vla. L, 
II., III., IV., b. di vla., cornetto, altoettenore trbne., fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 25, pridem 29, dein 33. — Notantur productiones: 
1713 — 1740. 

17442. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 26. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate Dominum (omnes gentes)'. a, 4 da capella . Accedunt: vla. L, 
II., III., IV., cornetto, trbne. L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 
24, pridem 28, dein 32. — Notantur productiones : 1733 — 1739. 

17443. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 27. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laudate Dominum (omnes gentes); a 4 voci a capella . Accedunt: 
vl. L, II., alto, tenore, basso vla., cornetto, alto et tenore trbnc, fag., 
vlc, vlone., org. Prts. sep. 25, pridem 29, dein 33. — Notantur pro- 
ductiones: 1714—1739. 

17444. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 25. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Laudate Dominum (omnes gentes); a 4 da capella . Accedunt: vla. L, 
II., III., cornetto, trbne. L, II., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 23, 
pridem 31. — Notatur productio: c 30. aprile, 1740 . 

17445. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 25. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
"Laudate Dominum (omnes gentes); a 4 da capella . Accedunt: vlc L, 
II., alto vla., cornetto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlone., org. 
Prts. sep. 23, pridem 29, dein 31. — Notantur productiones: 1733 — 
1738. 

17446. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 25. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Laudate Dominum (omnes gentes); a 4: C. A. T. B., 2 violini, (e) 
ripieni ... L'anno 1705\ Accedunt: vla. L, II. rip., basso divla. conc, 
cornettol.,11. rip., trbnc L, II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org., teorba. 
Prts. sep. 23, pridem 30. — Notantur productiones: 1706 — 1740. 

17447. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 43. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
'Laudate Dominum (omnes gentes); a4 da capella ... L'anno 1707 . 
Accedunt: vla. L, II., III., cornetto, trbne. L, II., fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 24, pridem 27, dein 31. — Notantur productiones: 
1707—1736. 17448—17456. 313 

17448. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 77. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Tres lectiones pro defunctis; a 5 voci : 2 soprani, alto, tenore e basso 
con 3 viole in concerto ... L'anno 1705\ Accedunt : 2 S. A. T. B. 
rip., cornetto rip., trbne. I., II. rip., fag. rip., vlc, vlone., org. Opus 
continens lectiones: Pai'ce mihi Domine, — Taedet animam meam, — 
Manus tuae fecerunt me. Prts. sep. 28, pridem 36. — Notantur pro- 
ductiones: 1737 — 1741. 

17449. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 110. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Tres lectiones pro defunctis; a 6 voci: 2 soprani, alto, 2 tenori e 
basso, con 4 viole in concerto ... Anno 171l\ Accedunt: S. L, II., 
A. T. L, II., B. rip., cornetto muto L, II. rip., trbne. L, II., III. rip., 
fag. rip., vlc, vlone., org. Lectiones ac sub num. 17448. Prts. sep. 32, 
pridem 38. 

17450. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 42. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Lauda Jerusalem (Dominum) a 4 da capella\ Accedunt: vl. L, II., 
alto et tenore vla., cornetto, alto et tenore trbne., fag., vlc, vlone., 
org. Prts. sep. 24, pridem 32. — Notantur productiones: 1735 — 1740. 

17451. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 48. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Lauda Jerusalem (Dominum) a 4 da capella\ Accedunt : vla. L, II., 
III., cornetto, trbne. L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 23, pri- 
dem 27. — Notantur productiones: 1733 — 1738. 

17452. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 44. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Lauda Jerusalem (Dominum) et: Magnificat; a 4 voci, 2 violini e 
fagotto concertanti; ripieni\ Accedunt: cornetto rip., trbne. L, II. 
rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 34. — Notantur productiones: 1728 

— 1741. 

17453. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 32. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 
Laetatus (sum in his); a 3, soprano, alto e basso, 2 violini, una viola, 

un trombone e fagotto\ Accedunt: vlc, vlone., org. Prts. sep. 14. — 
Notantur productiones : 1713 — 1732. 

17454. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 37. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Laetatus (sum in his); a 5: 2 soprani, 1 alto, 1 tenore, 1 basso, 
2 violini, 3 viole, 2 tromboni, 1 fagotto concertanti; ripieni. L'anno 
1709 . Accedunt: cornetto L, II. rip., vlc, vlone., org. Prts. sep. 25, 
pridem 32, dein 39. — Notantur productiones: 1709 — 1727. 

17455. [A. N. 65. A. 16.] ch. XVIII. 10. 4°. Ziani, Marcus Antonius. 

Hyrnnus pro diebus dominicis per annum: Lucis creator optime; a 
basso solo con violini . Accedunt: vlone., org. Prts. sep. 8, pridem 10. 

— Notantur productiones: c 9. luglio' et c 13. agosto, 174l'. 

17456. [A. N. 65. A. 17.] cb. XVIII. 14. 4°. Palotta, Matthaeus. 'Ave re- 
gina; a 4 voci senz' organo ... Anno 1733\ Prts. sep. 12, pridem24. 
■ — Notantur productiones: 1733 — 1738. 314 17457—17467. 

17457. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 26. 4°. Palotta, Matthaeus (Palermi- 
tanus). Ave regina; a 4 da capella ... 1 732. 5 Prts. sep. 12, pridem 16. 

17458. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 14. 4°. Palotta, Matthaeus. 'Hymnus 
in vigilia nativitatis Domini ad matutinum: Jcsu, redemptor omnium 
. . . Anno 1734\ 4 voc. Prts. sep. 12, pridem 20 et part. — Notantur 
productiones: 1739 — 1748. 

17459. [A. N. 65. A. 17] ch. XVIII. 14. 4°. Palotta, Matthaeus. c Hymnus 
in vigilia nativitatis Doniini ad laudes: A solus ortus cardine ... 
Anno 1734\ 4 voc. Prts. sep. 12, pridem 20 et part. — Notantur 
productiones: 1735 — 1748. 

17460. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 16. 4°. Palotta, Matthaeus. c Alma 
redemptoris; a 4 voci da capella ... Anno 1734\ Accedunt: vlone., 
oi-g. Prts.sep. 15, pridem 23. — Notantur productiones: 1735 — 1748. 

17461. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 26.4°. Palotta, Matthaeus. 'Sequentia 
( graduale manu posteriori additum): Victimae paschali; a 4 da ca- 
pella ... 1736\ Accedunt: vltta., vla. L, II., cornetto, trbne. I., II., 
fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 24, pridem 32. — Notantur pro- 
ductiones: 1736 — 1754. 

17462. [A.N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 99. 4°. Palotta, Matthaeus. c Com- 
pieta III. a 8 voci, alternative . . . 1739\ Opus continens psalmos: 
Cum invocarem, — In te Dornine, speravi, — Qui habitat in adiutorio, 

— Ecce nunc benedicite; — hymnum: Te lucis ante terminum; — 
canticum: Nunc dimittis; — antiphonam: Ave regina. Prts. sep. 24, 
pridem etiam part. — Notatur productio: c 27. Feb. 1739\ 

17463. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 79. 4°. Palotta, Matthaeus. 'Complc- 
torium a 4 voci da capella ... 1739\ Psalmi, canticum et hymnus ac 
sub num. 17462. Prts. sep. 13, pridem 24 et part. — Notatur pro- 
ductio: 4. marzo, 174l\ 

17464. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 73. 4°. Palotta, Matthaeus. c Comple- 
torium breve con: Ave regina, a 4 da capella, senz 5 organo . . . 1734\ 
Continentur eadem ac sub num. 17462. Prts. sep. 12, pridem 20 et 
part. 

17465. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 62. 4°. Palotta, Matthaeus. c In exitu 
(Israel de Aegypto) et: Magniticat . 4 voc. comitantibus vlone. et org. 
Prts. sep. 15, pridem 23. 

17466. [A. N. 65. A. 17.] cb. XVIII. 34. 4°. Palotta, Matthaeus. 'laudate 
Dominum (omnes gentes); a. 4 da capella . . . 1739 . Accedunt: vltta., 
A 7 la. L, II., cornetto, trbne. L, II., fag., vlc, vlone., org. Prts. sep. 32. 

— Notantur productiones: 1739 — 1740. 

17467. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 34. 4°. Palotta, Matthaeus. 'Laudate 
Dominum (omnes gentes); a 4 da capella ... 1739\ Accedunt: vlc, 17467—17477. 315 

vla. I., II., alto et ten. trbne., fag., cornetto, vlc, vlone., org. Prts. 
sep. 32. — Notantur productiones: c 31. otobre, 1739, 4. giugno, 1740\ 


17468. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 130. 4°. Palotta, Matthaeus. Laetatus 
(sum in his); a 4 da capella ... 1738'. Accedunt: vltta., vla., cor- 
netto, trbne I., II., fag., vlc, vlonc, org. Prts. sep. 24, pridem 34. 

17469. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 14. 4°. Palotta, Matthaeus. 'Litaniac 
lauretanae; quatuor vocibussineorgano concinendae . . . 1735'. Accedit 
antiphona: Sub tuum praesidium\ Prts. sep. 12, pridem 20 et part. 
— Notantur productiones: 1735 — 1740. 

17470. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 8. 4°. Palotta, Matthaeus. 'Litaniae 
lauretanae; quatuor vocibus sine organo concinendae. Part. Operis 
sub num. 17469 descripti partitio. 

17471. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 61. 4°. Palotta, Matthaeus. c Beatus 
(vir, qui timet) et Laudate pueri\ 4 voc comitantibus vlone. et org. 
Prts. sep. 15, pridem 23. 

17472. [A. N. 65. A. 17.] ch. XVIII. 62. 4°. Palotta, Matthaeus. c Vesperae 
pro dominicis quadragesimae et adventus; 4 vocibus cum organo con- 
cinendae . . . 1735\ Opus contiuens duos psalmos vesperales: Dixit 
(Dominus) et Confitebor (tibi Domine)'. Accedunt: vlonc, org. Prts. 
sep. 15, pridem 23. 

17473. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 82. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Missa: Emendemus; a 4 voci alla capella. NB. NelF 
Agnus dei ultimum a, 5, (2 tenori)\ Accedunt: vlc, vlonc, org. Prts. 
sep. 16, pridem 21 et part. — Notantur productiones: 1779 — 1783. 

17474. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 54. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Messa a 4 voci in pieno, senza Gloria et Credo . Prts. 
sep. 17, pridem 24 et part. — Notantur productiones: 1746 — 1752. 
Hoc opus alias nuncupatur missa super: Dies sanctificatus ; sed per 
tonum transpositum est. 

17475. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 62. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Litaniae de venerabili sacramento; a duobus choris: 
primus chorus a 4: 2 soprani, 1 contralto, 1 tenore; secundus chorus 
a 4: 2 soprani, 1 contralto, 2 tenori, 1 basso\ Prts. sep. 15. 

17476. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 16. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. c Tantum ergo et Genitori a, 5: soprano, alto, 2 tenori e 
basso. Per la settimana santa\ Continentur autem hoc codice stropha: 
c Pange lingua' et c Genitori\ c Tantum ergo' deest. Prts. sep. 14. 

17477. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 58. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. ^Popule meus, a 2 cori\ Chorus I. 4 voc, chorus II. 
5 voc (alternatim.) Prts. sep. 28, pridem 48 et part. 316 17478—17489. 

17478. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 54. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Stabat mater; a otto voci\ duobus choris aptatum. Prts. 
sep. 24. — Notantur productiones: 1754. 

17479. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 10. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Vidi aquam, a 4 voci\ Prts. sep. 4, pridem 20 et part. 

17480. [A.N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 6. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Asperges (me); a 4 voci alla capella\ Prts. sep. 5, 
pridem 20 et part. 

17481. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIIL 16. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Pange lingua (Tantum ergo) et Genitori; da capella\ 
Pars I. 4 voc, pars II. 5 voc. Prts. sep. 14, pridem 24 et part. 

17482. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 58. 4°. (Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. ?) Responsoria5 ad castrum doloris\ 4voc. : A.,T.I.,IL, 
B. Prts. sep. 14. (Altus: dddddffff.) (Opus J. P. A. Praenestino 
attributum.) 

17483. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 15. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in festo omnium sanctorum: Placare Christe, 
servulis\ 4 voc. Prts. sep. 13, pridem 20 et part. — Notantur pro- 
ductiones: 1751 — 1775. 

17484. [A.N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 15. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in natali unius martyris tempore paschali\ 
(Deus tuorum militum.) Intonatio deest. 4 voc, prts. sep. 13, pridem 
1 7 et part. 

17485. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 15. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus de sancto Michaele, a 4 voci da capella'. 
(Tc splendor et virtus patris.) Prts. sep. 13, pridem 17 et part. 

17486. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 15. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in conversione s. Pauli apostoli . (Egregie 
doctor.) 4 voc Prts. sep. 13, pridem 15 et part. 

17487. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 15. 4°. Palestrina, Johannes Pctrus 
Aloysius, da. Hymnus pro festo sancti Stephani protomartyris\ (Deus 
tuorum militum.) 4 voc Prts. sep. 13, pridem 17 et part. — No- 
tantur productiones: 1751 — 1764. 

17488. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 16. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hynmus de communi virginum: Jesu corona virginum; 
a 5 voci da capella, senza stromenti . Pars I. 4 voc, doxologia 5 voc 
Prts. sep. 14, pridem 16 et part. — Notantur productiones: 1742 — 
1744. 

17489. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 16. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in natali virginum et martyrum tempore pa- 
schali'. (Jesu corona virginum.) 4 voc Prts. sep. 14, pridem 17 et 
part. 17490—17500. 317 

17490. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 14. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in conversione sancti Pauli\ (Egregie doctor.) 
4 voc. Prts. sep. 12, pridem 20 et part. 

17491. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 15. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus pro festo sanctorum apostolorum Petri etPauli\ 
(Decoi*a lux.) 4 voc. Prts. sep. 13, pridem 15 et part. — Notantur 
productiones: 1742 — 1751. 

17492. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 16. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus pro festo sancti Joannis Baptistae. (Ut quaeant 
laxis resonare fibris.) 4 voc, doxologia 5 voc. Prts. sep. 14. — No- 
tantur productiones: 1741 — 1745. 

17493. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 14. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus pro festo sancti Johannis, apostoli et evange- 
listae\ (Exultet orbis gaudiis.) 4 voc. Prts. sep. 12, pi'idem 17 et part. 

17494. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 16. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus pro dedicatione (ecclesiae), a 5 in pieno\ 
(Coelistis urbs Jerusalem.) Pars I. 4 voc, doxologia 5 voc Prts. sep. 
14. — Notatur productio: ^16. luglio, 174l\ 

17495. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 14. 4°. Palcstrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in transfiguratione Domini nostri Jesu Christi; 
a 4 da capella . (Quicumque Christum quaeritis.) Prts. sep. 12, pridem 
17 et part. 

17496. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 19. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus pro festo sanctorum Angelorum custodum ; 
a 4 voci da capella, senza stromenti . (Custodes hominum.) Prts. sep. 
17, pridem 16 et part. — Notantur productiones: 1741 — 1743. 

17497. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 14. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus de dominica in quadragesima: Audi benigne 
conditor. A 4 voci da capella\ Prts. scp. 12, pridem 12 et part. 

17498. [A.N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 18. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in festo cathedrae sancti Petri\ 4 voc (Quod- 
cunque in orbe nexibus.) Stropha quinta deprompta ex hymno : Felix 
per omnes festum mundi cardines. Prts. sep. 16. 

17499. [A. N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 18. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus in sabbatis per annum et in festo sanctissimae 
trinitatis: Iam sol recedit igneus . 4 voc Prts. sep. 16. 

17500. [A.N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 19. 4°. Palestrina, Johannes Petrus 
Aloysius da. Hymnus in natali plurimorum martyrum . (Sanctorum 
meritis.) 4 voc Prts. sep. 17. I. 

INDEX NOMINUM. Abert, Johannes Josephus 15540 

Agostini, Petrus Simon 15641 

Aiblinger, Johannes Caspar. . 15603. 15971. 16698i4.i5. 16816 
Alard, v. Alart. 

Alart, Simon 15608 10 

Albertis (= Dominicus Alberti?) 170337. n 

Albest, Raimundus, v. Kaan. 

Albrechtsberger, Johannes Georgius . . 16145. 16451. 16555. 

16662. 
Allard, v. Alart. 

Allegri, Gregorius 15604. 15622. 15629. 15849 

Altaemps, Johannes Angelus 15629 

Altfahrt, Antonius 16711 

Altschul, Friedericus 15740 

Amalia Wilhelmina, imperatrix, v. Wilhelniina Amalia. 

Amalteo, Aurelius 16038. 16916 

Amon, Blasius 16705 35 

Ancioni, Johannes Baptista 17276 

Anerio, Felix 15606?. 15607 5 

Anerio, Johannes Franciscus 15606 8»-e 

Anfossi, Paschalis 15624. 17046 

Angelico, Michael Angelus 16002 

Angermayer, Johannes Ignatius 16494 

Anghermayer, Johannes Ignatius, v. Angermayer. 
Anghermayr, Johannes Ignatius, v. Angermayer. 

Animuccia, Johannes 15623. 15655. 15942 7<i 

Anna Amalia, ducissa Weimariensis 16740 

Anna Amalia, princeps Borussiae 15562 

Annibale, Patavinus, v. Patavinus. 

Anseaume, 17331 

Ansperg, Franciscus Xaverius 16698-27 

Antegnati, Constantius 16707 7 

Antonelli, Abundius 15626 

Antonello, Abundius, v. Antonelli. 319 

Appenzelders, v. Benedictus. 

Apponyi, comitissa 16264. 16754 

Aprile, Josephus 16065 

Ariosti, Attilius 16276. 16295. 17100 

Ariosto, Attilius, v. Ariosti. 

Arrigoni, Johannes Jacobus 16755. 17064 

Aschersleben, Joh. Chr. Oley 15528 

Assmayr, Ignatius 16724. 16812 

Astarita, Januarius 16538. 16595. 16612 

Aste, Carolus dall' 16429. 16443 

Astorga, Emanuel 15605 g. 16212 

Auber, Daniel Franciscus Spiritus 15553 

Audinot, Nicolaus Medardus 16156 

Auenbrugger, Leopoldus 16518. 16611 

Augustini, Petrus Simon, v. Agostini, P. 8. 

Auman 15905. 15907 

Ayblinger, Johannes Caspar, v. Aiblinger. 

Bach, 15938io 

Bach, Carolus Philippus Emanuel 15517. 15748. 15961. 16690. 

16786. 

Bach, Guilelmus Frideman 15580 

Bach, Johannes Sebastianus 15528. 15535. 16833 

Bachgelbel, Johannes, v. Pachelbel. 

Badia, Carolus Augustinus . . . 16001. 16002. 16005. 16006. 

16009. 16277. 16292. 16296. 16305. 16306. 16308. 

16891. 16906. 17056. 17057. 17065. 17075 — 17083. 

Baj, Thomas 15926 2 16698 13 

Baillot, Petrus Maria Franciscus 16264 

Baini, Josephus 15625. 16500 

Balbi, Ignatius 17084 

Ballestra, Raimundus, v. Palestra. 

Barberini, Manfredus Lupus 1561325.20 

Barbion, Eustachius 15613 17 

Basili, Andreas 15616. 15627 

Basily, Franciscus 15741 

Beaumarchais, Augustinus Petrus Carus 16566 

Beer, Micbael 16554 9 

Beethoven, Ludovicus van . . . 15514. 16142. 16447. 16531. 

165544b. 7a. gb.ioa. 16570. 16925. 

Beliczay, Julius de 17007 

BelThaver, Vincentius, v. Bellauer. 

Bellauer, Vincentius 16703 2 

Bencini, Antonius 15617 

Bencini, Petrus Paulus 15628i3.u 

Benda, Franciscus 15977 

Benda, Georgius 15586. 16840. 16841. 16843 

Bendinelli, Augustus 15608 13.14 

Benedictus (Appenzelders) 15613 u—ig 320 

Benevoli, Horatius 15530. 156042.3. 15980 

Beranek, Johannes 15513 

Berger, Josephus 16828 i 

Bergt, Christianus Gottlob Augustua 16503 

Bernabei, Josephus Antonius .... 156048— 12. 15618. 15999. 

16253. 16522. 16523. 16617. 16641. 16642. 16684—16686. 

16689. 

Bernardi, Innocentius 16708 24 

Bernardoni, Petrus Antonius . . 16009. 16280. 16891. 17175. 

17247. 17272. 

Bernasconi, Andreas 17085 

Bernini, Dominicus 16528 

Bertali, Antonius 16010. 16038. 16551. 16861 

Bertati, Johannes 16610 

Bertatti, Johannes, v. Bertati. 
Berthali, Antonius, v. Bertali. 

Bertoni, Ferdinandus 15856 

Bettio, Petrus 16590 

Bianco, Petrus Antonius 16704 42.43 

Bicilli, Johannes 16528 

Biffi, Antonius 16242 

Bioni, Antonius 16516 

Blankenmiiller, Georgius 1561324 

Boccherini, Gaston 16185. 16510. 16614 

Boildieu, Adrianus 15554 

Bonamico, Petrus 15791 

Bonarelli, Petrus 16454 

Bonno, Josephus . . . 15857 — 15891. 15915. 15919. 15923. 

17054. 17055. 17060. 17061. 17088. 

Bononcini, Antonius . . 15931. 16016. 17066. 17067. 17073. 

17074. 17086. 17087. 

Bononcini, Johannes Bapt. Maria .... 15964. 16019. 16024. 

16039. 16280. 16281. 16288. 16294. 17062. 17063. 17068 

Bonora, Ferdinandus Guilelmus 16833 

Boretti, Johannes Antonius 16530 

Boroni, Antonius 16244. 16732 

Borroni, Antonius, v. Boroni. 

Bortolazzi, Aloysius 16556 

Botarelli, Johannes Gualbertus 15565 

Bott, di Pierot, Franciscus 15585 

Boutterwek, Fridericus 16593 

Brandes, Johannes Christianus 16843 

Brandl, Johannes 16574 

Bretzner, Christophorus Fridericus 16521 

Brixi, Franciscus Xaverius 15906 

Brockmann, Johannes Franciscus Hieronymus 16554 19 

Brode, Adolphus 17022 

Brosig, Mauritius 16716 321 

Brouck, Jaeobus de 1670541 1670823 

Bruck, Arnoldus de 1561323 15942 3 

Biirger, Elisabetha 16600 2 

Buhl, Augustinus 16710 

Buroni, Antonius, v. Boroni. 
Burroni, Antonius, v. Boroni. 

Cadeac, Petrus 16245 

Cafaro, Paschalis 15924 

Caldana, ... comes 16596 

Caldani, ... comes, v. Caldana. 
Caldano, ... comes, v. Caldana. 

Caldara, Antonius .... 15594—15597. 15817—15819. 15896 

— 15904. 16071—16114. 16121 — 16130. 16140. 16201. 

16260. 16435. 16506. 16546. 166922. 1669822. 17051 1-4. 

7. 8. 14. 21. 23. 25. 2G. 29— 40. 44. 47. 50. 52— 54. 17058. 17059. 17069 

17072. 17089 — 17096. 17101 — 17109. 17111—17123. 17125 

— 17156. 17159. 17160. 17162—17169. 17171. 17172. 

17177—17180. 17182—17186. 17192. 17193. 17200. 17264. 

Calderon, Petrus, de la Barca 16554 23 

Call, Leonhardus de 16499 

Calleti-Bruni, Franciscus Petrus, v. Cavalli. 

Calsabigi, Eainerius 16176 

Calzabigi, Rainerius, v. Calsabigi. 

Campion, Carolus Antonius 15798. 16449 

Campioni, Carolus Antonius, v. Campion. 

Canabich, Christianus 16811 

Canniciari, Pompejus . .156053. 15619. 15627 7. 15933. 15934 

Capacelli-Albergati, Pyrrhus, comes 17098. 17099 

Capece, Sigismundus 16487 

Capellini, Carolus 16282. 16283 

Caproli, Carolus 16272 

Caputi, Antonius 16450 

Carafa, Michael 16754 

Caraffa, Michael, v. Carafa. 

Carissimi, Jacobus 15620. 15621. 17011. 17034 5 

Carolus II. (Hispaniarum rex) 16035 

Carolus VI. (imperator) .... 15640. 15903. 16040. 16494. 

16495. 17020. 17054. 17060. 17062. 17064. 17065. 

17069. 17071. 17084. 17103—17107. 17109. 17112— 

17114. 17116. 17117. 17120. 17122. 17125. 17127. 

17129. 17131. 17132. 17134. 17136. 17138. 17140. 

17142. 17148. 17150. 17151. 17153. 17155. 17162. 

17164. 17166. 17168. 17171. 17173. 17177. 17182. 

17184. 17216. 17220. 17222. 17224. 17230. 17231. 

17236. 17243. 17245. 17249. 17252. 17259. 17262. 

17266. 17268. 17270. 17274. 17276. 17290. 17300. 

17302. 17304. 17309. 17311. 

Carolus Albertus (princeps Elector Bavariae) 17262 

ix. 21 322 

Carolus (dux Lotharingiae) 16278. 16302. 168.79 

Carpani, Cajetanus 15628 3.4 

Carpani, Josephus 16477 

Carpentras, v. Genet, Eleazar. 
Carpentrasso, v. Genet, Eleazar. 
Casalbigi, Rainerius, v. Calsabigi. 

Casali, Johannes Baptista 15628 12 16246 

Casati, Petrus 15922 

Casciatini, Claudius, v. Casciolini. 

Casciolini, Claudius 16247. 16248 

Casini, Johannes Maria 16249. 16269 

Casparini, Franciscus, v. Gasparini. 

Castelli, Ignatius Franciscus 16599 3 

Casti, Johannes Bapt 16188. 16192. 16512 

Castinense, (maestro) 15628 10 

Catel, Carolus 16554 i5a 

Cavalli, Franciscas Petrus 16452. 16657 

Cavati, Johannes 16704 2.3.30. 16705 36. 16708 21.22 

Cavatius, Johannes, v. Cavati. 
Cellano, v. Corsi. 

Cesarini, Carolus Franciscus 16692 1 

Cesti, Antonius 16304. 16525. 16885. 16890. 

Cesti, Remigius 17199 

Ceurt, Henricus de la, v. Cour. 

Champion, Nicolaus 15591 1. 1594125.34 

Cherubini, Maria Ludovicus Carolus Zenobius Salvator . . . 16162. 

16163. 16266. 16554ie.8a. 

Chdzy, Wilhelmina Christina a, uata de Klencke . . . ' . . 16141 

Chianelli, Laurentius 16445. 16446 

Chinzer, Josepbus 15936 

Chopin, Fridericus 16789 

Christian, Leopoldus Ferdinandus 16456 

Ciampi, Franciscus 15926 1 

Ciampi, Philippus 15605 1 

Cicio di Majo, v. Majo. 

Cicognini, Andreas Hyacinthus 16657. 16755 

Cimarosa, Dominicus 15916 

Claudia Felix (imperatrix) 16289. 16884. 16896 

Clauren, Henricus 16554 25 

Clavius, Christophorus 16704 4C. 16705 40 

Clemens, Jacobus, non Papa . . . . 15608 7. 15613 1—10. 15615. 

159433m. 159502.4. 159514. 16195 10.11. 166932. 
Clement, Jacobus, v. Clemens, Jacobus. 

Clerico, F 16601 

Cleve, Johannes de 155064. 159433«. 1670445 

Clinio, Theodorus 15942 4d. 5 a. ea. 1594331. 16805 

Coberg, Antonius 16798 25 

Coccia, Carolus 16837 323 

Collin, Matthaeus de 15537. 16535 

Colonna, Johannes Paulus . . . 15518. 15525. 15526. 15534. 

15543 — 15549. 15568—15572. 15768—15771. 15914. 15917. 

15918. 15930. 15982. 16747. 16748. 16758—16784. 

Coltellini, Marcus ., . 16517. 17187 

Conti, Antonius 17254 

Conti, Franciscus .... 17047. 17051 5. 12. 15.42. 48. 49.51. 17110. 

17188 — 17197. 17207—17227. 17236 — 17242. 17246. 17283. 

17284. 
Conti, Ignatius Maria 15827. 15829. 17243—17245. 

17290. 17291. 
Copeda, Donatus, v. Cupeda. 

Cordans, Bartholomaeus 15604 4 

Corelli, Archangelus 16698i8. 1679853 

Corsi, Josephus 156288. 15653 

Corso, v. Corsi. 

Corvo, Caspar 16453 

Costanzi, Johannes Baptista 15628 6.9 

Cour, Henricus de la 15946 1.2 

Cramer, Johannes Andreas 15748 

Cramer, Johannes Baptista 16472 

Crechillon, v. Crequillon. 
Crecquillon, v. Crequillon. 

Cremer, Antonius 15795 

Crequillon, Thomas 15613 u.u. 159509. 16195 9 

Cricquillon, v. Crequillon. 

Croce, Johannes de 16702 1. 16703 16— 19 

Crux, P 16534 

Cupeda, Donatus . . . 16012. 16019. 16024. 16039. 16276. 

16281. 16306. 16308. 16851. 16854. 

Czerny, Carolus 16813. 16820 

Dalayrac, Nicolaus 16554 19 

Dall' Aste, Carolus v. Aste. 

Danzi, Franciscus 15823 

Dario, Franciscus Maria 17306 

Daser, Ludovicus 16698 1 

David, praepositus coenobii s. Floriani 15946 

Defranceschi, Carolus Prosper 16191. 16509. 16513 

De Horto, Johannes, v. Dujardin. 
De La Cour, Henricus, v. Cour. 
De La Rue, Petrus, v. Rue. 
De Lattre, Orlandus, v. Lasso. 
Del Violino, Carolus, v. Caproli. 
De Pres, Jodocus, v. Pr£s. 
Dezaides, .... v. Dezede. 

Dezede, 16174 

Diabelli, Antonius . 16787. 16828 2 

Dietrich, Sixtus 15613 27 

21* 324 Dietrichstein, Mauritius, conies de . . . 15567. 1G808. 16928 

Dilg, Mathias 16554 6 

Ditters de Dittersdorf, Carolus .... 15913. 16168. 16169 

16172. 
Dobblhoff-Dier, v. Doblhoff-Dier. 

Doblhoff-Dier, Carolus 15830. 16487 

Domberger, 15832 

Donato, Balthasar 16708 10.12 

Doucourt, Franciscus Simon 16507 

Donizetti, Caietanus 15813. 16826 

D'Ordonez, v. Ordonez. 

Draghi, Antonius . . . 15598—15601. 16007. 16010. 16017. 

16018. 16027—16037. 16138. 16139. 16270. 16271. 16273 

—16275. 16278. 16279. 16286—16288. 16290. 16291. 

16297 — 16303. 16309 — 16311. 16313—16316. 16454. 16526. 

16527. 16541. 16551. 16562. 16586. 16741. 16844— 

16846. 16848—16855. 16857 — 16860. 16862—16865. 16867 

—16874. 16876 — 16882. 16884. 16888. 16892—16896. 

16898. 16907. 16910. 16911. 16917. 17287. 

Draghi, Carolus 16027. 16855 

Dryden, Johannes 17254 

Dubez, Petrus 15521 

Duc, Philippus, v. Le Duc. 
Ducis, v. Benedictus. 

Du Fay, Guilelmus 15739 

Dujardin, Johannes 1594129 

Duni, Aegidius Romualdus 15979. 17331 

Duny, Aegidius Romualdus, v. Duni. 

Durante, Franciscus 15603. 15605 5. 15799. 15831. 

15835. 15838. 16137. 16230. 16231. 16698ig. 

Dusinelli, Josephus 15948 8 

Duval, Alexander Vincentius Pineu 16554 17 

Dwofak, Josephus 17023 

Dworzak, Josephus, v. Dwofak. 

Eberl, Antonius 16818 

Eckel, Mathias 15591 4 

Ehrenruff, Clemens Mathias, ab 15894 

Eleonora (regina Poloniae) . . . 16278. 16296. 16302. 16905 

Eleonora Magdalena (imperatrix) . . . 15598. 16006. 16022. 

16025. 16029. 16040. 16265. 16273. 16275. 16281. 

16283. 16287. 16290. 16299. 16301. 16309 — 16311. 

16313. 16317. 16540. 16846. 16852. 16853. 16856. 

16858. 16859. 16861. 16865. 16868. 16870. 16876. 

16877. 16879. 16880. 16886. 16893. 16900. 

Elias, A.... J 15588 

Eligius, v. Eloy. 

Elisabetha (imperatrix Austriae) .... 15539. 15593. 16719. 

16724. 16792. 325 

Elisabetha Christina (imperatrix) . . . 15903. 16725. 17020. 

17107. 17109. 17112. 17136. 17138. 17140. 17142. 

17146. 17148. 17150. 17151. 17153. 17155. 17162. 

17164. 17166. 17168. 17171. 17177. 17181. 17182. 

17184. 17188. 17190. 17193. 17196. 17203. 17212. 

17214. 17216. 17220. 17222. 17224. 17228. 17236. 

17243. 17252. 17253. 17264. 17266. 17268. 17270. 

17274. 17290. 
Eloi, v. Eloy. 

Eloy, 15738 

Erbach, Christianus 16250 

Ermelinda Talea, Pastorella Arcada, v. Maria Antonia, Elec. Sax. uxor. 

Ermes, Franciscus 16720 

Eschenburg, J. J 16153 

Etienne, Carolus Guilelmus 16164 

Etienne, Victor Josephus 16165 

E. T. P. A., v. Maria Antonia, Elec. Sax. uxor. 

Eybler, Josephus, nobilis ab . . . 16437. 16591. 16599. 16922. 

—16924. 
Fagus, Vincentius, v. Faugues. 

Fanna, Antonius 16498 

Faugues, Vincentius 15737. 16500 

Fauques, Vincentius, v. Faugues. 

Favart, Carolus Simon 15560. 16160 

Federici, Dominicus 16900 

Fenaroli, Fidelis 16433 

Feo, Franciscus 16493 

Ferabosco, Alphonsus, v. Ferrabosco. 

Ferdinandus III. (imperator) . . 15507. 15952. 16014. 16042. 

16193. 16199. 16205. 16206. 16694. 16889. 

Ferdinandus (archidux Austr.) (1754— 1806) 17202 

Ferdinandus IV. de Bourbon (rex Siciliarum) 17298 

Ferrabosco (Alphonsus) 15807 57 

Ferrari, Jacobus Godofredus 16547 

Ferri, Gibertus 16275. 16309 

Festa, Constantius 16232 

Fevin, Antonius 1594123.30 

Figulus, Wolfgangus 15591 3 

Filippeschi, Dominicus 17066. 17081 

Finali, Ludovicus 16440. 16674 

Fioravanti, Valentinus 16251. 16252. 17053 

Fiore, Andreas 17233. 17234. 17259. 17260 

Fioroni, Johannes Andrcas . 15908 

Fischer, J.... G 16713 

Florius, Georgius 159465.10. 16194 5 

Foerster, Franciscus 1655415 

Fogsia, Franciscus 15604.-). 16268 

Forestier, Mathurinus 1594120 15504. 


15521. 


15893. 


16711. 


16724. 


16727. 


17003. 


17005. 326 

Forkel, Johannes Nicolaus 15895 

Fozio, Franciscus 17118. 17222 

Franciscus (archidux Austriae) 17049 

Franciscus I., Stephanus (dux Lotharingiae) 17113. 17179. 17236 

Franciscus I. (imperator Austriae) . . . 15512. 15857. 16208. 

16209. 16808. 
Franciscus Josephus I. (imperator Austriae) . 

15538. 15542. 15588. 15592. 15593. 

16712. 16714. 16715. 16719. 16720. 

16734. 16745. 16792. 16809. 17002. 

17009. 17022. 

Franzavoli, Cajetanus 15628 n 

Freschi, Dominicus Johannes 16557 

Frescobaldi, Hieronymus 17034 2 

Frieberth, Carolus 15845. 15909. 16801. 17045 

Frieberth, Josephus de 16175 

Friberth, Carolus, v. Frieberlh. 

Fridericus Augustus (Poloniae rex) 15773 

Friedericus (dux Mecklenburgensis) 15748 

Friedericus Magnus (Borussiae rex) 15563 

Froberger, Johannes Jacobus . . . 16550. 16560. 16798 2.6.9.10. 

14.19.21.24.29. 

Fuchs, Aloysius . . . . 15558. 16171. 16487. 16552. 16733. 

16797. 16829. 16833. 16842. 

Fuss, Johannes 16504 1 

Fux, Johannes Josephus .... 15556. 15643. 15820—15822. 

15825. 15826. 15834. 15836. 15920. 16009. 16115— 

16120. 16131 — 16136. 16353—16417. 16427. 16428. 

16756. 16961—16974. 16995—17001. 17051 19.20.24.27.41.45. 

17181. 17228—17232. 17247—17250. 17262—17277. 17281. 

17282. 17308. 17335—17399. 
Gabrieli, Andreas . . . 15608n.i2. 1561321. 1670329-33. 1670438. 

1670547.52. 16707i. 16708 16. 
Gabrieli, Johannes . . 1670334-41. 1670439. 1670518. 167072. 

16708 17.29.32.33. 

Gabrielis, Andreas et Johannes, v. Gabrieli. 

Gallenberg, Venceslaus, comes . . 16563 — 16565. 16567. 16581. 

16601—16603. 

Gallisch, Josephus Oswaldus 17005 

Gallus, Antonius 15950 1.3. 

Gallus, Jacobus, v. Handl. 
Gallus, Johannes, v. Mederitsch. 

Gallus, Jobannes 15613 20 

Gamerra, Johannes . . 16173. 16181. 16183. 16189. 16190. 

16608. 
Gand-le-Blanc du Roullet, Maria Franciscus Ludovicus . . 16187 

Gargieria, Alexander 17095 

Gasparini, Franciscus .... 16255. 17251. 17253. 17278 327 

Gassmann, Florianus Leopoldus .... 15809. 15962. 15963. 

15965. 16176. 16177. 16935—16947. 

Gatti, Ludovicus 15837 

Gatti, Simon 15506i.7.8. 159469. 167034. 16707i« 

Gatto, Simon, v. Gatti. 

Gaveaux, Petrus 15520 

Gebauer, Godefridus Aloysius 16206. 16916 

Genet, Eleazar 15811. 16729 

Genetus, Eleazar, v. Genet. 

Geramb, Ferdinandus, liber baro de 16425 

Gerstenberg, Henricus Guilelmus 17097 

Gesellschaft der bildenden Kiinste 15646—15648 

Gherardeschi, Philippus 15850. 15851 

Gianettini, Antonius 16587 

Gilles, Bonaventura 15940 

Giovanelli, Rogerius, v. Joannellus. 

Gleich, Aloysius 17027 

Gluck, Christophorus Willibaldus .... 15954. 16178. 16498. 

16507. I66OO12. 16791. 17019. 17325. 

Goeble, Henricus 15514 

Goethe, Johannes Wolfgangusde 16740. 16799 

Goldoni, Carolus 16508. 16604 

Gombert, Nicolaus 156088. 1561313 

Gotter, Fridericus Guilelmus 16840 

Graetz, Josephus, v. Gratz. 

Grandi, Alexander 15812 

Grassi, Franciscus 15983. 15984 

Gratz, Josephus 16532. 16698 23. 16803 

Graun, Carolus Henricus 15565. 17012 

Gray, Antonius 17033 9 

Greber, Jacobus 17252 

Grequillon, v. Crequillon. 

Gretry, Andreas Ernestus Modestus . . . 16159. 16160. 16466 

Grillparzer, Franciscus 165542.12 

Grimm, C 16798 1.3— 5. 8.13.17. 18.20. 21.26. 28. 30. 31. 42.104 

Grundling, Christianus Gottlob 15968. 16736 

Gubitz, Fridericus Guilelmus 16576 

Gubitz, Henrica 16576 

Guerrieri, Franciscus 16695 

Guerrero, Franciscus, v. Guerrieri. 

Guglielmi, Petrus 16483 

Guillard, Franciscus Nicolaus 15953. 16178. 16613 

Gyrowetz, Adalbertus . . 15852. 16166. 16167. 16438. 16930 

Haendel, Georgius Fridericus . . 15742. 15745. 15746. 16536. 

16537. 16554u. 17254. 17255. 
Handl, Jacobus, v. Handl. 

Haeser, Augustus Ferdinandus 16259 

Hager, Andreas 15593 328 

Handl, Jacobus 16705 2 

Hannibal, Patavinus, v. Patavinus. 

Haschka, Leopoldus 16501 

Hasse, Jobannes Adolpbus . . . 15767. 15800. 15985. 16000. 

170334. 17052. 17202. 17203. 17206. 17256. 17257. 

17261. 17280. 17285. 17286. 17288. 17289. 17292. 

17295. 17297—17299. 17316 — 17324. 

Hauber, Michael 16836 

Hauck, Guilelmus 16788 

Hauser, Franciscus 15773 

Haydn, Johannes Michael . . . 15589. 15781. 15814. 15843. 

15986. 16439. 16455. 16542. 16838. 

Haydn, Josephus . . . 15660. 15661. 15785. 15786. 15801. 

15802. 15804—15806. 15810. 15841. 15842. 15892. 

15957. 15966. 16478. 16479. 16501. 16554ia.sa. 16616. 

16706. 16823. 16835. 16932. 16948—16955. 

Heinefetter, Guilelmus 16745 

Hellmann, Maximilianus Josephus 17295. 17296 

Henkel, Michael 15644. 15645 

Henneberg, Johannes 16918. 16919 

Henriette (archiducissa Austriae) 16817 

Henry, L 16563. 16564 

Hequest, Hieronymus 15613 28 

Heredia, Petrus 16233 

Herold, Ludovicus Josephus Ferdinandus 15552 

Herz, Henricus 16751 

Herzberg, Antonius 16734 

Heun, Carolus Gottlob Samuel, v. Clauren. 

Hiesberger, L 16149. 16480 

Hiller, Johannes Adam .... 15523. 15588. 16160. 16176. 

16211. 

Himmel, Friedericus Henricus 15824. 16750 

Hirsberger, L., v. Hiesberger. 
Hirschberger, L., v. Hiesberger. 

Hodytz, Johannes 16731 

Hoffer, Johannes Josephus . . . 16030. 16281. 16307. 16846. 

16851. 16854. 16855. 17175. 
Hoffmann, Theodorus Ernestus Guilelmus, v. Hofmann. 

Hoffmeister, Franciscus Antonius 15581 

Hofmann, Melchior 15559 

Hofmann, Theodorus Ernestus Guilelmus 15733 

Hollander, Christian 1670427 

Hollant, Sebastianus 15608 9 

Homilius, Augustinus Gottfridus 16568 

Horto, Johannes de, v. Dujardin. 

Horzalka, Johanncs Evang 15976 

Houwald, Christophorus Ernestus de 1655422 

Huenn, Carolus 16809 329 

Hummel, Johannes Nepomucenus . . 16472. 16520. 16828. 16921. 

Hus, P 16565 

Hus, P.... filius 16567. 16602. 16603 

Janecquin, Clemens, v. Jannequin. 
Janequin, Clemens, v. Jannequin. 

Jannaconi, Josephus 15605 2 

Jannecquin, Clemens, v. Jannequin. 

Jannequin, Clemens 15950 12 

Jansa, Leopoldus 16171 

Incerti 15587. 15591 10. 15764. 15780. 15794. 

15938 5.12. 15948 6.9.10. 15950 5. 10. 13. u. 159517. 16092. 

16193. 161941. 16195i-4.6.7.i2.i3. 16197. 16200i. 16202 

— 16205. 16207. 16694. 16798 7. 11. 12.15.27.32-38.40.43.45-47.49. 

50.55-103. 16872 3. 17033 5. 
Ingegneri, Marcus Antonius . . . 15942 sb.d.f.h. 15943 3b.a.u. 4b.d.f. 
Joannel, Eogerius, v. Joannellus. 
Joannellus, Rogerius .... 1670320—23. 1670425.35.49. 1670523. 

1670813. 

Jomelli, Nicolaus . . . 15649. 15828. 15839. 15840. 15855. 

15987. 16234. 16488. 16677. 16698i9.20. 17326. 
Jommelli, Nic, v. Jomelli. 

Josephus I. (imperator) .... 16001. 16019. 16025. 16029. 

16033. 16040. 16265. 16276. 16280. 16288. 16306. 

16539. 16902. 17157. 17175. 17247. 

Josephus II. (imperator) 16105 

Josquin de Pres, v. Pres. 
Jouy, Victor Josephus, v. Etiennc. 

Isouard, Nicolaus 16164 

Judex, Caesar 16698 7— 11 

Jiinger, 16454 3 

Juvarra, Philippus 16692 

Kaan, Eaimundus 16717. 16718 

Kaesmayer, Mauritius 16744 

Kalkbrenner, Fridericus 16753 

Kandler, Franciscus Salesius 16504 2. 16833 

Kapsberger, Hieronymus Johannes, v. Kapsperger. 

Kapsperger, Hieronymus Johannes 16013 

Kauer, Ferdinandus 15853 

Kaufmann, 17002 

Kazybaba, Adam (z Kozmaczowa) 15509 

Keller, Carolus 15938 11. 16807 

Kemenaten, Mathias, v. Kennat. 
Kemnat, Mathias, v. Kcnnat. 

Kennat, Mathias 16502 

Kerl, Johann Caspar 15988. 17034 1 

Kerle, Jacobus de 16693 s 

Kiesewetter, Raphael, Georgius de Wiesenbrunn . . 15737 — 15739 

Kircher, Athanasius 16014 330 

Kistemaker, Johannes Hyacinthus 17014 

Klein, Bernhardus 16797 

Klengel, Augustus Alexander 15734 

Klopstock, Fridericus Theophilus .... 16464. 16486. 16796 

Klug, von Griinenberg, Maria Magdalena 16902 

Knecht, Justinus Henricus 15512. 15972. 16471 

Koberg, Anton, v. Coberg. 

Konig, J E 16727 

Korner, Theodorus 16794 

Kotzebue, Augustus de . . . 15747. 164262. 16554n. 16750. 

17025. 17026. 

Kozeluch, Johannes Antonius 15846. 15847. 16821. 

Kozeluch, Leopoldus 16461. 16600 u. 16927. 

Kraus, 17004 

Krickeberg, Friderica 16554 u 

Krommer, Franciscus 15967. 16170 

Krotendorfer, Josephus, v. Krottendorfer. 

Krottendorfer, Josephus 16580 

Krufft, Nicolaus, lib. baro 16504 4 

Krummacher, Fridericus Adolphus 16213. 16836 

Kucharz, Johannes 16566 

Kiicken, Fridericus Guilelmus 16712. 16713 

Kupelwieser, J 16143 

Kuttenberg (oppidum Bohemiae) 15501 

La Fage, Vincentius, v. Faugues. 

Lanzedelli, Josephus 16533 

La Rue, Petrus, v. Rue. 

Lasso, Orlandus de 155066. 15609. 15749. 15792. 

15946s.ii.i2. 159485. 15970. 16696. 16697. 16701. 16703 7. 

16704 11—17.23.32.34.40.47.48. 1 6705 1.5.34.48.51.55. 

Lasso, Eudolphus de 15608 1-6. 16701. 16704 1.29 

Lassus, Orlandus, v. Lasso. 
Lattre, Orlandus de, v. Lasso. 

Le Duc, Philippus 159464. 1670455. 1670556 

Legrenzi, Johannes 15605 4 

Lehmann, 15938 2 

Lemene, Franciscus 16005 

Leo, Leonardus .... 15519. 15527. 15796. 16235. 17021. 

17028. 

Leoni, Leo 16707 6 

Leopoldus I. (imperator) 

15731. 15844. 15848. 

16018. 16023. 16025. 

16041. 16043 — 16064. 

16282. 16284. 16291. 

16308. 16312. 16317. 

16540. 16560. 16561. 

16757. 16846. 16847. 15598 


. 15599- 


—15601. 


15642. 


16003— 


-16005. 


16008. 


16017. 


16028. 


16030. 


16037. 


16040. 


16066 — 


16070. 


16263. 


16265. 


16300. 


16301. 


16303. 


16304. 


16454. 


16526. 


16529. 


16539. 


16585. 


16589. 


16596. 


16755. 


16850. 


16851. 


16853. 


16854. 331 

16857. 16860. 16866. 16868. 16869. 16875. 16876. 

16884. 16885. 16892. 16893. 16896 — 16899. 16901. 

16904. 16912. 16913. 16915. 17199. 

Leopoldus (archidux Austr.) 17281 

Leopoldus Guilelmus (archidux Austr.) .... 15508. 15949 

Le Sueur, Johannes Franciscus 15975 

Levassori della Mota, Simon Petrus 17136 

Lewis, 1655421 

Liberati-Tagliaferri, Germanus, comes 16448 

Lichnowsky, Adolphus Guilelmus, comes .... 16926. 16956 

Lickl, Georgius Carolus 16434. 16794 

Lindpaintner, Petrus Josephus 16807 

Lipawsky, Josephus 16957 

Liszt, Franciscus 15555 

Lobkowitz, princeps 16559 

Locatelli, Petrus 15564 

Lotti, Antonius . . . 15602. 15989. 15990. 16470. 16687. 

1669817. 17032. 

Luchini, Antonius Maria 17300 

Ludovicus XVI. (rex Galliae) 16737 

Lully, Johannes 1679848. 17034 3 

Lupus, Johannes 15591 7 

Luython, Carolus 159513. 16194 3 

Luyton, Carolus, v. Luython. 

Maccioni, Johannes Baptista 16889 

Magni, Paulus 17233 

Mahu, Stephanus 15895 

Majo, Franciscus 15652. 15659. 17187 

Manchicourt, Petrus 15950 8 

Mancia, Aloysius 16463 

Mann, Mathias Georgius 16678. 17314. 17315. 

Marcello, Benedictus 15607 i-4. 15926 4. 16590. 

Marentio, Lucas, v. Marenzio. 

Marenzio, Lucas 15991. 167074. 1670844 

Margaretha (imperatrix) 15601. 16525. 16527 

Maria Aloysia (imperatrix Roni.) 16666 

Maria Amalia (archiducissa Austriae) 17262 

Maria Anna (archiducissa, Leopoldi I. filia) . . . 16040. 16908 

Maria Anna (Hispaniar. regina) .... 16035. 16910. 17295 

Maria Antonia (Galliae regina) 16106 

Maria Antonia (archiducissa Austriae, Leopoldi I. filia) . . . 16529. 

16586. 16883. 16897. 

Maria Antonia (Electoris Saxoniae uxor) .... 17201. 17204 

Maria Beatrix d'Este (1750— 1829) 17202 

Maria Elisabetha (archiducissa, Leopoldi I. filia) ..... 16040 

Maria Josepha (archiducissa, Leopoldi I. filia) 16040 

Maria Josepha (archiducissa Austr., Francisci I. et Mariae The- 

resiae filia) 17298 332 Maria Magdalena (archiducissa, Lcopoldi I. filia) 

Maria Theresia (imperatrix Rom.) . . . 15585. 16516. 

17170. 17179. 17198. 

Maria Theresia (coniux Franc. I., imperatrix Austriae) . 
Marinelli, Franciscus de ... 17006. 17025 — 17027. 

Marmontel, Johannes Franciscus 

Marsollier, Benedictus Joseph de Vivetieres 

Martines, Marianna 

Martinez, Marianna, v. Martines. 

Martini, Johannes Baptista 15937. 15992. 

16236. 

Marvelli, 

Maschek, Vincentius 16792. 

Mates, Franciscus 

Mattei, Stanislaus 

Matteis, Nicolaus . 

17148. 17151. 

17171. 17177. 
17194. 17196. 
17242. 17274. 17140. 
17162. 
17184. 
17218. 17142. 
17164. 
17190. 

17238. 15903. 17136 

17155. 17159. 

17179. 17182. 

17207 — 17209. 

17281. 17283. 

Matthees, Johannes Guilelmus 

Maximilianus Emanuel (utriusque Bavariae dux) 
Maximilianus Josephus (Bavariae dux) 
Mayer, Johannes Simon, v. Mayr. 
Mayo, Franciscus, v. Majo. 

Mayseder, Josephus 

Mayr, Johannes Simon 16492 

Mazas, Jacobus Ferreolus ' 

Mazzola, Caterino 16180 

Mazzone, Don Marcus Antonius 

Mederitsch, Johannes 15854 

Medritsch, Johannes, v. Mederitsch. 

Mehul, Stephanus Henricus 15550 

Meinhard, A 

Meissen (urbs Saxoniae) 

Mel, Binaldus del 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix 

Mendelssohn, Moses 16493. Merulo, Claudius 

Metastasio, Petrus 15537. 16516. 16535. 

17088. 17106. 

17134. 17151. 

17171. 17177. 

17206. 17235. 

17288. 17292. 
Meyerbeer, Jacobus 
Miari, Antonius, comes 16538. 
17107. 
17155. 
17179. 
17240. 
17295- 16612. 
17109. 
17162. 
17182. 
17256. 
■17299. 167053. 
16450. 

17028. 

17113. 

17164. 

17198. 

17257. 
17304. 167079. 
16476. 
17052. 
17124. 
17168. 
17202. 
17274. 
17309. 16040 
17113 

16210 

17035 

16159 

1655419 

16569 

15993. 

16554 3 

17009 

16735 

15994 

17144. 

17168. 

17193. 

17240. 

15938 8 

16522 

16261 16485 

16822 

16830 

16615 

159434s 

16572 

16151 

16730 

16195 

16705 43 

16536 

16795 

16708is 

16488. 

17085. 

17131. 

17170. 

17203. 

17285. 

17311 

16576 

17030 333 

Minati, Nicolaus . . . 15598—15601. 16007. 16011. 16015. 

16017. 16018. 16021. 16022. 16029 — 16037. 16270. 

16271. 16273. 16278. 16279. 16282. 16283. 16286. 

16288 — 16291. 16296. 16297. 16301. 16303. 16310. 

16313. 16316. 16526. 16527. 16844—16846. 16848 — 

16850. 16852. 16853. 16856 — 16860. 16862 — 16865. 

16867. 16869—16880. 16882. 16884. 16888. 16892— 

16896. 16907 — 16909. 16912. 16913. 17144. 17157 

Misliwedek, Josephus 16418 — 16421 

Mole (mademoiselle) 16853 

Molitor, Simon 16256. 16430. 16593. 16920 

Monesio, Petrus 16866 

Moneta, Josephus 16647. 16648 

Moniglia, Johannes Andreas 16304 

Monn, Mathias Georgius, v. Maun. 

Mons, Philippus de, v. Monte. 

Monte, Philippus de .... 156065.G. 15946g.7.8. 15947 1-4.7.11. 

15948u. 15951i.2.5.8. 161942.4. 166937. 

Morales, Christophorus 15604 g. 15943 2b. 16237 

Moreto y Cabana, Augustimis 16586 

Morillon, F. de 17003 

Morselino, Johannes Baptista 1670524 

Mortaro, Antonius 16707 5. 16708 1-9.15 

Moscheles, Ignatius 16802 

Mosel, Ignatius Franciscus nob. de . . . . 15537. 15742 — 15747. 

16486. 16520. 16524. 16535. 16537. 16553. 16554. 

16597. 16613. 
Moser, Georgius . . . 15507. 15508. 15942 — 15945. 15949. 

15952. 16193. 16196. 16198. 16199. 16202—16207 

Moser, Johannes Christophorus 16694 

Mouton, Johannes 15941 7.14.17.22.24.27.33 

Mozart, Leopoldus 16543 

Mozart, Wolfgangus Amadeus 15558. 15743. 16144. 

16474. 16524. 16552. 16554e.9a. 16555. 16566. 16733. 

16790. 16839. 17036. 17044. 17327. 

Mozart, Wolfgangus Amadeus fil 16552 

Miiller, Augustus Eberhardus 15735 

Miiller, Wenceslaus 16804 

Miithel, Johannes Gottfriedus 16742 

Muffat, Theophilus 15935. 16933 

Nanini, Johannes Maria 156069a.b- 15607 5 

Napoleon I., Buonaparte 15512 

Naumann, Johannes Amadeus 15763. 15912. 16150. 

16673. 16675. 16676. 17024. 

Neander, J 15522n.,4.5 

Neefe, Christianus Gottlieb 16147 

Negri, Paulus Antonius, v. Negro. 

Negro, Paulus Antonius del . . . 16305. 17083. 17192. 17193 334 

Neri, Johannes Baptista 16295. 17125 

Neukomm, Sigismundus 15750. 16460. 16737 

Neuner, Carolus . . . 15793. 15939. 16212. 16213. 16267. 

16465. 16534. 16836. 
Niccolini, Josephus, v. Nicolini. 

Nicolai, Johannes Gottlieb 16146 

Nicolini, Josephus. . . 16489. 16490. 16496. 16650. 16651. 

16664. 16667 — 16672. 16679. 

Nidecki, 16789 

Nissle, Bonaventura 16701 

Noel, N 159416.32 

Noris, Matthaeus . . . 16491. 16530. 15558. 17233. 17234 

Noverre, Johannes Georgius 15973 

Ockeghem, Johannes, v. Ogkekhem. 
Ockenheim, Johannes, v. Ogkekhem. 

Oehlenschliiger, Adam Gottlob 16554 18 

Ogkekhem, Johannes 15997 

Okeghem, Johannes, v. Ogkekhem. 

Onslow, Georgius 15531. 16143 

Ordonez, Carolus de 15632. 16148 

Ordonnez, v. Ordonez. 

Orgitano, Vincentius 16658 

Orsini, Lelius 16272 

Orto, Johannes de, v. Dujardin. 

Ottho, Wolfgangus 15591 5 

Pacelli, Aprilius, v. Pacellus. 

Pacellus, Aprilius 16703 24—28 

Pachelbel, Johannes • . 16798 ic 

Pacieri, Josephus 16584 

Padovano, Hannibal, v. Patavinus. 
Paduano, Hannibal, v. Patavinus. 

Paer, Ferdinandus 16477. 16553. 16559 

Paesiello, Johannes, v. Paisiello. 

Paganelli, Josephus Antonius 16725 

Pagliard i, Johannes Maria 16558 

Paisiello, Johannes 16600i. 16618—16624. 17048 

Palaestra, Baimundus, v. Palestra. 

Palavicino, Carolus 16491 

Palestra, Raimundus 167029. 16707 10. 1670825.31 

Palestrina, Johannes Petrus Aloysius . . . . 155073.25. 156047»-f. 

15606i-4. 156075. 15610 — 15612. 15614. 15633. 15807. 

159263. 159427b. 15943 3 h.t. 15944. 15945. 16199. 162002. 

16699. 16700. 167044-n. 20.21.24.26.28.31. 50-52.57. 167054.6.8.9. 

11-17.19.22.25-29.32.38.44.45.49.50. 16709. 17010. 17473 17500 

Pallestra, Raimundus, v. Palestra. 
Pallotta, v. Palotta. 

Palmaro, Petrus Bernardus 17307 

Palmieri, . 17161 335 Palotta, Franciscus Antonius (Fr. min. convent.) 16629 

Palotta, Matthaeus (Panormitanus) . . . 15631. 15788. 15789. 

16625 — 16628. 16630. 16631. 16646. 16649. 16815. 

17456—17472. 

Paminger, Leonhardus 15613 19 

Paradeiser, Marianus 15960 

Pariati, Petrus .... 17091. 17110. 17116. 17138. 17173. 

17181. 17190. 17196. 17208. 17209. 17212. 17214. 

17218. 17220. 17224. 17226. 17228. 17231. 17249. 

17253. 17259. 17262. 17266. 17270. 17278. 17281. 

17283. 

Pasquini, Johannes Claudius 16546. 17020. 17060. 

17108. 17111. 17112. 17146. 17153. 17159. 17166. 

17236. 17243. 17245. 17290. 17295. 17302. 

Pasterwitz, Georgius ..... 15833. 16632 — 16640. 16644. 

16645. 16680. 16688. 
Pasterwiz, Georgius. v. Pasterwitz. 

Patavinus, Hannibal . . . 15506 5. 16702 12. 16703 8. 1670422. 

33. 37. 56. 

Paulmann, S A 16715 

Pavesi, Stephanus 16442 

Paxton, Guilelmus 16698 5.6 

Pazzaglia, Salvator 16666 

Pederzuoli, Johannes Bapt 16011. 16020 — 16022. 

16856. 16886. 16887. 16901. 16908. 16909. 
Pedrezuoli, Johannes Bapt., v. Pederzuoli. 

Perez, David 156285. 15656. 15998 

Perger, Antonius, eques de 16925 

Pergolese, Johannes Bapt. . . . 15654. 16026. 16214. 16444. 

16660. 16681. 1669821. 16743. 16814. 17043. 
Pergolesi, v. Pergolese. 

Perini, Hannibal 16703 5 

Pernetti, 15929 

Perotti, Hippolytus, comes 15628. 16215 

Persuis, Ludovicus Lucas de 165545. 25c 

Perti, Jacobus Antonius .... 15657. 15658. 15790. 16254 

Peschel, Caspar 16195 

Peschke, Johannes 17035 

Pesci, Sante 16505. 

Peters, Carolus Fridericus 16472 

Petrino, Jacobus 15607 5 

Petroselini, Josephus 16607 

Petroselini, Romanus 16186. 16511. 16514 

Petz, Johannes Christophorus 16798 41.52.54 

Philebois, Alexander 17136 

Philippus, Landgravius de Hessen-Darmstadt 15996 

Piantanida, Antonius 15557 

Piccini, Nicolaus 16153 336 

Pichlcr, Carolina 15567. 1655.420 

Pietsch, Franciscus de Paula 15511 

Pieton, Loyset 15591 9 

Pigault-Lebruu, Guileluius Carolus Antonius 15520 

Pintus, 15913 

Piovene, Augustinus, comes 17251 

Pisari, Paschalis 16238 

Piselli, Josephus 17093 

Pistocchi, Franciscus Antonius 16015 

Pitoni, Octavius 156282.ii; 

Pixis, Johannes Petrus 16459. 16752 

Platone, Josephus 16659 

Pleyel, Ignatius 15560. 16827 

Poelchau, Georgius 16457. 16797 

Poellchau, Georgius, v. Poelchau. 

Poggi, Dominicus 16179 

Polaroli, Carolus Franciscus 16561. 17258 

Polarolo, Carolus Franciscus, v. Polaroli. 
Pollarolo, Carolus Franciscus, v. Polaroli. 

Ponte, Hieronymus da 17049 

Ponte, Laurentius da 16514. 16566. 16604. 16606. 

16609. 

Porpora, Nicolaus 16549. 16929. 17050 

Porsile, Josephus 17020. 17051 6.9— 11.13. ig—is. 28 

Porta, Constantius . . . 15981. 16703i3-i5. 1670454. 167057.31. 39 
Poss, Georgius . . . 159433q. 16702 7.10.11. 16707i3. 1670820.30 
Praenestinus, v. Palestrina. 

Prechtler, Otto ; . 15541 

Predieri, Lucas Antonius . . . 16476. 16592. 16656. 17040 

—17042. 
Prenestino, v. Palestrina. 

Pres, Jodocus de 15941 1—5.19 

Preu, Fridericus 16154 

Priuli, Johannes 16702 8 

Purcell, Henricus 17034 6 

Quetant, Franciscus Antonius 16156 

Quinault, Philippus 17034 3 

Quintianus, Lucretius 16703 9 

Quinzani, Lucretius, v. Quintianus. 

Ragazzi, Angelus 15926 6. 16495 

Recco, Nicolo 15659 

Rameau, Johanues Philippus 15995 

Ramler, Carolus Guilelmus 17012 

Rapp, Josephus 17008 

Raupach, Ernestus Benjamin Salomon 16554 23 

Regnard, Jacobus, v. Regnart. 

Regnart, Jacobus . . . 155062. 15951 0. 1670444. 16705 37.42.46 

Reicha, Antonius 16458 337 

Reichard, Henricus Augustus 16159 

Reichardt, Johannes Fridericus .... 15516. 15536. 16795. 

16799. 17330. 

Reinhardt, Johannes Georgius . . . 15634. 15636 1—4.6— 9. 15638. 

15639. 16257. 1705143.46. 
Reinhart, Joh. Georgius, v. Reinhardt, Joh. Georgius. 
Reinharth, Johannes Georgius, v. Reinhardt, Joh. Georgius. 
Reiter, Georgius, v. Reutter. 
Reitter, Georgius, v. Reutter. 

Rellstab, Johannes Carolus Fridericus 15955 

Reuter, Georgius, v. Reutter. 

Reutter, Georgius . . . 15760 — 15762. 15765. 15782. 15784. 

15807. 16432. 16467. 16469. 16497. 16643. 16652— 

16655. 16661. 16665. 16682. 16683. 16691. 1705122. 

17112. 17144. 17300—17305. 17309—17311. 

Revernoy, lib. baro de Saint Cyr, Jacobus Antonius .... 16162 

Richafort, Johannes 15941 10 

Richter, Ferdinandus Tobias 16012. 16040. 16265. 

16540. 16875. 16905. 

Rieder, Ambrosius : 17031 

Riepel, Josephus 15779. 15793 

Ries, Ferdinandus 16554 4a 

Righini, Vincentius 16504 3 

Riotti, 15598. 16872. 16877. 16881. 

16885. 

Rode, Petrus 15551 

Rodiano, Richardus 16294 

Rollig, Carolus Leopoldus 17037 

Rollig, Johannes Georgius 15533. 15577 — 15579 

Rolla, Alexander 16429 

Rolle, Johannes Henricus 15529. 159383.4 

Romberg, Bernhardus 15582. 16730 

Rore, Cyprianus de 16216 

Roser, Franciscus 15648 

Rosselli, Franciscus 16239 

Rossi, Camilla de 17306. 17307. 17312. 17313 

Rousseau, Johannes Jacobns 16466. 16841 

Rovigo, Franciscus 167033. 16707 3 

Rudolphus (archidux Austr., cardinalis) 16570 

Rudolphus (archidux Austriae, princeps hereditarius) . . . 16731 

Rue, Petrus de la 159418. 16 

Ruedolf, Johannes Albertus 16529. 16897 

Ruffo, Vincentius 16195 5 

Ruggiero, Johannes 15607 5 

Rungenhagen, Carolus Fridericus 16457 

Ruprecht, Stephanus, v. Rupprecht. 

Rupprecht, Stephanus 16155. 16519 

Sabbatini, Ludovicus Antonius 16217 

IX. 22 338 

Salieri, Antonius . . . 15537. 15759. 15766. 15797. 15953. 

16173. 16179 — 16183. 16185—16192. 16258. 16422— 

16426. 16508 — 16514. 16517. 16518. 16604 — 16611. 

16614. 16615. 16800. 17049. 

Salies-Seewies, Johannes Gaudentius, lib. baro 16577 

Sances, Felix .... 15732. 15777. 16912. 16914. 16916. 

17029. 
Sanchez, Felix, v. Sances. 

San Martino, Johannes Baptista 15932 

Santo Ventura, Doniinicus 16313 

Sarri, Doniinicus 16219 

Sarti, Josephus 15651. 15910 

Sayve, Lambertus de . . . 15506 3. 16702r». 1670554. 16707i4.i5 

Sbarra, Franciscus 16525. 16885. 16899 

Scalabrini, Paulus 17033 10 

Scall, 15662. 15663 

Scandellus, Antonius 15591 2 

Scarlatti, Alexander .... 15603i-7. 15630. 16487. 166923. 

1669824. 16959. 

Scarlatti, Dominicus 16739 

Scarlatti, Franciscus 15778. 16931 

Schackt, Theodorus de 16210 

Scheichert, Isidorus 15645 

Schenck, Johannes, v. Schenk. 

Schenk, Ednardus de 16554 ig 

Schenk, Johannes . . . 16149. 16156. 16157. 16480. 16598 

Schicht, Johannes Gottfridus 15564. 15748. 15775. 

15968. 

Schikaneder, Carolus 16515 

Schikaneder, Emanuel Johannes 16475 

Schiller, Fridericus de 16554i. 17006 

Schiorring, Nielsus 16690 

Schlegel, 16312 

Schlegel, Augustus Guilelmus de 16554 5 

Schlett, Josephus 16698 25.26 

Schlick, Johannes Conradus 15958 

Schloger, Matthaeus 16594 

Schlosser, Ludovicus 16714 

Schmelzer ab Ebrenrueff, Andreas Antonius . . . 16028. 16036. 

16588. 16845. 16849. 16853. 16862. 16863. 

Schmelzer ab Ebrenrueff, Johannes Henricus . . . 16287. 16289 

— 16291. 16303. 16310. 16583. 16868. 16870. 16876. 

16879. 16883. 16885. 16896. 16913. 16915. 17328. 

17329. 

Schmid, Ernestus 15541. 16738 

Schneider, Franciscus 15977 

Schneider, K... A 16575. 16578 

Schnitzer, Franciscus 16220 339 

Schnizer, Franciscus, v. Schnitzer. 

Schndcker, Antonius 15893 

Schnyder von Wartensee, Franciscus Xaverius 16464 

Schubart, Christianus Fridericus Daniel 16842 

Schubert, Franciscus 16554 9a 

Schiitz, Johannes 16218. 16240 

Schulz, Johannes Abrabam Petrus .... 15921. 15925. 15955 

Schuster, Josephus 15758. 16158. 16161 

Schweizer, Antonius 16152 

Sechter, Simon . . . 15729. 15730. 16796. 17013 — 17018 

Segur, Alexander Josephus Petrus, comes 16960 

Sellenik, A 15538 

Serrieres, Baligand, lib. baro de 16481 

Seydelmann, Franciscus 15736. 15787 

Seyfried, Ignatius, eques de 15650. 16808. 16810 

Seyfried, Josephus, eques de 16162. 16164 

Shakespeare, Guilelmus 16554 5.8.10.24 

Shulz, J R 16472 

Signorile, Nicolaus 15756. 15757 

Silvani, Franciscus 16016 

Simonelli, Matthaeus 15755 

Skal, . . . ., v. Scall, .... 
Skall, . . . ., v. Scall, .... 

Soldati, Sebastianus, episcopus Trevisanus 16556 

Sonnleithner, Ignatius Ferdinandus 16163. 16167 

Soriano, Franciscus 16221 

Spiith, Andreas 15542 

Spangler, Georgius 16484 

Speranza, Alexander 16222 

Sperger, Ignatius, v. Spergher. 

Spergher, Ignatius 16556 

Spohr, Ludovicus 16819 

Spontini, Ludovicus Caspar Pacificus 15583. 16165 

Spontone, Bartholomaeus . . . 159422. 167036. 16708 11.14.34— 43 

Sprickmann, Anton Matthaeus 16146 

Stadler, Maximilianus .... 15752. 15911. 15978. 16201. 
16436. 165245. 16839. 17097. 

Stiindleni, Georgius Fridericus 15522 n.c 

Stampiglia, Nuntius 17073. 17075. 17077. 17079 

Stampiglia, Silvius 17194 

Standfus, J C 15938i.e 

Starhemberg, comes de 15794 

Starzer, Josephus 17296 

Stefani, Augustinus, v. Steffani. 

Steffani, Augustinus . . . 16749. 1679844.51. 170344. 17161 

Steibelt, Daniel 16554 25a. 16960 

Stephanie, Gottlieb (iun.) 16144. 16168. 16481 

Stephanus, Augustinus, v. Steffani. 

22* 340 

Sterkel, Johannes Franciscus Xav. . . . 16208. 16209. 16728 

Stivorius, Franciscus 167022.3. 16708 19.26. 28 

Stoelzel, Godofredus Henricus 15524. 15959 

Stohl, Johannes 15504 

Stolzer, Thomas 15591 6 

Strein, Johannes, baro de Schwarzenau 16872 2 

Stupan ab Ehrenstein, Jacobus 16903 

Sulzer, Julius 15522 

Siissmayer, Franciscus Xaver . . 15646. 15647. 16475. 16571 
Suriano, Franciscus, v. Soriano. 

Taborsky, Johannes (z Klokotske Hory] 15503. 15509 

Tauber, Ant., v. Tayber. 

Tauber, Franc, v. Tayber. 

Tagliaferri, Germanus, v. Liberati-Tagliaferri. 

Taiber, Ant., v. Tayber. 

Taiber, Franc, v. Tayber. 

Tamburini, Petrus Antonius 16241 

Tayber, Antonius . . . 15664. 15666. 16544. 16545. 16958 

Tayber, Franciscus 15665. 16318 

Teiber, Ant., v. Tayber. 
Teiber, Franc, v. Tayber. 

Telemann, Georgius Philippus 15590. 1679839 

Terradeglias, Dominicus Michael Barnabas, v. Terradellas. 

Terradellas, Dominicus Michael Barnabas 17033 3 

Terziani, Petrus 15628 15 

Teyber, Ant., v. Tayber. 
Teyber, Franc, v. Tayber. 

Thadei, Alexander . 16702 6 

Thalberg, Sigismundus 16548 

Therache, Petrus de 1594126 

Theuss, Carolus Theodorus 16502 

Thuma, Franc, v. Tuma. 

Timer, Josephus 17332—17334 

Timmer, Josephus, v. Timer. 

Torres, Franciscus 15628 17 

Treitschke, Georgius Fridericus 16182. 16184 

Trigeno Migonitidio, v. Pasquini. 
Tritta, Jacobus, v. Tritto. 

Tritto, Jacobus 16663 

Tschudi, Johannes Bapt. Ludovicus Theodorus, lib. baro . . . 16187 

Tubal, A 1561330 

Tubilli, Johannes 15627 

Tuma, Franciscus . . . 15667—15728. 15772. 15774. 16934 

Tychian, Johannes Antonius 16582 

Uhde, Johannes Otto 15563 

Ulbrich, Maximilianus 16468. 16473. 17205 

Umlauf, Ignatius 16481. 16482. 16521. I66OO3-10 

Umlauff, Ignatius, v. Umlauf. 341 

Unstatt, Josephus 15566 

Urbach, 167122.3 

Vaedt, v. Vaet. 

Vaet, Jacobns 1561329. 15950 6.7.11.15 

Valenti, 16223 

Valentini, Johannes 16206 

Varoti, Michael 16707 8 

Vecchi, Horatius 16703 11.12.41. 1670553 

Vecchi, Orpheus 16704 18.19.53. 1670533 

Vecchio, Horatius, v. Vecchi. 
Vechio, Horatius, v. Vecchi. 

Veith, Immanuel 15744i.2. 16166 

Vento, Ivo de 15613 22 

Verdelot, Philippus 16195 8 

Viadana, Ludovicus 16703 10 

Victoria, Thomas Ludovicus, v. Vittoria. 

Vilbac, Alphonsus Zoe Carolus Bainaldus de 15539 

Vinci, Leonhardus 17033 1.2.4.8.12 

Violino, Carolus del, v. Caproli. 

Vittoria, Thomas Ludovicus 16224. 16225. 16698 12 

Vivaldi, Antonius 15996 

Vogel, P . . . . W 16554 21 

Vogl, Johannes Michael 16554 8c 

Vogler, Georgius Josephus ....... 16226. 16462. 16785 

Vorda, Laurentius de 15941 12 

Voss, Johannes Henricus 16457 

Vuillaert, v. Willaert. 

Wagenseil, Georgius Christophorus . . . 15783. 15928. 15969. 

16431. 16975 — 16994. 17038. 17039. 17124. 17170. 

17198. 17235. 

Wanhal, Johannes Baptista 15754. 16834 

Wanhall, Johannes Bapt., v. Wanhal. 
Wannhall, Johannes Bapt., v. Wanhal. 

Webbe, Samuel 166982-4 

Weber, Carolus Maria de 16141 

Weber, Gottfriedus 16806 

Weigl, Josephus 16184. 16515 

Weisse, Christianus Pelix 15523. 16175 

Werndle, Antonius 16726 

Werner, Gregorius Josephus 15584. 15974 

Wert, Jacobus de 1670436. 16705io 

Wiegand, Johannes 15561 

Wieland, Martinus 16152 

Wilhelmina Amalia (imperatrix). . . . 16001. 16009. 16024. 

16039. 16902. 16903. 17157. 17272. 

Willaert, Adrianus 15613 18. 16243 

Willart, v. Willaert. 

Willmers, Eudolphus 16793. 17005 342 

Winneberger, Paulus 16829 

Winter, Bertholdus . . 16719 

Winternitz, Leopoldus 15740 

Wittassek, Johannes Nep. Augustinus 15803 

Wolf, Ernestus Guilelmus 15956 

Wolf, Josephus 16719 

Worzischek, Johannes Hugo . . 16441. 16533. 16573. 16575. 

16577—16579. 

Woycichowski, Titus 16789 

Wiirfel, Wenceslaus 16817 

Ximenes, 16881. 17287 

Zabel, Carolus 15592 

Zaecher, Johannes Michael 16025. 16285. 16902 

Zanchi, Liberalis 16708 27 

Zanelli, Hippolytus 17268 

Zangarini, Johannes Baptista 16725 

Zarabela, Andreas, comes 16539 

Zarabella, Andreas, v. Zarabela. 

Zati, Gaetano 17065 

Zedlitz, Josephus Christianus, lib. baro de 16554 7 

Zehnmark, 16519 

Zelenka, Jobannes Dismas 15773. 15775 

Zelter, Carolus Friedericus 15751 

Zeno, Apostolus .... 15903. 17062. 17069. 17071. 17103 

—171-05. 17114. 17122. 17127. 17129. 17132. 17136. 

17142. 17148. 17150. 17184 — 17186. 17193. 17210. 

17230. 17238. 17242. 17258. 17264. 

Ziani, Marcus Antonius .... 15573—15576. 15635. 15753. 

16293. 16307. 16319 — 16352. 16824. 16825. 16831. 

16832. 17157. 17158. 17173 — 17176. 17192. 17193. 

17400—17455. 

Ziani, Petrus Andreas 16900 

Ziegler, Christianus Gottlieb 15562 

Zingarelli, Nicolaus 16227 — 16229 

Zmeskal, Nicolaus 16531 

Zucchinio, Gregorius, v. Zucchino. 

Zucchino, Gregorius 167024. 16707 11.12 

Zyrlerus, Stephanus 15591 8 II. 

INDEX RERUM. Abele. (Or.) 1705122 

Abendempfindung 17036 

Abend ist's; die Sonne ist verschwunden 17036 

Abendlied 15514 

Aber still, .. niit lahrem gschrey 16003u 

Aborti (gli) della fretta. (Dr. mus.) 16880 

Absit sonitus tubae victricis 16620 

Abufar. (Dr. mus.) 16754 

Academia. (Disputatio musica.) 16027. 16316. 16909 

Accepit Jesus calicem 16699 60 

Accesserunt ad Jesum 15941 33 

Accrescete, astri adorati 1705149 

Accurrunt turbae 15604 8a 

A che serve 16798 77 

Ach Gott vom Himmel 15532 11.13 

Achille in Sciro. (Dr. mus.) . . . 17113. 17179. 17180. 17287 

Ach was soll ich Siindcr 15532 u.u 

Ach, zu kurz ist unsers Lebens Lauf 16555 

A contrario reverso 16640 4 

Adagio 16812 

Adalberto. (Dr. mus.) 16854 

Ad aras convolate 15786 2 

Ad coenam agni providi . . .15807 10. 16197s. 1669743. 1670912 

Ad coenam beatam mortales volate 16929 

Addio (F) d' Ettore 16553 

Ad Dominum cum tribularer . .1573015. 16101. 16242io. 166402. 
166442. 1670029. 16703 u. 

Adducentur regi virgines 15891« 

Adelma. (Dr.) 16554 21 

Adelsstolz, der. (Dr. mus.) 16176 

Adeste, animae 15715 

Adiuro vos filiae Jerusalem 16700 109 

Adiutor in opportunitatibus 15791 ib 344 

Adler und Lerchlein, v. Freudengedieht, poetisches. 

Adoramus te, Christe .... 159376.7. 16239. 16254. 16269?. 

16700 40. 

Adorantes Jesu pie 16675 

Ad preces nostras 158078. 161976. 1669738. 16709io 

Adrast und Isidore. (Dr. mus.) 16154 

Ad regias agni dapes . . . 15507 12. 16193 12. 16199 11. 16523 22 

Adriano in Siria. (Dr. mus.) 17162. 17163 

Ad te, Domine levavi 158205. 16100 

Ad te levavi animam meam 15886 14 

Ad te levavi oculos 156353. 15791 6c. 16242i. 1670028 

Adumbratio 16447 2. 16474. 16835 

Adversum me 159425s 

Advokatenliebeswerbung 16578 

Aegypte noli flere 16700 122 

Aeolus, you must appear my great commands 17034 c 

Aerndtekranz, der. (Dr. mus.) 15523 

Aestimatus sum . .1561426. 158149. 158743.6. 15877.3. 1592726. 

159434f. 1619874. 16700i38h. 

Affcrentur regi virgines 1560456 

Afflicta mater, aspice 16427 2 

Afflictissima tristatur 16069 

Afflige opprimentes nos 16700 7'.» 

A formar tutta lieta 16689 14 

Agitati miei pensieri 16798 100 

A gl' incendi ai legami 16315 1 

Agnes Sorel. (Dr. mus.) 16167 

Agnus Dei, v. Missa. 

Ah, dimmi, amato sposo 16266 

Abi, chi me veggio 16248 7 

Airs de symphonie 15995 

Alba Cornelia. (Dr. nius.) 17194. 17195 

Albero (1') dal ramo d' oro 16864 

Albrecht Diirer. (Dr.) 16554 10 

Alceste. (Dr. mus.) 16152 

Alchymist, der. (Dr. mus.) 16161 

Alcide negli horti Esperidi. (Dr. mus.) 17187 

Alessio, santo. (Or.) 17307 

Alessandro e Statira. (Bal.) 16601 

Alexander's Feast 17254. 17255 

Alexis, der Findling aus dem Walde. (Dr. mus.) 16143 

Al fianco anzi vorrei 1705151 

Alfred. (Dr. mus.) 17026 

Al ingresso di Christo 16741 

Al lampo formidabile 16689 12 

Alle, alle, die gottselig leben 15533 2 

Allegretto. (Instr.) 15967 

Allegro 16753 345 Alleluia . . . 15511. 15840i. 159434. P . q . 1619883.84. 

Alleluia! Dies sanctificatus 

Alleluia! Jam noti moritur 

Alleluia! Pascha nostrum 

Alleluia! Tulerunt Dominuiu 

Allemande 16798 2.4.6.7. 9—12. u.is.ui. 21. 

Alles gieng fiir mich verlorcn 1 

AIP hor che dal niente 

Alma chorus Domini 

Alma fax et casti amores 

Alma redemptoris mater . . . .15628 11. 15667—15670. 

16206 33. 16319—16327. 16358—16369. 16636. 

16697 71-73.79. 16700 7.33. 16704i-3. 1670944. 16982. 

— 17337. 17430. 17460. 

Al mio martire 

Almo factori omnium 

Alpenkonig (der) und der Menschenfeind. (Dr. mus.) .... 

Als todt und schweigend noch die Erde 

Als wie die Sonn' durchscheint 

Altera Betlehem, sive domus panis. (Dr. mus.) 

Alter Mann der jungen Frau 

Ama infido col mio 

Amare per virtu. (Dr. mus.) 

Amata speme 

Amavit eam 

Amavit eum Dominus 

Amen 15974 

Amicus Dei, Nicolaus 

Amicus meus osculi . . . . 156144. 158142. 158752.5. 

159274. 15942sc. 1619826. 16700i36a. 

Amor, benigno amore 

Amor care, petit gaixjon ! . . . . 

Amore figlio di gratitudine. (Dr. mus.) 

Amore innocente. (Dr. mus.) . 

Amore in Tessaglia. (Dr. mus.) . 

Amori (gli) d'Alessandro Magno c di Eosane. (Dr. mus.) 

Amori (gli) di Cefalo e Procri, v. Cefalo e Procri. 

Amori (gli) di Clodio e di Pompca. (Dr. mus.) 

Amori d'Ergasto. (Dr. mus.) . 

Amor omnia vincit. (Dr. mus.) 

Amoroso giudizio 

Amor prigioniero 

Amor vittorioso. (Dr. mus.) 

Amour. (Dr. mus.) 

Anche il giorno . 

Andante 

An die kleine Schone 

Andreas Christi famulus 17212 16635 
16746 3 

16704 53 
16746io 
1669916 

24. 26. 29—33 
5966 11.20 

15601 

1594120 

16622 

16137. 

16683. 

17335 

1593l6b 
15711 

16804 3 
16836 
16704ii 
16540 

16554i2a 
1679871 
16851 

17286n.f. 

16210 2 

16705 54 
16195 2 
1594118 

15877i. 

16689 4 

16023 8 

16028 

16510 

17213 

16755 

16881 

17252 

16025 

16589 

16476 

16278 

1679849 

17051 4 

15551 

16600 11 

15604 3a 346 

Andromaca. (Dr. mus.) 170514 

Andromeda. (Dr. mus.) 17173. 17174 

Angelica 17050 

Angelica, vincitrice d'Alcina. (Dr. mus.) 17281. 17282 

Angelis suis 15635 i. 15791 4t>. 15825 6. 15891 12 

Angeli voi dal ciel 16248 16 

Angelus ad pastores 15629 18 

Angelus Domini descendit 1561325. 1670078. 1670451 

Angiolina. (Dr. mus.) 16509 

An Gott. (Hymne.) 16576 

Angustiae sunt mihi 16427 1 

Anima mea turbata est 16 700 26 

Animam meam . .1561415. 158145. 158762.5. 158772. 15927i5. 

I5943sd. 1619847. 16700i37f. 

Annelein, du singst fein 15792 7 ii Annuntiate gentes 17011 6 

Antigona. (Dr. mus.) 16420 

Antigono. (Dr. mus.) 17198. 17206. 17286n. 

Antiphona . . 15501 iv. 15503. 15509 1. 15604 3. 15636. 15782. 

15811. 158154.8.12.15.17. 158164.8.12.15.17. 15942 1-3. 7.8. 

15943 2a.3a.c.e.g.<,.s.4a.c.g. q .r. 15946 1.2. 159473.4. 15974. 16043. 

16137. 16196 1.2.5.9.13.18.10. 161981— 4.14.21.25.29.33. 37.38.40.44.48. 
52.53.61.62.64.68.72.76.77.85. 16202. 16203 3.7.11.16.18. 162043.7. 
11.18.20. 162051.2.4.8.12.17.18. 1 6207 17. 21. 24. 16215. 16220. 

16257. 16259. 16319—16327. 16350. 16351. 16358 — 

16369. 163707. 16373—16397. 164922. 16497. 16549. 

16556. 16639. 16643. 16682 — 16684. 16688. 16693. 

16694. 1669765-87. 1669824. 1669966. 167-21 — 16723. 

16978—16983. 17316. 17335—17337. 17343. 17430. 

17460. 17479. 17480. 

Antiphonale (liber antiph.) 15502. 15505. 15508 

Antonio (sanf) di Padova. (Or.) 16847 

Apotheker, der, und der Doctor. (Dr. mus.) 16168 

Apotheosis, sive consecratio ss. Ignatii et Francisci Xaverii . . 16013 

Apparuit caro suo Joanni 16700 si 

Applauso, v. Drama musicum. 

Apollo deluso. (Dr. mus.) 16898 

A quel valor sovrano 16689 n 

Archelao, re di Cappadocia. (Dr. mus.) 17283. 17284 

Arcier che m' hai 16798 85 

Ardens est cor meum 16700 49 

Ardeva bella amante 16003 4 

Aria. (Voc.) 15583. 15590. 15598. 15600. 15601. 

15955. 16145. 16155i. 16172i. 16174. 16177. 16266. 

164307. 16440. 165244.5. 16543. 16583. 16588. I66OO1. 

166892.9.12.15.17. 168041. 168722. 17033. 17045. 17051. 

Aria. (Instr.) 16798 12. 16.36— 38.40.41.52.54— 104 

Ariadne auf Naxos. (Dr.) 16843 347 

Arietta 16442 

Arioso. (Instr.) 16786 i 

Arme Kohlerin, die. (Dr. mus.) 17027 

Armida. (Dr. mus.) 16517 

Armonia, sul 17030 

Arpa (P) festante 16889 

Artaserse. (Dr. mus.) 17295 

Ascendens Christus in altum 16700 u 

Ascendit Deus in iubilatione . . 15613 9. 16099. 16699 3»;. 16704 57 

Ascendo ad patrem meum 15629 10. 16700 G6 

Asilo d'amore. (Dr. mus.) 17155. 17156 

A solis ortus cardine . . . 155073. 15765e. 15807 3. 15815i6. 

1581616. 15834. 16193. 161972. 1620222. 16203i7. 

1620419. 17459. 
Asperges me . . . 15506 1. 15946 i. 15947 3. 15950 i. 16202 1.2. 

16207i. 16580. 166933-8. 16694 1. 17480. 

Aspice Domine, de sede 16703 1. 16705 33 

Assalone. (Or.) 1705135.37. 17058. 17059 

Assumpta est Maria 15629 8. 15886 4 

Assumpta es virgo 16268 3 

Astarto. (Dr. mus.) 17242 

Astiterunt reges terrae . . . 1561425. 158149. 158743.6. 158773. 

1592725. 15943if. 16198 73. 16700i38g. 

Astre immortel, qui perqant 15554 

Astrologi (gli) imaginarj. (Dr. mus.) 17048 

Atalanta. (Dr. mus.) 16313 

Atalipa e Dorienne 16435 

A te basti, degno amantc 17051 s 

Athalia. (Or.) 15746 

Atenaide. (Dr. mus.) 17192. 17193 

Atide. (Dr. mus.) 16418 

Atomi (gP) d'Epicuro. (Dr. mus.) . . . ." 16526 

A torrente, che cresce 1705139 

Attende coelum 15943 4k 

Attilio Eegolo. (Dr. mus.) 17203 

Audi benigne conditor . . . 15507 10. 15633 2. 16193 10. 16197 5. 

161999. 1652321. 1669737. 1670942. 17497. 

Audite insulae 15718 

Audite nova. Der Baur von Eselskirchen 157927 f. 

Audite verbum Domini 16703 18 

Audite vocem magnam 157972 

Augenarzt, der. (Dr. mus.) 16166 

Auguste epouse d'un heros 15583 

AufhoherSee 16714 

Auf Oestreichs Volker 16719 

Aufs Ross schwang sich Graf Hillebrandt 16554 21 

Aurea luce 15807 19. 16197 16 

Aurora coelum purpurat. (Dr. mus.) 16523 23. 16634 348 Aurora lucis rutilat 161979 

Aus Gnaden seid ihr selig worden 15532 i.io 

Aus gutem Grund . . . 157927c 

Austro sibila, borea freme 17051 9 

Ave caro Christi 1594132 

Ave fuit prima salus 15941 14 

Ave hierarchia 1620726 

Ave Jesu Christe, rex regum 16195 8 

Ave Maria . . 156045a. 156053. 1561326. 15783. 158203. 

1588615. 1620217. 16268 i. 16700 35,75.123. 16705 35-11. 

16756i. 17009. 
Ave maris stella . .1550719. 156052. 15613i6. 15628i6. 15807 16. 

16049. 1619319. 161971. 16199i7. 165235. 1669736. 

167095. 17430. 

Ave mundi spes Maria 15941 19. 17390 

Ave puerpera 17393 

Ave pia stella maris 17394 

Ave regina coelorum . . 156054. 15618. 15643. 15671 — 15676. 

15774. 15788 7. 15920. 159418. 15986. 16206 34. 163707. 

16373—16389. 16453. 16649 7. 16697 74-78. 1669966. 

1670032.55. 1670429.30. 1670945. 16978—16981. 17456. 

17457. 17462—17464. 

Ave Roche sanctissime 15941 9 

Ave salus mundi 15613 29. 16356 

Avete mentes lucidae 15845 

Ave trinitatis sacrarium 16700 46 

Ave verum Christi corpus 15937 3 

Avidita (F) di Mida. (Dr. mus.) ■ . 16895 

A voler del dio bambino 16798 75 

Axel und Walburg. (Dr.) 16554 18 

Axur, re d' Ormus. (Dr. mus.) 17049 

Azione sacra, v. Oratorium. 
Azione sepolcrale, v. Oratorium. 

Babylons Pyramiden. (Dr. mus.) 16572 

Bajazet. (Dr. mus.) 

Baldracca. (Dr. mus.) 

Barone (il) di Rocca antica. (Dr. mus.) 

Batto, convertito in sasso. (Dr. mus.) 

Balletto. (Ballo, Ballet.) . .16004. 16028. 16030. 16142 

16563—16565. 16567. 16583. 16588. 16601 
Beata Barbara 17251 
16290 
16511 
16893 
16534. 
16603. 

. 16699 50 157654b. 15815io. 15816io. 162039. Beata Dei genitrix . 

162049. 
Beatae Mariae Magdalenae 
Beata es virgo Maria 

1670518. 

Beata gens 15637 9 

Beata mater et intacta 156362 156045b. 156283. . 1669921. 1670515 
16268 2. 16700135. 349 

Beata viscera . . 157655a. 15815i3. 15816i3. 16203i2. 16204i2 

Beati estis 16705 23 

Beati imniaculati 16703 30.36 

Beati omnes, qui timent Dominum . . 15591 l—io. 158092. 1620639. 

16242. 16347. 16348. 17372. 

Beati, quorum remissae sunt 156092. 162428. 16697ib 

Beatrice (santa) d" Este. (Or.) 17312. 17313 

Beatus Andreas 16704 4 

Beatus Laurentius 16699 23. 16705 17 

Beatus vir, qui timet Dominum . . 15544. 15545. 15602 7. 15621. 

15751. 157843. 15808. 15809 1. 16045. 162063.10. 

162433. 16415. 166313. 166912. 167083.12. 16990. 

17353. 17373. 17413. 17414. 17429. 17471. 

Befehlt doch draussen still zu schweigen 15966 14 

Begl' occhi, o Dio! 1674920 

Beiden Figaro, die. (Dr.) 16554 3 

Beiden Fiichse, die. (Dr. mus.) 16151 

Beila, bella, tu senti 16003 7 

Bella selvaggia, la. (Dr. mus.) 16610 

Bel morir, per chi morir 1705142 

Belsazar. (Or.) 16537 

Bel volto 16248io 

Benedicam Domino 15886 7 

Benedicam Dominum 16098 

Benedicamus Domino 15515. 1619513. 1619820 

Benedicat nos Deus 15937 4 

Benedicite gentes 16097 

Benedicite omnia opera 16703 e. 20 

Benedicta et venerabilis 15629 14 

Benedicta, quae lilium es castitatis 17392 

Benedicta tu in mulieribus 16705 45 

Benedictio 15937 

Benedictus Deus 16096 

Benedictus Dominus Deus Israel (= Canticum Zacbariae) . . . 15526. 

156025.G. 1561428. 157657. 1581518. 15816i8. 15942sh. 

159433h.4h. 16196 20. 16198 34.54.78. 16202 16. 16203 19. 

1620420. 1620518. 16253. 166978.9. 16703i7.29. 16721— 

16723. 16779. 

Benedictus Dominus Deus meus 16206 22. 17379 

Benedictus es, Domine 15791 3d. 15847. 16821 

Benedictus, qui venit, v. Missa. 

Benedictus sit Deus Pater 15846 

Benedixisti, Domine terram 15783. 158202. 16976 

Bergamasco 16798 3 

Bergknappen, die. (Dr. mus.) 16482. 16600 3 

Bergknappenmusik 16554 iih 

Betrug, der, durch Aberglauben. (Dr. mus.) .... 16169. 16172 

Betulia liberata. (Or.) 17085. 17311 350 

Bianca neve e il bel collo 15792 3 d 

Biduanis ac triduanis ieiuniis 167007G. 1670527 

Blanc-Blanc dans 1' isle bleu. (Bal.) 16603 

Bleibe bei uns, denn es will Abend werden 15938 6 

Bonum est confiteri . . 15637 c. 15639. 15705. 15791 ia. 158917 

Botz tausent, Cbyteris 16003 8 

Briseide. (Dr. mus.) 1679851. 17161 

Cadenza 16662 

Caduta (la) de Tarquinii. (Dr. mus.) 16692 

Caduta (la) di Gercio (= Gericbo). (Or.) .... 1705133.34. 17095. 

17096. 

Caecilia, die beilige 16794 

Cajo Fabbricio. (Dr. mus.) 17148—17150 

Calaniita (la) de' cori. (Dr. mus.) 16508 

Calicem salutaris accipiam 15628 13 

Caligaverunt oculi . . 15614 18. 15814 o. 15876 3.6. 15877 2. 

1592718. 159433f. 1619851. 16700i37i. 

Camilla. (Dr. mus.) 16477 

Candida virginitas 15613 17 

Candidi facti sunt 16704 54 

Candidiores nive 16704 54 

Canite tuba in Sion 16699 2. 16704 5 

Canon 15926 4.5. 16555. 165992.4. 16801 

Cantabant sancti 16700 22 

Cantabo Domino in vita mea 16699 52. 17011 2 

Cantantibus organis 1670076. 1670526 

15567. 15577—15579. 15744. 
16308. 163152. 16424.— 16426i. 

16569. 16584. 16590. 16616. 
16889. 17035. 17050. 

Cantantrici (le) villane. (Dr. mus.) 17053 

Cantate Deo et psalmum dicite 16269 16 

Cantate Domino canticum novum . . . .1573012. 15832. 1670327 

Cantemus Domino 15602. 15943 4k. 16242 n 

Cantemus nunc unanimes 16195 5 

Canticum, v. Magnificat; Benedictus; Nunc dimittis. 

Cantionale 15501. 16195 

Cantiones anglicae, profani generis 16823. 17034 6 

Cantiones gallicae profani generis . . 15583. 15792 5.6. 16004 7. 

160238. 170343, 

Cantiones germanicae profani generis . . 15562. 15590. 15744. 

15781. 157927.8. 15892. 15895. 15906. 15907. 15966. 

15978. 16003i.8-i5. 160042.6.9. 160239. 16145. 16155. 

16157. 16160. 16172. 16174. 16177. 16256. 16430. 

16451. 16457. 16501 — 16504. 16554 21.22.24. 16571—16573 

16575 — 16578. 16593. 16599. I66OO2-12. 16712 1. 16713. 

16719. 16738. 16787i.2. 16792. 16806. 17035. 17036. 
Cantiones germanicae sacrae et piae . . . 15522 1.1.2.4— 9. 14.20. 21. 23. 24.11. Cantata 


. 15558. 


15563 


15906. 


15931. 


16299. 


16435. 


16552. 


16559. 


16713. 


16719. 


16887. 351 

15532i.ii. 15533. 15535. 15559. 15561. 15577—15579. 

15729. 15748. 15781. 15938. 15968. 16202 n.2i. 16207 12. 

13. 16211. 16486. 16568. 166988.9. 16704 11-13. 16705i. 

16736. 16746io.i6. 17013—17018. 

Cantiones hebraicae sacrae et piae 15522 1.3.10— 13.15— 19.22 

Cantiones italicae, profani generis . . 157923.4. 15931. 160032—7. 

16004i.3-5.8.io-i2. 16023i-7. 16027. 16315. 16316. 16448. 

16546. 16569. 16579. 16589. 16590. 16689. 16749i-2G. 

16754. 167871.2. 16822. 17030. 17032—170344.5. 

Cantiones italicae sacrae et piae 15928. 16248. 16826 

Cantiones latinae prof. generis 16218 1. 16600 1 

Cantiones latinae sacrae, v. Motettae, Hymni, etc. 

Cantiones liturgicae 16202. 16207 

Canzona. (Canzone = instr.) 16550 

Capriccio. (Caprice.) . . 15582. 15607 2. 16264. 16550. 16560. 

16818. 

Caput eius aurum optimuni 16700 110 

Cari marmi ed ombre 1705152 

Caro mea vere est cibus . . 1561321. 15628io. 15629i. 16095. 

16557. 1670077. 

Carro d' Apolline. (Dr. mus.) 16001 

Carro d' Imeneo. (Dr. mus.) 16001 

Cassatio 15581 

Casta Penelope, la. (Dr. mus.) 16877 

Castor et Pollux. (Dr. mus.) 15995 

Catilina. (Dr. mus.) 16512 

Cavatina 16822 

Cefalo e Procri. (Dr. mus.) 16454 

Ce 1'armi conforti 16798 74 

Celebremus cum gaudio 17387 

Cesare in Farmacusa. (Dr. mus.) 16513 

Che gran fatalita 16546 5 

Che pace, che tregua 16749 3 

Che tutt' oro 16546 2 

Chiare fonti 16004 1 

Chilonida. (Dr. mus.) 17157. 17158 

Chimera, la. (Dr. mus.) 16845. 16862 

Chi mi pace 16798 92 

Chioma (la) di Berenice 16846 

Ch'io m' habbi 16846 

Ch'io non posso comprendere 16438 

Chi piu sa manco 1'intende. (Dr. mus.) 16881 

Ch' io scordi di te 16524 5 

Chi segue negl' anni 16023 5 

Chi su 1'altrui 15600 

Chi tropp' alto 16689 9 

Choral-Melodien, 4 stimm 15644 

Chorus 15555 352 

Christe, cum sit hinc 16248 21 

Christe, fili summi patris 17391 

Christe, qui lux es 1561324. 1580741 

Christe redemptor omnium .... 158072.24. 158153. 158163. 

1619720. 162032. 162042. 16697 27.31. 167092.34. 

Christ ist erstanden von der Marter . . . 16202 u. 16207 13. 16694 4. 

16704 47. 

Christo condannato. (Or.) 17091. 17092 

Christum regem adoremus 156288 

Christus factus est . . . 156273.4. 15796. 15942s;. 15943 ia.8i.4i. 

16198 35.36.55.79. 16222 1. 16700139. 

Christus ist aufgefahren 15532 11.5 

Christus ist nicht eingegangen 15532 11.2 

Christus natus est . . 15765i. 158152. 158162. 16203i. 16204i 

Christus resurgens 15604«b. 16237 

Ciaccona. (Chaconne) 16798 ig. 34 

Cibavit eos 162026.7. 162074.6.7 

Cidippe. (Dr. mus.) 15598 

Cifra (la). (Dr. mus.) 16514 

Cilla mia non vuoi 16749 7 

Cimburga. (Dr.) 16554 b.c 

Cinque vergini prudenti. (Or.) 16007 

Cio che tocca, muove 16798 82 

Circe fatta saggia. (Dr. mus.) 17188. 17189 

Circumdederunt me . . . . 15791ia. 16202i5. 1620423. 1620720 

Circumire possum, Domine 16700 69 

Ciro crescente. (Dr. mus.) 16038 

Ciro riconosciuto. (Dr. mus.) 17177. 17178 

Cithara. (Zither.) Opera citharac accomodata 17022 

Cito euntes dicite 15608 7.8 

Clamabo ad te Dominc 16267 1 

Clare sanctorum senatus 16705 48 

Classicum, v. Marsch. 

Clavichordium. (Opcra clavichordio vel instrumentis concinente clav. aptata.) 

15531. 15564. 15588. 15734. 15935. 15961. 15976. 

16171. 16227. 16443. 16447 1. 16461. 16472. 16498. 

16548. 16560. 16570. 16598. 16600s.io. 16710. 16711. 

16715. 16733—16735. 16742. 16751. 16752i.2. 16753. 

16786. 167873.4. 16788. 16789. 16798. 16802. 16812. 

16813. 16817. 16820. 16829. 16834. 

Clelia. (Dr. mus.) 17290. 17291 

Clemenza di Cesare. (Dr. mus.) 17051 10.17 

Clemenza (la) di Davide. (Or.) 16277 

Clemenza (la) di Tito. (Dr. mus.) . .16450. 17109. 17170—17172 

Cleopatra. (Dr. mus.) 15565 

Coeleste beneficium 15941 7 

Coelestis urbs Jerusalem . . 1550740. 16064. 1619340. 1619941. 

165234. 17494. 353 Coeli Deus sanctissinie 17372 

Coeli enarrant gloriam Dei 16267 5 

Coelorum candor splenduit 16705 21 

Coenantibus illis, accepit Jesus 1670065. 16705 n 

Colla mente si discerne 17051 5 

Collectio . . 15506. 15507. 15522. 15591. 15602 — 15608. 

15610—15613. 15625. 15627 — 15629. 15633. 15635 — 

15637. 15643—15645. 15729. 15730. 15739. 15754. 

15781. 15783. 15786. 15790. 15792. 15795—15797. 

15820. 15821. 15825. 15826. 15840. 15886. 15889. 

15892. 15894. 15926. 15937. 15938. 15941. 15946. 

15948. 15950. 15951. 15969. 16193—16195. 16197. 

16200. 16202. 16205—16207. 16218. 16220. 16222. 

16239. 16243. 16267—16269. 16308. 16312. 16315. 

16316. 16318. 16424. 16426. 16427. 16430. 16444. 

16447. 16492. 16498. 16501. 16504. 16522—16524. 

16544. 16546. 16548. 16550. 16554. 16581. 16583. 

16586. 16588. 16589. 16591. 16594. 16597—16600. 

16626. 16635. 16640—16643. 16662. 16680. 16682— 

16689. 16691. 16693. 16697 — 16705. 16707—16710. 

16712. 16727. 16729. 16746. 16752. 16753. 16756. 

16786. 16787. 16798. 16804. 16829. 16835. 16872. 

16909. 17011. 17013—17018. 17030. 17033. 17034. 

17051. 

Colpa originale. (Or.) 1705148 

Col sol fiato di pocche trombe 1705134 

Columna es immobilis 16699 58. 16704 9 

Comedia ridicula 16562 

Commissa mea pavesco 16700 24 

Commovisti, Doinine 15791 2c 

Commun giubilo (il) del mondo 16306 

Communio (pars missae) . 15501 v. 15509 4. 15783. 15791 ie— 9e. 

15826i-4. 159424h.5g.6g. 15943 ih. 15947 8.9. 16198 7.10.13. 36. 
Compieta v. Completorium. 

Completi sunt dies 15613 27 

Completorium. (Compieta.) . . 15788. 16370—16372. 16428. 

16453. 16646. 17328. 17462—17464. 

Componimento 16463 

Componimento da camera, v. Drama musicum. 
Componimento teatrale, v. Drama musicum. 

Concertino 15629. 16813. 

Concerto. (Concert) . . . 15566. 15734. 15940. 15958. 15969. 

15996. 16443. 16530. 16730. 16733. 

Concordia (la) de' pianeti. (Dr. mus.) . . .1705130. 17138. 17139 

Concussum est mare 17398 

Conditor alme siderum 15807 1. 16197 1. 16697 30 

Confessio et pulchritudo 16268 13 

Confirma hoc Deus 158405. 1588612. 16677 

IX. 23 354 

Confitebimur tibi Deus , 157.30 1 

Confitebor tibi, Domine . . . 15677. 15678. 157842. 157906. 

15791sa. 15808. 15809i. 15828. 15918. 15946i2. 16050. 

16094. 162062.9.40. 162432. 166312. 16643 1. 166445. 

16691i. 1669962. 1670072. 167082.ii. 16763. 16764. 

16783. 16990. 16991. 17373. 17399. 17404—17412. 

17429. 

Confitemini Domino . . . 1579l5c. 159434 P . 15947 6. 1619883. 

16700 37. 

Confundantnr superbi 16705 55 

Congratulamini mibi 15606 8b. 15613 8 

Congratulamini omnes 16704 12 

Congratulemur hodie 16709 22 

Congrega Domine, dispersionem 16700 79 

Con i gioilivi auspicij 16689 16 

Conquista (la) del velo d' oro. (Dr. mus.) 16879 

Conserva me Domine 15730 30 

Constitues eos principes 16268 5 

Contesa (la) de' Numi. (Dr. mus.) 1705131.44 

Contredanse 15973 

Contro te, cruda tiranna 16749 17 

Conversione di Maddalena. (Or.) .... 16294. 17086. 17087 

Convito d' Alessandro 17254. 17255 

Convito di Baldassaro. (Or.) 17099 

Cora. (Dr. mus.) 16150. 17024 

Cor giocoso e lacci al pie 16023 3 

Cor mio crudele 16248 2 

Corona aurea super caput eius 16700 63. 16705 50 

Corona d' Arianna. (Dr. mus.) 1705127. 17270. 17271 

Corona (la) di spine. (Or.) 16848 

Cosi fan tutte. (Dr. mus.) 16839 

Cosmum et Damianum 16269 10 

Costanza e fortezza. (Dr. mus.) 17266. 17267 

Courante 16798 1.3.4.6.8— 12.14.19.24.25.27.29— 32 

Creator alme siderum . . . 15507i. 16193. 16199i. 165238. 

167091. 

Creator omnium Deus 15613 18 

Credidi, propter quod locutus suni . . 15730i4. 158092. 16206i7. 

16221. 16228. 16349. 16732. 17329. 17350. 17431. 
Credo, v. Missa. 

Credo, quod redemptor meus 16196 6.24. 16205 5. 16658 

Creso. (Dr. mus.) 16287. 17218. 17219 

Crocifisso (il) per gratia. (Or.) 16844 

Crucem sanctam subiit 16699 17. 16704 50 

Crucem tuam adoramus 159433o. 1619861. 1670456 

Crudelis Herodes 15507 7. 161937. 16199 6 

Crux benedicta, in te pependit 15613 3 355 1573041. 159433P.Q. 15507 27. 16048 1619327 Crux fidelis 

Cublai, gran Kan de Tartari. (Dr. mus.) 

Cum invocarem . . 15730 20. 15788 1. 16206 27. 16338. 

16371i. 16372i. 16428. 16626 1. 16646 1. 16649 l. 

17358. 17462—17464. 
Cum ortus fuerit sol . 
Cum pervenisset beatus Andreas 
Cumque intuerentur 
Cum reverteretur David 
Curzio. (Dr. mus.) .... 
Custodes hominum . 

16697.54. 17496. 

Custodi me Domine 15732. 

Cyrus und Astyages. (Dr. mus.) 15537 

Dafne in Lauro. (Dr. mus.) 17249 

Da lei, cb' era da presso 

Dal peso oppresso 

Dal suo crudele amore 

Dal tuo sepolcro . 

Dama, la, pastorella. (Dr. mus.) 

Da mia tromba quel bel nome 

Danaides, les. (Bal.) 

Danaus. (Dr. mus.) . 

Danket dem Rerrn . 

Danklied an Gott 

Danno i colpi . 

Dans le sein d' un pere 

Danziamo, vediamo . 

Da pacem Domine 15613 14. 15763 

Dardanus. (Dr. mus.) 

Das Leben schalt ein bldder Mann 

Das nenn' ich einen Edelmann 

Das Schicksal hiillet oft in dunkle Schleier 

Dass unser Gott uns Leben gab 

Das Volk, so im Finstern wandelt 

Date, o trombe, il suo guerriero 

Da te parto .... 

David. (Or.) .... 

Davidde penitente . 

David prevaricante. (Or.) 

David umiliato. (Or.) . 

Decima fatica d' Ercole. (Dr. mus.) 

Decollazione di s Giovanni Batista. (Or.) 

Decora lux aeternitatis . . 15507 22. 16057. 

1652317. 17491. 
Decus morum, lux minorum . . . 15807 40. 

16709 33. 

Deficiant peccatores 16699 52 

23* 17132 
17276 
17066 
1619322. 

16193 29. 1619861 
16188 
163701. 
17328. 

1669955 
1669934 
16257 2 
17011 4 
16868 
16199 26. 

159425 
16535 
17250 
1593l2b 
1624814 
1593l5c 
1624819 
16186 
1705130 
16567 
16187 
15532i.3 
16599 5 
1679894 
16466 
16023 4 
1670534 
15995 
16457 
1596613 
16503 
16599 5 
15533 3 
1705125 
17033io 
1705151 
15558 
16272 
17133 
17277 
17067 
16199 21. 

1619928. 356 

Deh, luci amate 16749 26 

Deh, voi sentite 16248 5 

Dei (gli) concorrenti 16298 

Delmita e Dalisio. (Dr. mus.) 16189 

Del silentio profondo 16589 2 

Del sol, mio genitore 16689 3 

Del suo ardore 16689 n 

De mandato fratrum 16220 2 

De manu insidiantium 15891 u 

Demetrio. (Dr. mus.) 17151. 17152. 17257 

Demofoonte. (Dr. mus.) .... 16421. 17107. 17168. 17169 

De necessitatibus meis 15635 2.4. 

Denkspriiche, evangelische 17018 

De omni corde suo 16269 13 

Deposizione (la) dalla croce, Jesu Christo, salvator nostro . . . 1705124 

De profundis clamavi . . . 15609 6. 15723. 15724. 15791 ic. 

1594134. 16093. 16206 21. 162434. 165913. 166444. 

16697if. 17019. 17325. 17372. 17432. 

Der Dammerung Schein durchblinkt den Hain 16430 i 

Derelinquat impius 16699i 

Der Gerechte, ob er gleich zu zeitig stirbt 15968 

Der Gottlose ist wie ein Wetter 15532 n.25 

Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn 1 553 2 n. 20 

Der Herr ist mein Hirte 15938 1 

Der Herr sei mit euch 16195 4 

Der Mann fiir uns 16256 

Der Reiche verlasst sich 15532 n. 12 

Der Satan bliist oft den Frommsten ' . . 15532 1.13 

Der Tag der ist so freudenreich .... 1620221. 16207 12. 16704n 

Descendi in hortum meum 159415.29. 16700114 

Desideri (li) d' Ecco e di Narcisso. (Dr. mus.) 16271 

Des Lebens sich zu freuen 16599 4 

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo . . 15730 34. 15791 9c 15942 4c. 

16092. 

Deus, Deus meus respice 15730 19 

Deus firmavit orbem terrae 16091 

Deus in adiutorium 1573037. 1594125 

Deus in nomine tuo . .1573035. 16195io. 162424. 1670021. 1670332 

Deus iudicium tuum regi da 157307. 16267 5 

Deus misereatur nostri 16242 9. 16703 7 

Deus, qui animam famuli tui 16700 15 

Deus, qui dedisti legem 16699 28 

Deus tu convertens 15820 1 

Deus tuorum militum . . . 155074.31. 15807 27.28. 161934.33.34. 

16197 22. 16199 3.32.33. 16523 2.30. 16697 56.60. 1670914.36. 

17484. 17487. 
Deus virtutum convertere 16195 9 357 

Deutsche (sc. Tiinze), v. Tanze. 

De vostri contenti 16798 79 

Dextera Domini fecit virtutem . . 15777. 15943 if. 16089. 16090. 

1619836. 17029. 

Dialogus (Dialogo, Dialogue) . . . 15792 2.4.6.8. 16315 i. 16476. 

16589 ib. 

Dialogus musicalis 15894 

Diana placata. (Dr. mus.) 17181 

Di celesti zeffiri 16689 5 

Dicite pusillanimes 15826 3 

Dic mihi, quae sunt duodecim 16805 

Dic mihi, quis est unus 16805 

Dictamina mea doceri 157866 

Didone abbandonata. (Dr. mus.) 16488. 16538 

Die der Tugend reine Saaten 15522 2 

Die edlen Kiinig hochgeboren 16704n 

Die Ehre des Herrn ist ewig 15938 12 

Die Freude gliiht 16713 

Die Gott vertrauen, die erfahren 15532 11.27 

Die Hirten auf dem Felde 16704 11 

Die Lehre, die uns Gott gegeben 15522 1 

Die 6'den Tage, jauchzet Briider 15781i 

Dies est laetitiae 16746 4 

Dies irae . .15989. 16055. 1619630.31. 16353. 166987. 16766 

Diesmahl hat der Mann den Willen. (Dr. mus.) . . . 15632. 16148 

Dies sanctificatus illuxit nobis 16700 1 

Dies und das 16575 

Die Wolken zeugen Blitz und Keile 15590 

Diffusa est gratia 15891 4 

Dilectus meus descendit in hortum 16700 111 

Dilectus meus mihi 15629 20, 16700 107 

Dilexi, quoniam exaudiet 16644 1 

Diligam te, Domine 16703 38 

Di mie catene pur son contenta 1705147 

Di mie richezze, di mie grandezze 17051 7 

Dimmi, lucido nume 16872 3 

Di moi mon cuer 15792 g 

Dio, ch' hai l'ali co tuoi 16004 s 

Di persona era tanto 15792 3a 

Di quella fricassea 16546 11 

Dir Herr sei Ehre, Preis und Dank 16712i 

Dir, Herr (ps. 24) 15522 

Dir, Seele des Weltalls, Sonne 16552 

Di sangue intriso 16248 8 

Disciplinam et sapientiam 16700 133 

Disputatio musica, v. Academia musica. 

Distruzione (la) del mondo 17030 

Distruzione (la) d'Haj. (Or.) 17051 15 358 

Dite almeno, in che mancai 16524 7 

Dite, o cieli, si cmdeli „ 17034 5 

Divertimento. (Instr.) 16932. 16935 — 16955 

Divertimento dramatico, v. Drama musicum. 

Divina providenza in Ismael. (Or.) 17300. 17301 

Dixit Dominus Domino meo . . 15518. 15527. 15534. 15548. 
15569. 15570. 156042. 15679. 15680. 15771. 15784i.7. 
15799. 15808. 15809 i. 15982. 16044. 16206 1.8. 16238. 
16243i. 16328 — 16330. 16433. 16471. 16493. 16496. 
16536. 16629. 16631 l. 16654. 16669. 16708 l.io. 16776— 
16778. 16990. 17329. 17344—17347. 17369. 17371. 
17373 — 17378. 17399. 17403. 17427. 17429. 17430. 

Doctor egregie 15807 15. 16709 9 

Dolce speranza 15598 

Dolce suono di tromba 1705132 

Dolci, cari vitali 16798 78 

Domine, ad adiuvandum . . . 15962. 1669725.26. 16769 — 16773 

Domiue, ad te in necessitatibus 15595 

Domine, a lingua dolosa 16703 8 

Domine, audivi 15943 3k. 16198 56 

Domine, clamavi ad te 15730 17 

Domine, convertere 16088 

Domine, Deus creator 15707 

Domine, Deus, gratias agimus 159752 

Domine, Deus qui conteris bella 1670089. 1670532 

Domine, Deus salutis meae 15730 6 

Domine, Dominus noster 1670337 

Domiue, exaudi orationem . .156095.7. 156286. 159426c. e . 16697ie. g . 
16703n.34. 

Domine, fac mecum misei'icordiam 15820 7 

Domine, in virtute tua laetabitur 16699 64 

Domine, Jesu Christe, fili Dei vivi 16704 43 

Domine, Jesu Cbriste respicere 156132 

Domine, Jesu Cbriste, rex gloriae . . . 15604 7e. 15798. 15948 11. 
16041. 1619630.32. 16354. 16699io. 16737. 16766. 

Domine, in auxilium 156355. 158206. 16087 

Domine, in virtute tua 15706. 16242 12 

Domine, ne in furore tuo .... 15609i.3. 1573024. 16697ia.c. 

Domine, ne longe facias 15942 4» 

Domine, non est exaltatum 16242 6. 17372 

Domine, ostende nobis 16704 55 

Domine, pater et Deus 16700 71 

Domine, praevenisti me 1670063. 1670550 

Domine, probasti 1620620. 16746;». 17329. 17351 

Domine, quando veneris . . 161968.26. 162057.24. 16658. 1670025 

Domine, quid multiplicati sunt 16242 

Domine, quinque talenta 15629 2 

Doniine, quis habitabit 1573027. 170115 359 Domine, refugium factus es 15603. 15730 38 

Domine, secundum actum . . 15792 ic. 16196 15. 16205 u. 16700 14.45 

Doinini est terra 1573031 

Dominus dabit benignitatem 15826 2 

Dominus dixit ad me 1620417 

Dominus Jesus, in qua nocte 16700 73 

Dominus Jesus, postquam coenavit 15943 iu. 16198 36 

Dominus illuminatio mea 15730 23 

Don Chisciotte in corte della ducbessa. (Dr. mus.) 17111 

Don Chisciotte in Sierra Morena. (Dr. mus.) 17207 

Don Griovanni. (Dr. mus.) 15743. 16554 6 

Donne pietose 16248 13 

Donni (i) beroici. (Dr. mus.) 16034 

Dono, il, della vita eterna. (Or.) 16270 

Dorfbandel, die. (Dr. mus.) 16155 

Double 16798 3.io.i4.27 

Doxologia 15947 2 

Drama musicum. (Gallice.) 15953. 15979 

Drama musicum. (Germanice.) . 15520. 15537. 15560. 15565. 

15632. 15743. 15747. 16141. 16143. 16144. 16146 — 

16154. 16155. 16158—16169. 16175. 16176. 16178. 

16182. 16184. 16187. 16475. 16480—16482. 16507. 

16515. 16518. 16519. 16521. 16535. 16611. 16613. 

16750. 16799. 16902. 17024—17027. 

Drama musicum. (Hispanice.) 16910 

Drama musicum. (Italice.) . .15598—15601. 15903. 15904. 16001. 

16002. 16005. 16006. 16008. 16009. 16011. 16014— 

16019. 16024. 16028—16031. 16033. 16034. 16036. 

16037. 16179 — 16181. 16183. 16185. 16186. 16188. 

16189 — 16192. 16271. 16276. 16278—16283. 16286— 

16291. 16297. 16304. 16305—16307. 16310. 16311. 

16313. 16418—16421. 16450. 16452. 16454. 16463. 

16477. 16487. 16488. 16491. 16508. 16514. 16517. 

16525. 16526. 16530. 16538. 16558. 16562. 16566. 

16582. 16595. 16604—16610. 16612. 16614. 16615. 

16657. 16692. 16725. 16755. 16791. 16839. 16845. 

16846. 16849—16851. 16853—16858. 16860—16863. 

16868—16871. 16873. 16874. 16876. 16877. 16879 — 

16881. 16884—16886. 16892. 16893. 16895. 16896. 

16898. 16911. 17020. 17047—17049. 17053. 17107— 

17113. 17136—17204. 17206—17299. 17321. 

Drama musicum. (Latine) 16025. 16040 

Drama musicum incipiens: „Fermatevi, sentite" 16282 

Dramatis musici singulae partes . . 15552 — 15554. 15583. 15590. 

15995. 16003. 16004. 16023. 16155. 16157. 16172. 

16173. 16266. 16284. 16312. 164262. 16466. 16483. 

16546. 16572. 16587. 16589 u 16754. 16804. 16960. 

17034 3. 17051 1—5.8—14.16.17.20.23.25—28.30.31.39—41.43.44.46.47. 360 

Dramatis partes musicae . . . 16265. 16284. 16285. 163.12. 

16317. 16465. 16540. 16586. 16740. 16840. 16841. 

16843. 16903. 

Drei Pachter, die. (Dr. mus.) . ..." 16174 

Due dittatori. (Dr. mus.) 15903. 15904. 17051 8.23.26 

Duetto . . . 15907. 16155 2. 16438. 16448. 16466. 16546 1. 

16553. 16579. 16749. 170344.5. 

Dulcis amor amoris mei 15909 

Dum complerentur dies 16699 37. 16705 4 

Dum ergo essent 16699 37 

Dum transisset sabbathum 15608 9. 10 

Dum tuas sacro, Peregrine, plectro 16985 

Duo Serapbim clamabant 15606 8e. 16703 9 

Duo ubera sicut duo binnuli 16700 ne 

Du weisst nocb wobl 16174 

Ecce, agnus Dei 16704 16 

Ecce, enim vertitatem (— Miserere) 15759 

Ecce, evangelista 16242 18 

Ecce, lignum crucis 1619858. 16427 5 

Ecce, Maria genuit 16704 16 

Ecce, merces sanctorum 16700 52 

Ecce, nunc benedicite . . . .15626. 15730io. 157884. 1620630. 

16340. 163704. 163714. 163724. 16413. 16428. 166464. 

166494. 16700 13. 1670837. 17328. 17462—17464. 

Ecce, panis angelorum 16242 16 

Ecce, quam bonum 16242 7. 16267 4 

Ecce, quam bonus 15606 8 c 

Ecce, quomodo moritur iustus . . . 1561324. 158148. 158742.5. 

15877 3. 15927 24. 159434a. 16198 71. 16700iS8f. 

Ecce, sacerdos magnus 16242i9. 1670554. 17381 

Ecce, tu pulcber es 16700 98 

Ecce, tu pulcbra es 16242 14 

Ecce, vidimus eum .... 156143. 15814i. 15875i.4. 15877i. 
159273. 15942sb. 1619824. 16700i36c. 

Ecce, virgo concipiet 15826 4 

Ecco, il sol qui s' aggira 15563 

E cessato il tempo 16559 

E cosi mi compatite 16749 n 

E cosi mi consolate 16749 12 

Ed ei partio 15931 5b 

Egisto (1'), re di Cipro 16452 

Ego autem dum mihi molesti 15942 5 c 

Ego dilecto meo 15629 6 

Ego disi in dimidio dierum 15730 33 

Ego enim sum Dominus 16699 49 

Ego flos campi 15613 10 

Ego rogabo 156294. 16700ee 

Ego sum panis vivus 162693. 16699i9. 1670031 361 

Ego sum, qui sum 16703 40 

Egredere, moestissima mulierum 16427 3 

Egregie Christi martyr, Christophore 1594128 

Egregie doctor . . 15507 is. 15633 3. 16193 is. 16199 ig. 17486. 
17490. 

Ehevertrag, der 16554 6 

Ehrenrettung. (Dr.) 16554 u 

Eia ergo, advocata nostra 16705 6.7 

Eia, laudes beato (vel beatae) devoti cantemus 17326 

E il mio lamento 15931 6» 

Ein einzig boses Weib 15966 io.is 

Ein jungfraulicher Quell' lispelst Du 16573 

Ein Kindelein so lobenleich 16704 n 

Einen Bach, der fiiesst 16600 12 

Einen Esel mich zu heissen 16155 3 

Ein Esel urid das jSTussbaumholz 15792 7» 

Ein jeder fischet, wo er kann 16155 1 

Ein Liedchen vom Lieben 15892 1.2 

Ein Mann, den Ehr' 16554» 

Ein Voglein fiog durch Wald und Feld 16806 

E la speme un dolce mal 16798 83 

Eleazzaro. (Or.) 17054. 17055 

Elena (santa) al' Calvario. (Or.) . . 17028. 17106. 17134. 17135 

Elevatis manibus 16257 3 

Elice 16900 

Elisa. (Dr. mus.) 17228. 17229 

Elise. (Dr. mus.) 16162 

Emendemus in melius 16704 38 

E mio 1'affetto 16023 1 

Emitte spiritum tuum 15840 2». 15947 7 

E moran che lieve 16749 2 

Enea negli Elisi. (Dr. mus.) 17274. 17275 

En, gratulemur hodie 15807 38 

Ens aetemum 15786 1 

Entferne dich, du eitles Wesen 15938 2 

Entre-Act, v. Intermezzo. 

Entro 1'armi un' alma grande 1705137 

E perche non m' uccidete 16749 13 

Episteln 17016. 17017 

Epitafio (il) di Christo. (Or.) 16888 

Epithalamium 16035. 16040. 16298 

Eraclito e Democrito. (Dr. mus.) 16190 

EraTaurora 16315 2 

Eram quasi agnus .... 156147. 158143. 158753.6. 15877i. 
15927 7. 15942 8f. 16198 30. 16700 i36g. 

Erat Johannes in deserto 16699 8 

Erba al gran giumento 16483 

Ercole in cielo. (Dr. mus.) 17259. 17260 362 

E rende amor per gioco 16749 1 

Ergotzungsstund (die) der Sklavinen auf Samie. (Dr. mus.) . . 16317 

Erhore mich, wenn ich rufe 1553 2 u.4 

Erinnerungsmarsch 15593 3 

Eripe me de inimicis 15792 ie. 16625 

Eripe me Domine 15637i. 1573016. 1619856 

Eripe me, Domine, ab homine 15791 8t>. 15943 3k 

Erlosung des Henschengeschlechtes in der Eigur des aus Aegypten ge- 

fiihrten Volkes Israel. (Or.) 16529 

Ermunterung 16577 

Eroe immortale. (Dr. mus.) 1705143.46 

Eroica gratitudine. (Dr. mus.) 17202 

Erwahlung (die) eines Capellmeisters 16616 

Erwin und Elmira. (Dr.) 16740 

Esaltazione (la) di Salomone (Or.) 17051 18 

Es bringt die Zeit 16430 l 

Es ist allhier ein Jammerthal 15532 11.17 

Es lebe Franz 16599 4 

Es lebe Franz, sein Reich sei gliicklich 16504 2 

Es lachelt der See 16554ib 

Es ist euch gut, dass ich hingehe 15533 1 

Esopo (1'). (Dr. mus.) 16307 

Espagnol . 16554 26 

Espero festeggiante 16300 

Es stecket „Ja" in linken 15966 4 

Esther. (Or.) 15913. 1705129. 17064. 17118. 

17119 

Es thut sich alles verkehren '. . 157927d 

Esto mihi in Deum protectorem 15791 3a. 15891 9 

Estote fortes 17342 

Es will sich Amor rachen 16430 7 

Es wird ein unbarmherzig Gericht 15532 n.s 

Es wollt' ein alt Man auf die Bulschaft gan 15895 

Et ait Jesus 16704 36 

Et ecce, terrae motus 15629 12 

Etenim paschae 16700 132 

Et increpavit 16700i24 

Et intravit cum eis 15613 7 

Et introeuntes monumentum 16700 78. 16704 51 

Et omnes angeli 16699 40 

Et perfice eam 16195 9 

Et valde mane 156089. 10 

Euer Schein ist gar zu hell 16003 1 

Euge serve bone 15629 13. 16705 53 

Euleo festeggiante (1') 16288 

Euristeo. (Dr. mus.) 1705147. 17184—17186 

Euryanthe. (Dr. mus.) 16141 

Evangelien 17015 363 

Exaltabo te, Domine . . . 156372.7. 1573032. 16086. 1620623. 

17379. 

Exaltate Dominum Deum nostrum 15908 

Exaltate regem 16257 4 

Exaudi Domine 16085 

Excita, Domine, potentiam 16699 48. 16704 6 

Exi cito in plateas 16700 68 

Expectate rosas, candida lilia 16484 

Expectans expectavi Dominum .... 1573025. 158865. 16084 

Expurgate vetus fermentum 15608 12. 16700 131 

Ex Sion species 158252. 16975. 17339 

Exultabo et laetabor 15891 10 

Exultabunt sancti in gloria 16268 10 

Exulta, gaude, filia 17011 1 

Exultandi tenipus est 16202 20. 1620421. 16207 9 

Exultate Deo 15603. 1670056. 1670321 

Exultavit cor meum 16242 5 

Exultet coelum laudibus . . 1580725. 1619721. 1669759. 1670935 

Exultet orbis gaudiis 155075.29. 161935.31. 161994.30. 

16332. 165236. 17493. 

Exurgat Deus 16703 25.31 

Exurge, domine . . .15635 3. 15791 6b. 15819. 15891 13. 16632 

Exurge, quare obdormis 1579l2a 

Ey, ihr Krotten 16003 13 

Ezechia. (Or.) 17062. 17063. 17068 

Ezio. (Dr. mus.) 16419. 17292 

Fabbricio, v. Caio Fabbricio. 

Factum est silentium 15941 17. 16703 13.19 

Fallax gratia 15792ia 

Falstaff, ossia le tre burle. (Dr. mus.) 16191 

Fama illustrata (la). (Dr. mus.) 16283 

Fanchon, das Leiermadchen. (Dr. mus.) 16750 

Faniska. (Dr. mus.) 16163 16266 

Fantasie 15539. 15735. 16498. 16798 15 

Faramondo. (Dr. mus.) 17258 

Fasciculus myrrhae dilectus 16700 97 

Fassbinder, der. (Dr. mus.) 16156 

Favola pastorale, v. Drama musicum. 

Favoriti (li) della Fortuna. (Dr. mus.) 16310 

Febo, ancora fiammegiante 1705144 

Fede publica (la). (Dr. mus.) 16281 

Fee Urgele, die. (Dr. mus.) 15560 

Felici amori 15931 it> 

Felicita (la) di Sejano. (Dr. mus.) 15600 

Felix namque es, sacra virgo 16676 

Ferma (santa). (Or.) 17089. 17090 

Festa da camera, v. Drama musicum. 
Festa per musica, v. Drama musicum. 364 

Festa teatrale, v. Drama musieum. 

Festina Domine 15603 

Festiva vox psallentium 16545 

Feuerprobe, die. (Operette) 15747 

Fiat cor meum 16705 55 

Fidalba ed Arbante. (Dr. mus.) 16311 

Fideles animae, quae laboratis 16336. 16337 

Fiera (la) di Venezia. (Dr. mus.) 16185 

Figlio amato 17286 n c . 

Figliuol prodigo. (Or.) 16866 

Filiae regum 156045h. 16268i5 

Fils (le) du mistere. (Bal.) 16602 

Filosofi (i) imaginati. (Dr. mus.) 16600 i 

Finale 16554ie 

Fincbe in ciel saranno 16749 10 

Fin cb' io non serro al giorno 1705153 

Finta cecita (la) di Antioco il Grande. (Dr. mus.) 16030 

Finta scema (la). (Dr. mus.) 16608 

Finto Policare. (Dr. mus.) 17208. 17209 

Finto Stanislao (il). (Dr. mus.) 16438 

Firmamentum et refugium 15710 

Fit porta Cbristi pervia 16207 u. 16697 63. 16704 19 

Flauto. (Opera flauto solo, vel concinentibus aliis instrumentis aptata.) 

16499. 

Fliebe, fliebe, wenn Dein Wobl 159662 

Fonte della salute. (Or.) 17308 

Forma un mare, il pianto mio 17034 4 

Forse vi mancan 16749 18 

Forte destra 16689 10 

Fortem virili pectore . . 15507 39. 1619339. 1619940. 1652333. 

1669758. 16757. 16984. 

Fortuna, assistimi 16798 72 

Fortuna delle corti. (Dr. mus.) 16314 

Fortuna e speranza 170512.3 

Forza (la) d'astuzia femminile. (Dr. mus.) 16854 

Forza (la) delP amicitia. (Dr. mus.) 16849 

Forza (la) dell' amor filiale. (Dr. mus.) 16855 

Forza d'un bel volto 16315 l 

Fra cento affanni 17033 4 

Fragmenta operum instrumentis solis aptatorum . . 15966«. I66OO10. 

16785. 

Fragmenta operum vocibus vivis aptatorum 15966 19 

Fra Parmi, fra carmi 1705135 

Fratres, ego enim accepi 16699 68 

Freiscbiitze (der). (Tragoedia.) 16465 

Freuden-Gedicbt, poetiscbes. (Dr. mus.) 16902 

Freudenmarscb, Soldaten — 15593 2 

Freu dicb, du Himmelskonigin 16698 8 365 

Freu dich, du werthe Christenheit 166989 

Freundschaft, die, auf Probe. (Dr. mus.) 16160 

Frohlocket und jauchzet 15781 3 

Friihlingstag 17035 

Fuga. (Voc.) 16262. 16458. 16485. 16544. 16837 

Fuga. (Instr.) .... 16227. 16662. 16802. 16833. 17034 1.2 

Fuit homo missus 16699 7. 16705i2 

Fundamenta eius in montibus 16700 30 

Fuoco eterno custodito dalle Vestali. (Dr. mus.) 16884 

Fuor della man di dio 17030 2 

Gabriel angelus locutus est 15811 

Gaetano, San. (Or.) 16844 

Galatea vendicata. (Dr. mus.) 17214. 17215 

Galeno. (Dr. mus.) 16491 

Galeria (la) della Fortuna. (Dr. mus.) 16033 

Gara (la) degli Genij. (Dr. mus.) 15601 

Gara (la) delle quattro stagioni. (Dr. mus.) 16024 

Gaude Barbara beata 167009.70. 1670528 

Gaude Maria virgo 1594126 

Gaude mater pietatis 16197 18 

Gaudent in coelis 16705 24 

Gaude praesul optime 1670088. 16704 7 

Gaude, quia meruisti 1670070. 1670528 

Gaudete cum laetitia 15613 28 

Geburtstag, der. (Dr. mus.) 16146 

Gedanke der uns Leben gibt 15938 10 

Gehorsam ist die erste Pflicht 16600 4 

Gelobet sei Gott 15532n.7 

Geltrude, santa. (Or.) 17081. 17082 

Germanico, signora giunge .... 15600 

Germano il ricco 16435 

Gerone, tiranno di Siracusa. (Dr. mus.) 17280 

Gerusaleme convertita. (Or.) 17071. 17072 

Gesange, religiose 17013 

Geschichte der Apostel 17014 

Geschopfe (die) des Prometheus 16142 

Gesu al limbo. (Or.) 16423 

Gesii e caduto 16248 6 

Gesu mi caro 16248 4 

Gesii presentato nel tempio. (Or.) 17103 

Gesii sotto il peso della croce. (Or.) 15659 

Gevatterbitten, Das 15907 

Gianguir. (Dr. mus.) 17051 1.25 

Gia non cerco far vendetta 16749 15 

Giasone (il). (Dr. mus.) 16657 

Gib mildiglich dein Segen 15532 11. 9 

Gib mir ein frohlich Hertz 15532 11.28 

GigUe 16798 2— 4.G.9— 12. 14. 15.20.21.24.25.27.29— 34.38.41.53.54 366 

Gioas, re di Giuda. (Or.) 17304. 1730.5 

Gionata. (Or.) 17051 21. 17127. 17128 

Gioseffo. (Or.) 1705132 

Gioseffo, che interpreta i sogni. (Or.) 17125. 17126 

Giuditta. (Or.) 17079. 17080 

Giudizio d'Amor. (Dr. mus.) 16589 

Giudizio (il) di Paride. (Dr. mus.) 16587 

Giunge tardi 16023 7 

Giunio Bruto. (Dr. mus.) 16692 

Giunone placata. (Dr. mus.) 17268. 17269 

Giuseppe. (Or.) 17114. 17115 

Glaubet nicht an einen jeglichen Geist 1553 2 11. 2G 

Glocklein des Waldkirchleins im Canton Appenzell 16504 4 

Glocklein tonst von luft'ger Hohe 16504 4 

Gloria, v. Missa. 

Gloria (Doxolog.) 15966 9 

Gloria et honore 15604.5d. 16268 7 

Gloria, laus et honor 15604sb. 159423. 16198 4 

Gloria mia, deh ferma 16749 21 

Gloriosam mortem 1 6 6 9 9 50 

Gloriosi presagi (i) di Scipione Africano. (Dr. mus.) . . . . 16276 

Gloriosi principes terrae 16700 41 

Gloriosus Deus 15891 11 

Gotter-Mark, die alles vmb Arbeit verkauffen. (Dr. mus.) . . . 16903 

Gott. (Hymnus) 17097 

Gott, du bist meine Zuversicht 15938 11 

Gott erhalte Franz den Kaiser 16501 

Gott fahret auf mit Jauchzen •. 15578 

Grabe, Spaten 16430 9. 10 

Grabschrift Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Eainer 16787 

Graduale (liber gradualis) .... 15501. 15503. 15509. 15510. 

15947. 15949. 15952. 16821. 17009. 

Graduale (pars missae.) . . . . 15501 v. 15503. 155094. 15594- 

15597. 156351-4.6-8. 15637 1-4.6-9. 15649. 15753. 15760. 

15783. 15791 ib.-9b. 15794. 15819. 15825 1-8. 15847. 

15891. 15909. 15942ic.-6c. 15942 ia. 159479.10. 161985.8. 

n.36. 1620315. 162102. 162674.5. 16398. 16437. 16439. 

16545. 16640. 16975. 17339. 17340. 

Gran tiranno e 1' amore 16590 

Grates nunc omnes 16746 5 

Gratia plena ipsa 15941 15 

Griselda. (Dr. mus.) 17238. 17239 

Grotta (la) di Trofonio. (Dr. mus.) 16192 

Griisst mit Glas und Vivatrufen 16430 2.3. 

Gute Nacht 16599 1 

Guttur tuum sicut vinum 16700 118 

Habe deine Lust an dem Herrn 15532 11. 10 

Habsburg. (Cantilena.) 16425 367 

Haec dies . . . 158862, 16523 n. 1669742. 1669957. 1670036. 

1670452. 1670842. 

Haec est dies 15947 5 

Haltet fest an der Dehmuth 15532 u.is 

Hamlet, (Trag.) 16554 5 

Harpocrate. (Dr. mus.) 16018 

Ha te lungi 1679895 

Heil dem Konig! 16554 i5b 

Heilig, heilig 15517 

Hei mihi, Domine 15625. 16196 n. 16205 10 

Heinrich IV 16554 10 

Heinrich und Lyda. (Dr. mus.) 16147 

Helios, Helios ! wieder aus heiliger Meeresflut 15978 l 

Hermes und Flora (Cantata) 15744 l 

Herodes iratus occidit 16977 

Herr, Dein Schopfungsruf 15522 

Herre Gott, erfuel uns 16705 l 

Herr sei mir gnadig 15938 3 

Herr, siehe meinen Jammer 15532 ni6 

Herr, unser Heiland 16211 

Herr, wie gross bist du 16213 

Heu, heu, peccatores 15844. 16053 

Heu mihi Domine 16700 26 

Hic de coelo descendens 16242 17 

Hic est discipulus 16699 30. 1670421 

Hier, in unserem Gefielde 17035 

Hier liegt Hans Lau 15966 7.8 

Hinweg, betriigerische Liiste 15532 1.14 

Hiob. (Or.) 16797 

Hipolite et Aricie. (Dr. mus.) 15995 

Hi sunt, quos habuimus 16705 51 

Hoc corpus 1579l8e 

Hoc tegitur sacro quisnam velamine 16703 39 

Hodie beata virgo . , 16699i4. 1670428 

Hodie Christns natus est 15606 9a. 15610 2. 16699 45 

Hodie gloriosa semper virgo 16700 126 

Hodie illuxit nobis dies 16704 18 

Hodie nata est beata virgo 16699 24. 16705 20 

Hodie nobis coelorum rex . . .157653*. 158155. 158165. 162034. 

16204 4. 

Hodie nobis de coelo pax . . 157653b. 158156. 158166. 162035. 

16204 5. 

Hodie scietis 158255. 16398 

Hore, Madchen, meine Bitte 15966 1.3 

Hoff-Damen Comedi 16003 

Hoffnung, Labsal aller Miiden 16600 3 

Hof-Function 15754 

Hola, mon paresseux trompette 15552 368 

Homo quidam fecit 1594123. 1670067 

Honorabile est 15792 if 

Horatier, die. (Dr. mus.) 16613 

Hosanna, v. Osanna. 

Hostis Herodes impie . . . 15807.5. 161973. 16523io 1669733. 

167094. 

Hotel (das) von Wiburg. (Dr.) 1655425 

Hull' in deinen Schattenmantel 15892 3 

Hiitet euch dass eu're Herzen 15532 1,2 

Huius obtentu Deus 15807 34. 16709 40 

Humilitas, arcanum gloriae. (Dr. mus.) 16265 

Hussiten (die) vor Naumburg 16426 

Hygea 15744 2 

Hymenaei de Marte triumpbus. (Dr. mus.) 16040 

Hymnus . . .15503. 15507. 15512. 15536. 15585. 15613 11. 

15634. 15681 — 15687. 15765. 15772. 157885. 15807 i-4.v 

158153.10. 158163.16. 158216. 15834. 15925. 15937. 

15942?b. 159432 P .q.r. 16042. 16048. 16049. 16056. 16056*. 

16057—16064. 16071. 16072. 16105. 16106. 16138. 

16139. 16193. 16197. 16198 15.i6.6i. 16199. 16201. 16202. 

16203 2.14.17. 16204 2.16.19.21.22. 16207 3.9-13.22.26. 16209. 

16232. 16234. 16241. 16269 18-22. 16331—16335. 163705. 

163715. 163725. 16399. 16400. 16405—16412. 16453. 

16462. 16486. 16523. 16634. 16636. 16637. 16667. 

16670. 166973.27-63. 16698s.8-ii. 16709. 16712ia.b. 16757. 

16767. 16808. 16984—16987. 17010. 17097. 17322. 

17429. 17430. 17433-17440. 17455—17459. 17462. 

17476. 17478. 17483—17500. 

Hymnus canoris personet 15807 45. 16709 26 

Ja, Briider, Phobus lasst 157813 

Ja, Briider, wahrlich wohl 15781 2 

Jam fasces lictor ferat 15683 

Jam plena gratiae, Maria, surge 16756 2 

Jam quod quaesivi, video 16704 23 

Jam sol recedit igneus . . . 15507 9.15. 15684. 16063. 161939.15. 

161998. 1652325. 17499. 

Janitor coeli 16697 48 

Ich bin ein Madchen aus Schwaben 16600 2 

Ich bin schon bereith 16004 9 

Ich dich beneiden? 15966 12 

Ich freue mich 15938 7 

Ich danke dir, wenn iiber nacht'gem Grauen 16576 

Ich hatte gemahet den ganzen Tag 16504 1 

Ich lasse mein Leben 15938 5 

Ich will euch, tumme leuth 16004 2 

Ich will vertrauen 16599 6 

I doni di fortuna 16004 5 

Idylle, v. Drama musicum. 369 

Jefte. (Or.) 16561 

Ierusalem, cito veniet salus 16699 49 

Ierusalem, quae aedificatur 15791 7 8 

Ierusalem, surge . .1561420. 158147. 15874i.4. 158773. 1592720. 

159434b. 1619866. 16700i38b. 

Jery und Bately. (Dr. mus.) 16799 

Iesu, corona virginum . . 1550737.38. 1580732. 1619338. 1619725. 

16199 38.39. 1652319. 16709 ie.39. 17438. 17488. 17489. 

Iesu dulcis memoria 15607 5a-e. 16267 6. 16523 32 

Iesu dulcissime 15782 l 

Iesum tradidit impius . . . 15614i7. 158146. 158763.6. 158772. 

1592717. 15943 3f. 16198 50. 16700 137 h. 

Iesu nostra redemptio . . . 15807 n. 16197 10. 16697 44. 16709 18 

Iesu, redemptor ommum . . . 15507 2. 157652. 16042. 16193. 

161992. 16331. 165239. 17458. 

Iesus iunxit se discipulis suis 16700 3.124 

Ifigenia in Aulide. (Dr. mus.) 1705140 

II est tombe, le noble preux 15555 

II fiore delle eroine. (Dr. mus.) 16039 

Ilions weithin driiuende Zinnen 159783 

Ille potens sui 15966 15 

Illumina faciem tuam 15791 i e 

Illumina oculos meos 16083 

Illuminare Jerusalem 1594127 

II monte Chimera. (Dr. mus.) 16011 

II ritorno di Giulio Cesare, vincitore della Mauritania. (Dr. mus.) 16019 

II sol si asconde 15931 ie 

II sol s' oscura 16248i8 

II suo leggiadro viso 17033 6 

II suon delle trombe 1705136 

II trionfo della Fama 17222. 17223 

Imeneo. (Dr. mus.) 17136. 17137 

Imeneo trionfante. (Dr. mus.) 16001 

Im Finstern ist nicht gut tappen 16149 

Im heimlichen Dunkel der Mitternacht 16430 11 

Immittet angelus • 16082 

Immolatus in te 15608 14 

Impromptu 16751. 16820 

Improperia . . 15604 9. 15606 8d. 16198 59.60. 16235. 16699 69. 

17477. 

Improperium exspectavit 15641. 15791 sa. 15942 4f 

Im Traume 165*5 

Im Traume kam es einst mich an 16430 12. 13 

In adoratione nostra 15843 

Incantesimi (gl') disciolti. (Dr. mus.) 16896 

In civitate Domini 1 5 6 1 3 23 

Inclytae sanctae virginis Catharinae 16700 80. 16705 27 

In convertendo 16206 is. 17329. 17355 

IX. 24 370 

In costanza e che pretendi 16 749 8 

Indebolisce e tramortisce 16248 15 

In Deo speravit cor meum 15891 5 

In dulci iubilo 16746 is 

In exitu Israel de Aegypto . .159412. 162066.12. 166315. 17352. 

17465. 

Ingegno (1') a sorte 16032 

Ingemuit Susanna 15613 12 

Ingressus est eques Pharao 16226 

In hac cruce 16700 cy 

In ictu oculi 16698 27 

In illo tempore egressus Jesus 16700 04 

Inimico generoso. (Dr. mus.) 17200 

In manibus portabunt 15791 4c 

In manus tuas, Domine 1620227. 1620723. 16700 8 

In medio umbrae mortis 15948 11 

In me transierunt 16704 34 

In mitten unser lebens zeit 16704 32 

In monte oliveti . .15614i. 15814i. 15875i.4. 15877i. 15927i. 

15942sb. 1619822. 16700i36a. 

Innocentes pro Christo infantes 16700 12 

Innocenza di santa Eufemia. (Or.) 17098 

In nomine Jesu 15942 6a 

In odorem unguentorum 15629 11 

In omnem terram 156045c. 159265. 162684. 16439 

In paradisum deducant te 16196 29. 16205 27 

In principio erat verbum 1573040. 15941 1. 16204u 

In questo paradiso felice 1705148 

In supremae nocte coenae 16269 19 

In te, Domine, speravi . . . . 15730 8. 15788 2. 16206 28. 16339. 

163702. 163712. 163722. 16428. 166262. 166462. 166492. 

1670«4i. 1670440. 1670835. 17328. 17358. 17462—17464. 

Intellige clamorem 15791 5e 

Intende voci orationis 158208. 16081 

lnterciso. (Or.) 17073. 17074 

Interludium 16426 2 

Intermezzo. (Intermedium, Intermedio) . .16038. 16316 1. 165545—8. 

9b. 10. 11. 14. 18. 19. 23. 24 b.25b. 16916. 

In te speravi Domine 16080 

Introductio. (Introduction, Introduzione = Instr.) . . 16171. 16426 2. 

16548. 16828. 
Introductio (Introduction, Introduzione = Opus dram.) . .16303. 16314. 

16527. 16754. 16864. 16865. 16867. 16882. 16900. 16907. 

Introduxit me rex in cellam 16700 102 

Introibo ad altare Dei 15791 2e 

Introitus; (pars missae) . . . 15501 v. 155094. 15510i. 15791ia— ya. 

159424a.5a.6a. 15943 ia. 15947 i.9.io. 161985.8.11. 16202. 

1620315. 16204n. 16207 4.6.7.25. 16638. 371 

Inveni David 16268 12 

Inventionstrompette (Weidingersche) 15750 

Invictus heros numinis 15682 

Invitatorium . . . 15765. 15795 1-3. 15815 2. 15816 2. 16196 4. 

16203i. 162041.23. 16205 3. 

Invocabit me 15791 4. 

Joaz. (Or.) 170517.38. 17129. 17130 

Joconde. (Dr. mus.) 16164 

Joko. (Ball.) 16807 

Io lo so, perche 1679899 

Io mi son giovinetta 15807 57 

Io non so 15599. 1679867 

Io piango e peno 15931 4a 

Ioseph, fili David 16269 11 

Joseph, lieber Joseph mein 16704 13 

Io son quel pellegrino 17033 3 

Io ti credo 1679836 

Ipermnestra. (Dr. mus.) 17285. 17286 1 

Iphide greca. (Dr. mus.) 16850 

Iphigenie in Tauris 16178 

Ira eterna 16798 93 

Irrlicht (das). (Dr. mus.) 16521 

Isacco, figura del redentore. (Or.) 17088 

Isicratea. (Dr. mus.) 17236. 17237 

Isis. (Dr. mus.) 16798 48 

Ismaelle. (Or.) 17056. 17057 

Isola disabitata (1'). (Dr. mus.) 16612 

Israeliten in der Wiiste. (Or.) 16468. 17205 

Issipile. (Dr. mus.) 17240. 17241 

Iste confessor . . 1550735.36. 1580731. 16062. 1619337. 1619724. 

1619936.37. 1626922. 1652312. 1670938. 17429. 17433. 

Iste est sanctus, qui contempsit 17385 

Iste sanctus pro lege 156295. 16250. 17396 

Isti, qui amicti sunt 17382 

Istro ossequioso 16905 

Ist schoni galanti 16003 11 

Jubel-Marsch 15592 

Jubelsymphonie 15540 

Iubilate, cantate, ridete 16775 

Iubilate Deo omnis terra . . 1561330. 1579l3c. 15991. 16073. 

16074. 162673. 1669967. 1670086. 16703 23.28.33. 

Iubilus s. Bernardi 15607 5. 16267 6 

Iudas mercator pessimus . . 156145. 158142. 158752.5. 15877i. 

159275. I5942sc. 1619827. 16700i36e. 

Iudica me Deus 1579l8a. 1669959 

Jiingst sass im dunklen Tanngebiisch 16575 

Julo Ascanio. (Dr. mus.) 17247. 17248 

Junge Grafin (die). (Dr. mus.) 16176 

24* 372 

Iusti sunt triumphatores 16 70551 

Iustitiae Domini 15791 ea. 15886 13. 16075 

Iustorum animae 15604of. 15971. 16268n 

Iustorum est enim regnum 16248 22 

Iustum deduxit Dominus 17386 

Karlll. (Dr.) 16554i7 

Kaufmann (der) von Venedig. (Dr.) 16554 24 

Klange der Andacht 16727 

Klage 15567 

Kleine Ahrenleserin (die). (Dr. mus.) 16175 

Kleine Matrose (der). (Dr. mus.) 15520 

Kleiue Schone, kiisse mich 16600 11 

Konig Ottokars Gliick und Ende. (Dr.) 16554 2 

Konnt' ich mein Liebchen kaufen 16600 6 

Komm, du edles Wort 15532i.8 

Komm, holde Schdne 16788 

Komm, holdeste der Schonen 16572 

Komm', Liebchen 16554 16 

Komm, lieber Mai und mache 16600 7 

Kommt her, und schaut 15938 4 

Kommt herzu 15562 

Koronazasi induld 15521 

Kosak (der) und der Freiwillige. (Dr. mus.) 17025 

Kiihers Friihlingslied 16554 if 

Kiihreigen (Kiihreihen, Kuhreigen) 16554 lb.c.f 

Kwodo mole olom 15522 3 

Kyrie, v. Missa. 

La cetra. (= Concerti.) . . 15996 

Lachen wiir, so viel wiir konnen 16003 12 

La ci darem la mano 16789 

La concordia della Virtii e della Fortuna. (Dr. mus.) .... 16009 

Lacrime (le) di s. Pietro. (Or.) 16914 

L' adorata sua belta 1593 l4c 

Laetabundus exultet 15947 12 a 

Laetamini in Deo, coelites 15736 

Laetamini in Domino 15604 5e. 16268 9 

Laetare Jerusalem 15791 7a. 1670437 

Laetatus sum . . . . 156374. 15688. 15753. 15760. 1579l7b. 

15809 2. 1620614. 162437. 16342. 16343. 166915. 16704&. 

16780. 16972. 17329. 17348. 17349. 17378. 17430. 

17453. 17454. 17468. 

Laetemur omnes .16076 

Laetus hyperbolaeam volet 16700 42 

Laeva eius sub capite meo 16700 103 

La forza dell' amicizia. (Dr. mus.) 17112 

Lagrime piii giuste di tutte le lagrime. (Or.) 16022 

La Juliane. (Instr.) 15961 

L' alma rimate 15931 4b 373 

Lamentationes Jeremiae 15605.5. 15769. 166976. 

16700ui-i44. 16721—16723. 

La mia fede 16787 i 

La natura e troppo 16798 73 

La, nel Arabe selve 16308 2 

Lanterna (la) di Diogene. (Dr. mus.) 16892 

Lanzknechtenlied 16554 22 

Lapidabant Stephanuni 16699 29. 1670420 

La pieta contrastata. (Or.) 16541 

Lasciate di bacciar 16798 58 

La speranza 16798 84 

L'aspro tormento 15931 1» 

Lasst uns in unserer Noth 15559 

Lauda anima mea Doruinum 16078. 1620624. 17379 

Lauda Jerusalem . . 15687. 158092. 16206i6. 16243;'. 16691?. 

167088. 16963—16965. 17329. 17378. 17379. 17430. 

17450—17452. 
Lauda mater ecclesia . . . 15807 20. 16197 17. 16697 so. 16709 25 
Lauda Sion . . 15947 i2g. 16104. 16202 6.8. 16207.5.8. 16642 1.2. 

167059. 17341. 

Laudate coeli 15926 3 

Laudate Dominum de coelis . .156098. 1573039. 16697 2h. 16700129 
Laudate Dominum in sanctis eius . . 15730i3. 15927. 167033.22. 

17326. 

Laudate Dominum omnes gentes . .15568. 157845. 15808. 15809 1. 

158902. 15921. 159434P-q. 16047. 1619883.84. 166914. 

166972b. 1669965. 167032. 167085.14. 16966 — 16968. 

16990. 17373. 17379. 17429. 17441 — 17447. 17466. 

17467. 
Laudate Dominum, quoniam benignus est . . . 15791 7a. 16206 5.13.25. 

16643 2. 

Laudate eum in sanctis eius 1594122 

Laudate nomen eius 16700 86 

Laudate pueri Dominum .... 15543. 15547. 15571. 15688. 

15689. 157844. 15808. 15809 1. 15817. 15987. 15998. 

16050. 16065. 162064.il. 162436. 16415—16417. 165562. 

166314, 16653. 16672. 166913. 1669963. 167084.13. 

16743. 16784. 16961. 16962. 16990. 17329. 17356. 

17357. 17371. 17373—17378. 17415—17426. 17429. 

17430. 17471. 

Laudemus virum gloriosum 16077 

Laude sacra 16248 

Laudes Mariae resonas 15719 

Laudibus summis 1580737. 1670930 

Laurentius, bonum opus 15604 3b 

Laurindo, il colpo e fatto 16546 4 

Lectiones in off. defunctorum . 15642. 15690. 17338. 17448. 17449 
Leonida in Tegea. (Dr. mus.) 15599 374 Le retour du (au) village. (Dr. raus.) 
Le rise di Democrito. (Dr. mus.) 
Les Horaces. (Dr. mus.) 
Les Indes galantes. (Dr. mus.) 

Les songes funestes 

Les talents lyriques. (Dr. mus.) . 

Leucippe. (Dr. mus.) .... 

Levavi oculas meo in montes . 

Liebc findet ihre Wege. (Dr.) 

Liebe kennt kein Gebot 

Lieben Briider, tapfer, bieder . 

Libera me, Domine, de morte. . 16196 1 

166412.4. 16658. 16810. 
Libera me, Domine, de viis .... 
Liberalita, di Numa Pompilio. (Dr. mus.) 
Lieblicher Knab', ich wiege singend dich 
Lieb (die) iiberwindet alles. (Dr. mus.) 
Lieb' und Freundschaft geben uns 
Lied v. Cantiones. 

Limbo (il) aperto. (Or.) 

L' iunocenza illesa dal tradimento. (Or.) 

List und Liebe. (Dr.) 

Litaniae de venerabili sacramento 

Litaniae lauretanae . . . 15631. 15691 

15790 5. 15835. 15838i.2. 15887. 

16651. 1669724.25. 16731. 16988. 

17469. 17470. 
Litaniae omnium sanctorum . . 15943 41. 7.22.28. 16205 16.20. 26. 1619616. 1620515. 
17245. em 1597.9 

16015 

15953 

15995 

1679843 

15995 

16857 

16644 3 

16554 26 

16160 

16461 

16355. 

16591 2 

17246 

16792 

16025 

16571 16202 9. 
—15696. 
15922. 
16989 . . . 16309 
. . . 16002 
. . . 1655415 
17327. 17475 
15741. 15767. 
16052. 16206 37. 
17361—17368. 1619881. 16632. 16690 Liturgische Gesange 15522 

Livia. (Dr. mus.) 17153. 17154 

Lobe, danke meine Seele 15532 11.15 

Lob Gottes, feierliches 15754 

Lobt den grossen Gott 15561 

Locandiera, (la). (Dr. mus.) 16179 

Locus iste a Deo factus est 15649 

Lodi a Dio 15927 

Lodoiska. (Dr. mus.) 16554 ie 

Lost ab vom Stamm das Epheulaub 16593 

L'onda dal mar divisa 17033 12 

Loquebantur variis linguis 15840 2 

L'orme sanguigne 16248 1 

Luci belle 16798 68 

Luci belle, non tanto 16749 14 

Lucis creator optime . . . 155078. 158076. 161938. 16197i3. 
16199 7. 16523 7. 16697 35. 16709 7. 17435. 17455. 

Lucio Papirio. (Dr. mus.) 1705139 

Lumen ad revelationem gentium 16202 23. 16207 17 

Luminoso pianeta 16308 1 375 Lungi nembi 16798 55 

Lutto (il) del' universo. (Or.) 16899 

Lux aeterna luceat 15948 n 

Lux perpetua lucebit 16268 16 

Lyrae, plectra, plaudite, canite 16781 

Ma bandon 1679856 

Macbeth. (Tragoedia.) 16745 

Machet die Thore weit 15532 i.i 

Ma con quel piatto 16546 12 

Maddalena a piedi di Christo. (Or.) 17101. 17102 

Madrigal*) 15792 3. 15807 57. 165894. 17032 

Magbe (le) di Tessaglia. (Dr. mus.) 16873 

Magi videntes stellam 15629 15 

Magna est gloria 16699 64 

Magna et mirabilia 16436 

Magnanimita di Marco Fabrizio. (Dr. mus.) 16017 

Magne pater Augustine 15807 36. 16709 29. 

Magni parentis regius heres. (Dr. mus.) 16285 

15525. 15546. 15557. 15608 4-6. 156113-5. 

15697. 15698. 15726—15728. 15766. 15784e.8. 158092. 

158217. 15890i. 15917. 159427c.a. 15943 2b. 3s .t.4s. 15972. 

15983. 16045. 161963. 16198 17.39.63.86. 16202i4. 162052. 

162067.26. 16230. 16231. 16243 10.11. 16245. 166316. 

16644 6. 16668. 16699 70-72. 16701 1-100. 16708 9.15-33.43. 

16758. 16759. 16761. 16762. 16969 — 16971. 16992. 

17372. 17373—17379. 17429. 17430. Magnificat Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Magn 
Ma»n 17329. 
17465. 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 
ficat super 17354. Alma real 1670158 

Amor ecco colei 1670187 

Ancor che coi partire 16 701 4 

Aria d'un sonetto 1670160 

Aurora lucis rutilat 16701 100 

Beau le cbristal 16701 18 

Benedicta es regina coelorum 1670192 

Dalle belle contrade 1670148 

De sus la marche d'Arras 1670162 

Deus in adiutorium meum 1670189 

Dies est laetitiae 16701 8i 

D' ogni gratia e d'amor 1670186 

Ecco ch'io lasso 1670172 

Erano i capei d'oro 1670153 

Haec est vera fraternitas 15608 5 

Helas, lay sans merci 1670154 

II est jour 16701 8 

Judica Domine 15608 4 

Las jay n' irais plus 1670133 *) Vide etiam: Cantiones italicae profani generis. 376 

Magnificat super: Margot laboure les vignes 1670122 

Magnificat super: Mays qui pourroit 1670173 

Magnificat super: Memor esto 1670107 

Magnificat super: Mort e fortune 1670136 

Magnificat super: 0, che vezzosa aurora 1670170 

Magnificat super: Omnis enim homo 1670164 

Magnificat super: Omnis homo primum bonum vinum .... 1670179 

Magnificat super: s'io petessi, donna 16701 i 

Magnificat super: Praeter rerum seriem 1670168 

Magnificat super: Quando lieta sperai 16701 76 

Magnificat super: Quanti mille anni 1670171 

Magnificat super: Recordare Jesu pie 1670185 

Magnificat super: S'io credessi 16701 n 

Magnificat super: S'io esca vino 1670188 

Magnificat super: Si par sohait 16701 i 

Magnificat super: Si vous estes ma mye 1670183 

Magnificat super: Susanne un jour 1670163 

Magnificat super: Tant vous allez doulce Guillemette . . . . 1670182 

Magnificat super: Tres pueri 15608 6 

Magnificat super: Ultimi miei sospiri 1670169 

Magnificat super: Vergine bella 1670129 

Magnificat super: Vola, vola, pensier 1670159 

Magnificat super: Vous perdes temps 1670152 

Magnus Dominus et laudabilis 158869 

Mandatum novum do vobis 16220 l 

Mandina amabile 16524 6 

Manducaverunt . 1579l3e 

Mane nobiscum 15613 7 

Manifesto vobis virtutem 16700 90 

Manum suam aperuit 16269 u 

Manus tuae Domine 16700 120 

Manus tuae fecerunt me. (= ps. 118, Jod.) . . 15730 26.36.42. 17338. 

17448. 17449. 

Ma quelle sfere insulta 16689 8 

Marche v. Marsch. 
Marcia v. Marsch. 

Maria die zart Jungfrau 16704 12 

Maria gustum sentio 15708 

Maria lebbrosa. (Or.) 17309. 17310 

Maria Magdalena. (Or.) 16010 

Maria Magdalenae 15608 7.8. 11. 

Maria virgo coelos ascendit 16699 43 

Marienne. (Dr.) 16916 

Marsch . . . . 15521. 15538. 15555. 15588. 16459. 16461. 

165544.iu.i5a.i7.20.23.25a.c. 16710. 167122.3. 16715. 16717. 

16718. 16734. 16735. 167873.4. 1679834.35. 16809. 17002. 

17004. 17008. 17022. 

Martirio (il) de'Machabei. (Or.) 17077. 17078 377 

Martirio (il) di s. Lorenzo. (Or.) 1705142 

Martirio (il) di s. Terenziano (Or.) . . . 17051 50. 17093. 17094 

Mascherata (la) per musica. (Dr. mus.) 16911 

Mater facta sed intacta, v. Omni dic dic Mariae. 

Matrimonio per sussurro. (Dr. mus.) 16509 

Matten, lebt wohl 16554 u 

Medea und Jason. (Dr.) 16840 

Meditabor in mandatis 1579l5d 

Meglio saria sul lido 1705154 

Mein Glaube 16787 1.2 

Mein Gott, ich schame mich 1 5532 11. 21 

Mein Held, mein Gideon 17005 

Mein Kind verwirff die Zucht 15532n.23 

Meiu Wille lieget dir zu FiiBcn 15532i.4 

Meleagro. (Dr. mus.) 17175. 17176. 17224. 17225 

Mulodiae hymnorum 15645 

Melodramaticus concentus 16794 

Memento Domine David . . . .15699. 15700. 15724. 16206 19. 

162435. 

Memento mei Deus 16196 10. 16205 9 

Memor esto verbi tui 16699 3 

Memorie (le) dolorose. (Or.) 16915 

Memorie si presaghe 16689 13 

Menuctto . . . 15646. 15650. 15661. 15662. 15664. 15666. 

16597. 16742. 16798 38.39.52.54. 16919. 16920. 16923— 

16925. 16928. 16957. 16958. 

Mensis augusti 15807 44 

Men si tema il velen d'angue 1705138 

Meride e Selinunte. (Dr. mus.) 17051 9 

Messa v. Missa. 
Messe v. Missa. 

Messias, Sother, Emanuel 1594121 

Mia diletta ama 16003 2 

Mia figlia con Chamiro? 16546 7 

Mihi autem nimis 16268 g 

Mille volte, mio tesoro 16579 

Million dausent coups 16023 9 

Mi promette 16798 G8 

Mirabilis Deus in sanctis suis 15886 11 

Mira ch'ei langue 16248 3 

Miris modis 15507»4. 1619324. 1619923 

Mi scacci sdegnato 17033 8 

Miseremini mei 15941 10 

Misercre mei Deus . . 15519. 15572. 15604. 15607 1.4. 156094. 

15627i.2. 15640. 15651. 15701. 15749. 15759. 15761. 

15778. 15779. 157962. 15813. 15849. 15910. 159262. 

159478. 1619819. 16219. 162222. 16251. 16263. 16617. 378 16679. 16697ia.5. 1669821. 16700 uoa-a. 1670430. 16765. 

16815. 16931. 17317. 

Miserere mei, Domine 16107. 1670834 

Miserere mihi, Domine 15619 1. 16202 25. 16207 21 

Miserere nostri, Domine 15797i 

Miserere nostrum 16700 2s 

Misericordias Domini 16703 35 Missa et missae partes ordinariae 15510i. 15513 
15573—15576. 
i-4. 15603i. 
1562812. 15653. 
15758. 15762. 
15789. 15790i-4. 

46—56.58.59. 15810. 15524. 
15584i.2. 
156073. 
15657. 
15768. 
15801. 
15818. 15501 i-ni. 15503. 15509 1.3.7. 
15530. 15542. 15549. 15556. 
15586. 15589. 15585i. 15586. 15589. 15602 
15616. 15617. 15620. 15624. 
15658. 15721. 15733. 15756 — 
15770. 15773. 15775. 15787. 
15802. 15804. 15805. 15807 
15822—15824. 15827. 15829. 
15836. 15850. 15852—15854. 15857—15873. 15878— 
15884. 15888. 15905. 15911. 15912. 15915. 15916. 
15919. 15924. 15930. 15933. 15934. 159424.5.6. 15943 
lb.c.e.g.^m.n.o. 15944. 15945. 15946 3-io. 15947 n. 15948 1-0. 
15950 2-4.6-15. 15951. 15959. 15970. 15980. 15984. 
15990. 15993. 15994. 16026. 16067. 16115—16120. 

16194. 16195i. 
16210i.3.5. 16131— 

16202 30. 

16224. 

16260. 

16449. 

16479. 

16506. 

16618. 

16652. 

16674. 16136. 

16208. 
16229. 
16262. 
16455. 
16489. 
16522. 
16623. 
16655. 
16678. 16233. 

16431. 
16456. 
16490. 
16532. 
16627. 
16656. 
16680. 16244. 

16432. 
16467. 
16492. 
16541. 
16628. 
16659. 
16687. 3. 16198 2.36.82. 

16214. 
16246. 
16434 
16469. 16200. 

16217. 16223. 

16247. 16249. 

16444-16446. 166981-4.6.13-20.22.23.25. 16702 1-12. 16495. 

16547. 

16630. 

16661. 
166932. 
167071- 16726. 

16756 3. 

16959. 

17031. 

17321. 

17473. 16728. 

16782. 
16994. 
17039— 
17323. 
17474. 16729. 16746 2.7.12-16. 
16790. 16824. 16825. 
16995 — 17001. 17007. 
17042. 17044. 17314. 
17324. 17332—17334. 16470. 
16500. 
16574. 
16645. 
16663. 
16695. 
16716 
16747. 
16831. 
17009. 
17315. 
17402 16 16478. 
16505. 
16592. 
16650. 
16671. 
16696. 
16720. 
16748. 
16832. 
17021. 
17318— 
17428. 

15944 i 
16067 Missa ad fugam 15606 3. 

Missa angeli custodis . 

Missa Benjamin 16119 

Missa Borromea 16707 

Missa brevis 15612 2. 15944 7. 17044 

Missa brevis solennitatis 16132 

Missa brevis super: Redactus surn ad nihilum 16630 

Missa brevis super : Suscipe deprecationem nostram 16457 

Missa brevium ultima 16999 379 

Missa (II.): Carolus Sextus, Eomanorum imperator et Hispanio- 

rum rex 16495 

Missa clementiae 15899 

Missa commemorationis 15897 

Missa confidentiae 16998 

Missa consolationis 15898 

Missa constantiae 16135 

Missa corporis Christi 16996 

Missa de beata virgine 15807 54. 15981 7 

Missa desiderii 15901 

Missa divini (!) Marcelli 16200 i 

Missa ferialis 16696 7.9 

Missa ferventis orationis 16116 

Missa gratiarum 15896 

Missa in coena Domini 16696 30 

Missa: Laetare 15902 

Missa matutina 16115 

Missa ]STelsonis 16478 

Missa papae Marcelli 15944 8 

Missa: Preces tibi, Domine, laudis offerimus 16995 

Missa pro defunctis v. Requiem. 

Missa reconvalescentiae 16997 

Missa refrigerii 15900 

Missa salamandra 15970 

Missa s. Amandi 16542 

Missa s. Caeciliae 15810 

Missa s. Caroli 15836. 16131. 16652 

Missa s. Francisci Seraphici 16455 

Missa s. Jacobi et Christophori 16432 

Missa s. Marci 17428 

Missa s. Theresiae 15919 

Missa sine nomine 15807.59. 159446. 167023.6 

Missa super: Ab austro veniet 16707 c 

Missa super: Ad regias agni dapes 16522 6 

Missa super: Ad te levavi oculos meos 15606. 5 

Missa super: Aeterna Christi munera 15612 i. 1580748 

Missa super: A la fontaine du prez 15615 5 

Missa super: A 1'ombre d'ung buissonet 16729 2 

Missa super: Amar donna 16696 18 

Missa super: Amor ecco colei 16696 33 

Missa super: Amorosi pensieri 159513 

Missa super: Aspice Domine 15948 4. 15950 3 

Missa super: Assumpta est 15610 4 

Missa super: Audi filia 15981 n 

Missa super: Audite me 16702 2 

Missa super: Ave praeclara 16195 3 

Missa super: Ave regina coelorum 162002 

Missa super: TJell' Amfitrit' 1669636 380 Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa 
Missa super 
sviper 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
sviper 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super 
super Benedicam Dominum .... 
: Benedicta es coelorum regina 

cantu Bomano 

Cara la vita mia 

Caro mea 

Certa fortiter 

Comme la turturelle .... 
Creator alme siderum .... 

Credidi, propter 

Cum tu omnipotens rector Olimpi 
Custodi nos Domine .... 
Da pacem, Domine 159465. Descendit angelus 

Deus in adiutorium 

Dictes maitraisse 

Dies mei sicut umbra 

Dissimulare 

Dixerunt discipuli 

Domine Dominus noster 15506 6. 

Domine ne longe facias 

Domine secundum actum meum 

Dont vient cela 

Ecce, ancilla Domini 

Ecce nunc benedicite 

Ecce sacerdos magnus 15807 51. 

Ego flos campi 

Emendemus 

Encore iray je jouer 

En espoir 

Entre vous filles 

Erano i capei d'oro 

Filiae Jerusalem 

Fit porta Christi pervia 

Fors seulment 

Frere Tibault 

Fuge perversum mundum 

Gabriel Archangelus 

Gaude lux donatione 

Gaudent in coelis 

Gris et tane 

Haec est vera fraternitas . . . 

Hodie Christus natus est 

Hodie completi sunt 

Iam Christus astra ascenderat . . . .156126. 

Jay mis mon cueur 

Jay veu le cerf du bois sailly 

Je suis desberitee 

Jesu nostra redemptio 15807 40. 16707 9 
15950H 
16233 
15951 5 
15615 3 
1669632 
15951 6 
15655 
1669616 
15951 2 
16522 
16522 
15891 
1669631 
16696 23 
16136 
15950 7 
15738 
1669634 
16627 
16696 26 
15506 8 
15739 2 
16696 28 
15945 6 
15950 e 
17473 
16729 5 
15615 l 
16696 20 
16707 5 
16194 
15506 
16729 
16696 
16117 
15945 
15615 
15623 
15950 8 
15608 i 
15610 i 
16707 8 
1580747 
1595015 
15950 4 
16696 3 
15944 2 381 Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
Missa super: 
16500 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super 
Missa super Jesus ist ein siisser Nani 16696 35 

In die tribulationis 16696 21 

In diluvio aquaruni multarum 15980 

Inviolata 15612 3. 15807 55 

Io mi son giovinetta 15807 57 

Io son ferito 159464. 16696 u 

Iste confessor 156125, 15807so 

Ite rime dolenti 16696 12 

Jubilate Deo 16702 1 

La bataille 15950 12 

La mayestre pietrae 166966 

Languir my fault 15615 6 

Las il fauldra 15950 9 

La, sol, fa, re, mi 15981 12 

Lauda Sion 15612 4. 15944 1 

Laudate Dominum 16696 2. 16707 4 

Le bergier 159485. 16696i9 

Le cucur fut mien 167293 

L'homme arme . . 15606 1. 15737. 15739. 15944 3. 

Locutus sum 16696 29 

Lyram, lyram pulset 15506 3 

Mille regretz 16195 1 

Misericorde 15615 8 

Mon cceur le recommanda a vous 159466 

Nasce la gioja mia 15611 1 

Nasce la pena mia 15946 7. 16194 2 

Omnes gentes 16707 u 

quam gloriosum est regnum 16224 

regem coeli 15807 52. 15945 5 

Ove chi posi 15506 5 

Oy me l'a dict 16696 4 

Pastores quidnam vidistis 15615 4 

Post modicum non videbitis me 16133 

Quaerite et invenietis 16628 

Qual donna attende a gloriosa fama 16696 15 

Quam pulchra es 15615 7 

Quando lieta sperai 15610 5. 15948 2 

Quemadmodum 15981 10 

Quid transitoria 16134 

Kepleatur os meum 15606 2 

Rex Babyloniae venit ad lacum 15506 4 

Sanctorum meritis 15807 49 

Scarco di doglia 16696 25 

Se la face ay pale 15739 1 

Servite Domino in timore 165224 

Si ambulavero 15606 6 

Sicut lilium inter spinas 156112 382 

Missa super: Sidus ex claro 16696 17 

Missa super: Si mieulx ne vient 16729 l 

Missa super: Siniile est regnum coelorum 16695 

Missa super: Si rore aeneo 16696 21 

Missa super: Spem in alium 15807 56. 15945 3 

Missa super: Susanne un giour 167073 

Missa super: Tityre tu patulae 15950 n 

Missa super: Tres pueri 15608 3 

Missa super: Triste depart 16696 22 

Missa super: Ultimi miei suspiri 159483 

Missa super: Ung iour 1'amant e 1' amie 15946 10. 16194 5 

Missa super: Veni, Domine, et noli tardare .... 155067. 15946 9 

Missa super: Veni in hortum meum 16696 13 

Missa super: Veni, sancte Spiritus 16522 l 

Missa super: Vias tuas, Domine, demonstra mihi 16522 2 

Missa super: Vinum bonum 16696 37 

Missa super: Virtute magna 15807 53. 15945 4 

Missa temperantiae 17000 

Missa: Tempus volat 17001 

Missa toni cuiusvis 15997 

Missa toni I 159444. 15945i. 15981 i 

Missa toni II 156113. 159812. 16627 

Missa toni III 15981 3 

Missa toni IV 156114. 15981 4 

Missa toni V 15981 5 

Missa toni VI 15981 c 

Missa toni VIII 15611 5 

Missa una ex duodecim 16120 

Missa venatorum 16696 s 

Mit Fried und Freud ich fahr 15535 

Mit Gottes Hiilf ist unser Fahrt 16502 

Mitridate. (Dr. mus.) 17051 14. 17142. 17143 

Mi trovano a languire 15931 2a 

Mittit ad virginem 16202 is. 16207 26 

Mogliera mia carissima 16546 l 

Moi seule au temple de memoire 15955 

Mondo (il) alla rovescia. (Dr. mus.) 16180 

Monstran le braccia sue 157923e 

Monte Casio (il). (Dr. mus.) 16869 

Moriro 16798 91 

Moro (il). (Dr. mus.) 16181 

Mort (la) d' Abel. (Bal.) 16564 

Morte e sepoltura di Christo. (Or.) . . . .1705152. 17120. 17121 

Mose preservato. (Or.) 1705149 

Motetto. (Motet, Motette, Motecta) . . . 15511. 15603 2-7. 15604 

5a-h.c7.11.12. 156068a-e. 156087. 15619. 15702 — 15720. 

15732. 15839. 15844. 158866. 15908. 15937. 15938. 

15946ii. 15968. 16053. 16068—16070. 16076. 16077. 383 

16085. 16094—16096. 16099. 16101. 16107. 16109. 

16110. 16121. 16122. 16128. 16129. 16140. 16226. 

16240. 16242. 16254. 16255. 16269. 16336. 16337. 

16356. 16357. 16484. 164923. 16568. 16618—16622. 

16624. 16699. 16700i-i35. 16703 — 16705. 16746. 16774. 

16775. 16781. 16803. 16805. 16929. 16977. 17046. 

17380—17398. 

Mulier, quae erat in civitate 15713 

Mulieres sedentes 16198 77 

Munde, vale 16218 l 

Musica da camera, v. Drama musicum. 

Mysteria gaudiosa B. M. V 16756 

Mysterium 16427 

Nackspiel, v. Praeludia. 

Narcisso. (Dr. mus.) 16005 

Narcisso al fonte. (Dr. mus.) 16725 

Natale (il) di Mineva Tritonia. (Dr. mus.) .... 17146. 17147 

Ne avertas faciem 15942 6e 

Neger, die. (Dr. mus.) 16182 

Negli eccessi 16798 102 

Ne longe facias 15791 9a 

Ne recorderis peccata mea 15948io. 16196 12.27. 16205n.25 

Nesciens mater virgo 15941 29 

Nettuno e Flora festeggianti. (Dr. mus.) 16525 

Neue sckachen soner Kunst 16004 6 

Neue Sonntagskind (das). (Dr. mus.) 16804 1 

Ne vous soit etrange 15792 5c 

Nickts ist scklauer als die Liebe 16600 5 

Nigra sum sed formosa 16700 93 

NisiDominus. . . 15722. 158092. 15821i. 16206 15. 16344— 

16346. 166916. 167087. 16972—16974. 17329. 17372. 

17378. 17401. 17430. 

Nisi ego abiero 16 700 u. 121 

Nitocri. (Dr. mus.) 170512.3 

Nobis datus, nobis natus, Deus noster cibus fit 17341 

Nobis natus est kodie 16195 6 

Non dovria, cki impera e regge 1705123 

Non e gia la lontananza 16798103 

Nonetto 15976 

Non erat illi similis 15781 2 

Non est in vita amara pax sincera 16619 

Non nobis Domine 15786 3. 15841 

No, non turbarti, Nice 16569 

No, non v' e piu barbaro 16442 

No, non voglio, se devo 16749 16 

Non piii di fiori 16524 4 

Non si tardi a dir! 16023 6 

Non so frenare il pianto 17033 9 384 

Non teinere, amato 16524 5 

Non vogl' arder d'una face 16004 12 

Nos autem gloriari 15942 5a. 15943 u 

Notas facite 16699 62 

Notturno. (Nocturne.) 16499. 16838 

Notus in Judaea Deus 15730 2 

Nozze d'Aurora. (Dr. mus.) 17262. 17263 

Nozze (le) d' Ercole e d' Ebe 16791 

Nozze (le) di Figaro. (Dr. mus.) 16566 

Nulla bada destrier generoso 17051 2G 

Numa Pompilio. (Dr. mus.) 16558 

Nume dell'alte sfere 16582 

Numquid Sion 16700 30 

Nun bin ich trostlos 15938 8 

Nuuc dimittis servum . . . 15613i. 157886. 1620224. 1620632. 

1620724. 16341. 163706. 163716. 163726. 16428. 16646e. 

166496. 16697io-i2. 1669953. 16700i34. 1670839. 16760. 

17328. 17360. 17462—17464. 

Nunc dimittis super: Come hauran fin 16697 10 

Nunc dimittis super: Heu mihi, Domine 16697 1.3 

Nunc dimittis super: Io son si stanco 16697 15 

Nunc dimittis super: Oculi mei semper ad Dominum . . . . 16697 16 

Nune dimittis super: S'el mio sempre per voi 16697 11 

Nunc dimittis toni IV 16697 12 

Nunc iuvat celsi 15807 43 

Nundinae deorum, labore omnia vendentium. (Dr. mus.) . . . 16903 

Nun griiss dich Gott 15792 8 

Nun ist sie Dein • . . 16430 s 

Nun kommt die grosse Martenvoche 15532 1.12 

Nunquam ira nunquam dira, v. Omni die dic Hariae. 

Nun will ich zu Bette gehen 16172 2 

Nuntium vobis fero 16 704 14 

Nuptiae factae sunt 16805 

O acerbum spectaculum 16427 4 

O admirabile commercium 15704. 16699 11 

O altitudo divitiarum 15716 

O Antoni eremita 16699 13 

O beata et gloriosa trinitas 16699 is. 16705 s 

O beatum pontincem 16699 27. 16705 25 

O beatum virum 16699 25 

Oben aus und nirgend an 16003 10 

Ob ich morgen leben werde 15966 n 

O bone Jesu exaudi me 1669961. 16700i3o. 1670424 

O bone Jesu illumina oculos 16704 22 

Obsecro, Domine 15613 5 

Obsecro vos, fratres 16703 4 

Occhi, che vi fissate nel sole 17051 21 

Oculi mei 1579l6a 385 

Oda (Ode, Fest-Ode etc.) 17005 

di mia luce 16689 7 

di quest' alma 16822 

doctor egregie 16697 49 

doctor optime ecclesiae 16269 12 

Domine Jesu Christe 16699 44 

Oesterreichs Dank und Wunsch 16504 2 

Ofelicete.. .... 16003 6 

O felix Eonia 16709 24 

Offerentur regi virgines 16268 14 

Offertorium (pars missae) . . . 15501 v. 15503. 155094. 15604 7e. 

156355. 15638. 15639. 15721. 15736. 15763. 15777. 

15783. 15786i.3.5.6. 15791ia-9a. 15797 1.8. 15798. 

15820i-8. 15828. 15830. 15832. 15837. 158405. 15841 

—15843. 15845. 15846. 15886 1-5. t-m. 15942 4f. 5« Ge. 

15943if. 159479.10. 15971. 16041. 16066. 16073. 16074. 

16075. 16078. 16080 — 16084. 16086—16093. 16097. 

16098. 16100. 16108. 16111—16114. 16123—16127. 

16130. 16196 30.32. 16198 7.io.i3.36. 162104. 16267 1-3.5. 

16268. 16354. 16436. 16441. 16625. 16633, 16643i-3. 

16673. 16675—16677. 16688. 1669825.27. 16737. 16766. 

16816. 16976. 17009. 17029. 17341. 17342. 
Officia . . . 15510ii. 15815. 15816. 15942. 15943. 15947 9. 

16196. 16198. 16203—16205. 

Officium natiyitatis Domini 15765 

O florens rosa 15941 12 

O gloriosa domina 16 705 46 

Oh che bei frutti 16546 10 

Oh del mio cor, che struggesi 16754 

O heiligwerther Geist 15532 11.1 

Oh me tapino 16546 17 

O Iesu mi dulcissime 16218 2 

O Iesu te invocamus 15786 4 

O ignis coelestis, o gratiae testis 17388 

Olimpiade. (Dr. mus.) 17164. 17165. 17299 

O lux beata trinitas 158077. 1669734. 16709 6 

O lux et decus Hispauiae 16700 81. 16705 16 

O magnum divini amoris opus 16774 

O magnum mysterium .... 15720. 157654a. 158159. 158169. 

162038. 16204s. 16699 41. 

O Maria mitis 15941 13 

Ombre meste, agitate 17045 

O miracula, spectacula 16756 4 

Omnes araici mei .... 15614 10. 158144. 15876 1.4. 158772. 

15927io. 1594331». 1619841. 16700i37a. 

Omnes de Saba venient 16437 

Omnes gentes plaudite . . 15947i2e. 1624213. 16269i7. 16700123. 

1670315. 
IX. 25 386 

Omnes laudent unde gaudent, v. Orani die dic Mariae. 

Oninia, quae fecisti 15947 1 

Omni die dic Mariae 16399 — 16407 

Omnipotens sempiterne Deus 1G700 87. 16705 19 

Omnia terra adoret . . 17397 

oliva fructifera 16556 l 

Opera (Oper, Opera), v. Drama musicum. 

Opus dramaticum sine titulo 16908 

Operette, v. Drama musicum. 

profunditatem divitiarum 15613 19 

pulcherrinia mulierum 1594131 

quam metuendus est locus 166994. 1670529 

quam suavis est 15604i2. 15714. 15937. 16269 l 

quantus luctus hominum 16700c 

Oracolo (1') d'amore. (Dr. mus.) 16297 

Oracolo del Fato. (Dr. mus.) 17253. 17278. 17279 

Oratorio della madonna de sette dolori 17084 

Oratorio della vita humana 16528 

Oratorio delli sette maggiori dolori della Vergine 16904 

Oratorio di Giuditta 16274. 16557 

Oratorio di s. Elena 16020 

Oratorio di s. Ermenegildo 16012 

Oratorio di santa Orsola 16906 

Oratorium. (Germanice.) .... 15742. 15745. 15746. 16464. 

16468. 16529. 16537. 16797. 16897. 17012. 17205. 

Oratorium. (Italice.) . . 15529. 15630. 15659. 15913. 16002. 

16007. 16010. 16020—16022. 16270. 1-6272—16275. 

16277. 16292—16295. 16309. 16422. 16423. 16528. 

16541. 16557. 16561. 16585. 16596. 16741. 16844. 

16847. 16848. 16852. 16859. 16866. 16878. 16888. 

16891. 16899. 16904. ' 16906. 16912. 16914. 16915. 

17028. 17052. 17054—17096. 17098—17106. 17114— 

17135. 17300—17313. 

Oratorium sacrum de s. Josepho 16585 

Oratorium sacrum de fuga in Aegyptum 16585 

Oravi Deum meum 16108. 17009 

Orchestra. (Opera instruinentis solis aptata.) . . . 15521. 15522 n.i. 2. 

15538. 15540. 15550. 15566. 15580—15582. 15588. 

15592. 15593. 15646—15648. 15650. 15660—15666. 

15734. 15735. 15750. 15754. 15939. 15940. 15954. 

15956—15958. 15960. 15966?. 15967. 15969. 15976. 

15995. 15996. 16170. 16318. 16465. 16473. 16494. 

16524i-3. 16554. 16581. 16588. 16594. 165994. 16706. 

167122.3. 16714. 16717. 16718. 16744. 16745. 16793. 

16794. 16800. 16807. 16809. 16811. 16819. 16827. 

16833. 16838. 16918—16928. 16930. 16932. 16933. 

16935—16958. 17002—17004. 17008. 17037. 

Ore (le) postmeridiane di Parnasso. (Dr. mus.) 16871 387 

Orfeo ed Euridice. (Dr. mus.) .... 17051 20.41. 17231. 17232 
Organum. (Opera organo solo, vel organo pluribus instrumentis cou- 

cinentibus aptata.) . . . 15528. 15539. 15566. 15730 11. 

15894. 16550. 16662. 16727. 17034i.2. 

Orietur stella ex Jacob 16700 48 

Orlando generoso. (Dr. mus.) 16798 47 

Ornaverunt faciem templi 16703 15 

Ornospade. (Dr. mus.) 17140. 17141 

O sacrum convivium . . 15604Gaii. 156287.9. 159375. 162692. 

166995. 16705io. 

O salutaris hostia 159372. 15975. 17046 

O sancte praesul jSTicolae 16700 ss. 16704 7 

Osanna, filio David 15839. 15942i. 16198 1 

Or sanno i ribelli 1705128 

O schlafe siiss, mein holdes Kind 15541. 16738 

Osculetur me osculo 16700 91 

O serve bone, euge, iubila 15781 1 

O singulare praesidium 16700si. 16705i6 

Ossequio (1') fra gli amori 16917 

O stelle dich, ISTarciss, doch morgen 15966 16 

Othello. (Trag.) 16554 s 

Ouverture 15531. 15939. 16009. 16524 1. 16554 ia. 

2.3.7.9a.iia. 16581. 16745. 16793. 16798 4i. 43-52.54. 17003. 

Ove, Linceo, t' ascondi 16440 

O vera, summa, sempiterna 16699 is. 16705 8 

virgo simul et mater 16700 62 

O virgo tristissima 15886 6 

O vos omnes, qui trausitis . . 1561423. 158148. 158742.5. 158773. 

1592723. 159434d. 1619870. 1624823. 16700i38e. 

Ozio pigro e neglitoso 16872i 

Pace, (la) fra. la Virtii e la Bellezza 16516 

Pace (la) tra i numi nella caduta di Troia 16296 

Pacifice loquebantur 15637 3 

Packe dich, du Bauernschlegel 16157 

Padre, sposa 17286 iib 

Pallade trionfante. (Dr. mus.) 170515. 17216. 17217 

Palmyra, regina di Persia. (Dr. mus.) 16183 

Panem coeli dedit 16269 o 

Pange lingua . . .1550716. 15628n. 15686. 15807i3. 16193i6. 

1619714. 16199H. 1626918. 16523,3. 16697 46. 16709 21. 

17437. 17481. 

Panis angelicus 15606 8 a 

Panis, quem ego dabo 16699 19 

Paradisi portae per te 15628 10 

Parafrasi del Christus . . . : 16826 

Paratur vobis mensa Domini 16269 4 

Parce mihi Domine 1670047. 17338. 17448. 17449 

25* 388 

Paria (der.) (Trag.) 165549. 13 

Paries quidem filium 1669915. 16704 8 

Partenope. (Dr. mus.) 17298 

Partenza (la) inaspettata 16607 

Partia (Partita, Partie, Parthie) 15935 

Passer iuvenit 15791 6e 

Passio Domini nostri J. Clir. .15764. 15776. 15780. 15942-td. 5d. 6d. 

1594331. 1619512. 16198 6.9.12.57. 16216. 17015vr. 

Passione di Christo. (Or.) 17100 

Passione di Gcsii Christo. (Or.) 16422 

Passione di Gesix Christo, nostro siguore. (Or.) . . . . . . 17296 

Passione di Gesii Christo, signor nostro. (Or.) 17131 

Pastor fido. (Dr. mus.) 16038. 16606 

Pastorale 16554 ig 

Pater manifestavi 162576 

Pater noster 15613 13. 1670074.123 

Pater peccavi 16240. 16704 35 

Pater, si non potest 1579l9e. 15942 4h 

Pater supcrni luminis . . . 1550723. 16059. 1619323. 1619922. 

1652315. 166973. 

Paucitas dicrum meorum 16700 43 

Pax vobis 1670090 

Pazienza di Socrate con duc moglie. (Dr. mus.) . . . 16036. 17144. 

17145. 

Pazzi (li) Abderitti. (Dr. mus.) 16863 

Peccantem me quotidie . . . 16195io. 16196u. 1620513. 166996. 

1670312. 1670441. 

Peccavi, Domine 16704 33 

Peccavimus cum patribus nostris 16700 61 

Peccavi super numerum 16110. 16269 1 

Peintre amoureux dc son niodcle. (Dr. mus.) 17331 

Pclerinaggio (il) delle Gratie all' oracolo Dodoneo. (Dr. mus.) . . 16031 

Penelope. (Dr. mus.) 1705112, 17110. 17226. 17227 

Pentimento (ll) di David. (Or.) 17075. 17076 

Percussit Saul mille 16703 16 

Perfice gressus meos 15638. 1579l2d. 16111. 16703 5 

Perira, perira! 16798 70 

Per labra nectar bibitur 15709 

Permettete 16798 37 

Per piaccr di mia vendetta 17051 13 

Per quel paterno amplesso 17033 2 

Per te, Dei genitrix 15891 s 

Per te mundus laetabundus, v. Omni die dic Mariae. 

Per vegnar con piu gloria 17051 20 

Petrus beatus 1580721. 1669751. 1670927 

Pia mater fons amoris 17384 

Pianeti (i) benigni 16035 o 389 Pien di giribilo ogni corc . 
Pieria. (Dr. mus.) .... 
Pietro (san) in Cesarea. (Or.) . 
Pigmalione in Cipro. (Dr. raus.) 
Pilade ed Oreste. (Dr. mus.) . 
Pilgerfahrt nach Mekka, v. Pilgrimme von 
Pilgrimme (die) von ilekka. (Dr. mus.) 
Piramo e Tisbe. (Dr. mus.) 
Pirrho. (Dr. mus. Mekka • 17243 16507 Piu caro tesauro 

Piu non empia, mie trombe famose 

Piii stravagante umor .... 

Placare Christe servulis . . 15507 28. 15685. 1619330 

1652331. 17439. 17440. 17483. 
Plange quasi virgo .... 1561421. 158147 

15927 21. 15943ii.. 1619867. 16700i3Sc 

Plaude tnrba angelica 

Plaudite Deo nostro 

Plaudite, sonat tuba 

Plausus et honores date 

Pleni sunt coeli 

Poeraetto dramatico, v. Drama musicum. 

Polyxena. (Dr. mus.) 

Pomo (il) d' oro. (Dr. mus.) 

Pompe (le) del Isfro. (Dr. mus.) 

Ponis nubem 

Popule meus . . . 156049. 156068.1. 159433n. 16235. 

17477. 

Populum humilem 

Populus eius et oves 

Postquam autem falso 

Post partum virgo inviolata 

Posuisti Domine . . . 

Potpourri 16711. 

Potum meum 

Power of music . 17254. 

Praecatus est Moyses 

Praeludia (Interludia, Postludia) . . .15750. 16727. 16798 

17. 18. 23. 26. 28. 30. -12. 16802. 17037. 

Praesta quaesumus 

Preces 15942 7e. 

Premio dell'onore. (Dr. mus.) 17293. 

Pretiosa in conspectu 

Prima lux surgens 

Primero es la honra. (Dr. mus.) 

Princeps gloriosissime, Miehael 15636 1. 

Principe generoso. (Dr. mus.) 

Profeta Elia, (Or.) 1705118 

17244 

17104 

16860 

17112 

1660012 
17261 
16289 
1679876 
1705127 
16546 6 
16199 29. 15874i.i. 158773. 

. . . . 16210 

. . . . 17383 

. . . . 17380 

. . . . 15842 

. . . . 16746 15978 
16885 
16302 
17389 
16699 69. 

16112 

1561330 

16699 51 

15634 

15629 3 

16807 

15942e g 

17255 

16113 

1.4.5.8.13. 

15629 7 
1619818 
17294 
1624215 
15807 42 
16586 
1670016. 
17199 
17065 Psalmi . 


15516. 


15543- 


-15545. 


15602 8. 


15604 2. 


15724. 


15727- 


15771. 


15778. 


15918. 


15921. 


15988. 


15991. 


16051. 


16065. 390 

Profezia (la) d'Eliseo. (Or.) 16295 

Profezie (le) evangeliche di Isaia. (Or.) 17122. 17123 

Profitentes unitateni 15947 m 

Proles de coelo prodiit . . . 1580789. 1619328. 1619927. 1670932 

Prologo. (Dr. mus.) 16551. 16916 

Prologo dell'opera d' Alcindo 16551 

Promesse (le) degli dei 16875 

Prometeo, (el). (Dr. mus.) 16910 

Prope est Dominus 15825 4 

Propter veritatem 15891 3 

Prosa 15501 vi. 15509 5 

Proteo sul Reno. (Dr. mus.) 16280 

Prova 1'inferno 15931 4e 

Prudente sentenza 16316 2 

15518. 15519. 155224.5. 15527. 15534. 

15547 15548. 15568—15572. 15591. 

15607 1.4. 15609. 15688. 15689. 15722— 

-15730. 15748. 15749. 15751. 15761. 

15779. 15784. 15813. 15817. 15821 1-5 

15928. 159412.3.22.25.34. 15946 12. 15982. 

15998. 16044. 16045. 16047. 16050. 
16093. 16094. 16198 14. 19. 21. 25.29. 33.37.40.44.48. 

52.64.68.72.76.83.84. 16203 3.7.11.16. 16204 3.7.11.18. 16205 1.4.8. 12. 17. 

16206 1-6.8-25.27-32.39.40. 16213. 16221. 16228. 16238. 

16243i-9. 16251. 16263. 16328—16330. 16338—16340. 

16342 — 16349. 16370 1-4. 16371 1-4. 16372 1-4. 16413. 

16415—16417. 16433. 16453. 16460. 16471. 16493. 

16496. 16536. 165562. 165913. 16617. 16629. 16631. 

16645. 16646. 16653. 16654. 16669. 16672. 16679. 

16691. 166971.2.5.64. 16698 21. 16700 uo. 16708 1-8.10-u. 

34-37. 16732. 16743. 16763—16765. 16776—16778. 16780. 

16783. 16784. 16795. 16796. 16815. 16931. 16961— 

16968. 16972—16974. 16991. 17019. 17317. 17325. 

17326. 17328. 17329. 17344—17353. 17355 — 17359. 17369 

— 17379. 17399. 17401. 17403—17427. 17431. 17432. 

17441—17447. 17450—17454. 17462—17468. 17471. 17472. 

Psiche. (Dr. mus.) 16006. 17230. 17264. 17265 

Pucefarbenen Schube (die). (Dr. mus.) 16481 

Pueri Hebraeorum 15942i.2. 161982.3. 1670038 

Puer natus est nobis 1594124. 16746 l 

Puer natus in Betlehem 161957 

Puer qui natus est 16699 20 

Pulcheria. (Dr. mus.) 17272. 17273 

Pulchra es, amica mea 16 700 lii 

Pulchra es, o Maria 16699 38 

Pulchrae sunt genae tuae 16700 96 

Pygmalion. (Dr.) 16841 

Quae aclmiranda res 157865 391 

Quae est ista, quae progreditur 16700 113 

Quai lamenti improvisi 16308 3 

Quam bonus Israel Deus 15730 5 

Quam dilecta tabernacula tua 16638 

Quam pulcbra es 15629 16. 159416. 16700 m 

Quam pulcbri sunt gressus 1669932. 167005.115. 1670543 

Quam suavis es Domine 15974 

Quamvis muta et polluta, v. Orani die dic Mariae. 

Quanti mercenarii 16704 35 

Quanto piii sei feroce con me 1705122 

Quant un cordier cordant 15792 od 

Quare fremuerunt gentes 15730 22. 16703 24 

Quare tristis es, anima mea 15792ia 

Quartetto. (Instr.) . . . 15956. 15960. 16170. 16524 3. 16531. 

16819. 

Quartetto. (Voc) 16524?. 16804 2.3. 

Quatuor, v. Quartetto. 

Q.uella serpe ch' e recisa 1705141 

Quemadniodum desiderat ee: . ' 15730 29 

Quem terra, pontus, sidera 16269 21 

Quem vidistis, pastores . . . 157653c 158157. 158167. 162036. 

162046. 

Quem virum aut beroa 17330 

Questa e l'ultima 16749 6 

Questa sola mercede 15931 6c 

Quest' e il gioco 16004 3 

Quia vidisti me 16704 10 

Qui bien se mire 15792 5 e 

Qui charitate accensus 15717 

Qui confidunt in Domino 15637 5. 15753. 15791 7c 

Quicunque Cbristum quaeritis . . . .15507 25. 15633 1. 1580722. 

1619325. 16199 24. 16333. 1669752. 1670928. 17495. 

Quid estis pusillanimes 15792 ib 

Quid babes Herodes 1670082 

Qui babitat in adiutorio . . 1573021. 157883. 159413. 1620229. 

1620629. 163703. 163713. 163723. 166463. 166493. 

1670836. 16728. 17359. 17462 — 17464. 

Qui Lazarum resuscitasti 16196 7.25. 16205 6.23. 16658 

Qui manducat meam carnem 16269 5 

Qui maris terrae 16704 15 

Qui me confessus fuerit 15629 9 

Quintetto. (Instr.) 16752 

Quintetto. (Yoc.) 16155 

Qui pascis inter lilia 16697 2:1 

Qui pius prudens 16697 28 

Quis ascendet 15628 4 

Qui sedes, Doniine 15825 3. 17340 

Qui sedes super Cherubim 15783 1 392 

Quis sicut Deus 16699 63 

Qui timetis Dominum 16803 

Qui v' e tutta 1' apparenza 16524 7 

Quocurnque loco fuero 16704 23 

Quodcumque in orbe . . . 1550717. 1619317. 1 6199 15. 17498 

Quodcumque ligaveris 1669939. 16705 13 

Quodcumque vinclis super terram 15807 u. 16709 8 

Quo fugio? quis me salvet? 15837 

Quoniam fortitudo mea 16704 40 

Quoniam iniquitatem cognosco 16441 

Quousque, Domine, stabis 15613 20 

Quo vulneratus insuper 15807 17 

Racchiudo nel seno un core 17051 17 

Raguaglio della Fama. (Dr. mus.) 16886 

Raoul de Crequi. (Bal.) . . 16565 

Rappresentazione sacra, v. Oi'atorium. 

Ratto (il) delle Sabine. (Dr. mus.) 16291 

Rauchfangkehrer (der). (Dr. mus.) 16518. 16611 

Ravvediti, mio core 16749 22 

Recessit pastor noster . . . 15614 22. 15814 s. 15874 2.5. 15877 3. 

15927 22. 159434a. 1619869. 16700i38a. 

Rccitativo 15599. 165245. 16546 11.12 

Recordare mei, Domine 16114 

Recordare virgo, mater 15886 8 

Recreationi (le) di Tempe (Dr. mus.) 16286 

Re del dolore. (Or.) 17116. 17117 

Redemptor orbis natus est . . 16202 19. 1620422. 16207 10. 16698 11 

Redende Gremalde, das. (Dr. mus.) '. . 16129 

Redenzione. (Or.) 17124 

Regem, cui omnia vivunt 161954. 16205 3 

Reges Tbarsis et iusulae 17395 

Regina coeli, laetare . . . 15833. 1619726. 16202io. 1620635. 

16350. 16684. 16697 so-85. 87. 16700 127. 16704 i-i—ie. 1670841. 

1670946. 17316. 17430. 

Regina (la) de Volscj. (Dr. mus.) 16029 

Regina mundi 16700 126 

Regis superni nuntia 15681. 16523 18 

Regna terrae 16703 26 

Reminiscere 15 791 5.1 

Rencontre imprevue. (Dr. mus.) 16507 

Requiem (et partes eius) . . 15587. 15603.8. 156044. 156064.7. 

15752. 15793. 15800. 15803. 15825.7.8. 15831. 15851. 

15855. 15885. 15923. 15948 11. 15965. 159819. 15988. 

15992. 16054. 16196 30. 31. 16205 28.29. 16225. 16591. 

16641i.3. 16647. 16658. 16664—16666. 16696n.27. 

1669827. 16766. 16934. 

Resonet in laudibus 16746 17 

Respice in me, Domine 16121 303 Eespondit Saulus 16704 27 

Eesponsoria . . . 15614. 15765. 15814. 158155.6. 7.9— n. 13. u. 
15874 — 15877. 15927. 15942sb.d.f. 15943 3b.a.f. 4b.a.f. 161954. 

16196 6—8. 10—12. 14—16. 21—22. 24—29. 1 6 1 9 8 1 . 18. 22—24. 26—28. 30—32. 41—43. 
45—47. 49—51. 65—67. 69—71. 73—75. 16203 4—6. 8—10. 12. 13. 16204 4—6. 8—10. 
12.13.15. 16205 5-7.9-11.13-16.19-26. 16267 7. 16355. 165912. 

166412.4. 16696i. 16700ise-i39. 16721. 16722. 16810. 

17482. 

Eesurrexi et adhuc tecum sum 16746 8 

Eesurrexit sicut dixit 16704 45 

Eevelabitur gloria 15826 i 

Eex gloriose martyrum . . . 15507.34. 15807 30. 1619336. 1619935. 

1669757. 16709 15. 

Eex Melchior, rex Caspar 16700 54 

Eex pacificus 16699.56 

Eex Salomon fecit templum 15947 i2h 

Eibelatevi, o pensieri 16749 24 

Eicco (il) d'un giorno. (Dr. mus.) 16609 

Eicercari 15926 6. 16560 

Eichard von Franken. (Dr.) 16554 22 

Eigaudon 16798 38. n 

Eimbomba, mia tromba 16589 3 

Eise (le) di Democrito. (Dr. mus.) 16279 

Eisvegliate, metalli sonori • . . 1705133 

Eitorno di Teseo 16867 

Eitorno di Tobia. (Or.) 16305. 17083. 17302. 17303 

Eivali concordi. (Dr. mus.) 

Eodogone. (Dr. mus.) 

Eoland. (Dr. mus.) 

Eoland, courez aux armes 

Eomanze 16554 21. 

Eomeo et Juliette. (Dr. mus.) 

Eomolo ed Ersilia 17288. 

Eondinella 1679897 

Eondo (Eondeau, Eondino) . . . 16498. 16753 1. 16788. 16812. 

16817. 16818. 16828. 16834. 
Eorate coeli desuper . . . 15628.5 

16704 5. 
Eosaura. (Dr. mus.) 
Eose, lass dich kiissen . 
Eosenmadchen (das). (Dr. mus.) 

Eosette 

Eiihmet seinen heiligen Namen 
Euggiero. (Dr. mus.) . 

Rundgesang 

Sacerdotes Domini .... 
Sacra lancia (la). (Or.) 
Sacrifizio d'Abramo. (Or.) 1679844 

16870 

17034 3 

17034 3 

16830 

16960 

17289 1620217. 16207 25. 16699 2. 16028 
16600 9 
16164 
16798104 
15579 
17202 
16593 
1588616 
16273 
17306 15603. 1562814. 16596. 394 

Sacris solemniis 17341 

Saepe expugnaverunt me 15637 1. 15791 8c. 17372 

Sagittae potentia 16700 29 

Sagt, woher kommt Liebeslust 16554 24 

Saint bienhereux 15553 

Salomon. (Or.) 15745 

Saltationes diversi generis 15973. 16554 ia.f. 17023 

Salutis humanae sator . . . 15507 13. 16193 13. 16199 12. 16335. 

16523 24. 

Salva nos, Domine 156192. 1620228. 16700io 

Salvator mundi, salva nos . 156047c. 167004.18. 

Salve, decus Bohemiae 16066 

Salve mater salvatoris 15941 16 

Salve, pater salvatoris 16122 

Salve puella gratiae 16705 45 

Salve regina, mater misericordiae . . 15602. 15605i.4. 15628i.2. 

15652. 15654. 15656. 15785. 15848. 158903. 15926i. 

159414. 16043. 1620636. 16215. 16236. 16259. 16351. 

16390 — 16397. 164922. 16497. 16549. 16639. 16682. 

16686. 16697 65-70.86. 16705.5-7. 16708 40. 16709 43. 16842. 

16983. 17343. 17430. 

Salve regina misericordiae 1670034.58 

Salvete flores martyrum . . .15507 6. 158074. 161936. 16199.5. 

1652313. 1669732. 167093. 16987. 

Salve, tu dominc Argatiphonditas 16600 1 

Salvum fac imperatorem nostrum 16808 

Salvum me fac Deus _. . 157309 

Samson. (Bal.) '. . 16563 

Samson. (Or.) 15742 

Sancio Panza, governatore delPisola Barattaria. (Dr. mus.) . . 16546. 

17108. 17159. 17160. 

Sancta et immaculata virginitas . . . 157654c. 15815n. 15816n. 

16203io. 16204io. 1669951. 1670544. 

Sancta Maria, succurre miseris 16492 

Sancta trinitas unus Deus 15613 22 

Sancte Deus, salva nos 15594 

Sancte Ladislae, regni Hungariac 16056* 

Sancte Paule, apostole 16699 22. 16705 u 

Sancte Wenceslae 16056 

Sancti angeli custodes 16269 

Sanctificavit Dominus tabernaculum suum .... 1670085. 1670529 

Sanctificavit Moyses 16123 

Sancti spiritus assit 15947 i2d 

Sanctorum meritis .... 1550733. 1580729. 1619335. 1619723. 

16199 34. 16523i.i4. 16697 61. 16709 37. 17500. 

Sanctum et terribile nomen eius 17043 

Sanctus, v. Missa. 

San Paolo in Aiene. (Or.) 17060. 17061 395 

Santa Catterina. (Or.) 16293 

SanfElena al Calvario. (Or.) 17052 

Sarabanda (Sarabande) . . .16004. 16798 1—4.6.9— 12. 14. 15.20. 24.27.29— 33 

Satiri in Arcadia. (Dr. mus.) 17190. 17191 

Saulus, cum iter faceret 16704 27 

Scapulis suis 1579l4d.4e. 1669825. 16816 

Scena (Scene, Aufzug etc.) 16440 

Sces (scais) tudireTave 15792sf 

Schatzgraber (die). (Dr. mus.) 16169 

Schauspieldirector (der). (Dr. mus.) 16144. 16524 1 

Scherzo. (Instr.) 16800 

Schlacht (die) 17006 

Schlangenfest (das) in Sangora. (Dr. mus.) 16804 2 

Schloss Limburg. (Dr. mus.) 16554 19 

Schluss-Musik, v. Finale. 

Schopfer der Welten 15516 

Schon ist des Mondes Silberlicht 15781 2 

Schdn Erny 16554 i2b 

Schon wie die Bose 15892 4 

Schopfungstage (die) 16836 

Schulmeisterius. (Cantata.) 15906 

Sciant gentes 1579l2b 

Scipione Africano il maggiore. (Dr. mus.) 17166. 17167 

Scocca dall'alto il fulmine 17051 14 

Sconfitta (la) di Borea 16424 

Sconfita di Gerione in Spagna 17276 

Scoperto e in odio 16546 19 

Scuola (la) de'gelosi. (Dr. mus.) 16615 

Scusi, perdoni 15926 4 

Se a morire mi condanna 16749 23 

Se amor m'ascolta 16023 2 

Se credessi 16798 101 

Secchia (la) rapita. (Dr. mus.) 16614 

Secundum multitudinem 16699 47 

Sedecia. (Or.) 17069. 17070. 17105 

Sed melius est mihi 15613 12 

Sed veni, Domine 16195 11 

Sehet nun zu 15532n.n 

Seht, wie die Tage sich sonnig verklaren 16577 

Sei Dank und Preis dem hochsten gut 16486 

Sei du mein Anfang und rneiu Ende 15577 

Sei gegriisset, Himmelsfiirstin 16842 

Se il mio morir 17286 n d. 

Se in campo amato 17033 1 

Se in qualche volto amabile 17033 7 

Se la vendetta 16546 is 

Selva (la) incantata 16504 3 

Semirami (la). (Dr. mus.) 16304 396 

Semiramide. (Dr mus.) 16605 

Se mostrandovi crudeli 17286iia. s . 

Senex puerum portabat 16699 u. 1670428 

Seniores populi . . 156149. 158143. 158753.6. 15877i. 159279. 

15942 8f. 16198 32. 16700 lsei. 

Se non d'inganno 15931 4 d 

Se parlano a suo danno . . 17051 10 

Se paventi il tuo periglio 16448 

Se per me non v' e speranza 17033 n 

Sepolcro, v. Oratorium. 

Sepoltura (la) di Christo. (Or.) 16891 

Se potesse la mia mente 17051 15 

Septetto (voc.) 16172 2 

Sepulto Domino 1561427. 158149. 158743.6. 15877 3. 

15927 27. 15943 4f. 16198 75. 16700i38i. 

Se pura piii nel core 17051 24 

Sequentia . . 158404. 15947 12. 15989. 16055. 16102—16104. 

1619630.31. 16202. 1620528. 162075.8. 16252. 16261. 

16352. 16353. 16414. 16642i. 16660. 16681. 166964. 

166986. 16739. 16766. 16768. 16814. 16993. 17038. 

17400. 17461. 17478. 

Serenade (die). (Dr. mus.) . . . 16154 

Serenata.*) (Serenada, Serenade) . 16004. 16032. 16288. 16296. 

16300. 16516. 165892.3. 16872i. 16875. 16890. 16894. 

16901. 16905. 16913. 16917. 17188. 

Sero sub idea ni sumus 16801 

Servizio di camera, v. Drama musicum. 

Sesostri, re di Egitto. (Dr. mus.) 17210. 17211 

Sete di Christo in croce. (Or.) 16021 

Se torna il gelo usato 17033 5 

Sette consolazioni di Maria. (Or.) 16912 

Sette dolori (li) di Maria vergine. (Or.) 16275 

Si acuero, ut fulgur 16 703 10 

Si ambulavero 15886 10. 16124. 

Siatemi pur rubelle 16749 19 

Sic Deus dilexit mundum 16700 50 

Siciliana 16554 ic 

Si consistant adversum me 15596 

Sicut cervus desiderat . . 1573028. 159434k. 16196 30. 1620212. 

16205 28. 16700 23. 

Sicut in holocaustis . 16125 

Sicut liliuni inter spinas 16699 31. 16700 101 

Sicus ovis ad occisionem . . 15614i9. 158147. 15874i.i, 158773. 

15927 19. 159434b. 1619865. 16700i38a. 

Sideree luci, ond' io sospiro 16589 4 

Si du malheur 15792 5b *) Cf. etiam Drama musicum. 397 

Sidus ex claro 1670415 

Sieg des Leidens Christi iiber die Sinnligkeit. (Or.) 16897 

Siehe, die Sonne kehret heiterer 15563 

Signor, cattive nuove 16546 u 

Signor dottor, mia figlia 16546i6 

Signore, adagio! 16546 9 

Signor governator! Chi e la? 165463 

Signor governator! La mensa e pronta 16546 8 

Signor governatore! II signor duca 16546 13 

Si ignoras te, o pulchra 16700 95 

Si je suis brun 15792 5c 

Silvain. (Dr. nius.) 16466 

Si ino la croce 16248 9 

Singspiel, geistliches, v. Oratorium. 

Singspiel (das) ohne Titel. (Dr. mus.) 16480 

Sinngedichte 16451 

S'io credo a quel chc aseolto 17051 12 

Siria, riposementi 15931 3a 

Si rivego 16798 57 

Siroe. (Dr. mus.) 17235. 17256 

Si tempra il mio martir 1705145 

Sitivit anima mea 16202 13 

Skizze, v. Adumbratio. 

Sklavin (die). (Dr. mus.) 16153 

Soavissima quiete 16689 c 

So, che gareggia il figlio 1705143 

S6, che piu. d'un arbitrio 16004 11 

So, che un labbro innamorato 1705150 

Soffriro 16798 87 

Soffro peno 1679890 

Sogni regii ' 16894 

Soldatenlied 16710 

So leb' denn wohl, du stilles Haus 16804 3 

So leget nun ab 15532u. 22 

Sole (il) ecclissato. (Or.) 16878 

Solve iubente Deo 16699 39 

Sombres bois retraites 16004 7 

Sonata .... 15528. 15564. 15600. 15932. 15936. 16429. 
16447. 16472. 16570. 16933. 

Son del' uomo a lo scempio 17051 

Son dolci 16 798 80 

Son suoi raggi risplendeuti 16689 15 

So straft Herodes die Verrather 16543 

Sotto due negri 15792 3b 

Sotto quel sta 157923« 

Sovra gli archi delle sfere 17051 46 

So willst du, liebste Seele 16003 9 

Spare immer deine Thranen 16172 1 398 

Spargo da i mesti lumi 16749 5 

Sparsi di rai lucenti 16689 l 

Spartaco. (Dr. mus.) 17051 13. 28 

Specchio (lo) 16299 

Specie tua et pulchritudine 16705 55 

Sperent in te omnes 16126 

Spesso in poveri alberghi 15792 3 r 

Spiegel (der) von Arcadien. (Dr. mus.) 16475 

Spion (der). (Dr. mus.) 16143 

Spiritus meus attenuabitur 16258 

Spiritus sanctus docebit 15840 2^ 

Spiritus sanctus replevit 16700 125 

Spirto di Dio, ch'essendo il mondo 17032 

Splendete coeli stellae 16624 

Sposa tfopponi in van 16553 

Spricht der Herr 15532 1.7 

Stabat mater 15605c. 15625i. 15725. 15731. 15914. 

15929. 16212. 1624820. 16252. 16261. 16352. 16414. 

16660. 16681. 16685. 166974. 16739. 16814. 16993. 

17038. 17400. 17478. 

Stabunt iusti 16705 50 

Starcke der Lieb. (Or.) 16883 

Stagioni (le) ossequiose. (Dr. mus.) 16907 

Stehet auf und lasst uns von hinnen gehen 16736 

Stella, quam viderant magi 16699 12. 16704 26 

Stelle dich nur, wie du willt . 15532 1.11 

Stratagemi (le) di Biante \ 16853 

Stravaganti (i). (Dr. mus.) 16153 

Studio (lo) d'amore 16301 

Sub tuuni praesidium .... 15604tj. 15631. 15887. 1620638. 

166434. 16688. 1670020.39. 1670541. 

Subvenite, sancti Dei 16196 21. 16205 19. 16658 

Siisse Ruh', steig hernieder 15740 

Sii, ferisce a lato 16749 25 

Sii gli occhi tuoi 15927 3b 

Sii le labra mi danza 15601 

Sulpizia. (Dr. mus.) 16876 

S'una fede amoros' 15792 4 

Super flumina Babylonis 16127. 16633. 1670027 

Surgam et circuibo civitatem 16700 ios 

Surge amica mea speciosa 16700 iog 

Surge Aquilo 15613 15 

Surge, illuminare Jerusalem 15610 3. 16699 40 

Surgens Jesus 16704 48 

SureePetre 156047a. 1670059. 1670431 

Surge, propera amica mea 15946 11. 16700 105 

Surge sancte Dei de habitatione 16700 57 899 

Surrexit Christus de sepulcro 157822 

Surrexit Christus hodie 16698 10 

Surrexit pastor bonus 16700 24.132. 1670449 

Susanna. (Orat.) 15746 

Susanna ab improbis senibus 16699 54 

Suscipe verbum, virgo Jlaria 16699 i:>. 16704 8 

Su, stelle gradite 16872 2 

Syniphonia . . 15550. 15580. 15954. 15957. 16473. 16494. 

165242. 16533. 16594. 16706. 16744. 167862. 16811. 

17006. 

Taedet animam meam 17338. 17448. 17449 

Tanze, deutsche . . . 15647. 15648 (= 12 allemendes). 15660 (= 

Tedeschi di ballo). 15663. 15665. 16318. 16597. 16918. 

16921. 16922. 16926. 16927. 16930. 16956. 

Talestri. (Dr. mus.) 17201 

Talismano (il). (Dr. mus.) 16604 

Tamquam ad latronem . . . 15614i3. 158145. 15876i.4. 158772. 

1592713. 15943sa. 1619845. 16700i37a. 

Tamquam agnus innocens 16643 3 

Tanto e con si gran pie 17051 l 

Tanto tempore 16704.55 

Tantum ergo . . . 15604 <b. 16202:,. 162073. 1626920. 16667. 

16670. 166985. 166999. 1670920. 17476. 
Tanz, v. Saltatio. 

Teatro (il) delle passioni humane. (Dr. mus.) 16037 

Te decet laus 16640 3 

Te Deum laudamus . . 15536. 155852. 155092. 15512. 15613n. 

15622. 15806. 15812. 15856. 15889. 15893. 15964. 

15985. 15999. 16000. 16071. 16072. 16105. 16106. 

16201.. 1620314. 16204 ig. 16209. 16232. 16234. 16241. 

16408. 16409. 16637. 1670844. 16724. 17322. 

Te Ioseph celebrent 16058. 16523 29 

Telemacco. (Dr. mus.) 16487 

Telesilla, (Dr. mus.) 17020 

Te lucis ante terminum . . . 15604 7f. 15772. 157885. 1620226. 

16206.31. 16207 22. 163705. 163715. 16372:,. 16412. 

16428. 16646.5. 16649 5. 16697 39.40. 16700 17.19. 16708 38. 

17328. 17462—17464. 

Te inane laudum carmine 16197 12 

Temistocle. (Dr. mus.) 17182. 17183 

Tempesta (la) 16569 

Tempio (il) d' Apollo in Delfo 16865 

Tempio (il) di Giano, chiuso de Cesare Augusto. (Dr. mus.) . 17051 11. ig 

Tempus est, ut revertar 16700 44 

Tenebrae factae sunt . . . 15614 u. 158145. 15876i.4. 158772. 

1592714. 15943sa. 161984G. 16640i. 16700i37e. 
Tenerezza, deh cessa 16798 86 400 

Tengo per infallibile 16749 4 

Tenuisti manum 15791 itb. 15942<u 

Teodosia, sancta. (Or.) 15630 

Te profugum duxit Deus 157813 

Teraspo. (Dr. mus.) '. . 16016 

Terremoto (il). (Or.) 16852 

Terzetto. (Instr.) 16429. 16786a-s. 16827 

Terzetto. (Voc.) 16157. 16483. 16524o. i. 16572 

Teseo in Creta. (Dr. mus.) 17196. 17197 

Te splendor et virtus patris . . 15507*0. 15925. 16060. 16193 20. 

16199 25. 1652316. 17485. 

Testamento di nostro signor Gesu. Cristo. (Or.) 17051 19.45 

Teutomar. (Dr.) 17037 

Thema cum variationibus 16600 8 

The pretty Polly 16828 1 

Thoricht fliehet der Mensch 159782 

Thoma, Bartholomaee 16705 47 

Thoreichte Schaffer (der). (Dr. mus.) 16284 

Thus Deo, myrrham 16704 14 

Tibi Christe, splendor patris . .1580723. 1619719. 1669753. 1670931 

Tibi mi care pusio 16673 

Timone misantropo. (Dr. mus.) 16008 

Timoteo e Cecilia 17254. 17255 

Timoteo, overo gli effetti della musica 17254. 17255 

Ti seguo da per tutto 17051 c> 

Titolo (il) posto su la croce di Christo. (Or.) . 16859 

Tito Manlio. (Dr. mus.) '. . 17233 

Toccata 16550 

Tochter (die) der Luft. (Dr.) 16554 23 

Tod (der) Abels. (Or.) 15529 

Tod Jesu. (Or.) 17012 

Tod ist ein langer Schlaf 15966 5 

Tollite portas 15820 4 

Tongemalde 16714 

Toni psalmorum 16698 12 

Torna, torna, a darmi pace 16689 2 

Tota pulchra es amica 15941 11. 16700 99 

Tractus .... 156352.3.4. 15637 1.5. 15791 ic-9c. 15942 4c.6c. 

159433k..ik. 159479.io. 16196 30. 16198 5. 11. 56.80. 16202. 

16205 28. 16207 14. 15.10. 

Tradent enim vos in conciliis 16700 84. 16705 48 

Tradiderunt me 15614io. 158146. 158763.0. 158772. 

15927ie. 15943 sr. 16700 137 » 

Traditor autem dedit 16198 49 

Tragedia sacra, v. Oratorium. 

Tragicomedia, v. Drama musicum. 

Trahe me post te 16700 92 401 

Traseunte Domino 16128. 16704 36 

Trattenimento musicale, v. Drama musicum. 

Trauermusik 16503 

Traum (der) 16504 l 

Traxla, Tisclila, pranget wol 16003 15 

Transfige, dulcissime Jesu 16129 

Tre filosofi (i). (Dr. mus.) 16173 

Treuer Diener (ein) seines Herrn 16554 12 

Trialogo nel natale del Signore 16887 

Tribularer, si nescirem 16699 47 

Tribulationes civitatum audivimus 16700 60 

Tribulationes cordis 15635 2.4. 15791 5h 

Tribus miraculis ornatum diem 16704 25 

Trio, v. Terzetto. 

Trio. (Forma) 16798 41 

Trionfator (il) de Centauri 16882 

Trionfo della fedelta. (Dr. mus.) 17204 

Trionfo (il) della gloria e della viriu 16424 

Trionfo della grazia. (Or.) 17086. 17087 

Trionfo (il) delPamicizia e delFamore. (Dr. mus.) 17047 

Trionfo (il) dell'amor divino 16584 

Trionfo (il) della pieta 16539. 16595 

Trionfo di Clelia. (Dr. mus.) 17297 

Trionfo (il) di Davidde. (Or.) 16292 

Trionfo (il) di Giuditta. (Or.) 17051 6 

Tristes erant apostoli . . . 15507 30. 15807 26. 16138. 16193 32. 

16199 31. 16697 55. 16709 13. 17436. 

Tristes est anima mea . . . 156142. 15814i. 15875i.4. 15877i. 

15927 2. 15942 8b. 16198 23. 16700i36t>. 1670442. 

Trois fermiers (les). (Dr. mus.) 16174 

Troppo e ormai, che ti lusinga 17051 ig 

Tropus 15503 

Trust not too much 16823 

Tu Domine, cui humilium 1670089. 1670531 

Tu es Deus, qui facis 15791 3b 

Tu es Petrus 1669824. 1669942. 16705i3 

Tui sunt coeli 15603. 15830. 15886 1 

Tu m'hai promesso 16798 98 

Tuoi divini lumi 17051 11 

Turbabuntur impii 170113 

Turbe insolenti 16248 12 

Turia Lucrezia. (Dr. mus.) 16858 

Tutto fa, nocchiero 1705140 

Tutto ferito 16248 11 

Tutto Forbe e armonia 17030 1 

Tyroler Landsturm 16426 1 

Ubi es, electe, ubi es dilecte 16756 

IX. 26 402 

Ululate pastores 15629 19 

Um Erden wandeln Monde 16796 

Una hora non potuistis . . . 156148. 158143. 158753.6. 15877i. 

159278. 1619831. 16700i36h. 

Una volta si decida 16316 1 

Un cor che misero 15931 3c 

Unde revertimini pax 15792 2 

Un di mi piange 16004 10 

Un jeune moine 15792sa 

Universi, qui te expectant 15603. 15825 1 

Un pastorel giuro 16003 3 

Un pastorello amante 16003 5 

Un terreno in Sancio 16546 15 

Unus ex discipulis .... 156146. 158142. 158752.5. 15877 1. 

15927g. 1594280. 1619828. 16700i36f. 

Uuus ex duobus 1669933. 16704 4 

Unvermuthete Zusamnienkunft (die) 16507 

Urbs beata Jerusalem 15807 35. 16697 62. 16709« 

Ut quaeant laxis 1550721. 15807i8. 16061. 1619321. 

1619715. 1619920. 16334. 16462. 1652320. 1669747. 

1670923. 16986. 17010. 17492. 

Ut quid, Deus, repulisti 15730 4 

Ut sim castus, v. Omni die dic Mariae. 

Vaga arciera 16798 96 

Valde honorandus est 16700 2 

Vanne, vanne 16798 81 

Varia. (Compositiones musicae breves sine nomine, adumbrationes.) 15807 60 

Yariatio. (Variation.) 16171. 16600 8. 16752. 16788. 

16 7981.3.16.22.39. 16828. 

Veglie (le) ossequiose 16913 

Velum templi . . 15614 11. 15814 4. 15876 1.4. 15877 2. 15927 11. 

159433b. 1619842. 16700i37t>. 

Veni creator spiritus . . . 15507 u. 15807i2. 15963. 16193 14. 

16197ii. 1619913. 16411. 1652326.27. 1669745. 16709i9. 

16767. 

Veni, dilecte mi 16700 119 

Veni Domine, et noli tardare 16699 48. 16704 6 

Veni electa mea 15613 6 

Veni ferox, veni, pavesce . 16621 

Veni sancte spiritus, et emitte .... 15629 17. 15797. L58404. 

16102. 16103. 16255. 16694. 
Veni sancte spiritus, reple . . 158403. 15947 i2e. 162024. 167052.3. 

16768. 

Veni sponsa Christi 156069b. 158863. 167005. 1670555 

Venite ad me omnes 15712 

Venite, comedite 15613 4 

Venite, exultemus Domino .... l5795i-3. 1620423. 16267 2 403 

Venite, filii, audite nie 15637 8 

Venit Michael archangelus 16699 20. 16705 22 

Verba mea auribus percipe 16460 

Verbum caro factum est . . 15765sb. 15815u. 15816w. 16203 13 
1620413. 1670417. 

Veritas mea 16268 8 

Vermeinte Brueder- und Schwesterliebe. (Dr. mus.) .... 16312 

Verme rivolgi 16248 17 

Verschweig mir nichts, Geliebte 165043 

Versetto 16662. 17043 

Versiculi. (Versus.) 15815 i. 15816 l. 16204 14. 16205 21 

Vertatur in luctum cythara nostra 16070 

Vesperae (officia vesperarum integra vel partes eorum) . . . 15726 — 

15728. 15808. 15809. 16206. 16631. 16644. 16990. 
17329. 17371 — 17379. 17429. 17430. 17472. 

Vespere autem sabbati 15943 4r 

Vestas Feuer. (Dr. mus.) 16515 

Vestalin, die. (Dr. mus.) 16165 

Vexilla regis prodeunt . . 15507ll.20. 15604io. 15807 9. 159427t>. 

159433r. 16139. 16193ii.20. 161977. 16198i5.ig. 16199io. 
18.19. 16523 28. 16697 41. 16709 11.17. 17434. 

Via crucis. (Devotio v. c.) 16248 

Via del saggio. (Dr. mus.) 17220. 17221 

Vias tuas Domine, demonstra 15794 

Victimae paschali 15755. 158912. 15947 12 b. 16410. 

16746u. 17461. 

Vide, Domine, afflictionem 16195 11 

Videns secundus salvatorem suum 16700 53 

Videntibus illis 16257 5 

Viderunt omnes fines terrae 15891 1 

Vidi aquam . . . 159462. 159474. 162023. 16207 2. 16693i. 
166942. 17479. 

Vidi Dominum 1670530 

Vidi speciosam 16705 42 

Vidi te, Domine, quasi angelum 16700 83 

Vidi turbam magnam 16699 40 

Viene a un loto 16004 4 

Vieni, vieni, speranza cara 16798 89 

Vienna festeggiante 16901 

Villanella (la) rapita. (Dr. mus.) 16524 6 

Vilescit mihi mundus 15702 

Vinea facta est 15943 4k 

Vinea mea . . . 15614i2. 158144. 15876i.4. 158772. 15927 12. 
15943 3b. 16198 43. 16700 137 c. 

Vineam meam non custodivi 16700 94 

Violino. (Opera violino solo aptata.) . . . . 15551. 15932. 15936. 
15977. 16264. 16830. 

26* 404 

Violoncello. (Opera violoncello solo aptata.) . . . . _. . . 16730 

Vir erat in terra 16130 

Virgo gande, quod de fraude, v. Omni die dic Mariae. 

Virgo prudentissima 16269 8. 16699 43 

Virgo singularis 15613 15 

Viri Galilaei 16257i. 1669935. 1670457 

Virtu (le) regie. (Dr. mus.) 16874 

Vitae forma, morum norma, v. Omne die dic Mariae. 

Vittoria (la) della Fortezza. (Dr. mus.) 16303 

Vivi, regna e godi in pace 17051 3i 

Voce mea ad Doniinum clamavi 157303.18 

Voi fra tanto occhi lucenti 16 749 9 

Voluntarie sacrificabo tibi 15703 

Vorspiel, v. Praeludia. 

Vos tubae sonate 16140 

Vox dilecti mei 16700 104 

Vulnerasti cor meum 16700 100 

Vu6, cbe mora 1705129 

Wagen gewinnt. (Dr. mus.) 16151 

Waisenbaus (das). (Dr. mus.) 16184 

Walzer (Valse) 16829 

Wann i a Rauscherl hab' 16599 2 

Warum wiihrt doch unser Schmerz 15532 i. 6 

Was erhiilt die Miinner treu? (Dr. mus.) 16519 

Was niitzen Scepter, Land und Kronen 16804 2 

Weicht ihr Plagen 15938 9 

Wein, Wein, Wein soll uns're Losung sein! '. . 16554 22 

Weisse Dame (die). (Dr. mus.) 16788 

Wem soll man jetzund trauen 157927e 

Wenceslaum, sanctissimum ducem 16068 

Wenn die Sonne niedersinket 15514 

Wenn in brausenden Wogen 159784 

Wenn mich nur mein Liesl liebt 16177 

Wenn iiberm Thal der Abend ruht 16430 5.6. 

Werda?Saget! 15532h. 2 i 

Wer die herrliche Jungfrau 159785 

Wer niemals einen Rausch gehabt 16804 l 

Widerschein, der frohliche 15781 

Wiedersehen (das). (Dr.) 16554 20 

Wiegenlied 15541. 15740. 16738. 16792 

Wie heilig ist der Ort 15532 n. 6 

Wie mancher, der nach seinem Wahn 15532 1.9 

Wie toben nicht des Meeres Wogen 16145 

Wie wird Erast bei der Trauung 16155 2 

Wilhelm Tell 16554 1 

Wir fallen auch fiir dir 15532 1.5 

Wir haben ein festes und propbetisches Wort 15532 n. 19 405 

Wiinschet Jerusalem Gliick 16568 

Wiiste Insel (die). (Dr. mus.) 16158 

Zais. (Dr. mus.) 15995 

Zeit und Ewigkeit. (Or.) 16464 

Zenobia. (Dr. mus.) 16530- 17234 

Zephir und Flora. (Bal.) 16534 

Zinnoberroth und weiss wie Wachs 16578 

Zion klagt mit Angst 15532 11.3 

Zwei Nachte in Valladolid. (Dr.) 16554 7 

Zwischenactsmusik, v. Intermezzo. 

Zwischenspiel (= Org.), v. Interludium et Praeludium. III. SIGNATURAE ANTIQUAE: 
N T 0VAE 


LN. 33. A. 2. 


— 


16263. 


7. 


— 


16261. 


61. 


— 


16260. 


74. 


— 


16747. 


75. 


— 


16784. 


^.K 33. B. 19. 


— 


16758. 


20. 


— 


16759. 


21. 


— 


16760. 


22. 


— 


16761. 


23. 


— 


16762. 


24. 


— 


16763. 


25. 


— 


16764. 


26. 


— 


16765. 


27. 


— 


16766. 


28. 


— 


16767. 


30. 


— 


16768. 


33. 


— 


16769. 


34. 


— 


16770. 


36. 


— 


16771. 


37. 


— 


16772. 


38. 


— 


16773. 


40. 


— 


16774. 


41. 


— 


16775. 


42. 


— 


16781. 


43. 


— 


16780. 


44. 


— 


16779. 


45. 


— 


16778. 


46. 


— 


16777. 


47. 


— 


16776. 


50. 


— 


16782. 


57. 


— 


16748. 


103. 


— 


16648. 


104. 


— 


16647. ANTIQUAK: 


NOYAE 


. N. 33. B. 105. 


— 


16650. 


106. 


— 


16651. 


107. 


— 


16671. 


108. 


— 


16667. 


109. 


— 


16672. 


110. 


— 


16668. 


111. 


— 


16669. 


112. 


— 


16670. 


113. 


— 


16663. 


.N. 33. C. 1. 


— 


16662. 


2. 


— 


16690. 


4. 


■ — 


16523. 


5. 


— 


16522. 


6. 


— 


16641. 


7. 


— 


16685. 


8. 


— 


16684. 


9. 


— 


16686. 


10. 


— 


16642. 


11. 


— 


16617. 


12. 


— 


16673. 


13. 


— 


16674. 


14. 


— 


16675. 


15/ 


<? 


16677. 


16. 


— 


16687. 


17. 


— 


16678. 


19. 


— 


16679. 


20. 


— 


16664. 


21. 


— 


16658. 


22. 


— 


16618. 


23. 


— 


16619. 


24. 


— 


16620. 


25. 


— 


16621. 


26. 


— 


16622. 407 A.N. 33. A.N. 33. A.N. 33. C. 27. 


— 16623. 


28. 


— 16624. 


30. 


— 16625. 


31. 


— 16626. 


32. 


— 16627. 


33. 


— 16628. 


36. 


— 16629. 


38. 


— 16630. 


39. 


— 16631. 


40. 


— 16646. 


41. 


— 16649- 


43. 


— 16688. 


44. 


— 16633. 


45. 


— 16634. 


46. 


— 16638. 


47. 


— 16632. 


48. 


— 16636. 


49. 


— 16635. 


50. 


— 16639. 


51. 


— 16640. 


52. 


— 16644. 


53. 


— 16645. 


54. 


— 16680. 


55. 


— 16637. 


56. 


— 16666. 


57. 


— 16681. 


58. 


— 16660. 


62. 


— 16659. 


64. 


— 16655. 


64. 


— 16656. 


65. 


— 16654. 


66. 


— 16653. 


67. 


— 16652. 


68. 


— 16683. 


69. 


— 16691. 


70. 


— 16661. 


71. 


— 16665. 


72. 


— 16682. 


73. 


— 16643. 


D. 15. 


— 16676. 


16. 


— 16790. 


64. 


— 16805. 


65. 


— 16826. 


76. 


— 16746. 


E. 3. 


— 16211. 


12. 


— 16210. 


14. 


— 16208. 


15. 


— 16209. A.N. 


33. 


E. 


18. 


— 


16212. 
19. 


— 


16267. 
20. 


— 


16213. 


A. X. 


33. 


F. 


37. 


— 


16726. 


A. X. 


34. 


B. 


40. 


— 


16783. 


A. X. 


34. 


C. 


24. 


— 


16230. 
25. 


— 


16231. 
29. 


— 


16232. 
32. 


— 


16233. 
33. 


— 


16234. 
36. 


— 


16235. 
37. 


— 


16236. 
38. 


— 


16237. 
40. 


— 


16238. 
43. 


— 


16239. 
44. 


— 


16240. 
46. 


— 


16241. 
47. 


— 


16243. 


A.N. 


34. 


D 


2. 


— 


16253. 
3. 


— 


16254. 
4. 


— 


16242. 
5. 


— 


16244. 
6. 


— 


16245, 
7. 


— 


16246. 
8. 


— 


16247. 
9. 


— 


16248. 
11. 


— 


16249. 
12. 


— 


16269. 
16. 


— 


16250 
17. 


— 


16251. 
18. 


— 


16252. 
19. 


— 


16268. 
21. 


— 


16255. 
22. 


— 


16729. 
44. 


— 


16214. 
46. 


— 


16215. 
51. 


— 


16216. 
52. 


— 


16217. 
53. 


— 


16218. 
54. 


— 


16219. 
57. 


— 


16220. 
58. 


— 


16221. 
59. 


— 


16222. 
60. 


— 


16223 
62. 


— 


16224. 
63. 


— 


16225. 
64. 


— 


16226. 
65. 


— 


16227. 408 A.N. 


34. 


D. 


66. 


— 


16228. 


A. 


N. 


43. 


E. 


19. 


— 


16202. 
67. 


— 


16229. 


A. 


N. 


44. 


A. 


3. 


— 


16151. 
87. 


— 


16724. 


19. 


— 


16153. 


A.N. 


36. 


B. 


92. 


— 


16733. 


20. 


— 


16154. 


A.N. 


36. 


C. 


71. 


— 


16786. 


22. 


— 


16155. 


A.N. 


36. 


D. 


58. 


— 


16749. 


23. 


— 


16519. 


A.N. 


37. 


E. 


3. 
4. 


— 


16207. 
16693. 


24. 
26. 


— 


16518. 
16156. 


A.N. 


38. 


A. 


9. 


— 


16195. 


27. 


— 


16157. 


A.N. 


38. 


B. 


13. 
14. 
15. 


— 


16196. 
16701. 
16697. 


28. 
29. 
31. 


— 


16158. 
16161. 
16152. 
16. 


— 


16699. 


A. 


N. 


44. 


Aa. 


3. 


— 


16740. 
17. 


— 


16700. 


9. 


— 


16843. 
18. 


— 


16698. 


10. 


— 


16840. 


A.N. 


38. 


C. 


17. 
17. 
17. 
17. 

17. 
17. 
17. 
17. 

18. 
20. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 


— 


16948. 
16949. 
16950. 
16951. 
16952. 
16953. 
16954. 
16955. 
16932. 
16933. 
16935. 
16936. 
16937. 
16938. 
16939. 
16940. 
16941. 
16942. 


11. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
33. 


— 


16841. 
16162. 
16163. 
16169. 
16172. 
16168. 
16174. 
16175. 
16166. 
16167. 
16159. 
16160. 
16507. 
16178. 
16176. 
16177. 
16750. 
16164. 
76. 


— 


16943. 


A. 


N. 


44. 


B. 


1. 


— 


16165. 
76. 


— 


16944. 


3. 


— 


16475. 
76. 


— 


16945. 


5. 


— 


16482. 
76. 


— 


16946. 


7. 


— 


16481. 
76. 


— 


16947. 


8. 


— 


16521. 


A.N. 


43. 


E. 


1. 
4. 5. 


— 


16201. 
16708. 


12. 
13. 


— 


16184. 
16515. 


6. 


—9. 
10. 
12. 
14. 


— 


16702. 
16707. 
16709. 
16206. 


A. 


N. 


44. 


C. 


3. 

8. 
25. 
36. 


— 


16694. 
16695. 
16706. 
16520. 
15. 


— 


16200. 


A. 


N. 


44. 


u 


5. 


— 


16193. 
16. 


— 


16203. 


7. 


— 


16196. 
16. 


— 


16204. 


8. 


— 


16198. 
18. 


— 


16197. 


9. 


— 


16199. 409 A.N. 44. 1). 14. 


— 


16205. 


A.N. 48. B. 39. 


— 


16842 


15. 


— 


16194. 


40. 


— 


16812. 


A.N. 48. A. 1. 


— 


16510. 


41. 


— 


16813. 


2. 


— 


16509. 


42. 


— 


16817. 


3. 


— 


16517. 


43. 


— 


16810. 


4. 


— 


17049. 


44. 


— 


16838. 


5. 


— 


16511. 


45. 


— 


16837. 


6. 


— 


16508. 


46. 


— 


16818. 


7. 


— 


16512. 


47. 


— 


16819. 


8. 


— 


16513. 


48. 


— 


16828. 


9. 


— 


16514. 


49. 


— 


16807. 


10. 


— 


16188. 


50. 


— 


16752. 


11. 


— 


16186. 


51. 


— 


16820. 


12. 


— 


16187. 


59. 


— 


16751. 


13. 


— 


16189. 


60. 


— 


16753. 


14. 


— 


16190. 


62. 


— 


16754. 


15. 


— 


16191. 


70. 


— 


16264. 


16. 


— 


16185. 


71. 


— 


16458. 


17. 


— 


16173. 


72. 


— 


16459. 


18. 


— 


16192. 


74. 


— 


16460. 


20. 


— 


16179. 


A.N. 48. C. 1. 


— 


16451. 


21. 


— 


16180. 


3. 


— 


16755. 


A.N. 48. B. 1. 


— 


16181. 


4. 


— 


16443. 


2. 


— 


16182. 


5. 


— 


16429. 


3. 


— 


16183. 


9. 


— 


16447. 


4. 


— 


16607. 


10. 


— 


16516. 


5. 


— 


16606. 


11. 


— 


16435. 


6. 


— 


16609. 


12. 


— 


16449. 


7. 


— 


16608. 


13. 


— 


16450. 


8. 


— 


16615. 


15. 


— 


16452. 


9. 


— 


16614. 


16. 


— 


16266. 


10. 


— 


16610. 


17. 


— 


16445. 


11. 


— 


16605. 


18. 


— 


16446. 


12. 


— 


16611. 


19. 


— 


16456. 


13. 


— 


16604. 


20. 


— 


16453. 


14. 


— 


16423. 


21. 


— 


16454. 


15. 


— 


16425. 


24. 


— 


16437. 


16. 


— - 


16422. 


25. 


— 


16814. 


17. 


— 


16424. 


26. 


— 


16433. 


18. 


— 


16426. 


27. 


— 


16440. 


20. 


— 


16457. 


28. 


— 


16427. 


21. 


— 


16461. 


29. 


— 


16756. 


23. 


— - 


16742. 


30. 


— 


16428. 


29. 


— 


16801. 


33. 


— 


16438. 


30. 


— 


16808. 


35. 


— 


16439. 


31. 


— 


16827. 


36. 


— 


16455. 


36. 


— 


16821. 


37. 


— 


16448. 


38. 


— 


16830. 


38. 


— 


16757. 410 A.N. 48. A.N. 48. C. 39. 


— 


16434. 


A.N. 48. 


1). 22. 


— 


16499 


40. 


— 


16463. 
23. 


— 


16170 


41. 


— 


16421. 
24. 


— 


16171 


42. 


— 


16419. 
26. 


— 


16822 


43. 


— 


16420. 
29. 


— 


16494 


44. 


— 


16418. 
30. 


— 


16488 


46. 


— 


16474. 
31. 


— 


16484 


48. 


— 


16490. 
32. 


— 


16504 


49. 


— 


16489. 
33. 


— 


16498 


50. 


— 


16496. 
34. 


— 


16497 


51. 


— 


16725. 
35. 


— 


16500 


53. 


- — - 


17048. 
36. 


— 


16493 


54. 


— 


16491. 
37. 


— 


16486 


55. 


— 


16815. 
38. 


— 


16262 


56. 


— 


16442. 
39. 


— 


16462 


57. 


— 


16444. 
42. 


— 


16836 


59. 


— 


16476. 
44. 


— 


16811 


61. 


— 


16495. 
46. 


— 


16816 


62. 


— 


16257. 
47. 


— 


16471 


63. 


— 


16265. 
50. 


— 


16465 


66. 


— 


16258. 
55. 


— 


16466 


67. 


— 


16436. 
56. 


— 


16506 


68. 


— 


16839. 
58. 


— 


16467 


70. 


— 


16502. 
59. 


— 


16469 


73. 


— 


16431. 
60. 


— 


16432 


76. 


— 


16441. 
62. 


— 


16470 


77. 


— 


16831. 
64. 


• — 


16480 


78. 


— 


16832. 
65. 


— 


16487 


79. 


— 


16824. 
71. 


— 


16259 


80. 


— 


16825. 
72. 


— 


16505 


85. 


— 


16479. 
73. 


— 


16483 


85.*- 


16478. 
76. 


— 


16468 


86. 


— 


16835. 
77. 


— 


16473 


87. 


— 


16501. 
80. 


— 


16503 


88. 


— 


16823. 
85. 


— 


16472 


D. 3. 


— 


16806. 
86. 


— 


16492 


4. 


— 


16829. 
87. 


— 


16464 


5. 


— 


16802. 
88. 


— 


16477 


6. 


— 


16803. 
90. 


— 


16581 


6. 


— 


16804. 
91. 


— 


16563 


8. 


— 


16834. 
92. 


— 


16564 


9. 


— 


16833. 
93. 


— 


16565 


15. 


— 


16730. 
94. 


— 


16567 


16. 


— 


16788. 


A. N. 48. 


E. 4. 


— 


16737 


17. 


— 


16789. 
10. 


— 


16736 


19. 


— 


16485. 
12. 


— 


16534 


20. 


— 


16555. 
13. 


— 


16532 


21. 


— 


16785. 
14. 


— 


16568 411 A.N. 48. E. 15. — 15. 


— 16569. 


16. 


— 16570. 


17. 


— 16571. 


18. 


— 16572. 


19. 


— 16536. 


21. 


— 16538. 


22. 


— 16595. 


23. 


— 16612. 


24. 


— 16598. 


25. 


— 16590. 


26. 


— 16576. 


28. 


— 16580. 


29. 


— 16552. 


30. 


— 16549. 


31. 


— 17045. 


32. 


— 17042. 


33. 


— 17041. 


34. 


— 17040. 


35. 


— 17039. 


36. 


— 17046. 


40. 


— 16556. 


41. 


— 16533. 


41. 


— 16573. 


42. 


— 16574. 


43. 


— 16577. 


44. 


— 16578. 


47. 


— 16579. 


48. 


— 16531. 


48. 


— 16575. 


49. 


— 16542. 


50. 


— 16547. 


51. 


— 16546. 


52. 


— 16545. 


53. 


— 16544. 


54. 


— 16548. 


55. 


— 16600. 


56. 


— 16543. 


57. 


— 16728. 


58. 


— 16559. 


59. 


— 16537. 


68. 


— 16535. 


69. 


— 16553. 


71. 


— 16524. 


72. 


— 16613. 


73. 


— 16554. 


74. 


— 16597. 


75. 


— 16591. 


76. 


— 16800. A.N. 48. E. 77. 16616. 

79. — 16796. 

80. — 16256. 

81. — 16593. 

82. — 16430. 

83. — 16592. 

84. — 16796. 

85. — 16797. 

86. — 16794. 

88. — 16602. 

89. — 16603. 
90.*— 16601. 
97. — 16787. 

100. — 16594. 

101. — 16599. 
A.N. 48. F. 22. — 16721. 

24. — 16722. 

27. — 16723. 

A.K. 49. A. 1. — 16898. 

2. — 16866. 

4. — 16868. 

5. — 16847. 

6. — 16596. 

7. — 16899. 

8. — 16529. 

9. — 16897. 

11. — 16284. 

12. — 16317. 

17. — 16904. 

18. — 16312. 

19. — 16295. 

20. — 16276. 

21. — 16277. 

23. — 16308. 

24. — 16306. 

25. — 16296. 

29. — 16305. 

30. — 16891. 
38. — 16906. 

43. — 16861. 

44. — 16528. 
48. — 16288. 

51. — 16280. 

52. — 16281. 

53. — 16282. 

54. — 16283. 

55. — 16272. 

56. — 16689. 412 A.N. 49. A.N. 49. A.N. 49. A. 57. 


— 


16657. 


A. N. 49. C. 38. 


— 


16864 


58. 


— 


16525. 


39. 


— 


16865 


60. 


— 


16304. 


42. 


— 


16867 


63. 


— 


16316. 


44. 


— 


16303 


64. 


— 


16286. 


46. 


— 


16310 


65. 


— 


16278. 


47. 


— 


16270 


66. 


— 


16271. 


53. 


— 


16301 


B. 1. 


— 


16917. 


58. 


— 


16860 


2. 


— 


16893. 


67. 


— 


16846 


3. 


— 


16871. 


70. 


— 


16854 


4. 


— 


16872. 


71. 


— 


16855 


5. 


— 


16894. 


72. 


— 


16557 


16. 


— 


16853. 


73. 


— 


16587 


17. 


— 


16845. 


75. 


— 


16889 


18. 


— 


16862. 


78. 


— 


16584 


21. 


— 


16863. 


82. 


— 


16856 


22. 


— 


16858. 


83. 


— 


16909 


25. 


— 


16869. 


84. 


— 


16901 


26. 


— 


16870. 


85. 


— 


16886 


27. 


— 


16857. 


87. 


— 


16887 


29. 


— 


16895. 


A.N. 49. D. 4. 


— 


16908 


32. 


— 


16844. 


8. 


— 


16561 


33. 


— 


16881. 


10. 


— 


16905 


34. 


— 


16911. 


11. 


— 


16875 


35. 


— 


16562. 


18. 


— 


16540 


37. 


— 


16279. 


19. 


— 


16912 


39. 


— 


16877. 


21. 


• — 


16914 


43. 


— 


16526. 


34. 


— 


16916 


44. 


— 


16884. 


37. 


— 


16588 


46. 


— 


16880. 


38. 


— 


16583 


C. 1. 


— 


16874. 


40. 


— 


16883 


3. 


— 


16274. 


41. 


— 


16915 


12. 


— 


16851. 


42. 


— 


16913 


13. 


— 


16275. 


49. 


— 


16903 


14. 


— 


16309. 


54. 


— 


16539 


17. 


— 


16888. 


57. 


— 


16902 


18. 


— 


16273. 


62. 


— 


16900 


19. 


— 


16852. 


68. 


— 


16876 


20. 


— 


16873. 


70. 


— 


16892 


23. 


— 


16741. 


71. 


— 


16879 


24. 


— 


16848. 


75. 


— 


16849 


25. 


— 


16878. 


77. 


— 


16850 


26. 


— 


16896. 


A.N. 49. E. 19. 


— 


16287 


27. 


— 


16907. 


20. 


— 


16291. 


30. 


— 


16882. 


21. 


— 


16289 


31. 


— 


16859. 


23. * 
16550 


36. 


— 


16541. 


25. 


— 


16560 


37. 


— 


16527. 


29. 


— 


16307 413 A.N. 49. 


E. 30. 


— 


16315. 
31. 


— 


16297. 
32. 


— 


16298. 
33. 


— 


16302. 
35. 


— 


16558. 
36. 


— 


16530. 
37. 


— 


16313. 
39. 


— 


16290. 
40. 


— 


16582. 
46. 


— 


16294. 
48. 


— 


16293. 
49. 


— 


16292. 
50. 


— 


16585. 


A.N. 49. 


F. 2. 


— 


16586. 
4. 


— 


16314. 
5. 


— 


16551. 
8. 


— 


16890. 
9. 


— 


16299. 
12. 


— 


16300. 
21. 


— 


16885. 
22. 


— 


16910. 
23. 


— 


16311. 
25. 


— 


16285. 
26. 


— 


16589. 


A.N. 50. 


A. 1. 


— 


17098. 
2. 


— 


17099. 
3. 


— 


17100. 
4. 


— 


17064. 
5. 


— 


17075. 
5. 


— 


17076. 
6. 


— 


17077. 
6. 


— 


17078. 
7. 


— 


17079. 
7. 


— 


17080. 
8. 


— 


17081. 
8. 


— 


17082. 
9. 


— 


17056. 
9. 


— 


17057. 
10. 


— 


17065. 
11. 


— 


17083. 
12. 


— 


17084. 
13. 


— 


17085. 
15. 


— 


17086. 
15. 


— 


17087. 
16. 


— 


17066. 
16. 


— 


17067. 
16. 


— 


17069. 
16. 


— 


17070. A.N. 50. A. A.N. 50. B. A.N. 50. F. 17. - 


- 17062 


17. - 


- 17063 


18. - 


- 17068 


18. - 


- 17071. 


18. - 


- 17072. 


19. - 


- 17073. 


19. - 


- 17074. 


20. - 


- 17054. 


20. - 


17055. 


21. - 


- 17060. 


21. - 


- 17061. 


22. - 


- 17088. 


23. - 


- 17101. 


23. - 


- 17102. 


24. - 


- 17089. 


24. - 


- 17090. 


25. - 


- 17091. 


25. - 


- 17092. 


26. - 


- 17093. 


26. - 


- 17094. 


27. - 


- 17095. 


27. - 


- 17096. 


28. - 


- 17097. 


29. - 


- 17058. 


29. - 


- 17059. 


1. - 


- 17114. 


1. - 


- 17115. 


2. - 


- 17116. 


2. - 


- 17117. 


3. - 


- 17118. 


3. - 


- 17119. 


4. - 


- 17120. 


4. - 


- 17121. 


5. - 


- 17122. 


5. - 


- 17123. 


6. - 


- 17124. 


7. - 


- 17125. 


7. - 


- 17126. 


8. - 


- 17127. 


8. - 


- 17128. 


9. - 


- 17129. 


9. - 


- 17130. 


12.*- 


- 17131. 


13. - 


- 17132. 


13. - 


- 17133. 


14. - 


- 17134. 


14. - 


- 17135. 


12. - 


- 17300. 414 A.N. 


50. 


F. 12. 


— 


17301. 


A.N. 


51. 


F. 7. 


— 


17171 


13. 


— 


17302. 


7. 


— 


17172 


13. 


— 


17303. 


8. 


— 


17173 


14. 


— 


17304. 


8. 


— 


17174 


14. 


— 


17305. 


9. 


— 


17157 


15. 


— 


17309. 


9. 


— 


17158 


15. 


— 


17310. 


10. 


— 


17185 


18. 


— 


17311. 


10. 


— 


17175 


20. 


— 


17312. 


10. 


— 


17176 


20. 


— 


17313. 


11. 


— 


17177 


21. 


— 


17306. 


11. 


— 


17178 


22. 


— 


17307. 


12. 


— 


17179 


A.N. 


50. 


G. 2. 


— 


17308. 


12. 


— 


17180 


21. 


— 


17296. 


13. 


— 


17182 


22. 


— 


17205. 


13. 


— 


17183 


A.N. 


51. 


E. 1. 


— 


17136. 


A.N. 


51. 


G. 1. 


— 


17184 


1. 


— 


17137. 


2. 


— 


17186 


2. 


— 


17138. 


3. 


— 


17200 


2. 


— 


17139. 


5. 


— 


17198 


3. 


— 


17140. 


7. 


— 


17199 


3. 


— 


17141. 


8. 


— 


17187 


4. 


— 


17142. 


9. 


— 


17188 


4. 


- — 


17143. 


9. 


— 


17189 


5. 


— 


17144. 


10. 


— 


17190 


5. 


— 


17145. 


10. 


— 


17191 


6. 


— 


17146. 


11. 


— 


17192 


6. 


— 


17147. 


11. 

17193 


7. 


— 


17148. 


12. 


— 


17194 


7. 


— 


17149. 


12. 


— 


17195 


8. 


— 


17150. 


13. 


— 


17196 


9. 


— 


17151. 


13. 


— 


17197 


9. 


— 


17152. 


16. 


— 


17207 


10. 


— 


17153. 


A.N. 


52. 


A. 1. 


— 


17208 


10. 


— 


17154. 


1. 


— 


17209 


11. 


— 


17155. 


2. 


— 


17210 


11. 


— 


17156. 


2. 


— 


17211 


12. 


— 


17159. 


3. 


— 


17212 


12. 


— 


17160. 


3. 


— 


17213 


A.N. 


51. 


F. 1. 


— 


17161. 


5. 


— 


17214 


2. 


— 


17162. 


5. 


— 


17215 


2. 


— 


17163. 


6. 


— 


17216 


3. 


— 


17164. 


6. 


— 


17217 


3. 


— 


17165. 


7. 


— 


17220 


4. 


— 


17166. 


7. 


— 


17221 


4. 


— 


17167. 


8. 


— 


17283 


5. 


— 


17168. 


8. 


— 


17284 


5. 


— 


17169. 


9. 


— 


17218 


6. 


— 


17170. 


9. 


— 


17219 415 A.N. 52. A. A.N. 52. B. A. N. 52. C. 10. 


— 


17722. 


A. 


N. 


52. 


C. 


7. 


— 17276. 


10. 


— 


17223. 


7. 


— 17277. 


11. 


— 


17224. 


8. 


— 17181. 


11. 


— 


17225. 


9. 


— 17278. 


12. 


— 


17226. 


9. 


— 17279. 


12. 


— 


17227. 


10. 


17253. 


13. 


— 


17235. 


11. 


17251. 


14. 


— 


17236. 


12. 


— 17252. 


14. 


— 


17237. 


15. 


17254. 


1. 


— 


17238. 


15. 


17255. 


1. 


— 


17239. 


16. 


17258. 


2. 


— 


17240. 


17. 


— 17280. 


2. 


— 


17241. 


18. 


— 17256. 


3. 


— 


17242. 


19. 


17257. 


4. 


— 


17243. 


20. 


17206. 


4. 


— 


17244. 


A. 


N. 


52. 


D. 


1. 


— 17203. 


5. 


— 


17245. 


2. 


— 17204. 


5. 


— 


17246. 


5. 


— 17201. 


6. 


— 


17287. 


6. 


— 17202. 


7. 


— 


17259. 


7. 


— 17288. 


7. 


— 


17260. 


7. 


— 17289. 


8. 


— 


17233. 


8. 


17290. 


9. 


— 


17234. 


8. 


— 17291. 


11. 


— 


17247. 


9. 


17285. 


11. 


— 


17248. 


9. 


— 17286. 


12. 


— 


17249. 


10. 


— 17261. 


12. 


— 


17250. 


11. 


— 17292. 


13. 


— 


17231. 


12. 


17299. 


13. 


— 


17232. 


13. 


17295. 


14. 


— 


17281. 


16. 


— 17293. 


14. 


— 


17282. 


16. 


— 17294. 


15. 


— 


17228. 


A.N. 


52. 


E. 


1. 


— 17298. 


15. 


— 


17229. 


A. 


N. 


52. 


F. 


10. 


— 17050. 


17. 


— 


17230. 


A. N. 


61. 


B. 


10. 


17047. 


18. 


— 


17262. 


A. 


N. 


62. 


G. 


3. 


— 16704. 


18. 


— 


17263. 


3. 


— 16705. 


1. 


— 


17264. 


4. 


— 16703. 


1. 


— 


17265. 


A.N. 


63. 


D. 


18. 


— 17331. 


2. 


— 


17266. 


A.N. 


63. 


E. 


1. 


— 16692. 


2. 


— 


17267. 


A.N 


. 64. C. 


36- 


-39. 


— 17051. 


3. 


— 


17268. 


A. 


N. 


65. 


A. 


12. 


— 17335. 


3. 


— 


17269. 


12. 


— 17336. 


4. 


— 


17270. 


12. 


— 17337. 


4. 


— 


17271. 


12. 


— 17338. 


5. 


— 


17272. 


12. 


— 17339. 


5. 


— 


17273. 


12. 


— 17340. 


6. 


— 


17274. 


12. 


— 17341. 


6. 


— 


17275. 


12. 


— 17342. 416 A. N. 65. A. 12. — 12. 


— 17343. 


12. 


— 17344. 


12. 


— 17345. 


12. 


— 17346. 


12. 


— 17347. 


12. 


— 17348. 


12. 


— 17349. 


12. 


— 17350. 


12. 


— 17351. 


12. 


— 17352. 


12. 


— 17353. 


12. 


— 17354. 


12. 


— 17355. 


12. 


— 17356. 


12. 


— 17357. 


12. 


— 17358. 


12. 


— 17359. 


12. 


— 17360. 


12. 


— 17361. 


12. 


— 17362. 


12. 


— 17363. 


12. 


— 17364. 


12. 


— 17365. 


12. 


— 17366. 


12. 


— 17367. 


12. 


— 17368. 


12. 


— 17369. 


12. 


— 17370. 


12. 


— 17371. 


12. 


— 17372. 


12. 


— 17373. 


12. 


— 17374. 


12. 


— 17375. 


12. 


— 17376. 


12. 


— 17377. 


12. 


— 17378. 


12. 


— 17379. 


12. 


— 17380. 


12. 


— 17381. 


12. 


— 17382. 


12. 


— 17383. 


12. 


— 17384. 


12. 


— 17385. 


12. 


— 17386. 


12. 


— 17387. 


12. 


— 17388. 


12. 


— 17389. 


12. 


— 17390. A. N. 65. A. 12. — 12. 


17391 


12. — 


17392 


12. — 


17393 


12. — 


17394 


12. — 


17395 


12. 


17396 


12. — 


17397 


12. — 


17398 


12.* — 


17399 


14. — 


17314 


14. 


17315 


15 


17321 


15. — 


17322 


15. 


17323 


15. 


17324 


16. — 


17400 


16. — 


17401 


16. — 


17402 


16. 


17403 


16. 


17404 


16. 


17405 


16. 


17406 


16. 


17407 


16. — 


17408 


16. — 


17409 


16. — 


17410 


16. — 


17411 


16. — 


17412 


16. — 


17413 


16. — 


17414 


16. 


17415 


16. 


17416 


16. 


17417 


16. — 


17418 


16. — 


17419 


16. — 


17420 


16. — 


17421 


16. — 


17422 


16. — 


17423 


16. — 


17424 


16. — 


17425 


16. — 


17426 


16. — 


17427 


16. — 


17428 


16. — 


17429 


16. — 


17430 


16. 


17431 


16. — 


17432 417 A.N. 65. A. 16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

19. 

19. 

19. 

19. 

19. 

19. 

19. 

19. 17433. 

17434. 

17435. 

17436. 

17437. 

17438. 

17439. 

17440. 

17441. 

17442. 

17443. 

17444. 

17445. 

17446. 

17447. 

17448. 

17449. 

17450. 

17451. 

17452. 

17453. 

17454. 

17455. 

17456. 

17457. 

17458. 

17459. 

17460. 

17461. 

17462. 

17463. 

17464. 

17465. 

17466. 

17467. 

17468. 

17469. 

17470. 

17471. 

17472. 

17473. 

17474. 

17475. 

17476. 

17477. 

17478. 

17479. 

17480. IX. A.N. 65. A. 19. 17481. 

19. — 17482. 

19. — 17483. 

19. 17484. 

19. — 17485. 

19. 17486. 

19. 17487. 

19. 17488. 

19. 17489. 

19. 17490. 

19. 17491. 

19. 17492. 

19. 17493. 

19. 17494. 

19. 17495. 

19. 17496. 

19. — 17497. 

19. 17498. 

19. — 17499. 

19. — 17500. 

20. — 17327. 

21. — 17326. 

22. — 17325. 

23. — 17329. 

24. — 17328. 

25. — 17332. 
25. — 17333. 

25. — 17334. 

26. — 17316. 
26. — 17317. 
26. — 1731S. 
26. — 17319. 
26. — 17320. 

41. — 16731. 

42. — 16738. 
44. — 16792. 

48. — 17015. 

49. — 17016. 

50. — 17013. 

51. — 17018. 

52. — 17027. 

53. — 17006. 
53.*— 17025. 

54. — 17026. 

55. — 17035. 

56. — 17014. 

59. — 16744. 

60. — 17002. 

27 418 A.N. 65. A. 62. 


— 17044. 


A.N. 65. A. 164. 


— 15669. 


63. 


— 17053. 


164. 


— 15670. 


65. 


— 16791.- 


164. 


— 15671. 


71. 


— 16713. 


164. 


— 15672. 


72. 


— 16809. 


164. 


— 15673. 


73. 


— 16793. 


164. 


15674. 


79. 


— 17033. 


164. 


— 15675. 


80. 


— 17037. 


164. 


— 15676. 


82. 


— 17009. 


164. 


— 15677. 


83. 


— 17036. 


164. 


— 15678. 


84. 


— 17034. 


164. 


— 15679. 


86. 


— 16711. 


164. 


— 15680. 


92. 


— 16714. 


164. 


— 15681. 


94. 


— 16710. 


164. 


— 15682. 


95. 


— 16727. 


164. 


— 15683. 


96. 


— 16718. 


164. 


— 15684. 


97. 


— 16717. 


164. 


— 15685. 


98. 


— 16720. 


164. 


— 15686. 


99. 


— 17007. 


164. 


— 15687. 


103. 


— 16719. 


164. 


— 15688. 


105. 


— 16734. 


164. 


— 15689. 


107. 


— 16712. 


164. 


— 15690. 


109. 


— 16715. 


164. 


— 15691. 


110. 


— 16716. 


164. 


— 15692. 


111. 


— 16735. 


164. 


15693. 


114. 


— 17005. 


164. 


— 15694. 


117. 


— 17022. 


164. 


— 15695. 


121. 


— 17008. 


164. 


— 15696. 


122. 


— 17004. 


164. 


— 15697. 


123. 


— 17023. 


164. 


— 15698. 


125. 


— 17003. 


164. 


— 15699. 


130. 


— 16923. 


164. 


— 15700. 


131. 


— 16924. 


164. 


— 15701. 


132. 


— 16922. 


164. 


— 15702. 


134. 


— 16928. 


164. 


— 15703. 


135. 


— 16930. 


164. 


15704. 


136. 


— 16918. 


164. 


— 15705. 


137. 


— 16919. 


164. 


— 15706. 


138. 


— 16921. 


164. 


— 15707. 


139. 


— 16927. 


164. 


— 15708. 


140. 


— 16956. 


164. 


— 15709. 


141. 


— 16926. 


164. 


— 15710. 


142. 


— 16957. 


164. 


15711. 


144. 


— 16920. 


164. 


— 15712. 


156. 


— 16318. 


164. 


— 15713. 


158. 


— 16958. 


164. 


— 15714. 


164. 


— 15667. 


164. 


— 15715. 


164. 


— 15668. 


164. 


— 15716. 419 A.N. 65. A. 164. 


— 15717. 


164. 


— 15718. 


164. 


— 15719. 


164. 


— 15720. 


164. 


— 15721. 


164. 


— 15722. 


164. 


— 15723. 


164. 


— 15724. 


164. 


— 15725. 


165. 


— 16934. 


165. 


— 16959. 


166. 


— 16931. 


168. 


— 16319. 


168. 


— 16320. 


168. 


— 16321. 


168. 


— 16322. 


168. 


— 16323. 


168. 


— 16324. 


168. 


— 16325. 


168. 


— 16326. 


168. 


— 16327. 


168. 


— 16328. 


168. 


— 16329. 


168. 


— 16330. 


168. 


— 16331. 


168. 


— 16332. 


168. 


— 16333. 


168. 


— 16334. 


168. 


16335. 


168. 


— 16336. 


168. 


— 16337. 


168. 


— 16338. 


168. 


— 16339. 


168. 


— 16340. 


168. 


— 16341. 


168. 


— 16342. 


168. 


— 16343. 


168. 


— 16344. 


168. 


— 16345. 


168. 


— 16346. 


168. 


— 16347. 


168. 


— 16348. 


168. 


— 16349. 


168. 


— 16350. 


168. 


— 16351. 


168. 


— 16352. 


169. 


— 16929. 


170. 


— 16975. A.N. 65. A. 170. 


■ — 


16976 
170. 


— 


16977 
170. 


— 


16978 
170. 


— 


16979 
170. 


— 


16980 
170. 


— 


16981 
170. 


— 


16982 
170. 


— 


16983 
170. 


— 


16984 
170. 


— 


16985 
170. 


— 


16986 
170. 


— 


16987 
170. 


— 


16988 
170. 


— 


16989 
170. 


— 


16990 
170. 


— 


16991 
170. 


— 


16992 
170. 


— 


16993 
170. 


— 


16994 
172. 


— 


16995 
172. 


— 


16996 
172. 


— 


16997 
172. 


— 


16998 
172. 


— 


16999 
172. 


— 


17000 
172. 


— 


17001 
173. 


— 


16417 
173. 


— 


16353 
173. 


— 


16354 
173. 


— 


16355 
173. 


— 


16356 
173. 


— 


16357 
173. 


— 


16358 
173. 


— 


16359 
173. 


— 


16360 
173. 


— 


16361 
173. 


— 


16362 
173. 


— 


16363 
173. 


— 


16364 
173. 


— 


16365 
173. 


— 


16366 
173. 


— 


16367 
173. 


— 


16368 
173. 


— 


16369 
173. 


— 


16370 
173. 


— 


16371. 
173. 


— 


16372 
173. 


— 


16373 


27* 420 A.N. 65. 


A. 173. 


— 16374. 
173. 


— 16375. 
173. 


— 16376. 
173. 


— 16377. 
173. 


— 16378. 
173. 


— 16379. 
173. 


— 16380. 
173. 


— 16381. 
173. 


— 16382. 
173. 


— 16383. 
173. 


— 16384. 
173. 


— 16385. 
173. 


— 16386. 
173. 


— 16387. 
173. 


— 16388. 
173. 


— 16389. 
173. 


— 16390. 
173. 


— 16391. 
173. 


— 16392. 
173. 


— 16393. 
173. 


— 16394. 
173. 


— 16395. 
173. 


— 16396. 
173. 


— 16397. 
173. 


— 16398. 
173. 


— 16399. 
173. 


— 16400. 
173. 


— 16401. 
173. 


— 16402. 
173. 


— 16403. 
173. 


— 16404. 
1-73. 


— 16405. 
173. 


— 16406. 
173. 


— 16407. 
173. 


— 16408. 
173. 


— 16409. 
173. 


— 16410. 
173. 


— 16411. 
173. 


— 16412. 
173. 


— 16413. 
173. 


— 16414. 
173. 


— 16415. 
173. 


— 16416. 
173. 


— 16961. 
173. 


— 16962. A.N. 65. 


A. 173. — 


16963, 
173. — 


16964. 
173. — 


16965. 
173. — 


16966. 
173. — 


16967. 
173. — 


16968. 
173. — 


16969. 
173. — 


16970. 
173. 


16971. 
173. 


16972. 
173. — 


16973. 
173. — 


16974. 
175. — 


17052. 
176. — 


17038. 
177. — 


17043. 
178. 


17028. 
179. — 


17020. 
180. — 


17011. 
181. — 


17032. 
183. — 


17010. 
185. — 


17021. 
187. — 


16739. 
193. — 


16743. 
197. — 


16732. 
207. — 


17019. 
208. — 


16566. 
209. — 


17103. 
210.' — 


17104. 
211. — 


17105. 
212. — 


17106. 
213. — 


17107. 
214. — 


17108. 
215. — 


17109. 
216. — 


17110. 
217. — 


17111. 
218. — 


17112. 
220. — 


17113. 
224. — 


17029. 
225. — 


17030. 
228. — 


17017. 
230.* — 


16925. 
231. — 


17024. 
240. — 


16960. 
241. 


17031. 
242. — 


17012. ERRATA. ,g. 345 


lin. 


26 


legas 


1670553 


, 347 


n 


17 


n 


„ 32 


, 348 


» 


10 


» 


„ 34—40 


, 349 


» 


31 


» 


„ 44 


, 350 


i? 


2 


n 


„ 26 


, 352 


« 


32 


n 


„ 47 T AB VL AE 
CODICVM MANV SCRIPTORVM 

PRAETER GRAECOS ET ORIENTALES 

IN BIBLIOTHECA PALATINA VINDOBONENSI 

ASSERVATORVM EDIDIT 

ACADEMIA CAESAREA VINDOBONENSIS VOLVMEN X. 

(CODICVM MVSICORVM PARS II.) 
COD. 17501— *19500. VINDOBONAE 

VENVM DAT CAROLI GEROLDI FILIVS BIBLIOPOLA ACADEMIAE MDCCCIC. TYPIS ADOLPHI HOLZHAVSEN 

C. AC R.AVLAE ET VNIVERSITATIS TYPOGRAPHI, Volumen IX. tabularum, quod primam partem catalogi codicum 
musicorum continet, cum emitteremus 7 totam materiam, quae supererat, 
hoc volumine comprehendi posse itaque descriptionem codicum musi- 
corum ad finem adductum iri frustra speravimus atque consilium 
nostrum, quo nos volumine X. impresso appendicem codicum musi- 
corum per octo, quae praecedunt volumina dispersorum, neque quod 
ad musicam attinet, satis accurate descriptorum addituros totiusque 
materiae musicae, quae in bibliotheca nostra servatur, synopsin ex- 
hibituros esse prornisiinus, abicere coacti sumus. 

Ad codices enim his duobus voluminibus destinatos volumine IX. 
edito tantus numerus codicum musicorum in reliquis bibliothecae par- 
tibus antea latentium vel nuper comparatorum accrevit, ut unum vo- 
lumen, scilicet decimuin, ad recipiendas descriptiones nullo pacto 
sufficeret. Horum codicum minimam partem volumini X. inseruinius, 
maximam autem partem volumini proximo vel appendici reservavi- 
mus. Quos codices omnes, cum inde a numero 19472 nova codicum 
historicorum series inciperet, ut series codicum musicorum continuari 
posset, numeris continuis sed asterisco praemisso insignitis nota- 
vinius, ita ut codices sine asterisco (velut num. 19480) materiam 
historicam continentes suum locum et numerum conservarent, series 
vero asterisco denotata (velut num. *19480) codicum musicorum 
copiam novam reciperet. Cetera, quae mutata sunt, operis auctor 
D r . Iosephus Mantuani in praefatione, quae proxima pagina 
sequitur, accuratius exposuit. 

Henricus Eques de Zeissberg. JLn hoc X. volumine conficicndo plus, quam suffecturum esse 
arbitrati sunius, temporis consumpsiinus, quamvis pars fere dimidia 
materiae, cum volumen IX. emitteremus, iam absoluta atque typis 
parata esset; nam reliqua pars ex omnibus bibliothecae partibus con- 
quirenda, in meliorem ordinem, quo codices unius eiusdemque auc- 
toris vel similis argumenti, siquidem plures exstabant, componerentur, 
redigenda, accuratius examinanda et describenda erat. Praeter ea 
haec postrema pars codicum musicorum multa volumina et ampliora 
et compositionibus musicis multo uberiora continet, quorum copiosiores 
descriptiones voluminis ambitum maiorem desiderabant, quamquam 
brevitati quam maxime studebamus atque ubicumque fieri poterat, 
descriptione nimis ampla pluresve lineas poscente abstinebamus. 

Praeter ea parum mutare nobis licuit; rationes in describendis 
codicibus easdem atque in volumine IX. secuti sumus, nisi quod 
ordinem operuin, quae in uno eodemque volumine collecta exstant 
indicesque nominum et rerum ita conspectu faciliores reddidinius, ut 
singulas compositiones musicas, omissa subtiliore divisione, quam in 
volumine IX. litterulis minutis notaveramus, numeris signaremus clein- 
ceps positis. Contigit nobis etiam, ut antiquas quasdam codicum 
signaturas 7 quae nos antea latuerant, inventas concordantiis huius 
voluminis insereremus. 

Quoad fieri poterat, id etiam egimus 7 ut benevolorum con- 
silioruin, quae post volumen IX. editum gratissimo animo ab amicis 
nostris accepimus, ratio haberetur; si quae autem neglecta esse vide- V 

buntur, aut omnino respici non poterant, quod firma priorum volu- 
minum ratio obstabat, aut postea respicientur, scilicet in appendice, 
quam in voluminis IX. praefatione sumus polliciti. Quod e. g. de 
indice alphabetico thematum musicorum valet, quae ex incertorum 
auctorum operibus descripsimus litterisque notavimus; nondum enim 
omnia, quae sine auctoris nomine feruntur opera in unum habemus 
collecta prospiciendumque erat, ne themata illa diversis locis bis im- 
primerentur itaque laboriosius e duobus indicibus essent conquirenda. 
Volumine X. completo descriptio codicum musicorum bibliothecae 
palatinae, qui partem per se constituunt, iam absoluta est, exceptis 
tamen duobus collectionibus, Raphaelis Georgii de Kiesewetter 
scilicet et Guilelmi Augusti ab Ambros; quae quidem huic volu- 
mini inseri non potuerunt propter codicum et rerum copiam uberri- 
mam, quae ne distraheretur, cavendum erat. Quas quidem collec- 
tiones, quo commodius harum rerum studiosi iis uti possint, in appen- 
dice accuratius descripturi et exhibituri sumus. Qua de causa amicos 
nostros ut paulum exspectent moramque concedant, rogamus. 

Dabam Vindobonae, Kal. Mai., a. p. Ch. n. MDCCCIC. D r Ioseph Mantuani. INDEX SIGLORUM. A Alto 

B Basso 

b Basso (instr.) 

Ball Balletto 

b. e Basso continuo 

Brt Baritono 

C Canto 

Cant Cantata 

Conc Concerto 

Cta Contralto 

ctb Contrabasso 

corno d. c Corno da caccia. 

D Discantus 

Divert Divertimento 

Dr Drama 

Dr. mus Drama musicum 

fao- Fagotto 

f. atl Folio atlantico 

f. obl Folio obliquo 

f un d Fundamentum 

T flnstrumenta 

Instr { 

l^lnstrumentalis 

Interm Intermezzo 

Introd. dram. . . . ( Introductio dra- 

[ matica 

m and Mandolino 

Mezzos Mezzosoprano 

ob Oboe 

Or Oratorium 

oro- Organo 

Part Partitio pic Piccolo 

Prts. sep Partes separatae 

S Soprano 

Salt Saltatio 

Seren Serenata 

Sp Superius 

T Tenore 

Tab. org jTabulatura or- 

[ ganica 

tamb Tamburo 

trba Tromba 

trbne Trombone 

trgl Triangulo 

tymp Tympano 

V Vagans 

Var Variatio 

vl Violino 

vla Viola 

vla. d. b Viola da braccio 

vla. d. g Viola da gamba 

vlc Violoncello 

vle Viole 

vli Violini 

vlone Violone 

vltta Violetta 

fVox, Voces, 
voc { ' . ' 

[Vocahs 

5v Quinta vox 

gv Sexta vox 

7v Septima vox 

8v Octava vox 17501—17510. 17501. [A.N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 16. 4°. Palestrina, Iohannes Petrus 

Aloysius, da. Hymnus in dominicis per annum: Lucis creator optime. 
A5 da capella\ (S. A. I. II., T. B.) Hymnus ipse 4 voc, doxologia 
5 voc. Prts. sep. 14, pridem 21 et part. — Notatur productio: 
( 25.0ctob. 176l\ 

17502. [A.N. 65. A. 19.] eh.XVLLL 17. 4°. Palestrina, Iohannes Petrus 
Aloysius, da. Hymnus: Creator alme siderum; in dominicis adven- 
tus, a 4 da capella . — Doxologia 6 voc. Prts. sep. 15, pridem 17 et 
part. 

17503. [A.N. 65. A. 19.] ch. XVIII. 15.